Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

8 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 Üçüncü Dünya'nmmakustalihiCÜNEYT AKALIN 2- MEKSİKA VE TÜRKİYE tşin garibi şu; tıpkı IMF raporlannda, reçetelerinde olduğu gibi 68 kitle eylemlerinin kıyaslanmasında da Türkiye; ABD'den, Isveç'ten çok Meksika'ya, Brezilya'ya benziyor. Nesi mi benziyor? Sokaklara dökülen yüz binlerce genç, anti-emperyalist anti-Amerikan sloganlar, yoksulluğa karşı başkaldırı vb. Sonuçlar da benziyor. Ezilen gençlik hareketi, amansızca bastınlan talepkr vb. Işte size sevgili ülkemiz Türkiye'nin ve Meksikalı ünlü lider Porfirio Diaz'ın sözleriyle 'Tanrıdan çok uzak, ABD'ye çok yakın yoksul Latin Amerika'nın 68'inden görüntûler... Deniz Gezmis, güneşli bir yaz günü saat 09.00'da Istanbul Üniversitesi merkez binasının cümle kapısından içeri girdiğinde koltuğunun altında Medeni Hukuk Kitabı vardı. O gün sınava girmeye gelmişü. Olaylar o sırada hızla gelişti. Atak Deniz bir anda kendisini rektör Ekretn Şerif Egeli'nin odasında buldu. Rektörle tartışma, rektörün kızarak ya da telaşlanarak odayı terk etmesi vb derken Istanbul Üniversitesi öğrencileri, bir anda merkez binayı işgal ettiler. Günlerden 12 Haziran'dı, saat 11.00 dolayındaydı. Istanbul Üniversitesi merkez binasının işgali, ülkemizin tarihindeki dönüm noktalanndan biridir... Ashna bakılırsa, ilk kıvılcım, iki gün önce Ankara'da çakmıştı. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakûltesi'nin Öğrenci Derneği Başkanı Celal Kargılı, 10 Haziran günü işgal-boykotu başlatmış. meşalesini ateşlemişti bile. DTCF'deki boykot. bir gün sonra Ankara Hukuk Fakültesi'ne sıçradı. Bütün bunlara rağmen, dönüm noktasının Istanbul Üniversitesi'nin işgali olarak kabul edilmesi, tarihsel kurumun taşıdığı önemden dolayıdır. Istanbul Üniversitesi'ni Istanbul Teknik Üniversitesi, Florence Nightingale Yüksekokulu, Teknik Üniversiteyi, Yıldız ve Maçka Teknik Yüksekokullan izledi. Cumhuriyetin ikinci büyük dalgası Ankara, İstanbul, derken öteki üniversite kentlerine İzmir'e, Eskişehir'e, Erzurum'a,Trabzon'a yöneldi. O yıllarda rüzgâr 'soldan 1 esiyordu. Olimpiyat yılında Meksikada katllam Türkiye'de işgal/reform tartışmalan sürerken Latin Amerika'da kanlı bir 68 yaşandı. Farkh eğilimdeki öğrenciler, tek cephede birleşerek 26 Temmuz 1968'de üniversiteleri işgal ettiler. Ertesi gün 100 bine yakın üniversite, lise ve enstitü öğrencisi, Meksiko City'nin Anayasa Meydanı'nda 'oligarşi'ye karşı gösteri yaptıktan sonra Başkanlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçince 'Granaderos' adı verilen toplum 68 baharında Paris... Eylem ve aşk bir arada. polisi saldmya gecti. Meksiko- City'nin Anayasa Meydanı'nda korkunç çatışmalar oldu. Olaylarda resmi rakamlara göre 24 kişi, öğrencüere göre 100'den fazla kişi hayatını yitirdi. Askerler, kenti işgal etti, bütün öğrenci merkezleri kuşatıldı. Buna rağmen olimpiyatlar planlandığı gibi Meksika'da yapıldı. Amerikan takımından iki koşucunun 100 metre madalya töreninde siyah eldivenleriyle ve sıkılı yumruklanyla protesto gösterisinde bulunmalan, olimpiyatlar kadar belki ondan da çok, belleklerde iz bırakan olay oldu. Cumtıuriyet'in ikinci büyük dalgası Öğrencilerin başlıca talepleri 'demokratik üniversite idi.' Tarihimizde görülmemiş katılım örnekleri sundular öğrenciler. îstanbul Hukuk'un, îktisat'ın, Tıp Fakûltesi'nin öğrencileri, günlerce üniversite reformu üzerinde çahştılar, birçok taslak çıktı ortaya. Asistanlar da bu çabaya katıldı. Benzer çalışmalar, iTÜ'de, ODTÜ'de de görüldü. Ortaya profesörleri kıskandıracak taslaklar çıktı. (Bugüne kadar kısmen yayımlanmış olan bu taslaklar, birer tarihsel belge olarak yayımlanmayı bekliyor.) Öğrencilerin başhca talebi yönetime katılma idi. Bu talep, genel kabul gördü, asistan ve öğrenci temsilcileri yönetimlere katıldılar. Dönemin ünlü yazan Abdi tpekçi, 2 Temmuz 1968 günü Milliyet'teki başyazısında iktidara sağduyu tavsiye ediyordu. -"...Meseleyi ele alırken, Demirel'in başlangıçtaki tutumunu benimsemenin daha doğru olduğuna inanıyoruz... Olumlu yol, işgal fiilinin nedenlerine ve köklerine doğru bir inceleme ile başlar. Bunlann yeniden yaratılmamasını isteyenler, gerçekçi tedbirleri o zaman bulabilirler. Bunu yapmadan işi ceza tehditleri ve tedbirleri ile göreceklerini sananlar, ters sonuçlarla karşılaşırlar." (Milliyet, 2.7.1968) Ancak haziran ayında genel destek sağlayan gençlik hareketlerinin kaderi, Temmuz 1968 yazında döndü. O sıralarda 6. Filo'nun Istanbul'a gelişi büyük tepkilere yol açtı. Sakinleşen üniversiteler yeniden kaynamaya başladı. Üstelik yöneticiler 'üniversite özerkliği'nden rahatsız olmaya başlamışlardı. Hükümetin baskılanna dayanamayan ÎTÜ Rektörü rahmetli hocamız Bedri Karafakioğlu'nun başkanlığındaki İTÜ Senato'sunun 'yurt binalarının üniversiteden sayılmayacağı 1 yolundaki açıklamalan, bir anda öğrencileri polis karşısında savunmasız bıraktı. Ve polis İTÜ yurdunu işgal etmeye çahşırken Vedat Demircioğlu pencereden düşerek (ya da atılarak) yaşamını yitirdi. Iktidar sertleşmeye yönelmişti. Bu sertleşmenin sonucu 12 Mart olacaktır. Türkiye'yi yönetenler, gençleri ezmekten başka çare bulamadılar. Hem ezdiler hem de Türkiye'yi Çatlı'lara, Türkeş'lere teslim planı yürürlüğe kondu. Bu o kadar basit, sıradan bir ezme karan değildir. Unutmayalım ki Susurluk'un başlangıcı, Deniz'i idama yollayan Çath'ya ise 'yürü' diyen anlayıştır. Türkiye 68'in henüz bilançosunu yapamadı. Bakalım bunu önümüzdeki yıllarda başarabilecek mi? SÜRECEK AYDINLANMA ATEŞt lleüşim: Zeynep Eşiyok Faks: 0.212. 513 85 95 Mersin 'de toplum örgütleri 'Ulusal Güçler MeclisVni kıırdıı Tema Vakfı, bir yıl önce başlatı- lan 'Trakya Topraklannı Kur- tarma Projesi' çerçevesinde 11 Ni- san'daKırklareli Pehlivanköy'de bir miting düzenliyor. TEMA Vakfı • "Trakya'da 11 Nisan 1997'debaş- lattığımız 'Trakya Topraklannı Kurtarma Projesi' çerçevesinde TEMA Vakfı, TÜ Ziraat Fakültesı Toprak Bölümü, TMMÛB Ziraat Mühendisleri Odası ve Türkiye Zi- raat Odalan Birliğibir araya gelmiş, Trakya Bölgesi'nde ürkütücüboyut- lara varan verimli ve iyi nitelikli topraklann amaç dışı kullanılması- nı önleme çalışmalannı başlatmış- tır. Bölgede, Trakya'daki tüm çev- re kuruluşlanrun, yerel yönetimle- rin ve diğer sivil toplum kuruluşla- nnın destek ve katkılan ile oluştu- rulan ekipler köy köy, kahve kah- ve dolaşarak halkı bilgilendirme çalışmalannı sürdürmektedir. Trak- ya Topraklannı KurtarmaKampan- yası üç ana eksen üzerindeyürütül- mektedir; 1) Toplumun tüm kesimlerini ve özellikle de toprağı kullanan çiftçi- lerimizi bilgilendirerek bu yolda duyarlı bir kamuoyu oluşturulma- sıdır, 2) Tekirdağ Ziraat Fakültesı Top- rak Bölümü tarafından projelendi- rilip gerçekleştirilecek olan arazi kabiliyet sınıfı haritasının hazırlan- masıdır. Böylece bir ömek çözüm önerisi sunulmuş olacaktır. 3) Uygulamalarda karşılaşılan sorunlara, kavram ve yetki karga- şası oluşturan çok sayıdaki yasal mevzuata, açıklık kazandırma ve yeniden düzenleme yollan aranma- sıdır. Bu doğrultuda 11 Nisan saat 11.30'da Kırklareli Pehlivanköy'de bir miting düzenlenecektir. Mitin- ge katılmak isteyenler için vakıf merkezimizin önünden saat 08.30'da araç kaldınlacaktır."- Selçuk ADD _ "Tiyatro Topluluğumuz Hasan Öztürk"ün yazıp yönettiği 'Oyun Nasıl bitmeli' adlı oyunu Kuşada- sı, Beydağ, Kiraz'da oynayıp bü- yük beğerıi topladıktan sonra Ni- san'ın 13'ünde de ICaraburun'da sahnelenecektir. 15 Nisan'da lz- mir'de tsmet Inönü Kültür Merke- zi'ndi D0WN sendromlu çocuklar yaranna oyunlannı sahneleyecek olan topluluk daha sonra da çevre ilçelerde turnelerini sürdürecektir. Yaklaşık 4 yıldır çalışmalannı sür- düren ADD Selçuk Tiyatro Toplu- luğu sahneleyecekleri 9. Oyunlan- nın çahşmalanna başlarruş bulun- maktadır." Mersin Ulusal Güçler Meclisi " Demokratikkitle örgütleri ola- rak Mersin Ulusal Güçler Mecli- si'ni kurduğumuzu müjdeleriz. ülus devlet yapısının tehdit edildiği; Sevr'in dayatıldığı ve mandacı an- layışın Yeni Dünya Düzeni adı al- tında ortaya çıktıgı; ulusal kaynak- lanntalan edilip peşkeş çekildiğj gü- nümüzde Cumhuriyet Devrimleri- ni ve kazanımlannı kararlılıkla sa- vunan 'Mersin UlusalGüçler Mec- lisi'nin kurulması yaşamsal önem- de değerlendirilmiş, demokratikkit- le örgütlen tarafından yapüandınl- mıştır. Temel ilkelerimiz; - Üniter. laik. demokratik, ba- ğımsız, sosyal hukuk devletini sa- vunur, ekonomik ve siyasal bağım- sızlıgı öngörür. Antiernperyalisttir. - Demokrasiyi Cumhuriyet ze- mininde ulusun egemenliği şeklin- de algılar. - Ulusumuz ırk, soy, inanç üze- rinde değil; tarih boyunca içtenlik- li biçimde süregelen ortakkültur, or- tak tarih, ortak yazgı birlikteliği üzerinde Anadolu'da bir araya gel- miştir. Bu bağlamda üst kimlik ola- rak Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlı- ğını kabul eder. üstün ırk anlayışı- na karşı mücadeleyi benimser. An- tişövenisttir. - Laik devlet yapısı gerçekleşti- rilmedikçe özgürlüğün. bağımsız- lığın ve demokrasinin gelişemeye- ceğine inanır; Laikliği, demokra- sinin ön koşulu olarak algılar. Şe- riata ve gerici yapılanmasma karşı durur ve var olan alt yapısının yo- kedilmesine yönelik çalışmalar ya- par. - Banşı; savaş karşıtı olarak in- sanlaşma sürecinin zorunluluğuola- rak algılar; Atatürk'fln 'Yurtta banş. dünyada banş' anlayışıyla dünyadakı kollektıf banş sistemine katkıyı hedefler. - Ekonomideki özelleştirme, özerkleştirme tartışması sürecinde ulusal çıkarlar yönünde tavır alır. Planlı. ulusal karma ekonomiyi sa- vunur. Ulusal kaynaklann özelleş- tirme adı ahındaki talamna karşı durur. Başta eğitim ve sağlık hiz- metlen olmak üzere stratejik tüm sektörlerin özelleştirilmemesini ya- şamsal önemde görür. - Sosyal güvenlik kavramını önemser. lster emekçi, ister işveren- den verilsin tüm vergi ve ulusal kay- naklann insanlanmıza dönük yatı- nmlarayönelmesine; çağdaştoplum olma sürecinin insanlanmıza işsiz- lik sigortası ve gelecek güvencesi- nin devlet tarafindan sağlanması ile başlayacağına inanır ve bu değer- leri hedefler. - Gerekçesi ne olursa olsun insa- nın entemelhakkını'Yaşama hak- kı' olarak benimser; bu hakka yö- nelik her türlü terörizme karşı de- mokratik zeminde yer alır." Karşıyaka ADD " 1)Sekiz yıllık egıtimekatkı ama- cıyla pilot okul olarak seçtiğimiz Karşıyaka Onur Mahallesi Evren- paşa llköğretim Okulu'na fen bil- gisi laboratuvan kurma çalışması son aşamasına gelmiş olup, satın alınan piyasa değeri yaklaşık 200 miryonliralık laboratuvar araç ve ge- recini okul müdüriüğüne teslimet- tik. 2) Onur Mahallesi sakinlerine yönelik okuma-yazma kursu ile il- gili gerekli izin Milli Eğitim Mü- dürlüğü'nden alınmışolup Karşıya- ka Halk Eğitimi Merkezi ile yapı- lan protokol çerçevesinde okuma- yazma kurslanmız Evrenpaşa îl- köğretim Okulu'nda faaliyete geç- miştir." KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behicak@turk.net ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMtH POROY BULMACA SEDAT YAŞAYAN SOLDAN SAĞA: 1/Japonköken- libirdövüşyön- temi. 2/ Askeri donanımın me- tal bölümlerini 3 temizlemede kullanılan üstü- beç, alkol ve sa- 5 bun karışımı madde... Krip- ton elementinın 7 simgesi.3/Eski Mısır'da güneş " tannsı... taşıtlar- g da yükün yük- seklik ölçüsü. 4/Birno- -\ ta... Bağışlama. 5/ Kür- •( r kü degerli bir yaban ke- disı... "Ismet - - -": ti- yatro ve sinema oyun- 3 cumuz. 6/ Numaranın 4 kısa yazılışı... Bir poli- 5 çenin arkasına yazılı ha- vale emri. 7/ Lantan ele- mentinın simgesı... îçı- ne ok konulan torba ya Q da kılıf. 8/ Çatı örtüsü g olarak kullanılan ınce tahta. 9/ Telli balıkçıl... "Oğuz — " : Ünlü yazanmız. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Meslek argosu... Holmi- yum elementinın simgesi. 11 Bir peygamber... Yeniçeri ocağının,padişahın muhafizlığını yapan asker sınıfi. 3/Tel- li bir çalgı... Adın durum eklerinden bıri... " — Güler": Fotoğraf sanatçımız. 4/ Geçimini saglamak içm kendin- den daha yaşlı bir kadınla yaşayan genç erkek... Türkiye'nin plaka işaretı. 5/ Yapma, etme... Gemının rüzgâr alan yanı. 6/ Kutsal sayıldığı için dokunulmamasv gereken şey... Bir zekâ oyunu. 7/ Odentı. 8/ Avrupa'da bir ülke. 9/ Fas'ın kuzeyindeki sıradağlar... 106 taşla oynanan bir oyun. OF ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Esas No: 1995/38 / Karar No: 1997/158 Davacı Of Mal Müdürlügü tarafından davalılar Şa- diye Şanhtürk ve 11 paydaşlan hakkında mahkeme- mizde açılan yüzölçüm tashihi davasının yapılan du- ruşmalan sonunda davanın reddıne dair karar verildi- ği, Karann davacı Hazine tarafından temyiz edildiği; ancak gerekçeli karann ve temyiz dılekçesinin davalı- lara tebliğ edılemediğı ve ilk dava aynı şekilde gazete yoluyla tebliğ edildığinden, mahkemece verilen gerek- çeli karann ve temyiz dilekçesinin 1 -davalı Yakup kızı Şadiye Şanhtürk, 2- Ahmet kızı Sevim Şanhtürk, 3- Ahmet oğlu Saim Şanhtürk, 4- Ahmet oğlu Erkan Şan- htürk, 5- Hamit oğlu Sabri Şanhtürk'e gerekçeli kara- nn gazetede ilanından ıtıbaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, aynı şekilde temyiz dilekçesinin de tebliğ edilmiş sayılacağı ılan olunur. Basın: 13247 MIRMIRLAR VĞVR DVRAK 1... ŞE-YLERDEN • ••tiEDıVE N/ERMEICTİ RL TARİHTE BUGÜN MVMTAZ ARIKAN 8 Nisan BUDA DOGUYOR.. HER VtL BU&UH, ÖZELLİICJJE ÇiM BUOA'NIN DOĞUM GÜA/ü OLARAK. BUDA HEYM£ULE& Su VEYA ÇAYLA YttAMIZ, BuHUfüMÜUKLAe rAKlUB., ÇıÇ£KLEBSAÇlLIR., BUDA , YA PA AS/L APtytA SfOOARTA, UiNDİŞ- TAN'OA 2EA1Gİ/J 8İB BgYİU O4tU OLAfZAK. PÜM. YAVA GeLMiŞTİ. DO6UM YIU M.6.6OO-SOO AKASINDA SAVtLAM SİDOAIZrA, TÜM Z£N&İU- ĞA AZAMAYA ç/tM/frr. Gf £ÖÜ£&£K -~,~ VE INA/JfÇfM/ AULATfoAYA HİÇ TAfJEISI OLA4A>HA/ S//B. O/M OLAAt gU- -•-• • BÖYLB OOĞPU. Solcla, Buda'tıın b>r kısm • • '•" Şançi ~ - • ' - " ÇAYIRALAN KADASTRO MAHKEMESt'NDEN EsasNo: 1991/171 / Karar No: 1996/184 Davacı Çayıralan Orman tşletme temsilcisi Muzaf- fer Yeşil tarafindan davalılar Derviş Olgun ve 10 arka- daşı aleyhine açılan tespite itiraz davasının yapılan yargılaması sonucu verilen gerekçeli karar gereğince; Dava konusu taşınmazlardan olan Çayıralan ilçesi Ye- nimahalle Şelcealan mevkiinde kain 39 ada 16 parse- lin tespit maliki olan Hüseyin oğlu 1930 d.lu Halil As- lan'm tüm araştırmalara rağmen açık ikâmet adresi te- min edilemediğinden, kendisıne gerekçeli karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edilemediğinderı adı geçen Ha- lil Aslan adına tespit gibi tesciline karar verilen 39 ada 16 parsel sayıh taşınmaza ilişkin gerekçeli karann ve temyiz dilekçesinin Tebligat Kanunu'mın ilgili madde- len gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13081 ŞARKİKARAAĞAÇ KADASTRO HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 1991/1 / Karar No: 1997'3 K-ararTarihi: 28.11.1997 Davacılar Ayşe Erdoğan, Rukiye Şimşek, Ahmet Bedir vs. vekili taraftndan davalılar Hasan Hüseyin Bedir, M. Ali Bedir vs. aleyhine açılmış kadastro tes- pitine iüraz davasının mahkememizde >apılan yargılaması so- nunda mahkememizce verilen kaıar taıaflara teblıg edilmiş ve davalılar Hazine vekili Mümıne Bedir, Kezıban Yüksel ve Mehmet Ali Bedir vekili tarafindan temyiz edılmı$ olmakla. Bütün aıamalara rağmen adresi tespit edfleroeyen Hasan Hü- seyin mirasçısı Fatma Ataseven'e tem> r iz djlekçelerinin ila- nen tebliğine karar verilmiş olup, işbu üanın gazetede ilan edıldiğı tarihten itibaren 15 gün sonra temyız dilekçelerinİD davah Fatma Yüksel'e tebliğ edilmiş sayılacağı, tebhgat yen- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur Basın: 13097
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog