Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 NİSAN 1998 CUMARTESİ 12 KULTUR Dönüş sonrası yayımladıklan 3. albümde protest beste sayısı arttı Moğoflar'ın söylemi serüeşiyor ChebMami Ustadan konçerto Arif Sağ, Erol Pariakve Erdal Endn- can'dan oluşan Arif Sağ Trio, 5 Mayıs 1996 tarihinde Köln'de Betin Güneş'in yönettiği orkestrayla. bağlamanın ev- rensel müzik içerisindeki yerini sapta- yabilmek ve teknik kapasitesinin sınır- lannı çizebilmek amacıyla bir konçer- to yorumlamıştı. Arif Sağ, daha sonra çeşitli mekânlarda tekrarladıklan bu konçertoyu albüm halinde müzikse- verlere ulaştırmaya karar vermişti. Ancak teknik bazı sorunlann altın- dan kalkılamaymca canlı kayıt yerine stüdyoya giren büyük orkestranın yo- rumladığı CengizOzdemir" in düzenle- meleri yazdığı stüdyo kaydının albümü çıktı geçen hafta piyasaya. 28 kişilik. orkestra ve üç solist tara- findan yorumlanmış altı bölümden olu- şan, Concerto For Bağlama adlı albüm ASM Müzik Oretim etiketiyle satısa çıktı. Sıra Cheb Mami'de Geçen yüzyılın sonunda Ceza- yir'de Oran böl- gesinde doğan ve başlangıçta koca- lan tarafından terk edilmiş ka- dınlann toplantı- larda söyledikleri müzik olan Rai'ye 70'lerden sonra sahip çıkan gençler, işin içine synthezisen koyarak kıvTak ritimli bu müziği önemli bir ih- racat kalemi haline getirdiler. Rai'yi Khaled'le tanıyan bizim müziksever Rachid Taha'yla bilgisini arttırdıktan sonra bu gençlerden Cheb Mami'yle karşı karşıya. Rai'nin prensiyken 19 ya- şında (1985) Paris'e göçen ve büyük ça- ba gösterdikten sonra uluslararası yıldt- za dönüşen Cheb Mami'nin dördüncü albümü Meü MeB şimdi dunyanın dört bir yanmda satışta. Bizde geçen ay çıkan Meü Meli albü- münde Cheb Mami geleneksel Arap sazlannın ve akordeonun yanına lskoç kornosu, flamenko gitan koyarak reg- gae'den sirtakiye, rap'ten elektronik müziğe kadar geniş yelpazeli bir bileşim elde etmiş. Bu çabasında tanınmış ya- bancı müzik adamlarından da yardım almış. Albümle aynı adı taşıyan ilk hit parça Meli Meli'nin miksi Soul To So- ul'dan Simon Law'ın. Parisien Du Nord'dada Allianee Ethnique'den rap'çi K-Mel, Cheb'le birlikte söylüyor; ayrı- ca flamenko şarkı H'rabti ile reggae Hatachi de Gordon C>TUS (Massive At- tack ve Neneh Cherry'le çalışmış) var. Bir not daha: Kökdendincilerin bas- kısıyla Raiciler özellikle politikadan uzak durmaya özen gösteriyorlarbirkaç yıldır ama Arapça bilenlerin söylediği- ne göre Cheb Mami'nin Cezayir'deki trajediye Blediadlı parçasıyla değinmiş. Cheb Mami'nin albümü doğulu ri- timleri sevenleri memnun edecektir. an- cak Arapça şarkıya ısınamayanlar biraz beklerlerse eminiz ki bu albümden bir- kaç parça, yakında bizim popçular tara- fından kendilerine Türkçe ulaştınlacak- tır. Zirvede tek başına Mkhael Jack- son uzun süredir ortada gözükmü- yor; Spke Girls de ikinci albümleriy- le çıkışını sürdüre- meyince Kanadalı CeÜneDmntek ba- şına listelere yön vermeyebaşladı. îki yıl önce Tî- me'a kapak olan, Japonya'da en fazla al- büm satan yabancı şarkıcı unvanını ka- zanan Celine Dion (d. 30 Mart 1968) şu anda zirvede yalnız. Bir süre önce ya- yımlanan yeni albümünden alınmış sing- le Let's falk About Love'la (B. Stre- isand'la düet yaptığı bu parçayla aynı adı taşıyan albüm Türkiye'de de haftâlardır 1 numara ve 50 bini geçmiş durumda) listelerin en üst sırasma otururken, 11 Oscar'h Titanic'in müziklerinden oluşan albümü My Heart Will Go On adlı par- çasıyla destekleyerek 17 milyon tiraja yükselmesini sağladı. Bir film müziği albümü için rekor sayılabilecek bir ra- kam bu. (Dion daha önce, Güzel ve Çir- kin. Sleepless in Seattle, Up Close and Personal gibi fılmler için de şarkılaryo* rumlamıştı.) 80 milyonluk toplam albüm satışıyla Wlıitne> r Houston\ e Mariah Carey'i ge- ride bırakan Celine Dion, bu yılın ikinci yansında bir dünya turnesi ve beyazper- dede canlandıracağı Edirh Piaf ın yaşa- mıyla gündemden inmeyeceğe benziyor. Celine Dion 1968'de Aziz Azmet (\okal) Murat Ses (piyano, org), Cahit Berkay (bağlama, gitar, tambur). HasanSel (bass), Engin Yörükoğ- lu'nun (da\ ul) yaşam verdiği Mo- ğollar bugün Cahit Berkay. Engin Yörükoğlu. Taner Ongûr (bass), Serhat Ersöz'lü (klavye) kadro- suyla otuzuncuyaşını kutluyor. Bu süre içinde birçok müzisyene ka- pısmı açan, bir dönem Seida, Cem Karaca, Ersen gibi solistlerle iş- birliği yapan, Anadolu ezgilerini Batılı anlayışla yorumlayarak Anadoiu Pop'u başlatan. uzun bir moladan sonra 1993'te yeniden yola koyulduklannda bu kez işin içine protest temalan katarak kul- varlannı Anadolu Rock diye ta- nımlayan Moğollar yeni bir al- bümle karşımızda. Otuzuncu yıl adına bu hafta sa- tışa çıkan "Moğoflar 30. Yd" adlı albüm son günlerin modası bir "best oPta toplanmış hit kompo- zisyonlar yerine yeni parçalardan oluşuyor. Albümü iki ayn espride planla- mış ustalar. Birinci bölümde Hu- deyadını verdikleri anonim heavy rocka dönüşmüş. ElaGözlü Pirim Gekti'yle başlayan "Söztö" çalış- malar yer alıyor. İkinci parça Ka- nıtiarKanatk'da TurgutBerkes' in günümüz Türkiyesi'ndekı kokuş- muşluğu yansıtan sözlerine Cahit Berkay müzik yazmış. Ardından, Mansur Bakı'nın siyanürle altın çıkanlmasına karşı gelen Bergama köylülerinin direnişini simgeleyen sözleri üzerine Taner Öngür'ün yazdığı ÖhılerAHınTakarmı?ad- lı parça var. Turgut Berkes'in sözlerini. Ber- kay'ın müziğini yazdığı dördüncü parça Bir tleri Bir Geri, uygarlık yolunda ılerlerken statükocu yö- neticilerden sürekli darbe yiyen halkımızın tepkisiz kalıştru eleşti- riyor ve eğitim-öğretimde belki de insanlık tarihinin en heyecan veri- ci projelerinden biri olan Köy Ens- titükri'nin kapatılışını yeniden MUZIK DİSKOGRAFİ • Anadolu Pop- Moğollar (Moğol- Dances Et Rythmes de la Turquie, 'hier A' Aujourd Hu) • Moğollar • Düm-Tek (Moğol- Hittit Sun) • Moğollar 94 • Dört Renk • Moğollar 30. Yıl solo albümler: • Alarm (Taner Öngür) • FilmMüzikleriVol.l (Cahit Berkay) ' oğollar, Anadolu Pop'taki 30. yıllannı yeni bir albümle kutluyor. 'Moğollar 30. Yıl' adlı albümün birinci bölümünde sert muhalif sözlere sahip parçalar toplanmış. İkinci bölüm ise yeni soundlann denendiği kompozisyonlarla eski günleri anımsatan sözsüz parçalardan oluşuyor. gündeme getiriyor. 1972-74 dönemınde Cem Ka- raca'yla birlikte İhtarname gibi birkaç parçada sert protest müzik üreten. yıllar sonra 1994 albümün- deki Issızugın Ortasındayla Sı- vas'ta yakılarak öldürülen aydın- larımızı anan, 1996 tarihli Dört Renkalbümündekı Bişey Vapma- h'dada (Sürekli Aydınlık İçin Bir Dakika Karanhk eyleminin bay- rak parçası oldu.) iflas etmiş ada- let sisteminden yararlanan çetele- re karşı toplumu göre\e çağıran. Hakkâri'de çöpten beslenen ço- cuklara dıkkat çeken Moğollar 30. yıllannda muhalefetin dozunu iyi- ce arttırmış durumda. Geçmişte solist sorununu bir türlü çözemeyen. bu nedenle söz- süz müziğe yönelen grup. 1993 'te- ki dönüşten sonra kendi sesleriy- le yorumladıklan sözlü besteleriy- le "düşûnengençlere" seslenmeyi sürdürüyor. Yerli müzikteki güncel tabloya baktığımızda popçulann şarkıla- nnda yansıttıklan dünya görüşü- nün, aşktan meşkten bir adım öte- ye gidemediği ortada. Yaşama ba- kışlan. kültürleri televizyon ekra- nından kendilerine aşılanan yapay gerçekle şekillenen kuşaklardan çıkan genç popçu ya da rockçıdan fazlasını beklemek de gerçekçi de- ğil bizce. Durum böyle olunca, toplum- sal muhalefet adına pop ve rockta farklı bir şey söylemek görevi or- ta yaş kusağına düşüyor. Genç pop ve rockçılann. Mo|ollar ile bay- ramdan sonra yeni albümlerini ya- yımlayacak Bulutsuzluk Özkmi, Edip Akbavram gibi yıllanmış ısimlenn. ellennden tutacaklan günler uzak gözüküyor. (Aslında, HalukLevvnt'in >aptıklan başlan- gıç olarak iyi bir örnek sayılabilir gençpopçulara.) Gelelim Moğollar 30. Yıl'm sözsüz bölümûne; ilk parça Moğol Mektubu adlı bir techno çalışma. Bilgisayarla müzığin dostluğunu yakından tanıyan TanerÖngürin- ternetteki seyahati sırasında Mo- ğol başlıklı bölümde rastladığı bir halk şarkısını modernize ederek aralara DünvTek,Dgaz,Bişej Yap- malı. Alagevik Destanı. Ağn Dağı Efsanesi'nden kısa parçalar koy- muş. Dığer sözsüz parçalar Cahit Berkay'ın Toprak Ana'sı, Serhat Ersöz ün Gözyaşlan, İzkrin Öte- si'nde yapıtlan ve geçen albümde ilk Güm Güm'le gruba beste ve- ren Engin Yörükoğlu'nun Yollar- da'sı. Bu albümde Moğollar'daki dört ayn renk, dört ayn ses esprisi iyi- ce belirginleşmiş. Güncel müziği yakından ızleyen Serhat Ersöz'ün düzenlemelerle, bestelerle getirdi- ği taze solukla varlığını daha faz- la hissettirebilmesı de grup için ayn bir artı puan. Unutuhnuş hiliııı aclaııılamıatki buçuk yıl önce bu sayfalarda Murat Ses'in Batı'da yayımlanan so- lo albümü Binfen'le ilgili bilgiler ver- miş, yapıtın yakında Türkiye'de de çıkacağını belirrmiştik. Ancak Ses, geleneksel Türk sazlannın tınılanyla çağdaş. sentez tekniklerini kaynaştır- dığı. synthesizer'la üretilen ney, mey, zurna, kanun ve mehter gruplanmn tınılanna, çeyrek seslere ve aksak ri- timlere yer verdiği Automaton adlı 1989 tarihli albümüyle Türkiye paza- nnda yaşadığı dağıtım talihsizliğin- den sonra yoğurdu üfleyerek yemeyi tercih edince Binfen'in yayımı gecik- ti. Şimdi Kalan Müzik, Moğollar'ın kuruculanndan Murat Ses'in Auto- .maton ve Binfen'ini CD-kaset halin- de piyasaya çıkartıyor. Binfen'i daha önce yazdığımız ha- berden bölümlerle tanıtahm: * Ses"in Automaton'la başlattığı üçlemenin ikinci ayağı Binfen. Tümüylü hava- cılık tarihinin unutulmuş ya da unut- runılmuş kahramanlanna aynlan, ya- rı belgesel bir çalışma olarak da nite- lendirilebilecek Binfen, adını 17. Murat Ses çalışmalannı Avustur>a'da sürdürüyor. yüzyılda kendi yaptığı bir gereçle tstanbul Boğazı'nı havadan geçmiş. gözü pek birin- den alıyor. Murat Ses albüm boyunca Bin- fen'in bir kıtadan digerine yapacaği yolcu- luğu anlatırken aralara, tarihte uçmayı de- nemiş isimleri ekleyerek mini bir tarih yaz- mış. BeforeMidni^ıt(Geceyansından Ön- ce) adlı kompozisyonla başlıyor Binfen'in öyküsü. tkinci parça Gevheri, uçmayı hayal eden ve yere çakılıp ölen Orta Asyalı bilim adamımn yaşamı kadar kısa. Firnas ise ha- vacılık tarihinin ilk yapımcı-tasanmcılann- dan Endülüslü bilim adamımn anısına ya- zılmış. Tapis Volant (Uçan Halı) 1001 Ge- ce Masallan 'ndakı o meşhur düşü getiriyor. Lagariadh kompozisyon da kendini rokete bağlatıp göğe ateşleterek lstanbul Boğazı'nı aşmayı deneyen ustayı anlatıyor. Fırtına ön- cesi oluşan bulut türii Stratus adlı parçada Binfen'in sıkıntılan Cauchemar'da da (Ka- rabasan) devam ediyor. Ambiguiry'de Bin- fen uçuş gününün son hazırhklannı yapıyor. Pearl Castle (Incili Köşk) ise Osmanlı'nın ileri gelenlerinin uçuşu izlemek üzere top- landıklan mekânı tasvir ediyor. Drift'te (Gökte Süzülme) Binfen artık -uçuyor. L'Eurasie'de ise (Avrasya) i- ki kıta Binfen'in ayaklan altında. EtinceDe'de (Kıv ılcım) gözü tarlalar- dakı gelinciklerin güzelliklerine takı- lan Binfen Karaya doğru süzülüyor. 1000 Akche (Bin Akçe) uçuşu başa- nyla tamamlayan Binfen'in ödüllen- dırildiği bölüm. MoğoUar'ın beyni Asya kökenli yer saptama aracı L'sturlab'ı yansıtan parçadan sonra Murat Ses'in oğlu Tan'ın Ispanya'ya sürgün edılen Binfen'in sonunu an- latan bestesi Mare Imbrium'la (Fır- tınalar Denizi) kapanıyor albüm. Mu- rat Ses doğayı. uçmayı, gökyüzünü incelerken Automaton'a göre daha yumuşak melodiler kullanmış. Elekt- roniğin insanı daha rahatsız eden o soğuk yüzü yok Binfen"de... Automaton ise Cezari'nin 13. yüz- yılda Artukoğullan için tasarladığı mekanik köle'nin adı. Cezari'nin bu- gün Topkapı Sarayı Müzesi'nde bu- lunan bu çizımlerinden etkilenen ve bu çalışmalarda bilgisayar tarihinin köklerini saptayan Murat Ses, Automaton albümünü Cezari'ye ithaf etmiş.. Moğollar'ın geleneksel sazlarla orgu us- talıkla birleştirip Anadolu Pop diye yeni bir türe hayat vermelerinde büyük pay sahibı olan Murat Ses'in grubun birçok bestesin- de ve düzenlemesınde inızası var. Anlattığına göre arayışlar deneysel kul- \ardan ticarete kayınca Moğollar"dan ayn- lıp Ağn Dağı Efsanesi'nı kuran Ses, uzun yıllardır Avusturya'da yaşıyor ve elektronik müzik konusunda araştırmalarını sürdürü- yor. Hapishane şarkdarı Geçen hafta ADA Mü/iK etıketı>le önemli bir albüm yayımlandı: Demir- yohıveHapishane işŞarkılan. Bluesun gizemli köklerini ve Amerika'daki si- yahlann popüler sanatının ilk izlerini keşfedebilmek için Alan Loma%'ın 1947-48'de Louisiana ve Mississippi hapishanelerinde topladığı kayıtlardan oluşan bu albüm iyi bir belge. Güney'deki cehennemi andıran ha- pishanelerde siyah derili insanlann çektikleri onlann yaratıcılığını geliştir- miş, köle geleneğinden kalmıştemala- n aşarak. estetiğe uzak. ama daha faz- la özgün, bazen zincirseslerinin duyul- duğu Afro-Amerikan şarkılarüretebil- mişler. Folklorik temalar değişirken yer yer Irlanda ezgilerinin kanştığı sar- kılar çıkmış bazı parçalarda ortaya. Albüm için parçalan bir araya geti- ren SarpKeskiner mûzikseverc kapak- ta şöyle özetliyor Demiryolu ve Ha- pishane İş Şarkılannı:< *_Demir>'olııve rren. voksul siyah için pekçokşev ifade eder. Göç. taze haber, gezginlik. çoeuk- luk, para. refah. se>ahat etmenin tadı- na dm'ulmazgüzelligLdevlet büyük şe- hir, hâkim'net ftzgurlük.- Birgün ye- terli para bulabiürse özgürliiğe >e zen- ginltğc onu tren götürecektir. Onu bu- naltan ve dolandıran şehirden köyüne yine tren ile dönecektir. Bu yüzden si- yahlaren güzel şarkılannı kaduıtardan sonra rrenlere sö> terter. Hapishane şarkılannı. demiryolu iş şarkılannın alt ailesi olarak sayabfliriz. Sıla. geride kalanlara öâem. \alnizlik. parası/Jık. adaletsizlik gibi temalar en fiazla rastianıian temalarduV Bayram vitrininden ilgiııç albümler Bayram öncesi yerli piyasaya yabancı albüm girişi yavaşladı. Türkiye tüm projelerini dokuz günlük bayram tatili sonrasma atarken müzik sektörü de sürpriz- lerini nisanın ikinci haftasına sak- ladı. Bundan faydalanıp yazama- dığımız albümlere bir göz atalım: Kundun (Phillp Class) Dün gösterime giren Kundun fılminin müzik albümünün altın- da Philip Glass'ın imzası %ar. (Al- büm Türkiye'de CD şeklinde çık- tı.) Son dönemi verimli geçiren Glass. altmışına gelmesine rağ- men yeni fıkirlerle dolu... Dalai Lama'nın yaşamını anlatmak iste- yen Martin Scorsese, fılminin mü- zikleri için sıkı bir Budist olan Glass'ın kapısını çalmış. Glass da flütleri, bass rrombonlan, Tibet'in geleneksel nefeslilerini.tahtavur- mahlanyla miksederek Batılı so- undla Doğu'nun gizemini o meş- hur minimalist anlayışıyla verme- ye çalışmış. Sonuç tatmin edici ve Oscar adaylığı da doğru bir seçim. Filmi seyrettikten sonra albüm hayli ilginç gelebilir dinleyene. The Blue Cafe (Chrls Rea) İkinci tanıtacağımız albüm Chris Reanın The Blue Cafe adlı çalışması. Rea özellikle slide gi- tarda çok başanlı olan önemli bir gitarist; aynı zamanda iyi vokalist ve besteci. Ancak 16 albümlük pariak kariyere rağmen ticari kul- vara kaymaktan bir türlü alamı- yor kendini. Son dönemde yolu hep aynı Rea'nın: futboldaki "Ga- lip gelen kadro değişmez" prensi- bine benzer bir anlayışla adı "ye- ni" her çalışmada eski metodu tekrarlamaya özen gösteriyor. Bu • Glass'ın Kundun'un müzikleri, S. Pumpkins'ten Iha'nın ilk solo çalışması, ortaçağ müzikleriyle 21. yy'ı 'füzyon'layan Pilgrimage pazann ilginç albümleri. kez de radyofonik soft rock par- çalarla albümü vitrine koyuyor us- ta: ama vahşı bir slıde sounduyla "kirfcnmiş" rock blues soundlu birinci parça Square Peg, Round Hole, isterse neler yapabileceğini gösteriyor Rea'nın. Gerisi ise bol elektronik davul \e synthesizerlı, az gitarlı sıkıcı balladlardan olu- şan kötü bir konser. Let It Cet Come Down (James Iha) Bu vıl yayımlanan sürpriz ça- lışma bizce Smashing Pump- kins'in acar gitaristi James Iha'nın ilk solo albümü olan Let lt Come Down. Sert gıtarlan bıra- kıp 70'lerin ozan soundunda 1 lparçalık albüm yaptı Iha. Smas- hing üyesi olduğundan müzik ba- sınınca "sahte ozan" diye tanım- lanan James Iha, bizce çok iyi al- ternatifcountry yapmış. Yumuşak Kaliforniya melodileriyle ilerle- yen melankolik ozana dikkat. Pilgrimage Mistisizm 21. yüzyıla girerken müzikte ağırlığını iyiden iyiye hıssettirmeye başlayınca endüstri- nin ilgisi de bu kulvara yöneldi. DeepForest'ınbaşansından son- ra deneyler arttı. Bunlardan biri de DJ Spoocky. Ben NeiU. Simon Cloquct Eric Cahi ve Phil Man- zanera'nın projesi Pilgrimage. A- maç ortaçağ müzikleriyle 21. yuz- yıl ntimlerini, mistik atmosferle trip hop ve ambient ortaklığında yorumlamakve etkileyici bir füz- yon çıkarmak. Pilgrimage. Enig- ma'yı anımsatan \e müzikal açı- dan ondan daha ileriye giden bir proje. Themes (vangelis) Vangelis'in 1989 tarihli topla- ma albümü Themes, PolyGram etiketiyle yeniden yayımlandı. Bladerunner(1983),Oscar kazan- dığı ChariotsofFıre(Ates Araba- lan-1981). Missing (1983). An- tartica (1983), Muting On The Bounty (1984) adlı filmlere yaz- dığı kompozisyonlan bu albüm- de bir araya getiren Vangelis. 80'lerde patlama yapmış. biraz da ayağa düşmüş, elektronik müzik- te kolaycılığa kaçmayan. yaratı- cılığı yüksek çizgisiyle hâlâ zirve- de. Arşivlik bir yapım. GÖRÜS SELMI ANDAK TOBAV'dan 21. Yüzyıla 'Aflfe Jale Sahnesr 1 Dünya döndükçe, insanlar yaşadıkça sanat var olacaktr.. ve Türkiye Cumhuri- yeti'nde kültür ve sanat ayakta kalabiliyor ve gelişebiliyorsa, bu ancak Atatürk'ün yarattığı devrimin sayesindedir ve onun izinde sonsuza kadar ilerteyerek yaşaya- caktır. Yüzyıllann kenti lstanbul, daima ülke- mizin "sanat merkezi" olarak değeriendi- rilmiş ve diğer kentlerde başlayan ve ge- lişmekte olan sanat etkinlikleri ile birlikte bu durumunu sürdürmüştür. işte, Istanbul'un günümüzde olumlu yönde sanat etkinlik- lerinin yoğunlaştığı yöre olarak Beşiktaş, Atatürk'ün çizdiği sanat devrimi yolunda "çağdaş, evrensel, ilerici, laik, özgür ve demokratik" nitelikte ve "Sanata Evet" kampanyası doğrultusunda çalışmalany- la ve etkinlikleriyle bir "kûltürve sanat mer- kezi" olmaktadır. Bu amaca vanlmasında ve gün geçtikçe ileriye yönelmede başta Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay'ın desteği, katkısı ve hizmeti övgüye değer. Beşiktaş Belediyesi AkatlarKültürMerke- zı'nden sonra, Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı Ortaköy Kültür Merkezi ve burada TOBAVın (Devlet Tiyatrolan Opera ve Ba- lesi Çalışanlan Yardımlaşma Vakfı) yöneti- mindeki "Afife Jale Sahnesi" internet bağ- lantlı kütüphanesi, resim-heykel- seramik atötyesi, sergi salonu ile özellikle gençliğin küttürel ve sanatsal iletişiminde, eğitimin- de ve çeşitli sanat etkinlikleriyle gelişme- sinde çok olumlu bir görev üstlenmekte- dir. Sanat atölyesini lstanbul Resim Hey- kel Müzesi Derneği yöneticileri yönlendi- receklerdir. En önemli olaylann başında; Türk kadınının Atatürk'ün yolunda çağ- daşlaşma ve sanata yönelmesinde büyük uğraş ve mücadele veren ilk kadın tiyatro oyuncusu ölümsüz Afife Jale adına yapı- lan ve hizmete giren "Afife Jale Sahne- s/"nin yıllar sonra açılabilmiş olması gel- mektedir. Bu sevindirici olayın başansın- da başta TOBAVın Genel Başkanı Tamer Levent'in, TOBAV lstanbul Şube Başka- nı Orhan Kurtuldu'nun ve yönetim kuru- lunun, TC Kültür Bakanlığfnın, Beşiktaş Belediyesi'nin, Denizbank'ın girişimleri, destekleri, katkılan ve işbirlikleri ile açılışın sanat etkinliklerine katılan sanatçılann öz- verileri örnek değer taşımaktadır. Bu yol- da sanatçılığı ve işadamlığı ile destek ve- ren ENKA yöneticisi Eşref Denizhan'ın her zaman yaran olmaktadır. 18 Kasım 1995 Cumartesi günü "Cum- huriyet"tek\ bu köşemizde yayımlanmış yazımda, "Afife Jale İçin Sanata Evet" başlığı altında "Eşref Denizhan'ın seslen- dirdiği Tango resitalinde Afife Jale Sahne- si'nin kaba inşaatının tamamlandığı bildi- rilmişti. Sonra 13 Kasım 7995'fe bu sah- neyaranna düzenlenen 'Sanata EvetŞen- t#/'ndeAtatürk Kültür Merkezi'ningereken izleyici sayısını toplayamamasına üzüldü- ğümü belirtmiş, "Ne varki ben bu boşlu- ğu asla umutsuzluk olarak yonımlamıyor ve Sanata Evet için umudumu yitirmiyo- nım" demiştim. O geceye Kültür Bakanı olarak Fikri Sağlar katılmıştı. Şimdi açılı- şa Kültür Bakanı Istemihan Talay gereken destegi gösterdi. Sanat çevreleri ve özel- likle genç yetenekler olumlu görüşteler.. Umudumu yıtirmeyişim doğruymuş! Yerli popta Kayahan. Emrin CMur adlı son albümüyle geçen hafta l numaradaki yerini kaptırmadı. Edip Akbayram çe>Tek yüz> ıllık kariyennin özeti olan Dunve Bugün'le ikinci sıradaki yerini konırken Haluk Levent. dördüncü albümü Mektup'la üçüncülükte kaldı. Türk sanat müzığinde Muazzez Ersoy, Nostalji serisinin üçüncii albümüyle liderliğini sürdürdü. Ebru Gündeş yeni albümü Sen Allahın Lürfusun'la ikinci: Emel Sayın, Başrolde Emel Sajın'la üçüncü sırada kapatti haftayı. Halk müziğinde zirvedeki isim degişmedı: Songül Karlı, Omuz Omuza. Geçen hafta ikinci sırada bulunan Şükriyc Tutkun, Sevin Gayn'yla bir sıra ınerken yerine Fatih Kısaparmak'ın yeni albümü CMur mu Böyle Hasan yükseldı. Yabancı müzikte; Celine Dion'un. Let's Talk About Lo\¥'la lıderliği sürüyor. Madonna, yeni albümü Ray Of Light'la ikinciliğinı korurken, Tıtank'in müzik albümü üçüncü sıradan girdı listeye. - Music OfThe VVorld - Seiji Ozawa, New Japan P. Orchestra - The Art OfThe Toy Piano - Margaret Leng Tan - A Different Mozart - Various Artists - Jackie O - Michael Daugherty, Houston Grand Opera Orchestra - Romeo & Juüette - Hector Berlioz - Tangos - Arminda Canteros - Rock Paper Scissors - Scott Johnson - Clarinet Concerto, Dies Natalis - Gerald Finzi - A Portrait - Lou Harnson - C. Debussy, Preludes I & 11 - Zoltan Kocsis - An Italian Songbook- Cecilia Bartoli -llome-Ilhan Erşahin - Three - Wax Poetic - Concerto For Bağlama - Arif Sa| Trio - Bir Sevi IVlasalı - Gülay - İbrahim Ozgür'den Tangolar - tbrahim Özgür - Hozatlı V'eli - Hülya Süer -Çocuk-Sibel Alaş - Türk ve Rum Aşk Türküleri 2 - Anadolu Fenen - Demiryolu ve Hapishane İş Şarkılan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog