Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

30 NtSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER AB'den yeni • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve Avrupa Birliği (AB), 25 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen Ortaklık Konseyi'nin zeminini oluşturacak strateji belgesi üzerinde görüşmelerde bulunuyorlar. Belgenin iki tarafca kabul edilmesi durumunda. AB Dönem Başkanı [ngiltere'nin Dışişleri Bakanı Robin Cook, konsey toplantısından önce Ankara'ya gelecek. AB dışişleri bakanlannın Lüksemburg'taki toplantısında genel kabul gören yeni strateji belgesi, diin Londra'da Türk ve Ingiliz makamlan arasında ele alındı. Türkiye'yi, Büyükelçi Uluç Özülker'in temsil ettiği görüşmelerde, AB Dönem Başkanı sıfatıyla lngiltere'ye "gümrijk birliği anlaşmasından kaynaklanan ve Yunanistan'in sürekli veto ettiği mali protokole işlerlik kazandınlması gerektiği" mesajı verildi. Yeni AtJantik Gipjşimi Istanburda • Dış Haberier Senisi - Bir grup dünya liderinin 1966 yıhnda kurduğu Yeni Atlantik Girişimi'nin yıllık kongresi yann Istanbul'da başhyor. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek ve 3 gün sürecek toplantılarda Türkiye'nin 2000'deki rolü ve NATO'nun genişleme süreci tartışmalann odak noktasında yer alacak. Kongreye ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Stobe Talbott, tsrail Ticaret Bakanı Natan Şaranski, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz ve birçok devlet adamı diplomat ve akademisyenin katılması bekleniyor. CezayiP'de 80 asker öhlüpiüdü • PARİS (AA) - Cezayir'de kökten dinci militanlann. başkentin güneyindeki askeri karargâha düzenledikleri saldında, 80 askerin öldüğü, 40 kişinin rehin almdıği bildirildi. 200 kadar militâmn. Larbaa böigesinde bulunan askeri üste eylemlerini gerçekleştirdikleri bildirildi. Bask bölgesinin bağımsızlığı için savaşan örgüt K. İrlanda anlaşmasından etkilendi ETA IRA'yı örnek aldıDış Haberier Senisi - tspan- ya'nın Bask bölgesinin bağım- sızlığı için 30 yıldırsilahlı müca- dele veren aynlıkçı ETA örgütü, Bask böigesinde şiddetin sona er- dirilebilmesi için Kuzey Irlan- da'da vanlan banş anlaşmasın- dan ders çıkanlabileceğini bildir- di. ETA"nın, Bask bölgesindeki aynlıkçılann çikardığı Egin ga- zetesinde yayımlanan bildirisin- • Ispanya'nın Bask böigesinde silahlı mücadele veren örgüt bir bildiri yayımlayarak Kuzey îrlanda'da taraflann vardığı barış anlaşmasına saygı duyduğunu ve bu anlaşmadan dersler çıkanlabileceğini bildirdi. de, 10 nisanda Belfast'ta vanlan barış anlaşmasinın saygıyla kar- şılandığı belirtilerek örgütün an- laşmadan ders çıkarmaya hazır olduğu ifade edildi. Bildiride, Kuzey İrlanda banş anlaşmasın- dan çıkarılacak en önemli dersin "çatışmaların varattığı bütün olumsu/Jukları karşılayabilecek, kapsamlı bir çözümön üretilme- sToldugu belirtildı. ETA. gazetedeki bildırisınde. geçen ocak ayından bu yana ger- çekleşen 15 saldınnın sorumlulu- ğunu da üstlendi. İspanya hükü- meti ise ETA şiddetten vazgeç- medikçe örgütle görüşmeyi red- dediyor. Ote yandan, Kuzey İrlanda, es- ki ABD Başkanı George Bush'tan bölgenin ekonomik ge- lişmesi için destek istiyor. Ingiltere Maliye Bakanı Gor- don Brown'ın, bölgedeki banş anlaşmasının ilk şartı olarak gör- dükleri ekonomik gelişmeyi Bush'ateslim ermeyi düşündüğü belirtildi. Bush'unbölgedeoyna- yacağı rol, olabildiğince çok ya- bancı yatırımcıyı bölgeye getir- mek ve banşı destekleyecek kal- kınmayı yaratmak olarak açıkla- nıyor. Moskova'da boş zirve MOSKOVA (Ajanslar) - Rusya'nın başkenti Moskova'da dün yapılan Bağımsız Devletler Top- luluğu (BDT) Devlet Başkanlan zirvesi ortak bir deklarasyon yayımlanmadan sona erdi. Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin dün yapılan zirvenin açılış konuşmasında. eski SSCB üyesi 12 ülkenin dahil olduğu BDT'de yapısal reformlar ya- pılması, topluluğun daha etkili ve çalışan bir yapı- ya sahip olması gerektiğini belirtti ve "Burirve.ab- şümışın dışında olacak" dedi. Ancak zirve. bazı atamalann yapılması ve BDT'de yapısal reformlann gerçekleştirilmesi ge- rektiğine ilişkin görüşbirliğinin sağlanması dışın- da ilerleme sağlanmadan ve ortak bir deklarasyon yayımlanmadan sona erdi. Kazakistan Devlet Başkanı Nursuttan Nazarba- yev zirvenin ardından yaptığı açıklamada, önceki gün toplanan Rusya. Belarus, Kazakistan ve Kırgı- zistan arasındaki gümrük birliği oturumunda daha çok iş yapıldığını belirterek "Bugünkü BDTdoru- ğundaki görüşmeler ise bostu. Yalnızca atamaJar konusunda mutabık katdık" dedi. Nazarbayev. zir- \enin ardından neden ortak bir deklarasyon yayım- lanmadığı sorusuna ise "Eğerüve ülkeler hiçbirşey konusunda karar vermemisse neden ortak bir dek- larasyon yayınlansın ki" dedi. Dünkü zirvede BDT'de reform yapılması konu- sundaki fikir genel olarak kabul görürken reform- lann biçiminin belirlenmesi amacıyla temmuz ayın- dan önce Moskova'da. üye devletler arasında bir fo- rum düzenlenmesi karara bağlandı. Bu arada BDT zirvesi için Moskova'ya giden Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev ve Er- menistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan önceki gün Azeri tarafının çagnsı ve Rusya Devlet Başka- nı Boris Yeltsin'in girişimiyle bir araya geldiler. Aliyev ile Koçaryan arasında 90 dakika süren gö- rüşmenin ardından yapılan açıklamada, Azerbay- can ve Ermenistan'ın Dağlık Karabağ sorunuyla il- gili olarak Avrupa Güvenlik \e Işbirliği Konseyi Minsk Grubu çerçevesindeki çözüm çabatarma bağlı olduğu ve mayıs 1994'de başlayan ateşkese uymaya devam etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Yugoslav ordusu Kosova-Arnavutiuk sınınnda önlemlerini arttırdı. Kosovalı gerillalardan banş yanlılanna tehditDtşHaberlerServisi-Sırbistan'ın Koso- va bölgesinin bağımsızlığı için savaşan Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK), Kosova Arnavutlanna düşman ile çarptşmak için ortak kurtuluş cephesine katılma çağnsı yaparak Arnavutluk'tan yardım istedi. UCK tarafından yayımlanan bildiride. Kosova'nın "savaş durumu" ıçınde oldu- ğu belirtilerek "Kurtuluş güçlerine düş- mana karşı ortak cepheye kahlma çağnsı yapıyoruz" denıldı. UCK'nin askeri so- rumlusu tarafından imzalanan bildiride. Kosovalı Arnavutlann anavatanı olan Ar- navutluk'un "işgal altındaki topraklannın kurhıtusuna" destek vermeye zorunlu ol- duğu belirtildi. UCK. ulusîarârası arabu- luculann devreye girmesi ve "işgalcüerin Arnavut toprağuıdan çekilmelerT koşu- luyla Belgrad yönetimiyle görüşme masa- sına oturmaya hazır olduklannı belirtti. Bildiride. UCK'nin tarafolmadıgı her tür- lü anlaşmanın anlamsız ve kabul edilemez olduğu vurgulandı. Barışçı çözüm yanlı- sı Kosovalı Arnavut liderlerıne tavırlannı yeniden gözden geçinneleri çağnsı yapı- lan bildiride silahlı çatışma\a karşı olup "bozgunculuk ve anarşi yayaıT taraflara çatışmadan çekilmelerı istendı. Örgütün halkın tek temsılcisı olduğunu belirten UCK. bıldirisinde sivil halka yönelik her riirlü şiddeti kmadığını açıkladı. Kosova'nın bağımsızlığının banşçı yön- temlerle kazanılmasmdan yana olan Kosd-*». valı,Aniavutlann lıderı İbrahim Rugova,^" Sırp polis karakollarına düzenlenen saldı- rıların sorumlusu UCK'yi tanımıyor. Çin 'de çatışma: 10 ölüPEKİN (Ajanslar) - Çin'de. üreticinin doğrudan pazara mal sürerek satış yapmasını yasaklama karan üzerine çıkan çatışmalarda 10 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Çinli yetkililer. yasaklama karannın ardından geçen hafta Hunan bölgesindeki Zhangjiajie kentinde çıkan kargaşada 6 kişinin öldüğünü, Hengyang kentinde ise doğrudan satış firmalannda çalışan satış görevlilerinin 4 işvereni öldürdüğünü söylediler. Yetkililer. Çin yönetiminin yasaklama karannın yasal olarak faaliyet gösteren yabancı şirketleri de etkilediğini belirterek, yalnızca Hunan böigesinde yasalara aykın olarak faaliyet sürdüren 60 firmanın kapatıldığını ve 60 bin ila 180 bin arasında çalışanın işten çıkanldığını ifade ettiler. Çin yönetimi geçen hafta, "Çok hızlı zenginleşme ve tarikatların büyümcsinin engeMenmesi" gerekçesiyle, üreticinin doğrudan pazara mal sürerek satış yapmasını yasaklama karan almıştı. İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyelerinden. Türk Hukuk Bilimi hayatının önemli adlan arasında bulunan, Prof. Dr. BÜLENT DAVRAN28 Nisan 1998 günü vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 1998 Perşembe günü (bugün) Moda Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecektir. Değerli hocamızı kaybetmenin derin teessürü içinde bulunan Fakültemiz kendisine Tann'dan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diler. İSTANBUL HUKUK FAKÜLTESt DEKAıNLIĞI'NDAN Fakültemiz Medeni Hukuk Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyelerinden, Türk Hukuk Bilimi hayatının önemli adlan arasında bulunan, Prof. Dr. AYTEKIN ATAAY28 Nisan 1998 günü vefat etmiştir. Cenazesi 30 Nisan 1998 Perşembe günü (bugün) saat 10.30'da Istanbul Cniversitesi merkez binasında yapılacak törenden ve Erenköy Galipaşa Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra toprağa venlecektir. Değerli hocamızı kaybetmenin derin teessürü içinde bulunan Fakültemiz kendisine Tann'dan rahmet. kederli ailesine başsağlığı diler. VEFAT Baromuzun 2084 sicil sayısında kayıtlı AVUKAT Prof. Dr.BÜLENT DAVRAN vefat etmiştir Aziz meslektaşımızın cenazesi 30.4 1998 Perşembe günü (bugün) Moda Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip ebedi ıstirahatgâhına defnedilecektir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileri/. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI VEFAT Hikmet Kuzugüdenlioğlu'nun eşi. llhan, Metin, Erdal ve Gündüz'ün babası: Nuri ve Ömer'in agabeyi Günseli, Nimet, Karmen ve Canan'ın kayınbabası; Deniz, Petek, Mehmet, Özgür, Demet, Bilgi ve Defne'nin dedesi; ailemizin sevgili büyiiğü MEHMET KUZUGÜDENÜOĞLU aramızdan aynldı. Ailemizin ve dostlannın sevgisiyle rahat uyusun. Cenazesi 1 Mayıs 1998 Cuma günü, Kocatepe Camii'nde öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığf nda defnedilecektir. AİLESİ TEMA DOĞASEVERLERE DUYURU! TEMA VAKFI DOĞA VE KÜLTÜR GEZİSİ Vakfımız 2-3 Mayıs 1998 tarihlerinde Asorti Turizm işbirliğt ile, Gelibolu, Çanakkale, Truva bölgelerinde bir "Doğa ve Kültür Gezisi" gerçekleştirecektir. Doğayı bir de bizirn gözümüzle görün! TURKİYE ÇÖL OLMASIN! Tel: (TEMA Vakfı) 0212 283 78 16 (pbx) 148'den Burcu Baturer ya da 129'dan Reyhan Biberci Faks: 0212 281 11 32 Adres: Çayır Çımen Sokak Emlak Kreöı Bloklan A-2 Blok Daıre 6 7. Levent - Istanbul TÜRKİYE TEKSTtL SANAYÜİŞVERENLERİ SENDİKASI'NDAN 22 Ocak 1998 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurulu'muzda sendıkamız anatüzuğünün "Üye Olma" ba^lıklı 5 maddesinın 7. fıluası, "Üyeliklikten Çıkma" başlıklı 6. maddesi. ""Üyelikten Çıkanlma" başlıklı 7. maddesı. "Konfederasyona Üye Olmak \e ÜyeliktenÇekilmek" başlıklı 9. maddesi. "'Uluslararası tşveren Kuruluşlarına Lyelik" başlıklı 10. maddesı "'Genel Kurulların Top- lantı ZaAmanı" başlıklı 16. maddesinin 1. paragrafı. "Genel Kurul Toplantı \e Karar Nisabı ile Oy Kullanma Usulleri" başlıklı 18. maddesi. "Danışma Kurulu'nun Kuruluşu" başlıklı 22. maddesinin ilk paragrafı. "'Yönetim Kurulu'nun Oluşması" başlıklı 25. mad- denin ilk paragrafı, "Denetleme Kurulu'nun Oluşumu" başlıklı 29. maddenin ilk paragrafı. "Dısıplın Kurulu'nun Oluşma.sı. Toplan- tı ve Görüşme Usulü" başlıklı 31. maddesinin ilk paragrafı. "Gelirlerin Bankalara Yatınlması" başlıklı 40. maddesinin ilk paragra- fı. "Giderler" başlıklı 41. maddesinin ilk paragrafi değiştirilmis. aynca "Yönetim Kurulu'nun Görev \e Yetkilen" başlıklı 26. mad- desine 31. fıkra olarak bir hüküm ilave edılmişrir. Keyfıyet 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun 8. ve 9. maddeleri hükmü geregince ilan olunur. YÖNETİM KURULL' Adres: AJcaretler. Vişnezade Cami Mcydanı Efe Apt. No: 2 Daire. 7-10-11-15-16 80680 Bcşıktaş Istanbul ANKARA GAYRtMENKUL SATIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKULÜN AÇIK ARTTIRMAİLANI DosyaNo: 1998/10 I.Ş. Satılmasına karar verılen gaynmenkulün cinsi. kıymeti. adedi. evsafı: Ankara, Yenıınahalle ılçesi Demetlale mahallesi. Demetevler 2. Cadde 10 numaralı Kızılırmak Apartmanı'nın bulunduğu yere rastlayan \e ımarın 13815 ada. 5 numaralı parselini teşkil eden 6X4 m mıktarındaki altında 7 adet dükkânı olan kârgir apartman vasıflı taşınmazın aşagıda özellıklen yazılı bağımsız bölümleri hıssedarlar arasındaki ortaklığın gıderilmesi ıçın uzerlerindeki tüm yükümlülükleriyle birlikte açık arttırma suretiyle satılacaklardır. Taşınmazlann genış evsaflan dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Birinci satış günü: 15.6.1998 olup. saatlen asağıda belırtilmıştir. Bag. Kullanım Takdir Edilen kat Bölüm \vs» Payı Vasfı AUnı Kıymeti Satı; Saati 26,684 Mesken 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Zemın 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 28 29 14 684 10 684 20 684 10 684 14 684 6 684 20 684 Dükkân )M2 •* *• 16.6. 19 14 32 14 19 9 12 2.250.000.000 T L 3.000.000.000 TL. 2.250.000.000 T L 3.0O0.O00.0O0 T L 3.250.000 000 T L 3.150O00.000TL 2.75O.OOO.OOOTL. 3.400.000.000 TL. 3.000.000.000 TL. 3 000.000.000 TL. 3.5O0.00O.0OOTL. 3.5O0.OOO0OOTL. 3.000.000.000 TL. 1998 2.750.0O0.0OOTL. 3.100.000.000 TL. 2.750.000.000 TL. 2.6OO.0O0.0O0 TL 2.5OO.OO0.0O0TL 1.500.000.000 TL. 2.75O.OOO.OOO TL. 1500.000.000 TL. 2.50O.0O0.0O0TL. I I 00.000 000 TL. 2.250.000.000 T L 14.00.14.10 14.10-14.20 14.20-14.30 14.30-14.40 14.40-14.50 14.50-15.00 15.00-15.10 15.10-15.20 15.20-15.30 15.30-15.40 15.40-15.50 15.50-16.00 16.00-16.10 14.00-14.10 14.10-14.20 14.20-14.30 14.30-14.40 14.40-14.50 14.50-15.00 15.00-15.10 15.10-15.20 15.20-15.30 15.30-15 40 15.40-15.50I. bodrum Gayrimenkullerin mesken vasıflı olanları için %1 ve dükkân vasıflı olanlan ıçın %I5 KDV bedel- lerialıcılannaaıttır. 1.3.4.5.6.7.8. 10.12. 13. 14, 15 ve 16 no'lu bağımsız bölûmlenn 2. satış günü 25.6.1998 aynı saatlerve 17. 18. 19.20. 22.23.24.25. 26,28.29 no'lu bağımsız bölümlenn 2. satış günü 26.6.1998 aynı saatlerdedır. Saöş şartlan: 1 - Satış Adliye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttıımada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bâki kalmak şartıyla 2. artırmaya çıkanlacaktır. Bu arîtırmada da bu miktarelcieedilememişsegaynmenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- lı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi- lecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinın malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bul- ması \e satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklcrin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'sı nispetinde pey akçesı veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış. peşin para iledır. alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hakları- nı hususiv le faiz ve masrafa daır olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdırde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelını yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettıkleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark- tan ve dığer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oluna- cak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itıbaren herkesın görebilmesi için dairede açık olup mas- rafı venldığı takdırde ısteyen alıcıya bir örneği gönderilebılir. 6- Satışa îştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- cakları. başkaca bilgı almak isteyenlerin 1998'10 I.Ş. sayılı dosya numarasıyla müdür- lügümüze başv urmalan ilan olunur. 17.4.1998 (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 17601 POLİTİKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Avrasya İçin Mücadele Avrasya, Batı'da üzbon'dan doğuda Vladivostok'a kadar uzanan muazzam kara parçası. Dünya nüfu- sunun % J5"\, yeryüzünün bilinen enerji kaynaklan- nın 3/4'ü bu kıtada bulunuyor. "Avrasya'ya egemen olan, dünyaya egemen olur" sözü Batılı jeopolitikçilerin çok iyi bildiği bir deyimdir. Eski ABD Başkanı Carter'ın Ulusal Güvenlik Da- nışmanı, ünlü siyasal bilimci Prof. Zbignievv Brze- zinski geniş yankılar uyandıran Büyük Satranç Tah- tası adlı kitabında 21. Yüzyılda en büyük mücadele- nin Avrasya'dayapılacağını belirterek "Avrasya, dün- ya egemenliği için mücadelenin yapıldığı satranç tahtasıdır" diyor. Brzezinski "tahhteki tek gerçek süper güç" olarak tanımladığı ABD'nin, Avrasya'ya egemen olması ge- rektiğini belirterek "VVashington, bu hedefdoğrultu- sunda Avrasya'ya tek bir ülkenin ya da ülkeler ko- alisyonunun egemen olmasını engellemelidir" diyor. ABD, nasıl yapacak bu işi? Her şeyden önce Avrasya'da çoğulculuğu savu- narak; Kafkasya ve Orta Asya'daki eski Sovyet Cum- huriyetleri'nin bağımsızlıklannı destekleyerek; Ba- tı'daki Ukrayna dahil, bu cumhuriyetierin tekrar Mos- kova'nın etkinlik alanına sürüklenmelerini engelleye- rek. Brzezinski, Avrasya'nın kaderini etkileyecek ülke- leri, iki gruba aytnyor • Jeostratejik oyuncular • • Jeopolitik merkezler. Jeostratejik oyuncular, Fransa, Almanya, Rusya, Çin ve Hindistan'dan oluşuyor. (Yazar Ingiltere ile Ja- ponya'yı vizyonlan olmadığı gerekçesi ile bu gruba almıyor). Jeopolitik merkezler ise Türkiye, Iran, Ukrayna, Azerbaycan ve Güney Kore'den meydana geliyor. Bu gruptaki ülkelerin, Avrasya'da siyasal konjonk- türü değiştirebilecek ekonomik ve siyasal güçleri yok. Ama coğrafi konumlan son derece önemli olduğun- dan Avrasya satrancında ya da "Büyük Oyunda" önemli bir yere sahipler. Brzezinski, Türkiye ile iran'ın Kafkasya ve Orta As- ya'da giderek daha aktif bir politika izlediklerini be- lirterek bu iki ülkenin bir ölçüde büyüklerin oynadığı jeostratejik oyuna da dahil olduğunu yazıyor. Ancak iki ülkenin de en büyük handikapı, içende devam eden istikrarsızlık ve çalkantı. ; • • • : Brzezinski, tabloyu böylece çizdikten sonra, ABD'nin Avrasya'ya egemen olmak için izlemesi ge- reken politikanın üzerine eğiliyor. Yazara göre ABD, gerek Avrupa Birliği'nin (AB), gerekse NATO'nun genişlemesini desteklemelidir. Çünkü Avrupa, ABD'nin Avrasya'nın doğusuna (Ag- ya) sıçraması için bir köprü başıdır. Avrupa. doğuya doğru ne kadar genişlerse, köprü başı o denli sağ- lam olur. Öte yandan Orta Avrupa ülkeleri ile Baltık ülkelerinin NATO'ya alınmalan da NATO içinde ABD yanlısı ülkelerin sayısının artmasına ve VVashing- ton'un Avrupa'da etkinliğinin genişlemesine yol aça- caktır. Avrupa'nın birleşmesinin öncülen Fransa ile Al- manya olduğundan ABD'nin bu iki ülke ile iyi geçin- mesi zorunludur. Bu nedenle VVashington, "asi ço- cuk" Fransa'nın arasırayaptığı "yaramazlıklan," ABD ile Ortadoğu ya da NATO içinde rekabet etme heve- sini hoşgörü ile karşılamalı ve Paris'i gücendirmek- ten kaçınmalıdır. Çünkü Fransa, birnoktada, AB için- de Almanya'yı dengeleyen ülkedir. Fransa yıpranır- sa, Almanya Avrupa'da tek egemen güç durumuna gelir ki bu da hiçbir Avrupa ülkesinin istemediği bir olgudur. • • • Bu jeostratejik planlar kime karşı yapılıyor? Rusya'ya. Brzezinski, bu aşamada Avrupa'da ABD'nin kar- şısında rakip en büyük ülke olarak Rusya'yı görüyor. Zira bölgede dünyanın iştahını kabartan petrol ve doğalgaz zengini tüm ülkeler eski Sovyet Cumhuri- yetleri. Rusya, Baltık ülkelerin bağımsızlıklannı kazanma- sından sonra kuzeyde Baltık Denizi'nde denetimi kaybetti. Ukrayna'nın bağımsızlığı, Rusya'nın güney- de Karadeniz'de etkinliğini yitirmesine yol açtı. Azer- baycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri'nin bağımsız- lıklan ise Rusya'nın Hazar havzasında denetimi kay- betmesine neden oldu. Brzezinski, bu durumda Moskova'nın zengin ener- ji bölgeleri Kafkasya ve Orta Asya'yı tekrar etkinlik alanına almaya çalışmasını kaçınılmaz görüyor. Ni- tekim Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Mosko- va'nın eski Sovyet Cumhuriyetleri üzerinde tekrar denetim kurma çabalarının somut bir örneği. Ne var ki, bir kez bağımsızlığı tatmış olan bu cum- huriyetlerin tekrar Rusya'nın egemenliği altına gir- meye niyetleri yok. • • • Brzezinski'yegöre, Rusya'nın "emperya/"emelle- rine karşı direnme konusunda jeopolitik açıdan üç ül- ke çok önemli: Ukrayna, Azerbaycan ve Ozbekistan. Eski Sovyet Cumhuriyetleri arasında 53 milyonluk nüfusu ile en büyük ve güçlü ülke olan Ukrayna, Rus- ya'ya enerji konusundaki bağımhlığından kurtulmak için Azerbaycan, Türkmenistan ve Ozbekistan'ayak- laşıyor. BDT içinde de Rusya'ya karşı mesafeyi ko- rumaya çalışryor. Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'nın etkinliğini sınırlıyor, Bakü-Ceyhan boru hattını des- tekliyor. Kiev, aynca Ozbekistan, Türkmenistan ve Gürcistan'la askeri işbirliği anlaşmalan imzaladı. Azerbaycan ise, içinde Hazar ve Orta Asya petrol- leri bulunan şişenin "tıpası, kapağı." Azerbaycan Rusya'nın nüfuz bölgesine girdiği an, Batı'nın Kafkas- ya ve Orta Asya yolu kapanmış olur. Ve son olarak Ozbekistan, 25 milyonluk nüfusu ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasında en büyük ve güç- lü olanı. Aynca nüfusu da homojen (% 75 Özbek) ve milliyetçi bilinç giderek artıyor. Brzezinski'ye göre Ukrayna, Azerbaycan ve Ozbe- kistan BDT içinde Rusya'ya karşı bağımsız politika konusunda başı çekiyorlar. Gürcistan, Türkmenistan ve zaman zaman Kazakistan da bağımsızlık akımı- na destek veriyortar. Peki, Avrasya satrancındaTürkiye'nin konumu ne? O da yanna. StLİFKE ASLÎYE HUKLK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1997 549 Davacılar Aydın Erkmen ve Aysel Erkmen tarafından davalı Arzu (Erkmen) Can aleyhine açılan evlat edinme sözleşmesinin iptali davasının yapılan dunışması sırasında verilen ara karan geregince: Şehit Ishak Mah. 1001 Sok. Pınar Apt. A Blok, 26 4 Tarsus adresinde. Arzu (Erkmen) Can'a çıkartılan dava dilekçesi ve davetıye tebliğ edileme- dığinden ilanen tebligat yapılmasına karar verıldığinden davalı Arzu (Erkmen) Can'ın Silifke Asliye Hukuk Mah- kemesi'nin 1997/549 esas sayı dosyasının duruşma günü olan 11.6.1998 günü saat 10.35"te duruşma salonunda ha- zır bulunması veya kendisıni bir vekil ile temsil ettiımesı aksi takdırdeyokîugunda yargılama vapılıpbitirileceği ila- nen tebliğ olunur. 12.2.1998 ' Basın: 17064
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog