Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Iki Kore yönetimi masaya oturuyop • SEUL(AA)-Güney Kore Devlet Başkanı Kim Dae- Yung, Kuzey Kore'nin üst düzeyde görüşme yapma önerisini kabul ettiğini açıkladı ve bu önerinin. ikili ilişkilerin değişimi anlamına geldiğini söyledi. Londra'da önceki gün sona eren Asya- Avnıpa zirvesine katılan Kim. diin ülkesine dönüşünde yaptığı açıklamada, "Böyle bir görüşmeye katılacağız. Yapıcı olmasını ümit ediyorum" dedi. Kuzey Kore yönetimi, Kizılhaç yetkilisi Ri Sung-Ho aracılığıyla iki ülke arasmda Pekın'de 11 Nisan'da bakanlar düzeyinde görüşme yapılmasını istemişti. Ukrayna'da grizu faciası • DONETSK(AA)- Ukrayna'nın Donetsk kentindeki Skoçinsky maden ocağmda önceki gün meydana gelen grizu patlamasında 63 kişi öldü. Ukrayna Maden Bakan Yardımcısı Viktor Şçepaçov. maden ocağından şimdiye kadar 37 cesedin çıkanldığını söyledi. Şçepaçov, kurtarma ekiplerinin yerin 1.2 kilometre altındaki göçükte bulunan madencilere ulaşmak için 300 metre tünel kazdığını belirterek. madencilerin patlama sırasında veya boğularak öldüğünü kaydetti. Skoçinsky maden ocağında, grizu patlaması sırasında yaklaşık 264 madencinin çalıştığı, göçük altmdan kurtanlan 43 madencinin gaz zehirlenmesinden hastaneye kaldınldığı bildirildi. Uganda'da bombalı saldırı • KAMPALA(AA)- Uganda'nın başkenti Kampala'da el bombasıyla düzenlenen ikı ayn saldında 4 kişinin öldüğû, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi. Polisin yaptığı açıklamada, ilk saldınnın başkentteki bir bara, ikincisinin ise merkezdeki Speke Oteli'ne düzenlendiği belirtildı. Saldınlarda yaralananlardan üçönün durumunun ağır olduğukaydedildi. Necefabad esnafı, muhalif Muntazari'ye getirilen kısıtlamalan protesto etti IrariDıs Haberier Servisi- Iran'ın rnerkezindeki bir şehirde dük- kân sahipleri, muhalif Ayetul- lah Hüseyin Ali Muntazari'ye getirilen kısıtlamalan protesto etmek için bir ayda ikinci kez kepenkkapadı. lran'da yayımlanan Farda (Yann) gazetesinin bildirdiği- ne göre. Kum kentinde polis denetiminde yaşayan Ayetul- lah Muntazari "yle dayanışma için Necefabad pazanndaki bütün dükkânlar cumartesi gü- nü kepenk indirdi. Muntazari, tran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e. bütün siyasi işle- ri hâkimiyetine aldığı eleştiri- sini getirdiği kasım ayından beri Kum kentinde polis göze- timinde tutuluyor. kapandı • Ilımlı Tahran Belediye Başkanı Gulamhüseyin Kerbasçi'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Kerbasçi'nin tutuklanıp tutuklanmaması tartışılıyor. Rejim karşıtı söyleminden ötürü itiban elinden ahnan Muntazari, İslam devriminin lideri Ayetullah RuhuBah Hu- meyni'nin halefi olarak tayin ediİmişti. Ayetullah Muntaza- ri'nin doğum yeri Necefa- bad'da dükkân sahipleri Mun- tazari'nin salınması istemiyle geçen ay da bir günlük protes- to eylemi düzenlemişlerdi. Bu arada, Tahran'ın ılımlı çizgisiyle tanınan belediye başkanı Gulamhüseyin Ker- basçi'nin yolsuzluk suçlama- lanyla tutuklanması gündeme geldi. Kabine, halen gözaltın- da tutulan belediye başkanının tutuklanması konusunu dünkü toplantısında tartıştı. Tahran Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada kamu fon- lannın zimmete geçirilmesi ve yanlış kullanımı emirlerinin bizzat Kerbasçi tarafından ve- rilmiş olduğu öne sürülmüştü. tsmi açıklanmayan bir hu- kukçu da muhafazakâr Kuds gazetesine verdiği demeçte. " Yarguun elinde, betediye baş- kanı hakkında birkaç haftada da\ a açılmasmı sağlayacak ka- dar delil bulunduğunu" söyle- di. İTan'daki ıhmlılan temsil eden siyasi Yapım Hizmeüile- ri grubu ise belediye başkanı- na getirilen suçlamalann tama- men siyasi nedenlere dayandı- ğtnı öne sürdü. Kerbasçi'nin de üye olduğu grup. İRNA ta- rafından duyurulan açıklama- sında. "Bu siyasi bir e> lemdir* dedi. Ilımlı milletvekili Hüseyin Maraşide. Kerbasçi'nin gözal- tına alınmasının, Hatemi hü- kümetini zayıflatmaya yönelik bir girişim olduğunu söyledi. Maraşi."Kerbasçi hırsız değjl- dir. Tutuklanması, halkın seçti- ği hükümetin zayiflatümasını amaçlamaktadır" dedi. 'ABD, dünyamn küstahı' tran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hac için gittiği Suudi Arabistan'da ABD'ye sert eleştiriler yönelterek, "İran ulusu ve hükümeti. nasıl olur da kalbi kötülükle dolu ve darbefirsaüarayan bir düşma- na efini uzaör" dedi. ABD'yi "dünyanın küsta- hı" olarak niteleyen Hamaney, İran'ın kabul etmemesine kar- şm ABD'nin bu ülke ile iliş- kiler kurmaya çalıştıgını öne sürdü. Ürdün-lsrail su anlaşması• İki ülke arasındaki anlaşma uyannca Ürdünlüler, Yarmuk ırmağından îsrail'deki Celile gölüne akarken kayba uğrayan suyu geri alabilecekler. Komünist casuslar CIA ajanı BONN (AFP) - Bonn hükümeti. bir za- manlar Batı Almanya"yakarşı casusluk fa- aliyetleri yürüten eski Doğu Alman gızlı ajanlarının, bugün aynı görevlerine CIA çatısı altında devam ettiklerinden kuşkula- nıyor. Almanya'da yayımlanan Focus dergisi. duvar yıkılmadan önce Batı Almanya'da casusluk faaliyeti yürüten Doğu Alman ajanlannın, bu kez de. ABD Merkezi Ha- beralma Teşkilatı (CIA) adına Almanya'da casusluk yaptığını bildirdi. Focus. Alman- ya Dışişleri Bakanlıği'ndan üst düzey bir yetkilinin, konuyu şubat ayı sonunda. Was- hington'da ABDdışışlen yetkilileriyle yap- tığı görüşmede gündeme getirdiğini yazdı. Almarı yetkili VVashington temaslann- da, CIA'nin, eski Doğu Alman gizli polis teşkilatı Stasi'ye ait belgelerin Alman yet- kililer tarafından incelenmesine izin ver- memesinin de Bonn hukümetinde rahatsız- lık yarattığını ifade etti. ABD ajanlan 1990'da Berlin'de Stasi'ye ait belgelere el koymuştu. Focus'a göre. Alman karşı casusluk uz- manlan, CIA'nın, arşıvlerden yararlanarak eski Batı Almanya'da görev yapan Stasi ajanlannın izini bulduğuna ve bu ajanlan şimdi aynı rolde kullandığına inanıyor. Dünyamn ••en uzun köprüsüKOBE (Ajanslar) - Yaklaşık 4 kilomet- re uzunluğuyla dünyamn en uzun asma köprüsü olan "Akashi Kaikyo". dün Ja- ponya'da açıldı. Japonya lmar Bakanlığı yetkilileri. Ja- ponya'yı oluşturan dört ana adanın en kü- çüğü olan Şikoku adasını, en büyük Hon- şu adasına bağlayan toplam 3 bin 911 metre uzunluğundaki asma köprünün iki destek ayağı arasındaki açıklığın 1991 metre olduğunu. bunun da köprüye "dün- yanuıen uzun köprüsü" unvanı kazandır- dığını bildırdıler. Ocak 1995'te Japonya'nın liman ken- ti Kobe'de meydana gelen depremin mer- kez üssü yakınında yapılan Akashi Kaik- yo köprüsü. Japonya'yı oluşturan dört ana adayı bağlayan yolun son halkası. 297 metre olan ana ayaklannın su se- viyesinden yüksekliğiyle de "dünyanın en yüksek köprüsü" olan Akashi Kaikyo, saatte 300 kilometre hızla esen rüzgâra ve Richter ölçeğine göre 8.5 şiddetindeki depreme dayanıklı olarak yaptldı. Köprüyü yapan şirket yetkilileri, köp- rünün yapımı sırasında Kobe'de Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde meydana ge- len depremin, köprünün temeline herhan- gı bir zarar vermediğini belirttiler. 1988 yılınâa yapıfnına'başlânân koprü, yakTâ- şık 3.7 mılyar dolara mal oldu. Dış Haberier Servisi - lsrail ve Ürdün yeni bir su anlaşma- sı yaptı. tsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, ıkı ülkenin, Ürdün'deki Yarmuk ırmağın- dan gelen suyun Îsrail'deki Ce- lile gölünde depolanması ko- nusunda ortak bir proje üze- rinde anlaşma sağladıklannı yazdı. Ordün'ün talebi üzerine giz- li tutulrnası istenen proje so- nunda. Ürdünlüler. Yarmuk ır- mağından Celile gölüne doğ- ru akarken buharlaşan ve deni- zin güney kıyılannda toprak tarafından emilerek kayba uğ- rayan suyu geri kazanabilecek. Gazete. proje tamamlandığı zaman Ürdün'ün lsrail'den en çok Yarmuk ırmağından göle dökülen miktar kadar su alabi- leceğini yazdı. Ancak iki ülke arasındaki anlaşma, özelikle lsrailli savunma uzmanlannın tepkisini çekiyor. Uzmanlar ileriki tarihlerde Ürdün'ün ts- rail'e baskı yaparak daha faz- la miktarda su istemesinden çekiniyor. Ürdün Ortadoğu'da su sıkıntısı çeken ülkeler ara- sındabulunuyor. Gazeteye gö- re proje, Filistin yönetiminin de tepkisine neden olacak. Ce- lile gölündeki suyun bir kıs- mının Ürdün'e geri verilmek üzere depolanması ile gölden Ürdün ırmağına akan suyun azalacağı ileri sürülüyor. Ür- dün ırmağı Batı Şeria'dan da geçiyor. İsraiTe destek Ürdün Kralı Hüseyin, lsrail yönetiminin Güney Lüb- nan'dan çekilme önerisinin "olumlu yönde bir adım" ol- duğunu söyledi ve işgal altın- da tutulan diğer Arap toprak- lanndan da çekilmesi çagnsın- da bulundu. ABD'de temaslar- da bulunduktan sonra ülkesine dönen Ürdün Kralı Hüseyin. gazetecilere yaptığı açıklama- bölgedeki banş sürecinin için- de bulunduğu çıkmazdan kur- tulması yönünde de olumlu bir gelişme olduğunu söyledi. Kral Hüseyin. Lübnan'daki Israil askerlerinin en kısa za- manda çekilmesini öngören 425 sayılı BM Güvenlik Kon- seyi karannın lsrail yönetimi tarafından kabul edilmesinin çok uzun süredir istendiğini kaydetti. Kxal Hüseyin. lsra- il'în. 1967 yıhndanbuyana iş- gal ettiği Golan Tepeleri'nden de çekilmesi çağnsında bulun- du. ABD'de 3 hafta süreyle te- maslarda bulunan Ürdün Kra- lı Hüseyin, ABD Başkanı Bffl Clinton ile görüşmüştü. lsrail yönetiminin Güney Lüb- nan'dan çekilme önerisi koşul- lu olduğu için Lübnan ve böl- gede askeri varlığı bulunan Suriye tarafından reddedilmiş- nan'dan çekilmenin yanı sıra. Hüseyin 'den Rabin 'e 50 bin dolar TEL AVİV (AFP) - Ürdün Kralı Hüseyin, suikaste kurban giden lsrail eski başbakanı tzak Rabin'in eşinin doğum günü dolayısıyla Rabin Banş Merkezi'ne 50 bin dolar bağışladı. Kral Hüseyin ve eşi Kraliçe Nur tarafından gönderilen bagış çeki, 70 yaşına basan Leah Rabin'e 500 kişinin katıldığı doğum günü partisinde verildi. Ürdün Krah'nın yanı sıra Leah Rabin'e ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi ile Filistin lideri Yaser Arafat da mutluluk dileklerini bildiren mesajîar'yotiadılaT. VURUİDUK f V MÂİKİM Sw«»ûzifcMuhlsAkarsu Baâlamalv. Arif Sa4 Muhlis Akanu, YavuzTop SâveMüafc Muhlis Akaraı BağlamalarArifS^MuNisAkKu, YavuzTop Anonim-Ba^ama ve kaval: Arif Saj^ Anonim-Oefleyw:AşıkYoksul-'' Bağiama: Osman Bayşu BUNDAN SONRA MADfNDAĞI BERİGELMALO OYANADÖNDER KARAOĞLAN MADEN İŞÇİL£RJ 6EZ, GÖZ. ARPAdK AftoninvÖektroRağlanıa: 5rH»dGelendost Beste:SeMaBağcan Dûzenteme:TimurS«*çiJk Ş«r Enver Gökçe^estc Çataniar Moğonar AOYIBALEYLEDİK EÜgSÜE??* MfldORVURUIDUK HALKlMŞÜr Anonim-tete SekJa İSTANBUL 1. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997(561 Davacı Yapı ve Kredi Bankası AŞ vekili tarafından davalılar Mehmet Günay Ertim vs aleyhleri- ne açılan tasarrufun ıptali davasında: Davacı vekili 5.12.1997 tarihlı dava dılekçesınde: Davacı ban- ka tarafından Lına Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ştı. lehine diğer borçlular Ertim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ştı. ve Mehmet Günay Ertim'in müşterek ve müteselsıl kefaletiyle yıne Ertim Tekstil San. ve Tic. Ltd. Ştı. lehine diğer borçlulann müşterek ve müteselsil kefaletiyle açılan ve kullandınlan kredi he- saplanndan dolayı icra takibi yapıldığını. borçluya ait Silivri ilçesi. Pirimehmetpaşa Mah. 439 ada, 87 parsel. 373 metrekare miktarlı 50/100 arsa paylı 1 no'lu dubleks meskenın 9.12.1996 tanhinde Seval Aktaya'ya, onun tarafından da 31.1. 1997 tanhinde Zühtü Tamer Içel'e satıldığını bildırerekbu satı- şın iptalıne karar venlmesinı talep ve dava etmiştir. Davalı Mehmet Günay Ertim'in Garanti Mah. Toprakkale Sk. Nurçelik Apt. No: 32'10 Etiler'Ist. adresine gönderilen tebligat bila tebliğ iade edil- dığınden ılanen tebliğine karar verilmiştir Davalı Mehmet Günay Ertim 12.5.1998 günü saal 10. 30'daki duruşmada hazır bulunmanız ya da kendınizi bir vekille temsil ettirmenız. gelmediğiniz tak- dirde HUMK'nın 371. ve 213. maddelen gereğince duruşmaya yokluğunuzda devam edılerek karar verileceği ve cevap süresının 10 gün olduğu tebliğ makamına kaım olmak üzere ilan olunur. 19.3.1998 Basın: 13732 AVANOS ASLİYE HUKUK HÂKÎMLİĞİ'NDEN EsasNo: 199511 Karar No: 1997 268 Davacı Hazine'ye izafeten Avanos Mal Müdürlüğü tarafından da\alılar Mehmet Demirtaş ve 61 arkadaşlan aleyhine açılan tapu kaydındaki şerhin ıptali davasında yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememızce Nevşehir ılı Avanos ilçesi Zelve Oren (Aktepe köyü) eski Zelve mevkıinde bulunan ve tapunun 847 sa\ ılı parselınde kayıtlı tasınmazm tapu kaydındaki davalılar üzenne kayıtlı olan şertı- lerin iptaline karar verilmekle. mahkememiz işbu hükmünün davalılar Avanos ilçesi Aktepe köyün- den Meliha Uslu. Sabire Sanyürek, Fatma Kartal. Nazmıye Özveren. Halil Uslu. Ümmügülsüm Öz- veren. Osman Uslu. Nuh Uslu, Yaşar Murat Uslu ve Nasibe Turan'ın ilanen tebliğine karar verildi- ginden davahlann ilan tarihınden itibaren 15 gün içerısinde mahkememiz karanndan temyiz etme- diklerı takdırde mahkememiz karannın tebliğ edilmiş sayılacağı ve karann kesinleşeceği hususu da- valılara ilanen tebliğ olunur. Basın: 13427 „ Odamızın Denetleme Kurulu üyesi MEHMET AYSAN Adana Şubesı yönetıcılen TEVFİK OKUMLŞ İBRAHİM ATALI CELAL POLAT kaybedişimizin birinci yılında mücadelemızde yaşıyorlar. ELEKTRİK MÜHENDİSLERt ODASI YÖNETtM KLRULU Cumhuriyel kitapjoilübü TAKSİM Sergi Salonu NİSAN AYI ETKİNÜKLERİ SÖYLEŞİÜ İMZA GÜNLERİ 78 Nisan Cumartesi Saat:15.00-17.00 EMRE KONGAR Yeni çıkan " 2 1 . Yizyıldo Türkiye" ve diğer yapıtlonm imzalayocak, okorlarıyla söyleşecek. DİNLETİ 23 Nisan Perşembe Saat:16.00 ESİN AFŞAR "Atotirk" CD'sini dinletecek, konuylo ilgili söyleşecek, "Anılma Yanıltır mı?" adlı yopıtını ve CD'lerini inzalayocak. SÖYLEŞİ 24 Nisan Cuma Saat: 18.00 SAİM AKCIL "Ulusal ve Evrensel Mozik* Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 BAKIRKÖY 8. AŞLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 997/180 Es. 997 867 K. Davacı Yaşar Erkencioğlu, Asuman Kırdar, Beyhan Kökrerek, Ayhan Alok (Didman)'a ve- kâleten lsmail Şahin vekili tarafından davalı Hü- samettin Türkan aleyhine açılan iştırak halınde- ki mülkıyetın müşterek mülkiyete dönüştürül- mesı davasıntn yapılan yargılaması sonunda: Dava sabit olduğundan; Bahçelıevler ilçesi, Yenıbosna köyü, Kuleli mevkiı, 7 pafta, 1385 parsel sayılı 110 m2 miktanndaki arsanın tama- mı üzerinde taraflar arasmda iştirak halindeki mülkiyetın Kadıköy 4. Sulh Hukuk Mahkeme- si'nm 94/1292 es. 95/293 K. sayılı 27.3. 1995 günlü veraset ilamında belirtilen miras paylan oranında müşterek mülkiyete dönüştürülmesine, alınması gereken 429.000.- TL ilam harcının pe- şin harçtan mahsubu ile fazla harcın istek halin- de da\acılara iadesine, davacılar tarafından sarf edilen 4.111.500.- TL yargılama gıderiyle Av. ücret tarifesi uyannca davacılar yaranna takdir edilen 6.000.00.- TL maktu vekâlet ücretinin da- valıdan alınarak davacılara verilmesine daır Yar- gıtay yolu açık olmak üzere 14.11.1997 günün- de davacılar vekilinın yüzüne karşı davalının yokluöunda karar verilmiştir. Hacıhüseyinağa Mah. Tçkalpakçı Çıkmazı No: 21 Kocamustafa- paşa/lst. adresinde bulunamayan ve meçhul ka- lan davalı Hüsamettin Türkan'a karar özetinin ilanen tebliği gerekmiştır. İşbu karar özetinin gazete ile ilan tarihinden itibaren 15 günlük temyiz süresı başlayacağı. sü- resinde temyiz edilmedıği takdirde karann ke- sinleşeceği davalı Hüsamettin Türkan'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 11.12.1997 Basın: 13883 • SAKARYA 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997'107Esas 1998 130 Karar Sayılı Mürvet Günmeriç tarafından Adnan Günmeriç aleyhine açılan boşanma davasında dava dilekçesi ve duruşma günü Adnan Günmeriç'e ilanen tebliğ edilmiş, bu kerre mahkememızde yapılan yargıla- ma sonunda. 11.3.1998 tanh 1997,107 esas 1998/130 sayılı kararla boşanma davasınm kabulüne, Sa- karya ili Merkez Karaosman Mahallesı Cılt No: 007/23. kütük sıra no: 1544'te nüfusa kayıtlı Niyazi ve Münire'den olma 4.12.1967 d.lu davacı Mürvet Günmeriç ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Hafız ve Hasibe'den olma 26.4.1964 d.lu Adnan Günmeriç'ın bosanmalanna MK'nın 137. maddesi uyannca nafaka takdinne yer olmadığma karar verilmiştir. İşbu karar özetinin gazetede ılanından itibaren 22 gün içinde karar temyiz edilmediği takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur. Basın. 13797 MANAVGAT 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 199787 Es 1998 85 Kr. Davacı Fehmi Öz'ün davalı Mehmet Salıh Güç aleyhine açtığı sözleşmenın feshı davasınm mah- kememızde yapılıp bitırilen açık yargılamasında; Davalı ınşaat müteahhıdının taraflar arasında dü- zenlenen Manavgat 1 Noterlıği'ne ait 11.6.1993 tarih ve 10090 yevmıye nolu düzenleme şeklmdekı kat karşılığı eser sözleşmesi ve satış vaadı sözleşmesinde öngörülen şartlara nayet etmedıği ve böy- lece mütemerrüt dunıma geldıği anlaşılmakla, bahsi geçen sözleşmenin feshine karar verildiği ilan olunur. 13.3.1998 Basın: 13551 ERDEMLİ ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1997/181 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı Kadir Çelebi aleyhine açılan işbu rücuan taz- mınat davasınm yapılan yargılama sırasında; Da\ah Kadır Çelebı'nın tüm aramalararağmen tebligatayarar açık adresi tespit edilememiş ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Kadır Celebi. duruşma günü olan 06.05.1998 günü saat 09.00'dakı duruşmaya bizzat gelmesı veya kendisıni kanuni bir vekille temsil ettirmesi. aksi takdirde duruşmanın yoİcluğunda yapılıp karar verileceği HUMK'nin 409. maddesi gereğince dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13546 KAYSERİ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Sayı: 1998/78 Davacı Nenur Mersmlioğlu ve Avukat Kadriye Ökten tarafından hasımsız olarak açılan gaıplık karan davasınca: Davalı Mustafa Keziban oğlu Lütfı Karakaya'ya yapılan adlı ve tdari tahkikat- larda teblığe yarar açık adresi bulunamamıştır. Davalı mahkememizin yukandaki esas sayılı dos- yasında bizzat hazır bulunması veya kendisinı bir vekille temsil ettirmesi gerekmektedir. Aksi tak- dirde dava yokluğunda görülüp karar venleceği duruşma tarihi 14.5.1998 saat 09.00 günü ile bir- likte dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20.3.1998 Basın: 13794 YAZfflAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 199683 1996-84 1996/87 199688 Karar No: 1998/3 1998/2 1998/4 1998'1 Davacı DSt Genel Müdürlüğü vekili Av. Nazif Sezgın tarafından davalılar Salih Topçu, Hacer Topçu aleyhine aç- mış olduğu Buzluk köyü 1273. 1282, 1278 ve 1279parsel- lerin kamulaştırma vasasınm 38. ve 17. maddeleri gereğin- ce idare adına tescıf davasınm \erilen karan gereğince, Davahlann göstenlen adresine tebligat yapılmamış ve dava dilekçesi de kendılerine ilan olunmuş olup bu ken-e mahkeme karan dahı ilanen teblığı gerektiğınden, Özetle, mahkemenın vermiş olduğu 20.01.1998 tarih ve yukanda numaraları belirtilen karar gereğince. Davanın kabulü ile, Malatya ile Yazıhan ilçesi Buzluk köyü 1273, 1282, 1278 ve 1279 numaralı parsellenn davacı DSİ Genel Mü- dürlüğü adına tapuya tescılıne, yargılama gıderlennın da- valılardan alınarak davacıya verilmesine karar venldığı ila- nen tebliğ olunur. Basın: 9096 GONEN SULH HUKUK MAHKEMESİ 997 148 Sanköy Tarım Ürünleri San. ve Tic. AŞ Ağır Sanayi Bölgesi Çeltik Fab. Sanköy - vekili Av. Hasan Atılgan ta- rafından davalılar N. Şakir BaşlaT. Emme Baş, Pakıze Ak- yar ve Özen Süheyla Aksun aleyhlerine Gönen ilçesi. Gün- doğan köyü hudutlarında 1592 parsel sayılı ev ile 1168. 859. 762. 472. 55. 21 sayılı tarlalann davalı Nusret Şakir Başlar'ın davacıva borcundan dolayı izale-i şüyuu davası açıldığı. davalılardan Nusret Şakir Başlar ile Özen Sühey- la Aksun'un bildırilen adreslerine tebligat yapılamadığı, zabıtaca yapılan araştırmada da adreslerinin tespit edileme- diği. Adı geçen davalılar Nusret Şakir Başlar ile Özen Sühey- la Aksun'un duruşmanın atılı bulunduğu 2.6.1998 günü sa- at 09.00'da mahkememızde hazır bulunmalan. kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri veya geçerli bir mazeret bil- dırmediklen takdirde yokluklannda duruşmaya devam edi- leceği ve karar verileceği dava dilekçesi yerine geçerli ol- mak üzere adı geçen davalılara tebliğ olunur. Basın: 9028 SİLİFKE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997 945 Davacı Mehmet Çocuk vekili tarafından davalı Alpar Meşrubat San. Ltd. Şti. aleyhine açılan iflas davasınm yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan uya- nnca; Davacı Mehmet Çocuk vekili tarafından davalı aleyhine açılan ıflas davasında, Silifke ilçesi Kayma- kamlık Konağı karşısı Cilasun Kıtap Kırtasıye yanında ticaretle iştigal eden Alpar Meşrubat Gıda San. Ltd. Şti hakkında iflas talebinde bulunulduğundan. tlK'nin 158. maddesıne göre diğer alacaklılann iflasını gerektiren bir hal bulunmadığmı iddia yönünden müdahale talebinde bulunmalan için lİK'nın 166. maddesi gereğince ilan olunur. Basın: 13856
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog