Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 NİSAN 1998 PA2ARTESİ 14 TELEVIZYON GüNÜN FîLMLERİ Gümüş... 10.00 Show TV Duygusal / ^ \ Kundaktayken şarkıcı annesınden kaçınlıp KZs babasmın halası tarafındanhızmetçı gıbı bu- yutulen örselenmış, sevgıden yolcsun genç kızın, bır film yıldızmda bulduğu aşkm oykusu Yonet- men Ulku Erakalın Oyn Zeynep Aksu. Murat Soydan. Çolpan Ilhan, Alıye Rona (1972) BizünJdler 11.00 atv Guldürü Yonetmenlığını Savaş Eşıcı'nın ustlendığı, başrollennı Mujdat Gezen, Perran Kutman, Denız Ugur ve Unsal Emre'nın paylaştıgı film- de, kendısını ığfal eden adamın peşıne düşen çın- gene bır kızın oykusu anlatılıyor (1984) Acılann Kadını 14.15 Show TV Dram Yonetmenlığını Ulku Erakalın'ın yaptıgı, VTV başrollennı Bergen, Yalçm Gülhan ve Asu- man Arsan'ın paylaştıgı filmde, kıskanç kocası- nm attığı kezzapla yuzunun bır bolumu yanan ve gozunü kaybeden Bergen'ın yaşamöykusu anla- tılıyor (1986) 15 00 / Kanal D / Başanmın Aynntı yanda Sezertik- 18.00 Show TV Dram Bırbırlennı severek evlenen rkı gencın hu- zurlu yaşamı, genç kadına atılan ıftıra yuzun- den alt ust olur Aıiesıne yapılanlann ıntıkamını alan kadın, çocugunu cezaev ınde dunyaya getır- mek zorunda kalır Yonetmen MemduhUn Oyun- cular Sezer înanoglu, Hülya Koçyığıt (1972) 20.00 / HBB / Erkekler... Aynntı yanda 20.40 / Interstar / Yargıç Aynntı yanda Çılguı ödli 21.00 Prıma Güldürü /TT\ (Perfectlj !\ormal) - Karanhk bır geçmışı v V olan Coltrane ve Rıley, aıleden kalma para- lan kullanarak, garsonlann servıs yaparken ope- ra soyledığı bır ltalyan lokantası açmaya karar ve- nrler Yonetmen YvesSımoneau Oyn Robbıe Coltrane. Mıchael Rıley (1990 Kanada 104 dk) tid 21.00 TRT 1 Duygusal ©(Deux) - Festıvaller ve konserler duzenleyen bır organızator olan Marc Lambert, ev sa- tın almaya karar venr Bu sırada bır emlakçı olan Helen Muller'le tanışır ve bır sure sonra aralann- da bır ılşkı başlar Oyuncular Gerard Depardıeu, Cathenne Denevue Sessiz™ 22 00 Kanal E Duygusal ©(The Silent Touch) - Henry Kesdı, Danımar- ka da yaşayan 75 yaşmda ve dunyaca unlu bır bestecıdır fakat kırk yıldır beste yapmamak- tadır Polonyalı bır müzık oğrencısı olan Stefan bazı geceler duşunde. Henry 'nın eskı ve tamam- lanmamış bestelennı duymaktadır Bır gun Ste- fan, Danımarka'ya gıderek Henry'latanışmaya ka- rar venr Yonetmen KrzysztofZanussı Oyuncu- lar M Q x Von Sydovv Lothaıre Bluteau, Sarah Mıles -)2 lngıltere-Polonya-Danımarka) ' 22.45 HBB Duygusal . >ı (Lili) - On altı yaşında oksuz kalan Lılı, ka- Vr/ tıldığı kamavaldabırsıhırbazla tanışır veza- manla onu sevmeye başlar Yonetmen Charles VValters Oyuncular Leslıe Caron, Mel Ferrer (1953 ABD, 81 dk) 23.30 / Kanal 6 / Insanlar... Aynnt yanda Zor Yol 23.40 Kanal D Gulduru /CTN (The Hard Wav)- Hollyvvood'un en çok ka- ^<zJ zanan komedyenlennden bın olan Nıck Lang, gunun bınnde ekrandakı ımajını değıştırmeye ve vızyona gırecek olan yenı filmınde ozel bırdedek- tıfi canlandırmaya karar venr Yon JohnBadham Oyn Mıchael J Fox, James VVoods, Stephen Lang, Annabella Scıorra (1991 ABD, 111 dk) Yüdız Savaşçısı 00.30 Interstar Genlim (Star Hunter) - Bır grup lıse oğrencısmın, kendılennı taşıyan kamyonetın bozulmasının ardından terkedılmış bır bınaya sığınmalanyla gelışen olaylar anlatılıyor Yonetmen ColeMcKay Oyuncular Roddy Mc Dovvall, Stella Stevens Suuf 00.30 Shovv TV Macera /Tî\ (Class) - Unıversıte hazırlık sınıfından bır ' O ' genç kendısınden epey büyük ama çok çe- kıcı bır kadınla ılışkıye gırer Ne var kı kadının, oda arkadaşının annesı oiduğunu oğrenecektır Yonetmen LevvısJohnCarlıno Oyuncular Rob Lovve, Jacquelıne Bısset, Andrevv McCarthy (1983 ABD 98 dk) Zor Oyun 01.40 atv Macera /T7\ (Mad Monkey) - Dan Gıllıs Pans'te yaşa- \Zs yan bır vazardır Bır sure once kansı tarafin- dan terkedılen Dan bekar hayatına alışmaya ça- Iışırken, kuçuk oğlu Danny'ye de ıyı bır baba ol- maya uğraşmaktadır Bu sırada çok ıyı bıryapım- cı olan Legrand, Dan'e >enı bır ış teklıf eder Yo- netmen Fernando Trubea Oyuncular Jeff Goldb- lum Mıranda Rıchardson Dexter Fletcher izleyin Orta Değmez (^) Yabancı O Yerh UYDULAR RTl 11 05 Reıch und Schon 11 35 Sunset Beach 12 30 Famılıen Duell 13 00 Punkt 12 13 30 Magnum 14 30 Hor mal wer da hammert 15 00 Barbel Schafer 16 00 llona Chrısten 17 00 Hans Meıser 18 00 Je- opardy 18 30 Unter Uns 19 00 Guten Abend 19 30 Exclusıv 19 45 RTLAktuel20 10Exp- losıv 20 40 Gute Zeıten SchlechteZeıten21 15 OP ruft Dr Bruckner 22 15 Hınter Gıttern 23 15Extra0015futu- re 00 45 Exclusıv Kıno 01 00 RTL Nachtjournal 01 30 10 vor 11 02 00 Love & War 02 30 Tek- rartar 11 30 Bube, Dame, Ho- rıg 12 00 Jorg Pılavva 13 00 Vera am Mıttag 14 00 Sonja 15 000 MacGyver 16 00 Star Trek 17 00 Bayvvatch 18 00 Jedergegen Je- der 18 30 SAT1 Regı- onal Report 19 00 blıtz 19 30 SAT1 Nevvsma- gazın,SAT1Spor20 00 Gelıebte Schvvestern 20 30 Glucksrad 21 15 Der Bergdoktor 22 15 VVolffs Revıer 23 15 Fahndungsakte 24 00 News & Stones 00 50 Tekrarlar EUBMPOBT 09 30Segeın10 00Yuz- me10 30MotosıkletYa- nşlan 13 00Futbo/15 00 CART16 30BısıkletYa- nşlan18 00Futbol2000 Motor Sporları 21 00 Extremsport 22 00 Buz Patenı 24 00 Futbol 01 30 Boks TVS 17 45 Bus et Compag- nıe 19 00 ûuc 20 00 Pa- ns Lumıeres 21 00 En- voye Specıal 23 35 Kı- osque 00 15 Mıse au Poınt 02 30 Les grands entretıens du cercle TRT'ye 'Noel Baba'dan ödül TV Servisi - Noel Baba Vakfi'nın geleneksel "Ba- nş Ödülü"nun bu yıl TRT Genel Mudurluğü'ne venl- mesı kararlaştınldı Noel Baba Vakfi'nın "Ba- nş Ödûlü", daha once Avus- turya-Macanstan Imparator- luğu Velıaht Prensı Otto von Habsburg(1997), Tıbet'm dını lıden Dalai Lama (1996) ve Musevı asıllı Al- man ışadamı Ivar Buter- fas'a(1995)venlmıştı Bu arada Noeî Baba Vak- fı 'nca buyıl 3-7 Aralık tanh- len arasında 16 sı duzenle- necek olan "Noel Baba ve Dünva Banşına Çağn'' et- kınlığının konusu " B a n j Yolunda Çocuk" olarak be- lırlendı TRT2 20.30 'Akşama Dogru' TV Servisi - Seynan Le- vent'ın hazırlayıp sunduğu "Akşama Doğru"nun ko- nugu Dıvanet lşlen Başkan- lıgı Dm lşlen Yüksek Kuru- lu uyesı Hasan Şakir San- caktar Programda "Geçen Yıl Bugun", "Gundem" ve "Kamuovu" koşelennm yanı sıra "Bayram" maga- zını de yer afıyor TRT 2 20 00 'Müzik ve Biz' TV Servisi - Hasan Cibat Örterın sunduğu "Müzik ve Biz"ın konuklan Moğol- lar Hiıseyin Buyan'm yö- nettığı programda Moğollar, "Alageyik", "Gam Yü- ku". "Ağrı Dağı Efsane- si" ve "Keşişleme" adlı parçalan seslendınyor TRT1 15.05 'Yansıma' TV Servisi -SeUapYa- sa ve Haluk Ertem'ın do- nuşumlu olarak sunduklan "Yansıma"da bu hafta "Geieneksei toplumdan sa- nal topluma geçiş sürecin- de Türki>e" konusu tartışı- lıyor Programın konuklan arasında, Ankara Lnıversı- tesı oğretım uyesı ve Sosyo- log Prof Dr Mahrout Tez- can, oğretım uyesı Prof Dr Muharrem Varol, G V oğ- retım uyesı Prof Dr Naci Bostancı. Gazı Unıversıte- sı Çocuk v e Ergen Psıkıyat- nsı Bölum Başkanı Prof Dr Şahnur Şener, H U oğre- tım uyesı Doç Dr Aylin Görgün Baran, Hacettepe Unıversıtesı Deneysel Psı- kolojı Anabıhm Dalı Baş- kanı Prof Dr Sirel Karaka; ve Ankara Unıversıtesı Den- tolojı Anabıhm Dalı Başka- nı Prof Dr Yaman Örs bu- lunuyor Sert yargıcın adalet savaşıTV Servisi - Yıl 2115 Üçüncu bın yılda yeryüzu, onüne geçılemez felaketlerle tamamen çöîe donuş- muştur Genye yalnızca bırkaç kent kalmış, ınsanlık vahşıleşmıştır Uy- garlık çökme tehdıdı ıle karşı karşı- yadır Bulunan çözum ıse kuçulen adalet sıstemının, yüku ağır olan po- lıs teşkılatı ıle bırleştınlmesıdır Ar- rık ne avukat ne dava ne de mahke- me kalmıştır Her şey yargıçlann elındedır En efsanevı ve en korku- lanı ıse Yargıç Dredd'dır(StalIone) Dredd, hapısten kaçan ve kendısıne komplo kurup kentı ele geçırmek ıs- teyen ve tıpkj kendısı gıbı Janus Pro- jesı dahılınde buyuk adaletçılenn DNA modelıyle yarattığı Rıco (As- sante) ıle sa\ aşmak zoaındadır lngılterede 5 Mart 1977'de haf- talık dergı "2000 AD"nın sayfala- nnda doğan "Judge Dredd", John Wagner ve Pat Mills tarafindan ya- zılıp Carlos Esquerraz tarafindan çızılmış bır karakterdır Kısa surede tutulan ve bütün dunyada azımsana- mayacak bır hayran kıtlesı edınen bu "sert" yargıcın seruvenlen, ne- redeyse 20 yıl sonra sınema perde- sıne aktanlabıldı Karamsar bır ge- lecek atmosfennde. katı kurallarla (kendı kurallan) hareket eden, yüzu zırhlı mığferle ortûlu bır kahraman Yargıç Dredd Bıraz"kaçık"oldu- ğu bıle düşünülebılır bu kahrama- nın '' Young Americans-Genç Ame- rikalılar'' (1993) adlı ılk yönetmen- Interstar 20 40 Yargıç - Judge Dredd / Yonetmen: Danny Cannon / Oyuncular SyJvester Stallone, Armand Assarrte, Rob Schneıder, Max von Sydovv /1995 ABD yapımı, 95 dakıka. lık denemesıyle dıkkatlen çeken In- gılız yonetmen Danny Cannon'ın yönettıgı "Yargıç", bılımkurgusal bır atmosferde "actlon" gelenek- lennı takıp eden, teknolojınm nımet- lennden fazlasıyla yararlanan bır çız- gı roman uyariaması Bu tur filmle- n merak edenler ıçın ıyı bır firsat olabılır l altındayaşam ogr Kanal 6 23 30 Insanlar Yaşadıkça - From Here to Eternıty / Yonetmen Fred Zinnemann / Senaryo Daniel Taradash (James Jones'un romanından) / Goruntu Burnett Guffey / Muzık George Duning / Oyuncular Burt Lancaster, Montgomery Clift, Frank Sınatra, Deborah Kerr, Donna Reed, Ernest Borgnıne, Jack Warden, Phılip Ober, Mickey Shaughnessy / 1953 ABD yapımı, 118 dakıka Kerr'la Lancaster'ın kumsaldaki sevişme görun- tûleri, fiimin antolojilere geçen en unlu sahnesi. MURAT ÖZER Sınema tanhının en onem- lı filmlennden, 8 Oscar ödul- lu "Insanlar Yaşadıkça" (From Here to Etemıty), sı- nema sanatının keyfını ıkı saat bo>unca yaşatan önem- lı bır yapıt Öyku, Japonların Pearl Harbour'a saldırdığı gunler- de bır Amenkan bırlığınde geçen olaylan yansıtır Ko- mutanlan, genç boksor Pre- vvıtt'den yenı katıldığı bırlı- ğın boks takımında dövüşme- sını ısterler, ancak Prevvıtt bır rakıbının kor olmasına neden olduğu ıçın boksu bı- rakmıştır ve bu teklıfi redde- der Boks takımına gırmesı ıçın kendısıne yapılan baskı ve ezıyetlere de sesını çıkar- maz SadıstçavuşFatsoJud- son, Prevvıtt'markadaşı An- gelo Maggıo'yu doverekol- durur Bırlıgınkomutanıyûz- başı Holmes v e onunlcahsıy- Taşralı gencin başan hırsı Kanal D 15.00 Başanmın Sım - The Secret of My Success / Yon Herbert Ross / Oyuncular MıchaeJ J. Fox, Helen Slater, Rıchard Jordan, Margaret VVhftton, John Pankovv, Chnstopher Murney / 1987 ABD yapımı, 110 dakıka. TV Servisi - Nevv York'takı taşralı bır kuzen, başanya ulaşmaya kararlı- dır Bıldıkbırdurumun, bırazcık"Ge- ceyarısı Kovbovu" tadı katılarak su- nulması Bır yatak odası farsı, bır şır- ketkomedısı Daha doğrusu, bır "yup- pie" rûyasının gerçekleşmesı Işemer- dıvenın en alt basamağından başlayan Fox. postayla ılgılenmeyı bıraz ılen vardınyor ve elınden geçen her şeyı okumaja başlıyor Boylece de zengın amcasının çoku- iusiu şırketme ılışkın parlak bırplan ge- lıştınyor Başan merdıvenının basa- maklannı hızla çıkarken kendısı gıbı yo- netıcı olan Helen Slater'ia da ılgıle- nıyor Burayakadarmeseleyok Ancak ak- sıyon genel kurul odasından yatak oda- sına geçtığı zaman saçmasapan bır far- sa donüşuyor Şırkettekı sırttan bıçak- lamadurumlanhaylı törpulenıyor Fı- nalde de kotu kalplı patron zevcesı sı- hırlı değneğını sallıyor la ılışkısı bulunan başçavuş Warden, bu olaya herhangı bır tepkı gostermezler Pre- vvıtt, Fatso Judson'ı oldürur ve kız arkadaşı Lorene'ın evıne saklanır James Jones'un 860 say- falık dev romanını ıkı saat- lık bır sureye sıkıştırmak gı- bı zor bır ışın altından başa- rıyia kalkan Zinnemann. film yapım şırketı Colum- bıa'nın önerdığı Joan Craw- ford, Robert Mitchum, Al- do Ray ve Eli VVallach'tan oluşan kadroyu kabul etme- yıp filmıne uygun bulduğu oyunculan seçerek yanılma- dığını gosterme fırsatı buldu Fılme etkı eden altı ya da yedı karakterın hepsıne ay- n özen gosteren yonetmen, onlann psıkolojılerının altı- nı çızerek kusursuz bır karak- ter çözumlemesı yapmış Ozellıkle Sinatra ve Clift'ın bu ka/-akterlerç kazandırdık- lan ınandıncılık da es geçı- lır gıbı değıl Sınemada erotızm denın- ce akla ılk gelen sahneler- den bın olan, Kerr'la Lan- caster'ın kumsaldaki seviş- me goruntulen, filmm anto- lojilere geçen en bıldık sah- nesi Japon tehdıdı altında "kayna\an bir kazan"ın anatomısını çızen Zinne- mann, en ıyı film, yonetmen, yardımcı erkek oyuncu (Sı- natra), yardımcı kadın oyun- cu (Reed), uyarlama senar- yo, görûntû yonetmenı, kur- gu (VVilliam Ljon) ve ses (John P. Livadary) dallann- da Oscar'a uzanan "Insan- lar Yaşadıkça"yla Nevv York Film Eleştırmenlen ödülü'nüdealmıştır KentTV 22 ıs| 'Dönemeç' Yeni tasan ve işkence TV Servisi - Hilunet Çe- rinkava'nın hazırlayıp sun- duğu "Dönemeç"tebu haf- ta "Türk Ceza Yasa Tasa- nsı"nın ıkıncı bölumu ek- rana gelıyor Prof Dr Uğur Alacakap- ran ve Av Fikret llkiz'm katılacağı programda " I j - kence olgusuna, >eni tasa- n ne geririvor", "Çocuk- lann infazında ıslaha yöne- lik önlemler neler, nasıl gerçekleşecek", "Ötenazı konusunda hangi hukiım- lergetinJi>or" ve "Basın ve televmonlara getırilen özel yaşama engel suçları neler" soruları ele ahnıp tartışılacak atv 2i.oof 'SıcakSaatler' Sedat, çetenin içinde TV Servisi - Yönetmen- hgını Veli Çelik'm ustlen- dığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul'un yazdığı dızı "Sıcak Saatler" 30 bolu- müyle ekrana gelıyor Baş- rollennde Mehmet Aslan- tuğ, Arzum Onan, Kamu- ran Usluer, Kürşat Alnı- açık, Kenan Isık, Aytaç Yö- rükaslan ve Sevda Ferdağ gıbı oyunculann yer aldıfı dızıde bu aksam, Sedat, Re- ıs ve adamlan, Romance ge- mısının yukledığı malın alı- cıianyla bır gece kulübünde buluşurlar Gecenın sürpnz bır konuğu vardır Cey- hun'dan aldıgı bılgıler uze- re olup bıtenlen gozlenyle gormek ısteyen Buket Öte yandan başta aılesı olmak uzere Sedat'ın gendebırak- tığı ınsanlar ıse buyuk bır bılınmezlık ıçınde bocala- maktadır Remzı Baba, ade- ta dunyaya kusmuştur Rıfat Hazal ıse hem kızı Buket'ten, hem de Sedat'tan yana de- nn endışeler taşımaktadır TKTi 13.30İ 'Yaşamın Içinden' 'Bayramlar' üzerine TV Servisi - Yapımcılığı- nı Musrafa Demirbaş ın ustlendığı "Vaşamın tçin- den"ı Mehmet Onbaşıoğ- luyönetıyor MehpareÇe- lik ıle Erkan Tan'ın bırlık- te sundufu ve canlı olarak ekrana gelen programın bu- günku konusu ıse "Bay- ram" Paris'te zengin erkek avına çıkan iki kız HBB 20 00 Erkekler Sanşınlan Sever - Gentlemen Prefer Blonders / Yonetmen Hovvard Hawks / Senaryo Charles Lederer (Anrta Loos'un romanından) / Muzık Jule Styne, Leo Robin / Oyuncular- Jane Russell, Manlyn Monroe, Charles Cobum, Tommy Noonan, Norma Varden, Elliott Reıd /1953 ABD, 91 dk dakıka TV Ser\ isi - Bugun tele- vızyonda sınema tanhının başyapıtlan gunu "İnsan- iar Yaşadıkça "dan once Howard Hawks'un muhte- şem muzıkal komedısı "Er- kekler Sarışınlan Sever"ı (Gentlemen Prefer Blondes) ızleyerek enfes bır hazırlık dönemı geçırebılırsınız Fılmın oykusu, ıkı kadının çevresmde geçer Aptal bır sanşınla bır şov kızının Pa- ns'e gıderek zengın erkek- ler bulma sevdasını yansı- tan öyku, karşımıza bırbı- nnden ılgınç erkek karak- terlen de çıkararak etkılı bır gostenye donuşür Manlyn Monroe ve Jane RusseN'ın bırbırlennı ta- mamlayan kompozısyonla- n, filmın ana damandırve bır buçuk saat boyunca yapımı sırtında taşır Bu ıkı aktnsın erkeklerle adeta alay ederce- sınesurdurduklerı "av" sı- rasında yaşanan "gag"ler- se "gerçek" kahkahalarla karşılanır Havvks usta, fılmının ya- pısını "hafiflik" uzerıne kurmuş gorünse de ıçerdığı kadına ozgü bakış açısıyla bellı bırdennlık katmayı da başanr Anita Loos'un ro- manından uyarlanan "Er- kekler Sanşınları Sever", erkek egemen bır kadroyla kotarılmış bır film Oysa "kadın özgürlugu" teme- lınedayanan bır>apmm ızın- dengıdıyoroyku Ymedebu yapının erkekler tarafindan da korunup kollandığını soy- leyebıhnz rahatlıkla Jack Cole'un koreogra- fisıyle Jule Srjne ve Leo Robin'ın şarkılannı da ka- tarsak mükemmele yakın bır film "Erkekler Sanşınla- rı Sever" Tv PROGRAMLARI * f ^ * | 06 10 Bu Toprağın Sesı 07 00 Haber Gun- I I demı (Canlı) 09 00 Çocuk Saatı 10 05 Oğ- L J leden Önce(Canlı) 11 00 Habertef 11.06 Öğ- leden Ûnce (Canlı) 12 00 Haberler 12.10 Dızı La Ne- naiaOO Haber 13 1O30 Yaşamın Içinden (Canlı) UM Haberler 14.05 Yaşamın Içinden (Devam) 15.00 Ha berler 15.05 Yansıma (Canlı) 16.00 Haberfer ve Bor sa 16.10 Yansıma (Devam) 17 00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saatı (Canlı) 18.00 Haberler 18.30 Anado- lu'dan Gorunum 1915 Dıyanet lşlen Başkanı'nın Bay- ram Konuşması 19.25 Bayram Mesajlar 19 50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler 21.00 Yabancı Film: Ikı 22.30 Olaylann Içinden (Canlı) 24.00 Gunun Getırdık- lerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı) (0 312 4282230) 06.20 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Prog- ramlan 07 40 Anadolu Unıversrtesı Açıkoğ- retım Fakultesı Ders Programlari 09.00 GAP TV'ye Geçış 18.58 GAP TV'den Ge çış 19.00 Akşam Bultenı 19.30 Bır Sevgı Ortamı 20.00 Muzık ve Bız 20.30 Akşama Dogru (Canlı) 21.20 Yaşamla Iç Içe (Canlı) 22.00 Gece Bultenı ve Ingılız- ce Haberler 22.30 20 Y Y 'ın Ejden Çın Halk Cum- hunyetı Uyanıyor 23.10 Dızı ölum Kontratı 23.55 Port- reler Gore Vıdal' 00.55 Kapanış (0 212 259 72 75) M / / 10.00 Telegun 12.00 Yabancı Film: Çol 7 - 6 J Polıslen 13.40 Gonul Bahçemız 14 50 Bel- V ^ / gesel Ah Şu Vahşı Hayvanlar 15.20 Dızı Vahşı Bolge 16.10 Olur Olmaz 17.00 Izduşum (Canlı) 19.00 Belgesel Duş Değıl Gerçek 19.50 Genç Haber 20.00 Dızı Şaşıfelek Çıkmazı 20.50 Ispanya Futbol ü- gı (Bant) 22.20 Spor Panorama 00.10 Kapanış 08.00 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Progra- mı 10.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Programı 13.00 MEB Açıkoğ- retım Lısesı Ders Programı (Tekrar) 15.00 Mavı Gece 16 00 Fasıl 16.30 Küftur Penceresı 17.00 MEB Açıkoğretım üsesı Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Unıversıtesı Açıkoğretım Fakultesı Ders Prog 06.10 Öğrendıkçe 07 00 Haber Gundemı (Canlı) 09 00 Çocuk Saatı (Tekrar) 10.00 Ha- _ berler10.05OğledenÖnce(Canlı)11.00Ha- berter11.05 Oğleden Once (Devam) 1^00 Haberler 1Z05 Dort Mevsım Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13^0 Ya- şamın Içinden (Canlı) 14.00 Haberler 14.05 Yaşamın ıçinden (Devam) 15.00 Haberler 15.05 Sızın Içın (Can- lı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istanbul'dan (Canlı) 17 00 Çocuk Haber 17 05 Donme Dolap 18.00 Ha- berter 18.30 Belgesel 18.55 Muzık Pınan 19.15 Dıya- net lşlen Başkanı nın Bayram Konuşması 19.25 Bay- ram Mesajlan 19.50 Spor Haberlerı 20.00 Haberler 21.00 Dost Dost Dıye (Canlı) 22.30 Olaylann Içinden (Canlı) 23.45 Muzık 24.00 Gunun Getırdıklen00.35 Ge- ce Başlarken (Canlı) 02.35 Telegun 07 00 Shovv Başlıyor 08.00 Dızı Dallas 09.00 Dızı Brt- meyen Aşk 10.00 Yerlı Film: Gumuş Gerdanlık 11.45 Dızı Tarzan 12.15 BasketAteşı 12.45 Çıko 13.15 Çızgı Film Küçuk Denız Kızı 13.45 Çızgı Film Aslan Kral 14.15 Yerlı Film:Acılann Kadını 16.00 Dızı Gulduren Cazıbe 17.00 Dızı Ku- çuk Arkadaşım 17.30 Dızı Power Ran- ers 18.00 Yerlı Film: Sezercık Aslan »20.00 Shovv Haber21.00 Spor sı21 15 Dızı Hemşenm22.15Te- levole24.00 Haber Hartı 00.30 Yaban- aFHm:Smıf 02.15 YazRuzgân 02.45 Kapanış (0272 286 35 35) 6 07.00 Yerlı Film: Kırtı Yüzlü Melek 09 00 Dızı Şeyh 10.00 Bayrarn Egtencesı 11.30 Sabah Bıberien 13.00 Haberler 13.15 BızBıze 14.30HaftanınRehben1515 Belgesel 16 15 Belgesel Uzun Ince Bır Yol 17 15 Ara Haberler 17.25 Alo Olım- pıyat 18.35 Radar 19.00 Ana Haber 19.40Spora Bakış - Hava Durumu 20.00 Mottoo 21.00 Muzıklı Dakıkalar 22.00 Rumelı'nın Sesı 23 10 Gece Bultenı 23.30Yabancı Film InsanlarYaşadık- ça 01 45 Gece Bultenı 02.05 Yaban- cı Film. Donuşu Olmayan Nehır03.40 Haftanın Rehben (Tekrar) 04.20 Belge- sel Uzun Ince Bır Yol (Tekrar) 05 10 Yerlı Film: Kırli Yuzlu Melek 06.30 Çızgı Film (0 212 283 02 83) 04.45 Kultur - Eğıtım 06.45 Yabancı Film Es- kı Bır Hesap 08 20 Ya- bancı Film Vahşı Yaratıklar 09.55 Ya- bancı Film Dokuz Ay 11.40 Yabancı Film Casıno 14.35 Yabancı Film Gu- nışığı 16.35 Yabancı Film Tehlıkelı Tur 18.20 Cıne5 Ajanda (Şıfresız) 18.35 Yabancı Film Korsan 20.45 Yabancı Film Yolda Şamata 22.20 Yabancı Film Abyss 00 45 Stnpsearch 3 San Francısco 01.45 Yabancı Film Sert Zamanlar 03.30 Radyo Seks 106 9 (0 212 225 55 55) 07.00 Haber 07.15 Sporda Bugun 07.30 Spor Tennıs ATP Tour 08.15 Sporda Bugun 08.30 2000'in Ötesı 09.10 Lrfestyle 09.30 Dunya Gö- zuyteAnadolu (Tekrar) 10 10Gundem- dekıler 11.10 Lrfestyle 11 30Pasaport (Tekrar) 12.10 Lrfestyle 12.30 Mutfak Kulturu 13.20 Lrfestyle 13.30 2000'ın ötesı 14.10 Spor 15.10 Keş/fler Dun- yası 16.10 Spor 17 20 Lrfestyle 17.35 Dunyada Bugun 18.10 Gundemdekı- ler 19 00 Haberler 19.20 Sporda Bu- gun 20.00 Haberler 20 30 Spor Gun- demı 21 05 90 Dakıka 23.00 Haberler 23.05 Dunya Kupasına Doğru Fransa '98 24.00 Haber Bultenı (0 212 213 03 33) 0 7 . 0 0 Uyanma Za m a nı 06.30 Sabah Sabah 10.30 Mega H.OOJess 13.00 Mert 14.30 Mega 15.00 Pınar 17.00 Bur- çın 16.00 Bır Numara Seç 19.45 Haberler 20.00 Style 21.00 Ha- berler 21.05 Men-e Men 22.30 Vıdeone 23.00 Cem Cemınay Shovv 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Kanşık Turk Halk ve Sanat Muzığı Programı 04.30 Vıdeo Mıx (0212 288 75 75) 07.35 Gundem 09.00 Haber 10.10 Şarlo 11.10 Dun- ya Lıstelerınden 12.35 Dunya Modası 13.00 Ha- ber Bultenı 13.35 Belge- sel Yuzyılın önemlı Olay- lan 14.35 Tuketıcı 15.35 Şarlo 16.10 YuksekDe- vır 18.10 Iz Bırakanlar 18.35 Hedef Unıversrte 19.35 Dunya Modası 20.00 Haber Bultenı 21.05 7 Üstû 7 22.00 Yabancı Film- Sessız Dokunuş 24.00 Haber Bultenı(0212 282 5100) m 06.30 Gonül Nağmelerı Sk l l f 07 -°0 Kahvaltı Haberlen •• • w 09.00 Super Fare 09.45 Ayşe Özgun Talk Shovv 11.00 Yerli Film. Bıztmkıler 13 00Gun Ortası 13.30 Shnookums 14.00 Kara Kanat 14.30 A'dan Z ye 17.00 Gelın - Kaynana 18.00 Şeytanın Gozyaşları 19.00 Super Baba 20.00Ana Haber20/40 Para Hartı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Haberlerı 21.00 Sıcak Saatler 22.20 Gurbetçıler 23 40 Yuzyuze 24.00 Gece Haberfen 00.05 Yuzyuze (Devam) 01 05 Şok 01.40 Yabancı Film: Zor Oyun 03 30 Muzık- lı Dakıkalar 04 50 Bam Teiı 05.30 Ayşe Özgun Talk Shovv (0 212 655 00 00) lOSTUM «LMAH HKM 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dunden Bugune 09.00 Dı- zı Manuela 10.00 Yerlı Film: Aska VakrtYok 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanımelı 14 05ŞakaŞuka 15.05 Yer- lı Film DilYarası 17 00 Haberler 17.30 Tekmı?Çıftmı? 18J0Dızı Eltıksr 19.00 Ana Haber Bultenı 20 00 Belgesel Leb- beyk 20 30 Erkan Yolaç Shovv 22.00 Haberler 22.20 Yabancı Film öfke 24.00 Gece Bultenı 00 30 Yabancı Film: Kadenn Golgesı 02 05 Manuela 03.05 Muzık 03.30 Belgese! Kaptan Co- usteau 04.30 Yabancı Film. Bıgamıst (0 212 652 25 60) 06.00 Gun Işığı 07 00 Tatıl Sabahı 09.00 Çızgı Film Ayı Yogı ve Kız Arkadaşı 10 30 Yerlı Fılnv KjzlarSınrfı Tatılde 12.00 Fark- lı Bır Bayram 14 00 Çızgı Film Maske 14.30 Çızgı Film Salak ıle Avanak 15.00 Yabancı Film Ba- şanmın &m 17.00 Dızı Param Yok Memed 18 00 In- ce Ince Yasernınce 19.00 Ana Haber Bultenı 19.55 Gunun Yorumu 20.00 Spor Gundemı 20 10 Çarkıfe- lek 21.10 Televole 22.40 Dızı Delıkanlı 23 40 Yaban- cı Film: Zor Yol 01.20 Haber Saatı 01.30 Konser 02.00 Turk Sanat Muzığı 02.20 Sıgaranın Zararlan 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11) t . 07.00 Günaydın Türkıye 09.30 Çızgı Fılrn DenveriOLOOHayatetAvcılaniOJODızı Ma- rımar11 15 Dızı Evdekıler 12.15 Dızı Alem Buysa 13.00 Gun Ortası 13.20 Delı Murat 15.10Denver 15.40Dızı SuperYıldız 16.40YerlıFilm: Adana Urfa Bankası 18.40 Dızı Fertıunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20 20 Bı Daha 20.40 Yabancı Film: Yargıç 22.30 Yasemın ın Penceresı 23.30 Ge- ce Hartı 23.50 Play-Off Dosyası 00.30 Yabancı Film: Yridız Savaşçısı 02.40 Muzık Muzık Muzık 04.00 Mızrap 06.30 Zırve Deften (0212 448 80 00) u n p 06.30 Aerobık 07.30 Bugun (Canlı) 10.00 I 1 D D Haberler 10.10 Polıtıka Gundemı (Can- • • • • • • lı)11.00HaberterveHavaDururnu 1105 Dort Mevsım (Canlı) 12.00 Haberler 12.05 Dört Mev- sım (Devam) 12.30 Aırport 13.00 Haberler 1X15 Wu- zık Kulubu 14.00 2'den 4 e (Canlı) 16 00 Haberler 16.05 Belgesel 16 30 Kuçuk Soytanlar 17 00 Haber- ler 17 05 Robocop 17.20 Momesa Kovboyla/i 18 OO Müzık Bahçesı 18.30 Ana Haber Bultenı 1945 HBB Spor 20 00 Yabancı Film Erkekler Sanşınlan Se- ver 22.00 Onda On Haber 22.45 Yabancı Film: Ulı 24.00 Haberler 00.30 2'den 4'e (021228148 00) 07 00 Cumbuş 07.30Sabah Kahvesı 09.00 Yabancı Film: Brooklynlı Çocuk 11 00 Turkulenmız 12.00 Gerçek Kesıt 13.00 An- kara Gundemı 13.30 Kurdele 15.15 Serpı! Barlasla 17.00 Kurdele 18.00 Şen Olasın Nun Bey 19O0 Dart 19.30 Flash Haber 20.00 Bızım Bakkal 20 30 Yaban- cı Film 22,30 Son Soz Sevgının 23.0023 Saat 2400 Yıldo Ile 01.00 Yabancı Film: Kuşlann Lanetı (0212 256 82 82) 09.05 8u Sabah (Canlı) 10.05 Susam Sokağı 10.35 Bakar mısınız'? 11.05 r> zı YıldızlarGece Buyur 12.00Spct 12.05 Dort Mevsım Kadın 13.00 Turk Sılahlı Kuvvefer Sa- atı 13^0 Belgesel Denızlenn Sesı 14 00 Panvk Ta- nmı 14.15 Sızın Içın Seçtıklenmız 14.30 Habener 14 45 Spor 15.15 Yerlı Film: Kart Horoz 16 40A-ıado/u Gunluğu 17.30 Sızın Içın Seçtıklenmız 18.00 &<Je Gı- de GAP (Canlı) 19.00 TRT 2 ye Geçış
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog