Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER BMöhim cezasmı kaMrdı • CENEVRE (AA) - BM Insan Hakları Komisyonu, idam cezasının kaldınlması için çağnda bulunan bir kârar tasansını kabul etti. Cenevre'deki toplantıda, Italya tarafından sunulan karar tasansı, ABD'nin itirazına rağmen büyük çoğunluk tarafından kabul edildi. Toplantıya katılan 53 ülkeden, 26'sı lehte, I3'ü aleyhte oy verirken, 12 üye çekimser kaldı, 2 üye de oylamaya katılmadı. Karar metninde, ölûm cezasının tamamen kaldınlması amacıyla infazlar için moratoryum uygulamalan isteniyor. Metinde, aynca, idam cezası yürürlükte olan ülkelerden, hamile kadınlarla 18 yaşından küçük olanlara bu cezanın uygulanmaması talep ediliyor. Yelts&ı'e vatan haini suçlaması • MOSKOVA (AA) - Rusya Parlamentosu alt kanadı Duma'nın önde gelen iki milletvekili, Devlet Başkanı Boris Yeltsin'i soykınm, vatana ihanet ve yetkilerini kötüye kullanmakla suçladılar. Duma'nın Güvenlik Komitesi Başkanı olan, Komünist Partili Viktor llyukhin ve Savunma Komitesi Başkanı emekli general Lev Rohlin ortak bildiri yayınladılar. tki milletvekili, Yeltsin'in hangi fiillerini kastettikJerini şimdilik açıklamadılar. Meksika'da üst düzey tutuklama • M£KStKO(AA)- Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde. 45 yerlinin öldürüldüğü Noel öncesi katliamla bağlantılı olarak eyaletin emniyet mûdür vekili tutuldandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olaylann gerçekleştiği sırada, bölgede bulunup da katliamı engellememekle suçlanan Chiapas Emniyet Ivradür vekili Julio Cezar Santiago Diaz'ın tutuklandığı belirtildi. ABD, Sırplar'la Arnavutlar arasındaki çatışmalann tüm bölgeyi sarabileceği konusunda uyardı Kosova'da iç savaş tehdidiDış Haberter Servisi- ABD Dışişleri Ba- kanı Madeleine Albright,Kosova'da Sırp polis gücüyle Arnavut göstericilerin ara- smdaki çatışmalann bölgeyi iç savaşa sü- nikleyebileceği uyansında bulundu. Yu- goslavya Devlet Başkanı SJobodan Milose- viç, Sırp yönetiminden Kosova sorununun Çözümlenmesi için uluslararası arabulucu- ya gerek olup olmadıgı konusunda referan- dum yapılmasıni isterken bu çağn NATO tarafindan yeni bir "manevra" olarak nite- lendirildi. Madeleine Albright, Washington'daki ABD Gazete Editörleri Derneği'nde yap- tıgı konuşmada, Kosova'daki çatışmalann bölgeyi iç savaşa sürükleyebileceği uyan- • Miloseviç'in referandum önerisi, NATO tarafından "yeni bir manevra" olarak nitelendirildi. smda bulundu. Balkanlar'daki şiddetin da- ha da tırmanması durumunda bölgenin ce- henneme döneceğini belirten Albright, "Gerginlik öntemezse durum denetimden çıkar" dedi. Albright, Belgradyönetiminin Kosova'nın özerkliğine yönelik görüşme- ler başlatması yönündeki ABD görüşünü bir kez daha yineledi. Yugoslavya Cumhurbaşkanı Slobodan Miloseviç, BelgTad yönetiminden Kosova bunalımının çözümlenmesi için uluslarara- sı arabulucuya gerek olup olmadığ) konu- sunda referandum yapılmasıni istedi. NA- TO Genel Sekreteri Javier Solana, Milose- viç'in çağnsına karşı çıkarak, Miloseviç'i zaman kazanmak için yeni bir manevra yapmakla suçladı. Solana "Bu öneri bence olumsuzdur. Bu zaman kazanmak için ya- pdan bir nıanevradır ve çaüşma olasılığmı güçlendirir" dedi. Kosovalı Amavutlar da Miloseviç'in referandum önererek diyalo- ğu önlemek istediğini belirttiler. Kosova Amavutlannın lideri İbrahim Rugova'nın danışmanlanndan Fehmi Agani"Miloseviç halkın görüşünü falan öğrenmekistemiyor, bütün derdi Yugostav-Arnavut görüsmete- rini engeuemekya da en azmdan sürünce- mede bıraJunak" dedi. Miloseviç'in şimdi- ye kadar aldığı hiçbir önemli kararda hal- ka danışmadığını anımsatan Agani, refe- randumun bir Sırp oyunu oldugunu söyle- di. Temas Grubu, Belgrad'ın, talep edildi- ği biçimde Kosova'dan Sırp özel polis gü- cünü çekmesi gerektiğini yineledi. Belg- rad'da bulunan Temas Grubu Temsilcisi VVolfgang Ischinger, Yugoslavya Dışişleri Bakanı Zrvadin Ymanoviçile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Sırp tarafr- na hâlâ yeriııe getirmedilderi özel poKs bir- likjerini çekmeterini yönündeki talebimizi yinelediın'' dedi. Muhiddin Serif suikastı Hamas'ın öfkesi dinmiyor • Örgüt, tüm dünyadaki Yahudilere karşı misillemelerde bulunabileceğini bildirdi. Dış HaberlerServisi-ls- saldınyagecmesindenkor- rail'in köktendinci Hamas kan Israil, Filistin yöneri- örgütünün lideri Muhiddin mini ülkestnin Şerif'in ölü- Şerif'in ölümünden so- müyle ilgisi bulunmadığı- rumlu olmadığını açıkla- na ikna etmeye çalışıyor. masına karşın örgüt Yahu- fsrail'in İç Istihbarat öigü- dilere karşı intikam eylem- tü Şin Bet'in Başkanı Ami- lerinden vazgeçmeyeceği- ral Ami AyaJon, dün bu ko- ni bildirdi. Islami Direniş nuya ilişkin olarak Filistin Hareketi Hamas, tüm dün- lideri Yaser Arafat'la bir yadaki Yahudilere karşı ge- görüşme yaptı. Israil rad- niş kapsamlı bir intikam yosugörüşmenin.Arafat'ı, planı gerçekleştirecegi teh- Şerif'in ölümünün arka- didinde bulundu. sında Israil'in bulunmadı- Hamas'ın askeri kanadı ğma inandırmak oldugunu Izzedin El Kasım tarafin- belirtti. Kudüs'e yüzlerce dan yayımlanan bildiride askerkonuşlandınlırkensı- "Muhiddin Şerif'in öldü- nır devriyeleri caddeleri rülmesiyle savaşyeniveda- denetliyor, önemli noktala- ha şiddetfi bir boyutkazan- ra keskin nişancılar yerleş- mıştır. Savaşın alanı da da- tinliyor. tsrail Başbakanı hagenişolacaktırr 'denildı Benyamin Netanyahu, Fi- BiIdiride**Bırçokcephe- listin yönetiminden Mu- de tam kapsamlı bir inti- hiddin Şerif'in öldürülme- kanı planı u>gulamaya ka- sinden tsrail'in sorumlu ol- rar verdik. Sadece İsraü madıgını resmen açıklama- içindeki sakhnlarla kendi- sını isteyerek "Filistin yö- mizi sınırlandırmayacağız. netimi birim bu işe kanş- Tüm dünyadaki Yahudile- madığımızı çok iyi biHyor. re karşı saldınlar gerçek- FıBstm'inbukonudakisuc- tejtirecegE" denHdr. ' lamabn tamamen naksız- Şerif'in ölümünün ar- dırveşiddetinrmandırma- dından Hamas'ın yeniden yı hedeflemektedir" dedi. Clinton'ın Dakaraçıklanndaki Goreeadasındayaptığı komışmayı dinleyen Sene- gaiüler ilginç göriinrüler oluşturdular. ABD Başkanı dün ülkesine döndii. BAŞBAKANLIK GUMRUK MÜSTEŞARLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALKALI GtRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ Kontrol: 30443/178- Iskitler Caddesi No: 4/2 lskitler/Ankara adresinde mukım Saylam Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. fırması adına gümrük gıriş beyannamelerinden doğan ve aşağı- da karşılannda miktarlan gösterilen kamu alacaklarmın tahsili için çıkartılan tebligatlar, firmasının adresinde bulunmaması sebebiyle iade edilmiştir. 7201 sayılı Teb- ligat Kanunu'nun 28 ve 31 'nci maddeleri gereğince teb- ligat yerine kaim olmak üzere ılanen tebliğine karar ve- rilmiştir. Yukanda belirtilen nedenlerle anılan adreste fa- aliyet gösteren şirketin asağıda belirtılen gelir eksiği borcunun (15) gün içerisinde gümrüğümüz saymanlığı veznesine ödenmesini, aksi takdirde 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 55-60 ve 114. maddeien gereğin- ce işlem yapılacağınm bilinmesi ılanen tebliğ olunur. BeyJVo: Dosya No: Amme AJacagı Miktan: 87592 30443/178 12.114.000 TL. 04.12.1991 Basın: 14159 FATİH 2. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 997/444 Davacı Muharrem Akmanoğlu tarafindan davalı Gül- can Akmanoğlu aleyhine açılan boşanma davası sırasın- da; Kars Belediyesi'nde çalışan Ayhan Sebu'nun yanın- da kaldığı bildirilen Gülcan Akmanoğlu'nun açık adresi- nin tespit edilemediğinden kendisine duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla adı geçenin du- nış.manın bulunduğu 5.5.1998 günü saat 9.30'da mahke- memizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ıle temsil ettirmediği takdirde HUMK'nin 213 ve 377. mad- deleri gereğince duruşmaya gıyabmda devam olunacağı ve hüküm verileceği hususu davetiye yerine geçmek üze- re ilanen tebliği olunur. 11.3.1998 Basın 13220 ŞtLEŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1997/158 Davacı Maliye Hazinesi tarafından davalı Y. Müjdat Özçeker aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık yargılaması ile verilen ara karan gereğince; Davalı Y. Müjdat Özçeker'in bildirilen adresine tebli- gat çıkanlmış ve tebliğ edilememiştir. Davalmın adres tahkıki yapılmış, bildirilen tüm adres- lere tebligat çıkanlmış. ancak bu tebligatlar da kendisine tebliğ edılememiş, bu nedenle davalıya duruşma günü- nün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davalı Y. Müjdat özçeker Maliye Hazinesi'nce aleyhinize açılan 28.4. ] 997 tarihli dava dilekçesi ıle 28.042.000 TL'nin ya- sal faizi ile birlikte tahsıline dair dava dilekçesi ile açılan davanın duruma günü 30.4.1998 günü saat 09.40'ta olup kendinız veya bir vekılle kendinizi temsil ettirmeniz ıle dava dilekçesinin tebliği yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 3.2.1998 Basın: 7161 KUTLAMA ASLI ve ZAFER ARAS'ın kızları dünyaya geldi. Aras ve Kaçarlar ailelerini kutlar, MELİSA YAREN'e sağlık ve uzun ömür dileriz. CUMHURİYET SPOR SERVÎSİ TRABZON ASLtYE 1. HUKUK HÂJdMLİĞt'NDEN 1995/617 Davacı Sami Kaval vekili Av. Oktay Yavuz tarafından davalılar Ayşe Hızal, Bekir Hızal, Galip Hızal, Fatma Hı- zal, Ahmet Hızal, Emine Hızal, Ali Hızal, Meryem Hı- zal, Halise Hızal, Gülüzar Hızal aleyhine açılan iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkıyete dönüştürülme- si davasının yapılan duruşması sırasında verilen ara ka- ran gereğince; Samsun ıli 19 Mayıs ilçesi, Düzköyü'nde ikamet ettiği bildirilen ve çıkartılan tebligatlar kendisine ulaştınlamayan davalı Meryem Hızal'ın yaptınlan tahki- katta da açık adresi tespit edilemediğinden, davalmın du- ruşmanın atılı bulunduğu 4.5.1998 günü saat 9'da mah- kememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya ken- disini bir vekille temsil ettirmesi gerektiği, duruşmaya gelmediği veya bir vekille kendisini temsil ettirmediğin- den yokluğunda karar verileceğinin, işbu ilan dava dilek- çesi ve duruşma günü tebiiği yerine geçerli olmak üzere davalı Meryem Hızal'a tebliğ olunur. Basın: 2261 KAYSERİ5. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1997/845 Davacı Hamza Sezeroglu vekili tarafından davalı Se- biha Sezeroğlu aleyhine açılan boşanma davasının yapı- lan yargılaması sırasında davalmın adresi tesbit edileme- miş ve tebligat yapılamadığından ilanen tebligat yapılma- sma karar verilmekle; Davalmın 30.4.1998 günü saat 09.00'da mahkememizdekı duruşmaya gelmesi veya ken- disini bir vekil marifeti ile temsil ettirmesi, aksi halde yokluğunda yargılamaya devam edilerek karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 19.3.1998 Basın: 13277 BAKIRKÖY 4. SULH HUKUK HAKtMLtĞt'NDEN DosyaNo: 1997/1086 Davacı Ali Rıza Geçkin vekili Av. Atilla Ulugeçit tara- fından davalı Nuray Turan aleyhine açılan ipotek fekki davasının yapılan açık duruşması sırasında; Davalı Nuray Turan'ın tüm aramalara rağmen tebliga- ta yarar açık adresi tespit edilememiş olup ilanen tebliği- ne karar verildiğinden; Anafartalar Cad. No: 5/8 Yeşilköy-lstanbul adresinde mukim Nuray Turan'ın duruşmasmın yapılacağı 7.5.1998 günü saat 9.55 'te hakkında açılan ipotek fekki davası ile ilgili delil ve belgelerini ibraz ermesi, aksi tak- dirde yokluğunda karar verileceği hususu HUMK'nin 509-510. mad. gereğince ilanen tebliğ olunur. 25.3.1998 Basın: 13357 ANTALYA 6. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1992,720 Esas 1994,31 Karar Davacı vekili Av. Savaş Ataöv tarafindan davalılar Ha- lil Kal vs. hakkında açılan enerji nakil hattının geçiril- mesı ve bunun tapuya şerh verilmesi davasının yetkisiz- liği ile yetkili mahkememin Kemer Asliye Hukuk Mah- kemesi olduğuna karar verilmiş, karann kesinleşmesi sonunda dosyanın Kemer Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesine, dava sebebi ile konulan tedbirin devam ettirilmesıne, karar kesinlestikten sonra dosyanın kesin yetkili mahkemeye gönderilmesine, harç ve masraflann yetkili mahkemede ele alınmasma davacı vekili ile dava- lı vekili ve diğer tüm davalılar yokluğunda (davacı veki- linin yüzüne) verilen karann davalılar Halıl Kal vs'ye tebliğ mahiyetinde olmak üzere işbu karar özetinin ilanı- na işbu ilanm yayım tarihinden itibaren 15 gün içensin- de karan temyiz etmedikleri takdirde karann kesinleşe- ceği ilan olunur. 26.12.1997 Basın: 582 MALATYA ASLtYE 3. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997/744 Davacı Kamil Oral vekili Av. Selçuk Cıcık tarafindan açılan çek iptali davasmda: Malatya Akbank Şubesine ait 23570-5/01 hesap nolu, Z.3140906 ve Z.3140907 no- lu çeklerin iptaline karara verilmesi istenilmiştir. Anılan çekleri ellerinde bulunduranlann ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememizin yukanda numarası ya- zılı dosyasına ibraz etmeleri. aksi takdirde çeklerin ge- çersiz sayılacağı ilan olunur. Basın: 13481 GEBZE ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994/826 Davacı 1. Bölge Tapu Sicil Müd. tarafından davalılar Hüseyin Nergizlı vs. aleyhlerine mahkememize açılan tapu kaydının tashihi davasının yapılan açık yargılama- sında verilen ara karan uyannca; Danca, Göldere mev- kiinde kain 59 pafta, 2631 parsel sayılı 17220 m2'lik tar- la vasfındaki taşınmazın 3667' 14136hissesının İbrahim Büyükçoban adına kayıtlı oldugunu, ibrahim Büyükço- ban'a ait hissenin kırmızı kalemle çizilmeyerek sonra- dan sankı İbrahim Büyükçoban'a aitmiş gibi kabul edi- lip davalılara satış ve tedavül görmüş gibi ve böylece da- ha evvel satış yapılanlann haklannın ketmedildiğini, sonradan yapılan satışlann öncekı satış yapılan kişilerin hısseleri nisbetinde iptali ıle Mehmet Şerif Yaşar, Ali Bakcacıoglu. Bahiye Bakcacıoğlu, Necmıye Calkut, Mehmet Calkut adlanna tescili suretiyle kayıtlann dü- 7eltilmesi hakkında mahkememize dava açılmış; Dahili davalılardan Fatma Aydın, Aşıroğlu caddesi No: 36 Da- nca-Gebze, Selahattin Gürbüz. Pıri Reıs mahallesi, Me- riç Sok: No: 23 Danca-Gebze, Resul Teymur. Aşıroğlu caddesi No: 46 Danca-Gebze, Abidin Küçükaydın, Aşı- roğlu caddesi No: 26 Danca-Gebze adreslerine çıkartı- lan meşruhatlı davetiyeler bila tebliğ iade edılmiş, zabı- taca yapılan araştırmada da adresleri meçhul kalmış ol- duğundan ilanen tebliğine karar verilmıştir. Dahili davalılar Fatma Aydın, Selahattin Gürbüz. Re- sul Teymur, Abidin Küçükaydın duruşma günü olan 21.5.1998 günü saat 10.30'da mahkememizde hazır bu- lunmalan, HMUK'nun 213. maddesi uyannca duruşma- ya gelmedikleri takdirde yokluklannda karar verileceği davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 12.3.1998 Basın: 13981 MALATYA ASLİYE 2. HUKUK HÂKtMLİĞt'NDEN EsasNo: 19%'412 Davacı Memet Tursun Çekmegelioğlu tarafından da- valı S.S. Hisar Konut Yapı Kooperatifi Tasfiye Kurulu üyeleri Efrasim Yıldınm, Fuat Yıldınm ve Ökkeş Doğan aleyhine açmış olduğu tazminat davasının mahkeme- mizde yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kara- n gereğince; Bütün aramalara rağmen tebliğe yarar açık adresleri tesbit edilemeyen dahili davalılardan Mehmet Şahin Sel- vıdağ, Cerciş Şen, Isa Yıldız, Ömer Özdemir. Müjgan Bahçıvan, Saniye Ayaz, Şefika Durmaz, Betigül Sümer- doğan, Mustafa Banş, Turan Doğan, Nacı Erdal. Ahmet Yıldi2, Nadide Topçu'ya dava dilekçesi tebliğ edileme- diğinden tebligatın ilanen yapılmasına duruşmanın 12.5.1998 günü saat 09.00'a bırakılmasına karar verildi- ğinden, HLJMK.nun 509 ve 51O.cu maddeleri gereğince ibraz ermek istedikleri delilleri ile birlikte duruşmaya gelmedikleri takdirde aynca gıyap karan tebliğ edilmek- sizin duruşmanın gıyaplannda sonuçlandınlacağı dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ılanen du- yuruhır. 16.3.1998 Basın: 13246 Clinton sevinçten tam tam çaldı Dış Haberler Servisi- Afrika gezisinin son duragı Senegal'daki temaslannı tamamlayan ABD Başkanı Bill Clinton, Washington'a döndü. Afrikalılann büyük ilgisiyle karşılaşan ABD lideri, gezisinin son günlerinde aldığı müjdeli haberle daha da sevindi. Paula Jones'un açtığı cinsel taciz davasının düştüğünü burada öğrenen Clinton'ın tam tam çalarak ve puro içerek bunu kutladığı görüldü. Amerikan Fox News televizyon kanahnın, Clinton'ın Dakar'da kaldığı otel odasınm pencerelerinden çektigi görüntülerde, turuncu renkli gömleğiyle odanın içinde bir ileri bir geri dolaşan Başkan'ın Afrika tam tamı çaldığı ve ağzındaki puroyla son derece neşeli göründüğü gözlendi. BALA SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/304 Davacı Rifat Can. dava- lılar Maliye Hazinesi ve Beynam köyü tüzel kişili- ği adına açılan tescıl dava- sının yapılan açık duruş- ması sırasında verilen ara karan gereğince; Davacı Rifat Can'ın Bâlâ ilçesi Beynam köyü köy içi mevkiinde bulunan doğusu Ziraate Galih Salih arazı, batısı, kısmen 2720 ve 2721. kısmen de 2723 sayılı parsel, kuzeyi 2721 sayılı parsel. kısmen de 2723 parsel, güneyi: taşlık arazı ile çevnlı bulunan fen bilirkişisinin 12.3.1998 tarihli basitkro- kıli raporunda A harfi ile gösterilen toplam 3582 m2 miktanndakı Ziraate gayrisalih arazinin bu ta- şınmazın adına tespit ve tescil talep ettiğinden bu taşmmazlarda üstün hak ve iddia sahiplerinin bu ilan yapıldığı tanhten iti- baren üç ay içerisinde mahkememizin yukanda esas no'su yazılı dosyası- na ıddıalannı kanıtlayan belge ve delillerle başvur- malan. aksi takdirde dava- cı ıddiasını kanuladığı tak- dirde davacı adına tespit ve tesciline karar verilece- ği ilan olunur. Basın: 14057 BAĞDAT SIIVAVI GEÇTİ Saraylar temiz çıktıDış Haberter Servisi - Silah uzmanlanyla üst düzey diplomatlardan oluşan Birleşmiş Millet- ler Özel Grubu, Devlet Başkanı Saddam Hüse- yin'in sekiz sarayının de- netimini dün tamamladı. Saraylann denetiminin planlanandan on gün ön- ce tamamlandığmı açık- layan Özel Grup başkanı Sri Lankalı diplomat Ja- yantha Dbanapala, IrakJı yetkililerin gösterdikleri yoğun işbirliğiyle "testi geçtikterinî" söyledi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan önceki gün Irak'ın elinde olduğun- dan şüphe edilen silahlar yok edilse bile, BM uz- manlannın ülkede kal- maya devam edeceğini açıkladı. Annan, lngilte- re Başbakanı Tony Bla- tir'le olan görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada Irak'taki sü- recin iki aşamalı olduğu- nun altını çizdi. Kitle im- ha silahlannın ve bu si- lahlan üretecek malze- melerin denetlenmesinin ilk aşama oldugunu belir- ten Annan, BM uzman- lannin Irak'ı izlemeye devam edeceğini belirtti. BM Irak Özel Komis- yonu UNSCOM 'un silah denetleme ekibinin baş- kanı Richard Butler da denetmenlerin Irak'ta kalmaya devam ederek bu ülkenin yeniden silah üretimine geçip geçme- diğini izleyeceklerini açıklamışti. tNGtLTERE Mandela'ya 1 Nisan şakası LOND- RA(AFP)- Ingiltere'de Güney Af- rika Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın kötü yaka- landığı nisan bir şakası konuşuluyor. Jngilte- re'nin Coventry kentinde yayım yapan KDİ 96 rad- yo istasyonunun diskjo- keyinin lngiltere Başba- kanı Tony Blair'in sesini taklit ederek telefonla Mandela'yla konuşması günün konusu oldu. Ingiltere'de yayımla- nan The Sun gazetesinin haberine göre diskjokey Nick Tuflf, Mandela'nın parlamento binasındaki odasmı arayarak kendisi- nin "Londra'dan Tony " oldugunu söyledi. Daha sonra diyalog şöylegelişti; Telefona çı-' kan Mandela "Merhaba, Tony" dedi. Tuff "Nelson, nasılsın " diye sorunca Mandela "Çokiviyim,te- şekkür ederim. l'manm benim Kuze> Irlanda Ue ilgili mesajunı almıssın- dır." TuffyanıtIadı'< Evrtal- dun. Çok naziktL" Daha sonra diskjokey ve Nel- son Mandela havadan bahsettiler. Tuffun "Bir nisan gû- nûnde ne yapbn" sorusu üzerine ise telefon hattı kesildi. The Sun gazetesi, Mandela'nın sözcüsünün Devlet Başkanı'nın şaka oldugunu bildiğini söyle- diğini yazdı. BAŞSAGLIGI 20. Yıl A.Ş. Genel Vlüdürü KEMAL tNCEL'in vefatını teessürle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. KENTKUR PROJE, DANIŞMANLIK, ARAŞTIRMA VE TAAHHÜT A.Ş. İLAN T.C. İSTANBULİKİNCİ ASLİYE HUKUK HÂKtMLtĞİ'NDEN 1997/135 Esas Davacılar Enver Ören ve Ihlas Holdıng A.Ş. vekili Av. Abdurrahman Gök tarafindan davalılar lhvan Yayıncılık Ltd. Şti. Osman Nuri Karahasanoğlu, Ramazan Toprak aleyhlerine açılan manevi tazminat davasmda. Her bir davacı için birer milyar Türklirası olmak üze- re toplam iki milyar lira manevi tazminatın yayın tarihin- den itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müş- tereken ve müteselsilen tahsiline karar venlmesi talep edilmiş, dava dilekçesi davalı Ramazan Toprak'a adresi meçhul olması sebebi ile tebliğ edilemediğinden dava di- lekçesinin davalıya ılanen tebliğine karar verilmiş olup, işbu ilanın neşir tarihinden itibaren 10 gün içensinde da- vaya cevap vermeniz gerektiği, 26.5.1998 saat 9.30'da mahkememizde hazır bulunmanız veya kendinizi bir ve- kil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde HUMK'nun 213 ve 377. maddesi gereğince yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve hüküm verileceği ilanen tebliğ olu- nur. Basın: 14299 ANKARA 3. SULH HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1997/667 Mahkememizde görülmekte olan izaleyi şuyu davasmda verilen karar gereğince; Davanın kabulüne, Ankara ili, Mamak ilçesi Balkiraz mahallesinde kain 6622 ada, 19 par- seli teşkil eden 466 m2 miktanndakı kargir apartmanm 45/840 arsa paylı zemin kat 3 no'lu meskenin aynen taksimi mümkün olmadığmdan varsa üzerinde bulunan takyıdatla birlikte açık arttırma yolu ile satılarak ortaklığmm giderilmesine, karann kesinleşmesini müteakip başvuru halinde satış işlemlerinin yapılması için dosyanın Ankara Gayrimenkul Satış fcra Müdürlüğü'ne gönderilemsine, satış bedelinın dosyada mevcut tapu kaydı. veraset ılamı ıle bilirkişi raporundaki tevzii tablosu gözönünde tutularak paylan oranında hıssedarlara dağı- ülmasına, satış bedeli üzerinden %06 ilam harcı almarak Hazine'ye gelir yazılmasma ve bu harcın paylan oranında paydaşlara yansıtılmasma, davacı vekıline takdir edilen 17.000.000 TL. maktu vekâlet ücretmin paylan oranında hissedarlara yükletilmesine, bu dava için da- vacı vekili tarafından yapılan 17.240. 000 TL. yargılama gıderlennın paylan oranında his- sedarlara aidiyetine karar verilmiş olmakla davalı Mehmet Incekli'nin açık adresi tüm ara- malara rağmen bulunamadığından daha önce duruşma günü de gazete ilam ile yapıldığın- dan işbu karar tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 26.3.1998 Basın: 14064 TATVAN KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1988/70/Karar No: 1997/21 Karartarihi: 13.6.1997/ Karann onanma tarihi: 17.12.1997 Davacı: tbrahim Evregen /Müdahiller: İbrahim Evregen mirasçılan: Pero Evıegen, Şadi- ye, Dilşa Sabriye, Vezile, Halis, Necime, Erdem, Herdem, Kazım, Nusret ve Naif Evregen. / Davahlar Kısıklı köyü tüzel kişiliği, Hazine. Karar özeti: Davacının mahkememize açtığı kadastro tespitine itiraz davasınm yapılan yargılaması sonucunda davanın reddine karar ve- rilmiş, mahkememiz karan davacı mirasçısı Ismail Evregen tarafindan temyiz edilmesi üze- rine Yargrtay 17. H.D.'sinin 17.12.1997 gün ve 1997/6184-6195 karar sayılı ilamı ile onan- mıştır. Yukanda kimlikleri ve karar özeti gösterilen hükmün onandığına dair Yargıtay ona- ma karan müdahillenn tebligata yarar açık adresleri bulunamadığmdan 7201 S.Y.'nın 28 ve devamı maddeleri gereğince mahkememiz tarafindan venlen karann Yargıtay tarafindan onandığının ilanen tebliği ile aynı yasarun 31. maddesi uyannca ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 19.3.1998 Basın: 14061
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog