Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET • • • • 3 0 NİSAN 1998 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI Istanbul Edıme Kocaelı Canakkale Izmır Manısa Aydın Denızlı Y Y Y PB PB PB PB Y 18 22 19 21 20 20 22 21 Sınop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Eskışehır Konya Sıvas Y PB PB PB Y Y PB Y 16 18 18 18 19 18 18 19 Zonguldak Y 17 Antalya PB 23 Kars Adana Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkarı Van PB PB A A A A B B 2b 22 23 25 21 23 17 16 B 14 Yurdun kuzey ve ıç kesımlerı parçalı yer yer çok bulutlu Mar- mara nın kuzey ve do- gusu Iç Ege Goller Bolgesı Iç Anado- lu nun kuzeyı Batı Karadenız ıle Orta Ka radenız'ın ıç kesımlerı sağanak ve gokgurul tulu saganak yağışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek DIS MERKEZLER Oslo Helsınkı Stockholm Londra Amsterdam Bruksel Pans Bonn Y Y Y Y Y Y Y Y 1Ü 16 14 19 19 18 21 19 Munıh Y 19 Zurıh Berlın Budapeşte Madrıd Vıyana Belgrad Sofya Roma Atına PB Y PB Y Y Y Y PB 21 20 20 21 16 16 19 20 Y 15 Moskova Aşkabat Akmola Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre Sam B Y B Y Y Y Y A A 1b 23 5 23 21 18 20 31 ?a P a r t a ' i Ststı Bukjtiu ^ Çok bu ( utfıj • Yagmuriu yuuw* Kar jkar > Gok gurulîuiu GUNCELcÜNEYT ARC4Yİ REK B Baştarafi 1. Sayfada rulması gundeme geldı mı dost duşman ayırt et- meksızın ama kım olursa olsun gozunun yaşına bakmadan onergelere destek verdıklennı ve vere- ceklerını yıneleyıp duruyor llk bakışta Baykal "takdıre layık" Turkçesı beğe- nıye deger bır ılkeyle yola çıktığını duyumsatan bır goruntu venyor Ne kı, gelıp geçen aylarda CHP'nın ızledığı sıya- sete şoyle bır bakınca, gerçegın sındırmeye çalışıl- dığı gıbı olmadıgı ortaya çıkıyor Orneğın Baykal ın depremsel ıçerıklı soylemlen- ne goz atalım Karadenız otoyolu ıhalesının "Yıl- maz'ın Ankara da evınde oturdugu çok yakını bır muteahhıde verılmesı "ndekı savlar Antalya da denıze sıfır çok değerlı kımı arsaların dağılımındakı kayırmalar Yada Istanbul da,aralarındaANAPllBaşkanfnın da oldugu kımı kışılerın ımara kapalı arsalarına ın- şaat ıznı verılmesı Konular ne denlı ılgınç degıl mı'? Ne yazık kı, yol- suzluk, kayırma suçlamalarıyla yuklu bu savları De- nız Baykal sureklı konuştu konuştu ama Partısı TBMM ye bu konularda soruşturma veya araştırma komısyonu oluşturulması ıçın tek bır oner- ge vermedı Kısacası "ılkelıadam" Baykal parmağını bıle oy- natmadı CHP lıdennın yolsuzlukları soruşturma denılınce ne denlı duyarlı olduğunun çarpıcı son orneğı Şa- ıbe Hanım'ın malvarlığıyla ılgılı Bu konudakı ANAP onergesı TBMM'de 16 Nı- san'da goruşuldu ve kabul edıldı Kabul edıldı de ne oldu9 Sankı uzerıne olu topra- ğı serpıldı Turk sıyasal yaşamını buyuk olçude et- kıleyecek olan şaıbelı konulann soruşturulması tam on beş gundur hasıraltı edılıyor Yolsuzlukların bır numaralı duşmanı olduğunu ı- lan eden CHP soruşturma komısyonunun bıran on- ce kurulup çalışmaya başlamasına onayak olmuyor ANAP ve DSP dışındakı partıler 15 mılletvekılın- den oluşacak komısyona katılacak uyelennı sapta- yıp başkanlıga bıldırmıyor Şaıbelerıortmecephesıyenıden kuruluyorvego- rev başı yapıyor Tek bır uye verecek olan CHP den on beş gundur ses yok 1 Fazılet, tabıı Şaıbe Hanım ıçın can feda bır sıya- set peşınde komısyona katılacak 4 uyenın adlarını vermıyor DYP ye gelınce 7 Şaıbe Hanım'ı ne yapıp edıp TBMM nın elınden kurtarmak ıçın yuzeysel maze- retler one suruyor Amaç komısyonu kurdurmamak! DYP daha once Şaıbe Hanım'ın malvarlığını ın- celeyen araştırma komısyonunda gorev alan Sabri 1 Ergul (CHP), Yusuf Namoğlu (ANAP) gıbı "peşın hukömlü" dıye nıteledığı m/lletvekıflerının komısyon uyelığıne karşı çıkıyor Bu ve benzerı ısımler bıldırılınce, ıtıraz edecekle- nnı one suren DYP uye vermeyı bu nedenle gecık- tırdıgını one suruyor Bu gerekçe, tam anlamıyla sıyasal palavra 1 Şa- ıbe'yı kurtarma çabası' Oysa, Şaıbe Hanım'la kocasmın malvarlığı oyle- sıne gınft yollardan geçmış kı Ergul gıbı Namoğlu gıbı "konuya daha onceden bıhakkın vakıf olanla- rın" soruşturma komısyonunda bulunmasmın sağ- layacağı yarariar ortada Aslında DYP'nın taktık amacı açık seçık ortada Şaıbe Hanım komısyonunu olanagı olçusunde ge- cıktırmek 1 Hatta TBMM nın tatıle gıreceğı ya da er- ken seçım kararı alacağı gune kadar oluşmasını er- telemek 1 Ne var kı yolsuzlukların haksız mal edınmelenn peşınde olduğunu soyleyen CHP de DYP ıle yaptı- ğı temaslar sonucu belkı bılınçle ya da Baykal'ın çapraşık polıtıkalan nedenıyle soruşturma komısyo- nunun kurulmasını engellıyor DYP'nın oyunlarına koşut oyunların peşıne duşuyor CHP gerçeklerın ortaya çıkmasını bekleyen ka- muoyunun tersıne "temızsıyaset ve sıyasetçı" kav- ramını sımgeleyecek onemlı bır gırışımı soruşturma komısyonu kurulmasını da sıyasal amaçlarına alet edıyor Artık dıkkatlerı çekmeye başlayan bır başka nok- ta. Malıye Bakanı Temızel ın Çıller aılesının ABD'ye para transferınden edındığı mallara ve odedığı ya da odemedıgı vergılere kadar aylardır yaptıgı ınce- lemeyı, araştırmayı bır turlu sonuçlandıramaması Sonuçları yargıya bıldırmeyı gecıktırmesı veya ka muoyuna açıklamaması Acaba neden? Baykal soruşturma komısyonu uzerınde nıçın ko- nuşmuyor? Yoksa yoksa? Bır kez daha kuyudan çıkarma planının bır bolu- munu mu uyguluyor? Yakındır Şaıbe yı kurtarma çabaları gun ışığınaçı- kar ANAP, DYP ve FP ittifakı Mutluer, Sayıştay Başkanı oldu 4NKAR4 (Cumhurnet Burosu) - Savısuv Bırınu Başkanlıgı ıçın TBMMGe nel Kıırulu ndd vjpılan se- vimı ^06 ovLı Vlehmet Ka- milMutluerLı/.ınJı Seçım- lerdesagpartılu ıttıtakoluş- turarak \Iutiuer t Jestek \ e rırken CHP \e DbP lılerın destek \erdiizi Sadık Kırbaş 1 ^8 ov alabıîdı Sayı^Uy JJ boj bulunan bırıncı basLmlık ve 15 uve- lık i(,ın TBMM Genel Ku- rulıı nda seçım \apıldı Se- vıınler sırasında DSP \e CHP ortak hareket ederken ANAP FP \e D\P nın ıttı- fak oluşturmaları dıkkaı çektı Oncelıkle Savıştav 1 Başkanlıgı ıçın seıjm vapıl dı Başkent Lnıversıte^ı Hu- kuk Fakultesı Dekanı Prot Dr Mutluer ^06o>la »eçımı kazanırken Hacettepe Lnı- \er->ite<;ı Genel Sekreterı Prot Dr Kırbaş I ^8 o\ ala- bıldı Daha sonra !5 Savış- tav uvelığı ıçın seçımlerege- çıldı Vapılan oslanıada se- çılmeki(,ıngereklıo\u 10 a- da> alabıîdı Sa}i^ta\ kon- tenjanından \e>zat Altan. Kutluer Gann usufoğlu. Ka- mil Duru. Nurşen ^ apıeı. Or- han Turan >e Celal O>mak \1alı\e Bakanlığı kontenja- nından Fehmi Başaran ıle Doğan Ba>ar dıger meslek men^uplan kontenıanından da Ta>kan Ataman \e 4b- durrahman Acar ılk tur so- nuLiında Savıştas u\elıgıne >cı,ıldıler Toplantı veter ;>a- vısı bulunamadığı ıçın ıkın- cı tur ovlamaja geçılemedı Kalan 5 uve ıçın seçımler 5 Vla\ ı> Saiı gunu >apılacak İsveç: Yeııi bir şey yok mu?... GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Şemdin Sakık ın, Otof Palme suıkastıyla ılgılı açıklamalan Isveç"te gundemın ılk sırasına yerleştı Pazartesı gunu TV 'ler haberı flaş olarak gırerken ulkenın en buyuk gazetesı de yenı baskı vaptı ls\eçlı yetkılılerın salı gunu yaptıklan açıklamalarda, Şemdin Sakık'ın hangı vontemlerle sorgulandığı, gerçekten butun vazılanlan so>leyıp sövlemedığı ve ola> ın Turk yetkılıler tarafından PKK'yı >ıpratmak ıçın çarpıtılıp çarpıtılmadıği soruları yer aldı Olof Palme cınayetının sanığı olarak yargılanırken kanıt yetersızlığınden serbest bırakılan İsveçlı Christer Pettersson hakkında yenıden davaaçılmasıvla ılgılı ust mahkemeye başvuran başsavcı Jan Danielsson, cınayetle ılgılı olarak Is\eç ın Ankara Buyukelçılığı ne ıletılen bılgılenn gelmesını bekledığını belırterek konuyla ılgılı şu yorumu yaptı "Bana daha önce PKK vonetkilerinin bu konuda Şam'da gizli bir toplantı yaptıklan haberi gelmişti. Bu toplantıda cina>etin işlenmesine karar verildiği so\lenmişti. Ancak bu haberin ne kadar sağlıkJı olduğunu saptavamadık. Turk tarafının PKK'vi yıpratmak içın çaba gosterdiği yonunde guçlu belirtiler de bulunmakta. Şu anda bize ulaşan ilk bilgilerde veni bir şey goremedik." İsveç polısının elınde 14 bın savfalık bır PKK dosyası bulunuyor 1986'da açılan ve bır yıl sonra kapatılan dosya. 1994'te yenı bılgıler gelınce bır kez daha açılmış, bır sonuç ahnamayınca tamamen kapatılmıştı isveç Emnıyet Muduru Lars Njien de Sakık ın açıklamalannda yenı bır şey olmadığını belırtırken "Ancak, bu kezbilgi kaynagı çok ilginç. Çıinku Şemdin Sakık oyle herhangi biri değil" dedı Öte yandan. Palme cınayetını çözmekle gore\lı Palme Grubu'nun Şetı Komıser Stig Edqvist yenı bılgılen butun aynntılanyla değerlendıreceklerını, gerek gorduklerı takdırde Turkıye'ye gorevlı gondereceklennı soyleyerek >u değerlendırmeyı vaptı "Ben kasım ayında görrvime başladığımdan bu yana PKK izi gundemde değildi. Çunku Christer Pettersson'un \eniden yargılanıp yargılanmayacağ) konusu ağır basıyordu. PKK, Hans Holmer'in mudurluğu sırasında, 1986-87 vıllannda gundemdeydi. Açıp altına bakJİmayan pek fazla taş kalmış olacağını sanmıyorum.** 1984 Hazıranfnda PKK'den aynlan Enver Ata, Isveç'ın LppsJİa kentınde bır PKK"lı tarafından olduruldu 2 Kasım 1985'tede PKK'nın eskı vonetıcılerınden Çetin Güngör Stockholm'de bır toplantı salonunda yuzlerce kıştnın gdzu onunde bır PKKIı tarafından vuruldu 1986 vılının ocak ayında \bdullah Ocalan venı \ıl mesajında, Turk hukumetıyle isveç hukumetının bırbınnden farkı olmadığını soyledı 13 ve 15 Şubat'ta, yanı Olof Palme'nın öldurulmesınden ıkı hafta once, İsveç MİT'ı SAPO, PKK'lılerın telefon konuşmalannı banda aldı Konuşmalarda emdin Sakık'ın itirafı ve Türk makamlannın konuya verdiği önem, PKK dosyasım en son 1994'te kapatmış olan îsveç polisinin kafasını kanştırdı. sureklı olarak "diiğûn" sozu geçmekteydı Stockholm'un dış semtlennden bınnde oturmakta olan tanınmış bır PKK'lıye Koln'den telefon eden bır başka PKK"lı. "duğunu sokak ortasında yapmanın zamanının gddiğini" soyledı 28 Şubat 1986 gecesı Olof Palme. esıyle koruması olmaksızın gıttığı sınemanın çıkı^ında arkasından \akla^an bır kışı tarafından belınden ıkı kez kurşunlanarak olduruldu C ına\et verının çok yakınında PKK'lılerın ve dığer Kurt \atandaşların sık sık gıttıklen bır kah\e bulunması vetkılılenn dıkkatınden kaçmadı Aynı gece Stockholm dekı kahvevle a\nı telefon numarasını taşıyan Lppsala'dakı bıre\ arandı Teletonun sahıbı olan emeklı çıfte bırı Ingılızce olarak "İsveç Başbakanı artık dlüdur" dedı Durumdan hıçbır şey anlamayan çıft, ertesı sabah olayı oğrenınce poliM aradı ve bu esrarengız telefonu anlattı Polıs. Stockholm'un kodu olan 08 yerıne Lppsala"nın kodu 01 8'ın çe\rılmış olabıleceğını. aslında kahvenın aranmak ıstendığı ıhtımah uzerınde durdu 13 Ma>ıs"ta zamanın Emnıvet Muduru Hans Holmer, "PKK in" uzerınde cıddı olarak durdu Kendısını arayan Fınlı bır sabıkalının Stockholm'de uvuşturucu satıcısı bır PKK sempatızanma Magnum tıpı sılah verdığını sovledığını açıkladı Palme suıkastında da Magnum tıpı sılah kullanıldığı ıçın bu bılgı onemlı sayıldı Bu arada Holmer, SAPO'nun elınde Koln ve Stockholm'de bulunan ıkı PKK'lının teleton konusmasını ıçeren bandın bulunduğunu açıkladı Ancak bu açıklama savcıların ılgısını çekmedı "Alpha Operasyonu" adı verdığı bır operasyon planlayan Holmer PKK ve Palme'nın olumüyle ılgılı tum bılgılen o zamankı hükumete ılettı O gunlerde Holmer ıle savcılann arası lyıden lyıye açıldı Savcılar, "Alpha Operasyonu"nun tumuy le varsayımlara dayandığı, somut hıçbır ven ıçermedığı goruşunü savundular Holmer. 25"ı zanlı 33 u tanık 58 kışının emnıyet mudurluğune getınlerek ıfadelennın alınmasını ısterken savcılar yalnızca 2 kışının ıfadesımn ahnmasının yeteceğını soyledıler Sonunda 8 zanlınm ıfadesımn alınmasına karar venldı Araya gıren Noel tatılının ardından savcılar 6 kışının ıfadesımn alınması gerektığı goruşunü bıldırdıler 20 Ocak 1987'de bır operasyon gerçekleştırıiır ve 20 kışı sorguya çekılmek ıçın gece vaktı ev lennden alınır Bırkaç saat sonra 17"sı bırakılır Katıl zanlısı bır Kurt'un cınayet gunu Stockholm'de dcğıl Isveç'ın guneyındekı başka bırkentte olduğu ve gece gazete dağıtıcılığı yaptıgı belırlenır Sonuç Holmer ıçın buyuk bır fıyaskodur Bır sure sonra ıstıfa eder 1994'te 14 bın savfalık dosya yenıden açılır ve bır sure sonra kesın olarak kapatılır Ehşişleri ifadeleıî değerlendiriyor (Cumhuriyet Buro- su)-PKK nınıkıncıadamı Şemdin Sakık'ın. orgutün yurtdışi bağian- tılan ıle ılgılı ıfadelerı Dışışlen Bakanlığı nca degerlendınlıyor İsveç Başbakanı Olof Palme su- ıkastının da PKK tarafından ışlen- dığı ıddıalannın yenıden gundeme gelmesı Dışışlen Bakanlığf ndakı çalışmalan hızlandırdı Dışışlen Bakanlığı Sozcusu Bu- yukelçı PNecati L'tkan dun duzen- ledığı basın toplantısında bır soru uzcrınc Sakık'ın yakalanmasının ardından soruşturmasının tamam- landığını ve DGM've sevk edıldı- ğını anımsattı Sakık ın ıfadelerı ıle ılgılı ışlem- lenn surdurulduğunu bubılgılenn ılgılı makamlarca hükumete ulaş- tınldığını belırtcn Utkan "Bilgile- rin değerlendirilmesi kapsamında dolcrteki ılgili kurumlar u/erleri- ne diişen görevi yapmaktadıriar" dedı Utkan, Sakık'ın ıfadelen çerçe- vesınde tum ılgılı kurumlannçalış- malarda bulunduğunu vurgulaya- r<ık "Bu ifadelerde dış politikayı il- gik-ndiren bir durum \arsa, Dışiş- lcrı Bakanlığı'nın da ktndi çalış- masını vapması doğaldır" dıyc ko nuştu Utkan Sakık'ın ıfadelen ıle ılgı- lı olarak şımdıve kadar sadcce Is- \eç'e bılgı venldığını soyledı Dı şı^lerı Bakanlığı Musteşan Buvu- kelçı Korkma/ Haktanır'ın Sa- kık'ın ıfadelerı konusunda ABD ve bır rapor sunduğuna ılış- kın haberlenn doğru olmadığını belırten Utkan. "Mıisteşarımızın ABD'vc sunduğu PKK dosvasın- daki bilgiler, Sakık faktorunun dev - reye girmesinden önceki doneme dayanan bilgilerden oluşuyor" dı- ve konuştu Ote yandan Şemdin Sakık ek ıfade ıçın dun ıkıncı kez Dıyarba kırDGM Savcılığı'nagetınldı Sa- kık ınekıfadesınde onemlı açıkla- malarda bulunduğu ıfadc edıldı PKK'ye en büyük operasyon• Baştarafi 1. Sayfada dıler ve dağlar nedenıyle PKK ıçın çok elvenşlı konumu bulunan bol- ge. Iran ve Kuzey Irak tan gelen mı- lıtanlann toplanma ve yenıden du- zenlenerek kuzeye ve batıya dağıl- ma yen Bu bağlamdd PKK. nın oınurga bolgeM olarak kabul edılı yor Bolgede halen 4^0 dolayında teronstın bulunduğu tahmın edılı- yor Beşıncı gunde ^ I Ü I U 8 I sağ 45 teronst etkısız hale getınldı 3 Ordu Komutanı Orgeneral Şe- noğul, dun oğle saatlerınde 3 Or- du'ya bağlı 49 Mekanıze Tuga yı'ndagazeteeılcre bılgı venrkenşu değerlendıtmeyı vapiı "Amacımu teröristleri sag ele geçirmek. Teronst bile olsa ınsan olmesini istemiyoruA İnsan cesediy le karşılaşmay ı sev nıı- voruz. Sağ eie geçirmek için a/ami çaba harcıyoruz. Onlar ateş etme- den biz atesc başlamıvoru/- Tero- ristlerin anne babalannın seskrini kaydedip radyodan yay m yapıyomz. Parolamız ve işaretimi/ de "başarı . Buna mecburuz, hatta mahkûmuz. Devlete başkaldınnanın mazereti ol- ma/. \egânedileğımı/ kimsenın v u- reğinın yanmamasıdır.~ Şenoğul ^ubat ayında planlanjn opcrasyonun Şemdin Sakık ın 111— raflarıyla hıçbır ılgısı olmadığını \ urguladı Daha sonra operasyonla ılgılı bılgı veren ^ Ordu Harekat Kurmav Başkanı Kara Ku\\ctlen Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıv- nkoğlu'nun amcaoğlu Tuğgeneral HayriKnnkoğlu bolgenınaynıza- manda uy uşturucu trafığı açısından da onem taşıdığını soyledı I4yıl- dır ulke ıçınde gerçekleştınlen en buvuk operasyonun bu olduğunu anlatan Kıvrıkoğlu 8 teronstın sı- ı.ak ı,atısma oncesi teslım olmasının onemlı bır rakam olduğunu v urgu- ladı Bolgede 2^3 siğınak ve depo ortaya çıkanldı Bnfıngde \enlen bılgıye gore halen Turkıye ıçınde 2 bın "UK) Ku- 7ev Irak'ta da 2 bın 500 dolavında teronst bulunuyor Muratopera>vo- nu bolgesındekı teronst savısının geçmış yıllarda zaman zaman bını bulduğu ancak bu yıl rakdmın 4^0"ye kadar duştuğu belırtıldı • * G U N D E M VUST4F4 BALBAY B Baştarafı 1. Sayfada oluşturacak Bakû - Ceyhan arasındakı boru hattı- nın ınşa olasılığı borsa gıbı bır ınıyor bır yukselı- yor Başbakanımız Turkmenıstan a gıdıyor llk de- meç 'Bakû - Ceyhan uzerınde anlaşmaya vardık." Azerbaycan Devlet Başkanı televızyonda konu- şuyor llk sozler "Men ısterem kı Bakû - Ceyhan hemen ola " Trabzon da Turkıye Gurcıstan Azerbaycan cumhurbaşkanları zırve yapıyor Ortak açıklama" "2000'lıyılların petrolyolu Bakû - Ceyhan'dır " Buna kuçuk bır ek yapılıyor 'Ama Tıflıs uzennden " - Neden? "Çunku goruşmede Gurcıstan da var " - Pekı bu ortak açıklamanın amacı nedır? "Sıyası kararlılıktır " - Boru hattını kım ınşa edecek sıyası kararlılık mı? "Hayır yuzde 60 mı ABD - Ingılız petrol şırket- lerının kontrol ettıgı konsorsıyum " Gelecegını başka ulkelerde değıl, Turkıye'de arayan her yurttaş tabıı kı bu boru hattının ınşa edılmesını 2000'h yıllarda petrol vanasının Turkı- ye'de olmasını ıster Ama gerçekleşeceğı kesınleş- memış bır projenın ıkıde bır mujde dıye sunulma- sında da sorumlu arar Bu bağlamda madalyonun bır de otekı yuzune bakalım Yanı petrolun pazarlanacağı Batı'dakı gelışmelere Işte bazı satır başlan - Petrol fıyatlarında uzun suredır duşuş var. Bır ara varılı on dolara kadar duştu Sonra 14 dolara çıktı - Uluslararası şırketler petrol uretımınden çokış- lenmesıne onem vermeye başladı Zıra, fiyatların 20 dolann altına ınmesı yenı uretım sahalarının devreye gırmesıne gerek olmadıgı anlamına gelı- yor - Batı enerjı polıtıkalarını bır, uç, beş değıl, on, yırmı yıllık dılımlerle belırlıyor Bu bağiamda, mev- cut uretım sahaları 2010-2015 yılına dek planlan- mış gorunuyor Eger yenı uretım sahaları devreye gırecek olursa flyatlar daha da duşecek Petrol şır- ketlen buna yanaşmıyor Irak a petrol ambargosunun surmesının en onemlı nedenı bu durum Dunya petrol rezervlen- nın yuzde 10'a yakınını elınde tutan Irak ın pazara gırmesı şu aşamada ıstenmıyor Bılınen en eskı ta- rıhe dayalı Sudan petrolu de yıne bu çerçevede ye- raltında tutuluyor Planlardan fal tuttum... Petrol şırketlerı çızdıklerı enerjı hantasında Or- ta Asya kaynaklarının şımdılık yeraltında kalması- nı ıstıyor Pekı o petrollerın kaderı yerustune çık- ma tarıhı bellı olunca mı çızılecek? Hayır Çızıldı Orta Asya'nın bılınen en zengın kaynaklarına sa- hıp Kazakıstan'dakı petrol sahalarının buyuk bır dı- lımı 200 Amerıkan petrol şırketı tarafından kapatıl- mış durumda Kazakıstan yonetımı arada bır çıkışıyor - Buralarda ya uretım yapın ya da sahayı devre- dın Kımı şırketler "Çokhaklısınız' deyıp sahayı dev- redıyor - Kıme'' Ya kendı kurdugu paravan şırkete ya da yıne kendısıne yakın başka bır Amerıkan şırketıne Bız Turkıye olarak arada kulağımıza soylenen, "Bakû Ceyhan " turkusunun nakaratlarıyla mest olurken dışımızda başka besteler yapılıyor, sozler yazılıyor Bu besteler arada bır kulağımıza gelıyor Hoşumuza gıtmedığını anlayan petrol şırketlerı Turkıye ıçın ayrı bant dolduruyor Bandın ılgısız bö- lumlermde yer yer ' Bakû Ceyhaaan, Bakû - Cey- haaan" geçıyor Yenıden sevınıyoruz - Bakın Bakû - Ceyhan var Bunun olmayacağı- nı soyleyen Turkıye nın lyılığını ıstemı/or demek- tır Konu yola çıkış bıçımınde duğumlenıyor Bır planın parçası olmak mı'' Bır plan yapmak mfi Oyle gorunuyor kı Turkıye planlardan fal tutu- yor Bakû - Ceyhan kesın Uç vakte kadar mı d e - seeem beş vakte kadar mı deseem Demirel ve YdmazMan üç açılış Toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'ndan alındı • Baştarafi 1. Sayfada uygulamava konulmuşrur" dıye konuştu Cumhurbaşkanı Siıley- man Demirel ve Başbakan Mesut Yılmaz dun sabah saatlerınde Istanbul'a gel- dıler ENKA Sadı Gulçehk Spor Tesıslen nde yaptın- lan ılkoğretım okulunun hızmete açılması ve ana- okulu ıle odıtoryumun te- melının attlma< ;ı nedenıy le duzenlenen torende konu- şan Cumhurbaşkanı Suley- man Demirel u Her şeyi devletten beklemekyerine, ulkemi/i. toplumumuzu, milletimizi ileri götürmek için herkesin gucıi nispetin- de bu çalışmalara katılma- sı gerekir" dedı E\K\ \akfı Mutevelh Heyetı Başkanı Şank Ta- ra'dan yenı bır unıversıte kurulacağını oğrendığını belırten Demırel. "Burada en iy i şekilde egitim söz ko- nusudur. En iyiyi yapacak- sın. yapmava mahkûm- sun" dıye konuştu Torende konuşan Başba- kan Mesut Yılmaz da eğı- tım meseiesının Turkı- ye nın en onemlı sorunu olduğunu belırterek şunla- rı soyledı "Türkiye'de bir buvük eğhim reformu uygulama- va konulmuşrur. Bu eğitim reformu. bazılannca sadc- ce zorunlu eğitim surecinin 5 yıldan 8 yıla çıkanlması şeklinde algılanmaktadır. Aslında Turkiye'de gerçek- lcştirmek istediğimiz re- form hem kapsam, hem su- re olarak bundan çok daha genış bir anlam taşınıakta- dır." Demirel. Yılmaz ve Ta- ra daha sonra toplam bın 180 metrekarelık alana ku- rulacak 6 derslıklı anaoku- lu bınası ıle bın 650 metre- kare alana kurulacak 600 kışılıkodıtoryumbınasının temelını attılar Demırel. \ ılmaz ve Tara. temelı Ha- zıran 1997'de atılan ılkoğ- retım okulu bmasının da açılışını yaptı ENKA'nın Ayazağa'da- kı Sadı Gulçehk tesıslerın- de yaptırdığı okul Turkı- ye dekı ılk 21 yuzyılın sı- rasız ve karatahtasız okulu olmaozellığı taşıyor Demırel ve Yılmaz Is- tanbul Kultur \e Sanat Vakfı (IKSAV) tarafından Maslak ta ınşa ettınlen Is- tanbul Kultur \e Kongre Merkezı nın ıkıncı asama temel atma torenıne de ka- tıldı Kultur Bakanı İstemi- hanTalay ındakatıldığı ve IKSA\ Başkanı Şakir Ec- zacıbaşı nın sundugu to- rende konuşan Demırel seçkın bır kultur vc kongre merkezının bır kultur ken- tı olan Istanbul un ve Tur- kıve nın eksığı olduğunu belırrtı Başbakan Mesut \ ılmaz ıse konuşmasında kultur ve sanatın bılım ve teknık gı- bı çağdaş uygarlıgın aynl- maz bır parçası olduğunu belırterek Istanbul un 21 vuzyıl ıçın bır dunya met- ropolu adayı olması nede- nıyle ulusal kulturun vanı sıra evrensel kultur adına da sorumfuluklannın arttı- ğını soyledı Demırel ve Yılmaz. da- ha sonra Kenıerburgaz a geçerek Bavındır Hol- dıng e bağlı Bavındır Sağ- lık Sıstemlen tarafından ış- letılen Yaşamkent ı hızme- te açtı Deride Özal'm uygulamasma dönüldü ANKARA (Cumhunyet Burosu)-Kurban derısı top- lama yetkısının Turk Hava Kurumu ndan(THK)alına- rak sosyal vardımlaşma ve davanışma vakıflanna venl- mesıne ılışkın vonetmelık Resmı Gazete de vavımla- narak vunırluğe gırdı Yo- netmelıkte den gelırlerın- den THK SosvaT Hızmet- lerveCocuk tsırgeme Ku- rumu (SHCEK)^ Turkıve Kızılav Derneğı ve Turkıve Dıyanet Vakfı na vuzde I 'eroranında pay venlmesı ongoruldu Kurban denlennde Tur- gutOzaldonemının uvgula- ma^ı olan yonetmelık değı- şıklığı Resmı Gazete nın dunku savısinda yayımlan- dı "Nardım Toplama Esas ve l sulleri Hakkında Vo- netmeMk"te kurban denle- n ve bağırsak toplama ıle fıtre ve zekât zarfı dağıta- rak yardım toplama yetkısı sosval vardımlaşma ve da- vanışma vakıflarına venlır- ken, takv ım y ılı sonunda de- n. bağırsak, fıtre ve zekât gelırlennden zorunlu gıder- ler duşuldukten sonra kalan gelırın vuzde 96 si gelırlerı toplavan vakıflann mahal lındekı hesaplara kaydola- cak Gen kalan vuzde 4'luk bolumudeTHK SHÇEK, Turkıye Kızılay Derneğı ve Turkıve Dıvanet \akfı ara- sında vuzde l'erlık orjnlar halınde pavlaştırılacak Bu pay Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Davanış- mayı Teşvık Fonu Sekreter- lığı aracılığıyla venlecek Vonetmelığegore sosval yardımlaşma ve davanışma vakıflannca bastınlan fıtre ve zekat zarflan dışmda hıç- bır kımse veya kuruluş tara- fından zart bastınlamaya- cak veya başka zarf kulla- nılmavacak Kurban derısı toplanması ıçın vakıflarda yeten kadar ekıpoluşturula- cak veekıplerde gorev alan personel is-in totograllı ge- çicı \etkı belgelen duzenlc- necek Ekıplerce toplanan den ve bağırsakljr yctkilı- lerce den teslımat fışıvle teslımalınacak veyurttasla- ra makbuz \enlccek Top- lanan den \e bdgırsjkların satışıavnı \akıflarca vapıla cak denlerın en kısa za manda toplanması saklan- ması \e bozulmaması n,ın gereklı onlemler alınacak Yonetmelıkte kurban de- rılennın toplanması ıçın \a- kıftarca vapılacak zorunlu gıderlerın genel hasilatın vuzde 10 unu geçemey ece- ğı belırtılırken bu gıderler sovle sıralandı "Kurban derileri \e ba- ğırsak toplanmasında kulla- nılacak makbuz ve belgeler "Yenı Bır Hızmet' Sağlık ekıbımız. evınıze, ışyerınıze gelıyor Bır telefon kâfıdır TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şışlı/İSTANBUL Tel: (0 212) 212 07 07 (pbx) 10 Hat Faks: (0 212) 212 68 35 ile fitre ve zekât zarilannın kâğıt ve baskı rmsraflan; t*- nıtma. propaganda, rvklam vc yayın gıderkri: toplama faaliyedennde bılunan kiş#- lere odenecek pnmler; faalt- Netlerde kullanian araç gj- deıien. deri ve bağırsakla- nn depolama \t ruzlama gî- dcrien.demırhaşalımlan ile kırtasive. ılan veposta gider- len." Yonetmelık uvarınca- ızın almmadan eyayetkıli makamlara bıl»ı venlme- den gınşılen yardım topla— ma faalıyetlerı guvenlılfc kuvvetlennce rren edılecek. \e sorumlular hıl.kında ko— vuşturma yapıacak Yar— dım toplayacak lışı ve kuru— luşlar isteklenn bır dılek— çe\le ızın verrreve yetkıli makama bıldır;ekler vef başvuru dıle<velerınde^ hangı amaçla vene mıktar- da yardım topanacağını^ toplama şekıllenden han— gılerının uygu:nacağını_ kaç kışının çalışınlacağınr ve vardım toplanada kulla- nılacak makbui mıktannı belırtecekler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog