Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlikve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. Türtocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaioğ<u4stanbd Tel (212)51401 96F*s:(212)51401 95 Cumhuriyet ECumhuriYejt kitap kulübü Her KİTAP dünyayabir umutsunar. KİTAP, CAĞALOGULSERtoLONUNDA... Tel:£12B14 0196 Faks (212)5- 4 01 95 74. YIL SAYI: 26480 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945J BAgVMZAflt NADİR NADİ (T945-Î991J Üıriversiteli olıııak zorKOnya Selçuk Üniversitesi'nde topsakal ve küpeye yasak, yiıksek sesli gülenlere uyan, mini etek ve askılı bluza sansür... Üniversite öğrencileri kendilerini güvende hissedebilmek için gruplar halinde dolaşıyor. Her ile bir üniversite anlayışı ile küçücükbinakaia, yetersiz araçgereçlerie eğitime başUmuştı taşra üniversiteleri. Devletten aldıMan destekde kurulur kurulmaz kesilince bir başlarma kakhlar. Kendilerini sıkışmış bir labirentin içinde bulan taşra üniversiteleri, çıfaşyolunu bulmaya ve üniversiteyi geliştirecekçözüm önerüeri üzerinde düşünmeye başladı. Kimi özverili rektör ve öğretim üyelerinin azimli katlalanyia önce vahflanna, sonra kenctilerinegetirisağlayacakkaynakktrı buhmcayavaşyavaş gelişmeye başladılar Üstelik onlar geliştikçe kurulduklan kentlerin içine kapanık, öğrencisevmez kabuklan de§şmeyebaşlayarak,yurûan, kafeleri, bariarı ve pansfyonlanyla "üniversitesektöriinü''yarnttı. Ancak gelişmekte olan üniversitelerin *ergaüiksonmlarmı*yaşamak da bu üniversitelerin ilkdönem öğrmcilerinedüştü. EBRU TOKTAR / İLHAN TAŞCI 1975 yılında kurulan Selçuk Üniver- sitesi, sanayi ile yapılan işbirliğinin art- masıyla mevcut olanaklannı daha da geliştiren, kentin muhafazakârlığını ya- vaş yavaş törpülemeye başlayan bir üni- versite. Bilgisayar laboratuvarlannı ve yabancı dıl öğretim merkezini kuran üniversite, gelecek yıl da lktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi'nde hazırhk sı- nıfi açıyor. Kentin 10 kılometre uzagın- daki kampusta bulunan üniversıteye öğ- rencılerin ulaşması zaman zaman 45 dakikayı buluyor. Kentle kampus ara- sında ulaşımı sağlayan tramvay, öğren- ci kapasitesının artmasıyla "uzunsüre- B votcuhıklarla" öğrencılenn kâbusuol- maya başlamış. Tramvaym yaşama geç- mesiyle sayısı azaltılan dolmuşlar da n- ka-basa dolunca, bırçok kez takla ata- rak, önemlı yaralanma olaylan yaşan- mış. Üniversitenin gelişmesıyle ögrencı- lere daha çok alışan ve aşın muhafaza- kâryapısmda birpencere acılan Konya, her şeye karşın bazı yasaklamalan üret- mekten de geri kalmıyor. Kız öğrenci- lerin mini etek ya da askılı bluz gıyeme- dıği kentte, saat 10.00'dan sonra duran yaşam nedeniyle sokağa çıkmak da teh- lıkelı olmaya başlıyor. Yurtlann yanlış yönetım polıtıkalan, Konya'nın muha- fazakâryapısıyla bırleşınce, bırçok kız öğrencmın "evci cıkmasT ya da ailesi- ne gıtmesı bıle sorun oluyor. Bazı öğ- renciler ıse Konya'ya geldiklerinde da- ha gencı bir kent bekledıklennı, ancak üniversiteye ve kente alıştıkça, kimi kı- sıtlamalara karşın yaşayabıldıklen gü- zelhklerle "teseffi" bulabıldiklennı an- laüyorlar. Kimi fakültelerde baskı grup- lan oluşturan ülkücü öğrenciler de ge- mArkasıSa. 15,Sü.3'te Gümrükte yasaya aykın yöntemlerle belge düzenledikleri ortaya çıktı İhlas'a sahtecilik suçlaması• Ihlas Holdıng'e bağlı Törsan şırketının, "evrakta sahtecilik" yaptığı suçlamasıyla 5 yöneticisı hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gümrük Başkontrolörü Mustafa Akçıl'ın hazırladığı raporda, Tacikistan'a sevk edilen eşyalann gümrük işlemleri için Samsun yerine Sarp Gümrük Müdürlüğü'ne başvurulması üzerine, ihraç eşyası ile fatura kayıtlan arasında uyumsuzluk görüldüğü ve eşyalara el konulduğu belrtildi. ALPERHALLI ANKARA - Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ihlas Holding'e bağlı Törsan şirketıntn, ıhra- cat teşviklennden yararlanmak için "evrakta sahtecilik" yaptığı suçlamasıyla aralannda şir- ketın Yönetim Kurulu Başkanı Ataullah Arvas iie başkanvekili MücahidÖren'in de bulundu- ğu 5 yöneticisı hakkında suç duyurusunda bu- lundu. UArkasıSa.lS,Sü.3'te ORGENERAL KARADAYI Yunanistan 'da askeri diyalog • Türk Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Haİdcı Karadayı, Yunanlı meslektaşı Athanasio Çoganis ile Atina'da bir araya geldi. Karadayı görüşmede yalnızca asken konulan ele aldıklannı, bu tür görüşmeleri zaten yapmakta olduklannı söyledi. • Karadayı, "Bundan sonra bu gibi fırsatlardan istifade ederek ve yine bir araya gelerek konulan karşılıklı olarak tartışarak iyi bir istikamete götürme arzusunda olduğumuzu beyan ettik. En azından bir araya gelmiş olmamız son derece olumlu bir durumdur, bu bakımdan bugünkü görüşme ve konuşmalarımızdan sonra mutluyum" dedi. MUMr IflTÜ tahVİ • 9. Sayfada TEMİZEL^E ÇtLLER SUÇLAMASI 'Belgeleriyargıya vermiyor' • DTP Kınkkale II Başkanı Sadık Avundukluoğlu, Maliye Bakanı Zekeriya TemizeFin, Özer Uçuran Çiller ile ilgili belgeleri, "ihtarname" de çekmesine karşın yargıya ulaştırmadığmı söyledi. Avundukluoğlu, Temizel'in, Hazıne avukatlannın duruşmayı takibine de izin vermediğini belirterek, "böylece Çiller'e ûstü kapalı yardunda bulunduğunu" ileri sürdü. • 5. Sayfada K a v ş ak • Deneyimli gazeteci eski Genel Yayın Yönetmenimiz Özgen Acar, bundan böyle her salı günü Kavşak köşesinde yazacak. Acar, Türkdye'nin dışmda olup biten ancak Türkiye'yi ilgilendiren haberleri bir başka üslupla ele alacak. ıratorufe I 8. Sayfada ] erlerin bayram mesajlan Ifykiye'nin tercihi laiklik' Ylfmaz: Irtica cehaletine izin vermeyiz EceVİt: Dinamik bir istikrar süreci başladı ClndOmk: Erken seçımı yurttaşlar benimsemiyor Karadayi: TSK'nin azmi sarsılmaz Baykal: Türkiye bu tabloyu hak etmiyor ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Sıyası lıderlenn ba\Tam mesajlannın büyük bölümünü, köktendıncilığe karşıuyanlaroluşturdu Cumhurbaş- kanı SûJeyman Demiret, Türkiye Cumhunyeti'nin çagdaşlaşma ve ay- dınlanma yolunda büyük bir tanhı se- çımın esen olduğunu belırtırken. "Bo tmnh.tarihinkaydefti0efiönemlihu- kuk de\Tİmlerinden birini \arannış- nr. Bu hukuk devriminin temelinde Vatandaşlann, Kurban Bayranu"nı huzurfaı ve sakin geçirmesi için rüm yurtta gerekli önlemkr alın- dL Lzmanlar, genelükle bayramın 3. gününden itibaren sindirim bozukluğundan hastanelere başMi- ranlann sayısuun artüğuu belirterek dikkatü olunmasını istedi. AdaJet Bakanlığu tufuklu ve hüküm- lülerin ba> ramın ikinci günü açık görüş yapabileceğini açıkladı. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) dedı Cumhurbaşkanı Demırel, Kur- ban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda. demokratik ve laik cumhu- nyetı daha ılen götürmenın mücade- lesı ıçınde olunduğunu behrttı. Yaşa- nan sorunlann bilincinde olduklannı sö>leyen Demırel, "Hiçbirşej biziyıl- dınnamabdır. Geleceğe uzanan yol- da.kavgaederek degiLgücümüzü bir- leştirerek, daha büyük bir Türkhç'yi meydana getirmeye devam edeoeğiz. Gektiğimiz noktada duramayTz" gö- rüşünü kaydettı Devlete, rejıme ve geleceğe olan inancın her koşul altında korunması MArkasıSa. IS,Sü.3'te MEHMET NURİ YILMAZ: TARİKATLAR DtNf SÖMÜRÜYOR • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bayramsı... Benazir Butto'yu tanıyorsunuz. "Binmki'nin Pakistan şubesi. Bir farkla. Pakıstan'da Bay ve Bayan Butto, kolay yoldan zengin olduklan için mahkemelik. Bizim Şaibe Hanım ise, TBMM'deki siyasal oyla- mayı temize çıkmak sayıyor. Duaıp durup bağımsız yargıda hesap vermeye hazır olduğunu söylüyor. Gel MArkasıSa. 1S,SH I'de Yasa trafik canavannı durduramadı 1996' da 3 bin 41 kışinın alkollü olarak araç kullan- dığı belırlenirken, 1997'de yakalananlann sa- yısı 8 bin 652'ye yükseldi. Trafik Kazalan Is- tatistikleri Raporu'nda artan para cezalannın caydıncı olmadığı belir- t\\d\. MArka Sayfada Bakanlık mühürleri alamadı Ab- dülhamit'in 33 yıl boyunca kullan- dığı devlet mühüıieri Paris'te açık arttırma ile satışa sunuldu. Meza- ta son anda katıima karan alan Kül- tür Bakanlığı, Paris Başkonsolo- su'ndan açık arttırmaya katılmasını istedi. Ancak üç mühür için yeteriı para sağlanama- dığından mühürler 100 bin dolara başkala- nna satıldı. • Arka Sayfada Liderlik iyi, futbol kötü LJgin bttimine beş hafta kala averajla da olsa yeniden liderlik koltuğuna oturan Sarı-Lacivertli futbolcula- rın Vanspor karşısında ortaya koyduklan ba- şarısız futbol camiada tedirginlik yaratırken Hırvat çalıştıncı Otto Ba- riç , bazı futbolculan ciddiyetsiz- likle suçladı. MSpor'da Kurban derisi için önlem Yurt- taşlann rahat bir bayram geçirme- leri için gerekli tüm önlemlerin alın- dığını kaydeden Istanbul Emniyet Müdürü özdemır, kurtaan denleri- nin toplanmasında THK'yle biriikte haneket ettiklerini söyledi. özdemir, kaçak deri top- layan vakıf ve dernekler üzerinde çalışmala- nnı sürdürdüklerini belirtti. MArka Sayfada 4 7NİSAN1996SAU Öğrenciler ülkücülerin baskısına karşm öğrenimini sürdürüyor -7 urlarımızın Kurban Bayramını Kutlarız. ifl B D B A Y 0 İR R L C A U UM M H D D U A 0 Rİ D L YE A U T Türkiye 1i Yıllara DopF Ekonomisi Küreselleşme ya da iki ucu keskin kılıç. Küreselleşme dedikleri aslında emperyalizm. Peki Türkiye bu dayatmanın "iki ucu keskin kılıç/'ın hangi yüzünde yer alacak? Uzmanlar, uzun yıllardır yüksek seviyelerde seyreden enflasyon ve diğer sorunların Türkiye'yi 2000'li yıllara doğru ekonomik krize götürdüğü tespitinde bulundu. 6. Sayfada 68, zafer mi, yenilgi mi? Türkiyeli 68'liler, 68'liler Birliği'nin önderliğinde 30 yıl sonra 68'i anıyor. 30 yıl önce Deniz Gezmiş yürüyüşçülerin başındaydı. Hüseyin İnan, Yusuf Aslan da var mıydı yürüyüşte? Şimdi onlar Ankara Karşıyaka'da yürüyüşçülerle buluşacaklar. Cuneyt Akalın'ın yazı dizisi 13. Sayfada Köriut rve Kooperatif dayanışması, sermayenin gücüne yenildi. Lıberal ekonominin bireycilik anlayışına karşı "yoksul dayanışması" olarak ortaya çıkan kooperatifler, işlevini yitirdi. Türkiye'de konut sorunu kronikleşirken, kooperatifler lüks konut üretiyor, kooperatifçilik de yoksullar değil girişimciler tarafından yapılıyor. Yakında Cumhuriyet 'te Belediyelerde 'Karşı-Devrim' "Mülki idareye" bağımlı belediyeler nasıl "demokratik" yönetilecek?.. Katılımcı yerel meclis yerine, sadece "görüş alınan" gönüllüler meclisi neyi denetleyecek?.. Oktay Ekinci'nin yazı dizisi 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Be«ni KiPdric!••• Bizim "genel bir sorvna" karşı kazandığımız en önemli basan, "belini kırmak"t\r... Bu nasıl belse ya da nasıl kırmaksa, konu edilen so- run da bir türlü çözülmez. Son yıllarda belini kırdıkla- nmıza satır başlanyla değinelim. Sanınm ilk sırada enflasyon gelir. Bu canavar kaç belliyse, o bizim cüzdanımızı belledi ama.. beli birtür- mArkasıSa.l5,Sü8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog