Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Jandarmadan operasyon • tstanbul Haber Servisi - tstanbul'da jandarma tarafindan gerçekleştirilen operasyonda 108 kişi gözaltına alındı. Dokuz araç trafıkten men edilirken 251 araca toplam 865 milyon lira para cezası kesildi. Büyükçekmece Esenyurt ve Ümraniye Sangazi merkez olmak üzere jandarmanın sorumluluğu altındaki yerlerde yapılan huzur operasyonlannda aynca, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkanlan, ancak satış iz3Ü olmayan 38 kûçükbaş hayvana da el konuldu. Birecik'teki traffik kazası • Haber Merfcea- Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafık kazasında ölü sayısı 28'e yükseldi. Yetkililer tedavileri sûrdürülen 3 yaralının da sağlık dıırumlanrun ciddiyetini koruduğunu bildirdiler. Bu arada ölen 28 kişiden 23 'ünün kimlikJerinin belirlendiği bildirildi. Ankara'dan Birecik'e gelen Iran Büyûkelçiliği Maslahatgüzan Tahir Maliki Simaviki, lranlılann cenazelerinin hava ya da karayoluyla götürülmesine, Iran Dışişleri Bakanlığı'mn karar vereceğini söyledi. SES'ten tayin protestosu • ANTALYA (AA)- KESK'e bağlı Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi üyeleri, yönetim lcurulu üyelerinden Sadık Türk'ün tayininin başka ile çıkmasını protesto ettiler. Antalya Kışlahan Oteli önünde toplanan SES üyeleri, Akdeniz Üniversitesi'nden, Erciyes Üniversitesi Yozgat Sağlık Meslek Yüksekokulu'na sağlık elemanı olarak tayini çıkan yönetim kurulu üyesi Sadık Türk'ün tayininin "sürgün" olduğunu öne sürdüler. Sadık Türk ıçin imza kampanyası açan SES'li üyeler daha sonra olaysız şekilde dağıldılar. HADff'li Varlı tutuMandı • ANKARA (AA)- HADEP Parti Meclisi (PM) üyesi Abdullah Varlı, Ankara DGM'ce tutuklandı. Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nm, HADEP ile ilgili başlattığı soruşturma kapsamında yakalanarak, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle yedek hâkimliğe sevk edilen ancak buradan serbest bırakılan Abdullah Varlı'nın serbest bırakılma karanna soruşturmayı yürüten Savcı TalatŞalk itirazetti. Mahkeme, gıyabi tutuklama karannı Varlı'nm yüzüne karşı okuyarak vicahiye çevirdi. Varlı, tutuklanarak cezaevine konuldu. Halen, HADEP'in 39 PM üyesi hakkında yakalama talimatı bulunuyor. tşçilepden simit eylemi • BANDIRMA(AA)- Balıkesir'in Bandırma Belediyesi'nde çalışan DİSK'ebağh Genel-lş Sendikası üyesi işçiler, öğle yemeğinde "simit" eylemi gerçekleştirdi. Belediye Lokali'nde toplanan sendika üyesi İŞÇİICT, toplusözleşme görüşmelerinin tıkanmasını protesto ettiler ve öğle yemeğini simit yiyerek geçirdiler. Adana'da çevre skandah • ADANA (Cumhuriyef Bürosu) - Adana'da Çamlıca arazisinin konut alanına dönüştürülmesi girişimleri, sonunda başanya ulaştınldı. 2 nisan günü toplanan Anakent Meclisi'nde, arazilerin konut alamna dönüştürülmesinden Adanalılann kârlı çıkacağını öne süren Belediye Başkanı AytaçDurak, arsa sahiplerinin, 133 bin metrekare arazinin 83 bin metrekarelik bölümünü yeşil alan yapılması koşuluyla bağışladıklannı, geriye kalan 50 bin metrekarelik kısımda ise bahçeli konutlar inşa edileceğini söyledi. Yeni Ceza Yasası taslağmda 'kente karşı suç' yine cezasız bırakılıyor... 'Bayramkondular'a dikkat!.. OKTAYEKİNCİ Gecekondulaşma ve ruhsatsız yapılaşmanın "kaçak kentteş- me"ye dönüştürüldüğü 1980'li yıllardan bu yana, hemen tüm uzun tatil günlerini de "kaçakin- şaatiannözgürlükgünleri" olarak yaşıyoruz. 0 kadar ki, aynı özgürlük gün- lerinde kurulan yasadışı mahalle- ler, "nüfuslan 2000'i geçtiği için" şimdi lstanbul'un "yeni bekle be- tedıyeterine" dönüşmüş durumda- lar. Üstelik, belediyelerin bu gibi imar suçlannı da sorgulaması ve önlemesi gereken tçişleri Bakan- hğı'nın teklifı ve hükümet karar- lanyla... Şimdi, 9 günlük Kurban Bayra- mı tatilinde de işte bu hukuk dışı sürecin tahribatıyla karşı karşıya kalınacak. Kaçak inşaatlar, sade- ce kentin "imara yasak" doğal, kültürel ve tarihsel değerlerini yi- ne tahrip etmekle kalmayacaklar; kaçak kentleşmenin "toplumsal hukuk büincinden yoksun" işgal- ci ve yağmacı kültürüne de biraz daha yayılma olanağı sağlayacak- lar... Aslında bu kültür, elbette ki sa- dece "kaçakyapı sektöründe" de- ğil, ülkeyi yöneten genel politika- larda da artık egemen ve "belirle- yjd" bir tutum haline geldi. Bunun en son ve güncel göster- gesi, hükümetin gündemindeki i- ki önemli yasa taslağmda da "kent ve çevre yağmaa"nın yine gözar- dı edilmiş olması. Yıllardırpolitikacılann bile dil- lerinden düşürmedikleri "kente karşı suç" kavramı yeni Ceza Ya- sası'nda hiç yer almazken, yine yıllardır söylenen "imar ranünın vergDendirilmesT konusu da yeni Vergi YasasTnın ilgi alanı dışında. Böylece Türkiye, hem yağma- cılann, hem buna göz yumanlann hem de trilyonlarca liralık spekü- latifkazanç elde edenlerin "cennet ülkea" olma talihsizliğinden yine kurtulamıyor... Gecekondulaşmanın kaçak kentleşmeye dönüşmesinde en önemli etken, bu imar suçlanna "göz yumanlar" hakkında caydı- ncı yaptınmların bulunmaması. Yasalar, ruhsatsız yapılara yıkım öngörüyor ve yapı sorumlulanna da belli cezalar tanımlıyor; ama "ruhsatsızinşaataengelolmayan" yetkililer için bir ceza tanımı ve uygulaması yok. İşte bu yasal boşluk ortamında Kaçak yapdaşma, uzunbayram tatillerinde 'ruhsatsız aparrmanlaş- maya' dönüşûyor. Yetkililer ise bunu önJemek yerine sürekli imaraffi hazırlıklarryla uğraşıyorlar™ yöneticiler politik beklenriler için imar suçlanna göz yumarken, ruh- satsız inşaat da yasal binanın ya- nında "avantajh" hale dönüşûyor. Çünkü kaçak yapılarda plan yok, proje masrafi da yok, belediye har- cı ise hiç yok. Belki sadece "ba- ğtş" var... Kente karşı suçun "ruhsaüı" olanlan ise yine yerel yönetimle- rin hukuk dışı imar izinleriyle ger- çekleşiyor. Kültür ve çevre değer- lerini gözardı eden, kent ve toplum haklannı gaspeden imarkararian- nı "denetimsiz yetküemle" alan yerel yöneticiler, imarplanlannda da benzer içerikli değişiklikler ya- parak yağma ve tahribata olanak sağlıyorlar. Bu gibi durumlarda da "huku- ka aykın imar izni ve karan ve- ren" yerel yöneticiler hakkında caydıncı bir yaptınm getiren ya- sal düzenleme yok. Öyle olunca da kente karşı suç- lar bir "betediye potitikasrna dö- nüşüyor ve toplumun çevre hakkı- nı çigneyen uygulamalar artık ida- ri yargıda dava açılsa bile önlene- miyor. Çünkü yargı dava konusu kara- n durdursa bile, o karara göre baş- layan hukuk dışı izinli inşaatlar çoktan yükselmiş oluyor. Aynca yine bu inşaatlar için yargının ver- diği yıkım kararlan da zaten aynı "yapünmszortam'' yüzünden be- lediyelerce uygulanmıyor... Bütün bu nedenlerle hüküme- tin son Ceza Yasası taslağmda da kente karşı işlenen imar ve çevre suçlannın yine "kapsam dışında" tutulması, uzun tatillerde ışbaşı yapan kaçak yapı güçlerine yeni- den cesaret vermek anlamına ge- liyor... Evet. Türkiye uzun bir bayram tatiline yine yağma hazırlıklan karşısındaki çaresizliğiyle giriyor. Kente karşı suç sektörü ise "yasal kayınna"nın keyfıni çıkartıyor.. Hafta sonlarıyla blrleşen uzun tatll Için yurttaslar sahll kentlerlne akın ettl 9 günlük bayram tatüi başladı HaberMerkeri - Kurban Bayramı tatiiibu gün başladı. Arife günü ve hafta sonlanyla birleştirilerek 9 güne çıkanlan bayram tati- linden yararlanmak isteyenler tatil beldele- rine akın etti. Meteoroloji yetkilileri de tüm yurtta uzun süredir etkili olan soğuk ve ya- ğışlı havanın, Kurban Bayramı'nda yerini güneşe bırakacağı müjdesini verdi. Halkın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirebilmesi için sağlıktan haberleşmeye kadar her alan- da önlemler alındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapı- lan açıklarnaya göre, yağışlann bugün Do- gu Karadeniz ile Dogu ve Güneydoğü Ana->< i Kurban dyakyor Kurban Bayramı'na üç gün kala kurbanük hayvanlann fryatian bötçeieri zorhıyor. Fryadar, küçûkbaş hayvaniarda 4(^60 miryon Kra, büyükbaş hayvaniarda 100- 600 miKon lira arasında değişirken tanm Bakanhğu vetermer raporu olmayan havvanlann ahnmaması uyansında bulundu. EMni vedbelerini yerine getirirken ortak olarak deve kesmek iste>en yurttaşlann ise 600 rnihon üe 1 mihar ürayı gözden çıkarmalan gerekiyor. Türkrye'de Kurban Bayramı'nda 4 miiyona >ak»n kfiçök ve büyükbaş hayvan kesimi vapılacağını anımsatan tstanbul Veteriner Heidmkr Odası Başkanı Prof. Tahsin Yeşildere, Kurban bayramlannın hayvancüık sektöründe kriz yaratmaya başladığını söyledi. Prof. Yeşildere, Türkiye'de hayvanahk sektörünün krizden kurtutanası için kurban kesiminin EHyanet tşleri Başkanlığı'nca verflecek bir fetva fle ild jil ertelenmesi gerektiğinikaydetnüştL (Fotoğraf: UGUR GÜNYÜZ) dolu'nun doğusunda etkili olduktan sonra yurdu terk edeceği tahmin ediliyor. Tüm yurtta pazar ve arife günü yağış beklenmez- ken hava sıcaklığı artarak mevsün normal- lerine ulaşacak. Bayram süresince yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, öteki yerler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklığı bi- raz daha artarak mevsim normallerinin üze- rinde seyredecek. Bölgelerde en yüksek hava sıcaklığı, Ka- radeniz kıyılanyla Doğu Anadolu'nun doğu- sunda 15-20, Marmara ve yurdun iç kesim- ierinde 20-25, Ege ve Akdeniz kıyılannda 25-30 derece dolaylarında Ege ve Akdeniz'de deniz suyu sıcaklıklan- nın 18-20 derece civannda olacağı tahmin ediliyor. Yurttaşlann uzun bayram tatilini Is- tanbul'da rahat geçirebihneleri için önlem- ler alındı. tstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlı- ğı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince İETT otobüsleri, tram- vay, hafıf metro ve teleferik hizmetleri üc- retsiz yolcu taşryacak, sefer sayılan arttın- lacak. İSKİ de bayram süresince kente tam kapasiteyle su verecek. Olası su anzalan ve kanal tıkanıklıklan ile ilgili şikâyetler, Alo . 185 ve 588 38 00 numarah telefonlara yapı- Kurban Bayramı 'mateme'dönmesin ALİER Emniyet Genel Müdürlüğü Eği- tim ve Araştırma Daire Başkanı Remzi Tan, geçen Kurban Bayra- mı'nda trafik terörünün 178 can al- dığını anunsatarak, bayram sevinci- nin "mateme" dönüşmemesi için tatilde trafiğe çıkacak sürücüleri uyardı. Trafık Psikoloğu Yeşim Yasak da trafik kazalannın iki önemli nede- nüıin "kural ihlaDeri" ve "Abarol- mş kendine girvıen'' olduğunu be- lirtti. Her bayramda yüzlerce kişinin ölümüne neden olan trafik terörü- nün önüne geçilebilmesi için uz- manlar, sürücüleri yine uyardılar. Emniyet Müdürü, Remzi Tan, sürü- cülerin dikkatli olması durumunda kazaJardan ka>TiaJdanan ölümlerin azalabileceğini söyledi. Emniyet Genel Müdürlüğü ista- tistiklerine göre, 1996'da 4 gün sü- ren Kurban Bayramı'nda meydana gelen 182 trafik kazasında 150 kişi . hayatını kaybetti, 314 kişi de yara- landı. Geçen yil Kurban Bayra- mı'nda ise kazalarda tam bir patla- ma oldu ve toplam 641 kazada 178 kişi öldü, bin 357 kişi de yaralandı. Iki ay önce kutladığımız Ramazan Bayramı'ndaki 239 trafık kazasın- da da 92 kişi ölürken, 562 kişi de ya- ralandı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 1997 yılı içinde meydana gelen tra- fik kazalannda saptadığı 410 bin 938 sürücü kusurundan ilk sırayı 90 bin 498 kusur ile arkadan çarpma aldı. Diğer önemli kusurlar da şöy- le sıralandı: Uykusuzveyorgun araç kuflanma: 64 bin 54, kavşaklarda geçiş ûstünlüğüne u>mama: 60 bin 668, Doğrultu değişrirme manevra- lannıyanlışyapma:51.846, asjnhız: 24 bin 132. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, arkadan çarpmalarda araç hızının yansı kadar olması gereken mesa- fenin (metre olarak)genellikle ayar- lanamadığmı, özelikle şehirlerara- sı yol deneyimi bulunmayan sürü- cülerin bu mesafeyi ayarlamakta zorlandıklan ve otobandan tali yol- lara girerken uygun hız konusunda yanıîgıya düştüklerini kaydettiler. Trafik Psikoloğu Yeşim Yasak da, yaptıklan araştırmalarda "ku- ral ihlali" ve "abarnlmış kendine güvenden' 1 kaynaklanan davranış- lan kazalann başlıca iki nedeni ola- rak belirlediklerini kaydetti. Yasak, bu davranışlann temelinde, "tehü- keli bir durumla başedebiürim; sü- rücü becerilerim bunayeterli", "ba- na bir şey olmaz". "Tüm oiası tehö- keleri kontrol edebuirim" gibi var- sayımlann bulundugunu vurguladı. Yeşim Yasak, kendi hatasını kabul etmeyerek hatayı karşı sürücüde, çevre ve yol şartlannda arayan sü- rücü davranışıyla da sıkça karşılaş- tıklannı ifade etti. Emniyetten öneriler • Yola çıkmadan önce aracını- nn genel bakımını yaptınn ve bn- lundurulması gerekli malzemele- ri kontrol ediniz. • Emniyet kemerinizi takınız. Alkollü, uykusuz ve yorgun araç kullanmaymız; her 2-3 saatte bir molavererek dinleniniz. • Öndeki aracı, hızınızın yan- $ı kadar bir mesafeden takip edi- niz (Hızınız 80 km ise 40 metre mesafeyle). Hız sınınnı aşmayı- nız, aracınızın hızını hava, yol ve rrafiğin durumuna göre ayarlayı- nız. • Trafık polisine, trafik işaretle- rine ve kurallanna uymayan ve di- ğer sürücüleri zor durumda bıra- kanlan trafik polisine bildirin. • Geçiş öncülüğü sizde olsa bi- le kavşaklarda dikkatli olun. Şe- hiriçi geçişlerde yayalara dikkat ediniz. • Karşılaştığınız kazaya müda- hale etmeden önce kendi güvenliği- nizi alın; ilkyardımı biliyorsanız uy- gulaym. • Döoemeç, tepe üsrü, köprü girişleri, dar yollarda, görüşü en- gelleyen sisli ve yağışlı havalarda öndeki aracı geçmeyiniz. labilecek. lstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO), bayram süresince Avşa-Marmara adalan, Çmarcık-Esenköy hatlanna seferler düzenleyecek. Aynca, bu hatlar dışında Ye- nikapı-Yalova, Kartal-Yalova, Kabataş-Yalo- va, Kartal-Bostancı-Adalar hatlanndaki se- ferler arttınlacak. Kontrol Daire Başkanlı- ğı ekipleri, bayram süresince ve öncesinde şehirde kurulan ve ilçe belediye başkanlık- lan tarafindan belirienen noktalardaki kur- ban satış yerlerinde denetimler yapacak. Be- lirienen yerler dışında kurban sahlmayacak. Kesim yerlerinin temizliği sürekli kontrol edilirken kesim yapacak kasaplarda bilgili olması şartı aranacak. Yurttaslar, zabıta kcotur sundaki istek ve şikâyetleri- ni 527 57 00 numaralı tele- fona yapabilecekler. Veteri- ner Müdürlüğü ekipierinin kurban satış ve kesim yerle- ri ile ilgili denetimleri ara- lıksız sürdürülecek. Acil Yardım ve Cankur- tarma Müdürlüğü, Mezar- lıklar Müdürlüp, Iktisadi Teftiş Heyeti ekipleri ile II Sağlık Müdürlüğü ekipieri- nin çalışmalan da arttınla- rak sürdürülecek. Türk Tele- kom, teknik hizmetlerdeki nöbetçi personel ve ekiplerin bayram süresince çıkâbile- ceİc anzalar için takviye edil- diğini açıkladı. Kurban Bay- ramı'nda abone anzalan tek- nik ekipler tarafindan gide- rilecek ve ankesörlü telefon- lar sürekli kontrol altında tu- tulacak. Uzak mesafe haber- leşme hizmetlerinin aksak- sız yürütülmesi ve herhangi bir sorun olduğunda alterna- tif güzergâhlann devreye girmesi için bütün hazırlüc- lar tamamlandı. Bayramda radyo ve televizyon yayınla- nnm kesintisiz verilmesi, kablo televizyon anzalanna gecikmeden müdahale edi- lebilmesi için de nöbetçi ekip takviyesi yapıldı. Bankalar çahşryor Bayram arifesinde kamu kuruluşlan ve 6 bankamn yanm gün çalışacağı bildi- rildi. Emlakbank, Ziraat Bankası, Iş Bankası, Garan- ti Bankası, Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası pazartesi gü- nü öğlene kadar çahşacak- lar. Ote yandan bayram ön- cesi nakde sıkışan bankala- nn ATM'lerinde para bulun- maması izdihama neden ol- du. Sabah saatlerinde Yapı Kredi Bankası'nm ATM'le- rinin önünde uzun kuyruk- lar oluşması, vatandaşlar arasında "Paralanmızj kul- lamyorlar" şeklinde yorum- Ianırken, banka yetkilileri bayram nedeniyle tahminle- rinin üzerindepara çekildiği- ni ve ATM'lere konulan pa- ralann çabuk tüketildiğini belirni. Yapı Kredi Bankası Nakit Yönetim Servisi Şefi Fîkret Özen, sorunun sis- temdeki aksaklıktan kaynak- landığı belirtti. Iş Bankası'nın önünde bi- riken kuyruklann ise ATM'lerdeki paralann ta- mammuı çekilmesinden kaynaklandığı belirtildi. tş Bankası Nakit Yönetim Ser- visi'nden bir yetkili "ATM'lerde para bitmişti. Para gönderdik" dedi. ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Bunlap Akıllanmayacak... Faziletli(!) siyasetçilere baktıkça, inanın çok şaşı- nyorum. Biri çıkıyor; "Gökkubbeyi kafalanna yıka- nz" diye atıp tutuyor, bir diğeri mahkemeleri ve yar- gıçlan tehdit ediyor. Basın organlarına baktığımız zaman da aynı havayı görüyoruz. Her biri bir mahal- le kabadayısı. Esip gürlüyorlar... Kendi kendime, "Bunlarhiç akıllanmayacak mı" sorusunu soruyorum. "Bu tür çıkışlarfa, kendi iple- rini kendilerinin çektiğini ne zaman anlayacaklar?" Yerel yönetimlerdeki "pislikler" teker teker gün ışığınaçıkmaya başladı. Birarkadaşım, Istanbul'da- ki Refahlı bir ilçe belediyesindeki pislikleri anlattı. Ku- laklanma inanamadım. "Dün bir çorba parasını denkleştiremeyenler, bugün Mercedes beğenmez oldular" diyor. Büyük bir rantı inanılmaz bir obur- lukla sömürmüşler ve sömürmeyi sürdürüyoriar. Bel- ki de bu tür pisliklerin ortaya çıkmasının korkusuy- la "efeleniyoriar". Eğer efelenirlerse, üzerierine gi- dilmeyeceğini umuyoriar. Şubat 1997 "muhtırasının" ne anlama geldiğini hâlâ anlamadılar. Anlamamakta hâlâ ısrar ediyoriar. Türkiye'nin "kuruluş felsefesi" içinde, İslami refe- ranslarfa" sryaset yapılamayacağını anlamaları için, acaba daha neler olması gerek? Türkiye, "Halk egemenliğine dayanan, laikveçağ- daş bir cumhunyettir". Bunu kimse değiştiremez. Ne halk egemenliğinin yerine bir başka egemenlik koyabilirsiniz, ne devletin "çağdaş" ve "laik" düze- nini değiştirebilirsiniz. Çağdaş ve laik düzeni değiş- tirmek söz konusu olduğu zaman "halk egemenli- ği" kavramını da ileri süremezsiniz. Zira halk ege- menliği çerçevesinde, "çoğunluk iradesinin" çağ- daş ve laik düzeni değiştırebileceği yanılgısına dü- şerseniz, demokrasi kavramının dışına çıkarsınız. Halk egemenliği anlayışı, çoğunluk iradesinin, azırv lık iradesini ortadan kaldırmasına izin vermez. Kal- dı ki Türkiye'de bir Islam şeriatı düzeni isteyenler, bir çoğunluk olmayı, akıllannın ucundan bile geçire- mezler. Adamlara bak/yorum, sanki "kös dinlemişler". Sanki Türkiye son birkaç yıldır, bunların yüzünden "şeriaf-darbe"tahterevallisinde sallanmamış, san- ki Türkiye bunlann yüzünden "şeriatçı-laik" kutup- laşmasını yaşamamış gibi... Aynı saldırganlık, aynı yalanlar, aynı lekeleme ça- balan... Peki bugünkü durumlannı nasıl açıklıyorlar acaba? Mesut Yıhnaz hükümetinin başansızlıklan, bu in- sanlann seslerini yükseltme cesareti bulmalannın temel nedeni. Bundan bir süre önce yazdığım bir ya- zıda, "Acaba bu hükümet ölüyü diriltebilecek mi" sorusunu sormuştum. Korkanm diriltiyorlar Dünkü (öncekı gün) gazetelere baktım, Tansu Çil- ler'le Necmettin Hoca gazetecilere baş başa poz veriyorlar. "Demokrasi kahramanlanna" da maşal- lah... Fakat adamlan mahkemeler konusunda "hakiı kı- lan" gelişmeler de olmuyor değil. Parsadan, örtü- lü ödeneği dolandırdığı ıçin mahkûm oluyor. Ama bu parayı "kimin" ve "niçin" verdiği belli değil... Böyle mantık mı olur? Böyle adalet mi olur? Kargalar bile güter buna. Geçenlerde bir TV programında konuşmacılar- darı biri "Susuriuk unutturuldu" dedi. "Asla" chye müdahate ettim, "Susuriukasla unutulmadı ve unu- tulmayacak". Gerçekten Susuriuk'un unutulmasına ve unutturulmasına asla izin vermeyeceğiz. "Türki- ye'nin gururduyduğu"^ kimi eli kanlı katiller. uyuş- turucu kaçakçılan, kumarhane mafyası üyeleri, şim- dilik "saygın vatandaşlar" gibi ortada dolaşıyoriar- sa da; bunlardan eninde sonunda hesap soracaği- mıza dair inancımızı asla yitirmeyeceğiz. Soluğu- muzu hep enselerinde hissedecekler. Bugün boş- verseler ve önemsemeseler bile, yann boşveneme- yecekler. Kemalist Cumhuriyet'e yönelmiş bulunan tehdit- lerin ardında, bir "şercephesi" vardır. Ve bu şercep- hesi üç ayaktan oluşmaktadır. Bunlardan biri "Islam şeriatçılan", ikincisi "etnik aynlıkçılar" ve nihayet üçüncüsü, "süperdemokrat"vegenellikle "dönek" entelektüellerdir. 1980 sonrasında bu üç grubun "hamisi" de Tur- gut Özal'dı. Şeriatçı kadrolaşmaya da o hız verdi, "Federasyonu bile tartışabiliriz" diyerek aynlıkçı gruplan da o cesaretlendirdi, "Bu cumhuriyet çök- müştür. Şimdi ikinci bir cumhuriyet kurmanın zama- nıdır" diyerek "süper zekâlı liberalleri" de o cesa- retlendirdi. Bu "şer cephesinin "yarattığı olumsuzluklann or- tadan kaldınlmasına çalışılan günümüzde, bu şer cephesinin "banisine" devlet parasıyla bir anıt-me- zaryapılmakta olmasını nasıl açıklayabiliriz? Bunlar hiç mi akıllanmayacak? Başta Ismet Paşa olmak üzere; bu ulusa hizmet eden nice onurtu devlet görevlisi, Anıtkabir'in "kıyı- cığında" huzur içinde yatarken, Turgut Özal böyle bir "ayncalığı" hak etmek için neyapmış acaba? Ya- pılan anıt-mezar, acaba başımıza açtığı bunca der- din ödülü mü? Bunlar hiç akıllanmayacak... T.C. FATİH 4. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞrNDEN EsasNo: 1997 234, Karar No: 1998 123 Davacı Fetanet Azsızan tarafindan davalı Raşıt Azsı- zan aleyhine açılan boşanma davası sonunda; Davalı Raşit Azsızan'ın adresinde bulunamaması ve adresinin araştınlması sonucu yeni adresinin tespit edi- lememesinden dolayı dava dilekçe ve duruşma günü ilanen teblig edılmış adı geçen davalı duruşmaya gel- memiştir. Mahkememizce taraflann boşanmalanna ve müşterek çocuklan Azmfnın velayetinin davacı anneye verilmesıne. her ayın ikinci ve 4. cumartesi günü saat 09.00 ıla 17.00 arasında baba ile çocuğun görüştürüle- rek şahsi ilişki duzenlenmesıne. talep olmadıgından tazminat ve nafaka takdirine yer olmadıgına karar ve- rildiğı, Işbu karann gazetede ilan tarihinden ıtibaren 1 ay içinde temyiz edilmedıgı takdirde kesinleşmış sayılaca- ğı hususu ilanen teblığ olunur. Basın: 14172
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog