Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

6 NİSAN 1998 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15 Susturana aşkolsun Bır sıyası partı hdenmız xar kı "dili" dıllere destan Sozgelımı cumhurbaşkam \ada başbakan ıle 45 dakıkalık bır goruşme \aptı değıl mı toplantı sonrası basına vaptığı açıklama abarnsız 1 5 saat surui or Buromuzun neşe ka\nağı Mehmet Ali Sevim Tokat ın Gulkonak koyunden bır o\ku anlattı Ko\un azıcık saflarmdan Huse\m epe\ çahşır ama az konuşurmuş Huse\m 'ın en bu\uk becerısı ıse çok \anık turku sovlemesnmış \azlamrmış ama "HaydiHüseyin "dıye ıtelerlermış once "I-ıh' dermış "Yav söyle!" Huse\ın duvar kesdırnuş Yoksulcana \a davanamaz zamanın 2 5 luğunu uzatırlarmış elıne Huse\m bulbul kesıltrmış bulbul Susturana aşkolsun Bırkere başladı mı \anık vanık okuma\a durmak bılmezmış 5 Iıra \erseler bıle' Kurban ve koyun Ba\ramda kım kesılırken mel mel bakacaV "Kurbanhk koyun." Yasnasılenmız hıçbırpar- tı\ e ov \ ermeve gonlu razı ol- ma\an \atandasa hangı goz- le baknor 7 "Koyunluk kurban." ISIK KANSl Sağdan sola, soldan sağaRTÜK Yasası 'nda vapılmak ıstenen değışıkhğe daha once değınmıştık. Meclıs 'tekı tasan medyadakı tekelleşmeııperçınlıvor NasıP Gazete va da başka bır vayın kuruluşu sahıplen ıçın tek\ızyon şırketlennde edınebıleceklen hısse sının kaldınhvor 4vnca, televızvon sahıplerımn, devlet thalelerıne gırememesıne ılışkın hükum kaldınhvor Ne büvuk rastlantı kı, tasan medva kuruluslarının kamunun ehndekı enerjı dağıtım şebekelerı ıle enerjı santrallanna talıp olduğu bır donemde Meclıs e sunulmor Meclıs 'e sunulduktan sonra da ıktıdanndan muhalefehne tum sıyası partılerın mılletvehllenne bır haller oluyor Orneğm tasarımn ele ahndığı Anayasa Komıs\onu nun CHP'lı uvesı Seyfî Oktay kurulan alt komıs\onda değışıkiık konusunda çehncelerı bulunduğunu bu ıttrazlan gıderılmezse ana komısvonda getırılen hukumlere u Evet" demeyeceğını açıklıvor Gelın gorun kı ana komısyonda Seyfî Okta\ karşı çıktığı maddeler a\nen kalmasına karşın tasanya kabtd oyu kullanıvor Geçenlerde Anayasa Uyum Komısyonu adına ANAP 'lı Hasan Korkmazcan bır basın toplantısı duzenledı Korkmazcan 'ın sağına Seyfî Oktay, soluna da DYP lı Ahmet İyimaya oturdu Oktay Ivımava va lafattı "Sayın İyimaya sola kayıyor galiba..." RTUK Yasa tasansının altında karşı ov vazısı bulunan Ivımava, altta kalmadı "Bana kalırsa, Sayın Oktay da gitgide sağa kayıyor." Onu bunu bılmeyız ama herkes kendım sağlama alıvor galiba. Yargı nereye?Anadolu Ajansı 'nın, gazetelenn ve televızyonlartn gözunden kaçan bır çalışması oldu A A muhabırlerı, çok sayıda baro başkanına "yargı sistemi" ıle ılgılı sorular yonelttıler Baro başkanlannın verdıklen karşıhklardan ortaya düşûndürücü, bıraz da urkutucu bır tabloçıktı Iştebırkaç yamt Yücel Sayman (Istanbul Barosu) Maddt ımkânsızhklar, kadro yetersızlığı, bmalann halı teknolojının kullanılmaması ve mevcut yasalar, vargıvı, adaletı gerçekleştırebılecek bır kurum olmaktan çıkartıyor Çetin Turan (lzmır Barosu) Türkıye 'de hukuk sıstemımn en önemlı sorunu vargının bağımsız ohnamasıdtr Yargı bağımsızlığt, Hâhmler ve Savcılar Yüksek Kurulu rejimı ıle engellentyor Ali Arabacı (Bursa Barosu) Devletkendı kovduğu kurallara uymuyor Turhye, her geçen gun hukuk devletı olma mtelığım kavbedıyor Elvent Yavuzer (Kırklareh Barosu) Türkıye'deadaletın ağır ışlemesı. mafya ve çetelerın oluşmasına neden oluyor Erdal Çam (Demzlı Barosu) Yasaları değıştınp ıvıleştırme çözüm değıl Yasaları uvgulavan hâkım ve savcılar en vyı şehlde yetıştırılmeh Birdal Ertuğrul (Muğla Barosu) Cezahukuku sıstemımız kışıye değıl, mala onem verdığı ıçın suçlarla cezalar arasında büyuk tutarsulıklar bulunmaktadır Orneğm, bır kımsenın gozluğunu zorla almaya kalksanız 15 yıl hapıs cezasma çarptırttırsıntz Oysa, aynı kışının gözünü çıkarsanız, alacağınız ceza en çok 5 yıl olur Abdullah Akçay (Konya Barosu) Sonyıllarda guçlenen mafya, adalet sıstemını bloke ettı Naim Bildik (Edırne Barosu) Kolluk kuvvetlerı ön hazırhk soruşturmasım yapan cumhurıyet savcılanmn doğrudan buyruğu altına ahntnah Yanı, adlı kolluk gün geçırmeksızın kurulmaluhr Sızce baro başkanlan yakındıkları ıle mı kalacaklar^ Onur ile bencillikBundan yaklaşık ıkı \û once ulusal maden ve petrol davasınm yurutucusu thsan Topaloğlu 'nun anılannı derlemıştık Topaloğlu 'nun anlattıklarından çıkan ozet sonuç şuydu Cumhumet de\ rımı ortamında serpılen kışıhğını bulan Topaloğlu bır burokrat olarak vurtsever bır çızgı ızlemıştı Tum engellere karşın yaşamını ulke ve toplum çıkarlanna adamıştı Hürnyet gazetesınde geçen hafta Emlak Bankası Genel Mudurluğu 'neyenı atanan Erdin An ıleyapılan bır soyleşıyı okuduk. Erdın An çokaçıksozlu Şoyle dtyor "Kamu UişkUeri benim için çok önemli Bürokrasi çok çok önemlL Devlettekı birtakım ınsanlan tanımak benım bundan sonraki hayatımda belirleyicı olabılir. Bu gorevımde başanlı olacak kadar bir süre kalabilırsem, bankayı bır yerden biryere göturebilırsem, daha sonra ozel sektordeki çalışmalarımda burada kurduğum kontaklar kazancım olacaktır. Yani ben, Emlak Bankası 'ndan beşeri sermaye kazanacağun. Bir sıçrama tahtası ise evet, bu amacın güduldüğü de söylenebilir. Ama, hayat böyle." Yanı, Erdın An bır kamu bankasındah en ust duzev gorevı kendı çıkan ıçın kabul ettığını vuzu hzarmadan so\le\ebıhyor Emlak Bankası 'nın sorumluluğunu ustlenmış olan Devlet Bakanı Refaiddin Şahin de, bu nnetlenm saklama\an bır hşılığı genel mudurluğe atamakta sakınca gormûyor thsan Topaloğlu ve onun gıbıler, onurlu geçmışlen ıle dıntdık ayaktalar ve toplumu bır zehırlı sarmaşık benzerı saran "bencillik, çıkarcüık, köşedönmecilik " anlayışlan karşısmda dırencm çakmaktaşı olma\ı surduruyorlar Ya Erdın An ? Mıllnet ve gazetemız Cumhunyet 'te çıkan haberiere bakılırsa usulsuz olduğu ılen surülen kredılere onay verıyor Kamu ka\naklan etık ıle bırlıkte küçuluyor, kuçulu\or Erdın An nın bıncık hedefîolan "beşerisermaye"buvuyor ŞİLE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo 1998/50 Davacı Malıye Hazınesıne ızafetle Şıle Mal Mudürlüğü vekılı Av Nazan Akvıldız tarafından açılan gaıplık davasının yapılan yargılama- sında venlen ara kararı gereğınce Şıle ılçesı Çavuş mahallesı 22 paf- ta 94 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 2593 3600 payı lbrahım Oğuz, 720 3600 payı Mustafa kızı Nefıse, 287/3600 payı Husnu kızı Fatma adına tapuda kayıtlı olduğunu, Hazıne tarafından bu kışıler aleyhıne Şıle Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın 1997 61 Esas sayılı dosyası ıle ta- pu ıptalı ve tescıl da\ası açtıklarını, Da\a netıcesınde venlen karann Yargıtay 1 Hukuk Dajresı'nce bozulması uzenne mahkemece bozma kararında behrtıldığı uzere Mustafa kızı Nefıse, Husnü kızı Fatma hakkında gaıplık karan alınması belırtıldığınden, Hazıne'ce bu kışıler hakkında Şıle Sulh Hukuk Hâkımlığf nın 1994 459 ve 1994/461 Esas sayılı dosyaları ıle MK'nın 448 maddesı gereğınce mırasçı sıfatıyla mırasın Hazıne'ye kalması ıçın MK'nın 534 maddesı gereğınce vera- set"davası açıldığinı <ve karar arm*ğmı, Hazmdtatafindan buıkışıler hakkında Şıle Sulh Hukuk Hâkımlığı'nm I994'4O1 Esas sâyılı dosya- sı ıle kayyum tayını davası açıldıgını ve Şıle Mal Muduru'nun kayyum tayın edıldığını, Dava konusu taşınmaz hakkında hıssedarlardan fbra- hım Oğuz tarafından Şıle Aslıve Hukuk Mahkemesı'nın 1989/126 Esas sayılı dosyası ıle Mustafa İcızı Nefıse ve Husnu kızı Fatma aley- hıne Hazıne'ye ıhbar yapılmadan MK'nın 639 maddesıne dayanıla- rak tescıl davası açılmış olup, bu kışılenn hısselerının ıptal edılerek parselın tamamının fbrahım Oguz adına tescılıne karar venldığını, ka- rann kesınleştığını. Husnü kızı Fatma ve Mustafa kızı Nefıse'nın nü- fus kayıtlannın bulunamadığı, zabıta manfetıyle yapılan araştırmada bu kışılenn kım olduğunun tespıt edılemedıgı, bu nedenle Mustafa kı- zı Nefıse \e Husnu kızı Fatma nın gaıplığıne karar venlmesını ıste- mıştır Husnü kızı Fatma ve Mustafa kızı Nefıse'den haben olanlann veva yennı bılenlenn veva bu kışılen tanıyanlann bır sene ıçersınde Şıle Âslıye Hukuk Mahkemesrnın 1998/50 Esas sayılı dosyasına ha- ber vermelen gerektığı, aksı takdırde Husnü kızı Fatma ve Mustafa kı- zı Nefıse'nın gaıplığıne karar venlecegı ılan olunur Basın 13552 HAYVANLAR ISMAIL GVLGEÇ KIM KIME DUM DUMA BBHIÇAK , ••T " » 1 < ıııııin behicakÇa turk.nçt 1 t PATNOS KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1981'219 Davacılar Celalettın Naycı ve Şelahattın Naycı tarafından açılan ve alt- mış bır dava arkadaşının davaya katıldığı davalı Bekır Lçar aleyhıne mahkememıze açılan kadastro tespıt davasınm yapılan yargılaması netı- cesınde mahkememızce venlen davacılann davasınm reddıne ıhşkın hükmu davacı tarafın temyızı üzenne Yargıtay 16 Hukuk Daıresı'nın 29 11 1996 tanh 1996/5541 Esas ve 1996/5514 Karar sayılı ılamıyla temytz ıtırazlan yennde görulmeyerek usul ve yasaya uygun bulundu- ğundan onanmıştır Ilgılı onama ılamı davaya katılan şahıslardan Patnos ılçesı Budak koyunden Abdullah ve Gülızar'dan olma Fatma Unal ıle av- nı yerden Abdullah ve Gülızar'dan olma Ayşan Bulut'a yapılan teblıga- ta rağmen bıla ıade edıldığı ve mahkememızce yapılan tum adres tespı- tı araştırmalanna rağmen ılgılı şahıslann kendılenne teblıgat >apılabılır bır adreslen tespıt edılemedığmden yukanda adı geçen davaya katılan şahıslara Yargıtay 16 Hukuk Daıresı'nın 29 11 1996 tanh 1996 5541 Esas ve 1996 5514 Karar sayılı vennde gorulmejen temyız ıtırazlannın reddı ıle usul \e yasaya uygun bulunan hükmun onanmasına ılışkın ıla- mm ılanen teblığıne karar venldıgmden bu ılamın yayımlanmasıyla ılgı- lı Yargıtay ılammın yukanda ısımlen yazıh davaya katılan şahıslara teb- lığ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur Basın 13712 HARBİ SEMtH POROY MERSİN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1997 5 KararNo 1998 90 Davacı Belgın Alpar tarafından davalı Tahır Alpar aleyhıne açılan boşanma davasının yargılaması sonunda. davanm kabulune karar ve- nlmış olup davalının adresıne daha once usulune uygun şekılde dave- tıye teblığ edılemedığmden. davalıva duruşma gunu ve dava dılekçesı ılanen teblığ edılmış olup bu defa karann da ılanen teblığıne karar ve- rılmekle Karar gereğınce 1- Davanın kabulü ıle Isparta ılı Yalvaç ıl- çesı Leblebıcıler koyu 012 01 cılt, 36 sayfa, 14 kutuk sıra numarada nüfusa kayıtlı Muammer ve Solmaz kızı 1955 doğ davacı Belgın Al- par ıle aynı hanede nüfusa kayıtlı Suleyman Samı ve Zehra oğlu 1959 dog davalı Tahır Alpar'ın boşanmalanna, 2- Davacı tarafından yapı- lan 8 097 000 - TL yargılama gıdennın davalıdan alınarak davacıya venlmesıne. 3- Alınması gereken 775 000 - TL harçtan peşın alınan 248 300 - TL harcın mahsubu ıle kalan 525 700 - TL harcın davalıdan alınmasına. Yasa yollan açık olmak uzere karar venlmış olup, ışbu ıla- nın tebhgınden ıtıbaren 15 gun ıçınde davalı tarafından temyız edılme- dıgı takdırde karann kesınleşecegı hususu, karann teblığı yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 5 3 1998 Basın 13500 MIRMIRLAR UĞUR DVRAK AKDAĞMADENİ ASLÎYE Hl KUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1994 290 Esas 1997 141 Karar Davacı Akdağmadenı Orman Işletme Mudurluğu tarafından davalılar Mal Mudurlüğu ve Musa Doğar aleyhıne Akdağmadenı Tekkegünev ı ko- yü 133 ada 3 ve 5 No lu parseller hakkında açılan tapu ıptalı tescıl'dava- smın mahkememızde japılan vargılaması sonunda Açılan davanın ka- bulu ıle bırleştınlen 1994 295 esas ve 1995 595 karar savılı dosyası ıle bu davanın kabulune, Akdağmadenı Tekkeguneyı kovu Kehtarla mevkıı 133 ada 3 ve5 No lu parsellenndevletormanı olduğu anlaşılmakla tapu- lannın ıptalı ıle tespıttekı mıktarda orman vasfında Hazıne adına tapuya kayıt ve tescılıne Bu gavnmenkulleredavalılann mudahalelennm onlen- mesıne Daır venlen hukum açık adreslen tespıt edılemeven dahılı dava- lılar Münevver Çıftçı, Şav este Bora Nıcıye Gürses, Ahmet Gurses Rem- zı Gurses Fıkn Gürses Servet Akdenız, Şefıka Akdemz, Hılal Akdenız, H Emın Akdenız M Fatıh \kdenız \° Seh maz Akdenız adlanna teblığ edılemedığmden, hukmun ılanen tebl ğme karar venlmış olup ılan tan- hınden ıtıbaren 15 gun ıçınde karar tanv ız edılmedığı takdırde hükmun kesınleşecegı ılanen teblığ olunur Basın 13417 TARİHTE BUGÜN MI MTAZ ARIKAN 6 Nisan AYAKLANMAYA YVIAÇAN TABUR£ 13OO'P£ BUGUH, RtMlN AyXKL*NOI6l SıLDıeiLMlÇTl. ŞfMDrKt GA- A'Â ÇAH YuZY/LB/) 8IG , Bu OUOE GELEV StYASt' \/£ A£K££.I SuCU ASICAK, 19 YU2Y/LDA, l*4ŞlM' KA2^NA&AlcÇie?4-') SO2 KO- NUSU TDP/SAAOsie/ ELE SEÇHlMtÇTy ALrtN tO- YlSt 'NDA OruRAN IA/6IUZ £ LIK SAĞLAMAK /ÇWy AturSU SlA/ı (~gtg 77S# T4HT) /STSYINCE, KAttfiJ/ &ÇMPB K4S t GÖRÜŞ TÜRKKAYA ATAÖV İslamcılık ve Bazı 'Kazançlar' Dın toplumsal bılınç bıçımlerınden bırı olarak da tanımlanabılır Bu oluşumu çeşıtlı yazarlar farklı açı- lardan ele aldılar Orneğm, E. Durkheım toplumbı- lım, J. Frazer antropolojı, S. Freud bıyolojı ve F. En- gels ekonomı yonlerınden Temel ozellığı olağanus- tu bır gucun varlığına ınançtır Her dıne gore bır dun- ya goruşu, ınanca dayalı duygular, o ınançtan kay- naklanan bır rol ve tapınma bıçımlerı vardır Tanh boyunca, anımızm ve çoktanrılılık gıbı değışme su- recınden de geçmıştır Hırıstıyanlık ve Muslumanlık gıbı bazıları dunya dını durumundadırlar Bazıları- nın, hele belırlı donemlerde, ezılenlerın haklarına sa- hıp çıktıklan da doğrudur Dınlerın bunalımlı olduğu kadar ılerı atılımlı donemlen de olmuştur Taraftarları ozellıkle atılımlı donemlerde, ınanç ve ahlâk gıbı değerlerden hareket ettıklerıne ılışkın bır ımaj vermek ısterler Oysa, kıtle haberleşme araçla- nna sızan haberler bır yana, psıkolojı bılımının de yar- dımıyla, "manev/yaf'ın dışındakı bazı maddesel ka- zançlann varlığına ılışkın kanıt da var Akla ılk gelen- ler hesabı verılemeyen bağışlardan buyuk şırketle- rın getırdığı dev parasal kazançlardır Ama bu denlı açık olmayanlar da var Gerçekten, dının gunumuzdekı yukselışınden ba- zılarının sağladığı ınanç-dışı kazançların sozunu et- mek gerekır Etnık temızleme ve soykırıma hedef ol- muş Musluman Bosnalılar gıbı bır halka sıradan yurt- taşın comertçe yaptığı maddı yardımın nereye gıttı- ğı gıbı parasal konuların tartışmasını şımdılık bır ya- na koyalım Hatta, dıne sahıp çıkma ımajının kazan- dırdığı "kışılık" ve bunun sıyasettekı yararının ustun- de de burada durmayalım Dınlerden sağlanan bazı ınanç-dışı kazanç ıddı- alarının kımılerını rahatsız etmemesı gerekır Örne- ğın, Katolık kılısesı yonetıcılerının ınançla ılgılı olma- yan kazançları oylesıne skandal olçusundeydı kı Protestanlığın çıkışında bunun rolu vardı Protes- tanlığın kendı de hıç değılse, M. VVeber'e gore, guç- lenen orta sınıfın sozcusu olmuştu Islamcı yonetım de Yahya Kanbolat'ın Asr-ı Saadete Gore Islam Dı- nı adlı yenı kıtabında belırttığı gıbı, Halıfe Osman'dan başlayarak ama ozellıkle Emevıler'ın elınde bozul- muş, devlet artık hızmet değıl, bır kışısel kazanç ka- pısı olmuştu Buna aşağıdan gelen tepkıye, bu kez de başka bır varlıklı aıle, Abbasıler kendı amaçları ıçın sahıp çıktı Islamın ılk yonetıcılerı mulk sahıplı- ğıne onem vermedıler Oysa Arabıstan'ın petrol ge- lırı bugun daha çok Suudı aılesının denetımındedır. Demek kı koprulerın altından çok sular akmış Ge- leneksel Islamda alçakgonulluluk bır erdemdır ama, ozellıkle duğunler ulkemızde de bır ısraf ozentılığını sımgelıyor Islamdan ve Islamcı atılımdan yararlanan bazı kı- şılenn buyuk parasal çıkarlar sağladıklarına kuşku yok Ote yandan, para dışında ve "manevıyat'tan ge- ne uzak bazı kazançlar daha soz konusu Islamcı top- lumlara ılışkın araştırmalar birtakım ıpuçları verıyor. Örneğın, dıne uygun yaşam surduğu ıddıasındakı kı- şı, ışınden atılmaktan hatta eleştırılmekten korkma- dan, ustlerıne karşı çıkabılmekte, bılınç altında uzun sure baskıda tutulmuş ofke nedenlerını açığa vura- rak, kendıne gore dınden aldığı "meşnıluk savıyla, emnnde olduğu kışılere emırler vererek egosunu do- yurmaktadır Gene bazı araştırmalar "manevıyatçı" gorunumun- dekı kışının, eşını başkasının gözunden kaçırırken, bazı durumlarda soz konusu kışının başka bır erke- ğe kapılabıleceğınden korktuğu ıçın boyfesıne bır "ko- ruyvcu zırh"a başvurduğunu gosterıyor Islamcı er- keğın bır kısmı, doğru ya da yanlış, bır ınançla ha- reket edebılır Bır kısmı de kendıne guvensızlığı gız- lemeye çalışırken ışın ıçıneTanrı'yı sokmakta, onun buynjğuyla hareket ettığı ızlenımını yaratmaktadır Ayrıca, aynı kışı eşınden bağlılık beklerken, ken- dı kolayca evlenıp kolayca boşanmakta, bazen ımam nıkâhı bırkaç saat gıbı kısa surerek yalnız erkeğe çok buyuk bır cınsel ozgurluk tanımaktadır Benzer bıçımde, bır kadını ortunmesı ıçın tartaklayan Islam- cı erkeğın, dınsel nedenle mı yoksa başka ıçgudu- lerle mı hareket ettığıne psıkologlar ılgınç yanıtlar ve- receklerdır Islamcı kadının da dar ve katı sınırlar ıçınde ken- dı ozgurluğu ıçın ufak çıkış yollarını araması doğal- dır Çerçeve dar kaldıkça kuçuk olanakların onemı daha da buyur Bazı Islamcı ulkelerde sokağa bıle zor çıkabılen dışı, Islamcılığın ruzgârından yararla- narak camıye gıtmek ıçın kocaya hesap vermez Bu denlı zıyaretler dınsellıkten çok sosyal, hatta psıko- lojıktır Oran duşuk de olsa, bazı yabancı Islam ul- kelennde bır erkek arkadaşla buluşma vesılesı de ola- bılmektedır Islamcıların bazıları, benzerı Hırıstıyanlargıbı, ger- çekten "ınançlı" olabılırler Ama bazıları da dını, bı- lınçlı ya da bılınçsız olarak, bır araç gıbı kullanmak- ta, gerçekte dınle ılgılı olmayan hedefler peşınde koşmakta, daha da ote, eylemlen dınle çelıştıkçe gıt- gıde dındar kısvesıne burunmektedırler BULMACA SEDAT Y4ŞAYAN 1 2 3 SOLDAN 1/Postuıçınavla- nan, yumuşak \e gumuş rengı tuv- len olan kemıncı havvan 2/Bırtur- de va da bıre\de . bulunan Gece yapılan smemav a datıvatrogösten- sı 3/ Kabartma bır fıgur oluştu- racak bıçımde yontulmuş değer- İı taş Tekneler- le suyun dıbınde süruklenerek çekılen genış ağızlıbalıkağı 4/llaç de- va Bırmakyajmalzeme- sı 5/ Tekıl ıkıncı kışı adı- lı Şenlıklerde caddelere kurulan süslu kemer 6/ Çevrebılım 7/Sozleşme Kalm bukulmüş sıcım 8/ Bır sözü gerçek anlamı- nın anlaşılmasına engel bulunmadığıbırdurumda 8 başka anlamda kullanma g sanatı 9/Sovundan gelı- nen kımse Çok sarhoş ' anlamında argo sozcuk YUKARIDAN AŞ\ĞIVA: 1/ Yağı alınmış sut va da voğur- dun kaynatılmasıv la elde edılen bır tur pevnır II Olduğundan buyuk gösterme, abartma Pokerde bırbınnı ızleven değışık renkte beş karta venlen ad. 3/ Havadakı su buhan Kımı ye- meklenn üzenne dokulen terbıye 4/ Labada da denılen ve vap- raklansebze olarak kullanılan bır bıtkı 5/Duman lekesı Ya- ratıcısının adı bılınmeven yapıt 6/ Susamurundan elde edılen post Almanvadabırİcent 7/Uçunım Tıtan elementınm sım- gesı Satrançta bır taş 8/ Keskın kokulu doğal madde Jste- nılen nıtelıklen taşıyan 9/ Yabancı Yuksek tepe, dağ 9 -
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog