Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARF'nda. Turkocağt Cad No- 3*41 (34334)Cağaloğlu/1stantnjl Tet:(212)514 01 96 Faks (212)514 01 95 Cumhuri CumhuriYet kitap kulübü KİTAP dünyaya bir umut sunar. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağatoğlu/tetanbul Te!-(212)51401 96 Faks:(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26477 /150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 4 NİSAN 1998 CUMARTESİ Danıştay son noktayı koydu; siyanürle altm çıkanlmasma izin yok Zafor Bergama*ıım • "Yaşama haklan" için verdikleri mücadeleyle Türkiye'nin gündemine yerleşen ve banşçı eylemleriyle dünyaya ömek olan Bergama köylüleri, 9 yıldır sürdürdükleri mücadeleyi kazandı. Danıştay 6. Dairesi, siyanürlü yöntemle altm çıkanlmasma izin veren Çevre Bakanlığı'nın işlemini iptal eden tzmir 1. Idare Mahkemesi'nin karannı onayladı. Hukuk mücadelesine son noktayı koyan Danıştay karan Bergama'da bayram havası yarattı. • Bergamalı köylülerin avukatı Senih Özay, Danıştay'ın son karanyla artık Bergama'da siyanürle altm madeni işletilmesine olanak kalmadığını belirterek Bakanlar Kurulu'nun, "Artık bu firmayla ve halkımızla oynamayalım" demesi ve sorunu çözmesi gerektiğini söyledi. Avukat Özay, "Hâlâ bir bakan ya da bir yetkili çıkıp da 'Danıştay'ın son karannı hukukçulanmıza inceletiyoruz' derse, artık o vatana ihanet suçu işlemiş olur" dedi. ASUMAN ABACIOĞLU İZJVÜR - Bergama'da do- kuz yıldır siyanürle altın madeninin işletilmemesi için mücadele veren Berga- malı köylüler, yargı süreci- nin son halkasmı da kazan- dılar. Danıştay 6. Dairesi, Bergama'da siyanürle altın çıkanlmasma izin veren Çevre Bakanlığı'nın işlemi- ni iptal eden tzmir 1. Idare Mahkemesi'nin karannı onayladı. Bu kararla Berga- mahlann dokuz yıldır sür- dürdüğü hukuk mücadelesi- ne son nokta konulurken ka- rar yörede bayram havası yarattı. Bergamalı _ köylülerin avukatı Senih Özay, bugüne kadar madenin kapatılma- sında ayak direyen hiçbir yetkilinin bu karara "gıkbi- le diyemeyeceğiııi'' belirte- rek, "Hâlâ bir bakan ya da bürokrat çılapda 'karan hu- kukçulanmıza inceletiyo- ruz' derse, o artık vatana ihanet suçu işlemiş olur" dedi. Berga- ma'da dokuz yıldır "yaşama haklan" için verdikleri mücadeleyle Türki- ye'nin gündemine yerleşen, banşçı eylemlenyle dünyaya örnek olan Ber- gama köylüleri, Danıştay'ın aldığı son kararla Türkiye'nin "en örgütlü, en kararb ve en uzun süreU" çevre ve de- Taşkın: Halkın gücü görüldü • Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkm, Danıştay karannı, halkın demokrasi ve çevre mücadelesinin zaferi olarak değerlendirdi. Çevre Bakanı'ndan madeni en kısa zamanda kapatmasmı beklediklerini söyleyen Taşkın, "Türkiye hukuk devleti mi değil mi göreceğiz" dedi. • 17. Sayfada mokrasi sınavını başanyla sonuçlan- dırdılar. Karan şenliklerle kutlayan yöre hal- kı, uzun ve haklı mücadelelerinin coş- kusuyla "siyanürcü şirkete" ders ver- diklerini söylüyor. Hukuk mücadelesi. Bergamalı köy- lülerin, Çevre Bakanlığı'nın madenci Eurogold şirketine verdiği iznin ıpta- lı için tzmir tdare Mahkemesi'nde da- va açmasıyla başladı. Köylüler, mah- kemenin bu istemi reddetmesi üzen- ne Danıştay 'datemyize gittiler. Danış- tay 6. Dairesi, 13 Mayıs 1997 tarihin- de verdiği kararla. anayasanın 56, Çevre Kanunu'nun 1. maddelenne da- yanarak, "herkesin sağhkh ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip ol- duğu" gerekçesiyle lzmir Idare Mah- kemesi'nin ret karannı bozdu. Dava- yı yeniden görüşen tzmir 1. Idare Mahkemesi, Danıştay 6. Dairesi'nin bozma karanna uyarak, altın madeni işletmesine izin veren idari işlemi ip- tal etti. Ancak Çevre Bakan- lığı ve Eurogold fîrması, mahkemenin bu karannı Danıştay'da temyiz etti. An- cak Danıştay, lzmir 1. tdare Mahkemesi'nin "madenin çahşünlmamasma" yönelik karannı onayiadı. Danıştay 6. Dairesi Başkanı Gürbüz Önbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Euro- gold'un başvurusunun süre- si içinde yapılmadığı için reddedildiğini belirtti. Çev- re Bakanlığı 'nın temyiz iste- minin de yapılan inceleme sonunda reddedildiğini bil- diren Önbilgin, karann lz- mir 1. tdare Mahkemesi'ne gönderildiğini ve mahkeme- nin taraflara tebliğ edeceği- ni söyledi. Önbilgin, Çevre Bakanlı- ğı'nın bundan sonra "kara- nn düzeltilmesi" isteminde bulunabileceğini, bu istemın de dairelerince sonuçlandı- nlacağını sözlerine ekledi. Danıştay'ın son karannı yorumlayan Bergamalı köy- lülerin avukatı Senih Özay, "yargı,son karannı söytemedT gerekçesiyle ma- denin kapatılmasında ayak direyen yetkililerin Danıştay'ın bu karanndan sonra kaçacak yerlen kalmadığını be- lirterek şunlan söyledi: "Danıştay'ın • Arkası Sa. 17, Sü. l'de Ortakların 'buyılseçimyok' sözüne Baykaldan tepki kanır vetmiez'• CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, liderler zirvesinden çıkan kararları ve erken seçime ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. Baykal, erken seçimi kabul eden hükümetin irticayla mücadele ve reformlarla ilgili yasa tasanlarını yaşama geçirmek için haziran ayına kadar zamanı olduğunu belirterek, "Seçimin tanhi, seçim yasalan ve barajla ilgili düzenlemeler TBMM'nin işidir. Meclis, yetkisini hükümete devretmemiştir" dedi. • Memura sendika yasa tasansınm geri çekileceğini kaydeden Baykal, hükümetin bu konuda ısrarcı olmasmın parlamentonun gündemini tıkayacağına dikkat çekti. Yerel seçimlerde iki turlu sisteme karşı olduğunu vurgulayan Baykal, bu yöntemin toplumda cepheleşme ve kutuplaşmay] arttıracağını vurguladı. Baykal, parlamento tatile girdikten sonra hükümetin "şu da bu da yapılacak" gibi bir söz hakkının olmayacağını kaydetti. • 5. Sayfada TARİH PAZARLIĞI HAZtRANDA • 5. Sayfada İDDİANAME MECLİS TE MehmetAğar'm Yaşar Oz itirafi • DYP Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar hakkında uyuşturucu kaçakçısı Yaşar Öz için düzenlediği imtiyaz belgeleriyle ilgili olarak hazırlanan fezleke, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeyi bekliyor. Ağar, Şişli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede. Yaşar Oz'ü yurtdışında eylem ve faaliyetlerde bulunması için görevlendirdiğini söyledi. B 17. Sayfada Özel sektor hedefi saptırdı Enflasyon hesabı tutmuyor• Ekonomik programla enflasyonu yıl sonunda yüzde 50'ye indireceğini ilan eden hükümetin hesaplan tutmuyor. Hükümet, toptan eşya fiyatlan endeksine göre aylık yüzde 3.5 hedef açıklarken mart ayı oranı yüzde 4'ün altına inmedi. Yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ise geçen ayki yüzde 99.3 noktasından yüzde 97.2'ye indirilebildi. • Mart ayı enflasyonunda özel sektör zamlan etkili olurken yüzde 4'lük artışın yüzde 0.3 'ü kamudan, yüzde 3.7'si özel sektörden kaynaklandı. 111. Sayfada Ugur Mumcu cinayeti Velit Hüseyin'i askerler ölü buldu • Gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun katledilmesi olayına kanştığı ileri sürülen Velit Hüseyin, 2 Mart'ta Silopi'de askerler tarafından ölü bulundu. Iki gün sonra hazırlanan raporda ölüm nedeni 'sara hastalığı' olarak belirtildi. Mumcu cinayetini araştıran TBMM Komisyonu'na ifade veren Murat Demir ile Murat Ipek, Velit Hüseyin'in adını, Mumcu'nun otomobiline bombayı koyan kişi olarak açıklamışlardı. • 7. Sayfada Bayram ahşverişiiçin Eminönü Meydanı 'nı doldıımn istanbuUularbiiyiik tehlike aüattı Helikopter H H 1 sabıkalı • l CÇ polis memunınun Wm yasamını yitirmesine • •!« ^^^ ii neden olan helikopterin sabıkası oldukça fazla. Basbakan Mesut Yümaz. Basbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ve DYP Bderi Tansu Çiller a>Tu helikopterie tehlike atlatmışlardı. Yılmaz, Lüleburgaz'dan Istanbul'a dönerken zoruniu iniş vapnuş, Çilkr'in kuliandığı gûn ise poüs memuru Sarjlmıs Göcen helikopterin pervanesine çarparak yaşamını yitirmisti Ecevit de, eiektrik sistemindeki anza nedeniyie aynı helikopterie tehlike atlatmışü- Helikopter çaküdı: 3 polıs öldü • Polis Bayramı için keşif gezisi yapan Puma tipi helikopter, belediyenin yaptırdığı fıskıyeye çarparak Istanbul Ticaret Odası'mn karşısında bulunan binaya düştü. Çarpmanın etkisiyle helikopter üçe bölündü. Polis memurlan Nabi Turhan ile Orhan Şahin olay yerinde, teknisyen Ekrem Ocak ise hastaneye kaldınlırken yolda yaşamını yitirdi. Kazada 4 polis ağır, yoldan geçen bir kadın da hafif olarak yaralandı. Istanbul HaberSerrisi- Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Puma tipi helıkopter, po- lis bayramı için çıktığı keşif gezisi sırasın- da Eminönü'nde boş bir binanın üzerine çakıldı. Kazada, Özel Harekât Dairesi'nde görevli 3 polis öldü; 4 polis ağır, bir yurt- taş da hafif yaralandı. Istanbul Valisi Kut- lu Aktaş, helikopterin düşüş nedeninin, Ankara'dan gelecek teknik ekibin incele- meleriyle belirleneceğıni söyledi. Önceki gün bakımdan çıktığı öğrenilen helikopte- rin, düştüğü binanın 300 metre yanında bayram ahşverişi nedeniyle tıklım tıklım dolu olan Eminönü Meydanı ve otobüs du- raklannın bulunması, yetkililerin "büyük bir faciadan kurtuMuk" yorurrJanna yol açtı. Özel Harekât Dairest'nde görevii 7 polis, 10 Nisan'daki polis bayramında dü- zenlenecek gösteriler için dün keşif gezı- sine çıktı. Atatürk Hsvalımanı'ndan 14.42'de kalkan Emmyet Genel Müdürlü- ğü'ne ait Istanbul Valiliği emrinde görev MArkasıSa.17, Sû. 3"te (HaberveFotoğraHar: BERTAN AĞANOĞLU, KLBtLAY TLNTÜL, İPEK YEZDANİ, ALPERTURGUT,KADERTUĞLA. B.VİUŞ DOSTER) Diyarbakır'da Hizbullah operasyonu DtYARBAKIR (Cumhuriyet Bürosu) - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü Hizbullah'a yönelik yaptığı ope- rasyonda 79 kişi yakalandı. Em- niyet Müdürlüğüyetkılileri, "Şu ana kadaryapılan en büyûk Hiz- bullah operasyonu'' diyerek nite- m Arkası Sa. 17, SiL8'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İstikrar Ararken... Cumhurbaşkanı Demirel, aylardır anlatmaya çalış- tığı bir gerçeği, Van'da fırsat bulmuş, bir kez daha yi- neliyor: "Türkiye, seçimi değil, istikran anyor" diyor. Bugün önümüzdeki şablon Cumhurbaşkanı'nı hak- lı çıkarıyor. 1995 genel seçimi bir parlamento çıkarmış, ama si- • Arkası Sa. 17, Sü. l'de BUGUN Cumhuriyet 'le birlikle. BORSA ûDun 3443 Öncekı 3344 DOLAR ûDün 243.800 Öncekı 243.500 MARK ûDun 132.000 öncekı 131.700 ALTIN ûDun 2.410.000 öncekı 2.360.000 9 günlük bayram tatili başladı Meteoroloji yetkılılerı soğuk ve yağışlı havanın Kurban Bayramı'nda yerini güneşli günlere bırakacağı müjdesini verdi. Ulaştınma Bakanlığı ise bayram süresince otoyollardan ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacağını açıkladı. • 3. Sayfada GIMDEM MUSTAFA BALBAY F. Gülen... Yumurtasc Omlet! Gülen Hocaefendi'nin konumuyla iigii tartşma genişledikçe, gelinen noktanın boyurları dsna ".e: or- taya çıkıyor. Ya da işler iyice kanşıyor. Gülen siyasilerte çok iyi görüşüyor. ödûfer variyor, ödüller alıyor. Onlarla toplantıiar cüzerl^or. Kerdi açıklamalanndan anladığımız kadanyta Kini I • Arkası Sa. 17, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog