Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 13 Ferhat Özgür'ün Toprak' adlı sergisi Istanbul İş Bankası Parmakkapı Sanat Galerisi'nde Tuvalde yaşayan, üreten toprak TURANEROL • Ferhat Özgür 'Toprak' sergisinde formlar tamamen iç içe geçerek, toprağa özgü bir kımıldamayı, hareketi, enerjiyi, yaşantıyı açığa çıkanyor. Tuval üzerine serigrafi kâğıt, boya gibi kanşık gereçlerden oluşan işlerin her biri, kendi içinde bir tını taşıdığı gibi, tümü bir araya gelince de orkestraya özgü bir çoksesliliğe dönüşüyor. sal bir analizini ve bugün otuz yaş su- lanndaki genç kuşağın öyküsünü an- latmaya girişen bir yazara henüz rast- lamiş değiliz. Plastik sanatlar alaninda yazarlığa sıvanmış görünen bazı eleş- tirmen ya da sanat tarihçisi kişilerin. 1936 yılından beri süregelen birsıra- lama biçiminden kurtularak, hazırcı- lıktan uzaklaşarak ülkemizdeki sanat- çılan. onlann davranış bıçimlerini. kü- meleşmelerini, bireysel ya da topluca girişilen yenilikçi ya da gelenekçi ara- 'Toprak-8\ 1997, tuval üzerine kağıt, boya, 150x140 cm. Genç sanatçı Ferhat Ozgür'Toprak' adını verdiği ve bir buçuk yıldır üze- rinde çalıştığı yeni resimlerini 31 Mart- 29 Nisan tarihleri arasında, İş Banka- sı Parmakkapı Sanat Galerisi'nde ser- gıliyor. Türkiye'de, plastik sanatlar yapı de- ğiştirme süreci yaşıyor. Geleneksel yöntemler, araç ve gereçler terk edili- yor, yeni ifade, yeni anlatım olanakla- n araştmlıyor, yeni araçlar, değişik ge- reçler bulunuyor. Araç ve gereç, biçim ve içerik sentezinin temel unsurlann- dan olduğu için, bu değişme görünüş- teki siyasal, toplumsal söylemleri aşan bir başkalaşıma yol açıyor. Ne var ki. son dönem sanat etkinliklerinin yapı- yışlan evrensel bir terminolojiye göre incelemeye, sıralamaya, dökümünü yapmaya yönelmemiş olmalan bir ek- sikliktir. Oysa bu gençlerin birçoğu şu sıralarda büyük bir olasılıkla bir gün çağdaş sanatımıza bir katkı sayılabile- cek en önemli ve kalıcı işlerini yarat- maktadırlar. Ferhat Özgür de Türk sanatmdaki yenilikçi siirecin öncülerinden biridir. Genç sanatçının en kayda değer yön- lerinden birisi, inkârcı olmayişı. sana- tımızın geçmiş değerlerine ve güzellik- lerine içten bir sevgi ve saygı duyma- sı, ama hep yeni ve başka bir şeyler or- taya koymanın gerekliliğine de inan- ması ve bu yönde çaba göstermesidir. Sanatçı daha önceki çalışmalannda, yazıyı, tuğrayı çağnştıran soyut-orga- nik formlardan oluşan kâğıt modülle- ri kumaş boyalanyla kazanda kaynat- tığı bezler üzerine yayıyordu. "Top- rak" sergisinde ise, formlar tamamen iç içe geçerek. toprağa özgü bir kımıl- damayı, hareketi. enerjiyi, yaşantıyı açığa çıkanyor. Ferhat Özgür. sergi mekânlan ile iş- lerinin boyutlan arasında bir orantı da kuruyor. Tuval üzerine serigrafi kâğıt, boya gibi kanşık gereçlerden oluşan işlerin her biri, kendi içinde bir tını ta- şıdığı gibi. tümü bir araya gelince de orkestraya özgü bir çoksesliliğe dönü- şüyor. . -, ölü yüz maskesi üzerine yapılan çalışmaların sonucu tartışılıyor Shakespeare'in yeni yüzü Kültür Servisi - NVilliam Shakespeare'in yüz hatlannın nasıl olduğu konusu açığa çıktı. Alman bilim adamlan ünlü yazann ölü yüz maskesi üzerinde uzun süren çalış- malannı sonuçlandırdı. Maske üzerinde yapılan bilimsel araştırmalar Shakespeare'in büst ve portrelerinin ölü- münden sonra yapıldığını gösteriyor ve bilim adamlan yapılan büstlerden birinin maskeyi örnek aldığına inanı- yor. 19. yüzyılda Almanya'da ortaya çıkan ve daha sonra lngilizler tarafindan bir şekilde orta- dan kaldınlan maske, Shakespeare uzmanlan kabul ettiği takdirde bu ko- nudaki en ıvi kanıt olacak. 1995 yılından bu yana maske üze- rinde çalışan Mainz Üniversitesi tn- gılizce Profesörü Hildegard Ham- merschmidth-Hummel yaptığı açık- lamada. "Shakespeare'e ait tek bir i- maj yok, ancak şimdi elimizde ünlü yazara benzeyen bir maske var" dedı. Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde çalışan bilim adamlan maskenin yüz hatlannı çıkarmak için üç boyutlu fo- , tograf tekniklerini kullandılar. Aynı yöntem VVanvickshire'da Charlecote Parkı'nda bulunan Shakespeare büs- tü üzennde de kullanıldı. Statford'da- ki Holy Trinity KJlisesi'nde bulunan büstün orijinalinin ise geçen zaman içinde yıprandığı için onanldığından orijınallığinı kaybetmişolabileceğini belirtıyoraraştırma- cılar. Bununla birlikte Charlecote Parkf ndaki büst üze- rinde yapılan araştırmada Shakespeare'in sol gözünün alt tarafında üç küçük şişlik olduğu görüldü. Bunlar ölü yüz maskesındeki şişliklerleeşleştirilebilir. Statford'daki ori- jinal büstte ise böyle bir şey yok.Hammerschmidt-Hum- mel yaptığı açıklamada büstün orijınalindeki şişliklerin yıpranma ya da restorasyon sırasmda kaybolmuş oldu- ğunu belirtiyor. Bununla birlikte Charlecote Park'ındaki büstün heykeltraşı Gheerat Jannsen'in büst üzerinde şiş- NVffliam Shakespeare likleri belirttiğine inanılıyor. Maskenin gizemi kimin yaptığı belli olmayan iki Sha- kespeare portresiyle karşılaştınldığında ortaya çıkıyor. Bu resimlerden biri Lord Chandos tarafindan National Portrait GalleTy'e hediye edildi. Diğeri ise Charies Flo- werstarafindan 50 yıl boyunca Royal Shakespeare Tiyat- rosu'nda korundu. Hammerschmidt- Hummel yaptığı açıklamada bu portrelerle, Statford'daki orijinal büst ve ölü yüz maskesi karşılaşhnldığında arada benzerliklenn olduğunu söyledi. Ölü yüz maskesin- de sol gözün alt tarafında görülen şiş- likler Chandos ve Flowers'ın elinde bulunan tablolarda da görülüyor. Horst-Schmidt göz klinığınden Profe- sör VVaKer Lerche bu şişlikleri kanser belirtisi olarak görüyor ve hatta sanat- çının kanserden ölmüş olabileceğini ıleri sürüyor. 1616 yılında 52 yaşında ölen, Sha- kespeare'in yüz maskesinin alındığına dair bugüne dek hıçbir delil yoktu. Hammerschmidt-Hammel bu maske- nin heykeltraşlar tarafindan model ola- rak kullanıldığinı ileri sürerek. "Bu nıaskelerin bu insanlar için bir değeri \okru muhtemelen, çünkü yalnızca kendilerine \ardımcı bir araç olarak kullanıyoriardı bu maskeierl Aynca bu maskekri konımadıklan için bir- çok maske kaybotanuş'' diyor. Shakespeare'in ölü yüz maskesi 1775 yılında Lond- ra'yı ziyaret eden bir aristokrat tarafindan satın alınmış. Ilk kez 1849 yılında varlığından haberdar olunan maske şimdilerde Darmstadt'da korunuyor. Hammerschmidt-Hummel'in bu iddialannı Shakespe- are uzmanlan şüpheyle karşılıyor. Londra Üniversite- si "nden Shakespeare uzmanı Dr. Thomas Heary yaptığı açıklamada ölü yüz maskesinin hiçbir bilimsel değer ta- şımadığını ve bu maskenin Shakespeare'in yüzünün na- sıl olduğunu ortaya çıkarmadığını vurguluyor. Kaıikatürle resmin buluşması Gürbüz Doğan Ekşioğlu'nun Grafik-Karikatür türündeki resimleri 14 Nisan'dan itibaren Vakko Beyoğlu Sanat Galerisi'nde sergilenecek. Sanatçı, yapıtlannda karikatür sanatının mizahi ve felsefi yönüyle resim sanatının görsel zenginliğini birleştirmeyi amaçhyor. Her sanatçının olması gerektiği gibi güncel değil kalıcı, yerel değil evrensel olmayı, izleyicilere yeni pencereler açmak istediğini belirtiyor. Ekşioğlu'nun yapıtlan 2 Mayıs'a dek izlenebilir. 'Şürleşenşar/a söderi9 • Şarkı sözlerinin şiir gibi değerlendirilmesi edebiyat çevrelehni ikiye böldü Küttür Servisi-Şarkj sözü yaz£nj>ekçok müzisyenin şair olarak görülmeye başlan- ması ve bu müzisyenlerin yapıtlannın şiir kitabı olarak basılması, edebiyat çevrelerin- de değişik yorumlara yol açıyor. Edebiyat çevreleri, şarkı sözlerinin edebı değeri ko- nusunda ikiye aynlmışdurumda. Birtakım şairler şarkı sözlerinin hiçbir şekilde şiirler- le eş tutulamayacağını belirtırken genç ku- şaktan bazı şairler özellikle Bob Dylan ve John Lennon gibi müzisyenlenn yazdıkla- n sözlerin şiir değeri taşıdıklanna ve yak- laşımlanyla şıirin gelişimini de etkiledik- lerine dikkat çekiyor. Bu yılki T.S. Eliot ödülünün sahibi Don Paterson şiir ile şarkı sözünün çok farklı ya- pıya sahip olduğu görüşünü sav unanlar ara- sında yer alıyor: " Şiir yazarken yapıtınıza müzikalite katmava çauşıyorsunuz. Öte yan- dan >etkin bir şarkı sözü yazan, parçasın- da müziğe yer bırakmak zorundadır. Pek çok şair bu nedenle kötü şarkı sözleri yazar, çünkü bütün boşluklan doidurmak ister." Amerikalı şair Michael Donagh) ise Ro- bertLowelTin 1959 yılında yaptığı gibi mü- zisyenlerin şiirlerini henüz üzerine nota ya- zılmamış librertolara benzetıyor ve Pater- son'dan çok daha agırbırdille eleştinyorbu yapıtlan. "Şair gibi geçinen" söz yazarlan- nın yapıtlannı okuduğunda hep bir eksık- lik hissettiğini belirtiyor Donaghy ve ekli- yor. "Bob Dylan'ın müakteki başansında grubunun, gitannın ve sesinin etkisi büyük. Ancak şiirlerini kitaptan okuduğunuzda bas ve davuldan aynlmışon dakikabk eiekt- ronik gitar solosu dinlemiş gibi oluyorsu- nuz. Keats okuduğunuzda ise bası ve davul- lan da duyabiliyorsunuz. Gerçek şairierin yapıtlannda her şe> sayfadadır. Iyi bir şair akunızın kulağını açmak için gerekli bütün unsurlan koyar şiire." Öte yandan şair ve oyun yazan Andrian Mitchell şaırler ve söz yazarlan arasında bir fark olduğu görüşünü kesinlikle kabul etmiyor. Jacques Prevert'in Fransız Caba- releri ve Brecht'ın Alman tiyatrosu için yazdığı sözlerdeki şıirselliğe dikkat çeke- rek, sözler ve şiir arasına Berlin duvan gi- bi bir set çekilmesine karşı çıkıyor, tek ay- nmın iyi şiir ile kötü şiir arasında yapılabı- leceğıni vurguluyor. Bütün bu tartışmalar sürüp gıderken, bu- gün genç şairierin çoğu söz yazarlannın an- latım tarzını taşiyorlar şiirlerine. Söz ya- zarlannın dolaylı anlatımından etkilendik- lerini belirten şairierin başında Ruth Padel yer alıyor. Padel özellikle Tracey Chapman, MicheHe Shocked, Tori Amos ve Micheüe Schocked'un değişik bakış açılanyla ede- biyata da çok şey kattıklannı belirtiyor. Genç şairierin en çok etkilendikleri söz ya- zarlannın başında ise John Lennon. Paul Mc Cartney. Bob Dylan ve Jarvis Cocker yer alıyor. M.U. Güzel Sanatlar Fakültesi kapılannı topluma açmak için bir dizi etkinlik başlatıyor Bu atölyelerde dileyen herkes yaratabilir Kültür Servisi - Marmara Üni- versitesi Güzel Sanatlar Fakülte- si. kapılannı topluma açmak ama- cıyla bir dizi etkinlik gerçekleşti- recek. Kendi öğrencilerini egıt- menin ötesinde sanatın yaygınlaş- ması, insanlann yaşam kalitesi- nin yükseltilmesi ve insani duyar- lılığm derinleşmesine katkıda bu- lunmak isteyen kurum, "Akşam Hafta Sonu Atöheleri" başlığı al- tında fakültenin Acıbadem kam- pusunda herkese açık sanat prog- ramlannı 14 Nisan'da başlatıyor. Prof. Tayfiın Erdoğmuş'un so- rumluluğunda gerçekleştirilen Akşam Hafta Sonu Atölyeİeri, 14 Nisan-25 Haziran tarihleri arasın- da salı ve perşembe günleri saat 18.30- 20.30 arasında yürütüle- cek. Resim, heykel, cam, takı, bil- gisayardestekli tasanm, fotoğraf, günümüz sanatı, yazma, baskı re- sim olmak üzere dokuz dalda dü- zenlenen atölye çalışmalanna ka- tılanlara birer sertıfıka da verili- yor. Prof. Tayfun Erdoğmuş ile asis- tan öğretim görevlisi Cemil Er- gün'ün birlikte yürütecekleri re- sim atölyesi, herkesin 'çizgisivle, rengrvte; düşleri duygulan\1a ya da akbyia' resim alanında kendi- ni ifade edebileceği düşüncesin- den hareketle gerçekleştiriliyor. Yrd. Doç. Ümit Öztürk'ün yürüt- tüğü heykel atölyesi ise katılımcı- lan heykelin en eski malzemesi olan kil ile tanıştırmayı amaçlı- yor. Doç. Dr. Sema IlgazTemelve asistan araştırma görevlisı Emin Koç'un sorumluluğundaki baskı resim atöh/esi ise özgün baskı re- sim teknikleri üzerinde duracak. Fotoğraf sanatına ilgi duyan, fotoğraf makinası ile sanatsal fo- • Kapılannı topluma açmak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek olan fakülte, 'Akşam Hafta Sonu Atölyeİeri' başlığı altında, Acıbadem kampusunda herkese açık sanat programlarım 14 Nisan'da başlatıyor. toğraflar çekmek isteyenlere yar- dımcı olacak kuramsal bilgiler vermeyi, çekim ve karanlık oda tekniklerini öğretmeyi amaçlayan fotoğraf atölyesini, Doç. Barba- ros Gürsel ile öğretim görevlisi Özer Kanburoghı yürütüyor. Bu kursta, fotoğraf tarihinden ve gü- nümüz fotograflanndan örnekler de gösterilecek. Günümüz sanaü semineri Yrd. Doç. Ersun Ozken ve Yrd. Doç. Serdar Gürses'in sorumlu- luğundaki cam atölyesinde ise kesme. aşındırma. parlatma. kumlama. matlaştırma, soğuk ya- pıştırma gibi soğuk şekillendirme tekniklerinin yanı sıra rölyef ve doku uygulamalan gibi bazı sıcak teknikler de gösterilecek. sıcak cam boyalannın kullanıldığı de- kor çalışmalan yapılacak. Takı atölyesi, öğretim görevlisi Şeyıtıa Üstüner sorumluluğunda gerçek- leştirilecek ve katılımcılara mum- la başlayarak, döküm, tel çekme, kesme, tesviye, kaynak, cila gibi çeşitli tekniklerle kendi takılannı yaratma olanağı sunacak. Öğre- tim görevlisi ÇiğdemGüven Kay- nar ve araştırma görevlisi Güray Çırakman'ın birlikte yürüttükle- n yazma atölyesi ise bu renkli el sanatının yöresel ve teknik özel- likleri üzerinde yoğunlaşıyor. Hızlı teknolojik gelişmelerin yansımalannı yaşamımızda oldu- ğu kadar sanat dünyasında da gö- rebiliyoruz. Bilgisayara meraklı- lar, Ümmühan Oya Durucan so- rumluluğundaki bilgisayar des- tekli tasanm atölyesinde 3D Stu- dio Max R2 eğitimi alabilir. tüm modelleme teknikleri, malzeme ve ışık kullanımı, anımasyon tek- nikleri, özel efektler, endüstri ürünleri tasanmı, mimari proje sunumlan, scanner ve plotter kul- lanımını öğrenebilirler. En fazla 12 kişilik sınıflarda gerçekleştiri- lecek bu atölye çalışmasına katıl- mak için bilgisayar kullanmayı. Windows 95 kullanmayı bilmek yeterli. Akşam Hafta Sonu Atölyeİe- ri'nin bir diğer etkinligi de Vasıf Kortunun "Anlamıyorum!»" başlığı altında vereceği günümüz sanatı semineri. Günümüz sana- tından seçilen belli yerli ve yaban- cı örnekler aracılığıyla sanat ya- pıtının ne tür anlamlar kazanabi- leceğini irdeleyen bu seminerde, günümüz sanatının analizi yapıla- cak. Misafir sanatçılann da ko- nuk olacağı seminere katılacak- lann Istanbul'daki çeşitli sanatsa) etkinlikleri izlemesı gerekli olabi- lecek. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin dileyen herkese açık olan Akşam Hafta Sonu Atölyeleri'yle ilgili daha ay- nntıh bilgi için 0216 326 26 67 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Hamdi Gökova'nın resimleri GatePi Selvm'de sepgilenîyop • Kültür Servisi - Hamdi Gökova'nın yapıtlan Ankara Galeri Selvin'de sergileniyor. 1962 yılında Gökova'da dünyaya gelen Gökova, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Anasanat Dalını bıtirdi. "Sanatta Manevilik Üzerine' adlı teziyle yüksek lisansını tamamlayan sanatçı resim çalışmalannı serbest olarak sürdürüyor. Gökova'nın yapıtlan 25 Nisan'a dek izlenebilirY426 26 58 CKK'de nisan ayı etkinlikleri • Kültür Servisi - Cumhuriyet Kitap Kulübü (CKK)Taksim Sergi Salonu'nda etkinlikler nisan ayında da devam ediyor. Ayda Aktay'ın ebru tekniğiyle üretilmiş yapıtlan, 15 Nisan'a dek görülebilecek. Okuma günleri kapsamında ise Dilek Türker. 16 Nisan Perşembe günü saat 18.00'de 'Mutlu 01 Nâzım' oyunundan bölümler okuyacak. 23 Nisan Perşembe günü ise Esin Afşar Atatürk Compact diski dinletisinden sonra bu konuyla ilgili söyleşi yapacak. Cumhuriyet Kitap Kulübü söyleşili imza günleri kapsamında ise 18 Nisan Cumartesi günü Emre Kongar 21. Yüzyılda Türkiye ve ve diğer yapıtlannı imzalayacak ve okurlanyla bir söyleşi gerçekleştirecek. 24 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Saim Akçıl Ulusal ve Evrensel müzık konulu bir söyleşi yapacak. Bu ay 17 Nisan"da gerçekleştirilecek olan ve PEN Yazarlar Derneği işbirliğiyle düzenlenen anma toplantılannın konusu ise Köy Enstitüleri. 17 Nisan Cuma günü saat 18.00'de Mehmet Başaran Köy Enstitüleri Günü kapsamında kitaplannı imzalayacak Livaneli Emek Sineması'nda • Kültür Servisi Fil yapım tarafindan Beyoğlu Emek Sineması'nda gerçekleştirilen konserler kapsamında 15 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30'da, Zülfü Livaneli müzikseverlerle buluşacak. Sanatçı' Nefesim Nefesine' adlı konserinde . klasikleşmiş parçalannı ve yeni çıkaracağı î albümündeki şarkılannı seslendirecekY244 28 39) MSM oyuncularından İçepidekilen' I Kültür Senisi - Kalıplaşmış sanat eğıtımıne alternatif olması için 1991 yılında Müjdat Gezen'in öncülüğünde kurulan Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) MSM Oyunculan adı altında bir tıyatro kurdu. Türk tiyatrosunun gelışmesi için yerlı yazarlann oyunlanna önem verilmesi gerektığine inanan MSM Oyunculan, ilk olarak Melih Cevdet Anday'ın Içerdekiler ısimlı oyununu sahneliyor. Içerdekiler'i doğal, özgür \e özgün oyunculuk anlayışlanna uygun olarak sahneleyen MSM Oyunculan, tiyatronun kendi gerçeği içinde kalarak yapaylığa sapmadan, insani her yönüyle sahneye taşımayı amaçhyor. Şevket Çoruh'un yönetip oynadığı oyunda diğer rolleri Özlem Türkat \e Ahmet Saraçoğlu üstleniyor. İki perdelik oyunda, düşünce özgürlüğünden bireysel çıkar hesaplanna ve ahlakın görecelığine kadar birçok toplumsal olgu irdeleniyor. Oyun, MSM Sanat Merkezi'nde çarşamba ve cumartesi günleri saat 20.30'da izlenebilir. Haydap Şendur Cankutan'ın heykel ve fotoğraf sergisi I Kültür Servisi - Haydar Şendur Cankutan'ın ahşap heykellerden \e fotoğraflanndan oluşan ılk kişisel sergisi tstanbul Teknik Üniversitesi. Aşazağa Kampusu, Kültür Sanat Birliği sergi salonunda açılıyor. Her maddenin içinde bir heykelin bulunduğunu, amacının onu görmek ve izlenir duruma getırmek olduğunu söyleyen sanatçının çalışmalan kadın ve dansçı görünümlü soyut heykellerden oluşuyor. Sanatçı, fotoğraflanyla, izleyenlerin düşüncelerini gerçek yaşamdan hayal dün>asına taşımayı amaçlıyor. (285 62 32 ) Tiyatro konulu kaplkatüp yapışması sonuçlandı I Kültür Servisi'Corumlu Tiyatrosunu tstiyor Platformu" tarafindan düzenlenen tiyatro konulu karikatür yanşması sonuçlandı. Çorumlu sanayici Ümıt Uzel. Gazanfer Eryüksel, Bülent Aygün, Müjdat Gezen. Sait Maden, Muhittin Köroğlu. Oğuz Gürel'den oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirmede Zeki Bulut birincilığe, Hakan Boyav ikinciliğe. Avnı Odabaşı üçüncülüğe değer bulundu. Uğur Pamuk. Yusuf Ercins ve Abdullah Üçyıldız ise başan ödülüne layık görüldü. Yanşmada CEKÜL Ödülü'nü Musa Kayra, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Ödülü'nü Orhan Zafer. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Çorum Şubesi Ödülü'nü Mümin Bayram aldı. Aynca 1 Mayıs Cuma günü Çorum"da yapılacak olan sergi ve ödül törenine katılanlann seçeceği bir karikatür de Halk Jürisi tarafindan ödüllendirilecek. Bob Dylan'ın gidi evliliklepi ve çocuklapı optaya çıktı • Kültür Servisi - Bob Dylan'ın eski se\gilısi Susan Ross, Bob Dylan'ın 2 kez gizlice e\ lendiğini %'e bu evlıliklerinden çocuklan olduğunu ıddia etti. Konuyla ilgili kitap da çıkaran Ross, Dylan'ın 1980 yılının ortalannda vokalistı ile evlendığıni, aynı yıl ikinci evliliğini yapan Dylan'ın bir başka vokalıstiyle de birlikte olduğunu iddia ediyor. Müzik eleştirmenleri ise Dylan hakkında ortaya çıkan iddialann kendilerini şaşırtmadığını söylüyorlar. BUGUN • İDSO'da saat 11.00'de G.Rossini ve R. Perak'ın 'Külkedisi' adlı yapıtı yer alıyor. (251 10 23) • AKSANAT'ta saat 14!00'te Guns'n Roses pop konseri lazer-disc'ten ve saat 19.00'da Alacaklılar adlı oyun izlenebilir. (251 35 00) • İSTANBUL ÜNtVERStTESİ kültür günleri kapsamında saat 14.00'te 'Dalgalan Aşmak' adlı film ÖKM Sinema Salonu'nda izlenebilir. (512 84 48)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog