Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bakanlık müfettişleri teftişin ilk bölümünden sonra hazırladıklan raporu Uluğbay'a sundular Tarikatçı yıırtlar kapatdıyor EBRU TOKTAR ANKARA- trticayla mücadele pake- ti hazırlayan hükümet, tarikatçı yurtla- n kapatmaya başladı. Yurt yönetmeli- ğini değiştirerek sıkı denetim öngören Milli Eğitim Bakanlığı, 1998 yılı için- de 20'yi aşkın tarikatçı yurdu kapadı. 30 yurda da Atatürk köşesi ve kitaplık- lan olmadığı için uyan ve kınama ce- zası veren bakanlık müfettişleri, yapı- lan teftişin ilk bölümünden dün döne- rek hazırladıklan raporu Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay'a sundular. "Öğrenci Yurtlan ik Benzeri Ku- • Bu yıl içinde 20'yi aşkın tarikatçı yurdu kapatan Milli Eğitim Bakanlığı 30 yurda da Atatürk köşesi ve kitaplıklan olmadığı için kınama ve uyan cezası verdi. Bakanlık, "Oğrenci Yurtlan ile Benzeri Kurumlann Açılması, îşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik"i değiştirerek irticacı gruplann yurtlara girmesini engellemeyi hedefliyor. rumlann Açılması, tşletilmesi ve Denet- lenmesi Hakkında Yönetmeliik"i de- ğiştirerek yurtlann bölücü ve irticacı gruplann denetimine girmesini engel- lemeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakan- lığı ve Başbakanlık Takip Kurulu, tef- tiş çahşmalannı hızlandırdı. tdeolojik amaçlı kullanılan beceri kurslannın ka- patılmasını, yurtlann vali, kaymakam, bakanlık müfettişleri ve jandarmalarca yılda 4 kez ani baskınlarla denetlenme- sini, bir siyasi görüşü ya da ideolojiyi simgeleyen adlann kullanımının yasak- lanmasını öngören yönetmelik henüz yürürlüğe girmeden çahşmalannı hız- landıran bakanlık, müfettişlerinden de- netimlerini arttırmasını istedi. Tefbşlerin ilk bölümünü tamamlayan bakanlık müfettişleri, hazırladıklan ra- poru Milli Eğitim Bakanı Uluğbay'a sundular. 1998 yılında yapılan dene- timler sonucu 20'yi aşkın yurt kapatı- lırken, 30 yurda da kınama ve uyan ce- zası verildi. Kapatılan yurtlann tarikat- çı olduğu belirlenirken, 30 yurda yöne- lik kınama ve uyan cezalannın "Ata- türk köşekrinin veAtatürk kftaphğı bö- lümlerinin olmaması ya da yetersiz oi- masT nedenleriyle verildiği öğrenildi. Türkiye genelinde 2 bin devlet yur- du, 2 bin 276 özel yurt bulunuyor. Bü- yük çoğunluğu derneklerce açılan yurt- lann toplam yatak kapasitesi 168 bine ulaşıyor. 132 l'i derneklerce, 452'si vakıflarca, 107'si şahıslarca yaptınlan özel yurt- lar, Konya ve Istanbul illerinde yoğun- laşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı 'nın son verilerine göre tstanbul'da 178, Kon- ya'da 137, Ankara'da 116, Kütahya'da 115, Balıkesir'de 72, Denizli'de 65 özel yurt bulunuyor. Kastamonu Genelgeye karşın türbanlı eğitim • Kastamonu'da tarikat yurtlannın mali olanaklan bir yandan arttınlırken Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Içişleri Bakanlığı genelgesine aykın olarak türban takılmaya devam ediliyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- tçişle- ri BakanlıgVnın kıyafet genelgesı, Bakan Murat Başesgioğlu'nun seçim bölgesi Kas- tamonu'da da uygulanmıyor. Kentte, tarikat yurtlannın mali olanaklan arttınlırken, Mil- li Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullar ile sağlık kuruluşlannda da türban takılma- ya devam edildiği belirtildi. Bakan Başesgioğlu'nca atanan Vali Enis Yeter'in kıyafet genelgesini uygulamadığı, genelgenin bütün kamu kurum ve kuruluş- lanna tebliğ edilmesine karşın, uygulama- nın takip ve denetiminin yapılmadığı bildi- rildi. Başta milli eğitim, sağlık ve emniyet olmak üzere bütün kamu kuruluşlannda yo- ğun MHP'li ve şeriatçı kadrolaşmanın ger- çekleştirildiği Kastamonu'da türban takıl- Aiasuıın engellenmediğine dikkat çekıldi. nMiili Egıtım'e bağlı tüm okullarda türban- lı egitime devam edilirken, sağlık kuruluş- lannda da türbanlılann, Ana Çocuk Sağlı- ğı ve Aile Planlaması Şube Müdürlüğu ile Devlet Hastanesi'nin ameliyathanesine nakledılerek gözden uzak tutulmaya çalışıl- dığı kaydedildi. Büyük maddi güçleri bulunan ve yoksul aile çocuklannı ya çok düşük ücretlerle ya da ücretsiz olarak kabul eden tarikat yurt- lannın faaliyetlerini hiçbir engellemeyle karşılaşmadan sürdürdüklerine dikkat çe- kildi. Kastamonu'da, başta FethullahGülen olmak üzere birçok cemaatin öğrenci yur- dunun bulunduğu belirtildi. Firdevs, Saka ve Pamukçu yurtlan ile Ar- al-Fen Dershanesi ve Aral-Fen llköğretim Okulu, Gülen cemaatine bağlı olarak faali- yet yürütürken, Ihlas Vakfı, Ilim Yayma Ce- miyeti ve Süleymancılar'ın da öğrenci yurt- lan bulunduğu kaydedildi. Nakşibendi ta- rikatmın da yurt yapmak için yeni bir bina aldığı bildirildi. Tarikatçı vakıflann, yoksul öğrencileri kendilerine katmak için burs da verdiği be- lirtildi. Yurtlarda öğrencilere dini propa- ganda için geniş salonlar bulunduğu, kürüp- hanelerdeki kitaplann tamamının ise Arap- ça olduğuna dikkat çekildi. Devletin, okul ve yurt için gerekli yatın- mı yapmamasının yoksul kesimleri tarikat yurtlanna gitmek zorunda bıraktığı ve tari- kat yurtlannın talebi karşılamak için çalış- ma salonlanna konulan kanepelerde bile öğrenci yatırdığına dikkat çekildi. Gazi Universitesi Kastamonu Eğitim Fa- kültesi'nde de ülkücü ve şeriatçı kadrolaş- maya gidildiği ve öğrencilere yoğun baskı uygulandığı belirtildi. Böbrek hastası çocuklar, tedavi şartlan yüzünden eğitim göremiyor Çocuk Böbrek Vakfı tarafindan yapımına başlanan Umut Köyü belki de çocuklann ve ailelerinin en biiyük umudu. Çocuklara, Umut Köyü'nde eğitim görme, meslek sahibi olma, sosyal faaliyetlerde bulunma şansı verüecek. nlardaeğitim görmekisöyor SAADETUSLU Hiljü, Emre, Zafer ve diğerlerinin en büyük dileği egitim görmck ve ya- şamlannı yaşıtlan gibi devam ettir- mek. Kronik böbrek yetmezliği yü- zünden devamlı diyalize giren çocuk- lar ve aileleri, yetkililerden eğitim im- kânı sağlaması isterken Doç. Dr. Ah- met Nayır da böbrek hastalannın yüz- de 90'mın ağır tedavi şartlan yüzün- den eğitimsiz olduklanna dikkat çe- kiyor. Diyaliz makinesi, haftada 3 gün 4'er saat onlann en yakın arkadaşı gi- bi. Ağır tedavi şartlan çoğunun eğiti- mini yanda bırakmasma neden olu- yor. Orneğin 10 yaşındaki Emre As- İan hiç okula gitmemiş. Oğlunun 4 yıldır tedavi gördüğünü belirten anne Hüha Aslan, sorunlardan öyle bıkmış ki "Bazen intihan bile düşünüyorum" diye konuşuyor. Oğlunun doku soru- nu olduğu için böbrek naklini düşüne- mediğtni söyleyen anne Aslan, yaşa- dığı sıkıntılan da şöyle sıralıyor: "Bağalar'da oturuyorum. DryaUzden çıktıktan sonra otobüse binryoruz, Idntse yer vemüyor. Takjiye gücüm yermez, zaten binsem ertesi gün paza- ra çıkamam. Tek baba eline bakı\o ruz. O da alkolik. Diğer belediyeler gi- bi bizim belediye de Çapa'ya servis Cazi Üniversitesi'nin düzenlediği Psikiyatri Cunleri sürüyor Hekimlerden antidepresan ilaç uyansı GÜNDÜZlMŞtR ANTALYA - Türkiye'de son yıllarda tüketiminde büyük artış görülen anti- depresan ilaçlann sanıldığı gibi masum ilaçlar olmadığı vurgulandı. Antidep- resan ilaciann cinsei fonksiyonu azal- tıcı özeliiği başta olmak üzere çeşitli yan etkileri olduğuna dikkat çekildi. Gazi Universitesi tarafindan düzen- lenen 'Psikiyatri Günleri' adlı sempoz- yumun ikinci gününde Türkiye'de anti- biyotik ve vitaminlerden sonra en çok istisman yapılan konu haline gelen an- tidepresan ilaçlann yan etkileri ve kul- lanımındaki kriterler tartışıldı. Yöneticiliğini Prof Dr. Erdal Işık'ın yaptığı 'Duygu durum bozukluklan' konulu panelde söz alan tüm uzmanlar, günümüzde yaygın olarak kuilanılan antidepresan ilaçlann cinsei fonksiyon- larda azalma, agız kuruluğu, terleme, bulanık görme. sersemlik. kas güçsüz- lüğü ve yorgunluk gibi çok yönlü yan etkileri olduğunu vurguladılar. Uzmanlar, yeni gelişririlen antidep- resyon ilaçlann bugüne kadar bu tip ilaçlarda rastlanılan tüm yan etkileri or- tadan kaldıncı özellikler taşıdığını be- lirttiler. Bu ilaçlardan mırtazapın etken maddeli ilacm denendiği ülkelerde önemli sonuçlara ulaşıldığına dikkat çektiler. Marmara Universitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. EsatGoktepe, antidepresyon ilaçla- nnın kullanımındaki kriterleri şöyle sı- raladı:"Öncelikk tedavinin en az ahı ay süreccği gözönüne alınırsa. öncclikle hastanın ekonomik durumu önem ka- zanmaktadır. Bunun yanı sıra yaş, dep- resyonun befirtfleri, başka hastahğıoiup olmadığL, Idsisel özeflflderi ve Uaan yan etküerini tolere edip edemeyeceği ince- lenmelidlr. Tüm bu unsuriar dikkate ahnmadan hastaya verilecek antidepre- san ilaçlar ffeyda yerine zarar getirecek- thf tngiliz Psikofarmakoloji Birliği'nin kurucusu Prof. Dr. Davit Pearse Wbe- atley ile lrlanda Kraliyet Akademisi üyesi Prof. Dr. B. E. Leonard da, dün- yada ruh sağlığının gün geçtikçe bozul- duğunu, bunun nedenleri arasmda sana- yileşme başta olmak üzere sosyal fobi ve yaşanan streslerin önemli olduğunu belirtiler. Antidepresan ilaçlann geliş- mesinin bugüne kadar ağır gerçekleşti- ğini belirten Prof. Wheatley. ancak ye- ni kuşak antidepresanlardan mırtazapın etken maddeli ilacın depresyon teda- vısinde mükemmele en yakın özellikler taşıdığını vurguladı. yapsın diye başvurdum, Rcfah'a üye olmamı istediler. Sigortalıyız. ama burnumuzdan gelivor. İlaç kuyruğu ölümden beter. 10 İdlogramhk 24 di- yaliz sıvısı bidonunu beşinci kata ken- dimiz çıkarrvoruz. Her a> sevk almak zorundayız. Çocuğumun gıdasını ve- remhonım. Emre okula özeniyor, abi- sinin eşyalannı hazırtıyor." Bir buçuk yıldır diyalize giren 13 yaşındaki Hilal Tiryakioğlu'nun an- nesi ise hastalıkla yaşamaya yeni yeni alıştıklannı söylü- yor. Çocuk Böbrek Vakfı tara- findan yapımına baslanan U- mut Kö>ü belki de çocuklann ve ailelerinin en büyük umu- du. Doç. Ahmet Nayır, kronik böbrek hastalığının hem aile- yi hem de hastayı moralman kötü etkilediğine dikkat çeke- rek, "Çocuklar egirimlerini alamn'or. Kendikrini işe yara- maz kişiler olarak görüyorlar. Lmut Köyü onlara eğitinı gör- me, meslek sahibi olma, sosyal faaliyetlerde bulunma şansı ta- nıyacak" dıyor. Yatılı okul statüsünde ola- cak ve 100 çocuğu banndıra- cak Umut Köyü'nde çiçek ye- tiştirme, seramik, marangoz- luk, dikiş-nakış gibi atölye ça- lışması, diyaliz imkânı. aileler için kalacak yerler olacak. Ça- talca'da kurulması planlanan Umut Köyü'ne yardım etmek isteyenler 621 1644-53139 80 numaralı telefonlara başvura- bilirler. Piyasada Cinsei fonksiyon bozukluğuna çözüm Haber Merkezi - Türk Androloji Derneği Genel Yazmanı Ateş Kadıoğlu, Pfızer firması tarafından yeni bulunan Sildefinal (Viagra) adlı ilacın piyasaya çıkmadan önce görsel ve yazılı basında hatalı birdil ile tanıtılmasının tıbbi etik açısından sakıncalı olduğunu belirtti. Androloji Derneği Genel Yazmanı Ateş Kadıoğlu, ilacın ereksiyon bozukluklannın tedavisinde kullanılmak üzere ABD'de Food and Drug Administration'dan (FDA) piyasaya sürülme iznini aldığını belirterek ilacın, penisin doğal fonksiyonunu yeniden kazandırdığını söyledi. YAYINLAFUÇ A Ğ D A Ş ^ ' Yakup Kepenek YANLIŞ YILUR Yabancı çıkarlanna karşı ülke>a savunan bir savaşçının, "sorunlardan kaçan siyasal gidış, yalnız kendisini degil, ülkeyi yıkıma sürükler" diyen bir bilim adamının düşündükleri ve düşündürdiikleri. > Cumhuriyet ^ kitap kulübü Çoi Pazorkımo A.S. Tûrkocoğı Cod. Ho:39/41 (34334)Coğoloğtu-!stanbul Tel:(212)514 0196 ÇAĞDAŞ A YAY1NLARI Bülent Tanör KURTULUŞ KURULUŞ BÜLENT TANÖR KURTULUŞ KURULUŞ Bir tarih çalışması nıtek|inde olmayan, tarihsel malzemelerin ve kronolojik bilgilerin asgari ölçüde tutulduğu, tanhsel karaktere büründürülen bir dönem. Oykü değil. Geri plandaki "gizli mantık'' bağının gızlice ve gizılce ortaya çıkanlışı. Cumhurfyet kitap kulübü Coi Pazarlanra A.S. TürktKdğı Cad. No:39/41 ($4334)CoğalojWstanbul Tel:(212)514 0196 ÇAĞDAŞ ( § YAY1NLARI Oktay Ekinci ŞERİATIN KRAVATLI BAŞKANI ŞERlATIN '. KRAVATU BAŞKANI Erbakan'ın "emanetçı partisi" yorumlanna yol açan FazıJet Partisi ve arkasına rüzgan almış estıren Recep Tayyıp Erdoğan... Bir "bünye" ve bünyenin tanıtımı... Cumhuriyet . kitap kulübü Cofj Pozorlamo A.S. Tûrkotajı Cod. No:39/41 (34334)Cağaloğl«j Istonbul Tel:(212)514 0196 18 bin işci görevlendirilecek Geçiciişçi sorunu çözüldü • Yasa, geçici işçi statüsünde 7 ay ve daha az süreli çalışanlann yapılacak sınavı kazanmalan ve istekte bulunmalan halinde Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıkJanna atamalannın yapılması için kadro ihdas edilmesini öngörüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğu bünyesin- deki geçici işçilerin suıavla Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklanna atan- masına ilişkin yasa tasansı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Devlet Bakanı Mustafa Ydmaz, 18 bin ge- çici işçinin l .5 ay içinde bu bakanlıklara kadrolu olarak atamalannın yapılacağını söyledi. Hükümetin "geckâ işçi" sorunu, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ya- sayla çözüldü. Yasa, geçici işçi statüsünde 7 ay ve daha az süreli çalışanlann yapıla- cak sınavı kazanmalan ve is- tekte bulunmalan halinde Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor bakanlıklanna ata- malannın yapılması için kadro ihdas edilmesini ön- görüyor. Milli Eğitim Baka- nı Hikmet Uluğbay, kangren durumuna gelen geçici işçi sorununa yasayla çözüm ge- tirildiğini belirterek. "Şuan- da 64 bin 936 okul mevcut Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmedi sayısı ise 60 bin 476. Buna göre her okula bir hiz- Mumcu cinayeti metiibiledüşmüyor. Hizmet- ü savisının en az 120 bin (A- ması laam. Bu şekilde hem geçici işçi sorununa çözüm getirihniş,hem de partizanca atamalardan uzakdurulmuş oiacak" dedi. Devlet Bakanı Mustafa Yıhnaz da, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğu bünyesin- de 40 bin geçici işçinin bu- lunduğunu belirterek, yıllar- dır herhangi bir iş verilme- mesine karşın maaş alan iş- çilerin olduğunu söyledi. Bu durumun bütçeye ağır yük getirdiğine dikkat çeken Yıl- maz, "Bu bakanlıklara 18-19 bin kadro tahsisi yapılacak. Kö> Hizmeüeri'nin gereksi- ninii dısındaki işçilerin açıla- cak suıavuı arduıdan kadro- lu olarak bakanlıklara ata- masun yapacağız. 15 ay için- de atamatorı >apmayı planb- yonız" dedi. Yılmaz. geri ka- lan geçici işçileri de "sûrek- li işçi" haline getirmeyi amaçladıklannı belirterek, işçilerin kışın 8 yıllık kesin- tisiz eğitim çerçevesinde ta- şımalı eğitim alanında, yaz aylarmda da asfalt çahşmala- nnda görevlendirileceğini bildirdi. Velit Hüseyin ölü olarak bulundu Haber Merkezi - Gazete- miz yazan Uğur Mum- cu'nun bombalı saldında katledılmesi olayına kanştı- ğı ileri sürülen ve olaydan sonra yurtdışına çıktığı açık- lanan Velit Hüseyin, Silo- pi'ye bağlı Telkabin köyün- de (Başköy) askerlerce ölü olarak bulundu. Hüseyın'in cesedi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Uğur Mumcu cinayetini araştıran TBMM Komisyo- nu'na ifade veren itirafçı Murat Demir ve Murat Ipek'in, Uğur Mumcu'nun otomobiline bombayı koyan kişi olarak açıkladıklan Ve- lit Hüseyin'in 2 Mart akşa- mı saat 21.00 sıralannda Si- lopi ilçesine bağlı Telkabin köyünde askerler tarafindan ölü bulundu. Ipek ve De- mir'in, MÎT için çalıştığını ve patlayıcı uzmanı olduğu- nu söyledikleri Velit Hüse- yin'in cesedinde darp izine rastlanmadı. Köyün dokto- ru iki gün sonra, ölümünün 'sara hastanğuıdan' kaynak- landığmı belirten bir rapor hazırladı. Yaklaşık bir yıldır köye yakın mesafedeki bir evde yaşadığı öğrenilen Hü- seyin'in cesedi, Silopi Cum- huriyet Savcılığı'nın isteği üzerine köylüler tarafindan gömüldüğü yerden alınarak otopsi için Dıyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yetkililer, cesetten alınan parçalann Ankara'ya gön- derildiğini, soruşturmanın buradan gelen rapora göre yürütüleceğini bildirdiler. îtirafçı Murat Demir, Mumcu cinayetini araştıran komisyona, Hüseyin'in, MfTinyanındaJtTEM'ede çalıştığını belirterek şunlan söylemişti: "Hûsejin'inKa- dir diye bir arkadaşının evi- ne gitrik. Sohbet sırasında Kadir, Mumcu ola>ı için ken- dikrini Mehmet Eymür ve Korkut Eken'in çağırdığuu, o dönemde Şırnak'ta oldu- ğunu ve Şımak'tan >ine Ma- latya'ya geçtiğini, Malat- ya'dan 33 adet C^t borobası- nı Aytekin'in evinden aknğı- nı ve Ankara'va geldiğini, o gece bombalardan bir tane- sini silecekiere bağladığını, bir tanesini marşa \e bir ta- nesini de arka bagaja bağla- dığını bize anlara." Mumcu'nun cınayetinden bir süre sonra OHACden ya- pılan açıklamada, Velit Hü- seyin'in Pasaport Kanu- nu'na muhalefetten sınırdışı edildiği açıklarunıştı. Demirel Bonn'u elestirdi 'Almanya değerimizi ileride anlayacaktır' AIVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sükvman Denürei, Alman- ya'nın çok iyi dost olmasına karşın Lüksemburg Zirve- si'nde Türkiye'yi destekle- memesini elestirdi. Alman- ya'nın Türkiye'nin değerini ileride anlayacağmı belirten Demirel, "Türkiye'siz bir Avrupa'nuıistikrarsızhkde- mek olduğunu i>i anlayacak vedurumu tashih edecektir" dedi. Cumhurbaşkanı Demirel, Berlin Türk-Alman Işadam- lan Derneği Yönetim Kuru- lu üyelerini dün kabul etti. Kabul sırasında iki ülke ara- smda son zamanlarda ger- ginleşen ilişkilere değinen Demirel, Başbakan Mesut Yümaz'a oranla yumuşak bir üslup kullanarak Alman- ya'nın Türkiye'yi destekle- mediğini söyledi. Demirel, Almanya'nın Türkiye'ye va- atlerini karşılamamasına karşın devletler arasmda köpriilerin anlmasınm doğ- ru olmadığını kaydederek şunlan söyledi: "Ikili münasebetiere yine en iyişekilde devametmekis- tiyoruz. Karşıhkh tarnşma- lar var. Bunlar bir yerde ka- çınıbnaz. Ama bizim dostiu- ğumuz halktan halka, dev- letten devletedir. Bugünier de geçer. Netice itibanyla .41- mam-a.Türki>e'nin değerini anlayacakhr. Âvrupa'daki is- tikrann Türki\e')e yükledi- ği >ükleri tahmin edecektir. Türkiye'siz bir Avrupa'nın istikrarsızlık demek olduğu- nu iyi anlayacak ve durumu tashih edecektir. O zamana kadarbirmiktargeçki sıkın- tılarla karşılaşabUiriz. 10 miKar dolar ticaret hacmi- mizoian birulkedir. Dün Av- rupa'nın savunmasında ka- le görevi yapan Türki)*, Av- rupa ileAsva, Avrupa ile Or- tadoğu arasmda köprüdür. Bir süre böyle anzi sılanûlar olabmr.Onlaraşıhr." Demirel, işadamlan heye- tinin, Berlin'e büyükelçilik yapılması istemini olumlu karşılarken dış Türkler ko- nusunun çok ciddiye alındı- ğını bildirdi. Kimseyi rahat- sızetmeden, aşın milliyetçi- lik hislerine kapılmadan, go- cundurmadan Türk varlığı- nın korunmasına çalıştıkla- nnı belirten Cumhurbaşka- nı, "Orta Asva'da çok güzel işleryap&k. Universiteler aç- nk. Türk varlığı. Türk dün- yasının çekirdeğini teşldl e- den Türkiye'nin milli görev- k'ri arasındadır" diye ko- nuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog