Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü Her KİTAP dünyaya bir umut sunar. KÎTAP, ( Türtocağı Cad. No: 39/41 (34334)Cagak3ğl^1star*ol Tel.(212)514 01 96 Faks:(212)51401 95 Cumhuriye Cumhuriyet itap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. Turtocağı Cad No 39/41 (34334(Cağatoğt^stanbul Td:(212)514 01 96Faksff12)514 0l 9S 74. YIL SAYI: 26481 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 8 NİSAN 1998 ÇARŞAMBA Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Diyanet ve Kültür Bakanlığı'yla teması sonuç verdi Vakıf eserieri müzelere• Vakıflar Genel Müdürü Mustafa Keten, "Cami, mescit, türbe gibi kutsal yerlerdeki tarihsel ve sanatsal eserler yerel müzelerde sergilenecek" dedi. • Son yıllarda hırsızlann ağzını sulandıran antik halı, tombak kandil, alemler ile el yazması Kuranlann çalınarak yurtdışına kaçınlması önlenecek. • Tarihsel, mimari ve sanatsal değeri olan cami, mescit ve türbelerde modern yangın söndürme, alarm sistemleri kuruluyor ve bu uygulamalar yaygınlaştınlıyor. ÖZGENACAR ANKARA-Vakıflar Genel Müdürlüğü, "devrim" niteliğinde aldığı bir kararla, tüm cami, mescit ve türbelerdeki tarihsel ve sanatsal eserlerini sergilenmek üzere müzelere devrediyor. Yıllardır gereğince korunamayan, hırsızlann ağızlannı sulan- dıran, çalmıp yurtdışına kaçınlan ya da bakımsızlıktan durduklan yerde tarihsel ve sanatsal değerleri yok olan eserler, ar- tık müzelerde sergilenecek. Vakıflar Ge- nel Müdürü Mustafa Keten,Cumhuriyet'e yaptığı acıklamada, "Vakıflar Genel Mü- dûrlüğü'ndeki eski eserierin devri konu- sunda" Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Mü- zeler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile 2-23 Şubat tarihleri arasında dört toplantı yapıl- dığını söyledı. Genel müdür Keten, bu top- lantıdan sonra. "2863 sayılı Kültür Tabiat V'arhklan kapsamına giren antikdeğeri ha- a taşınır kültür variıklannın müzelerde teşhir edilmesini sağlamak üzere teklifleri- miz 20 Mart'ta Kültür Bakanlığı na gön- derilmiştir" dedı. Keten'e göre, yerel mü- ze yetkililen ile Vakıflar'ın saptayacağı temsüciler, yurdumuzdaki tüm cami, mes- cit, türbe gibi kutsal yerlerde bulunan an- tikeserieri birlikte belirleyip, sayım işlem- lerini ortaklaşa yapacaklar. "Dokuzbin ci- vanndaki vakıf abideyi sinesinde banndı- ran ve bu eserieri gelecek nesilkre intikal ettirmekle göre\ti Yakıflar Genel Müdür- lüğü beş bine \ akın camide bulunan teber- nıkat eşyasının sayımuıı müffülükJer ile müştereken yapmaktadır" diyen genel müdür, Diyanet Işleri Başkanlığı ile yapı- lan görüşmelerin olumlu sonuçlannı şu sözlerleaçıkladı: "Tarihieser olan cami ve mescitkr, müDdyet bakımından Vakıflar Genel Müdüriüğü'ne ait olup, kuDanım hakkı Diyanet İşleri BaşkaniığVna aittir. Görülen boşiuklar üzerine Teberrukat Eş- yalan Yönetmeliği'nin değiştirilmesi ama- ayia hazırianan taslak, 24Mart'ta Diyanet İşleri Başkanlığf nda görüşûlmüş, geniş öl- çüde mutabakata vanlmısür." Bilindıği üzere, son yıllarda ilgisizlik ve koruma eksikliği nedeniyle camilerde bulunan taşınır eski eserlerden, örneğin antik halı, tombak kandil ve alem, el yaz- ması Kuran, hat yazılan ve ahşap işleme- ler çalındıktan sonra yurtdışına kaçınl- maktaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün; Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kültür Ba- kanlığı yetkilileri ile ayn ayn sürdürdüğü çahşmalar sonunda aldığı bu yeni karar, eski eserierin korunması, sergilenmesi, ya- yımlanması olanağını vermesi açısından son yıllann en önemli yapısal değişikliği olarak değerlendiriliyor. Kuşkusuz bu karann, maddi ve kadro yetersizliği gibi sorunlar içindeki müzele- MArkasıSa. I5,SHl'de îslamcı terör örgütü Tunceli'de dağıttığı bildirilerle kurban derilerini istedi Hizbullahpostpeşinde6 PKK din istismarcısı' • "îslami Dayanışma Birliği" adı altında dağıtdan bildiride, PKK'nin din istisman yaptığı, bazı vakıflann da 'din kisvesi' altında faaliyet gösterdiği savunularak kurban derilerinin Hizbullah'a verilmesi istendi. Kuran'dan bazı ayetlere yer verilen bildiride "zalimlerin" mutlaka cezalandınlacaklan da belirtildi. • 15. Sayfada KIRIKKALE ÜNtVERSİTESİ - 2 Küçük üniversiteuin Yurgun OzaPla başladı • 1986 yılında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu (Fak-Fuk Fon) kurulurken kurban derisi, bağırsak, fitre ve zekât toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'ndan alınarak vakıflara da verildi. Böylece 1925 yılından beri Türk Hava Kurumu'nu destekleyen 2860 sayılı Yardım Toplama Yasası değiştirildi. • 75. Sayfada THK'nin adını kııllandılar • Kurban derileri Türk Hava Kurumu'nun kamyonlanyla makbuz karşıhğı toplanırken THK admı kullanarak bağış toplamak isteyen bazı kişiler, yurttaşlar tarafindan Emniyet Müdüriüğü'ne ihbar edildi. Yurt genelinde yapılan denetimlerde deri toplamaya çalışan birçok kişi gözaltına alındı. • 3. Sayfada büyük düşlerî • Gelişmekte olan üniversitenin öğrenci ve hocalannın büyük düşleri var, bilim ve uluslararası düzeyde araştırma yapma adına. Öğrencilerin kimileri, üniversite ve çevreyle ilgili soru işaretlerini de getirmişti çıkınında. Ama umduklanndan daha iyi bir üniversiteyle karşılaşmışlardı. Kimileri ise "acı bir tesadüfün eseri" olarak kendilerini bu küçük Anadolu kentinde buluvermişti. EBRUTOKTAR tLHANTAŞÇI Kuruluşu altı yıl öncesine dayanan Kınkkale Üniversite- si, başkente yakın oluşu ve kı- sa sürede katettigi yolla Anka- ra üniversitelerine alternatif olarak görülüyor. Gelişmekte olan üniversitenin öğrenci ve hocalannın büyük düşleri var, bilim ve uluslararası düzeyde araştırma yapma adına. Öğren- cilerin kimileri, üniversite ve çevreyle ilgili soru işaretlerini de getirmişti çıkınında. Ama umduklanndan daha iyi bir üniversiteyle karşılaşmışlardı. Kimileri ise acı bir "tesadüfün eseri" olarak kendilerini bu kü- çük Anadolu kentinde buluver- mişti. Iktisadi Idari Bilimler Fakül- tesi'nin bahçesinde, yeni oldu- ğu her halinden belli olan Ay- nur, çekingen bir tavırla konu- şuyor. Aynur, henüz tktisadi Idari Bilimler Fakültesi tktisat Bölümü 1. sınıf öğrencisi... Özellikle tercih etmemiş bu bölümü ama ailesine yakın bir kentte olmanın rahatlığı için- de. Başkentte Türk pop müzi- ği dinlerken, bu küçük kente gelince "anlaşümaz" bir şekil- de türkülere merak salmış. Ne- denini de "küçük bir Anadolu kentinde" okuyor olmasına bağlıyor. Kırıkkale'yegelirken pek umutlu olmadığını, ancak kente geldiğinde de bekledi- ğinden daha iyi bir üniversitey- le karşılaştığını gözleri ışılda- yarak anlatıyor. Boş zamanla- nnı değerlendirebılecekjeri yerlerin olmayışmdan ve kent- linin kendilerine "pek boş" bakmayışından yakınıyor. Boş zamanlannı da genellikle "çsy- u Idtabevinde" gazete ve kitap okuyarak geçiriyor. Dört kar- deşten en büyüğü olan Ay- MArkasıSa.l5,Sü.4'te 'KESME BABACIĞLM' Kurban Bayramı tüm tslam dünyasında kutlanryor. Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar da öteki ülkelerde olduğu gibi dini görevlerini yerine getiıiyoriar. Hran'da ba\ramdan önce aldıkları ve besledikleri koçun kesilmesine dayanamayan küçük çocuk, babasına yaşlı gözlerte yalvanyor: Ne olur kesme babacığım. (Fotoğraf: REUTERS) Bayram zehir oldıı • Hükümetin ilgisizliği yüzünden milyonlarca çiftçi Kurban Bayramı'na parasız girdi. Birçoğu ailelerinin ihtiyaçlannı karşılayamadı, kurban kesemedi. Mesut Yılmaz, bayramdan birkaç gün önce "Çiftçilere olan borçlanmızın tamamını ödedik" demişti. Buna rağmen, milyonlarca pancar ve tütün üreticisinin devletten hâlâ 200 trilyon lira civannda alacağı var!.. • Sanayi Bakam Yalım Erez'in pancar bedellerinin tamamım bayrama kadar ödeyecekleri sözü de ortada kaldı. İNMUM UMRİ'ı* yam • 7. Sayfada Bir devrim fümL.• TRT'nin yapımını üstlendiği 'Cumhuriyet' fîlmi Atatürk'ün asker kimliğinin yanı sıra özel yaşamını da anlatıyor. Film, "cumhuriyetin ilk yıllannda despot bir yöntem izlendiği, Kemalizmin halktan kopuk olduğu" gibi iddialara da açıklık getinneye hazırlanıyor. • Yönetmen Ziya Öztan, cumhuriyetin kuruluşunda karşılaşılan güçlükler, ilkeler ve devrimler ile çağdaş dünyaya olan rotanın nasıl konulduğunu anlattıklannı belirtirken "Bu eğer bir mesaj ise film baştan sona mesajla dolu" diyor. MHM IMHSEVBİIn tafeart • 10. Sayfada C U M H U R İ Y E T ' İ N K Ü L T Ü R H I Z M E T I Şevh Sait ve Hazırlayan: METIN TOKER Cumhuriyet tarihimizin birkaç önemli 'işaret noktası' vardır. Bunları iyi bilmeden, gereği gibi değerlendirmeden cumhuriyeti anlamak olanağı yoktur. Bu önemli 'işaret noktaları'ndan biri de 'Şeyh Sait İsyam'dır. Nakşibendi tarikatından Şeyh Sait, "Din elden gidiyor!" diyerek çevresine topladığı silahlı adamlarıyla birlikte Genç iline bağlı Piran ilçesinde isyan hareketine geçmiştir (14 Şubat 1925). Ayaklanma kısa sürede Ergani, Osmaniye, Elazığ ve Diyarbakır bölgelerine yayılmıştır. Şeyh Sait ve adamları, üzerlerine gönderilen bazı birlikleri başarısızlığa uğratmışlardır. Başbakan Fethi Bey (Okyar), ayaklanmayı bastıracak önlemleri alamayınca görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır. Yerine Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal tarafindan, İsmet Paşa (İnönü) getirilmiştir. İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa (Çakmak) ile birlikte, ayaklanmayı bastıracak gerekli önlemleri almıştır. Bazı yerlerde seferberlik ilan edilmiş, bölgeye askeri birlikler gönderilmiştir. Gönderilen askeri birlikler ayaklanmayı kısa sürede bastırmışlardır (15 Nisan 1925). Şeyh Sait ve adamlari yakalanarak Varto'ya getirilmiş, daha sonra İstiklal Mahkemesi'nde yarg/lanmışlardır. Yakın tarihimizin bu kanlı ayaklanmasının ayrıntılannı Metin Toker'in usta kaleminden okuyacaksınız. Cuma Cumhuriyel '\v Futbolda kupayı kazaııaııa çifte bayram §• Futbolda Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. fki ezeli rakip Galatasaray ile Beşiktaş, 1-1'lik ilk maçın rövanşında saat 19.00'da Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek. FIFA kokartlı hakemlerden Erol Ersoy'un yöneteceği kupa derbisi CINE 5'ten naklen yayımlanacak. Ligde lider Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, kupa finalinin rövanşına, kupayı en fazla kazanan takım (11) avantajı ile çıkıyor. Hakan - C. Saray'ın golcüsü. Amokacni - BJK'nin umudu. • Lig yanşından aylar önce kopup tüm hesaplannı kupa için yapan Beşiktaş, kendi sahasında yenemediği Galatasaray'ı rövanşta mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlı ekipte sakathğı geçen Alpay'ın ilk 11 'de forma giyeceği açıklanırken, yönetim de primi 75 milyar lira olarak belirledi. Bu sezon Ali Sami Yen'de oynadığı 17 lig ve kupa maçında yenilgi yüzü görmeyen San-Kırmızılı ekipte kupa primi 65 milyar lira. • Spor'da Izmir'e uzay kampı • Ege Serbest Bölgesi'nde NASA'nın önerileri doğrultusunda kurulacak kamp, 1999 yazında faaliyete geçecek. Dûnyanın 7. uzay kampı olacak tesisten 7-16 yaş grubunda bulunan çocuklar yararlanacak. ANKARA (AA) - Ege Serbest Bölgesi'nde Ame- rikan uzay kuruluşu NA- SA'nın da önerileri doğrul- tusunda kurulacak olan "Uzay Kampı" 1999 ya- zmda faaliyete geçecek. Edinilen bilgiye göre, NA- SA ile koordinasyon içinde çalışan ABD Uzay Kampı Vakfı'nın (US Space Camp Foundation) lisansıyla ku- mArkasıSa.l5,Sü.rde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog