Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Camiler Diyanefe • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Diyanet lşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki 633 sayılı yasanın 'camilerin ibadete açılması ve yönetimi'ni konu alan 35. maddesinin değiştirilmesine yönelik yasa tasansı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasan yasalaşırsa cami ve mescitlerin açılması için izinler Diyanet lşleri Başkanlıği tarafından verilecek. tzinli ya da izinsiz olarak daha önce ibadete açılan cami ve mescitlerin yönetimi ise 3 ay içinde Diyanet'e devredilecek. 1ş hukukuna ilişkin sorunlar önerilepi' • lstanbul Haber Servisi - Istanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) tarafından dûzenlenen 'lş hukukuna ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri 1998 yılı toplantısı' Richmond Otel'de başladı. Başkan Bernard Cahen birçok ülkede avukatlann mesleklerini çok zor şartlar altında icra ettiklerini belirterek "Oysa demokrasilerde avukatlann önemli yeri vardır" dedi. Toplantıya bugün de devam edilecek. Basm Konseyfnden Kekeç'e uyarı • lstanbul Haber Servisi - Basın Konseyi Yüksek Kurulu, Akit gazetesi yazan Ahmet Kekeç'i, bir yazısında Kanal 6 televizyon programı yapımcısı Hulki Cevizoğlu'nun 'kişilik haklanna saldırdığı' ve yazının 'eleştiri stnırlannın ötesinde küçük düşüren suçlamalar içerdiği' gerekçesiyle uyardı. Guran yargı onunde • DtYARBAKIR (Cumhuriyet Biirosu) - Diyarbakır'da geçen hafta yolsuzluk yaptığı ileri sûrüldükten sonra gözaltına alınan eski RP'Ii Yenişehir Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Güran ve 24 belediye personeli dün Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıkanldı. Kartal'a başkanvekili • Istanbul Haber Servisi - Kartal Belediye Meclisi, lçışlen Bakanlığı tarafindan görevden alınan Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in yerine, Fazilet Partili meclis üyesi Ali Rıza Emre'yi başkanvekilliğine seçti. Başkanvekili seçimi için dün toplanan mecliste yapılan oylamaya 37 üyeden 36'sı katıldı. Geçerli oylardan 19'unu alan FP'li Ali Rıza Emre başkanvekilliğine seçilirken, CHP ve ANAP'ın ortak adayı olarak seçimlere katılan CHP'li meclis üyesi Hüseyin Aytemur ise 15 oyda kaldı. TİKB davasında 3idam • lstanbul Haber Servisi - Türkiye Ihtiialci Komünistler Birliği (TlKB) örgütü adına iki kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan 5 sanıktan Adek Kepeneklioğlu, Turan Tarakçı ve Mehmet Hakan CanpoIat,TCY 146/1. maddesi uyannca idam cezasına çarptınldı. Mahkeme, sanıklann gerçekleştirdikleri eylemlerden pişmanlık duyduklanna ilişkin kanaat oluşmadığı gerekçesiyle indirim maddesi uygulamayı öngörmedi. Hrkateynler Gölçük'te • GÖLCÜK(AA)- ABD'den alınan TCG 'Giresun' ve 'Gemlik' firkateynleri dün Gölcük'e ulaştı. Boyu 135 metre, eni 14.3 metreolan 4100 tonluk fırkateynler saatte 30 knotsluk hız yapabiliyor. CHP Genel Başkanı, hükümetin seçime tek başına karar veremeyeceğini söyledi Baykal ittifaka yanaşmıyorANKARA (Cumhuriyet Biiro- su) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, erken seçimi kabul eden hükümetin irticayla mücadele ve reformlarla ilgili yasa tasanlannı yaşama geçirmek için haziran ayı- na kadar zamanı oldugunu belirte- rek "Seçimin tarihi. seçim yasalan ve barajia ilgili düzcnlemeler TB- MM'nin işidir. Meclis, vetkisini hü- kümete detTebnemiştir* dedi. Memura sendika yasa tasansı- nın geri çekileceğinı kaydeden Baykal, hükümetin bu konuda ıs- rarcı olması durumunda parlamen- tonun gündeminin tıkanacağına • CHP lideri Baykal, ittifaklann yeni bölünmeler getireceğini söyleyerek "Seçim tarihini hükümet değil, TBMM belirler. Barajlann indirilmesi mutabakatla sağlanır. Yerel seçimde iki turlu sisteme hayır" dedi. dikkat çekti. CHP lideri Baykal, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, liderler zirvesinden çıkan kararla- n ve erken seçime ilişkin son ge- lişmeleri değerlendirdi. Baykal. Başbakan Yılmaz ile ba>Tamdan sonra bir araya geleceğini belirte- rek, seçimle ilgili kararlan hükü- metin tek başına almasının müm- kün olmadığını, parlamentoda bir uzlaşma sağlanması gerektiğini kaydetti. Yerel seçimlerde iki tur- lu sisteme karşı oldugunu vurgula- yan Baykal, bu yöntemin toplum- da cepheleşme ve kutuplaşmayı arttıracağına dikkat çekti. Baykal. şu görüşleri dile getirdi: "Seçim yasasıyla "şunu bunu devTedışı bırakalım" demekotmaz. Bu, Özal'ın yöntemiydi. Istikrarlı bir seçim yasası anlayışı icine gir- memiz lazım. Kaldı ki Fransa şim- di tam tersine dönüyor. İki turtu- nun kutuplaşma ve cepheleşmeye nedenoiduğu görüldü. Bu yöntem- le, radikal hareketler çok beürleyi- ci olabilir. Merkezsağ, MHR RP ve BBP ağırlığına kendisini teslim et- meye başlar." İttifaklann, merkezdeki partile- rin bölünmesini aşmak için kulla- nılacaksa yararlı olabileceğini an- latan Baykal. "Ancak bunun kui- lanılmayaeağı görülüyor. Eğer bu kullanılmayacaksa ittffak yasasuıa bel bağlamanın anlanu yok* dedi. DISK 1 Mayıs için hazırlık İstanbul Haber Servi- si-DİSK Başkanlar Ku- rulu, hükümetin siyasal. ekonomik ve sosyal alanlarda ileri adımlar atma konusunda göste- receği zafiyetin parla- mento dışı arayışları gündeme getireceği uya- nsında bulundu. 1 Ma- yıs lşçi Bayramı'nı E- TUC üyesi Türk-lş. Hak-Iş ve KESK olmak üzere dört konfederas- yonla birlikte kutlaya- caklannı açıklayan Baş- kanlar Kurulu, demokra- tikleşme ve çeteleşme- nin tasfıyesinden sonra adil ve demokratik bir seçimle parlamentonun yenilenmesini istedi. DlSK Başkanlar Ku- rulu'nca yapılan yazılı açıklamada. toplumun farklı eğilimlerini temsil edemeyen bugünkü par- lamentonun krizden çı- kış yolu üretemediği, ol- dukça geniş yetkilere sa- hip MGK'nin anayasal yetkilerinı de zorlayarak hükümet ve parlamento üzerinde baskı oluştur- duğu behrtildi. Üç ara dönem yaşamış bir ülke olarak, bu tür dönemle- rin hiçbir sorunu çöze- mediğinin vurgulandığı açıklamada, "Özellikle hükümetin siyasal. eko- nomik ve sos>al alanlar- da ileri adımlar atma ko- nusunda göstereceği zafi- yet snasete duyulması gereken güveni asındıra- cak, bu ise pariamento dışı çözüm arayışlannı daha çok gündeme geti- recektir"denildi. DISK Başkanlar Kurulu açık- lamasında hükümetten beklentiler şöyle sıralan- dı: "Talebimiz demokra- tildeşmenin hızla gerçek- leşörilmesi. cetelerin tas- fiye edümesi ve örgüüü toplumun yaranlması doğnıltusunda adımla- ruı hızla atılmasıdır. Bü- tün bunlann gerçekleş- mesinden sonra adil ve demokratikbirseçim ya- pılmalı ve pariamento halktan güven kazannuş olarak \eniden seçilebil- metidir." Diğer sendika ve sivil kuruluşlara ortak faali- yetler etrafında ötgütlen- me çağnsı yapılan açık- lamada, KESK'in, işçi konfederasyonlan ve CHP'nin desteğini alan başanlı mücadelesi ör- nek gösterildi. TBMM'deenajitüketengöriişmeler Ş varan öğrctmen zammına ilişkin yasa görüşmeleri sabah 03:20'ye dek sürdü. Bu uzun görüşmeler milletvekUlerinin dc cncrjilcrini saatler ilerledikçe tüketti. Milletvekilleri dayanma güçlerini sonuna dek kullandılar. Kimiieri ise yorgunluğa çareyi kısa kestirmelerde aracfa. (Fotograf: AA) Hükümetin "seçim süresinin 5 yddan 4 yıla indirilmesrne ilişkin önerisini "ıvır zıvir" olarak nite- lendiren Baykal, parlamentonun yığınla iş çıkarmak zorunda oldu- ğuna dikkat çekerek, 1995 yılında seçimi erken yapıldığı gerekçesiy- le eleştirenlerin 4 yılda bir seçim yapılmasını istediklerini belirtti. Seçim yasalan Meelis'in işi Hükümetin erken seçimi kabul ettigini ve haziran ayına kadar ya- sa tasanlannı sonuçlandırması ge- rektiğini belirten Baykal, parla- mento tatile girdikten sonra hükümetin "şu da bu da ya- pılacak" gibi bir söz hakkı- nın olmayacağını kaydetti. Seçim yasalan, seçimin tari- hi ve baraj uygulamasında yapılacak düzenlemelerin TBMM'nin işi oldugunu an- latan Baykal, şu görüşleri di- le getirdi: "Hükümet, irticayla mü- cadele, ekonomik hedefler. yurtdışındaki vatandaşlann oykuUanmalan başta olmak üzere seçimk ilgili yapacağı nevarsa hazirana kadar nok- talayacağını söyledL Bundan sonrası arbk Meclis'in işi. Bayramdan hemen sonra ilk yasama gününden itibaren vergiyle hemen başlamah, ardından haar ne varsa geti- rilmelidir. İrtica>la mücade- le yasalannı hemen kmmalı- dır. Zaman kısıüıdır. Bu za- manı çok ivi kullannıalıdır. Sonra da TBMM oturur sü- kûnetie seçim gerekiyor mu gerekmiyor mu. ne zaman gerekiyor ona bakar. Bu Meclis'in işidir. Hükümet MecnVin yetldlerini devTal- mış değildir. Bugün, hükü- meti oluşturan siyasi partile- rin milletvekillerinden daha fazla hükümetin dışında mil- letvekili \ardır. TBMM, Tür- kiye'de siyasetin temel daya- nak noktasıdır. TBMM'vi dikkate almadan anayasa, yasa \e seçim kararlan ab- namaz, alamaz." Baykal, hükümeti CHP'yi muhalefet konumuna itecek yasa] zorlamalardan uzak durjması konusunda uyanr- ken, memura sendika yasa tasansımn geri çekilmesi ge- rektiğini söyledi. Baykal. "Bunugetiripda- yatması halinde parlamento- nun gündemine ükar. Bu ya- sayı çıkarmakta ısrara olur- sa parlamentoda zaman kay- bıolur. O defterin arük kapa- übnası gerektiğini sa>ın Yıl- maz'a söyleyeceğinr diye konuştu. Bütün hesaplar seçim üzerîne DYP'ye göre hükümet 'Çiller'i Yüce Divan'a gönderip baskın seçim' planlıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1999 yılı için seçim karan alan iktidar, haziran sonuna dek, gerekirse temmuz ayında da TBMM'yi çalıştır- mayı hedefliyor. ANAP Grup Başkanvekili L'ğur Aksöz,"Gönlümüzdekitarih. 1999 Maru'ndaye- rel, Ekimi'nde de genel seçimlerin yapılması. A- ma şinıdi seçim söylemini gündemimizden çıkar- dık. 1 Eldm'den itibaren seçimi konuşunız" dedi. DYP kurmaylan ise. "Yümaz, genel başkanı- nuzı eylülde Yüce Divan'a gönderip baskın seçi- me gjtme besabı )apıyor" görüşünü savundular. CHP Genel Başkanı Deniz BaykaL Başbakan Mesut Yılmaz ile yaptığı göriişmede seçim tari- hinin ilan edilmesi koşuluyla hükümetin tasanla- nna destek vaat etmişti. Hükümetin "Acil seçime gerek yok. Seçim 1999'da olmalı" karanna karşı, 23-İ4 Mayıs'ta kurultayını toplayacak olan CHP de sonbaharda seçim için ısrarlı olmadı. Başbakan Yılmaz'ın bayramdan sonraki hafta sonu Baykal ile yapacağı görüşmede bu konuda son nokta konacak. ANAP Grup Başkanvekili Uğur Aksöz, dün parlamentoda düzenlediği basın toplantısında "seçimigündemlerindençıkardıklannu Meclista- tile girinceye dek icraata öncelik vereceklerini" söyledi. ,Mcsöz, bayramdan sonra Meclis'te DYP Genel Başkanı Tansu ÇUkr'le ilgili oiarak verdik- leri soruşturma önergesi ile bir dizi yasa tasansı- mn görüşüleceğini bildirdi. Dokunulmazlıklann kaldınlmasına ilişkin fez- lekelerin de bayram sonunda Meclis'te ele alın- masını isteyeceklerini bildiren Aksöz. "başbaka- nın bize \erdiği izahata göre. acil seçim ihtiyacı ol- madığı karariaşunlmış. Muhalefet de ashnda se- çim istemivor. FP daha teşkilatlannı kurmadı. CHP ma>ıssonunda kurultay vapacak. Bugünden itibaren seçim söylemini gündemimizden çıkan- yoruz"dedi. Aksöz, 1999 Martı'nda yerel seçimlerin 2 tur- lu olarak yapılacağını, ondan sonra Türkiye'nin önünü göreceklerini vurguladı. Aksöz, "Parla- mento dönemi kapanıncaya kadar seçim konus- mavacağız. 1 Ekim'den itibaren barajlan da, se- çinik ilgili diğer konulan da konuşunız" dedi. Aksöz. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başkanlık sistemi ile ilgili son açıklamalan konu- sundaki sorulara "Birdenbire başkanlık sistemi- ne gecilmesi kolay değiL Prensip olarak karşı de- giliz, ama bunlar tarbşıtanah" yanıtını verdi. ANAP'a olumsuz yanrt DYP lideri Çiller'in siyasi danışmanı Şükrü Karaca. Baykal'ın sırtında yumurta küfesi olma- dığını, Başbakan Yılmaz'ın şantajına isterse bo- yun eğmeyeceğini söyledi. Karaca, "Bav'kal, bü- yük bir güven kaybına doğm gidiyor. Gitsin hal- ka sorsun. insin me\ danlara sorsun. seçim istivtır- lar mı istemiyorlar mı? Bana göre, seçim 1999'a kalırsa. Tann Türk'ü konısun'" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ha>ri Kozak- çıoğlu. Başbakan Yılmaz'ın oyalama taktiğiyle seçim tarihini ertelediğini, CHP'nin de baskı al- tında oldugunu söyledi. DYP'nin ANAP dosya- sını kapattıgını vurgulayan Kozakçıoğlu, "DYP yine meydanlara inecek. Üslubunu sertieştirecek. ANAP'ın >olsuzluk ve talanlanna karşı Mecliste ve meydanlarda sert muhalefet izleyecek" değer- lendirmesini yaptı. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Kod Adı: Yediler... Afyon'un Emirdağ ilçesine iki ay kadar önce öğ- retmeneviaçıldı... öğretmenevinde ne yapılır? Yemek yenilir, içki içilir; konuşulur, tartışılır... Şimdi Ali Osman Yamaç'ın bize gönderdiği fak- sa bir göz atalım: "Halen Afyon ili, Emirdağ ilçesinde oturan emek- li bir öğretmenim. İki ay kadarönce ilçemizde öğret- meneviaçıldı. Kimizaman, bütün üyelerin yaptığı gi- bi biz de öğretmen olan kardeşlerimle oturupyemek yiyonjz. Aziziye llköğretim Okulu öğretmeni, kardeşim Ay- şe Çekiç 01.04.1998 tarihinde ilçe milli eğitim mü- dürlüğüne çağnlarak bir soruşturma başlatılmıştır. Yazılı savunması alınmıştır. Soruşturma konusu; Kay- makamlık makamının 20.03.1998 tarihli, öğretmen- lik tavır ve davranışlannda ölçüsüz bir tutum içerisin- de öğretmenevinde içkiiçme iftirasıdır. Üstelikbu so- ruşturma, hiçbir şikâyet olmaksızın, alınan duyum üzerine yapılmıştır. Oğretmenevi yöneticilehne ve çalışanlanna sorulmamıştır. Kardeşim Ayşe Çekiç ödülleralmış, 19yıllık başa- nlı bir öğretmendir. 1998 yılı için öğretmenler tara- fından yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Söz konusu soruşturma, yalnız kardeşime yönel- tilen bir tutum değildir. Bu tutum, öğretmenevine bayan üyelerin gelmesini istemeyen çağdışı bir tu- tumdur. Soruşturma yanlı olarak başlatılmıştır. Bu soruş- turma, öğretmenlik onuruna yöneltilen bir saldındır. Kardeşim hiçbir zaman oğretmenevi lokantasında öğretmenlik tavır ve davranışına yakışmayan davra- nışta bulunmamıştır. Atatürk Türidyesi'nde kadın-erkekeşitsizliğine, ka- dını kafese kapatmak isteyen çağdışı anlayışa katla- namıyorum. Emirdağ Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya hak- kında bu yanlı uygulamalanndan dolayı, gerekli has- sasiyeti göstereceğinize inancım tamdır." Acaba Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Içiş- leri Bakanı Murat Başesgioğlu. Emirdağ Kaymaka- mı Yusuf Ziya Çelikkaya'nın bu 'çağdışı tutumunu' nasıl karşılayacaklar.. merakla bekliyoruz... ••• Türkiye'deki valiler, kaymakamlararasında 'tarikat bağlantılan' olanlann sayısı kaçtır? Türkiye Cumhu- riyeti'nin valilerinin, kaymakamlannın cami imamlığı gibi ikinci bir görevleri var mıdır? 1996 yılıydı ve kimi valiler, kaymakamlar 'tarikat va- kıflan'nn yöneticileriyle 'kurban derisini nasıl topla- yacaklan' konusunda toplantı yapıyorlardı... Bugün bu valiler ve kaymakamlar hâlâ görevleri ba- şındadıriar... Gelelim Fethullahçılara!.. Kollan sıvayıp 'kurban derisi' toplamak için hare- kete geçtiler, 'ışıkev/en'ndeki öğrencilere görev ver- diler... Faik Bulut'un Ozan Yayıncılık'tan çıkan "Kim Bu Fethullah Gülen" adlı kitabını okudum. Faik Bulut, 'Fethullah Gülen gerçeğini' tüm aynntılanyla anlat- mış... Acaba Fethullahçılar niçin 'kod' adı kullanıyorlar? Fethullah Gülen, Hürriyet yazan Enis Berberoğ- lu'nun köşesine gönderdiği yanrtlarda özeüe şöyle dk yor: "Ben bazı yazılanmda takma isim kullanınm..." " Şimdi Fethullah Gülen'e soruyorum: "Ismail Yediler adlı kişi kimdir?" Gülen, bu soruya yanrt vermeyeceği için ben açık- layayım: "Ismail Yediler, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yö- netmeni Abdullah Aymaz'/n kodadıdır. Aymaz, yıl- larca ABD 'de kalmış, Zaman gazetesinin orada tem- silciliğini yapmıştır. Zaman gazetesinin 1994-1995 yıllanndaki künyesinde Ismail Yediler adı ABD tem- silcisi olarak geçmiştir..." Abdullah Aymaz, Gülen'in Nur kamplannda yetiş- miştir... Fethullahçılann tümünün 'kod' adı vardır ama, on- lar buna 'müstear isim' derler... • • • Emirdağ Öğretmenevi'nde bir eğitim emekçisinin başına gelenler, ABD desteğindeki Fethullahçı ör- gütlenme, üniversrtelerdeki şeriatçı kuşatmaya aca- ba Başbakan Mesut Yılmaz ne diyor? Abdullah Çatiı'dan Hanefi Avcı'ya, Yeşil kod ad- lı Mahmut Yıldınm'dan Haluk Kırcı'ya dek uzanan zincirin halkalannda 'Fethullahçı yakınlaşması' görü- lür... 1992 yılında Polis Akademisi'ndeki 'Fethullah Ho- canın 7â/eöe/en'örgütlenmesini 'hasıraltı eden' Meh- met Ağar değil miydi? Faik Bulut, kitabının sonunda Gülen'le ilgili olarak bakın ne diyor: "Gülen Hoca, daha çokgüttüğü siyasetler aracı- lığıyla Batı ile ilişki halindedir. Sözgelimi, Amerika ve- ya Avrupa'daki bire bir temaslannı biryana bırakır- sak, Gülen'in yıllar boyu ve her dönemde Ameri- ka 'ya en yakın Tün\ siyasipartilerini desteklediği gö- rülmüştür..." Fethullahçılar 1980 öncesi Süleyman Demirel'i, 1980 sonrası Turgut Özal'ı, 1993'te de Tansu Çil- ler'i niçin destekledi? Anlaşılıyor!.. E. Posta: Hikmet.CetinkayaSraksnet.com Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 IRMIKI AYDIN ENGİN C A G D A S Y A Y I N L A R I Korkmayın, konumuz Türkiye sosyal demokrat hareketi değil. Olsa ne iyi olurdu, ama değil. Alman sosyal demokratların- dan söz edeceğiz. Bizimki cılız bir umut. "Seçim 98 sonbahannda mı olsun, 99 ilk- bahannda mı?Barajyüzde5'e mi insin? İki turlu sistemi mi benim- sesek, yoksa seçim bloklanna mı olanak sağlasak" gibi çok ciddi(!), çok yaşamsal(!), çok kuramsal(!) sorulann yanıtianyla boğusan "bi- zim" sosyal demokratlann da ilgi- siniçekmeumudu... Ingiltere'de Tony Blair'in baş- bakanlığından çok, o ada ülkesin- dekı sosyal demokrat hareketin, Ingiliz işçi Partisi'nin başına geçi- şi önemliydi. Blair bir simgeydi. Nasıl Margaret Thatcher vahşi bir kapitalist saldınnın simgesi olup "Thatcherizm" gibi bir "/zm"e isim analığı yaptıysa, Bla- ir de sosyal demokrat harekette "Blairizm" diye anılacak bir çizgi- nin isim babası olsa gerek. Bla- irizm, sosyal demokraside çok Sosyal Demokratlann Dönemeci keskin bir dönemecin adı. Komü- nisthareketleaynlığmı, "kapitalist sömürünün devrimci zorla değil, banşçıl yoldan aşılması" diye özetlenebilecek bir sloganla belir- leyen klasık sosyal demokrasi, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir dö- nemece gelip dayanmıştı. 1959'da Alman sosyal demokrat- lannın ünlü Bad Godesberg Kongresi, kapitalizmi "aşmak" ye- rine, kapitalizmle "uzlaşmak" di- ye nitelenebilecek yeni birçizginin başlangıcı oldu. Şimdi Blair, yeni ve çok keskin bir dönemecin simgesi: Klasik sosyal demokrat hedeflerin terk edilmesi; klasik sosyal demokrat ideolojinin -söylemde değil, ama siyasal yaşamda- kesin reddi! Ingiliz sosyal demokrasisi bu dönemeci aştı. Şimdi "yeniyolun- da" doludizgin ya da "de//" dizgin koşmakta. Sıra sosyal demokrasinin ana- yurdunda, Almanya'da. Anımsa- yacaksınız, birkaç hafta önce, Al- man Sosyal Demokrat Partisi (SPD), sonbaharda yapılacak par- lamento seçimleri için adayını saptadı: Gerhard Schröder. SPD'nin gençlik örgütü Ju- sos'ta (Genç Sosyalistler) başla- dığı siyasal yaşamını, şimdi baş- bakan adayı ve büyük bir olasılık- la da sonbahardan itibaren Fede- ral Almanya Başbakanı olarak taçlandıracak genç kuşak bir sos- yal demokrat. İyi konuşan, etkili fıziğinin far- kında ve bunu bir koz olarak kul- lanabilen, partı içi manevralarda hünerli bir politikacı. Ama onu, kuşağının öteki ön- der sosyal demokratlanndan ayı- ran bir özellıği var: Schröder, Al- man sosyal demokrat hareketine "yeni" bir yörünge çiziyor. Klasik sosyal demokrasinin son kalıntı- lannı da silip atacak bir yörünge. Schröder terimi kullanmıyor a- ma söylediklennden kolayca an- laşılıyor: "Globalizm" diye anılan "ahir zaman emperyalizmi", Al- man sosyal demokrat hareketin- de kendine güçlü bir yandaş bul- du. Cilasını kazırsak, globalizm: Mal, hizmet, hisse senedi, bono ya da nakit kılıklanna girmiş ser- maye'nin, hertüriü gümrük duva- nnı, ulusal sının hiçbir engelle kar- şılaşmaksızın aşabilmesinden, tüm yerkürede canının istediği gi- bi, başına buyruk dolaşabilmesin- den ibaret. 17 Nisan'da, Alman- ya'da SPD'nin program kongresi toplanacak. Görünüştesonbahar seçimleri sırasında halka sunula- cak program tartışılacak. Ama bu kongrenın, sıradan bir seçim programını tartışmanın çok öte- sinde bir anlamı van Sosyal de- mokrasinin anayurdu, yüzyıl bi- terken yenibirdönemecin eşiğin- de. Karargünlerinde! SPD'nin soyağacının en tepe- sine yerleştirilmiş Marks'la ilgili son ideolojik bağlar da kopanlıp atılacak, reddi miras sürecine nokta mı konacak, yoksa... • • • Bu gazetede birkaç yıl önce ya- yımlanan sosyal demokrat hare- ketle ilgili bir diziden sonratelefon eden bir kadın okuyucu, bu ve o satıriann yazannı pek kötü azaria- mıştı: - 1967'denberisosyaldemok- ratım ben. Sosyal demokrasinin kökeninin Kari Marks'a dayandı- ğını ilk kezduyuyorum. Delimisin, nesin sen kuzum? Eğer 17 Nisan'da, Alman SPD'sinde, Schröder'in dediği olursa, herhalde o kadın okuyucu yeniden telefon edecek ve "Be- hey avanak gazeteci, dememiş miydim ben sana" filan diye bir fırça daha atacak. Sahi, Türkiye sosyal demokrat hareketi, Kari Marks üstünene di- yor, ne düşünüyor, bilen, duyan varmı? HfcMET (.TITNKA SEVDANIN ÂİİRKİ BELÜDEĞtL ÇAĞmiN TANI6I ÜÇ YAZAR 2. BASI 3OC0OOTL KUIİLAY OLAYI VE TARİKAT KAMFUII 4 BASI 55C0O0TL SANCILI YILLAR KUJATIIMIJ SOKAKLAR 4. BASI 350 000 TL KUZU POSTUNDA KURT 2. BASI 600 00011. ZAMBAK SANA DA BUUIJTIKAN 2. BASI 600000TL DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI 6O0 0OOTL ÂJIIKADINUR SOKAĞI 2^BASI JERİAT PAZARI 603 000 TL SEVDANIN ADRESİ BELLİ DEĞİL Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Caddesı No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbut Tel: (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog