Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 NİSAN 1998 CUMARTESİ HABERLER Beledlyeye dava • Beyoğlu Beledıyesı sınırlan içinde kalan Dolapdere-Piyalepaşa Bulvan ve çevresinin iş alanı işlevine dönük planlanması ve planın tstanbul Büyûkşehir Belediyesi'nce de onaylanarak Beyoğlu Belediyesi'nde askıya çıkanlması üzerine bölge halkı. İstanbul Nöbetçi Idare Mahkemesi'ne başvurarak yûrütmenin durdurulması istemiyle dava açtı. Uyuşturucu operasyonu • İstanbul Haber Servisi - Atatürk Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaparken piyasa değeri 36 milyar 400 milyon lira olan 15 kilo 300 gram eroinle gözaltına atınan ikisi kadın üç Hollandalı basına gösterildi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dört gün önce Hollanda'ya gitmek için Atatürk Havalimani'nda bulunan Popkoline Bilink (35), Henderika Bdzes (41) ve H. F. Van Doeselaar'ın (46) durumlanndan şüphelenilerek çantalannda yapılan aramada. piyasa değeri yaklaşık 36 milyar 400 milyon lira olan 15 kilo 300 gram eroin yakalandı. Berna Yılmaz Yalova'da • YALOVA (Cumhuriyet) - Başbakan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, çeşitli ziyaret ve temel atma törenlerinde bulunmak üzere Yalova'ya gitti. Yılmaz'ı Yalova'da Vali Nihat Özgöl ve ANAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan karşıladı. Tuna görevden alındı • tZMÎR(AA)-lzmirl No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu Başkanı Doç. Dr. Numan Tuna, 4. kez görevden alındı. Tuna'nın yerine Lzmir Rölöve ve Anıtlar Müdürü Farma Edes'ın atandığı bildirildi. Etektrik kesintisi • İstanbul Haber Servisi - Trafo merkezlerinde yapılacak bakım çalışmalan nedeniyle bazı yerlere yann 3 saat süreyle elektrik verilemeyecek. Elekrik verilemeyecek semtler şöyle: Eminönü'nde Sirkeci, Sultanahmet, Cağaloğlu, İstanbul Valiliği, Tahtakale, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Beyazıt, Laleli, Kapalıçarşı, Çemberlitaş, Gedikpaşa. Fatih'te Ayvansaray, Balat, Aksaray, Kocamustafapaşa, Edirnekapı, Vatan Caddesi. Fındıkzade, Çapa. Cerrahpaşa, Samatya, Yedikule, Şehremini, K.aragümrük, Draman. Bayrampaşa"da Esenler, Fevzi Çakniak Mahallesi, Nine Hatun, Çınar, Merkez, Yenigün, Turgutreis, Topkapı ve Maltepe. Şoförlerm kavgası • İstanbul Haber Servisi - Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Danca beldesinde halk otobüsü ve minibüs şoforleri arasında yolcu alma yüzûnden çıkan olaylar büyüyerek bıçaklama ve kundaklamaya kadar vardı. Olaylarda Erhan Şahin ve Adem Akyüz adlı şoförler bıçaklanarak yaralandı. Tayyip Erdoğan'ın, siyasi yandaşına trilyonluk 'kaçak yol' inşaatını verdiği ortaya çıktı Plansız yola ıısıılsüz ilıaleİstanbul Haber Servisi - İstan- bul Büyûkşehir Belediye Başka- nı Recep Tayyip Erdoğan'a siya- sal yakınlığıyla tanınan Çakır Sa- nayi ve Tkaret A.Ş.'nin bir süre- dir Maltepe ilçesinde başladığı yol inşaatında 'usulsüz ihaleyle' işi aldığı ve 'onaysız projeJerJe' de çalışma yaptığı belirlendi. Bö- yükşehir Belediyesi'nce Çakır A.Ş'ye 20 Ağustös 1997'de '325 milyar Hralık'' ilk keşif bedeliyle ihale edilen ve 5 Eylül 1997 tari- hinde de sözleşmesi imzalanan y- ol inşaatı, 1995'te onaylanan nâ- zım plana da aykırı bulunuyor. Yasa dışı yol inşaatının onaysız projelerinin ise yüklenici Çakır A.Ş tarafindan hazırlanarak uy- • E-5 Karayolu ile Bostancı-Maltepe sahil yolunu birleştirecek geniş bir 'viyadüklü arter' olarak projelendirilen yolun yürürlükteki planlarda bulunmadığı, şimdiki yönetime ait nâzım plana da aykın olduğu saptandı. gulanmaya başlandığı saptandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın, si- yasi yandaşlanna trilyonluk 'ka- çak yol' ihalesi sağladığı ortaya çıktı. E-5 Karayolu ile Bostancı- Maltepe sahil yolunu birleştire- cek geniş bir 'vrvadüklü arter' olarak projelendirilen yol hakkın- da mahalle sakinleri, birdenbire büyük bir inşaata başlanınca yü- rürlükteki planlarda böyle bir yo- lun bulunmadığını, şimdiki yöne- time ait nâzım plana da aykın ol- duğunu saptayarak 24 Mart 1998 günü İstanbul Valiliği'ne başvur- dular. Bu gelişme üzerine yol ça- lışmalan 'günde üç vardiya' ile hızlandınldı. Semt sakinleri bu kez savcılığa 'suç duyurusunda' bulunarak 'İhale Yasası'aa' ve "İmar Yasası'na aykın uygula- ma" nedeniyle Recep Tayyip Er- dogan hakkında yasal işlem ya- pılmasını talep ettiler. Yasadışı in- şaatın durdurulması istenen suç duyurusunda ve Erdoğan'a gön- derilen 'ihtarnamede' özetle şu usulsüzlükler vurgulandı: # Imarplanı değişikliği yapıl- mamıştır. İSKİ onayı ihale yapıl- dıktan ve inşaat başladıktan son- ra 'siyasi baskı' ile sağlanmıştır. # tnşaat hukuken 'kaçak' ola- rak sürmektedir. # Proje ve planlar onaylansa bile yol inşaatı hem 1995 onaylı nâzım planla hem de yoğun konut bölgesi içinden geniş bir otoyol şeklinde yapıldığı için şehircilik ilkelerine de aykındır. # Yüklenici firma, mühendis- lik ve ekolojik denge açısından da yanlış olan bir uygulama için- dedir. 9 Büyûkşehir Belediyesi'nin bu yasadışı ihale ve yol inşaatına ait tüm kararlan ve ödemeleri de usulsüzdür ve kamunun parası hukuk dışı yöntemlerle siyasi yandaşlara aktanlmaktadır. Sahil yolu ile E-5 Karayolu'nu bağlamak üzere tasarlanan yol in- şaatı, demiryolu üzerinden 'viya- dûkle' geçecek şekilde gerçekleş- tiriliyor. Mimar ve plancılann yaptıklan tespitlere göre, viya- düklü yol mevcut apartmanlann 3. kat hizalanna kadar yüksele- cek, 'köprülü geçisjer' inşa edile- cek. Bağdat Caddesi de yaklaşık 2 metre yükseltilecek, böylece birçok binanm zemin katı 'bodru- ma' dönüşecek. İstanbul Büyûkşehir Belediyesi Valilik ücret tarifesini onaylamadıİstanbul Haber Servisi - İstanbul Valiliği'nin ona- yma sunulan, İstanbul Büyûkşehir Belediyesi'nin 9 şube müdürlüğüne an 1998 yıh ücret tarifeleri. "hu- kuki dayamğı olmadığı. beiediyece bir hizmetverilme- diğl harçlann kapsamı genişletildiği*" ve "fahiş arnş" yapıldığı gerekçesıyle onaylanmayarak belediyeye iade edildi. Tanfesi onaylanmayan belediye müdür- lükleri ve onaylanmama gerekçeleri özetle şöyle: Basın Yayın Halkla tlişkiler Müdürlüğü: "Betedi- yece hizmet götürülmemiştir. Meclise ait \etki, Baş- kana devredilmiştir." Gelırler Müdürlüğü: "Tezgâh kurma belgesi ücret tarifesinin hukuki da\anağı yok- rur. bir hizmet karşılığı da değildir, vergj ve harç da değüdir." tktisadi Teftış Heyetı Müdürlüğü: "Kaü aüklar çevTe temizUk vergisi kapsamındadır, müker- reren ücret ahnamaz." tktisadi Teftiş Heyetı Müdür- lüğü: "Hizmetlerden hiçbirisinin, ilgililerin isteğine bağlı olarak yerine getirttmiş bir hiznıet otmadığL." Ge- lirler Müdürlüğü: u Tarife>e bağlanan ücret karşılığı, bekdiyenin herhangi bir hizmetvermesinin söz konu- suolmadığı.'' Ruhsat ve Denetım Müdürlüğü: "Buüc- ret tarifesi harç ve kanlma payı dışında olması, 2464 sayılı kanunla düzenlenen harçlann kapsamının ge- nişletüemeyeceği."' Boğazıçı İmar Müdürlüğü: "İşbu ücret tarifesinin hukuki dayanaklan yürürlükten kalkmışür." tmar Müdürlüğü: "Ücretolarak rikredil- mesine rağmen 2464 saydı kanunun 82-83. maddek- rindeki harçlann kaDsamım genişlettigL" Planlama ve tmar Müdürlüğü: "Lcret konusunda yapıhnak iste- nen hizmetkre ilişkin hususlaruı 2464 sayılı kanunun 8.bölümündedüzenlendiği." Harita Müdürlüğü: "Ko- nunun 2464 sayıü kanunun 79 \e 80. maddelerindeki kayıt ve suret harcı ile imar harcı kapsamına girdiğL" Park ve Bahçeler Müdürlüğü "Hukuki da>anağı olmadığı,betediyenin hizmeti bulunmadığı \e fahiş ar- bş yaptldığı.'* Gelırler Müdürlüğü: "Tkaret Skili Tüzüğü ver- mekle mükellef tkari durum belgesi ücret tarifesinin hukuki dayanağı bulunmadığı." Tim-MıHye Sen tstanbul 1 No'lu Şubesi'ne bağh me- muriar.vergireforniuvasatasansnlaNIaliyeBakaıılığıör- güt yapısında değişikük yapıhnasım protesto ettiier. Vatan Caddesi'ndeki Maliye SarayTnın bahçesinde dün öğle tarilin- de davul-zurna eşliğinde halay çeken memurlar adına yapılan açıklamada, tasanyla Maliye Bakanlığı örgüt yapısında yeni bir düzenlemeye gidilcrek 'Mahye Hizmetleri Smıfı' oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, 'Maliye hizmetleri sını- fı'na yahıızca üst düzey bürokrat, şube müdürieri ile şeflerin koşul aranmadan dahil edildiği vurgulanarak Maliye me- murlannm 'sınıflı memurlar-sınıfsız memurlar' olarak ikiye aynldığı savunuldu. (BERTAN AGANOĞLU) 1ÜM BEL SEN: KOMİSYONUN RAPORU EKSİK ~ Giilay Aslıtürk'e ildnci dava İstanbul HaberServisi-Eski Şişli Be- lediye Başkanı Gülav AsMürk ile 8 be- lediye encümen üyesi hakkında, 'resmi kuruma ait malın sauşuıa fesat kanştır- mak suretiyle irtikap' suçundan, 10 yıl- dan az olmamak üzere ağır hapis ceza- sı istemiyle dava açıldı. Şişli Cumhuriyet Savcısı Muhittin A>-ata tarafindan düzenlenen 'yetkisiz- Bk' karan üzerine tstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nagönderilen fezlekeyı in- celeyen Cumhuriyet Savcısı Hasan Ek- er, iddianameyı hazırladı. tddianamede. Aslıtürk ile encümen üyeleri Erdinç Ya- ra\ul, Ebubekir Üçtepe, Nalan Öngeo, Fehmi Akbai HalukTamgeç, Hasan Ta- ban, Yeşim Gözptnar ve Murat Meb- met Uğurlu'nun, resmi kuruma ait ma- lın satışına fesat kanştırmak suretiyle ir- tikap suçunu işledikleri gerekçesiyle, 10 yıldan az olmamak üzere ağır hapis cezasma çarptınlması istendi. Tüm Belediye Çalışanlan Sendika- sı'na üye Şişli Belediyesi çalışanlan da dün belediyede düzenledikleri toplantı- da. Şişli Belediyesi Meclıs Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporun 'eksik' olduğunu savundular. Raporda- ki eksiklikleri özetle şöyle sıraladılar: - 2020, Akap ve Sflikoo Vadisi proje- lerine yapdan harcamalar. - Evyap A.Ş.'nin, 1 milyar ivazsızba- ğış karşılığında yasalara aykın olarak yapılan fabrika binası - Kni Bankacıhğı yöntemi ile beledi- ye kasasına giren para miktan ile ilgili raporda bttgi yok. - Parkmetre gelirleri hakkında Os- manbey Vakıflar Bankası nezdinde açı- lan özel hesap - Raporda adı açıklanan kişilerin üiş- kili olduklan Idşüer hakkında bilgi yok. 26. kez hacca gitti Erbakan için 1.5 yıl hapis cezası istendi ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. partisinin kapatılmasın- dan sonra yaptığı konuş- mada Anayasa Mahkeme- si'ne hakaret ettiği gerek- çesiyle Necmettin Erba- kan aleyhine 3 aydan 1.5 yıla kadar hapis cezası is- temiyle dava açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Bekir Sel- çuk, Erbakan hakkında re'sen başlattığı soruştur- masını tamamlayarak as- liye ceza mahkemesinde dava açtı. tddianamede, sanık Er- bakan'm, 27 Mart 1998 tarihindeki ifadesinde ve avukatlannın yazılı olarak verdikleri savunma dilek- çesinde, 18 Ocak 1998 ta- rihinde yapılan dava ko- nusu konuşmanın Meclis dışında yinelenmesinden ibaret olduğu belirtilerek bu nedenle anayasanın 83/ l. maddesı gereğince mutlak sorumsuzluk kap- sammda değerlendirilme- sinin istendigi kaydedildi. Söz konusu konuşmanın eleştiri kapsamında de- ğerlendirilmesinin müm- kün olmadığı belirtilen id- dianamede. "Zira Anava- sa IMahkemesi karan hak- kında ifade edilmek iste- nenleri normal bir eleştiri- deki iyi niyetle açıklamak olanaklı görülememiştir" gönişü kaydedildi. Öte yandan Necmettin Erbakan, beraberinde ai- lesi ve kalabalık milletve- kili grubundan oluşan 140 kişilik bir heyetle dün özel bir uçak ile 26. kez hacca gitti. Suudi Arabistan, Erba- kan ve beraberindeki he- yetin, Suudi Kralı Fahd'ın özel davetlisi olmadıkla- nnı açıkladı. Suudi Ara- bistan'ın Türkiye Büyü- kelçisi Naci Sadık Müfti, Türkiye'ye ek hac kotası verilmesi ve Erbakan'ın hac ziyaretine ilişkin Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Müfti, Erbakan'ın özel sekreterinin geçen hafta kendisini arayarak Erba- kan'm hacca gitmek iste- diğini ilettiğini söyledi. Büyükelçi Müfti, gerek Erbakan gerekse milletve- killerinin hac ziyareti için sürenin önceki gün akşam dolduğunu, ancak kendi- lerinin TBMM çalışmala- n nedeniyle bu talebin ka- bul edildiğini söyledi. Cankurtaran görevi alıyor CHP îstanbul il yönetimi belirlendi İstanbul Haber Senisi - CHP tstanbul tl Kongre- si'nde oluşan CHP tstan- bul 11 Meclisi belli oldu. Etem Cankurtaran'ın başkanlığa seçıldiğı CHP tl Kongresi'nde oluşan 32 kişilik il yönetiminin 23'ü Cankurtaran'ın listesin- den, 9'u ise eski il başka- nı Mehmet Ali Ozpolat'm listesinden seçildiler. Geçen pazar günü yapı- lan ve sert tartışmalara sahneolan CHP tstanbul tl Kongresi sonrasında 32 kişiden oluşan yönetime yeni il başkanı Cankurta- ran il merkezınde bugün saat 11,00'de yapılacak devir teslim töreninden sonra resmen göreve baş- layacak. CHP tstanbul tl Mecli- si şu ısimlerden oluşuyor: Aslan Güzel, Deniş Ay- doğan, Hatem Akbulut, Neşe Yılmazdemir, Cemal Lludağ, Hikmet Yıknz, Orhan Örkmez. Ali OraL Du> gu Büke. Fuat Keskin, Vahap Adıyaman. Hüda- verdi Talav. Erkan Önem- ci, Efendi Çetik, Hüseyin Yüdız, Özgül B. Kıvanç. l mran Yılmaz, Doğan Çakmak, Ömer Faruk Türker, Nilüfer Çettker, Orhan Duran, Erol Abik. Harun Cömert Battal İl- gezdi, Gültekin Cebe, Mehmet Bölük, Nazh B. Antan. Sülcyman Yüce- dağ, Selçuk Biber, Fahri Aydın, Remziye Aslanca, Nihat Korkmaz. ilanlarınız İçin: f 1293 89 78 (3 hat) > METROPOL 425 74 78 GALERIA 459 03 10 BAŞAK 215 15 76 KUMLUK 234 61 21 SABAY 321 00 06 GARNtZON 412 46 19 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 12.15-17.00 11.30-13.30-15.30-17.30-19.30-21.30 15.30-20.30 293 89 78 (3H«) BAKIRKOY BELEDİYE TIYATROLARI Cûner SÜMER BOZUK DÜZEN Yönelen M ü } f * KENTf« 4-22-23-24 Nısan Saat. 20 3 0 / 5 Nısan Saal 15.00 Aziz NESİN HADİÖLDÜRSENEİ CANİKOM Yoneten: Pckcan KOŞAK 150 6-18-29 Nısan Saal: 20 30 19 Nısan Saat. 15 00 Ferdi MERTER KUCULAR ŞARKI SÖYLEME^ Vonelen Ferdı MERTER 25-30 Nsan Saal 20 30 26 Nısan Saal 15 00 Eleanor H. PORTER POLLYANNA (Çooık Oyunu! Yöneten. SaH Cnıay Muz.k Özdemır ERDOCAN 15-28 Nısan Saat 11 00/28-30 Nısan Saal 14 0 0 / H e ı C lesı Siat. 15 00 SERGİ: Cemal TVRAN Resim Sergisi (14-26 Nısan) • Htdrr pşnniz*, CIKMSH vt CiBnhumr! (ÖıpırU) Mryilan'nıtı ıal*nakad«. YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ • Ataköy 9. Kısım TEL: 661 19 41-43 GİSE: 661 38 95 KUCUKSAHNE SADRİ ALIŞIK TİYATROSU 'ALLAHAISMARLADIK CUMHURİYET"*\.ı/.ın: S| I l\l III Kl \[i\ı ı /ı N\r.\(f.\\ Balkan Naci Islimyeli FLUBBER 4 Mart - 4 Nisaıı I'WS Alalürk Kiilliir Mcrkc/i Saııat Cîıık-risi Taksim / İsiaııhı < i ü l ı T i > . ı ı : ı l U - ı ı • l ' ı ı / . ı r \ ı - l ' . ı / ; ı ı U - ^ ı < l ı > ı ı u l ; ı M ' . t H » l ' ı . ı l l 1 , 1 . ^ ' ^ r . ı ı ı ı ProfesOf PMıp Braınard (Robm Wi«ıams). Sylesırıe defin duşüncelere bo$u!muş b«r bılim adamıdır kı, zaman zaman çavresındeia msanları b(le unutmaktadtr Hatta çok sevdığı Sara ile (Marcıa Gay Harden) ile evteneceğı gûnü brle ıkı kez unutmuştur Aklı fikn hep çalışmalarında olan Bramard'm en bûyük destekçtsı, yOksek voKajlı uçan robot asıstan VVeebo'dur Bfarnard'ın robot VVeebo ile tnrttkte yaptığı çalışma.artja eğer herşey yolunda gıderse devnm yaralacak yepyenı bir enerjı kaynağı bulmakla kalmayacak. aynı zamanda sevgılı Sarasının başkan olduğu Medleıd Koleji'nın maddi sorunlan da tamamen çOzünHenmış olacakjır Sara'yia ûçûncü kez evfılık gınşımınde bulunduğu bif öğle sonrasında tam nKaha gıtmek ûzereyken bir m u a z e olur ve yapışkan bir madde keşteder Bu maddeyt araba gıbı, bow1ıng topu gjbı heftiangı bir maddemn üzenne yapıştırdığında o madde bir anda belıriı bir hızla havaya yükselıverTnektedir Yeroekıminı, ortadan kaktran bu yapışfcan madde lastığe benzemektedır Profesör bu maddeye "nubber" adını venr ve ne olursa ondan sonra olur (OI.I'AN ÎI.I1AN. Nl RSI-.I.İ İOİ/.. koksAi I:N<,IK, VVI.U: O / H N A 11. 12. 18NısanSaat: 1500 Kuçük Sahne Atlas Sineması Pasajı /T Jİ r E S \\ No: 209 Beyoğlu l . ^ * " , I GIÇP Tsi- ıO-212ı 292 39 19 Sü^-ft-^ E FES Ptlsen in kültur ve sanata katkıları artarak sürecek T.C. Kültür Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATOHK KÜLTÜR MERKEZI'NDE HAIR HAİR HAIR HAİR SALONU MIİOS FORMAN •ü j N O > O HAİR jpr Seanslar: 12.00-14.15-16!30-18.45-21.15 ist.V.1.-, 1 C d . Bahçelı H a m a m Sk. N o . 3 B E Y O Ğ L U T c l : 2 5 l 74 8 4 '151 Tiyatro Stüdyosu BalkonJean Genet Çeviren - Yöneten Başar Sabuncu Sahne Tasanmı Duygu Sağux>ğlu Giysi Tasanmı Sevim Çavdar Müzik | SelimAtakan 17 Nısan Saat:20.30 Maltepe Yayla Sanat Merkezi Bilgi için n 6 3S3 99 Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sarıkaya Bölent Yarar Şebnem Sönmez Celal Perk Güven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçik YAPI^TKREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCIUK S T C Kültür BakanhŞının Katkılanyla SE3_188;" ORTAOYUNCULAR İSTİKLAL CAD. NO. 140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma 21.00 C.leıj 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 Kültür Bakamıjının Kalkılarıyla FetİKan Şensoy FERHANGI ŞEYLER Saiı 21.00, Ferban Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEH Çarçamba 21.00 HALDUN TANER KABARE Ptrşerobe 21.00 Kûltür Bakanlıflının Katkılanyla ESKİ OYUNLAR BUYUK EKRAN VIDEO GOSTERILERI İSTANBUL'U SATIYORUM Feffwn Şensoy INİşanÇartambaiŞ^OOMMiıanÇJeşM^OO NÖBETÇİ TİYATRO'ya Smavta öğrfnvci ahnacaknr. 12 NISAN'a kodorftyatromvzab i R.Vf&îl/j Veıi/n Oıuo/uııcua'Gıje 251 1865 vA. ATi Tflltsnn Rutueîı. Sıudı/e .e AVınerke; ÇAftŞI MAĞAZALARI ,sı ıtoi totırlov OFFICf 1 SUPERSTORE Mjslak. Teşvıkıye MeıKı R. Rodgers / O. Hammerstsın II KRAL VE BEN müzikal 2 perde OıkestraŞefı SerdarYALÇIN SahneyeKoyan HaMunDORMEN < Nısan Cumartesı 15 30 5 Mayıs Salı 20 00 GÜN DOĞARKEN «MDAKSUIIJUUNACİIELER nıod«m bale 1 perde Müz* F Sa KonMgrafıve Sahneye Kojran OeyvmMcUiaEN TRIPTYCHON baleı perde Müziı W * Uc;ai Koreogıafı ve Sahneyç Kcfyan Renalo ZAKELLA 11 Nısan Cumanesı 15 30 EMRİVAKİ modem dans 1 perde Uuzt HDiEUUS Koreografıve SahneyeKoyan AysunASUN G. Puccinı TOSCA opera 3 perde Ortestra Şefi Antonlo PİROLÜ ' Sahneye Koyan Yekta KARA 13 Ntsan Pazartesı 20 00 / 30 Nısan PerşetH» 20 00 B. Smelana SATILMIŞ NİŞANLI komik opera 3 perde Orkestra Şefi Okın OEMİRİŞ / Sahneye Koyan Sûmtray ARIMAN 15-23 Nısan Çarşamba 20 00 W.A. Mozart SİHİRLİ FLÜT opera A perde OrkestTaŞed Strdar YALÇIN/ Sahneye Koyan Vekta KARA 16 Nısan Perşembe 20 00 MÜZİKALLERDEN SEÇMELER müzikal gösterı 2 bölüm Mtoik Yûnelmenr E l ^ d BAG1R0V ' Sahne DOzenlenıesı Sûmeray ARIMAN 3-17 24 Nısan Cuma 19 00 BHetler Atatürk Kültur Merkezi gişelerinde satılmaktadır A.K.M gişe tel: {0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog