Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 NİSAN 1998 PAZARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER "Sank" ve "Frak" I B R A H I M TURKJEŞ Felsefe Oğremem Muğla Barosu Avukatlarından / m ^ u tarbşmalann ıçıne gı- V I 1 rençocuklann.kendıbaş- t ^ r lannahareketettiklerine inanmıyorum." Son gunlenn yoğun gun- demı ıçmde, hakettığı yankıyı bulamayan bu tespıt, yaygınlaşan turban eylemlen karşısında devletın en ust katının, Cum- hurbaşkanmın, turbanı "masum inanç" ya da "ımıtedeyyin olma" sımgesi sayan İcı- mı sıyasal yaklaşımlara v erdığı yanıttır Hıç kımse, gozardı edılmekle, gerçe- ğın ortbas olacağı ınancına kapılmamalı- dır Bırdenbıre gundemın baş sırasına otur- tulan turban, sıyasetı *oy avcüığr ıle oz- deşleştıren kımı sıyasılerce soylendığı gı- bı. ne u masum dini inanç"lann, ne de "mütedeyyin" Turk ınsanınm halısane duygulannın sungesel (sembohk) formu- dur Aksme. turban'da sımgeleşen zıhnı- yet, bınlennce "ptanlT ve "Brarh" bır şe- kılde gundeme getınlen. başta unıverMte- ler olmak uzere, toplumun her kesımınde, dın, mezhep sosyal goruş ve ınanış fark- lılığmı tahnk edıp. sonuçta, ortunenın "mümin", ortunmeyenın "munkir'' sayı- lacaği bır kampla^maya yol açacak yeni bir boluculuğun işaretfdır Farklılaşma, cep- heleşme ve çatışma ortamı yaratıp. Ana- yasal sınırlan çızılmış olan dev let ve top- lum duzenmı degıştırmeye yonehk "ter- tip"lenn urûnudur Bunlardan suçustu ya- kalanan bınsı. turban ınatlaşmasını, "içte- rindeki küTın bır ıfadesı olduğunu, açık- ça ıfade etmıştır Bu nedenle, ne Başba- kanMesutYilmaz'ın "mütedeyyin insan" yaklaşımı, ne de yardımcısı Bulent Ece- vıt'm olaylan Taftdalı tarikat-dine stfygı- lılaiklik"gtbı felsefe lıteraturunde yen ol- mayan bırkategonye ındırgeyen "mistik" açıklamalan, kapatılan bır partının bır kı- sım seçmenme goz kırpmak ve böylece "parsatopiama*pratığının dışında, turban- la ılgılı gerçeklenn ıfadesı olmaktan uzak- tır Şu gerçeğı ve omeğı anımsamada ya- rarolduğunaınanıyorum Annelenmızya da başka ınsanlanmız, başlannı ortmuş, ör- te de gelmışlerdır Fakat onlar başortusu- nu. "dini inanç" ıle "örtünme" arasmda kurulan sıkı "nedenselKk" bağı ıçensınde değıl, geleneğın goreneğın yerleşik ka- nı'nın \e hatta ozlemın (nostaljının) tatlı sentezınden oluşan bır yaşam tarzının "sembolik formu" olaraİc görmuşlerdır Bu bağlamda o, tıpkı kışısel gıyım zevkı gereğı başinı ortme. ya da dış etkenlerden konınmak ıçınbaşını ortme gıbı, "doğal", "davatmacı olmayaıT bır tarz olarak kar- şımıza çıkmıştır Ne zaman kı, bu doğal kaynağmdan almıp. "inançbobna" ıle ken- dısı arasında kurulan "sıİa nedenseffiğe" konu edılmıştır ışte o andan ıtıbaren tur- ban, "masum inanç" ya da "mütedeyyin insan" soylemı gensmde sıyasallaşan dı- nın "eyfem" aracı olmuştur Ne Ataturk, ne Inonu donemınde, Türk toplumsal yaşamında türban bır sorun ol- madığı gıbı, 196O'lı yıllarda ünıversıtede bırlıkte okuduğumuz "mütedeyyüı" kız arkaşlanmızın da başlannda turban yok- tu Onlar, ıbadetlen sırasında ortulü olan başlannı, smıfta, kütuphanede, laboratu- varda. khnıkte açık tutmada hıçbır sakın- ca gormemışlerdır Bugunne olmuştur da, türban, "devlet" boyutlannda bır sorun olarak ortaya çıkmıştır9 Bu soruya, ıçten- lıkle yanıt vermek ıçın, yurdun bırçok ye- nnde, "şaKar"gıydınhp, başındafes, elın- de asa ıle gezdınlen 7-8 yaşlanndakı ço- cuklara bakmak, bu gorûntüye sınmış olan "&"ü yakalamak gerekır "Faydahtarikat", "mütedeyyininsan" koalısyonunun deva- mı uğruna, bu şekıl ve ıçenkten turbana uzanan yolu gormemek. "anarran türba- mna dokundurtmam"türunden ucuz soy- levler vermek, aydın ıkıyuzlûluğünden başka bırşey degıldır <»Alemı kor, herke- sı sersem sanan kımı polıtıkacının hatta TC Başkanırunbıle,"kısnıenlstanbuJ\lar ' dıye geçıştırmeye çalıştığı, oysa tûm Ana- dolu Unıversıtelen'neyayılan türban yan- ginı, ülkemızın, son elh yıl ıçmde kısa va- deh sıyasal çıkarlar uğruna venlen odun- Ierle (tavızlerle) nerelere getınldığmın gos- tergesıdır Ancak, bu noktaya gelınmesın- de, sıyasal ıstısmar kadar, buna zerrun ha- zırlayan, onunla bütunleşmış "sıradan" ve "aydın" ınsan davranışlannm da rolü olduğunu söylemek, yanlış olmaz "Eski kühûr" ve "Cumhuriyetinyenideğerleri" arasında bocalayan kımı aydınımız, tercı- hını. açıkça ve "net" bır şekılde, Cumhu- nyet'ten yana koyma cesaretını ne yazık kı gosterememıştır Özellıkle son yıllarda, Arap'lan kendımızden daha ıyı Muslu- man sayarak, o külture ozgü değerlen, sa- dece oznel-dınsel yaşamla değıl. gunlük yaşamımızın her noktası ıle bütunleşmış değerler olarak algıladığımız yadsınmaz bırgerçektır En basıtınden, Turkçemızın guzelım "gnnajdm"ı gıtmış, yenne "se- lamünalevküm" gelıp oturmuştur Cuma namazlannm, kımı kamu gorevlılennce, "Padişah'ın Cuma setamlığı'' gostensme donuştürüldüğü de bır gerçektır Hatta, yonlendıncı gücu olan kurumlannkımı üst- duzey yonetıcılennın bıle, bu ıkırcıklı ko- şullanmadan kendılennı kurtaramadıkla- n görulmuştur Orneğın. eskı Yargıtay Baş- kanlanndan ŞemseddmTemızer, Cumhu- nyetın Medenı Kanunu'nu, Cumhunyeton- cesmın "MeceUe" anlayışı ıle yorumla- makla övunmuş, bunu anlarmak ıçın de, "Ben fraklı adama(vani Medeni Kanuna) sank sardırdım" dıyebılmıştır (1) Bız, gerçek ınsanhğı, gerçek aydın ol- mayı, "frağa sank dolama" ıle olçerken, Batı başka değerlen olçu almıştır A. Mal- raux, Batının ölçulennı bır esennde kısa ve net olarak venr Ona gore. gerçek ın- san olmanın ölçusu. önce. "hoşagttmeden kendisini benimsetebUmek", yanı nabza gore şerbet vermemek sonra, "kişiliğin- de oyun payını en aza indirgemek", yanı, yapmacık tavırlardan olabıldığınce kaçın- maknr Ülkemızde, "düşünce" ve "ayaset" dunyasınm, bu olçulere ne denlı yabancı- laştığı, "aydın" ve "siyaset adamı" davra- nışlanndan belhdır Şunu da vurgulamak gerekır kı, dmın ve dınsel değerlenn ıstısman, bılgı bınkımı yetersız ve "felsefî altyapısıobnayan" top- lumlann sorunudur Farklı coğrafı mekân- larda da olsa, bu ozellığı taşıyan butun toplumlarda gorulen olgu hep budur Es- kı Yunan'dan gelen "büim" ve "febefe" ge- leneğmı kaybetmış ortaçağda dın. "kanh Engizizsyon"la en ust kurumsal yapısına ulaşmıştır Okadarkı, inanç alantndakı bas- kı, bılım alanında şarlatanlığa donuşmuş- tur Bır örnek vermek gerekırse. 16 yy Fransız Akademısı uyesı FrancoisLaMot- be leVayer'e gore "bffimın,doğanın kanun- lannı bulmava çalışması. aslında Tann'ya bir küfiırdur, çunku bu. Tann'nın mutlak özgurlügunesınırkov makör" (2).Bu soy- lem, farklı bır cografyada, Islam dunya- sında, bır başka söyleme ne kadar benze- mektedır OradadaGazâlı-aklı veonunüru- nu olan her şeyı kuçumsemekte, bılımın "sonuçsuz" bır çaba olduğundan, hatta dı- ne aykın olduğundan söz etmektedır Iş- te, bu ıkı farklı coğrafyanın ınsanını ay- nı dılden soyletıp "aynı telden çaldıran" neden, aynıdır Yaşadıklan toplumda, bıl- gınm yok edılen bınkımı ve mesafenın çokertılen altyapısı Batı dunyası, kaybet- tığı altyapıyı, Descartes ıle, Bacon ıle, Hu- meve Kantıle yenıden kazanmış, "din"ın heralanamudahalesınesonvermıştır Ul- kemızın de "doğmatik bir u\iaı"dan uyan- ması, böyle bır altyapıyı oluşturabılmesı- ne bağlıdır Ama neyle9 Daha çok "din" ıle mı9 Yoksa "seçimHk" hale getınlıp "zo- runhı Din Dersleri!" oğretmenlennce oku- tulan daha az "Felsefe" l (1) Sungurbey Ismet, Medenı Hukuk EleştınlenCılt2Shf 135 (2) Arat Necla, Felsefe Arkıvi, 1972, sayı 18, Shf 43, Rıchard Popkın'den çevın Ufkun Ötesindeki Olası Karanlıklar... TANJU E R D E M Emekl, Am,wl B ugun Turkıyemızde ytllann bınkımı sorunlann çozüme doğrugoturulememesı, buyuk umutlarla kurulan CHP destek- lı ANAP-DSP-DTP koalısyo- nunun bır ıktıdar boşluğuna neden olduğu gorunümünu vermektedır Bu tanımlama bır olçude haksızlık da sayılabılır Çunku hukumetın özellıkle DSP kanadının dış po- lıtıka eğıtım, ekm vergılendırme, sosyal guvenhk, hukuk ve kalkınma alanlannda ıyıleştmcı onlemlen ıçeren çalışmalannı gundeme getırme ve ujgulama çabasında olduklan yadsınamaz Ne var kı, bugune değın bu çabalann ulusumuzu rahatlatıcı, laık cumhunvetımızı guçlendmcı duzen- leyıcı bır boyutta olduklan da soylenemez Boyle gıderse, bınken sorunlann yakın gelecekte ozellıkle dış polıtıka, yuksek enf- lasyon, butçe ve borç yontemı, sosyal gu- venlık, ıç ve dış guvenhk, adalet, demok- rası ve ınsan haklan. kamusal ahlak konu- lannda yoğunlaşarak devletın ve ulusun güyenlığıvede\amlılığııçınyaşamsalteh- JÖen oluşturacağı kanısındayız Ulusal bırhk v e dayanışma demokratık lâırumlarca savunulamıyorve sağlanamı-' yor, oluşan sıslı ortamda. seçımlerde hede- fını kararlı olarak belırlemış, mılıtan guç- lenyle sokaklara egemen olacak şovenıst mıllıyetçı sıyasal Islamcı güçlerle, hırslı bır merkez-sağ sıvasal lıderlığınm ışbırlı- ğı yapmalan sonucu esasen zayıfve taban- da yetennce orgutlu olmayan sol ve sağ- dakı demokratık güçlenn bertaraf edıle- rek Turkıye'ye ozgu örtülu bır otonter re- jımın kurulması olanaklıdır Denecektırkı burası Turkıye'dır Bura- da anayasal guçler boyle bır gıdışe ızın vermezler Bu 'sav'a karşı yakm tanhımız ıncelendığınde belırlı sonuçlara varabıltnz 27 Mayıs 1960'ta antıdemokratık uygu- lamalan sonucu, asker-sıv ıl aydmlann on- culuğu ve halkımızın büyük desteğıyle DP ıktıdanna son venldığınde çağdaş demok- ratık bıranayasa ıle sıyasal. sosyal, ekono- mık ve külturel alanlarda gelışun yollan açıl- mıştı Soguk savaşm hukum surduğu ıkı ku- tuplu bır dunyada 1961 Anayasası halkı- mızca da sosyo-ekonomık ve ulusal kur- tuluş bılıncını uyandırmaya başlamışrır Bu uyanış, mensubu bulunduğumuz blo- kun dış ve ıç egemenlennce sakıncalı go- rulduğunden Turkıye Cumhunyetı'nı ku- ruluş ozune doıurçtönneyı hedefleven 2? Mayıs Devnm Anayasasf nm getırdığı ku- rumlar, kadrolar ve uygulamalar, bu ege- menlerce, ulusun butünluğu ve guvenlığı- ne yonelık komunıst saldmlan olarak gös- tenlmış ve uygun fızıksel ve psıkolojık or- tam yaratılarak 12 Mart 1971 ve 12 Eylul 1980 asken müdahalelenne zemın hazır- lanmak suretıyle nötralıze edılmelen sağ- lanmıştır Sovyetler Bırlığı 'nde komunızmm çöku- şü sonrası oluşan ortamda, 1960 devnmı- nın genç subaylan olan, Atatürkçüluğe ve demokrasıye âşık, ulkemızm geleceğe dö- nuk güvenhğı ve gelışım çızgısınden so- rumluluk ve endışe duyan komuta heyetı ülkemızın temel guvenlık sorunlannı ger- çekçı bıçımde ve açık yüreklılıkle MGK'de dıle gehrmeye ve bu konularda sıyasal ık- tıdann önlem alması ıçın ısrarlı olmaya başladılar Bueylem aslındaTurk halkmın çoğunluğunun duyuncunda (vıcdanında) yer alan ıstemlerdır ve komutanlann da yasal gorevlendır Ama bılelım kı, büyuk guçlenn jeopo- lıtık vejeostratejık kuramcılannın gelışmek- te olan ülkelere dayattığı Yeni Dunya Du- zenı (YDD) ulus-devletm bağımsızlık ve mıllıyetçılık ülküsünun karşısmdadır Ku- reselleşme buyuk guçlenn egemenlık ıde- Oİojısıdır Oguçîenn ulkemızyonetimfıle ılgılı odaklannm, ozelleştırmeden ernık Kalitenin adresi, iş adresinîz olabilir. THE EUKOPEAN OUAUTY A W A R D 1996 Dunyanın onde gelen lastık uretıcılennden, ülkemizde ve Avrupa'da, Iş Mukemmelhğı alanmdakı onculuğu ve başansı ile tarunan BRISA, gorev vermek uzere profesyoneller anyor. B 6 I e e T c k n i k i s i ( B T T I (İstanbul, Ankara, tzmir, Adana, Antafya, Bursa, Dtyarbakır, Konya, Samsun, Trabzon) • Makma Maden Işletme vb Mubendıshk bolümlennden mezun olmak, • Belırienmış bolgelerdeyerieşıme ve seyahate engel durumu olmamak, • Otomobtl surucû belgest sabıbı ve kullamyor olmak Mubendıshk ya da 1dan Bılımler bölutnlennden mezun olmak, Belırienmış bolgelerde yerieştme ve seyabate engel durumu olmamak, Otomobıl surucu belgesı sabıbt ve kullamyor olmak Maktna Endustn Ktmva yw da Işletme Mübendtsı olmak Idan Bılımler ya da Endüstn Muhendıslığı mezunu olmak • ]dan Bılımler mezunu olmak • Anonım şırket muhasebesı deneytmı tercıh sebebidır Vaktna Mübendtsı olmak Yüksek Lısans ve / veya Doktora yapmış olmak, Sonlu elemanlar konusunda deneytm veAutoCad bümek tercth nedenıdır İzmü Mühendisi ( C M ) Çevre Mubendısı olmak • > uksek Lısans yapmış olmak tercıb nedenıdır Gelişen organizasyonumuzun çeşitli pozisyonlart (ÇP) için; Makına, Bılgısayar, Işletme, Endustn, Elektnk / Elektronik Mühendisliği ve Idan Bılımler bolumlennde oğrenım gormuş adaylar Adaylarda aranan ortak nitelikler • ly\ derecede Ingılızce bümek (Ikıncı dıl tercıh nedentdir), • Kışısel bılgısayar kullanabümek, • Erkek adaylar ıçın askeriık bizmetını tamamlamtş olmak, Adaylannfotograf ekhtngilizce baz\rianmış ozgeçmışlenm başrurduklanpoztsyonun kodunu betırterek, engeç 18 Sisan 1998 tanbıne kadarBrisa BrUtgestone Sabancı LastiM Sanayi ve Ticaret A.Ş., tnscm Kaynaklan Pianlama ve GeUşttrme MüdürUğU, Sabamcı Center, Kule 2, Kat 8, 80745, 4.Leve*t tstanbul adnstne gpndermelen nca dunur Başvurular kesınlıklegızh tutulacak ve ber başvuruya uygun süre tçmde cevap verüecektir BRİSA BRIDGESTONE SABANCILASTİK SANAYİ Vî TİCARET A.Ş bölünmeye, mezhep çatışmalanna, ıhmlı lslamın sıyasal hayattakı rolüne, olası Rus gelışımıne karşı Avrasya Turk cumhun- yetlennın Türkıye'nm de katkısıyla dene- tım altmdabulundurulmalanna, komşu ul- kelerle sorunlar yaratıcı telkmlenne kadar çeşıtlı etkılen olabilir Bu etkılenn öngor- duğü hedef, ulus-devletı zayıfiatmak, çağ- daş uygarlık ve yuksek gonenç duzeyıne ulaşma ulkumuzu saptırmaktır Sonuçta, ulusumuz çok yonlü ve uzun surelı bır kargaşa ve güvensızlık ortamına suruklenmek suretıyle Türkıye Cumhun- yetı, YDD ıle uyumlu bır yapıya dönuştu- rulmek ıstenıyor Radıkal sağ guçlenn et- kın olduğu sıyasal ıktıdann bu değışım su- recını hızlandırması beklenmelıdır Atatürk Cumhunyetrnm sonu olabıle- cek gelışımlenn başlangıcmda, olası radı- kal sağ-merkez sağ ışbırhğının sıyasal ıs- tıkran sağlama, guçlü dev let, sorunlara ra- dıkal çözumler getırme vbg çekıcı görü- nen programlan gundeme getırerek eylem- len karşısında ulkenın anayasal guçlennı en azından pasıfıze etmelen mumkundur Türkıye'nm böylesıne bır duruma gel- memesı ıçın bugünku ıktıdann yapması gereken ışlervardır Bunlann başında, Em- nıyet'm, lçışlen'run,Adalet'ın, Mıllı Eğı- rım'ın üst ve orta düzey yönetım kadrola- nnın cumhunyetın temel ılkelenne ve de- mokrasıye ınançlı personelle donatılması, sıyasal partilenn mılıtan gelıştıren yan or- gutlennın ızlenerek paramılıter ovgutlen- me, eğıtım ve teçhızatlanmalannın onlen- mesı, malı kaynaklannın denetımı, gerekır- se kapatılmalan, Devlet gucunü kullanarak ya da kullan- magorünumünde devletj halkına yoz ve kır- lı gosteren suç örgutlen ve kayıt dışı kay- naklarla kapsamlı bır mücadeleye gmlme- sı, bunlann ve desteksağjadığı, ışbırlığı yap- tığı saptanan devlet gorevlılennın tasfıye edılmelen ve cezalandınlmalan gelıyor Bunlaryapılırsa seçımlerde demokrasıyı sa- vunacak guç kazanımı olanaklıdır Bır seçım ortamında tum demokrat guç- lenn aralannda ışbırlığı yapmanın, guç- lenmenın vollannı arayıp bulmalan gerek koşuldur Ufkun otesmdekı olası karanlıklan göz- lemlerken, beyanlanyla ulusumuzun goz- bebeğı Sılahlı Kuvvetlenmızın moral gü- cunu yıpratmaya neden olanlann aymaz- lık uykusundan uyanmalannı, Ataturkü- muzun kurduğu çağdaş demokratık cum- hunyetımızm esenlıkle yaşatılması, gelış- tınlmesı, ulusal guvenlık ve bekası ıçın bu gücun yüksek onemını algılamalannı dılı- yoruz AKDAĞMADENİ KADASTRO MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 1994 136 Esas 199S 326 Karar Davacı Akdağmadenı Mal Mudurluğu tarafından davalılar Bayram Ay aleyhıne Ab- durrahmanlı koyû 110 Ada 15 nolu parseller hakkmda açılan kadastro tespıtının ıptalı davasının mahkememızde vapılan açık yargılaması sonunda Mahkememızın 13 7 1995 tanhlı hükmü davacı Mal Mudurluğu vekılı Av Mehmet Tuyun tarafından 5 9 1995 ta- rıhlı dılekçesı ıle temyız edılmıs ve Yargıtav 17 Hukuk Daıresı Başkanlığı'nın 18 11 1997 tanh ve 97/5670-5626 sayılı ılamı ıle onanmasına karar venlmış. Yargıtay Onama Ilamı davalılar Salıh Ay, Razıye Ay, Hamıde Ay ve Aysel Ay adlanna davetıye teblığ edılemedığınden, davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen tebltğıne karar venl- mıştır Basın 13438 AKDAĞMADENt KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1997 22Esas Davacı Orman Işletme Mudurluğu tarafından davalılar Cafer ve Saıt Sözer aleyhıne açılan kadastro tespıtının ıptalı davasının mahkememızde yapılan duruşma sırasında ve- nlen ara karan gereğınce Akdağmadenı Muşalıkalesı koyunde yapılan kadastro çalış- tnalan sırasında Muşalıkalesı köyu Sanoğlak mevkıınde 145 ada 68 ve 73 No lu parsel- lenn davalılar adına tespıt görduğunu bu nedenle yapılan tespıtın ıptalı ıle taşınmazın orman adına tescılme karar venlmesını talep etmış, davalılardan Cafer Sozer adına çı- kartılan davetıyenın teblığ edılemedığı ve açık adresı de tespıt edılemedığınden dava dı- lekçesınm ılanen teblığıne karar venlmıştır Davalılann 30 4 1998 gunü saat 09 00'a müsadıf bulunan duruşmaya gelmedıklen veya bır vekılle temsıl edılmedıklen ıbraz et- mek ıstedıklen belgelen ıbraz etmedıklen takdırde tahkıkat ve yargılamaya yokluklann- da bakılarak hukum kurulacağı ılanen teblığ olunur Basın 13236 CEYHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995/478 Davacılar Bayram Karataş ve ark vekıllen Av Öznur Özbek tarafından davalılar Leyla Arabacı ve arkadaşlan aleyhıne açılan cebn tescıl davasında, Davalılar Alı Ara- bacı ve Mustafa Arabacı göstenlen adreslennde bulunamadıklanndan ve tûm aramala- ra rağmen adreslen tespıt edılemedığınden adlanna dava dılekçesı ve dunışma gunünün ılanen teblığıne karar venlmış olmakla adı geçen davalılann 28 4 1998 gunü saat 9'da yaptlacak olan duruşmada bızzat hazır bulunması veya bır vekılle temsıl olunması hu- susu 7201 sayılı teblıgat kanunun ılgılı maddelen gereğınce ılanen teblığ olunur 8 1 1998 Basın 2084 SIVAS BİRİNCİ ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Savı 1990 15-1996 1195 Davacı Malıye ve Gûmrük Bakanlıgı vekılı tarafından davalılar Yusuf Karatepe vd len aleyhıne açılan tapu ıptalı ve tescıl davasında venlen karar Yargıtay 14 Hukuk Daıresı Başkanlığı'nın 6 2 1998 tanh ve 1997/9000- 1998/697 karar sayılı tlamı ıle bo- zulmasına karar venlmıştır Bunca aramalara rağmen bulunamavan ve teblıgat vapıla- mayan davalılar Yusuf Karatepe, Ayşe Karatepe. Hacer Karatepe Ağcı Karatepe Os- man Akguney, Alı Memet Akgüney Alaattın Akguney, Ası>e Akguney ve Hatun Ka- ratepe'ye ışbu Yargıtay bozma ılamı adı geçen davalılara teblığ! ılan olunur Basın 13961 MERSİN1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1994/133 Karar No 1997/1374 Davacı Ibrahım Kavgm vek Av M Fazıl Çetkın tarafından davalılar YılmazTatar Yavuz Tatar ve Nejla Tatar (Barutçu) vs aleyhıne açılmış bulunan cebn tescıl davası hakkında mahkememızce venlen 23 10 1997 tanh, 1994/133-1374 esas ve karar sayılı ılanın adreslen tespıt edılemeyen davalılar Yılmaz Tatar, Yavuz Tatar v e Nejla Tatar'a (Barutçu) ılanen yapılmasına karar venlmıştır Mahkememızce venlen karar gereğmce Mersın 1 Noterlığı'nce tanzımlı 7 8 1984-24 6 1986 tanhlı satış vaadı sözleşmelen ge- reğınce davalılann kok munsı Mahmut Keştı den ıntıkal eden Mersın-Menteş köyunde kaın 6 pafta 375 parsel sayılı 210 m2 mıktanndakı gaynmenkulden 1/2 htssenın ıptalı ıle davacı tbrahım Kaygm adına tapuya tescılme karar venlmış olup ışbu karar, anılan davalılara Yargıtay yolu açık olmak uzere ılan olunur Basın 9104 FATtH 1. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1996 599 Davacı Seher Handan Bektaş vekılı tarafından davalı Mehmet Şenf Bektaş aleyhıne açılan boşanma davasında Dıyarbakır ılı, Merkez ılç Alıpaşa Mah 002/05 cılt, 27 say- fa no, 270 kütûk no'da bulunan Necmettın ve Safure'den olma 29 6 1974 doğumlu da- vacı Seher Handan Bektaş ıle Ramazan ve Neyyo'dan olma 9 8 1971 doğumlu davalı Mehmet Şenf Bektaş'ınMK'nın 134/4 maddesı uyannca bosanmalanna alınması lazım gelen 774 000 lıra karar harcından peşın alman 249 000 lıra harcın mahsubu ıle bakıye 525 000 lıra harcın davalıdan alınarak hazıneye venlmesıne, ıstenmedığmden nafaka, tazmınat ve ücretı vekâlet takdınne yer olmadığına. yapılmış yargılama gıderlennın ta- raflar üzennde bırakılmasına daır temyızı kabıl olmak uzere karar venlmış olup, Cengız- topel Cad Akşemsettın Mah Bınevler Ikıncı Kısım 65'5 Eyup/lstanbul adresınde ıkamet eden davalı Mehmet Şenf Bektaş'a karar teblığı yerıne geçerlı olmak uzere ılanen teb- lığ olunur 25 3 1998 Basın 13388 CUMHURİYETTEN OKURLARA ORHAN ERİNÇ Kurban ve Seçim Yarın başlayacak Kurban Bayramı'nın geçen yıllardakılerden ayrı bır onem taşıdığı goruluyor Yılmaz hukumetı, ılk kez şenatçılann gonlunu hoş etme geleneğınden ayrılan bır hukumet olarak or- taya çıktı ve kesın goruşunu belırttı "Kurban densı toplama yetkısı yalnızca Türk Hava Kurumu 'nundur Yetkısız olarak kurban de- nsı toplamaya kalkışanlar hakkında yasal ışlem ya- pılacaktır " Şerıatçılar yıllardan ben, bayramın dınî anlamı- nı bırakıp, kurban densınden çıkar sağlamanın peşıne duşmuşlerdı Bıryandan, kurban derısını kendı vakıf ve orgut- lenne bağışlamanın getıreceğı sevabın çokluğun- dan dem vurarak dın somuaısu yapıyor, bır yan- dan da haksız suçlamalaria Turk Hava Kurumu'nu karatamak ıçın elden gelen gayretı harcıyorlardı Bu Kurban Bayramı dılıyoruz kı kurban denle- nnden haksız kazanç sağlayan şenatçılann gelır bayramı olmaktan kurtulsun ve dınsel amacına kavuşsun Geçen haftanın onemlı olaylarından bın, mıllet- vekılı seçımlennın erkene alınacağına ılışkın ola- sılığın kesınleşmesıydı Ya bu yıl sonunda, ya da 1999'da seçım yapıl- masi artık gen donulemeyecek bır ıvme kazandı Şımdı gozler partı lıderiennde "Seçım yasala- nndakı aksaklıkları duzeltecekler mı" sorusu ya- nıt beklıyor Geçen yıllarda olduğu gıbı, seçım tanhını belır- lerken, onseçıme olanak tanımayan bır sure uze- rınde anlaşırlarsa, demokratık yaşam yıne halktan kopuk bır duzeye ındırgenmış olacak Kendı ıste- dıklennı aday gostererek kullanma alışkanlığı yu- zunden demokratıkleşmenın onunu de tıkadıkla- nnı gormeden demokrasıden soz etmelenne de artık kımse ınanmayacak • Geçen hafta Cumhunyet açısından yıne odul- terhaftasıoldu KoşeyazanmızProf Dr EmneKon- gar, "21 Yuzyılda Turkıye" adlı yapıtıyta Aydın Do- ğan ödulu'nu aldı Spor Servısımızden Arif Kızılyalın, Hilmi Tür- kay, LeventYucelman, Kerem Kaçarlar ıle Sam- sun muhabınmız Cemil Ciğenm Turkıye Spor Ya- zarlan Derneğı'nın yarışmasında odule deger bu- lundular • TBMM'de pankart açan ogrencıler ıçın venlen mahkûmıyet kararının Yargıtay'da bozulduğunu, Alper Ballı meslektaşlarından once duyurdu • Hukumetın perşembe gunu yaptığı zırve once- sınde erken seçım eğılımının "7999 yılı mart ayı" yonunde oluştuğunu Dürdane Kırçuval yazdı TEKEL'ın, mevcut duzenlemeyle satışı duru- munda doğabılecek zarar ve hukuksal durumla ıl- gılı sorunlan ıçeren Yuksek Denetleme Kurulu ra- porunu Banu Salman haberteştırdı • Bergama'da styanurte altın çıkanlmasına karşı yore halkmın 9 yıldır surdurduklerı mücadeleye son noktayı koyan Danıştay karan habennı Asu- man Abacıoğlu yazdı • 27 Mart-5 Nısan tarıhlen arasında gerçekleştı- nlen 10 Uluslararası Izmır Fılm Festıvalı'nı Ozan Yayman haberieştırdı • THY'nın dunyanın onde gelen 4 hava yolu şır- ketı ıte ımzaladığı ışbırlığı anlaşmasıyla elde ettığı kazanımlan, Zurıh'tekı torenı ızleyen Istanbul Ha- ber Servısı Şefimız Cengiz Yıldınm aktardı • Pfizer ılaç firmasının Ingıltere'nın Sandvvıch ken- tındekı araştırma merkezını ve ılaçlann pıyasaya surulmeden oncekı uretım sureçlennı Araştırma Mer- kezı Dırektoru Dr Gıllıan Sammuets ıle goruşen Banş Doster yazdı • Psıkıyatnde tedavı ve etık konulan ıle bu alan- dakı son bılımsel gelışmelen, Antalya Belek'te du- zenlenen Psıkıyatrı Gunlerı Sempozyumu'nu ızle- yen Gündüz Imşir haberieştırdı * Istanbul'da 3 polısın olumuyle sonuçlanan he- lıkopter kazasını Alper Turgut, Bertan Ağanoğ- lu, Banş Doster, Ipek Yezdani, Kubilay Tüntül, Kader Tuğla haber ve fotograflanyla duyurdular. • Kurban Bayramı ıle tatılınızın gönlunuzce geç- mesı dılegı ve saygılanmızla orhan.erinc(â raksnet.com BAŞSAGLIGI Sevgılı arkadaşımız, can dostumuz eski Tariş Qenel Müdürü ERDİNÇ GÖNENÇ'in anı ölümünü üzüntüyle öğrendık. Ailesme, yakınlanna başsağlığı dıleriz. ÇETİNKAYA AİLESİ LAPSEKİ ASLİYE HUKUK . MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1997/82 Davacı Ahmet Parlak tarafından davalı Alı Rıza Korkmaz mırasçılan hakkında açtıgı men ı mudahale konulu davada Dahılı davalı Münevver Korkmaz'a tum yapılan arastırmala- ra rağmen duruşma gununü bıldınr teblıgat \e dava dılekçesı teblığ olunamadığından ılanen teblığe karar venlmıştır Da- hılı davalının duruşmanın yapılacağı 1 5 1998 gunu saat 09 10'da Lapsekı Adlıyesı nde hazır bulunması veya kendısı- nı bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde duruşmalar yok- luğunda vapılacağı gıbı hukmun de yokluğunda ven'eceğı davetıye \e dava dılekçesı teblığı yenne geçmek uze^e ılan olunur 19 3 1998 Davalının adıesı Bağlarbagı Kımez Sok No 19MertApt Taslıtarla-lstanbul Basın 13788
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog