Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Lisansüstü Eğitimini bitiren okuluna dönecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Geçmiş yıllarda yurtdışına gönderilen öğ- rencilerin geri dönmemesi, dönenlerin de üniversiteyi tercıh etmemesi üzerine harekete geçen Yükseköğ- retim Kurulu (YÖK), kay- naldannı yurtiçine yönel- terek öğretim üyesi yetiş- tirme programı geliştirdi. Lisansüstü eğitimde ni- telikli öğretim üyesi yetiş- tirilmesini amaçlayan YÖK, yaş, genel not orta- laması. Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) puanı ve yabancı dil bilgisini dik- kate alacak. Isteyen öğren- cilervakıfüniversiteleri ile KKTC'deki öğretim üyesi yetiştirme programlanna da katılabilecek. YÖK, nitelikli bölüm- lerde lisansüstü ve doktora eğitiminin yapılmasını sağlamak üzere de Akade- mik Değerlendirme Kuru- lu oluşturacak. Doktora ve lisansüstü eğitim yaptınla- cak bölümleri seçecek ku- rul. öğretim üyelerinin ni- telik ve niceliğini kütüpha- ne ve laboratuvar olanakla- nnı dikkate alacak. YÖK Yürütme Kurulu, 15 Ni- san'a kadar ölcüt alınacak faktörleri karara bağlaya- cak. Lisansüstü ve doktora programlanna yerleştirile- cek adaylan ÖSYM belir- leyecek. Programlara yer- leştirilecek adaylardan nor- mal harç miktanndan daha yüksek bir ücret istenecek. Bu ücret, üniversite yöne- timi tarafından öğretim üyelerinin desteklenmesi vebölümlerin geliştirilme- si amacıyla kullanılacak. Öğretim üyeleri özellikle yurtdışı konferanslara ka- tılma, ders yükünü azaltma yönünde desteklenirken ofis ve laboratuvar ekip- man\ da zenginleştirilecek. Yüksek lisans eğitimi yapacaklara en çok 2, dok- tora eğitimi yapacaklara en çok 5 yıl süre verilecek. Gelişmiş üniversitelerde doktora yapan araştırma görevlileri. bulundukları ortamın havasını soluya- rak, seminerlere ve konfe- ranslara katılacak, üniver- site yönetimi hakkındabil- gi sahibi olacak. Bu amaçla gelişmekte olan üniversite araştırma görevlilerinin kadrolan li- sansüstü eğitim yaptıklan üniversitelere geçicı olarak aktanlacak. Lisansüstü eğitim alan araştırma gö- revlilerinin ders ve labora- tuvarlarda uzun süreli gö- revlendirilmemeleri ve programlannı zamanında tamamlamalan için hafta- da en çok 10 saatlik ders yükü verilecek. Eğitimini tamamlayan araştırma gö- revlisi, kendi üniversitesi- ne geri dönecek. 1 gozaltı Beykoz'da orman yangmı İstanbul Haber Senisi - Beykoz'da ormanlık alan- da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çahşması sonucu söndürü- lürken 10 dönüm fundalık tahrip oldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Anadolu Kavağı Kaleüs- tü mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30'dabilin- meyen bir nedenle yangın başladı. Yangına, Beykoz, Çu- buklu. Ümraniye ve Üskü- dar itfaiye ekipleri müda- hale etti. Çok sayıda ış ma- kinesi ve su tankı da yan- gın bölgesine se\k edildi. Yaklaşık l .5 saat süren ça- lışmalar sonucu söndürü- len yangında 10 dönüm fundalık kül oldu. itfaiye yetkilileri, yangı- nın. yasak olmasına karşın fundalık alanda piknik ya- pan kişilerin yaktığı ateş sonucu çıkmış olabileceği- ni belirterek rüzgânn ters yönde esmesinin alevlerin yayılmasını önlediğini söylediler. Anakentleri FP'li başkanlardan almak için kollan sıvayan iktidar partileri ile CHP'de aday isimleri ortaya çıkmaya başladı Partilerden yerel seçim hazırhğı• ANAP'ın anakentler içinde en iddiah olduğu İstanbul için İstanbul milletvekili Ali Talip Özdemir şimdiden çahşmaya başlamasına karşm Sadettin Tantan'ın da adaylığından söz ediliyor. CHP'de İstanbul belediye başkan adayhğı için SÖzen'in çahştığı belirtilirken İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen ile Erzincan milletvekili Mustafa Kul'un adlan da kulislerde gündeme geldi. kişme doğdu. ANAP'ın ise en iddi- ah olduğu İstanbul için adayı şimdi- den belli gibi. Eski Bakırköy Belediye Başkanı İstanbul Milletvekili Ali Talip Özde- mir hıçbır ışaret beklemeye gerek görmeden çalışmalanna başladı. Partilerin yerel seçime dönük ha- zıriıklan ve aday adaylan ile ilgili olarak kulislere yansıyan bilgiler şöyle: Anakent belediyelerini FP'den al- ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet ortaklan zirvesınden 1999 Martfnda yerel seçımlenn. ekim ayında da genel seçimlerin yapılma- sı karan çıkarken; partilerde beledi- ye başkan adayhğı yarışı hızlandı. Hükümet ortaklan özellikle büyük kentleri FP'li belediye başkanlannın elinden almayı hedefliyor. Yerel seçimlerde fazla iddiası ol- mayan DSP'de kayda değer bir yanş gözlenmezken CHP'de yoğun bir çe- mak ve bir ölçüde de merkez sağda birliği tabanda sağlamak için ıkı tur- lu seçimi gündeme getıren ANAP'ta adaylar da yavaş ya\aş ortaya çıkma- va başladı. ANAP'ın anakentler içinde en ıd- diah olduğu tstanbul için İstanbul milletvekili Ali Talip Özdemir şim- diden çahşmaya başladı. İzmir'de Saygın ANAP'tan İstanbul Anakent Be- lediye Başkanlığı için Fatih Beledi- ye Başkanı Sadettin Tantan'ın adı da geçiyor. İktidar ortaklarının. diğer partilere karşı ikinci tur seçimlerde güçlü olan adayı desteklemesı bek- leniyor. ANAP, bu hesapla Ankara ve İz- mır belediye başkanlıklannı da alma planlan yapıyor. ANAP yönetiminın. İzmir Anakent Belediye Başkanlığı için politıkaya Buca Belediye Baş- kanlığı ile başlayan kadın ve aileden sorumlu De\ let Bakanı Işılav Sayguı üzerinde durduğu belirtildi. DSP sessiz, CHP'de bü> ük yanş __ CHP'de özellikle büyük kentlere dönük adaylık yanşı hızlandı. tstan- bul kongresi sonuçlan. bu ildeki ye- rel seçimlere dönük yanşla ilgili ipuçlan da verdi. istanbul Belediye başkan adayhğı için Nurettin Sözen'in çahştığı belir- tilirken İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen ile Erzincan milletvekili Mustafa Kul'un adlan da kulislerde gündeme geldi. CHP'nin geçen seçimlerdeki ada- yı Zülfîi Livaneli'nin ise, bu kez mil- letvekilliğine aday olacağı bildirildi. CHP kulislerinde de tstanbul beledi- ye başkanlığı için sürpriz olarak Cem Boyner'in adı ortaya atıldı. Ankara Anakent belediye başkan adayhğı için CHP'de Samsun millet- vekili Murat Karayalçın. Ankara milletvekilleri ÖnderSav ile Yılmaz Ateş ve Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in adlan gündeme geldi. Çankaya Belediyesi adayhğı için de Ankara il başkanhğına genel mer- kezin desteğiyle seçilen Haydar Yıl- maz'ın adı geçiyor. DSP'nin Ankara için De\ let Baka- nı. Gaziantep milletvekili Mustafa Yılmaz'ı aday gösterebileceği kulis- lerde dile getirildi. CHP'nin İzmir belediye başkan adayı olarak ise son kongrede il baş- kanhğına seçilen BülentBaratalı'nın adı geçiyor. Eski belediye başkanlanndan Yüksel Çakmur ile Konak Beledive Başkanı Ahmet Sarışın'ın adaylık yanşına hazırlandıklan bildirildi. DYP'de Kozakçıoğlu adı Hesaplannı 1998 için yapan DYP'de, yerel seçimler için henüz ciddi bir hazırhk yapılmadı. DYP yö- netiminin ilk nabız yoklamasında İs- tanbul Büyükşehir Belediye Başkan- lığı için Hayri KozakçıoğJu düşünül- dü. DYP. Ankara için Saffet Arıkan Bedük ve Ünal Erkan üstünde du- rurken İzmir için Burhan Özfatura yeniden güçlü isim oldu. DYP'nın Ufuk Söylemez'i de İzmir'e ısındır- maya çalışacağma dikkat çekildi. İngîliz antîkacıya soruşturma FBI, ahşap panonun peşini bırakmadı ÖZGEN ACAR ANKARA - Kundaklanmadan önce Yenika- pı Mevlevihanesi'nden çahnan Divriği Ulu Ca- misi'nin ahşap panolanndan birini Nevv York'ta satışa çıkaran OUver Hoare adh tngiliz antika- cıyı Amerikan FBI dedektifleri "çalınü mal sat- mak" suçundan savcılığa verdi. New York fe- deral savcı yardımcılanndan birinın "cezai ko- vuşturma" başlattığı Hoare. eserin Londra'da olduğunu bildirdi. Anımsanacağı üzere. Nevv York'ta 27 Mart Cuma günü başlayan "Üçüncü Uluslararası Asya Sanat Fuan"na çeşitli ülke- lerden katılan 60 kadar antika galensinden dör- dünde Anadolu kökenlı bazı tarıhsel eserlerin satışa çıktığını duyurmuş ve bunlann fotoğraf- lannı yayımlamıştık. Haberimizden sonra uzmanlarca. bir fotoğraf- taki ahşap panonun, Mengücüklü Beyliği'nce 13. yüzyılda Sıvas-Dıvrığı'nde yapılmış L'luca- mi ve Şifa Yurdu'ndakı Hünkâr mahfelının kor- kuluklanna ait olduğu ve kundaklanmadan ön- ce Yenikapı Mevlevihanesi'nde korunurken dört pano ile bırlikte çahndığı saptandı. Söz konusu parçayı, Bursa'da Osmanhevi'nden çahnan iki tombak kandil olayında eski kız arkadaşı Ayşe- gül NadirTecimer ile bırlikte adı ğeçen ve Lond- ra'nın en ünlü tslam eserlen galerilerinden bi- rinin sahibi olan Oliver Hoare. Nevv York Fu- an'nda satışa çıkarmıştı. Cumhuriyet'in haberinın ardından. Anıtlar \e Müzeler ile Vakıflar Genel Müdürlükleri yetki- lilennce yapılan ortak toplantılardan sonra Kül- tür Bakanı Istemihan Talav, Nev. York Başkon- solosluğu'na bu eserin geri getınlmesı konu- sunda her türlü girışimın yapılmasını bıldirmış. aynca durum Dışişlen'ne de ıletilmişti. Türki- ye'nin tarihsel \e kültürel eserlennın ABD'den geri ahnmasında başanh olan avukat Lary Ka- ye ve arkadaşlannın. gerekli ön çalışmayı vap- tıktan sonra durumu FBI Sanat Hırsızhğı Bölü- mü dedektıflerine ilettiklen öğrenildı. Dosyayı ınceleyen FBI dedektiflerinın. Ho- are'un Nev. York'takı fuarda bulunan geçici ga- lerisine giderek bu eseri gen istediklerı \ e ayn- ca federal savcıhk nezdinde "çalınü mal sat- mak" suçundan hakkında cezai ko\ uşturma açılması için gerekh yasal uygulamayı yenne getirdikleri bildirildi. Şehitpolisler topmğa verÜdiİki gün önce Eminönü'nde keşif uçuşu yaparken bir binanın çatısına düşen "Puma" tipi polis helikopterinde hayatını ka> beden 3 polis memuru için dün İstanbul F.mni\et Müdürlüğü'nde cenau töreni dü/enlendi. Kazada ölen polis memurları Ekrem Ocak, Orhan Şahin ve Mehmet Nabi Turhan için düzenlenen törene. İçişleri Bakanı Murat Basesgioğlu. eski içişleri Bakanı Mehmet Ağar. Emniyet Genel Müdürii Necati Bilican, tstanbul \alisi Kutlu Aktaş, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Edip Baser, İstanbul Bihükşehir Beledhe Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şehit polislerin meslektaşlaru aileleri, \akınlan ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Murat Basesgioğlu, üzücü bir kaza sonucu 3 polis memurunun şehit okluğunu anımsatarak kazanın çok konuşulduğunu ve çok konuşulacağını. ancak hiçbir şe> in ölen polis memurlannı geri getirmeveceğini sö\ ledL Törenin ardından Turhanın cenazesi karayoluvla Van'a gönderilirken Ocak >e Şahin'in cenazesi Fatih ( amii'ne götüriildii. Burada kılınan cenaze nama/ının ardından Şahin Gümüşhane'\e götürüldü, Ocak ise Edirnekapı Şehitliği'ne defnedüdi. (Fotoğraflar: ALPER TURGL'T, KAAN SAĞANAK) Enerji özelleştirmeleri Çalışanlara iş güvencesi verilmedi KULTUR • SANAT İSTANBUL BÜYÖKŞEHİ8 BELEDİYESİ > 11.30-13.30-15.3O-17.30-19.30-21.30 12.15-17.00 11.45-14.00-16 15-18.30-20.45 11.30-13 30-15 30-17.30-19.30-21.30 15.30-20.30 19 00-21.00 OPOL 425 74 78 GALERIA 459 03 10 BAŞAK 215 15 76 KUMLUK 234 61 21 SARAY 321 00 06 GARNIZON 412 46 19 StLVAMJKADINLAR HAlR HAIR HAIR HAİR Kültür Sanat GULHE KOHŞUNA.J ılanlarınız İçin: Ş 293 89 78 (3 hat) f: Seanslar: 12.00-14.15- KÜCÜK SAHNE 1 SADRİ ALIŞIK TİYATROSU "AILAHAISMARLADIK CUMHURİYET" 4 $ V ı / . m S İ I 1 M I I I R I Y o m l ı ı i : \I l\ I I / I \ A I ' A « , V \ Ç.OI.I»AN İI.IIAN. Nl RSIU.İ İOİZ, KÖKSAI. I:N<İİ K, AYTAC: oyrıı NA 11.12. 18 Nisan Saat: 15.00 Küçük Sahne Atlas Sineması Pasajı f |5.r r s No: 209 Beyoğlu l^ ' s p n Gışe Tel: (0-212) 292 39 19 ^P---^S EFES l'ilsen 'in kultür ve sanata katkıları artarak surec ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAO. NO. 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un 0-18.4S-21.15 Istıklal Cd. Bahçeiı Hamatn Sk. No:3 BEYOĞLU Tcl:25l 74 84 -13i ÇOKTUHAFSORUŞTURMACuma 21.00 C.tesi 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 Kû'tür Bakanlığınm Katkılarryia Ferhan Şensoy FERHANGI ŞEYLER Salı 21.00 HALDUN TANER KABARE Perşembe 21.00 YÖNETMENIN ERDEN KIRAL •Avcı'yı anlatıyor Herkesın bırbınnı tükeftığı ve yok etbğı bir düryada güdûsel yaşanıyor ve ölüm kol geziyor Yaşamla ölûm taraf değıl, tersı- ne UAipnı tamamlıyor, kördûğûm oluyor. Bu kördûğümu açan tek bir anahtar var Seks Rastantıların bir araya gebrdığı dunjmlardan kaçış yok. Kader oyununyn oynuyor. &r bılgısayar oyunu gıbı. bın dûğmelere hükmedıyor Cınsellık top(umumuz ıçın halâ bir tabu. "Avcı" tabdarı yıkıyor insana kendi duygularını ve ınsana ınsanı tanıtıyof •Avcı" cıddıyetten uzak-kara mizahla-anlatılan addi bir Sykû İlk öyküde avcı Kadına tutulur. ikıncı öyküde ise kadını ele geçırmek tutkusu ağır basar. ilışkılerdeta sınırian bütünûy- le ortadan kaldırmayı yeğledığımız "Avcfda aşktan meşkten çok herkes bırbınnı yok etmeye yönelık davranışlar içinde Karı, koca ve avcının. tûm duygularının, arzularının sonu- na kadar gıttıklennden nerelere varacaklafinı gSstermeye çalıştığım ve doğrusu. öncekı filmlenmden farklı, yüksek hararette bir film ortaya çıktı, kadının ırzına geçılmesı fantezi- smden, şiddete dönüşen ıkbdarsızlık bekrtısıne ve her çeşıt ansel tefûre kadar... Insanlar gerçeklen farklı algılar ve farklı aktanr "Avcrnın kaynağı Anadoludakı bir kayın ormanında Qç kişi arasında yaşanmış bir olaydır. Zaman içinde, yöre ınsanlannın duy- duklarını başkalarma kendi yonjmlarıyla aktarmalarından dolayı 5ykû bir etsane halını almıştır • Özelleştirme çahşmalan hızla süren elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri ile üretim santrallannda görev yapan personelin geleceğine dönük önemli hükümler içeren yasa taslağmda, devirden sonra çalışanlara "iş güvencesi" öngörülmedi. ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik üretim, iletim \ e dağıtım şebekelerinin özelleştirilmesi nedeniyle durumlan be- lirsiz olan 20 bin enerji çalışamnm geleceğinı belirle- yen yasa taslağını hazırladı. Yasa tekniğine aykın ola- rak. Işletme Hakkı Devri Sözleşmeleri hükümlerini içe- recek biçimde hazırlanan taslakta. çalışanlara satış son- rası "iş güvencesi" öngörülmedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. 3096 sayılı "Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşlann Elektrik İ'retimi. İletimi. Dağıtnnı ve Ticareti ile Görev- lendirümesiHakkındaki\'asa"nın 5. maddesınde deği- şiklik öngören yasa taslağı hazırladı. Özelleştirme çalışmalan hızla süren elektrik iletim ve dağıtım şebekeleri ile üretim santrallannda görev yapan personelin geleceğine dönük önemli hükümler içeren yasa taslağında, işletme haklannın devredilmesıne ka- rar verilen tesıslerde çalışan 657 sayılı Devleı Memuru Yasasf na bağlı personel ile sözleşmeh personelin dığer kamu kurum ve kuruluşlanna geçebilecekleri belırtıl- di. Taslakta, ışletme haklannın devnne ılişkın Bakanlar Kurulu karannın Resmi Gazete'de yayımlanmasını iz- leyen bir ay içinde nakıl isteminde bulunan personelle ilgili bilgilerin, devirlerin fıilen gerçekleştırildiği tarih- ten ıtıbaren 15 gün ıçmde. Enerji ve Tabıı Kaynaklar Ba- kanlığı"nca Devlet Personel Başkanlığf na bildirilece- ği kaydedildi. Bildirimı izleyen 45 gün içinde De\ let Personel Baş- kanlığı "nınönerisi doğrultusunda. ilgili personelin, ka- mu kurum ve kuruluşlannda durumuna uygun boş kad- ro ve pozisyona atanacağı belirtilen taslakta. atamalan yapılan personelin işe başlama süreleriyle ilgili işlem- lerin 657 sayılı Devlet Memurlan Yasasfnın 62 ve 63. maddesine göre yapılacağı \urgulandı. Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'ye bağlı kuruluşlarda persone- lin koşullanna uygun boş kadro bulunmaması duru- munda, mevcut boş kadro- larda sınıf, unvan ve derece değişikliğı yapmaya Bakan- lar Kurulu'nun yetkili oldu- ğu belirtildi. Düzenlemede, sosyal yar- dım düzeyleri ve kıdem sü- releri saklı kalmak kaydıyla işçilerin kıdem tazminatla- nndan Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanlığf nın sorum- lu olduğu öngörülürken de- virden sonra "iş güvencesi" öngörülmedi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. 5 termik sant- ralın 20 yıllığına, A ve B grubundaki 7 elektrik dağı- tım bölgesindeki tesislenn de 30 yıllığına devrine iliş- kin görev ve satış sözleşme- sı imzalanmasına yönelik Bakanlar Kurulu karannı onaylamıştı. TEDAŞ ihale- lenni kazanmalanna karşın görev ve satış sözleşmesi im- zalanması için çıkanlan Ba- kanlar Kurulu karannda yer almayan şırketlerin, sermaye şirketi kurmadıklan ve 10 gün içinde bu düzenlemenin gerçekleştırilmemesı duru- munda bakanlığın ihaleleri iptal edeceği belirtildi. Fir- malarla imzalanacak sözleş- meler Danıştay tarafından incelenecek. İdare mahkemelerinın santral ihalelenni iptal edip dağıtım şebekeleri ihalele- rinde usulden ret karan ver- mesinden sonra. yapılan temyiz başvurulan nedeniy- le enerji özelleştirmelerinde son karan Danıştay verecek. Feman Şensoy FELEK BİR 6UN SALAKKEN Çarsamba 21.00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog