Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

30 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER TGS İstanbul Şubesi'nde görev bölüşümü • İstanbul Haber Servisi - Turkıye Gazeteciler Sendıkasi (TGS) İstanbul Şubesı \ onetım Kurulu gore\ boluşumuvaptı Şube yonetımı şoyle oluştu Ertuğrul Ma\ loğlu (Başkan). Kadn Kumcu (Başkan Yardımcisi) Cıhan Oğuz (Şube Sekreterı). Necat Hızarcı (Malı Sekreter). Uğur Günyuz (uye). Hasan Koseoğlu (uye) ABD tekstil kotasını genişletti • \NKARA (Cumhuriyet Bürosu)- ABD. Turkıve'ye tekstıl urunlennde uvguladıği kotayı. yalnızca 5 urun kategonsınde 7 yila > ayarak genişletti De\ let Bakanı Işın Çelebı, bu genışlemenın 1998 yılı ıçın 80 mılyon dolarlık ek ıhracat olanağı sağladığını bıldırdı Milli Eğitim Bakanlığı ihaleleri • \NKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Mıllı Eğıtım Bakanlığı'nın 8 yıllık kesıntısız temel eğıtım kapsamında vapacağı okul ıhalelennde denetımı sağlamak uzere bu >ıl ılk kez uvgulamava kovduğu "mu^avırlık. muhendislık \e kontrolluk hızmetlen" sıstemı ıçın teklıf veren 9 fırma elendı 8 firmanın verdıgı ıhale teklıfının kabul edıldığı oğrenılırken sonuçlann bırkaç gun ıçınde resmen açıklanacağı bıldınldı ÖZDBİR'in deneme sınavı • İstanbul Haber Servisi - OZDEBİR.bu>ılılkkez ılkoğretım 8 Mnıf ogrencılennın katılacagı Lıse Gırış Sına\ ları na oğrencılen daha ıyı hazırlayabılmek amacıyla 3 Mayıs Pazar gunu saat - 10 00<ia deneme sınavı 'yapâcak Çocuklar için resim yarışması • istanbul Haber Servisi - istanbul Mımarlar Odasi Kadıkoy Temsılcılıgrnce 5 kez duzenlenen "23 Nısan Çocuklar Arasi Resım \arıs,masi" yarın sona erecek Çocukların kultur \e doğa değerlenne duyarlı kentlıler olarak \etışmesıne katkıda bulunmayı amaçlayan yanşmada bu yılın konusu "su" olarak belırlenmıştı İstanbul Mımarlar Odasindan yapılan açıklamada. dereceye gıren 10 resım odullendırılecek Dozer kiiçük kıaezdi • İstanbul Haber Servisi - Bagcılar Fe\zı Çakmak Mahallesı 18-DSokak'ta dün meydana gelen kazada 3 yaşındakı Esra Nart, arkadaşlarıylaoyun oynarken Ergun Nergızcı yonetımındekı Bagcılar Beledıyesı'ne an dozenn altında kaldı Kuçuk kız ezılerek can venrken Nergızcı gozaltma alındı Sabah'a uyarı • İstanbul Haber Servısi- Basin Konsevı. Sabah gazetesının 7 Şubat 1998 gunu vayımlanan "Sağırlığa Son" başlıklı habenn cıddıvetle araştırılmadan vazıldığı ıçın haberı >azan muhabır Zeynep kurtbaya uvan cezası verılmesıne karar\erdı Çetin ABD'de • W\SHINGTON (\A>- TBMM Başkanı Hıkmet Çetın, ABD'nm Florıda evaletıne gıttı Fort Lauderdale kentınde bulunan Çetın, burada. Atlantık Lnıversıtesı'nden fahn doktorluk unvanı alacak Hıkmet Çetın. Fort Lauderdale'de çeşıtlı konuşmalar vapacak Baskına kınama • İstanbul Haber Servisi - Bılım Eğıtım Estetık Kultur Sanat Araştırmalan Vakfı (BEKSAV) Yonetım Kurulu adına yapılan açıklamada. BEKSAV 'ın oncekı gun terorle mucadele \ e çe\ ık kuvvet şubelenne bağlı polısler tarafından basılması kınandı Budak, erken seçimin kaçınılmaz olduğunu belirterek 'Ulkenin kaderi iki liderin inisiyatifine bırakılamaz' dedi 'Siyasete müdahale edeceğiz'İstanbul Haber Servisi - DISK Genel Başkanı Rıd\an Budak. Turkıye ıçın erken seçımın kaçı- nılmaz hale geldıgını belirterek erken seçımın Turkıve'dekı sıyasal demokratık surecın onunu açacak tek seçenek olduğunu sov ledı Başbakan Mesut Vılmaz ıle ÇHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal' ın seçımlenn 1999 \1art a> ında yapılma- sına ılışkın karar almalarının demokratık olma- dığını da belırten Budak. "Türkiye'nin kaderi iki liderin inisiyatifine bırakılamaz" dedı Lretı- me katkıda bulunan tum \ urttaşlan »ıyasete mu- dahale etmeye çağıran Budak."Sadecebu 1 Ma- yıs'ta değil. artık sürekli olarak alanlarda olaca- ğız, si>asete müdahale edeceğiz"* dı\ e konuştu DİSK Genel Merkezf nde duzenlenen toplan- tıda konuşan Rıdvan Budak. ulkenın ve toplumun gelecegı açısından yaşamsal onem taşıyan bır konuda partılenn. parlamentonun \ e halkın ona- yı olmaksızın ıkı lıdenn karar almasının doğru bır tutum olmadığını ıfade ettı Me\cut parla- 'mentodan çıkacak bıçbır hukumetın de sorun ço- zucu olmasının mumkun gorunmedığını kayde- den Budak. onemlı olanın bır erken seçım kara- n almakdeğıl.erken seçımın başanlı olmasını sağ- lamak olduğunu \ urgaladı Budak, seçımlenn başarılı olmasının başta sı- yası partıler yasası ve seçım \asasi olmak uzere ılgılı tum yasalarda demokratıkleşmeyı zorunlu kıldığını soyledı Hukumetpartılerının lıderlen>- le partı başkanlannın bugune dek ulkenın hıçbır temel sorununa çozum bulamadığını savunan Budak şovle devam ettı "İşsizlik, ha>at pahalılığı gibi sorunlann çözü- müne ilişkin hangi adımlan attınız? Çeteleri mi orta>a çıkardınız? İşkencecilerle ilgili uygulama mı yaptınız? Basın ozgüriuğunu mü sağladınız? Hepsinden onemlisi. irtica-darbe gerginliğini bü- tunuyle ortadan kaldıracak olan orguttu toplum ve demokrasi için hangi somutgirişimlerde bulun- dunuz?" Sıy asal partılen " Kör döğüşünü bırakmaya ve Türkive'nin önünü açacak karariar almava" ça- ğıran DİSKGenel Baskanı Rıd\an Budak.55 hu- kumetın de 54 hukumet gıbı knz v aratan bır hu- kumet konumuna duşmesı durumunda. halkm v e ulkenın odeyeceğı bedelın daha ağır olacağını soyledı Bundan sonra ureten ve vergı veren kesım ola- rak sejırcı olmayacaklannı, sıyasete \e yaşama müdahale edeceklennı belırten Budak. "Türld- ye'ninemekçiörgütleri olarak 1 MayısCuma gu- nu, "Şımdı demokrasi zamanıdır' diyerek Türki- ye'nin dört bir y anında alanlarda olacağız. Sade- ce bu 1 Mayıs'ta değiL artık sürekli olarak alan- larda olacağız. siyasete müdahale edeceğiz" dıve konuştu DİSK Genel Başkanı Budak. seçım ıttıfakla- nyla ılgılı bır soru uzenne, "İttifakı sağ bir bi- çimde becerecektir. Oysa, Türkiye'de sağın ittifa- kından çok solun ittıfakına ihtiyaç vardır" dedı AKTİF 1. NAKİT DEĞERLER A Kasa cj Bankalar II. MENKUL DEĞERLER CUZDANI Menkul Dejener III ALACAKUR a Sıgc*alitar b SgortanlardanPnm Alacak Karşı c Acenieler d 5>g icReasjrans Şrtet CH eı D>jer AlacaKlar IV İŞTİRAKLER ş-ıraKle' V SABIT DEĞERLER Menkuller Saynmenkuller Devam Edaı "atnmlar Menkulıeraen Btrnmış Amortısman VI Dıger atrtrltec (Net) AKTİF TOPUM NAZIM HESAPUR PASİF 1 BORÇLAR a Sg:'*3 • Reasi'an': Şrtet Xxten t Goenece* veo veD^ŞerVj^jnyç c Dıger Bocvtar H.KARŞHJKLAR AITekmkKarşılıMar a) Can Rıztaar Karşmğı Can RiiKOöf Karşmğı ReasurofPavı ı bl Muallak Hasar Karşıhğı Muallak Hasar KarşrtÇı Reasurer Payı (1 cj Hayat Matemat* Karşmgı î Havat MuaJak Tazmnat Karşılıgı Havat Muallak Tazmmat türş*> Reasurer Payı (-) B Serbest Karşrttdar aı Kıdem Tazmnatı Karşıhğı b Oğer Kar^ıhMar HOZKAYNAKLAR a Odemş Sermaye tl Kanun ^eaeKAkçeter o Otaganustu Yedek Akçeter d| Yenıder Değerteme Fonu IV KÂR Donen k r PASİF TOPUM NA2M HESAPUR DİP NOTLAR: SARK HAYAT SİCORTA A.S.NİN 1996-1997 KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU HAYAT DIŞI 631 509170 83610 382146 84 241891316 189725228032 343426709223 3390 883412, 331388997 1121-2 73-140 100.293.672402 553335624 350 60 072 371 247 476500436 36 5"9 049 "531 23969821930 2 769 597.266 654 042 162 894 230 676 3V 919 HAYAT DIŞI 254 651 598 2'0 36492917 438 50302711571 * 341 447227İH » 410730982947 (249^08781 841) 9156964 179 |6 429.327 239) 6 505422254 13 500693 507 184 263943 80" 20 760996459 4152199091 63397 038903 15361 8 7 3 607 1D3 6"21C"O6O 224 658 8M 808 854 042'62894 230676 311919 Menkul Değerler Cuzdanı Hesabının 4 186 520 826 Sıgorta Denetleme Kanunu TEKNİKGEURLEB A Almar Onrner B Aiınan Komsionıar C A) rar kraz Faızten Dl Odener "aztı natta Reasuror Payı a Can RiMolar Karş<lı§ı b Uual ak x azmtnat KarşılıÇ z Havat MSemat* Karş* g d, Havat Muallak Taznınat Karşdtğı Fı Aynlan Tenntk Karş Reasuror s ayi a Muallak Tazm Karş Peasuror Payı D Hayat Muallak ^arş Reasut* Payı c) Can RsMer Karş Reasuror Payı G DıOer Gelırier TOPLAM IITEKNİKGIDERLER A| Reasurorlere Venlen Pnmler B) Ooenen Kormsyomar C Odenen *azmmatlar u] Hyroan leKnnı ıvarşmnar a Can Rızıkotar Karşrtgı b Muallak Tazmrat KarşAğı : Hayat Metamat* Karşdığı i H»,at Mjallak Tazmrat KarşAJı TOPLAM III TEKNİKKAR/ZARAR(HI) IV GENEL GİDERLER Aj Personel G de^en Bl Geiel > onetırp Suerler C Vers ve Z ger v uku'-ı JjKier D Anorttsmar 3>Derer ç ftğer GKjerte 1 TOPUM V MALtGEURLER AJ Faız Geiırlen 3 Satış <arian C Kanbrytı Karları D Dıger GeSrter TOPUM VI MAUGIOERLER A) Faız Gıderien Bı Satış Zaranan C Karştlıkar TOPUM VII DONEM KAR/7ARARI (W-rVW-V!) Ycoetım Kurulu na Şark Hayat Sıgaia A Ş 1996 HAYAT GENEL TOPLAM 433123 400 64 322151 096 64 7552"4 498 2641994 583353 65155 795817 5 7 C211 180 2826863-12 533861905966 602 414 776 0 7 5 41200855163 326809564 (25 Û8 7 8"4 834 '6 439789893 1899 538 399 3327 503972218 3312437 0719-5 1996 1064 632570 •4-932 533244 14899-165814 2 831 719 821 385 406384 505040 (3.390 B83 412 1 401 500 1 - 114 999600 252 634 155 5 7 8 368 1155750400425 101273226410 8O33'00OO ,61666924 587 40409911823 4669135665 4181546135112 3343113383 894 HAYAT GENa TOPUM •S3'=-'5 253 1 7 936 3>4 306 M460 4»663 â 50 712İ94S2f ** *" 28.331224265 119463136941) 2 927 035 336 609 14217 739197 (1154000000) 4 46 -6 7 6û7 15 438 496045 2968867 428782 14239004 541 2847 800909 43481090615 10535 99"135 "1103 8931-0 236.820 365 VA 332 7 503 972 218 3312437 0719-5 209 TL sı 272967 373463 54428971444 64 76316-234 - ^3afiŞ*i995if>-*f 439070207 212 (268671918782) 9156954179 (6429327 239) 2927 035336609 14 217 739197 (1154 000000) 10967 1B9 861 28939191552 3153131 372 589 35000000000 7000000000 106878129518 2589-870712 1'4 " 6 000 230 461479250152 4 181 546135 V2 3543113 383 894 HAYATDIŞ1 1240486870 148533447 683 149 773934 553 -36100948239 895488.558226 16 976713118) 546231811 587 407311342 346090159664 •822 555 749925 651799 112930188653 523597158 1630313617 "9 -90 901 "~l 3529319-351 -002206253 2-50 726688620 389 642 3 7 4 7 90 HAYAT DIŞI 776522213831 104 42-084 231 202659347106 î > * 11)83608 645 768" * " 1238951146394 (7126554231601 136740764638 (79247.814 167) t 18388 9'-404 2- 599261 994 629 7-6 853103 260 7 19 850 7 95 4562 597 388 15999 093634 33239838-86 314 521380605 722819.809744 2 7 5C 726 688 620 389 642 3-4 -90 uyannca Hazıne ve Dış Tıcaret Musteşarlığı lehıne bloke edılmıştır ŞARK HAYAT SİCORTA ANONİM ŞİRKETİ 1996-1997 YILLARI KARŞILAŞTIRMALI KÂR^ARAR TABLOSU FEROKAZA HASTMJK 35222.013324 1190864502935 9 "'6.266 643 242 196 299 21 i 482 940 404 836 696.277985 60499 8224"2 39195136 3 754 218869 2605000000 362432 7 239 9127380083 240081401758 57606.133.171 2^23.960977.322 2-245910695 "'6660900770 4 3M649807 95 741143325 68461219 -92 588 351244 11799374464 396939508483 3239195136 5917 7 59043 46.667591J21 2009.84 7 762865 10.938541J50 214113.214 457 3-37900427 126379287065 2526503939 85421688673 166 388 985 5 6'5 50-378 369-9 7 9" 12 502 341319 '-185-S5S 58'Ca54 364 6.972.131007 235729378799 7 455.697 794 252078884 987 33 43" 59' 1130532 721 22 304 7 97 771 035 495 32305279 1092249014 7544245461 255072702^17 1'0051 623 15575 049 28- 2 81 7 398 95256871 94 515 049 4 430619143 207.384 070 20100.925.301 11303272.234 213355 612.574 ENETCİ RAPORU 1996 TOPIAM HAYAT •226066516259 840915913991 251912 565 856 39 415 945242 4154 7 86 482940404836 -647266473 61196100457 4934443000 3 793 414 005 1272 424 ^1817 3517 826591 6429 32-239 M54 000000 249208781841 19463136 941 1 492 624 502 54" 2281567110493 3682.101961.388 "43906811465 84040120566 100055-93132 85 744 710816 "92656812 463 3'6 812 969 748 410-38 982 94- 28331224 265 9'56 954179 2 927 035 336 609 14 217 "39197 İ056İ15.354186 3.456.182.001.201 225051758307 225919 980187 "30 M7 187492 89241348138 87948.192612 60319.589028 3 "81 396363 3965328975 12 8"2121116 8 328 391 266 •^382 4'2 223 4103C592« 242.701 509.806 166457 716673 2s9 534 562 781 178002 741239 1163970 312 798313287 793 840292 544 458262 1124 554293 77127966" 262.616947678 180116792.455 1568510091C 434905180 98074269 67264595 4525134192 2256520850 20.308.309.371 2.758.690 625 224 658884806 236.820365344 1 Şark Hayat Sıgrjrta A.Ş l'Şrket' nr 3 1 Aral* 1997 ve '996 tanNen ıtıbanyla duzenlenmış AşMekı bılançolannı »e ayrı tarihte sona efen yıftara aıt kar/zarar tabtolannı denettedık. Bu maS tablolann sorumluluğu şrtet yonetımrıe art tr azım sorumıuiugumuz denetım çalışmalanmız sonuanda bu mad tabtolar uzennde göruş MdırmeKtır 2. Denetm çalışmalanmız Uluslararası Denetm Standartön'na uygun otarak yapıımıştJ 6u standartlar denetım plam mızı ve çalışmamızı malı tabtolarda onemlı bır hata butınmadıijmı sağlamaya yonelık olarak 3uzenıenernzı gerek ftrmektedır Denetım malı tabtolarda yer alan bakrçelen vetamamlayıonrtlandesteklevc karıtıam test bazında ın cetenmesnı ıçenr Denetım aynı zamanda uygUanan muhasebe prensıplertıın tahmınlenn ve malı taDictann genel sunuluş şekiınm değerleodınlrnesm de ıçen nemız çın nakul rjtr tenel oluştufdJğuna 'narrvo^z yonetım tarafrelan yapılan onemlı r Yapılan denetımıenn gonjş bıldır GENEL TOPUM 2 06" 002 430 250 291328511098 4154 786 490587671309 6613054345" 3 793 414 005 1272424 7918'" 351-826591 6 429 32" 239 1154 000 OCC 268671 918 "82 1492 624 50254- 5.963.669091381 827 946 932 03 185 80C 503 948 1109469682 21- 439 070207212 91569541-9 2 92 7 035 336 609 14 21 7 T 39'?- 5.S12.697 355.387 450971736494 2*9358535630 148 267 ^81 640 9-46 925338 21-00512 382 1C 085 4"1 JS9 409159226479 437 537 324020 ' 962 283 599 ' 338 296 554 1895833 960 442.733.740133 16120 006 »3 16533SS6J 6781655 342 23.066999996 461 479250152 3. Goruşumuze gor FÎROIKAZA HASTAUK 76-10264294 3621651366 734 21 '60 169 48- 696 893 634 340 7301000000 1542434355027 2 6"1994 381 156.858206725 434195136 2293431604 187C0000O0 T 7 37" 81416" •99095999"" 692745823183 130057223.275 6794.256.651960 593096T64C 2 067 897 979652 8242 016495 239 570687 972 9206392934 2650013505952 25697 938 538 1213253207 856 2311658936 134429105702 104967686543 6.305164487 134 25089536.732 489.092.164.846 7079194-41 334223529776 6 221 811 "30 293744691924 19998"1M 9441811950 495 31"-03 23384 980471 3CD39"99 144184-486 14026.851167 662236.861607 18649820 781 880496887105 293975968 13879217 760 "7394912* 3491292241 38962864- 18395179989 19407.374523 916262577 095 •D4141C446 34631988900 5566955 262827525 23314-396 14 593189754 1230124499 49488.006.179 29189 935 589 693.629.874.155 1997 HAYAT GEHEL TOPUM 662 685239 79348621489 80011306 728 5743933095861 134 369487 098 291805656 840132481 1834 595 744 426 19-0 097169661 348201 60328868237 279712842 870936183 42625402978) 18854114284 3140675399 ' 8 ' 6 636 710134 1 6 543 6-0908324 1997 '903172109 227 682 069172 229 785 24' 281 6480034 0441% 1029 858 045 324 16 976 713 118' 838039467 588247 643823 21B0 685 904 090 3 792 652919 586 1000 000 173259056890 803310 000 2501 250 000 I122 4163O4 755) 54 147312135 10742B816S2 0567 361396754 6935313283114 HAYAT GENEL TOPUM 68484 411 178 39300087,620 45616526^7 ' " Î53»0ite4*5 * 75294 875061 153184 419963) 6826562704870 43235904188 120046187200) 9823613937 34 327 040729 6.916113531612 139280 149205 2437 402612 8546937 036 17-57181481 168021670334 579100483263 845006625009 143 727171 851 _24»275 873233 12f0OO967fl!b$3 1314246.021 445 (765839843123) 136740764 638 (79247 814167) 6526662.704170 43235J04188 (20.046187 200) 28212531 341 61 926.302 723 7 545.890384-15 400000000000 7000000000 24546.030670 5099-020269 482 543 050 339 130192029300" 7 816 636710134 -0 567 363396^ 6 545670 908324 1997 TOPLAM HAYAT 3698361631 02S 19-5715919628 "20 055823 82" 68553581075 24194 087 154973535502 7 -0796707566 161530201106 8 868087324 2 727 62694C 2927 035336609 13 063739197 -9247 814167 20046187 200 712 655 423160 53184 419963 3066929488 796 6.924.311875255 8204217.661445 2 12 7 407 659 292 231986607552 247 812 704 467 202198026309 2659219898886 377253454407 1238951146 394 75294 875051 136740764638 6.826662 704870 43235904188 6.410132.173.677 7756.631574577 514181 701 578 447 586 086.868 341302724517 182328634544 299966503654 160246253814 9 641799144 5 1 50782417 23880298174 12 75" 185471 1472387285 786569645 676263.712.774 361269 42&891 899146707886 480336603632 14173193 728 7 571516058 3565241368 1904601233 1B784808636 10035104505 935.669.951.618 499.847.825.426 35673 399348 915 738 763 268394480 143380343 1482633685C 6004S34336 50768130678 7064003.142 722fli9.8O9?44 57910*483263 6935313283 M4 «NEL TOPLAM 5 674 077 550 656 788 609404 902 24194 087 1620532062593 170 398288 43C 2-27 626 940 2927 035336 509 13063 739*9- 7 924 7 814-6 7 2004618"200 765839 843123 3 066 929 488 "96 15.12t531i36.700 2.359 394266 844 450 010 732 9"6 3036473 353293 1 314246 021 445 136.740764638 6 826662 704 870 43235904188 14'86.763 748.254 961767 788446 523631359061 460212757 468 14"92 581561 36637 483645 2258956930 1037.533138.665 1 379 483J11518 21744 709786 5469842601 28 819913141 143S517777046 365891381-1 411-4 523 2C83iri186 57832.133.820 1301920293X7 ma« taDlolar Cnrj-ı onemlı taraflanyla. şırketın 31 Aralık 1997 ve1996 tarihlenndeki malı durumu- PU ve aynı iantierde sora eren >»a art faalfyet sonuçlann yaklaştk491 221 mfyonTL(1996 178.811 müyonTL)tu- tannaakı vergı karşılığı oncesı ıgılı Turk Kanunlanna uygun bır bıçımde yansıtmaktadr 4. Goruşumuze şart okjşlıırmamakla brtkte aşagdakı hususa dkkatnızı çekenz Şrtet Genel Kurulu 31 Mart 1998 tanhnde yaptacagncjan üşkteta 1997 yılna aıt malı tabkdar henuz genel kurul onayından geçmemıstr Başaran Serbest Muhasebea Malı Muşannık Aronım Sırketı a •nemrjer af PnceWaterhûusı TFMarcell»ıoCPA.SMMM Islanbul 20 Wa* 1998 DİSKGenel Merke/i'ndeduzenlenen toplantıdakonuşan Kıdvan Budak, "Sürekli olarak alanlarda olacağız" dedi. (Fotoğrat t PEK V EZDAN İ) Hükümetle CHP arasında köprüler atılıyor Baykal: Hükümet her an düşebilirANKARA(Cumhuri>etBurosu)-CHP Ge- nel Başkanı Denfr Baykal. azınlık hukume- tını oluşturan koalıs\on lıderlerını 23 Nı- san'dakı uzlaşmav ı reddetmelen uzenne ~hü- kümetin her an duşebileceği, bu sonu koalis- >on ortaklannın istediği" mesaıını \erdı CHP lıderı Denız Ba\ kal "Hükümet krize davetheçıkardı. Budunımda her an herşe> olabilir. Hükümetı > ıkma peşin flkrinde de- giliz. \man >ıkılmasın. bağnmıza taş basa- nz noktasında da değiliz" dedı Ba>kal dun gece TGRT"de katıldığı bır programda. Ba^bakan Mesut V ılmaz ıle ha- zıransonunakadarTBMM nınçali!,tınlma- sı, 1999 Martı'nda yerel ve genel seçımle- nnbırleştınlerek\apılmaM veekımden son- ra seçım hukumetı kurulması konulanndate- reddutsuz mutabakat »ağladıklannı SÜN le- dı 6 a> lık seçım hukumetı suresinın uzun ol- duğu eleştırılerıne "Bu ekimden sonra ko- nuşulur. 6 a> olma/ da 5 a> olur. 4 a\ olur" karşılığını veren Ba\kal. Vılmaz a I W a kadartanıdıklan bırvıllık surenınbıleuzun olduğunu soyledı Bavkal. "Hükümetin ge- leceğj ne olacak" sorusuna şoyle yanıt ver- dı "Bu sorulann muhatabı sadece CHP de- ğil. HükümetinC HPdesteğınıgo^dençıkar- dığı gerçeği %ar. Orta\a konan işbiıiiği m«- deli kalkınca nc olacağını hcrkcs kendi kcn- dine sormalı. CHP hiikümcti destekleme>e mahkûm degildir. CHP ilc ilişki modeline Başbakan önce e\et" dedi.sonra "hayır'de- di. Hukumet krize da\eti>e çıkardı. Bu du- rumda her an herşe> olabilir. Hukumeti > ık- ma peşin fikrinde değiliz. Her konuya kendi bazında bakanz. Ancak'^man bu hukume- tı koruvalım aman Nikılmasın. bağnmıza taşbasalım gayretindedeolma>iz.Hükümet bizden bir şe> istemi\or. Bu hukumeti bun- dan sonra savunma\ a devam etnıe ımkânına sahip değiliz. Hukumet her an >ıkılma>a hazır olduğunu soylü>or.~ Bavkal. bır başka soru uzenne. DV P \e FP ıle seçım hukumetı oluşturma kombınas- \onuna «ırmeveceklennı behrttı r/lilli Cüvenlik Kurulu'na irtica raporu 'Üniversitelerde Nakşibendi ve Fethullahçılar hâkim' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllı Guvenlık kurulu nun (MGK.) nısan avı ola- ğan toplantisinda jskerler taratından kurula sunulanraporda. unı\ersıtelerdekı ırtıcaı \a- pılanmava ılışkın bılgılere ververılırken Fet- hullah Gulen cemaatıvle Nakşıbendılenn egemenlığıne dıkkaı çekıldı Kurulun asker uyelen. toplantıva katılan Mıllı Eğıtım Ba- kanı Hikmet l luğbay ıle V OK. Başkanı Prof Dr Kemal Guriız e başta turban olmak uze- re ırtıcaı taalıvetlere karşı mucadelelerı ne- denıyle desteklerını yıneledıler Cumhurba:;kanı Süleyman Demirel ınbaş- kanlıgındaÇankayaKoşku ndesaat 15 OO'te başlavan MGK."nın nısan a\ı olağan toplan- tisı \aklaşık 6 saat surdu Toplantıda. ulke ge- nelındekı gu\enlık \ea;.ayişgelışmelen ma- saya \atinhrken ıç \e dı^ gelı^meler de de- ğerlendırıldı Emnıyet Genel Muduru l\eca- h'Bilican 1 \1a\ısetkınlıklerı\le ılgılı olarak aiınan onlemler konusunda kurul ınelennı bıl- gılendırdı. •\sken yetkılıler. Şemdin Sakık operasyo- nu\la bolgede sürmekte oian bahar operas- >onları konusunda kurula bılgı sundu Top- lantının ardından yapılan açıklamada "güven- lik güçlerinin halkın da vakın destek \e yar- dımlany la \ıkın \c bolucu fesat \u\ alanna kar- şı sureklı darbeler indırdikleri. ulkenın her ye- rinde huzur >e gmenliğin sağlandığının mcm- nuniyedegözlendiği" kaydedıldı Dışgelıyne- lenn yanı sıra Kıbrıskonusundakı son gelış- melerın butun bo\utlan\ladeğerlendırıldığı toplantıda. Kıbrıs konusunda uygulanan ka- rarlılığın sureceğınm altı çızıldı ABD nın Kıbns Ozel Temsılcısı Kkhard Hoolbroke un yarın başlayacak kıbrıs gezısi oncesmde ^BD'nın gorusmelere başîanması yolunda- kı baskısına kar^ın Kuze> kıbns ın eşıt ege- menlıgının tanınması durumunda goruşme- lere ba^layacağı tutumu bır kez daha benım- sendı Toplantıya. gundemle ılgılerı nedenı>le Mıllı Eğıtım Bakanı Lluğbav ıle 'ı OK Baş- kanı Prof Dr Guruzkatıldılar Lluğbav, Mıl- lı Eğıtım Bakanlığı'ndakı gorevden almalar. ırtıcaı kadroların tasfıyesıyle 8 yıllık kesın- tısız eğıtım uygulaması konusunda kurul uye- lerıne bılgı \erdı Genelkurmay >etkılılerı unı\ ersitelerdekı ırtıcaı akımlar. ozellıkle ta- rıkatçı yapılanmalar konusunda kurul uyele- nne avrıntılı bır rapor sundular Boston'da, kendisine haksızlık yapıldığını savladı Çiller, Türkiye'yi şikâyet etti AHMETYEŞİLTEPE BOSTON -Geçen hafta sonunda "ikinci \atanim" dedığı ABD"ye gelen Doğru \ol Partısı (DYP) Genel Başkanı Tansu Çiller, **Birinci > atanı Türkiye'de kendisine haksız- lık yapıldığını" one surdu Ilk kez duzenlenen "Dünya Kadın Uder- lerZinesi" ıçın geçen hafta sonundan berı MESA-NUROL bilgi vermedi A>KARA(Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Genel Kurul Salonu yapımı ışını ustlenen MESA-NUROL ortak gınşımı, bu konudakı yolsuzluklan araştiran TBMM komısyonuna, "konusiyasizeminfcrecekfldigj'' gerekçesıyle belge gondermey ı rcddettı Araştırma Komısyonu dunku toplantısında Meclıs Teknık Daıre Personelı Ahmet Kormazıie SaymanMuduru MehmetÜnal'ınbılgısınebaşvurdu Komısyonda aynca daha once "taşen>nfirmalarlayapılan sözteşmc"'omeğının ıstendığı MESA-NUROUun cevap yazısı okundu Komısyona gondenlen yazıda, MeclısGenel Kunıl Salonu ihalesının yasalara uygun yapıldığt savlandı. TBMM lçtüzüğü uyannca, şırketlerın komısyona bıigı \erme zonmlulugu bulunmadıgı kaydedılen yazıda, olaytn gerçek yönünön değerlendınlebılmesı ıçın Malıye hesap uzmanlannın ıhaleyle ılgılı "gerekliincetemeieriyerinde yapabileceği" vurgulandı Massachusetts eyaletının başkentı Boston'da bulunan Çiller. oncekı akşam "Boston L'lus- lararası İlişkiler Konscyi" uyelerıne Turk basınmı. sıyası partılen \e askerlerı "şikâ- yef" ettı D> P Genel Başkanı Boston Halk Ku- tuphanesı'nde gerçekleştınlen toplantıda vaptığı \e "Türkiyeyükselenbirbölgeselgüc mü.\oksa bir kriz ülkesi mi" başlığını taşı- \ an konuşmasinda. Turkı- \e'de sık yaşanan sıvası- ıstıkrarsizlığm temel kay- nağı olarak demokrasi ge- leneğının oturmamasinı gosterdı RP'nın kapatılmasının hata olduSunu savunan Çiller REFAHYOLun duşmesı konusunda da medvavı suçladı Çiller. u Hükumetimİ7İn istifa et- mesinde kartekrı medyBnın başındaki ağababaların çok büyuk etkisi oldu. Medya ağalan ekonomivi y önlendirmeye başladılar. Şimdi özelleştirmede as- lan payım almaya başla- dı. Omeğin. özelleştirme henü/ tam rayında gitmi- yor. Daha henüz bir şey \apılmadu ama enerji sek- törûndeözelleştirme med- ya baronlanna pazarlanı- >or" dı\e konustu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog