Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 NİSAN 1998 PAZARTESİ 8 DIŞ HABERLER İktidar halkın seçimini beğenmedi Son haftalarda BDT'de yapılan se- çimlerilginç sonuçlar veriyor. Moldo va ve Ukrayna'daki parlamento seçim- leri, komünistler başta olmak üzere so- lun zaferiyle sonuçlandı ve iki ülke ik- tidan açısından da önemli bir uyan ol- du. Ermenistan'daki devlet başkanlı- ğı seçimlerinin ikinci turuna sağcıla- nn (başkan adayı Yazgen Mamıkyan'ın Ulusal Demokratik Birlvği ve eski baş- kan Levon Ter-Petrosyan'ın Ermeni Ulusal Hareketi) ve solculann (başkan adayı Sergey Badalyan'm Ermenistan Komünist Partisi) ilgi göstermemesi sonucu. Karabağ kökenli milliyet- çi lıder Robert Koçaryan iktidara geldi. Bu seçimlere gö- re daha önemsiz görünen bir baş- ka seçim daha vardı. Nijniy Novgorod"da belediye baş- kanlığı seçim- leri yapıldı. Se- çimleri Andrey KHmentyevadın- da bir işadamı ka- zandı. Daha sonra, söz konusu işadammın geç- mişte iki kez yüz kızartıcı suç- lardan dolayı hapis yattığı ve hâlâ ken- disi ve yakın akrâbalan hakkındaki da- valann sürdüğü gündeme geldi. Skan- dalı büyüten haberlerden biri de Kli- mentyev'in bir zamanlar eski Nijniy Novgorod Valisi, şimdiki Rusya Baş- bakan Yardımcısı Boris Nemtsov'un arkadaşı olduğu, sonradan aralannda kavga çıktığıydı. Işin ilginç yanı, hem çiçeği burnunda belediye başkanının hem de onu seçen halkın, *hırsız,hay- dut, mafya" rürû suçlamalara pek ku- lak asmamasıydı. Klimentyev. kenti yüz günde kalkındıracağını vaat ediyor- du; kimseye dürüst olacağı sözûnü ver- miyor, ama sıradan insanlann da eski- sinden daha fazla kazanacağını söylü- yordu. Moskova iktidanna, içişleri ve haberalma kurumlanna ise adeta mey- dan okuyordu. Kimileri "Birhaydutun belediye başkanı seçildiği Rusya, dün- yayarezflohır" diye tam bir panik or- tamı yaratti. Ve beklenen oldu. 1 Nisan'da önce seçim sonuçlan iptal edildi. Sonra da sudan bir bahaneyle Klimentyev tu- tuklandı. Seçimlerin iptal gerekçesi arasında "yalan vaatierie halkın kan- dınlması" da vardı. (Bu gerekçeyle dünyarun bütün seçimlerinin iptal edi- lebileceğinden herhalde kimsenin kuş- kusu yoktur.) Ardından "reziBiği bu kadarbüyfimeden önlemeyibecereme- yen" yerel yöneticüer görevden alm- dı. Böylece Kremlin, kökleri yüzyılla- ra dayanan geleneksel önlemlerini bir kez daha başanyla almış oldu. Ancak ne de olsa bütün bunlar, de- mokrasi ve insan haklanna bağhlığı artık en temel değer olarak gördügü- ne yemin billah eden bir ülkede olup bitiyordu. Gerçi mazisi ve bugünü ol- dukça karanlık olan birini (Klimentyev) savunurko- numa düşmek ürkütü- cüydü; ama iktidann antidemokratik çeh- resini göstermek içinbubulunmaz bir fırsattı. Pek çok kişi ve örgüt. Kremlin'e sert eleştiriler getirme- ye başladı. Nijniy Novgorod halkının protesto gösterileri gi- derek arttı. Dahası. ola- yı "Avrupa'ya şikâyet ede- ceguıi" söyleyenler ortaya çıktı. Tartışmalar sürüyor. Bu arada araştır- malar, Rusya Komünist Partisi'nin 1995 parlamento seçimlerinde 15.5 milyon olan seçmen kitlesinin şimdi 22 milyona yükseldiğini gösteriyor. Par- ti Başkanı Gennadiy Zvuganav. Rus- ya'nın en popüler lideri anketlerinde en yakın rakibine iki kat fark atıyor. Üstelik iktidara yakın isimler ve sağ adaylar içinde büyük bir bölünme ol- dugu ortada. Bu durumda akla şu so- ru geliyor: Birkaç ay önce Sibirya'da- ki küçük bir kasaba olan Leninsk-Kuz- nets'in Belediye Başkam, geçmişte üç kez dolandıncılık suçundan hapis yat- mış olan Gennadiy Konyahin tutuk- landı ve görevden alındı. Şimdi ise ül- kenin üçüncü büyük kentinde, Nijniy Novgorod'da halkın oylanyla belediye başkanlığına seçilen bir "eski suçhT Moskova'dan gelen emirle görevden alınıp alelacele hapse tıkıldı. Peki, ya gelecek devlet başkanlığı seçimlerini Zyuganov kazanırsa, benzeri gelişme- lerle seçim sonuçlan iptal edilip ülke çapında sıkıyönetime gidilebilir mi?.. Taraflar perşembe gününe kadar anlaşma metnini hazırlamaya çalışıyor K, Irlanda'da iyimser hava• Siyasiler görüşürken, anneler örgütünden mahalle derneklerine kadar onlarca kuruluş banşa katkıda bulunabilmek için kollan sıvadı. Dış HaberlerServisi - Kuzey lr- landa'da taraflar perşembe günü- ne kadar bir anlaşma metni hazır- lanması için var güçleriyle çaba- larken, Katolik ve Protestanlar- dan oluşan onlarca sivil örgüt, bölgeye kalıcı banşı getirmek için den banşa bir katkıda bulunabil- lan engellediğinin bilincinde olan kollan sıvadı. Kuzey trlanda'da anneler örgü- tünden. spor kulüplerine. dini ku- ruluşlardan mahalle dernekleri- ne kadar çok sayıda sivil kunım adaya damgasını vurmuş Kato- lik-Protestan aynmmı gözetme- mek için uğraşıyorlar. Toplum llişkileri Konseyi'nin enformasyon görevlisi Ray Mul- lan," Kendilerinden sadece bir kaç metre uzakta olmalanna karşuı öteki tarafta sayüan insanlarla ay- nı rürden sorunlarla yüzj-üze o\- duklannın çok iyi aynmında olan insanlar var. Meznep çatışması- nın ortak amaçlara yönelik çaba- insanlar.-" diyor. Protestanlarla Katolikler'in uyum içinde birlikte yaşamalan- nın sağlanması için çaba harcayan bu gruplar en çok milis gruplann saldınlanndan tiksiniyorlar. Da- ha çok Protestanlann gerçekleş- tirdikJeri bu saldınlarda kimi za- man kendi üyeleri de hedef alın- mış. Siyah-beyaz Kıng için yurudu Dtş Haberier Servisi - ABD'de yurttaş hakla- n hareketine öncülük eden siyah din adamı Martin LutherKing. ölümünün 30. yıldönümün- de Memphis sokaklannı dolduran binlerce si- yah, beyaz genç ve yaşlı tarafindan anıldı. Siyahlann haklannı, toplu taşım aynmcılı- ğına karşı çıkan bir derneğe başkanlık ederek korumaya başlayan ve ırkçılıkla mücadelede adı- m tarih sayfalanna yazdıran King'in 30. ölüm yıldönümü coşkulu bir katıhmla anıldı. Nobel Banş ödülü sahibi King'in 4 Nisan 1969 günü Memphis'te öldürüldüğü otelin balkonundan ya- pılan konuşmalarda, kurşunlann rüyalann ger- çekleşrnesini durduramadığı ve genç kuşağın ilerlemesini engelleyemediği vurgulandı. King'in öldürüldüğü gün kaldıgı otel odası, dağınık ya- tagi ve dolu kül tablasıyla 30 yıldır aynen ko- runuyor. "Memphis Martin'i haürhyor" adı altında düzenlenen görkemli tören için çevre kentler- den de gelen ve Memphis'in sokaklannı dol- duran binlerce insan, 1960'h yıllarda insan hak- lan yürüyüşlerinde söylenen şarkılan hep bir- likte tekrarladılar. Trafik büyük ölçüde tıka- nırken, polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. ABD Başkanı Bill CBnton önceki gün ger- çekleştirdiği haflahk olağan radyo konuşmasın- da King'i "Amerika'run en büyük kahraman- lanndan biri" olarak niteledi ve ABD'lileri "King'in sözlerini unutmamaya ve bırakrığı ırk- lararası hoşgörii mirasını korumaya" çağırdı. King' in ünlü "Bir düşüm var" konuşmasını anımsatan Clinton. ırklararası uyum düşünün "tüm dünyadan miryonlarea insan tarafindan payiaşddığmı" belirtti. TÜRK 8İLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI MADDt VE MANEVI KATKILARINDAN DOLAYI YÜCE TÜRK MtLLETÎNE ŞÜKRANLARINI SUNAR Kurban Bayramım En İyi Dileklerle Kutlar Sağlık ve Esenlikler Diler. Vatan ve milletin bekasımn teminatı, tarihi şan ve şerefle yazılmiş "Sllahh Kuwetlertmiz"ln güçiendlrilmesl yönünde, milletimizin maddi ve manevi katkılarını bünyesinde toplayarak Silahlı Kuvvetlerimiz'e aktaran Tûrk SllaMı Kuvvederini Gûçlendrme Vakfı, her vesile ile Yüce Milletimizin Silahlı Kuvvetlerinin güçlendirilmesi yönünde göstermiş olduğu yakın ilgi, işbirUği, maddi ve manevi desteğe teşekkür eder. GENEL MÜDÜRLÜK Paris Cad. Yazanlar Sk. Mo: 4 06540 Kavaklıdere / ANKARA Tel: (0.312) 468 87 88 (6 Hat) Faks: (0.312) 468 99 06 VAKFIN BANKA BAĞIŞ HESAP IMUMARALARI YURT İÇİ (TL) T.C. Ziraat Bankası Yenişehir /ANKARA Şubesi 5049 no'lu hesap T.lş Bankası Yenişehir/ANKARA Şubesi 66606 no'lu hesap YURT DIŞI (DM) T. Iş Bankası Frankfurt Şubesi 23767007 no'lu hesap T.C. Ziraat Bankası Yenişehir/ANKARA Şubesi 47000 no'lu hesap Aralannda geçmişte çeşitli te- rör eylemlerinde rol aldıktan son- ra bugün iki toplumun birleşme- si için çalışanlar da mevcut. Anlaşma metni yolda Kuzey Irlanda banş göriişme- lerine başkanlık eden eski ABD senatörü George Mitchell, per- şembe gününe kadar taraflar ara- sında bir anlaşmay a vanlması için uğraşıyor. Mitchell. gö- mmı ^ m rüşmeleri sürdüren sekiz siyasi partinin bir anlaş- ma metni üzerinde uz- laşması için perşembe gününe kadar süre tanı- mıştı. Ingiltere Başbaka- nı TonyBbir, televizyon- dan yayımlanan söylesi- de perşembeye kadar bir anlaşmaya vanlabileceği konusunda "iyimser"ol- duğunu ifade etti. Blair, " Kesinlikleilerieme kay- dediyoruz ve umutia do- luyum. Ancakbu işjn zor \e zahmeöi okluğunu göz ardı edemeyiz" diye ko- nuştu. Blair karariı tngiltere Başbakanı, "Anlaşma metnini per- şembe gününe kadar ye- tiştirmeye ve Kuzey Ir- landa halkına banş ve başanyla dolu bir gele- cek şansı tanımaya kesin- likle karariıyız. Cesare- rimiz \arsa bunu yapa- bfleceğimize inanıwrum" dedi. Banş görüşmelerinin miman John Hume ise, Mitchell'in anlaşma met- nini geçen cuma gününe yetiştirememiş olması- nın paniğe neden olma- ması gerektiğini vurgu- ladı ve "Senatör Mitc- hell, görüşmelerin nor- mal seyrinde gitmesi için büyük uğraşveriyor. Ba- şanlı olacağından emi- nim. Hazıriayacağı an- laşma metni çerçevesin- de ciddi göriişmelere baş- lamak için sabırsızlanı- yoruz" diye konuştu. ECumhurhret kitap kulübü TAKSİM Sergi Salonu NİSAN AYI ETKİNLİKLERİ RESİM SERGİSİ 1-15 Nisan Saat:10.00-19.00 AYDAAKTAY Ebw Tokniğiyle yapılmış res/m/en'nı sergiliyor Adres: Istiklal Cad. (Aksanat Karşısı) Taksim Tel:252 38 81/82 ESKİŞEHtR ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ HÂKÎMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995,599 Esas 1998,141 Karar Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Vek. Av. Alı Demır tarafindan davalılar Rükke Ulukaş vs. aleyhlerine açılan 16. mad. göre tapuya tescil davası se- bebi ile: Davanm kabulü ile, Eskişehir, mer- kez, Kanlıpınar köyü, 877 parselde bu- lunan 10080 m2.1ik taşınmazın davalı- ya ait (Halil Ulukaş'a ait) tamamı payı- nm iptali ile, 201.600.000 TL bedel karşılığmda taşınmazın kamulaştırma K.nun 16. md. gereğince Ansa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuya tescili- ne, mahkememizin 11.3.1998 tarih ve 1995/599 esas. 1998141 karar sayılı ilamı ile karar venlmiş olup, iş bu ka- rar ilan tarihinden itibaren 7 günlük bekleme müddeti sonunda başlayacak 15 günlük süre içinde temyiz edilmedi- gi takdirde kesinleşeceği hususu adre- si tesbit edilemeyen davalılara ilanen tebliğ olunur. 23.3.1998 Davalılar: 1- Rükke Ulukaş. 2- Sa- ime Ulukaş, 3- Kamile Ulukaş, 4- Ali- ye Kösem, 5- Ahmet Ulukaş, 6- Nadi- ye Ulukaş. Basin: 13705 SEYDÎLER SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1997/83 E. Davacı Sabriye Kerim tarafindan davalı Şevket Gen- çoğlu aleyhine mahkememize açılan ihalenin feshi dava- smın yapılan açık yargılaması sonunda: Davacı Sabriye Kenm 28.11.1997 tanhlı dilekçesı ve gerekse 01.12.1997 tarihli oturumda açmış olduğu ihalenin feshi davasından feragat ettiğini bildirmiştır. Bu nedenlerle da- vanm feragat nedeniyle davanın reddine karar venlmiş olmakla; Bütün aramalara rağmen adresleri tesbit edile- meyen paydaşlar Hüsnü Ata. Zehra Elmalı, Cemal Yazı- cıoğlu, Hanife Ayanoğlu. llyas Alioğlu. Tahir Alioğlu, Fehime Osmanoğlu. Mehmet Ayanoğlu, Reşide Tüysüz, Numan Ayanoğlu, Hatıce Ayanoğlu. Mehmet Ata, Şeri- fe Avşar, Ahmetdurmuş Ata. A. Hamdi Ceritoğlu, Paki- zeTürkekul. Atalay Alioğlu, Turhan Alioğlu ve Nurettin Ayanoğlu'na mahkememiz karan tebliğ edilememiştir. Tebligat Yasası'nın 28 ve devamı maddeleri gereğince karar tebliği yerine geçmek üzere sözü geçen paydaşlara ilanen tebliğ olunur. 19.3.1998 Basın: 13576 MANAVGAT SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997-74 Duruşma Günü: 30.4.1998 Davacılar Cemalettin - Duran Tanır vek.nin davalılar Ayşe Ankan ve müşterekleri aleyhine mahkememize açmış olduğu ortaklığın giderilmesi davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara karan uyannca. Davalılardan Ibrahim oğl. Orhan Emek ile Ahmet oğl. Bekir Kunduracf nın bildinlen adreslerine davetiyenin tebliğ edilemediği, zabıta araştınlmasından da davalı- lann tebligata yarar adreslerinin tesbit edılemedigmden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş ol- duğundan: Orhan Emek ile Bekir Kunduracf nın Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesı'ne ait duruşma salonunda duruşmanın bırakıldığı 30.4.1998 günü saat 09.00'da hazır bulunmalan veya kendilerini bir vekil ile temsil ettirmelerine aync? adlanna ilanen gıyap davetiyesi tebliğ olunacağı ılanen tebliğ olu- nur. 17.3.1998 Basın: 13555 MERSİN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1996,1000 Davacı Zeyniddin Demirel'in, davalılar Cavit Aslan ve ar- kadaşlan aleyhine açtığı tescil davasının yapılan yargılaması sırasında verilen karar gereğince: Davalıİardan Mehmet Ra- cep Samer ve Cavit Aslan adına çıkanlan davetiyenin ve da- va dilekçesinin tebliğ edilemediği ve adresi de belli olmadı- ğından. aleyhine açılan ve Içel merkez Nusreriye Mahallesi 358 ada. 51 pafta. 29 parsel sayılı taşınmazın 6. kat 32 nolu bağımsız bölümün tapusunun iptali ile davacı Zeyniddin De- mirel adına tapuya kayıt ve tescilirte ilışkin dilekçenin kendi- sine ilanen teblığıne karar verilmiş olup. yayımlandıgı tarih- ten itibaren 10 gün içinde davaya karşı diyeceklerini bildir- mesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi veya duruş- malara gelmesi. aksi takdirde yokluğunda duruşma yapılarak karar venleceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 13202 HA1AY SULH HUKUK MAHKEMESI'NDEN 1995/305 Davacı Muti Daplan vekili Av. Nedim Altunay tara- findan davalılar Halil Daplan ve arkadaşları aleyhine açılan izaleyi şuyu davası nedeniyle: Davalılardan Be- sim Daplan'ın Orhanlı köyü Antakya adresinde çıkartı- lan tebİigatta adresi tesbit edilemediğinden tebligatm yapılamadığı, davalımn duruşma günü olan 29.4.1998 günü saat 09~da mahkememize gelerek davaya karşı ce- vaplannı ve delillerini yazılı olarak bildirmesi. aksı tak- dirde gıyabında karar verileceği hususu tebligat yerine kaim olmak üzere HUMJCnun 509. maddesi gereğince ilanına karar verildi. 27.03.1998 Basın: 13566 ANKARA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/994 Davacı Maliye Bakanlığı vekili Av. Hatice Uslu tarafindan davalı Bilal Akkurt aleyhine açılan alacak davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince. Davalı: Bilal Ak- kurt-Turgutlu Sok. No: 6/4 Büyükkesat-Ankara. adresine adı- na gönderilen davetiye ve dava dilekçesi adresinde bulunama- dığından tebliğ edilemediği. zabıtaca tebligata yarar açık ad- resi tespit edilemediğinden yukardaki özeti yazılı davaya kar- şı varsa savunmalannızı veya delillerinizi duruşmanın bıra- kıldığı 5.5.1998 günü saat 10.00'da mahkememize gelerek beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ertir- meniz. aksi takdirde gıyabmızda karar venleceğı hususu HUMK'nun 509. ve 510. maddeleri gereğince davetiye yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13704 ELAZIĞ1. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 19_97/693/1997/880 Davacı Yadigar Özkan davalı Şefik Özkan aleyhine açmış bulunduğu şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşan- ma davasında, davalı Şefik Ozkan'ın adresi meçhul ol- duğundan davalı Şefik Ozkan'ın 28.04.1998 günü saat 10.10'da mahkememizde hazır bulunması veya vekıl göndermesi HUMK'nun 213 ve 377. maddeleri gereğin- ce belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulun- madığı veya vekil göndermediği takdirde yargılamaya yokluğunda de%am edileceği ve hüküm verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13101 SAMSUN ŞULH HUKUK MAHKEMELERİ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Samsun 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 28.05.1991 gün. 1991147 esas. 1991/498 sayılı ka- ran ile satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen Samsun Atakum Mahallesi, ada: 133, par- sel: 2'de kayıtlı 515 m2 arsa memurluğumuzca 11.05.1998 günü saat 15.30-15.40 saatleri arasm- da 927. 000.000.-TL muhammen bedelle memurluğumuzda satılacaktır. Bu arttırmada %75 be- delle alıcı çıkmadığı takdirde ikinci arttırma aynı yer ve saatte 21.05.1998 günü yapılacaktır. Ta- pumaliklen Kemal Esmer. Sevvi Seylan. Atilla Kefeli. Abdullah Gök. Erkal Dokudan. YaşarTu- ral. Metin Özüdoğru. Mümin Turgut, Ruhi Aksel. lbrahim Semerci. Mustafa Vural, Macide Gü- ney. Hikmet Karaismailoglu, Niyazi Akça, Hasan Öztürk, Farma Özduman. Kurtca Mehmet Soy- lu, Necla Özaydın ve Süreyya Küçük'e aşamalarda ilanen tebligat yapılmış olduğundan satış gün- lerinin de ilanen tebliğine karar verilmiştir. Işbu ilan metni gazetede yayımlandığı tarihten itiba- ren 7 gün sonra adı geçen davalılara tebliğ edılmiş sayılacağı, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 23.03.1998 Basın: 13265 ESKİŞEHİR ASLÎYE 5. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1995/627 Esas 1998 139 Karar Davacı Arsa Ofisi Gene! Müdürlüğü Vek. Av. Ali Demır tarafindan davalılar Fiknye Yaşar vs. aleyhlerine açılan 16. mad. göre tapuya tescil davası sebebi ile: Davanın kabulü ile, Eskişehir. merkez. Kanlıpınar köyü. 966 parselde bulunan 11200 m2.1ık taşınmazın davalıya (Hasan Yaşar'a ait) tamamı payının iptali ile 397.531.196.-TL bedel karşılığında taşınmazın kimulastırma K.nun 16. mad. gereğince Arsa Ofisi Genel Mü- dürlüğü adına tapuya tesciline. mahkememizin 11 ' 1998 tarih ve 1995 627 esas, 1998 ' 139 karar sayılı ila- mı ile karar verilmiş olup, ış bu karar ilan tarihındtn itibaren 7 günlük bekleme müddeti sonunda başlayacak 15 günlük süre içmde temyız edilmediği takdırde kesinleşeceği hususu adresi tesbit edilemeyen davalılara ila- nen tebliğ olunur. 233.1998 Davalılar. Fikriye Yaşar. Hasan Dülger, Nazıfe Dülger. Ruziye Dülger, Mehmet Sınan Dülger, Kenan Dülger. Hakan Dülger, Hüseyin Yaşar. Şükrü Yasar. Zeki Yaşar. Fıknye Yaşar. Zıkriye Yaşar. Fatma Yaşar. Muharrem Yaşar. Metin Yaşar, Şaziye Yılmazbilek, TevfikYaşar, Refık Yaşar, Hatice Ya- şar, Kadnye Yetisenel. Mürüvvet Ekıcı. Arif Yaşar, Zekıye Yaşar, Fethıye Ataka, Fatma Topkaya, Hatice Yü- cehaş, Filız Tıkız, Sabriye Furtuna. Avni Yaşar, Saadet Taştekin, Nazmi Bulutiu, Nursen Dıkmen, Nuriye Kır- lı. Yücel Bulutiu. Haluk Yaşar, Emel Yaşar, Hasan Yaşar Basın: 13708 ESKİŞEHİR ASLİYE 5. HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1995 '609 Esas 1998/140 Karar Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Vek. Av. Ali Demir tarafindan davalılar Fikriye Yaşar vs. aleyhlerine açılan 16. mad. göre tapuya tescil davası sebebi ile: Da- vanın kabulü ile, Eskişehir, merkez, Kanlıpınar köyü, 2109 parselde bulunan 6667 m2.1ik taşınmazın davalı- ya (Hasan Yaşar'a ait) tamamı payının iptali ile 233.345.OOO.-TL bedel karşılığında taşınmazın kamu- laştırma K.nun 16. mad. gereğince Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline. mahkememizin 11.3.1998 tarih ve 1995/609 esas, 1998' 140 karar sayı- lı ilamı ile karar verilmiş olup, iş bu karar ilan tarihin- den itibaren 7 günlük bekleme müddeti sonunda başla- yacak 15 günlük süre içinde temyiz edilmediği takdir- de kesinteşeceğı hususu adresi tesbit edilemeyen dava- lılara ilanen tebliğ olunur. 23.3.1998 Davalılar: Fikriye Yaşar, Hasan Dülger. Nazıfe Dülger. Ruziye Dülger, Mehmet Sinan Dülger. Kenan Dülger, Hakan Dülger, Hüseyin Yaşar, Şükrü Yaşar, Zeki Yaşar, Fikriye Yaşar, Zikriye Yaşar, Fatma Yaşar. Muharrem Yaşar. Metin Ya- şar, Şaziye Yılmazbilek, Tevfik Yaşar, Refik Yaşar, Ha- tice Yaşar, Kadriye Yetisenel, Mürüvvet Ekici, Arif Ya- şar, Zekıye Yaşar, Fethiye Ataka, Fatma Topkaya, Hati- ce Yücebaş, Filiz Tıkız, Sabriye Furtuna. Avni Yaşar. Saadet Taştekin, Nazmi Bulutiu, Nursen Dikmen. Nu- riye Kırlı, Yücel Bulutiu. Haluk Yaşar, Emel Yaşar. Ha- san Yaşar. Basın: 13706 GEREDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1997/138 Esas Davacı_ Mehmet Yavaşlı vekili tarafindan davalılar Sıddıka Öznehir ve 9 arkadaşı aleyhine açmış olduğu iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevril- mesi davasının verilen ara karan gereğince; Davalılar Mehmet Erkan, Orhan Yılmaz ve Sıddıka Öznehir adına Ankara ili Keçiören ilçesi Çiçekli Ma- hallesi Tezel Sokak 2 11 adresine dava dilekçesi ile du- ruşma günü bildirir davetiyenin çıkanldığı, ancak tanın- madığından bahisle davetiyelerin bila ikmal iade edil- diği, adı geçen davalılann tebligata yarar sarih adresle- rinin tesbiti için yazılan zabıta tahkikatında da davalıla- nn tanınmadıklan ve açık adreslerinin bilinmedıği bil- dirildiğinden. davalılann mahkememizin yukanda esa- sı yazılı dava dosyasımn 14.5.1998 günü saat 10.25'de yapılacak olan duruşmasına bizzat gelmeleri veya ken- dilerini bir vekille temsil ettirmeleri, duruşmaya gelme- dikleri ve kendilerini bir vekille temsil ettirmedikleri takdirde duruşmaya gıyaplannda devam edilip karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 13149
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog