Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

»SAYFA CUMHURİYET 30 NİSAN 1998 PERŞEMBE 16 SPOR ?İtalya'da son haftalardaki olaylar, kararlar, istifa söylentileri ortalığı kanştırdı iHakem rezaletî meclisteV İTALE MEDİNA MİLANÜ- Italya ligi, hakem hatalan ile çalkalanıvor. Gcçen pazarTorino'da oynanan \e lider Juventus'un l-0"lık ."- üstünlüğü ıle biten Juventus-lntermaçı vsonrası lıakemlenn. "Torino ekibini koruduğu" yoiundaki iddialara şimdi de lnterh yıldızlara verilen cezalar . eklendı Bitıme 3 hafta kala lnter"le ', arasındakı puan farkını 4'e çıkaran Juventus'un hem hakcmi hem de , federasyonu etki altına aldığı • Juventus-Inter maçı sonrası İnterli Ronaldo, Ze Elias ve ZamorancTya verilen cezalar, Inter Kulübü Başkanı Moratti'yi istifanın eşiğine getirdi. . Politikacılar olaya el koydu. söylenirken. hakem Ceccarini'nin Inter lehine vermediği penaltı sonrası iki takım oyunculan arasında çıkan kavga nedeniyle Ronaldo. De Elias ve Zamorano'ya 2"şer maç ceza geldi. Aynca hakemle ilgili açıklamalarda bulunan Simoni've de 3 hafta men cezası verildi. italvan gazeteleri veTV kanallan ile futbolla \akından ilgilenen politikacılar. "Juvenhjs şampiyon yapılmak isteniyor'"diye görüş belirttiler. Juventus'un korunduğu iddiaiarı mecliste de gündeme geldi. Bazı politikacılar. geçen haftaki maçta Juventus ağlanna giden topun *gol' sayılmadığını da vurgulayarak bu iddialann doğru olduğunu açıkladılar. Bu gelışmeler üzerine. "Futbol mafyası İnter'i safdışı bırakmak istıyor" diyen İnter Başkanı Moratti görevi bırakmak ıstediğıni açıklarken. İnterli yöneticiler de pazar günkü maça yedek oyuncular \e siyah formayla çıkarak federasyonu protesto edeceklerini açıkladılar. F. Bahçe dört yıldızıyla anlaşmak istiyor Sözleşmeler yenîden masada • Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Rüştü, Högh, Okocha ve Mustafa Doğan'ın sözleşmelerini yenüemek istiyor. HlL.MtTtRK.4V Fenerbahçe. Riişrii. ifögh. Okocha \ e Mustafa Ooğan'la de\ am eden sözleşmeleri ye- nilemek ıstıyor. Divan kuru- lunda açıklanan 5 trilyon lira- lık borcun vaklaşik 4 trilvo- nunu bu futbolculann trans- fer ödemelennın oluşturma- sı üzerine toplanan yönetim kurulu üvelen. devanı eden eskı \öneti!Tiın »özleşmelen- nı feshedıp kendilen>le ye- niden görii>me karan aldı. Böylece. kulübün giderlerinde de bellı bır azalma kaydedilme- sı hedeflenıyor Şimdı futbolculann. bu kara- ra nası! >akkışacaklan merak konusu. Açıklan.ın yüksek bore sonrası başkan Az- iz\ıldınm"ın \6netım kurulu toplantı.sında üvderden. bır an önce maddı yardımlannı ye- nnegetımıelennıistemesindensonrubıraçık- lama yapm eskı asba^kan u 1 ıjimdiki F. Bah- çeVakfı'nın baskanı \efaKüçük."\akfinm- larıvla başkanlığa gelenAzizYıldınm'ın yöne- tim kurulu üvelerinden vardım sözü aldığı dogrudur. Ancak kendisi gtnel kunılun oyla- nvla seçilen bir kurulla çalışmavı içine sindi- rememektedir. Başkanlığa geldiğinde bu işin üstesindcn geleceğini sö\lemiş ve vönetkiler- den para isıemedigini belirtmiştTdedi. Küçük. lierlevengünlerdeYıldınm'ınçız- gisını degıştırdıgıne dikkat çekerek şunlan sövledı. ~2a\damaddivartanpes etti. I5Ma- yıs"ı beklivnmm di>or.Bizimde kendisineota- rihte sö>le>eceğimiz şe\terolacakA önetimde- Högh'iin karan beklenivor. 5 Temmuz da ki arkadaşlann sonuna ka- dar yanındavız. Kendisi bir ov farkla orurmaması gere- ken bir kottukta oturmakta- dır. Kongre karan alırsa gruplarda çok şeyler değişir ve bundan kendisi zarar gö- rür. Biziın <n lannuzla orada oturduğunu unutmamalı." Transfer listesi Yeni sezon ıçin hem futbol- cu hem de teknik adam ara- yışındaki F.Bahçe. Trabzons- porlu OgüıuAbduDah: Koca- elısporlu Evren: Bursasporlu Baliç. Deniz: Gençlerbirlı- ğı'nden Metin Divadin. Ta- ner >e Erkan'ın peşine düş- tü. Aynca menajerŞükrü Ka- ya. 1995-96 döneminde Fe- nerbahçe"yi şampiyon yapan Brezılvalı teknik direktör Carios Alberto Parreira'nın stanbul'da olacağını açıkladı. Baliç için Istanbul da devrede Bu arada F. Bahçe yönetımı Bursasporlu Baliç için Istanbulspor'la çekışmeye gırdı Is- tanbulsporun bu f'utboîcu ıçın 6.5 mılyon do- lar teklıf ettıgı öğrenıldı. Anımsanacağı gibi henerbahçe bu futbolcuva daha öneeden 5 milyon dolar teklıf etmıştı. Kemalettin-A. Nail kavgası Pazar giinü deplasmanda Şekerspor"la oy- nayacağı maçın hazırlıklannı sürdüren Fener- bahçe'de Kemakflin'Ie .\li Nail'in ka\gası huzursuzluk yarattı. Antrenman maçında bir- birlenne sert giren iki oyuncu arasındakı ger- ginlik küftirleşmeye dönüştü. Ardından Ke- malettin attıgı dirsekle Ali Nail'in dudagını patlattı. Bu tatsız gelişme üzerine F. Bahçe Teknik Dırektörü Bariç. bugün yapılacak ant- renmanııptalettı. San-Lacıvertlılergünüdin- lenerek geçırecek. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL fHerkes Konuşuyor £ Futbol ligi sona doğru yaklaşırken herkes konuşu- ;*;yor. Dedikodular, masabaşı çözümler, suçlamalar bir- ybinni kovalıyor. Yöneticiler, bir şeyler söylemek için >:yanş halindeler; zaten medyamız da buna çanak tu- ^îtuyor. özetlersek, TV'lerde çok gösterilen reklamda- -2ki gibi, "ağzı olan konuşuyor". l* Beşiktaş Basın Sözcüsü Cenk Koray, geçen haf- îjta, Fenerbahçe'nın önünde üç kolay maç kaldığını >söylemiştı. Bu maçlardan birisi de Beşiktaş'la olanıy- dı. Bu ifadesıyle Beşiktaş'ın değil de Fenerbahçe'nin sözcüsü gibi konuşmuştu, ama sonuçta haklı çıktığı • .göruldü. Başansız bir yıl geçiren, Türkiye Kupası'nı ^•kazandıktan sonra da ununu eleyip eleğini asan Be- jjşiktaş, 2-0 yenildi Fenerbahçe'ye. y Koray'ın ıncûeri sürüyor. Kendisi yalnızca Beşik- * '.taş'ın değil. Fenerbahçe'nin de sözcülüğünü yapıyor. CTahkım Kurulu'nun. Hakan Şükür'e venlen cezayı v;kaldırmasından sonra. "Hakan, Tahkim Kurulu'nada tğbir forma versin" diyerek bu kez Tahkim Kurulu'nu Şjjsuçladı. ^ Profesyonel Futbol Dislplin Kurulu (PFDK), bir maç Şjsonrasında hakem Oğuz Sarvan'ı centilmenlik ölçü- **;lerini aşacak bıçimde eleştirdiği gerekçesiyle Hakan .^Şükür'e bir maç oynamama cezası verdi. Aynı şekil- 5jde. bir maçta rakibe yaptığı. televizyon kaydıyla tes- ŞJpit edilen kasti sert hareket nadeniyle Filipescu da 5-yine aynı kurulca cezalandmlmıştı. Her iki futbolcu da £«çok önemli bir maçta. Galatasaray - Kayserispor ma- ^sçında takımdaki yerlerini alamayacaklardı. Bu du- Şrumda kurallara göre Galatasaray'm yapabileceği tek Sşeyvardı: Federasyon Tahkim Kurulu'nabaşvurmak. *3;Galatasaray onu yaptı. Konuyu inceleyen Tahkim Ku- ^rulu Hakan Şuküre verilen cezayı gereksız bularak ÎŞkaldırdı; Filipescu'nun cezası konunsunda da kimi pbejgelerin gelmesı ıçin durdurma kararı aldı. t£ • Özerk Futbol Federasyonu'nun iki birımınce alınan »arklı kararlar, konuyu bılmeyenlerde şaşkınlık yara- S#ken. istismar etmek isteyenlerin de işine yaradı. l'Öysa, durumda hıçbır aykırılık yoktu. Ikı kurul da yet- ; kilerinı kullanmış, karaıiannı vermışlerdı. Dısiplin Ku- 7 rulu ceza verirdi. Tahkim Kurulu ise Federasyonun en • üst hukuk organı olarak, başvuru üzerine konuyu in- ,K ;Celer karannı verirdi. Cezayı onaylamak. değiştirmek t "ya da tümüyle kaldırmak yetkileri içındeydi. Işte. bu >>kez de öyle oldu. Hakan Şükür'ün cezasını kaldınr- jTken, Filipescu'nunkinı dosyanın tamamlanabilmesi • 'için durdurdu. Durdurdu ama. yukarıda da belirttiği- jjmiz haksız saldırılarla karşı karşıya kaldı. jg| -"< Liglerin bıtmesine daha iki hafta kala ligın üst ve alt g»Sırala'"r ıda kıyasıya bir çekişme sürüyor. Başta yöne- iHticiler olmak üzere herkes çok konuşuyor ve aklına î;her geleni sorumsuzca söytüyor. En aklı başında bil- î^diğimiz yöneticiler bile, televizyonlarda görünmek l: uğruna bu çekişmenin tarafı olmaktan çekinmiyoıiar. ' Geçen pazar akşamı, seçkin birkulübümüzün 11 yö- l netıcisinden, başkanı ve basın sözcüsü dahil tam 7'si jyelevizyonda boy göstererek laf ürettiler Bıraz tuhaf ?*öluyor. Herkes, bunlann dışında kalan 4 üyenin ağzı olmadığını sanacak. Hiç değilse onlara haksızlık et- e-posta: hasmim7@ibm.net G.Saray'da transfer 11 Mayıs'ta Spor Servisi - Galatasa- ray. sözleşmesi sona ere- cek fijtbolcularla 11 Vta- yıs pazartesi günü masa\a oturma karan aldı. Binncı ligde son 2 haf- taya girilirken Fenerbah- çe'yle aman.MZ bir şampı- yonluk mücadelesı \ercn San-Kırmızılı ekıpte. 'mo- tjvasvonun" bozulmaması için yöneticiler transferı gelen futbolculara "Ligin sonunu bckJe>in,şampi\on unvanı ile karşımıza çıkın" yanıtını \enrlerken. Ha- kan Şükür\e Tuga> basta olmak üzere tüm futbolcu- lann bu teklıfı olumlu kar- şıladığı ögrenildı. Tank tamam Dış transfer ıçin de ça- lışmalannı sürdüren Gala- tasarav. Kocaelısporlu Ta- nk ve Nuri ıçin harekete geçti. Bu iki futbolcunun takas volu ile transfer edı- leceği sızan bılgiler arasın- da. Istanbulspor maçının hazırlıklannı sürdüren Ga- latasarav PAF takınıı ile >aptığı hazırlıkmaçını II- 1 kazandı. Bu arada Fatıh Terim'ın kızı Merve Te- rim. başanlı bır apandisıt ameliyatı geçirdi. Haftanın hakemleri Spor Senisi - Türkiye Binncı Futbol Lıgf nde33. hafta maçlannı >önetecek hakemleraçıklandı. Hafta- nın maçlannı yönetecek hakemler şöyle: Yann: Samsun-Bursa: Mehmet Ça\an.2 Mavıscumartesı: G.Bırlıği-Vanspor: Hasan Baş demir; Trabzonspor- MKEA.Gücü: SerdarÇa- kır: 3 Mayıs pazar: Kayse- n - Dardanel: Av han Yüce- bilgiç: G. Saray-Istanbul. Muhittin Boşat: Besıkta*- Antalya: KadirTozlu; Şe- ker-Fenerbahçe. Mustafa Çulcu: G. Antep- Kocaeli: Bülent Uzun-Altay-Kara- bük: YılnurÖnen. Dariişşafaka.Kombassan karşısındaiistündü. (Fotoğraf: KEREM KACARLAR) Play-off ilk maçında Kombassan'ı rahat yendi Daçka öne geçti Dariişşafaka: 85 Kombassan Konya: 77 SALOV Avhun $alwnk HAKEMLER:Haluk Yefihglu <6). CnsulCeiK,- (6) DARLŞŞAFAKA:6V/I/Ü;-(.^.Î. \1ehmei (7)11. Or- han (6)12. Deniz (4). Sırothers (K)2X. Uıırat (5)1, Recvp (5). 4nslev (X)3l) KOMBASSAN: Rııminski (6)14. Eml (5)7. Turgay (4)4. Ibrahim (3). Cmiı (3). M.Kemul (5)12. Anl (4)2. Cevhan (4)2. Ataluy (5)11. Sanüers (7)25 İLKYARI: 43-3H Darüffafaka GÖKMENALAKtŞ Türkiye Basketbol play off birinci tur ilk maçında Da- riişşafaka. Konya Kombas- san'ı 85-77 yenerek seride 2-1 öne geçti. PTT galip Ankara'da oynanan maçta ise PTT Türk Telekom, Oy- ak Renault'yu 89-76 yenerek durumu 2-1 yaptı İZLE1NİM / LEVENT Yİ CELMAN Daçka Daha HaordıLigdeki ko- numları, güçleri, mücadeleci kadroları. heyecanlı coach'larıyla birbi- rıne benzer ıkı takımın mücadelesini iz- ledik dün. Gerçi daha fazla bir çekişme bekliyorduk. ancak elındekı fırsatı kaçır- mamak ıçin kazanmak zorunda olan D. Şafaka düşünce ve fizik olarak daha hazır olduğunu, aldığı haklı galibiyetle kanıtladı. D. Şafaka. Kombassan'ın içeriden et- kili bir takım olduğunu bildığı ıçin uygu- ladığı ıçeri gömülü savunma dün galı- bıyetin anahtarı niteliğındeydi. içeride Sanders ve Ruminski'ye top geçtiğin- de uyguladıklan ıkili sıkıştırmalarla amaçlarına ulaştılar. Daha hareketlı ve mücadeleci bir pivotlan olsa Ansley'in savunma sevmeyen yapısına rağmen pota dibinde daha da etkili olurlardı. Ay- rıca kısalarta rakıp guarda uyguladıkla- rı baskı nedeniyle Kombassan'a hücum organizasyonunu rahat kurma şansını vermediler. 2. devrede savunmadaki yardımlaşmalan ilk yarıya oranla daha iyı yapmalan müdafaalarının dırencıni daha da arttırdı. Buldukları pozisyonlar ve yüksek yüzdelı dış atışlarla hem hiç forvet ihtıyacmı hıssetmedıler hem de iyi bır ivme kazanıp coşarak galıbıyete ko- lay ulaştılar. Kombassan ise Sanders ve Rumıns- ki'nin içerideki mücadelesine dışarıdan bir oyuncu ekleyemedi. Atalay, Kemal, Erol, Atıl, Ceyhan gibi kapasitesi sınır- lı oyuncuların yanı sıra hasta ve halsiz olan Turgay'ın bitkın görüntüsüyle be- raberçembere bakmaması, Konya ekı- binin işini güçleştirdi. Dışandan rakibi tehdit edecek bir oyuncuları olmayınca Darüşşafaka'nın savunmayı pota altı- na odaklaması normaldi. İlk yannın son- lannda basanyta uyguladıklan zone pre- si. sonlarda deneyebilirierdi. Ancak 2. yarıda uyguladıklan alan savunmasının zayıflığı Kombassan'ı âciz duruma dü- şürdü. Her biri iyi dış atış kullanabilen D. Şa- faka karşısında ısrarcı oldukları alan sa- vunmasında boşluk vermeleri, sonlan- nı erken hazırladı. Sürekli savunma kombinasyonlarını değiştirmeleri, hü- cum setlerindeyse yeni alternatifler bu- lamamaları konsantrasyonlarını azalttı- ğı gibi dinlendirdikleri oyunculan kenar- da fazla unutmalan, oyunlanna olumsuz etkı eden faktörlerden birisiydi. Ansley (5/9 iki sayı, 4/7 üç sayı, 9 ri- baund). Strothers (4/8 iki sayı, 6/11 üç sayı, 3 rıbaunt. 3 asist), Orhan (4/8 iki sayı. 4 rıbaun, 4 asist) ve Mehmet (3/5 üç sayı, 4 asist) Daçka'yı galibiyete ta- şıdı. İthal isimler pistte Atletizmde vatandaşlık rüzgârı ARİFKIZILVALIN Atletizmde. "pftevatan- daşlık" rüzgârları esmeye başladı. Kulüplerarası Ât- letizm Birinci Ligı'nin renklenmesi ile birlikte. yerli atletlerin birdenbire artan "transferr maliyetle- ri. Fenerbahçe başta olmak üzere birçok Culübü, hare- kete geçirdi. F. Bahçe evlendiriyor Mayıs ayı sonundaki Av - rupa Şampiyon Kulüpler Kupası için dünya şampi- yonu Jamaikalı sprinter MarieneOtte>'i renklerine bağlayan Fenerbahçe Ba- yan Atletizm Takımı. başa- nlı olmak için kadrosu- nu Rus ve Ni- jeryalı atlet- lerle de güç- lendirdi. An- cak yabancı sınırlaması nedeniyle bu sporcuîan yanştırama- ma tehlikesi ile karşı karşı- ya kalan San-Lacivertliler, bayan atletleri. "eviendire- rek" vatandaş yapma yolu- nu seçtiler. İlk planda disk- çi Rus atlet Andnısiıı Ok- sana ve Avrupa şampıyonu sınkçı TatyanaZaikovB'nın evlilik işlemlen başlatıldı. tkinci planda ise Nijeryalı mesafeciler Seble Bekele \ e Pızita Dessalge'nin evlen- dınlmesı kararlaştırıldr. Bu dört atlet eğerTC vatandaş- lığına geçerlerse. Avrupa Şampıyon Kulüpler Kupa- sı'nın yanı sıra temmuz ayındatıi Türkiye Birinci Ligi 2. kademesindede for- ma giyecekler. • Kulüplerarası Atletizm Birinci Ligi'nin renklenmesi ile birlikte, yerli atletlerin birden bire artan "transfer" maliyetleri, Fenerbahçe başta olmak vatre birçok kulübü, harekete geçirdi. Atletler olayı "Türk at- letizmine indirflen darbe" olarak değerlendirdi. Ya- bancılan "vatandaş" yapan kulüplerde bu çözüm yolu- nun geçici olduğunu ve alt- yapıya gereken önemin ve- rileceğini bildirdiler. 4 ya- bancı atleri TC vatandaşı yapmak isteyen Fenerbah- çe'nin Atletizm Şube So- rumlusu Önder Özbilen. ise, "Biz atletizmerenkge- rirmek için bu atletleri transfer ettik. Jamaikalı sprinter Marlene Ottey'le vatandaşlığa geçecek bu at- letlerAvrupa kupasında Fe- nerbahçe için koşacak. He- defler ayn. Bu atletlerden biri nüfus cüzdanını Melis Özer adı ile aldı. Ama ligde >a- nştırmadık. Kaldı ki ihri- v-acunız da yok. Bizim Ceren Gür- soy gibi genç kıztanmız, ilerieyen ka- demelerde şampiyon ola- cak kapasiteye sahipler" dedi. ENKA karşı İCadrosunda CuliaTaba- noğlu'nu bulunduran Ku- lüplerarası I. Kademe Şampiyonu ENKA'nin so- rumlulanndan Orhan Vlen- gi. "BizTürk çocuklan için bu kulübü kurduk. Trans- ferlerimizi \aptik, alfyapt- mıa oluşturduk vekademe- de istediğimtz dereceleri el- de ettik. Kadmmuzdaki Culia ise2 >ıldırTürki> r e'de olan ve \atandaşlı£a geçtik- ten sonra yeniden atletizme dönen birisim" dedi. Beşiktaş'la masaya oturdu Nikiforov süre istedi ASENAOZKAN Beşiktaş'ın prensıpte an- laştıgı Rus futbolcu Yuri Nikiforov Istanbul'a gele- rek yöneticilerle masaya oturdu. Akaretler'deki ku- lüp binasında 4 saat süren görüşmeden sonra bir açık- lama yapan Basın Sözcüsü Cenk koray "Sporting Gijon fiyat vükseltti. Biz de fivatımızı sövledik. Bugün bir kez daha ken- disi) le görüşeceğizve da- ha sağlıklı bir sonuç ala- cağız" dedi Transfer pazarını erken açan Beşiktaş. parasal ko- nuda anlaşma sağlayamadı- ğı Daniel Amokachi'ye de ıstediğı rakamı ödeme kara- n aldı. Beşiktaş'ta Ali Eren kulüpten aynlmak istediği- ni açıklarken. Siyah-Beyaz- lılann kamp programı bellı oldu. Antalyaspor maçının ise İnönü Stadj'nda oynan- ması kararlaştınldı. Teknik direktör John BenjaminToshack'ın ısrar- la istediğı Yun Nikiforov ile masaya otururan Beşiktaş- lılan. daha doğrusu yöneti- cileri düşündüren en önem- lı transfer: Daniel Amokac- hı... Beşiktaş yönetimi Nijer- yalı futbolcu ile sözleşme yenilemek için elinden ge- leni yaparken. Amokac- hi'nın nıteliklerine sahıp bir Amokachi'nin istediği ücret verilecek. başka futbolcunun transfer bedelının 10 milyon dolar cıvarında olacağını varsa- yarak Amokachi'ye istedi- ği rakamı verme karan aldı. Beşiktaş yeni haftada bü- yük olasılıkla Amokachi ile sözleşme yenileyecek. Sezon başında transfer edilen, ancak sakatlıgı ne- deniyle uzun süre forma gı- yemeyen AB Eren'in Be- şiktaş'tan aynlmak istedi- ğinı açıklaması ise en çok Toshack'ı düşündürdü. Galli teknik adam, konuyu yönetim ile görüştükten sonra karar vereceğini be- lirtti. Öte yandan yönetim. pa- zar günkü Antalyaspor ma- çını açıklandığı gibi Fener- bahçe değil İnönü Sta- dı'nda oynama karan aldı. TENİS / İZZET ZİYA Bundan takriben on beş yıl kadar önce Türkiye'de tenis kış uykusuna yatardı. Tenısçiler sonbahar yağmuruyla birlikte raketlerini rafa kaldırır aylar sonra mayısta kortlara döner- lerdı. Toprak kortların yerıni sentetik kort zeminleri almaya başlayınca, yağmurun büyük etkisi azaldı ve mevsim uzadı. Sayıları çok az olmasına rağ- men kapalı kortların da yapı- mıyla raketleri rafa kaldırma dönemi de tarihe karıştı. An- cak. yine de tenıs etkinlikleri ilk- baharla beraber yoğunluk ka- zanıyor, turnuvalar serısi de başlamışoluyor. Mayısta prog- ram hayli yüklü. Önce Erkek Milli Takımımızın Koptlar Çiçek Açtı Davis Kupası, Bayan Milli Takı- mımızın da Federation Cup maçları var. Bu ikisi bildiğiniz gibi dünya tenis şampıyonası anlamını taşıyor. Milli takımlan- mız, üçüncü lig diyebileceği- miz, ikinci derecedeki zonlarda yer alıyortar. Mücadelemiz bir üst gruba yükselmek. Ancak bunu birtür- lü başaramıyoruz. Geçen yıl da hem erkekler, hem bayanlar fır- satı kıl payı ile kaçırdılar. Grup- lanmızda yer alan ülkelerin ta- kımlan bizden güçlü degil. Ço- ğunu yenebiliyoruz. Bu bakım- dan yine ümitliyiz. Erkek takı- mımız Makedonya'da, bayan takımımız Antalya'da mücade- le edecekler. İki milli takımda şu anda kampta bulunuyor. Davis Kupası'nda grubumuz- daki rakiplerimiz Nijerya, Mal- ta, San Marino diğer gruplarda Litvanya, Makedonya, Tunus ve Moldavya bulunuyor. Ba- yanlar Federation Cup 5-9 Ma- yıs'ta, erkekler Davis Cup 18- 24 Mayıs'ta oynanacak. Bu arada Deplasmanlı Türki- ye Tenis Ugleri'nin grup maç- ları da sonuçlandı, play-off'a kalanlar belli oldu. Erkeklerde TED, ENKA, ATK, Yeşilyurt, Ka- ragücü, Izmir Kültürpark; ba- yanlarda TED, ATK, ENKA, Ye- şilyurt Türkiye lig şampiyonu olmak için mücadele edecek- ler. Bayanlar play-off maçlan 27- 29 Mayıs'ta, baylar play-off maçlan 8-12 Haziran'da oyna- nacak. Veteranlara gelince; etkinlik 18-26 Nisan'daki Izmir VTB turnuvasıyla başladı. Mayıs ayında da iki turnuva var. 9-17 Mayıs: Berke Bozkurt Tumuvası ve 18-31 Mayıs Bur- sa Teşvik Turnuvası. Veteran tenisinin unutulmayacak ismi Berke Bozkurt adına düzenle- nen bu ikinci yıl turnuvasına büyük bir katılım bekleniyor. Ordu milliler fark attı Türkiye: 4 Almanya: 0 STAT. 19 Mayıs HAKE.NfLER: Carlo Bertollo- ni (6), Dommiquez Rosrier (5), RudolfKaeppili (6)(Isviçre) TVRKİYE: Rüştü (6). Osman (6). Gökmen (7). Hakan Kutlu 17). Yılmaz (6). Evren (6)<Dk. 71 Cengizhan 5). Okan <6)<Dk. 78 Mfhmet Yıldırım 5). Celil (6). i'ğur(7). Saffet(5)(Dk. 46 Serkan 7). Hakan Ünsal (6) ALMANYA: Da/7icî (3). Oli- ver (4), Rudolf (3). Khrisioph 2 (Dk. 80 Ehrem 3). Thiel (2). Andreas (4). Tımo (2)(Dk. 46 Kohl 2), Manfred (4)<Dk. 71 Mario 3), Kristian (3), Marcel ((3). Thorsten (i) GOLLER: Dk. 22 Saffet, Dk. 32 Uğıır (pen). Dk. 73 ve 85 Serkan ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) - Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası Av rupael- eme grubundaki ilk maçında Türkiye Almanya'yı 4-0 yenerek grup birinciliği için büyük avantaj sağladı. Milliler ikinci maçını 7 Haziran'da Hol- landa ile yapacak. Netaş final yolunda Netaş: 3 Belediye: 0 SALON: Burhan Felek HAKEMLER: Ali Özarboy (6), Suat Carlı (6) NETAŞL4/; (8). Gürsel (7), Darizus (8). Barış (7), Emrah (6), Andre (8). Yasin (5), Rıd- van (5) İSTANBUL BEL: Kenan (7), Gökhan (5), Sicolai (7). Hakan (6). Igpr (6), Haldun (6), Şeref(6), Emre (5). Ergiin (5), Fazıl (5). Hasan (5) SETLER: 15-9. 15-5.15-13 ALEVANAKÖK Türkiye erkekler play-off yan final maçında Netaş. Is- tanbul Belediyesi'nı 3-0yene- rek sende 2-1 öne geçti. Ânka- ra'da oynanan dığer yan final karşılaşmasında ise Emlak- bank. G.Saray'ı 3-1 yenerek durumu 2-0 yaptı. Yağcı'dan bir gümüş bir bronz RIESA (Cumhurhet) - 77. Avrupa Büyükler Halter Şam- piyonası'nda podyuma çıkan 62 kilo güreşçimız Mücahit Yağcı silkmede AvTupa ikinci- sioldu. 162.5kiloyukaldırarak gümüş madalya kazanan hal- tercimiz. dördüncü olduğu ko- parma müsabakalannda bunu affettirdi. Yağcı toplamda ise 290 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Cunun icinden • Macaristan'ın Szget kentin- de 2-3 Mayıs tanhleri arasında düzenlenecek Uluslararası Szget Kürek $ampiyonası'na katılacak Kürek Mıllı Takımı dün bu ülkeye gıttı. • 1999 Avrupa Ba>anlar Bas- ketbol Şampıvonasf nahazırla- nan A Bayan Basketbol Milli Takımı, Uluslararası Romanya Turnuvasfna katılmak üzere bugün Romanya'ya gidiyor. • Ingihere'nin Manchester L'nited (akımı. PSV Eindhoven takımının sa\unma oyuncusu Stam'ı 17 milyon dolara renk- lenne bagladı. • At yanşlannda 1-3-6-4-7-4 kombinesıni bılenler 56 milyon 656 bıner lira kazandılar. l.KOŞU:F:Şekerayak(4), P: Delikan (1). PP: Blue Window(2), S: Futuna(3). 2. KOŞU: F: Gürcü (I), P: Zeliş (2). PP: Eralp (3). S: Delınazıma (5). 3. KOŞU: F: Kashmirian (1). P: My Honour(4), PP:. TheSakal(5).S:Sergio(3). 4.KOŞU:F.Cangeri(2),P: Nisan3(8j, PP: .Nizipli (4). S: Baysöz (11). 5. KOŞU: F: Private Dancer (2). P: Speedy Fighter (6), PP: Barakuda (1). S: Burak- han (3). 6. KOŞU: F: Kayabey (4). P: Karben (9). PP: Recep (10). S: Babaizzet (3), SS: Tepecikgüzeli (13). 7. KOŞU: F: YCnlücem (l2).P:Muzafferl(IO),PP: Samtay (5). S: Umurcan (6). Günün Ikilisi: 6. Ko>u: 4 9 Tabela Bahis: 4. 9. IV 3. 11. ALTILI CANYAN 1 1 11 3 12-11 ^7 4-1-3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog