Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yavın Yönctmenr Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatoru HikmetÇe- tinkava 9 Yazıişlen Müduru Ibrahim Yıldız • Sonjmlu Müdür Fikret Ilkiz • Haber Merkc/ı Müduru' Hakan Kara • Görse! Yönetmen Fikret Eser Dıı> Hatvrler Şinasi Danışoğlu # Istıhbarat Cengiz \ ıldırım • Ekonomı Mehmcl Saraç A Kültıir Handan Şenköken 9 Spor Abdijlkadir v. ücehnan 0 Mjkalclcr Sami Karaören • Du/eltnıc \lxluUah Yazıcı#Fo!oğraf Erdoğan Köseoğlu #8ılgı-8clgc Edibe Buğra • Yurt Haberlcn Mehmet Faraç Ya\ın Kurulu tlhan Selçuk iBa^kan). Orhan Erinç. Okta> Kurtböke Hikmet Çetinkaya, Şfikran Soner. Ergun Balcı. Ibrahim Yıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balba>, Hakan Kara. AnkaraTemsılciM Mustafa Balba> Atatürk BuKarıNo l25.Kat4,Bakanlıklar-AnkaraTel 4195020 {7 hat). Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H Zıva Blv. 1352 S 2 3Tel 4411220. Faks-44191179 Adana Temsılcısı Çetin Y iğenoğlu, İnonuCd. 119 S No 1 Kat I. Tel-363 12 11. Faks 363 12 15 Mucsese Mııdunı L'stun Akmen # Koordınator Ahmet Korulsan # Muhascbc Büknl \CTier»ldıre Hüsetin Cörer • ijletme Önder Çdik • Bılp- lîlem Nail İnal 0 Bılgı*ayar Sıstcm Mûrû>et Çiter#Satış Fazilet Kuza MEDVA C: • Yönetım Kun Başkanı - Genel Mudür Gill Erduran # Koordınatör Re Işıtman # GeneI Mudur Yanbmc SetdaÇoban Tel 514 0? 5: 5139580-5138460-61.Faks 5138* Ya)imla>an \e Basan: Vent üun Haber Aıansı Basın \e Yayıncılık A $ Türkocagı C'ad 39 41 Cagaloglu 34334 IM PK 246 kıanbul Tel (0 2121 512 05 05 120 halI FaU (0 212ı 511 85 95 30NISANI998 Imsak:4.17 Güneş: 5.57 Öğle: 13.09 İkindı: 16.57 Akşam. 20.06 Yatsr 21.39 Prenses TÜPkiye'den aynldı • İstanbul Haber Servisi - Danimarkalı ünlü modacı Karim Fizzi'nin İstanbul'daki mağazastnın açılışı için Türkiye'ye gelen Danimarka Prensesi Ann Dorte, Türkiye'den aynldı. Farelerin ölmesine tepki • Dtş Haberler Servisi - Kolombiya uzay mekiğindeki farelerin 50'sinin daha öldüğü açıklandı. ABD'li hayvan haklan savunuculan, uzaydaki deneylerde hayvanlann kullanımının yasaklanması için Kongre'ye çağnda bulundular. NASA yetkilileriyse hayvanlann, uygulanan tıbbi deneylerden degil, annelerinin depresyona girmeleri ve yavrulanyla ilgilenmemelerinden dolayı öldüklerini söylüyor. kayağı yanşması Haber Merkezi (AA)- Fethiyte-Hillside Beach Oub'da düzenlenen ve Türkiye'yi uluslararasi platforma taşıyan ilk su kayağı yanşması sona erdi. 23-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen yanşmaya 11 ülkeden 53 sporcu katıldı. Yanşmalarda çocuklar. gençler ve bayanlar katîgorilerinde en iyi dereceleri Türk sporcular alırken, slalom ve vvake board etabında Ingiltere, trick dalında da Almanya şampiyon oldu. Yanşmada. 83 yaşındaki Banana George'un çıplak ayakla yaptığı su kayağı büyük beğeni topladı. Kâğıtçıbaşı'ria odıri • Haber Merkezi-Koç Üniversites^ Psikoloji Bölûmü ögretim üyelerinden Prof. Çigdem Kâgıtçıbaşı'na Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği (IAAP) tarafından bılım dalına yaptığı katkılan için 1998 yılı Üstün Bilimsel Katkı Ödülü verilecek. ödül, 9 Agustos 1998 tanhınde San Francisco'da toplanacak olan 24. Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi'nde törenle verilecek. Abdülaziz'in saltanat kayığı • İstanbul Haber Servisi- Osmanlı Sultanı Abdülaziz'e ait saltanat kayıgı, Lizbon'da 22 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek "Okyanuslar ve Gelecegimız" konulu EXP0'98 Fuan'nda sergilenmek üzere Portekiz'e gönderildi. Beşiktaş'taki Deniz Müzesi Tarihi KayıklarGalerisi'nde bulunan kayığın yanı sıra Lizbon'a 93 parça eser gönderiiecek. 'Cumhuriyet Marçı' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kültür Bakanlığı'nca düzenlenen "75. Yıl Marşı Güfte Yanşması" sonucu birinciliğe değer eser bulunamaması nedeniyle "Onuncu Yıl Marşı "nın "Cumhuriyet Marşı" olarak kullanılması be'nimsendi. Kültür Bakanlığı Müsteşarı Tekin Aybaş, "Onuncu Yıl Marşı "nın toplumun nabzını yakaladığını ve cumhuriyet Ooşkusunu ve ruhunu en güzel biçimde dile getirdiğini söyledi. Sis, ulaşımı aksattı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'da yogun sıs deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Bogazı önceki gece saat 21.00'den itibaren, Karadeniz'den gelen yoğun sıs tabakasının etkisi altında kaldı. Sis nedeniyle saat 22.30'dan sonra İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sabah saat 06.00"dan itibaren şehirhatlan vapur ve deniz otobüsü seferleri uzun süre yapılamadı. Hastalığın erkek çocuklarm yüzde 10'unda, kız çocuklarm yüzde 4'ünde görüldüğü belirtildi 'Hiperakthite biyolojik bozuldıık'Dr.ERDALATABEK SAPANCA-8. Uluslararası Cocuk ve Ergen Ruh Saglığı Kongresi'nde "Hi- peraktivite - Dikkat Eksildiği Bozuklu- ğu" konusu ele alındı. Kanada'da calı- şan Prof. Dr. Atilla Turgay, hastalığın erkek çocuklarm yüzde 10'unda, kız çocuklann yüzde 4'ünde görüldüğünü vurgulayarak hastalığın gelişimsel de- ğil "Dİyotojik" olduğunu kaydetti. Uzun yıllardır Kanada'da yaşayan. Toronto Universitesi Tıp Fakültesi pro- fesörü, Michigan Devlet Universitesi öğretim üyesi, Scarborogh General Hos- pital'ın Cocuk Psıkiyatrisi Anabilim Dah Başkanı Prof. Atilla Turgay. "Hi- peraktivite - Dikkat Eksildiği Bozuklu- ğu* içinde olan çocuklarla ilgilı 8. Ulus- lararası Cocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi'nde bir konferans verdi. Prof. Turgay'a göre bu hastalık erkek çocuklann yüzde 10'unda, kız çocuk- lann yüzde 4'ünde görülüyor. Hastalık oranı görüldüğü gibi çok yüksek. On mil- yonluk bir çocuk nüfusunda 1 milyon erkek çocuğunun, 400 bin kız.çocuğu- nun bu hastalığa yakalanmış olması çok düşündürücü bir rakam. Onun için de Prof. Turgay. kitle taramalarının çok önemli olduğunu söylüyor. Prof. Turgay. bir noktanın altını önem- leçiziyor: Hastalık gelişimsel değıl. bi- yolojik. Yani bu hastalık. çocuğun çev- resinin şöyle ya da böyle davranmasın- dan degil. çocuğun beyin dolaşımında- ki bozukluktan kaynaklanıyor. yani bi- yolojik bir bozukluk. Bu bozukluğun oluş nedenı olarak da beynın ön lobun- daki frontal bölgenm(alın bölgesi)ok- sijenı ve glikozu kullanımındakı azal- magösteriliyor. Bu bozuklukta ayırıcı tanı yapılma- sının önemi büyük. Ailelerin çocukla- nndagördüklen belırtileri "Herçocuk- taolur" ya da "Büyüdükce geçer". "Ze- ki çocuklar yaramaz olur" dıve geçış- tirmemeleri gerekıyor. Prof. Dr Turga> konuyla ilgili şu bılgıien verdi: I. Aşın hareketlılik. • Prof. Turgay. hastalığın, çocuğun çevresinin şöyle ya da böyle davranmasından değil, çocuğun beyin dolaşımındaki bozukluktan kaynaklandığının altını çiziyor. Bu bozukluğun oluş nedeni olarak da beynin ön lobundaki frontal bölgenin (alın bölgesi) oksijeni ve glikozu kullanınaındaki azalma gösteriliyor. 2. Dikkat eksikliği, 3. lçtepisel davranış: Düşünmeden hareket etme ve sabırsızlık. Bozukluk yalnız aşın hareketlılik ya da sadece dikkat eksikliği olarak da gö- rülebılir. Cocukta tanı konması için dört te- mel koşul aranmaktadır(DSlvJ IV): KriterA. Aşın hareketlılik. ıçtepisel davranış \e dikkat eksikliği belirtileri- nın çocuğun yaşıtlanndan daha fazla görülmesı. Kriter B. Belırtilerin 7 yaşından ön- ce başlaması. Kriter C. Belirtilenn hem evde hem okulda (hem de ışyerinde) görülmesi, Kriter D. Belırtilerin çocuk ve kışı- nin gelışim düzeyine uygun düşen gö- re\ vebeklentileri yerine getirmeyı en- gelleyecek şiddette olması. Bozukluğun gelışmesınde ailesel-ka- lıtsal nedenlerin önemı vardır. Gebelik ve doğum sırasında çocuğun beynıni etkıleyen nedenlerin de önemı vardır. Hastalık çocukluk dönemınde kal- maz. gençlik ve enşkınlık döneminde de sürer. Onun için de her dönemde te- da\ ısı gereken önemli bir bozukluktur. Aşın hareketlılik belirtiteri: 1. El ve ayaklann sürekli oynatılma- sı. sakin tutulmagüçlükleri. 2. Sınıfta çocuğun yerinde durama- ması, oturma ve durma gerektiren yer- lerde duramaması. 3. Durmadan koşma, eşyalann ve nesnelenn üstüne tırmanma. 4. Kendi kendine sessiz duramama v e meşgul edememe. 5. Sanki içinde durmayan bir motor varmış gibi hareket etme. 6. Cok aşın konuşma. Dikkat eksikliği beiirtileri: 1. Aynntıya dikkat edememe. evde, okulda. işte dikkatsizliğe bağlı yanlış- lar yapma. 2. Yapılan işlerde ya da oyunda dik- katı sürdürememe. 3. Kendısıne söylenenleri dinlemez görünme. 4. Öğretileri ve beklentileri anlaya- madığı için evde\e okulda yapması is- tenenlen yapamama. 5. Görevleri ve aktiviteleri düzenle- mede güçlük ve dağınıklık. 6. Evde ve okulda zihınsel işle\ ge- rektiren işlerden kaçınma. 7. Görev ve aktiviteler için gereken oyuncak, kalem, kitap gibi araç ve ge- reçleri ka>betme. 8. Dış uyaranlarla dikkatin çabuk dı ğılması. 9. Günlük aktivitelerinde sık unutkar hk. İçtepisd da\Tanış bettrtileri: 1. Soru daha tamamlanmadan ceva verme aceleciliğini gösterme. 2. Sırasmı bekleyememe. 3. Başkalannın konuşmalannı yad oyunlannı kesme eğilimi gösterme. Bu bozukluk başka hastalıklarla bir likte de olabilir. Onun için de birliktı görülen anksıete, depresyon ve davra nış bozukluklannın ayırdına vanlmas tedav i için de önemlidir. Kıl koparma bozukluğu İstanbul Universitesi Tıp Fakültes Cocuk Psıkiyatrisi Bölümü uzmanla- nndan Dr. IşıkGörker. "kıl koparma bo- zukluğu" olan çocuklarla ilgilı çalış- malannı kongrede bıldin konusu yap- tı. Dr. Görker'in araştırmalanna göre "saçlanıu, kaş ve kirpiklerini koparan çocuklar" güven sorunu yaşamaktadır. Anlaşma sırası potitikacüarda Toplumsal somnlan kendine özgii bakış açısıv la giindeme getiren ve sıradışı reklamlanyia tanınan tnited Colors of Benetton. "Enemies/Düşmanlar" adını verdiği 1998 İlkbahar-Yaz kataloğu ile ırkçıjığa veniden meydan okuyor. İsrail ile Kilistin arasında yannı asırdır yaşanan savaşı Oliviero Toscani'nin vorumu> la görüntüleyen Benetton, aşk ve dostluğun dinsel ya da politik her türlü engeli aşabileceğini «özlcr öniine seriyor. Katalogda davanışma ve aşk içinde vansıtılan iki "düşman" halk, Ortadoğu'da Yahudi ve Araplar arasında banşın sağlanabileceğini, polirikacılann da anlaşma>a varması gerektiğini vurguluyor. e-posta : tan (a vol. com. tr RASGELE / RAİF ERTEM 28 Nisan Dedik Başladık Bergama'dan Avlağa İndik Yazımı yazacağım. Oturdum. Kafamda birçok ko- nu dolaşıyor. Yazamıyoaım. Aklıma günün tarihi ta- kılıyor. 28 Nisan! Daktilo bana bakıyor. Ben günün tarihine. 1960 yılı. 28 Nisan günü. Üniversite gençliği, gençlik. Demokrasiye son vermek için Meclis'e ge- tirilen. "Bir kısım Basın ve Siyasi Partiler" yasa ta- sansma karşı. Sonunda patladı. Beyazıt Meyda- nı'ndan vilayete dek. Yürüdü yürüdü. Turan Emeksiz polis kurşunuyla yaşamını yitir- di. Beyazıt Meydanı'nda. Üniversrtenin önünde. Anıtı yükseliyor. Umut çiçeği. Açıyor, açıyor. Turan Emeksiz'ler, Nedim Özpulat'lar öldü. Bir siyasi iktidarın da sonu oldu. 27 Mayıs 1960 Devrimi. 1961 Anayasası. Genç- liğin, toplumun umudu. 12 Mart, 12 Eylül darbeleriyle yara aldı. Direniş bitmedi. 68'liler, 68'liler. Yürüyen direniş- ler. Bergama olaylan, Trakya olayları. Bu yürüyüş- lerin, direnişlerin devamı. Halkla bütünleşmesi. Av. Naci Arslan'ın mektubundan da söz etmek istiyorum. Berga- ma Karahıdırlı kö- yünden. "Bu köye kurulan petrokok fabrikası. Baca- sından çıkan kö- mür tozlan. Çev- redeki zeytinleri, pamuğu, koyun- ları simsiyah hale getirdi" diyor. Karahıdırlı köyü ile birlikte. Cevap- lı, Gaylan, Eğrigöl, Bozköy, Yeniköy, Kurfallı köyleri muhtarlan. Ortak başvuru yapmışlar. Fabrikanın kaldmlmasını istemiş- ler. Siyasi iktidarlardan, yerel yönetimlerden olumlu yanıt alamamışlar. "Anayasanın, yasalann bizlere tanıdığı temiz bir çevredeyaşama hakkımız varmıyok mu? " diye so- ruyorlar. Var var! Haklannızı aramanıza bağlı. Siyasi iktidariar, kadrolar. Seçim derdine düştü- ler. Toplumsal, sağlıklı yaşam koşullarını unuttular. Hemen yanıt almanız da zor... 28 Nisan 1998'de ne oldu? Merkez Av Komisyo- nu toplandı. 1998-1999 av mevsimiyle ilgili karar- lan aldı. Okuyacağız, sizlere de ulaştıracağız. Av gruplanna göre açılış günlerini. Günde vurulacak av sayılarını. Yasaklanan av hayvanlannı, avlaklan. Av yaşamıyla ilgili diğer olgulan... Karartasanlan önceden elimize geçseydi. Görüş- lerimizi bildirirdik. Okuyucularımızın dagörüş bildir- mesini sağlardık. Olmadı, bildiremedik. 28 Nisan dedik, başladık. Çevre sorunlan, yaşam sorunları dayandık. Kent insanının da, yaban hay- vanının da yaşam kaynağı. Doyunma, barınma ye- rine bağlı. Doyunma, bannmayerleri kalmayan canlılara ya- şam. Avlara da, avcılara da. Rasgele... Yüzde 100 Özel okullara zam kapıda FİGEN ATALAY Özel Türk ve yabancı okullann eğitim ücretle- rine yaklaşık yüzde 100 oranında zam geliyor. Co- cuğu özel okulda öğre- nim görenlerin 1998-1999 öğretim yılında en az 1.5- 2 milyar lirayı gözden çı- karmalan gerekiyor. Özel okullar, 1998- 1999 eğitim ücretlerini belirlemeye başladı. Bu öğretim yılında okullara yemek. servis. giysi, kitap, kırtasiye v b. giderleriyle ortalama I mir>arliraöde- yen velilerin, önümüzde- ki öğretim yılında ödeye- cekleri tutar 2 milyar lira- yı bulacak. Bazı 'ünlü' okullarda öğrenim gör- menin bedeliyse yaklaşık 2.5 milyar liraolacak. Özel Kültür Okullan kurucusu Fahamettin Akıngüç. "1997-1998öğ- retim yılında viizde 95- 100'lük bir artış öngör- dük. Daha an işletmemi- zi kurtarmıyor" dedı. Özel Kalamış Lise- si'nin ücretlerine yakla- şık yüzde 100 oranında zam gelecek. Özel Yeni üruklar Li- sesi 1998-1999 öğretim yılı ücretlerini açıkladı. 2-11 sınıflann ücreti 6500 dolar. Özel Bilfen Lisesı'nin 1998-1999 öğretim yılı eğitim ücreti 1 milyar 300 milyon lira. Davran ve Ataay vefat etti İstanbul Haber Servisi - İstanbul Universitesi (tÜ)HukukFakültesi'nm emekli öğretim üyelerin- den Prof. Dr. Bûlent Dav- ran ve Prof. Dr. Aytekin Ataay geçen salı günü ha- yatını kaybetti. Aynı üniversitede görev yapan ve aynı gün ölen Davran. bugün Moda Ca- mıı'nde: Ataay da Eren- köy Galip Paşa Camii'nde kılmacak öğ;e namazın- dan sonra topraga verile- cek. 1944 yılında Medenı Hukuk Doçentliği yap- mak üzere tÜ'ye tayini çıkan Bülent Davran. 1957 tarihinde aynı ünı- versitede Medeni Hukuk Kürsüsü Profesorlügü un- vanını aldı. Iji derecede Almanca ve F-ansızca bi- len Davran. 1972 yılının aralık ayında emekliye aynlmıştı. 86 yaşında ve- fat eden Davrsn'ın naaşı- nın bugün toprağa verile- cegı bildiriidi Yine aynı gün vefat eden 10 Hukuk Fakülte- si'nden emekli »ğretim üyesi Ataay i;in de bu- gün saat 10.30'da üniver- sitede tören cüzenlene- cek. 1972 yılırdatÜ Hu- kuk Fakültesi 3. Vledeni Hukuk Kürsüs»"ne profe- sör olarak atatan Ataay, 1995 yılında yış h^ddin- den görevinden «nekli- ye aynlmıştı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog