Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

fjgT Cumhuriye! L^^ kitap kulübü Her KİTAP dünyaya bir umut sunar. KİTAP, CAĞALOĞLU SERGİ SALONUNDA... Turttocağı Cad. No. 39/41 (34334)C^aloğhVlstanbul Te(.(212)514 01 96 Faks<212)514 01 95 Cu m huriyöt Tj/T Cumhuriyel L^^ kitap kulübü ^ Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik J C A Ğ D A Ş YAYINLARI"nda. <a>%furi<ocağ: Cad No: 39/41 (34334)CağaloğlıVİstanbul M, ^ Tel-{212)514 01 96Faks(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26479 / 150000 TL (KDVıçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 6 NİSAN 1998 PAZARTESİ Hazine'nin raporu Faisal Finans'ı 'evrakta sahtecilikle' suçladı 6 Kara para akhyor 9 • îslami sermaye kuruluşu Faisal Finans, açık ihracat hesaplannı kapatmak isteyen şirketler için sahte döviz beyan tutanağı ve döviz alım belgesi düzenlemekle suçlanıyor. • Faisal Finans 'ın yaptığının, kara para • Hazine raporunda "Faisal Finans 'ın aklama eyleminde aracılık olduğunu öne kambiyo işlemlerine aracılık etme süren Hazine yetkilileri, söz konusu îslamifinans kurumu hakkında adli soruşturma yürütülmesini istedi. yetkisinin, müsteşarhkça takdir edilecek geçici bir süre için kaldırılmasının yerinde olacağı" belirtildi. ALPERBALLI ANKARA-Hazine. îslami ser- mayeli Faisal Finans Kuru- mu'nun bazı şirketlerin açık ihra- cat hesaplannın kapatılmasında kullanılrnak üzere sahte döviz be- yan tutanağı ve döviz alım belge- si düzenlediğmi saptadı. Hazine, kurum yönetıcilen hakkında "ev- rakta sahtecilik" suçlatnasıyla adlı soruşturma yürütülmesini is- tedi. Hazine çevreleri, Faisal Fi- nans Kurumu'nun bu işlemleri- nin "kara para aklama eylemine aracılık oMuğıT değerlendirme- sini yaptılar. Hazine Başkontrolö- rü Zİekiye Baloğlu'nun geçen yıl 44/5 sayısıyla ha- zırladığı raporun ılk bölümünde, belli kişiler kul- lanılarak efektif ya da döviz gınşı olmadan sağla- nan döviz beyan tutanaklanyla bazı firmalann ih- racat ışlemlerinin Faisal Finans Kurumu Merkez Şubesı, Türkiye Iş Bankası Merter Şubesı ve Os- manlı Bankası Merter Şubesi'nde kapatıldığı id- dıalannın ıncelendiği kaydedıldi. Raporda. sahte- F a i s a l F i n a n s ' t a n s a v u n m a 6 Biz banka gibi çahşük'ANKARA(Cumhuriyet Bürosu)- Fa- isal Finans Kurumu (FFK) Genel Müdü- rû Hikmet Göter, işlemJerirıde herhan- gi bir mevzuata aykınlık bulunmadığı- nı belirterek, "Biz banka gibi çalışük" dedi. Cnmhuriyet'in Hazine Müsteşar- Iığı raporuna ilişkin sorulannı yanıtla- yan Güler, 31 Arahk 1996'dagazetemi- zin gûndeme getirdiği "kara para akla- ma" dosyasıyla ilgili olarak yargılan- dıklannı anımsatarak. suçianan kurum personelinin haksızhğa uğradığını öne sûrdü. "Biri firmayla kanştırmışlar. Biz burada banka olarak hareketettikfımıa olarak değfl" diye konuşan Güler, şu açıklamayı yaptı: "İhracaö yapan biz M Arkası Sa. 6, SHl'de cılıkte etkın bir rol oynadığı belirlenen Orhan Ça- hşır'ın lstanbul emniyeti kayıtlannda herhangı bir efektif ya da döviz gınşı olmaksızın belgelen dü- zenleyen bırkişi olarak yeraldığı kaydedilerek, ra- porun çerçevesı "Orhan Çaiışır adına düzenienen ve beraberinde herhangi bir efektif içermediği hal- de Faisal Finans KurunnTnca muhtelif firmalann ihracat hesaplannı kapatmada kullanılan döviz beyan tutanaklan ve kapatılan ihracat hesaplarT olarak çızildı Faisal Finans Kurumu'nun döviz beyan tutanaklannın açık ihracat hesabı olan fir- malara pazarlanması ışını yapan kışilerin getirdi- ği ve hıçbır efektif içermeyen döviz beyan tutanak- lannı dayanak göstererek. "kâğıt üzerinde kaydı alım-satmı iştemleri" yapıp dö\ ız alım belgesi dü- zenlediğı belirtılen raporda. "DSC SinkUer AŞ, Desina AŞ, Hisar AŞ, Kuveyt Türk Evkaf AŞ, Esem AŞ, Sala- mis Ltd. Şti." firmalannın açık ih- racat hesaplannın kapatıldığı yö- nündeki ılk bulgulara yer verildi. Raporda. adına döviz beyan tuta- nağı düzenienen Orhan Çalışır'ın, ülkeye yurtdışından para getiril- mediği halde getınlmış gıbı gös- tererek, kendisi. Mehmet Doğan Alçın, Sevinç Dalsaldı, Mehmet Zeki Dalsaldı, Avni Çiçekyüzia adlı kişiler adına döviz beyan tu- tanağı düzenlettirdığinı itiraf etti- ğı kaydedıldi. Aynı kışının, dü- zenienen bu belgelenn döviz be- yan tutanağı tıcaretı yapan Meh- met Oğuz Erucan'a verıldığini anlattığı ifade edil- di. Mehmet Oğuz Erucan'ın da, ifadesınde herhan- gi bir efektif içermeyen belli kişiler adına düzen- ienen döviz beyan tutanaklanyla firmalann açık ihracat hesaplannı Faisal Finans Kurumu ve bazı bankalar aracılığıyla kapattıklannı, bu kurumlara • Arkası Sa. 6, Sü. I 'de ABD, Rusya-Türkiye doğalgaz anlaşmasını incelemeye aldı Doğalgaza ABD çekincesi• ABD, Transkafkasya projesini etkileyebilecek Türkiye ve Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasını yakından izliyor. ABD'li üst düzey bir diplomat, Karadeniz'in altından geçecek boru hattı ile doğalgaz taşınmasına ilişkin anlaşmayı bağlayıcı yapmaması konusunda, Türkiye'ye daha önce telkinde bulunduklannı söyledi. • Aynı diplomata göre, Rus doğalgaz anlaşmasının bağlayıcı olabilecek bazı hükümleri, Türkiye'yi Mavi Akıntı projesine bağımlı kılıp Transkafkasya enerji kaynaklanndan yararlanma imkânını sınırlayabilecek. LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANKARA- Türkiye 'deki enerji projelerin- den aslan payını kapmak için Exımbank kre- dilerini koşullu olarak açmayı öneren ABD, Ankara'nın Moskova ile ımzaladığı doğal- gaz anlaşmasını da büyüteç altına aldı. ABD, Resmi Gazete'de yayımlanan ancak aynntı verilmeyen Türk-Rus doğalgaz anlaşmasının ne tür hükümler içerdığıni araştın- yor. Üst düzey bir ABD'li diploma- ta göre, Rus do- ğalgaz anlaşması- nın bağlayıcı ola- Ürdün İsrail su anlaşması • 9. Sayfada bılecek bazı hü- kümleri Türki- ye'yi Mavi Akıntı projesine bağımlı kılıp Transkafkasya enerji kaynaklanndan yarar- lanma olanağını sınırlayabılir. Türkiye ve Rusya arasında Rus doğalgazının Karadeniz altından döşenecek borularla Türkiye'ye ta- şmmasını öngören ve Mavi Akıntı (Blue Stre- am) olarak da anılan anlaşma, Resmi Gaze- te'nin 4 Nisan 1998 tarihli sayısında yayım- • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te Adalet Bakanı Sungurlu 'Mafya suçlulan terörden tehlikeli' • Mafya diye bilinen organize suç faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası alanda çeşitH suç tûrlerini kapsadığına dikkat çeken Adalet Bakanı Sungurlu, bu tür suçlardan cezaevlerinde yatanlann içeride cep telefonu ve silah bulundurmaya kadar, her türlü olanağı elde ettiklerini söyledi. Bunun da önüne geçilemediğini belirten Sungurlu, "Bunlar tam anlamıyla başımızm belası, bunlarda her yol var" diye konuştu. • Sungurlu, hücre sistemine karşı olduğunu, cezaevlerinde 3, 6 ve 9'ar kişilik koğuşlann yapılmasını düşündüklerini belirtti. EVİN GÖKnŞ'B haberi • 5. Sayfada Üzübneyüu Fransa'da biz de vanz (!) • 1998 Fransa Dünya Kupası Finalleri'nde yokuz; ancak 'bizden'; daha doğrusu bizim ligimizden tam 19 futbolcu bu büyük buluşmada ter dökecek. ARİF KIZILYALIN Tarihler 10 Hazıran 1998'i gösterdiğinde sporseverler için yaşam duracak. Çünkü, futbol pazannm T numaralı ürünü. Dünya Kupası Finalleri (Brezil- ya-lskoçya maçıyla) meşın yu- varlağın yeni mabeti Stat De France'da başlayacak. O andan itıbaren yaşam, yeşil sahadaki mücadeleye endekslenecek. Fransa başta olmak üzere 32 fi- nalıstle birlıkte, dünyanın dört bir yanında sadece ve sadece futbol konuşulacak. Ronaldo'lar. Meh- met SchoU'ler, Zidane'ler, She- arrer'lann adı ağızlardan düşme- yecek. Dünyanın en iyi 32 takı- • Arkası Sa. 6, Sü. 4'te BAB icin Atinada Karadayı'ya büyük koruma • Yunanistan, Batı Avrupa Birliği'nin (BAB) operasyonel yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla Atina'da toplanan 18 ülkenin genelkurmay başkanlannın güvenliği için 3 bin polis görevlendirdi. Toplantıya katılmak için Atina'ya giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Ismail Hakkı Karadayı, havaalanından itibaren büyük güvenlik önlemleri altında kalacağı otele götürüldü. • Karadayı'nın, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Çoganis'le de bir görüşme yapması bekleniyor. Basındaki haberlere göre ikili görüşmelerde bilinen Türk görüşleri Yunanlı komutana iletilecek. • 6. Sayfada Toplama yetkisi THK'nin Deride yasak delme çabalan • Kurban Bayramı'nda hiçbir kuruluş ve dernek, deri, zekat ve fitre toplayamayacak. lçişleri Bakanı Murat Başesgioglu'nun imzasıyla 80 ilin valisine gönderilen genelgeye karşın bazı çevreler sokak sokak dolaşarak gizlice kurban derisi toplama çalışmasına başladı. Evleri dolaşan bu kişiler, derilerin kendilerine verilmesi için önceden söz almaya çalışıyor. • Başesgioğlu, kurban derilerinin toplanmasında herhangi bir usulsüzlük ve aksaklığa meydan verilmemesini istedi. lstanbul ll Sosyal Hizmetler Müdürlüğü kurban etlerinın yuvalara bağışlanmasını istedi. I 6. Sayfada CHP Ankara kongresi Haydar Yılmaz il başkanı seçildi • CHP Ankara il örgütünün kongresinde başkanlığı genel merkezin destekledigi Haydar Yılmaz kazandı. 639 delegeden 620'sinin py kullandığı kongrede Haydar Yılmaz 285 oyla Ankara il başkanlığına seçilirken, Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in destekledigi parti içi muhalefetin adayı Mustafa Pınar 224 oy aldı. Ahmet Dinç ise 33 oy aldı. • Genel merkezin listesini, il meclisinde 3, disiplin kurulunda 2, kurultay delegelerinde de 7 isim deldi. Sonuçlar açıklandıktan sonra konuşan Yılmaz, öncelikli olarak başta anakent olmak üzere belediyelerin CHP'ye geçmesi için çalışacaklarını söyledi. I 5. Sayfada B A Y R A M D A ' D A D 0 L U D 0 LU B İ R C U M H U R İ Y E T Beîediyeİerde 'Karşı-Devrim' Yerel Yönetimler Reformu'nda Ne Söyleniyor, Ne Yapılıyor? Hükümetin "Reform" paketi kimleri güçlendiriyor? Yerel yönetim demek, "valilik" demek mi?.. "Mülki idareye" bağımlı belediyeler nasıl "demokratik" yönetilecek?.. Katılımcı yerel meclis yerine, sadece "görüş alınan" gönüllüler meclisi neyi denetleyecek?.. Oktay Ekinci'nin yazı dizisi 4. Sayfada 20001i Yıllara Doğru Türkiye Ekonomisi ^ Ekonominin ufku yok! 2000'lere iki kala Türkiye ekonomisini değerlendiren kişilerin tepkisi ortak: İki gün sonra ne olacağını bilmiyoruz ki... Siyasiler, akademisyenler, sanayiciler aynı noktada birleşiyor: Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana Türkiye'nin geleceğini belirleyecek stratejistler yetişmedi. Oysa Türkiye'nin yeni bir sanayileşme hamlesine gereksinimi var. 11. sayfada 68, zafer mi, yenilgi mi? Türkiyeli 68'liler, 68'liler Birliği'nin önderliğinde 30 yıl sonra 68'i anıyor. Birlik, kimi etkinliklerin yanı sıra, o zamanlar çok tartışması yapılan Samsun-Ankara yürüyüşünü de almış anma programına... 30 yıl önce Deniz Gezmiş yürüyüşçülerin başmdaydı. Hüseyin İnan, Yusuf Aslan da var mıydı yürüyüşte? Şimdi onlar Ankara Karşıyaka'da yürüyüşçülerle buluşacaklar. Cüneyt Akalm'ın yazı dizisi yarın Cumhuriyet 'te üniversiteli olmak Niğde, Konya Selçuk, Kırıkkale üniversitelerinin kampuslarından röportajlar... Anadolu'da yükseköğrenim gerçeği, gençlerin umutları, beklentileri... Yarm Cumhunyet 'te GUNDEM MUSTAFA BALBAY Shell'in Diyarbakır Sınavı... Bergama'da Bergamalılar kazandı. Bergama'nın sırtı- na saplanan kamanın çevreye, insan hakJarına, yasala- ra aykın olduğu Danıştay'ca da kabul edildi. Şimdi gözler Çevre Bakanlığı'nda. Doğal olant, yargı- nın tüm aşamalannı kazanan Bergamalılardan yana ta- vır koyup maden işletmesini kapatmak. Bugün, 1996 bahanndan beri ihmal ettiğimiz bir baş- ka çevre konusunu ele alalım. Shell'in Diyarbakır yöre- • Arkası Sa. 6, Sü. S'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog