Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

4 NİSAN 1998 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ 11 ŞtRKETLERDEN • PEPSÎ'nin yenilenen iogosunun kullanıidıgı ve Paraguaylı ünlü kaleci Jose Luis Chilavert'in rol aldığL yeni rekiam fllmi vizyona giriyor. • YENİ RAMA, krem renkli dikdörtgen kasesi ve yeni tasanmıyla tüketicilerin boğenisine sunuldu. Içeriğindeki lezzetini uzun süre koruması için tasarlanan koruyucu folyo ile ûrün el degmeden tüketicilere ulaşıyor. • INTELdeyönetim kurulu başkanlığı değişikliği yapüıyor. Mayıs ayuıda Türkrye'ye gelecek olan Craig Barrett, Andrew Grove'nn yerine yönetim kurulu başkanı oiuvor. • FRANTINI Grubu, Rifle Jeans Türkiye ile Calvin KJein Jeans Türkiye distribütörii olan Euro Comar A.Ş.'nin yüzde 50 hissesini satın aldı. Euro Comar Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Levent Hataylı, Rifle'ın Türkiye'ye 1998'in sonuna kadar 2 milyon dolar yatınm yapmayı öngördüğünü söyledi. • BOSCH.elektrikliel aletfcri ve jeneratör müşterilerini, fatura tarihinden itibaren biryıl süre ik garanti kapsamına alarak, hediye puanı uygulamasuıa geçti. • NIVEAVİsageQ-10 Kınşıklara Karşı Bakım Kremi ve Q-l 0 kınşıklara Karşı Göz Çevresi Bakım Kremi, dün gece Swissotel'de dûzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. • BURBERRYS '98 tlkbahar-Yaz Koleksiyonu sabşa sunulmaya başlandL Burberrys'üı yeni koleksiyonu Akmerkez ve Nişantaşı Akkavak mağazalannda tfiketkilerin beğenisine sunuluyor. Emlakbank'ta genel müdür yardımcısıyken görev yaptığı şirkete kredi verildi Am'nın ıısuküzHîğü belgelendiNURSEL KARSAVURAN Emlakbank Genel Müdürü Er- din An'nın, bankada genel mü- dür yardımcılığı görevinde bu- lunduğu sırada, yönetim kurulun- da görev aldığı Karpaz Invest- ment Ltd. Şti'ye 4 milyon 200 bin mark kredi verildiği ortaya çıktı. Bankalar Kanunu'na aykın ola- rak verilen kredi yüzünden Erdin An hakkmda soruşturma açıldı- ğı, ancak zamanaşımı nedeniyle bu soruşturma sonucunun işleme konulmadığı öğrenildi. Ortaklan arasmda Eska Inşaat AŞ, lsviçre uyruklu Strela Mare Davos AG ve Liechtenstein uy- ruklu Eska Immobilien Treuhand AG adlı firmalann bulunduğu Karpaz Investment'e verilen kre- dide mali tahlil raporlanndaki olumsuzluklar ve kredinin temi- natı olarak alınacak ipotek ile il- gili engellerin göz ardı edildiği bildirildi. Soruşturma açılıyor Tüm olumsuzluklara ve An'nın buşirketin yönetim kuru- lu üyesi olduğu bilinmesine rağ- men Emlakbank Yönetim Kuru- lu'nun 28 Aralık 1988'de bu şir- kete 10 milyon marklık sendikas- yon kredisini onayladığı belirlen- di. Karpaz Investment firmasına 4 milyon 200 bin mark tutannda- ki kredinin merkez şubesinden ödendiği ortaya çıktı. Daha sonra Emlakbank Genel Müdürlüğü'ne getirilen Şükrü Karahasanoğlu, dönemin Hazi- ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na Bir 'farklı' genel müdür! KABERYORUM MEHMET SARAÇ Emlakbank 'ta Genel Mûdürlük makamı, 10 Ocak 1998 'den beri Erdin An tarafindan dolduruluyor. Yalnız Erdin An 'nm Genel Mü- dürlüğü, bugûne kadar bu makamı dolduran- lardan biraz farklı. An 'nınfarh, çahşmayaşamı boyunca hak- kında pek çok iddia bulunmasına, soruştur- malar geçirmesine fzaman aşımıyla sonuç- lanmış) rağmen Emlakbank Genel Müdürlü- ğü koltuğuna kadar uzanması ve üç aylık h- sa bir sürede de bu koltuha pek çok yeni id- dia ve lartışmanm sahibi olması. Erdin An, Kıbrıs dogumlu, Boğaziçi Üni- versitesi mezunu ve bankada, yine aynı ada- dan "hemşerisi"BülentŞemiler'in genel mü- dürlük döneminde danışman olarak göreve başlamış. An, yine aynı görevden geçmiş bir başka tamdık, Engitt C'rvandöneminde de ko- ordinatörlük ve Emlak Portfoyü Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelmiş. An, bir ara Emlakbank 'tan ayrılarak Halk Leasing Genel Müdürlüğü görevinde bulun- muş ve bankava geri dönerek bu kez genel müdür olarak koltuğa oturmuş. An, banka- da genel müdür yardımcısı iken, Demir Tatil KöyüsahibiSüleyman Demir'e kira sözleşme- si bitmeden yap-işlet-devret modeliyle Tatil Köyü 'nün verilmesini önerge olarak yönetim kuruluna getirir. Karar onaylanır. Ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı 3 Mart '92 'de başlattığt soruşturmada An hakkında banka zaranna yol açtığı gerekçesiyle hna- ma cezası verir. Fakat iki yıllık bir zaman geçmesi nedeniyle ceza, zamanaşımına uğrar ve uygulanamaz. Yine Erdin Anfyandaki sü- tunlarda haberini bulacaksınız) bankada ge- nel müdür yardımcısıyken yönetim kurulun- da görev yaptığı şirkete 4 milyon 200 bin mark kredi verilmesini sağlar. Banka hakkm- da soruşturma başlatır. Soruşturma sonucu zamanaşımı yüzünden uygulanamaz. An 'nın sürdürdüğü genel mûdürlük göre- vinde "maUyapUanyetersiz"'şirketlereverdi- ği, vermek istediği kredilerde usulsüzlük ol- masına karşın onaylanması için tehdit, sür- gün gibi bash yöntemleri uygulanır. An usulsüz olduğu öne sürülen kredilere banka içinden gelen direnişi hrmak amacıy- la banka krediyönetmeliğini değiştirmek için çalışma yapar. Çalışanlann birikimlerini değerlendiren vahflan, finansal kiralama şirketlerine dö- nüştürmek ister. Emlakbank 'ın konut işinden çekildiği, bakan ağzıyla açıklanmasına rağ- men yine aynı bakanın onayıyia (Refmddin Şahin) Mavişehîr 2. Etap înşaatı 'nm devam etmesi için Ceylan tnşaat 'la anlaşmaya va- rılır. Eski Emlakbank Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi Fatih Cenikli'ye çe- şitli kredilerin verilmesi için imza atması ya da Rotterdam Temsilciliği 'ne geri dönmesi için bash yapılır. Bankaya, MHP 'ye yakm isimlerden olu- şan 120 kişilik bir koruma ekibi alınır, ele- manlann dosyası incelenmek üzere bizzat Ba- kan Şahin'in makamına gönderilir. Arat Tekstil 'in sahibi Hasan Arat'ın 1 milyon 500 bin marklık kullanma kredisini 5 milyon do- lara çıkartmak için şube müdürleri ve daire başkanlarma bash yapar ve bazılarım da görevden alır. Ekspeniz raporunagöre değeri 200 milyon dolar olan ve mülhyeti bankaya ait olanAta- köy'deki Hotel Demirköy'ü Süleyman De- mir'e 39 milyon dolara satmak ister. Arada, Bakan Refaiddin Şahin 'in de bulunduğu öne sürülen görüşmeler halen sürüyor Yınefark- lı ekspeniz raporlan düzenlenerek Palmar Karides Çiftliği 'ne 5 milyon dolar kredi ve- rilir ve banka aldığı ipotekte 8. sırada yer alır. Erdin An hâlâ görevinin başında, Emlak- bank Genel Müdürlüğü görevinisürdürüyor. 4 Ağustos 1992'de gönderdiği ya- zıda, kredinin onaylandığı tarih- te An'nın banka mensubu iken aynı zamanda söz konusu firma- nın yönetim kurulu üyesi olduğu ve banka üst yönetiminin bu du- rumdan haberdar oldukları belir- tilerek şöyie denildi: u Bankalar Kanunu'nun 41/ 2- a maddesine aykın olarak firma- ya 15.5.1989 târihinde 2.933.950 DEM ve 7.8.1989 târihinde 1.266.050 DEM olmak üzere top- lam 4.200.000 DEM kredi kuOan- dınlnuşür. Firmaya kullandınlan krediler, 1989 yılı sonlannda probtemli hale gelmiş, yakiaşık bir yıl süren görüşmeler sonunda bir gelişme sağlanamaması üzerine 26.12.1990 târihinde idari takip hesaplanna.5.4.1991 târihinde de 3.986.887.570 TL üzerinden (fa- izsiz) kanuni takip hesaplanna in- tikal ettirilmiştir." Karahasanoğlu taraftndan, Ha- zine ve Dış Ticaret Müsteşarlı- ğı'na, yapılan soruşturma sonucu hazırlanan 4 Mayıs 1992 tarihli soruşturma rapurunun da gönde- rildiği öğrenildi. Geceyansı operasyonu Ticari Amaçlı Emlak ve Port- foy Yönetimi Sorumlusu Genel Müdür Yardımcısı Cihat Yıl- dız'm, Bahçeşehir Projesi ile ilgi- li mahal liste belirlenmeden inşa- ata devam edilmesi yönündeki karan imzalamadığı gerekçesiy- le mesai saatinden sonra görevin- den alındığı belirlendi. Banka zaranna olduğu gerek- çesiyle imza atmayan Yıldız'ın yerine Cevat Baş'ın getirildiği öğ- renildi. Tican Amaçlı Emlak ve Porrföy Yönetimi'nin ise bir ko- ordinötörlük haline getirilerek doğrudan genel müdüre bağlan- dığı öne sürüldü. Aylık artış toptan eşyada yüzde 4, tüketicide yüzde 4.3 olurken yıllık bazda 97.2'ye ulaştı Hükümetm enflasyon hesabı tutmuyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Uygu- lamaya koyduğu ekonomik programla enf- lasyonu yıl sonunda yüzde 50'ye indirece- ğini iian eden hükümetm hesaplan tutmu- yoc Hükümet, tpptan eşya fiyatlan endek- sine (TEFE) göre aylık yûzde 3.5 hedef açık- larken, mart ayı TEFE oranı yüzde 4'ün al- tına inmedi. Yıllık tüketici fıyat endeksi (TÜFE) ise geçen ayki yüzde 99.3 noktasın- dan yüzde 97.2'ye indirilebildi. Mart ayı enflasyonunda özel sektör zamlan etkili olurken. yüzde 4'lük artışın yüzde 0.3'ü ka- mudan, yüzde 3.7'si özel sektörden kaynak- landı. Hükümet, göreve geldiği temmuz ayuıda orta vadeli bir ekonomik program uygula- yarak enflasyonu 3 yılda yüzde 5'lere indi- receğini ilan etmişti. Göreve geldiğinde enf- lasyonu yüzde 85. 2'de devralan ANAP- DSP- DTP koalisyonu, dünya petrol fiyat- lannın düşme eğilimine girmesine karşm, TÜFE'nin ocak ayında yüzde 101.6'yayük- selmesine engel olamadı. Aylık enflasyon 7.2 Maf97 DtE'nin açıkladığı enflasyon rakamlan- na göre, mart ayı TEFE artışı yüzde 4,3 ay- hk TEFE artışı yüzde 15.9, yıllık TEFE ar- tışı da yüzde 86 olarak gerçekleşti. Tüketi- ci fîyatlanndaki (TÜFE) artış da, mart ayın- da yüzde 4.3,3 aylık yüzde 16.8, yıllık yüz- de 97.2 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama- lara göre artış ise, TEFE îde yüzde 84.4, TÜ- FE'de yüzde 91.4 oldu. Enflasyon artışında özel sektör zamlan et- kili oldu. Özel sektörün enflasyon beklenti- sinin hükümetin ilan ettiği yüzde 50 düzeyi yerine yüzde 75-80 düzeyinde olduğu görül- dü. lllere göre yıllık artış, Ankara'da yüzde 97.1, Adana'da yüzde 90.2, Konya'da yüzde 107.4, Kocaeli'de yüzde 102.2, lstanbul'da yüzde 98.6, tzmır'de de yüzde 94.3 oldu. İTO'nun açıklaması Bu arada, Istanbul Ticaret Odası'nın vaptığı açıklamaya göre, Mart ayında pera- Lende fiyatlar yüzde 5.7 oranında arttı. İTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1997 sonuna göre ılk üç aylık artış oranı yüzde 11.8, 1998 Mart ayı bir önceki yıhn aynı dönemiyle karşılaştınldığında, yıllık artış oranı yüzde 95.1 olarak gerçekleşir- ken, Mart aylan itıbanyla yıllık ortalama artış oranı yüzde 94.2 oldu. ŞtŞLİ DÖRDÜNCÜ ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1997/266 Davacı Niyazi Korkmaz tarafindan açilan gaiplik da- vasının yapılan duruşmasında, Ergenekon Mah. Yunus Bey Sk.'ta kain 57 pafta, 638 ada, 12 parsel sayılı 92 vc\2 sayıh taşınmazın malikleri, Yunan tebalı Mihal kızı Amelin Saıller ve yine Yunan tebalı Istavri oğ!u Mıhal Saıller'in kayıp olduğu ve ken- dilerinden bir haber ahnmadıgından bahisle gaiplik ka- ran talep edilmiş olmakla, Yukanda adlan yazılı Amelin Sailler ve Mihal Sail- ler hakkında bilgi ve malumatı olanlann, bu gazetenin yayın tarihinden itibaren 1 yıl içinde gerekli bilgi ve malumatlarının, Şişli 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1997/266 sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu M.K.'nun 32. maddesi ve müteakip maddeleri gereğin- ce ilan olunur. Bastn: 13685 FATtH tKİNCt ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1997/484 E. / 1998/149 K. Davacı Banu Ünverdi tarafindan. davalı Hakan Ün- verdi aleyhine açılan boşanma davasının mahkememiz- de yapılan duruşması sonunda; 10.3.1998 târihinde, Istanbul Güngören, Tozkoparan C: 059/02, S: 44, K: 101 'de nüfusa kayıtlı Fırat ile Bir- gül "den olma, 30.1.1979 doğumlu Banu Ünverdi ile Ya- sar ile Necmiye'den olma, 11.5.1974 doğumlu, Hakan Ünverdi'nm boşanmalanna; Davacının nafaka ve taz- mınat talepleri olmadığından bu hususlarda bir karar vermeye yer olmadığına, davacının yaptığı masraflann kendı üzerinde bırakılmasına, peşın harçtan bakiye 345.000 TL. ılam harcının davacıdan alınarak Hazi- ne'ye irad kaydına dair davacının yüzüne karşı, davalı- nın yokluğunda, Yargıtay yolu açık olmak üzere ve da- valıya hüküm hülasası yerine geçmek üzere ilan olunur. 17.3.1998 Basın: 14181 MALATYAİŞ MAHKEMESİ'NDEN 1997/63 Davacı Mustafa Bakırcıoğlu vekili Av. M. Adil Bil- gin tarafindan davalılar SSK Genel Müdürlüğü ve Hak- kı Akgün aleyhine açılan tespıt davasının mahkememiz- ce yapılan açık duruşması sonunda verilen ara karan ge- reğrnce; Davalılardan Hakkı Akgün'ün tüm aramalara rağmen bulunamadığından adına çıkartılan tebligat teb- liğ edilememiş ve gazete ilanj ile tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, Mahkememizin 28.4.1998 günü sa- at 09.20'deki duruşmasma Hakkı Akgün gelmediği ve- ya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde yok- luğunda yargılamaya devam olunacağı ve karar verile- ceği tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 11.2.1998 Basın: 7756 BOGAZIÇI UNÎVERSrrESÎ REKTORLUGU'NDEN Boğaziçi Ünıversıtesı Ensritüleri'nin aşağıda belirtilen anabılım dallanna 1998/99 akademik yılı I. yan yıl için "şartlı ön kabul"yoluyla öğrencı alınacaktır. Son başvuru tarihi 15 Nısan 1998'dir. Aday- lann (a) mezun olduklan veya olacaklan ünıversıte vûksekokuldan başvuru tanhıne kadar alınmış olan dersleri ve notlan gösterir belgenin aslı, (b) mezun olduğu veya olacağı kurumdan disiplin ce- zası almadığına dair belge, (c) ıki referans mektubu ve (d) LES sınav sonuç belgesı ile bırlıkte Bo- |aziçi Üniversitesi Kayıt Işleri Şube Müdürlüğü'ne başvurmalan gerekmektedır. Universıtemızde ögrenim dili tngilizce olup, lisansüstü programlanna başvuran öğrenciler için üc- retli dil yeterlik sınavı 30 Mayıs, 20 Haziran ve 17 Ağustos 1998'de Yabancı Diller Yüksekoku- lu'nda yapılacaknr. (Muadil olarak TOEFL en az 55Opuan, "writing" en az 4.5 puan veya ELTS en az 7 puandır). Anabıiim dallannın bilim sınav tarihleri ilgili Enstıtü Mûdürlükleri'nden ve Kayıt Işleri Şube Müdürlüğü'nden öğrenilebilir Enstitülerin "şartlı önkabul" yotuyla öğrencı kabul edecek anabilim dallan, kontenjanlan ve baş- vuru koşullan aşağıdadır. YUKSEK LİSANS DOKTORA Kontenjan(l) Başvuru koşulu ve Kontenjan Başvunı koşulu ve Mezuniyet Ort(2) MezuniyetOrt,(2) Fen Bilimler Ens. Matematik Fizik Kimya Moleküler Biyoloji ve Genenk Makme Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektnk-Elektronik Müh. Sistem ve Kontrol Müh. Inşaat Mühendisliği Nükleer Mühendisliği Bılgisayar Mühendisliği Endüstn Mühendisliği Fen Bılimlen Eğitimi Sosyal Bilimler Ens. Psikoloji(3) - Klinik Psikoloji - Psikoloji Bilimleri tşletme (te2SİzX4) tktisat(5) Dilbilim 6 5 19 3 20 20 30 15 15 2 15 15 5 -- 5 6 15 • 50 esas smıf 5 hazırlık sınıfi 10 Biyomedikal Mühendisliği Enrtitüsfi Biyo-Medikal Elektronik Bivo-Mekanik ve Bivo Sibt 8 . nnetik 8 2.20/4.00 2.00/4.00 2.25/4.00 2.50'4.00 2.40/4.00 2.25/4.00 2.50/4.00 2.40/4.00 2.25/4.00 2.40/4.00 2.50/4.00 2.50/4.00 2.00/4.00 2.50/4.00 2.50/4.00 2.75/4.00 2.50/4.00 2.50/4.00 2.30/4.00 2.30/4.00 2 8 2 5 5 3 1 5 3 - - - 5 5 - • 3.00/4.00 3.00/4.00 3.00/4.00 3.00/4.00 3.10/4.00 . 3.00/4.00 3.20/4.00 3.00/4.00 3.00/4.00 - - - • 3.00/4.00 3.00/4.00 Protez ve Malzemeleri ve Yapay Organlar 8 2.30/4.00 ÇevreBilimleri Enstirüjü Çevre Teknolojısı 7esassınıf 225/4.00 3 3.00/4.00 3 hazırlık sınıfi ÇevreBilimleri 7 esas smıf 2.25/4.00 3 3.00/4.00 3 hazırlık sınıfi (1) Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallan için lngilizcesi yeterli bulunmayan öğrencilere 30 sayıda hazırlık kontenjanı aynlmıştır. (2) Dört genel not ortalaması üzerinden değerlendirme yapılan ölçüt dışmda not alan öğrencilerin mezuniyet ortalamalan ilgili anabilim dalmca değerlendirilir. (3) Başvuru amacını belirten 250 kelımelik metia (4) GMAT sınav sonuç belgesı (5) GRE sınav sonuç belgesi Basm: 14171 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Çarpıtma Dün Çorlu'dan bir okur, ruh ve sinir hastalıklan uzma- nı Aydın Kılıçturgan (soyadını yanlış almışsam önceden özür diliyorum) telefon etti. Çağ atlayan, en modem tek- noloji ile çalışan. ihracatta yüzümüzü ak çıkaran sanayi- leşme bölgemızde doktor olarak dikkatini çok fazla çe- ken bir hastalıktan söz etti: Birbirierini severek evlenmiş genç çiftlerde yaygın bu- nalıma, boşanmaya kadar uzanan sorunlara yol açan var- diyalı çalıştırmada, insanın gözetilmemesinden yakındı. Genellikle aynı fabrikalarda, farklı vardiyalarda çalıştınlan ve özel yaşamlannda bir araya gelemeyen çıftlerin so- runlan karşısında doktorolarak çözüm üretemediğini, ge- çim zoriuğu içındeki, sonuçta hasta olan çıftlere işten ay- nlmalannı da öneremediğini vurgulayarak, ışletme yöne- timlerinin, insanlara bu boyutta özen göstermemelerinı, eşlerin vardiyalardaki çalışmalannı düzenleme zahmeti- ne katlanmama/artrtı anlayamadığını vurguladı. Aynı iş yerinde çalışan evli çiftleri farklı vardiyalarda ça- hştırmak, durup dururken insan haklanna bir saldın, in- sanlara bir tür ışkence değil mi? Hem de işletmeye de bir yaran olmayan bir sadıstlik. Ama insana ait tüm değerle- ri yok sayan, ekonomiyi buyüme, fabrikayı sadece kârge- tiren biraraç olarak gören, ınsanı gözetmeyen biryeni kül- türün çok tipik bir yansıması. Bir başka tür ömeklerini, bu günlerde yine nedense birdenbire gündeme gelen sağlığın özelleştirilmesi, özel sigortalar kampanyalannın mecfyaya çarpık yansıtmala- nnda çok sıkça görmekteyiz. Kimi programlarda, insan- lann hastaneler, SSK kapılannda çıle çekmeleri ile adeta alay ediliyor, özel sigortalara ginp kurtulmalan öneriliyor. Oysa SSK hastaneterinın, bu halde olmalannın nedenle- ri sorgulanmadan karalanmalan ve çözüm olarak bu ku- rumlardan vazgeçilmesinin işlenmesı ne kadar acımasız, insan haklanna aykın, haksız bir sonuç. Maliyetıne katlanabıldiğim, gerçekten de SSK'dan ya- rarlanamadığım için, özel bir profesörün muayenehane- sinde yaptırdığım bir tedavı var. Biraz bu işlerden anladı- ğım için de en fazla iki muayene ücreti karşılığı yapılabi- lecek bir tedavinin 4-5 seansa uzatıldığını gorüyor, bite bile kendimi aptal yerine koydurmak zorunda kaiıyorum. Bu yan dostluk ilişkisı ıçınde bir gazeteciye yapılabiliyor- sa, gerisini vann düşünün. Para ile sağlık hizmeti doğaıdan doğruya ilişkiye so- kulduğunda, para için ne gereksiz tahlillerin, hafta ame- liyatlann yaptınldığı, gerçek bir soygun düzenının işledt- ği artık bılinmeyen değıl. Alay edercesine reklamı yapılan özel sağlık sigortalannın kârla çalışmasının doğal sonu- cu olarak halkı nasıl sömürdükleri, sağlık sistemıni nasıl çöktürdükleri ayn bir sorun, Onların çok sınırlı, koşullu sağlık hizmeti karşılığı, orta direk için bile çok yüksek olan sağlık primlerinı ödemeye bu ülkede kaç kişinin gücü ye- ter? Parası olmayanlar ölsün mü? Nasıl kamu sağlık sis- temlerinden vazgeçilebilir, sağlığın özelleştirilmesi bu çir- kin boyutlarda savunulabılir, anlamak olanaksız. Ama medyayı, özelleştirme rüzgâıiannı arkasına takmış, almış başını gidiyor. Ne rastlantı ama değil mi, tam da bugünlerde, hem de düzenı ozellikle ıdeolojik anlamda çok da kolay eleştirme- yen ABD sinemasının bir dizı önemli filminde, özelleşen, metalaşan sağlık hizmetlerinin insanlara verdiği zararlar yansıtılıyor. (Yağmurcu, Benden Bu Kadar) Zaten Dünya Bankası raporlan bile. sağlığa dünyanın bu en zengin ül- kesinde yapılan yatınmlann parasal karşılığının büyüme- si ölçüsıinde, ülke insanlannm sağlık hızmetlerinden ya- rarlanmalannın çarpıcı boyutlarda geriledığinı sergiliyor. Evet biz demiyoruz, bıze sağlık hızmetlerinı ozelleştirmek, başta SSK, kamu sosyal güvenlik hızmetlennden vaz- geçmek üzere bastıran Dünya Bankası raporlan ABD si- nemaanın gündemine almak zorunda kaJdığı gerçekleri kanrtlıyor Hasta-para-doktor ilişkisinin doğrudan geçer- li olduğu sağlık hizmeti düzeninde tıp ne kadar ıleıierse ileriesın, tedavinin anormal pahaJılaşmasına karşılık ınsan- lann sağlık hizmetlerinden yararlanmalannın gerilediğini ortaya koyuyor. Güncel bir başka çarpıtma da sıyasetten: Halk bu si- yasi partilerin, parlamenterlenn. liderierin, bu yasaklı dü- zencfe. umut olamadıklannı gördüğü için hemen seçim is- temiyor. Siyasilere: Seçim ertelemek üzere değil, hukuk düzeninde ve parti örgütlenmelerinde, lider kadrolannda biraz demokratikleşme getirmek, iktıdara: İş yapmak, ha- ni şu enflasyonla, rayına oturtulamayan ekonomı, çete- lerle, devlet içıne sızmış şenatla, demokrasıyı tehdit eden olumsuzluklarla uğraşmak uzere zaman tanıyor. Oysa Mesut Yılmaz'ın, koalısyon orfaklannm havasına bakar- sanız, halk onlann bugüne kadarkı iktıdar uygulamalan- nı, hiçbir ış yapmadan zaman yrtirmelennı onaylamış, prim vemniş havasındalar. Ûzellıkle de ekonomı yupılen seçim havasından uzaklaşılmış olması ile ellerinı ovuşturuyoriar, "daha çok özelleştirme, gelir dağılımını daha da çarpıta- cak, ınsanı yok sayacak ekonomik ve siyasal karariar, par- tililere, sermaye cephesine çıkar sağlamalar.." türünden bir tempo tutturuyoriar.. Gerçekleri çarprtan çarpıtana... Âstm y 98ıHaritayagerekyok! FİKRET ESER Yeni Astra modelini tanıtmak ama- cıyla uJuslararası basını Avusturya'da ağırlayan Opel fırmasmın bir sürprizi vardı. Bir yılı aşkm sürede hazırlanan program uyannca havalimanında test aracı olarak hazırlanan Astra '98'ler "navigas>x)n sistemi" (seyir sistemi) do- nanımlıydı. Bölgenin yol haritasmın yüklü olduğu sistem hem sesli hem işa- retli olarak yön gösteriyor. İki gün bo- yunca Graz bölgesinin otoyol ve yan yollannda denenen Astra '98 'ler gal va- nizli gövde özelliği ile paslanmaya karşı 12 yıllık garanti içeriyor. Mayısta TürkiyeVte Dizayn, motor, şasi ve emniyet ak- samındaki yenılikJer dünyanın dört bir yanında test edilerek denenmiş. Ari- zona çölünden Kanada'nm buzuna, Avustralya'nın nemli sıcağından Tok- yo'nun çıldırtanffafığineuzanan 9.14 milyon kilometrelik test sürüşlerinden başanyla çıkan Astra '98'ler mayıs başında Türkiye'de görücüye çıkacak. Opel ekibi çalışma ruhunu ünlü bir Alman atasözüyle özetliyor: "Sonra- dan üzülmektense. önceden tedbir aL" 1 mihonuncu Vectra Avrupa'da üst üste iki yıl kendi sı- nıfinda en çok satan otomobil unvanı- nı alan Gpel Vectra 1 milyonuncu ara- basını da üretti. Ingıltere, Belçika, Zü- rih ve Türkiye'de (Torbalı) üretim ya- pan fırma, günde 2 bin adet oto üretiyor. Arabalar artık yolda kalmayacak Dünyanın sayılı lastik üre- ticilerinden Goodyear, diğer lastik üreticilerine parmak ısırtacak bir yeniliği Avrupa ve Türkiye piyasasına sun- maya hazuianıyor. Patladıktan sonra 80-90 km süratle, 80-90 km yol katedebilmeözelliğine sahip olan lastik, teknolojide yeni bir adım olarak nitelendirili- yor. EMT teknolojisi olarak adlandınlan lastik üzerinde bir yıldır denemeler yapan ABD'li Corvette fırması memnun kalınca artık yeni arabalarına stepne lastik koymama karan aldığını be- lirten Goodyear'ın Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı VVilliam Stokel. kesin tarih vermese de yaz aylarında lastiğin özel yapım otolar için olan modelınin Avrupa ve Türkiye'de piyasalara sü- rüleceğini söyledi. ^- SMT PA9ÇAUIU 6 q KÛŞUi DAMM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog