Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

30 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 15 Rantiye CHP Genel Başkanı Deniz Baykal sayesinde son üç ay içinde "acayip para kazandım" diyor bir rantiye. Baykal sayesinde para kazanmanın sırnnı da açıklıyor: "Ne zaman seçim diye bastırsa, borsada alısa geçtim. Seçimden vazgeçtiğinde borsa yükseldi ben de sattım. Bu arada Baykal da kazandı tabii... Seçim tafrasıyla parti delegelerine, ' yandaşlarına diskur çekerek il kongrelerini kotardı ve Kurultay'ı da kotaracak inşallah. Şimdi alıştayım ve ben de CHP Kurultayını bekliyorum. Kurultay'dan sonra satışa geçıp bir kere daha katlayacağım inşallah." Tebeşir Okul bahçesinden otopark geliri olmasına karşın Fatih Ticaret Meslek Lisesi'nde öğretmenlere ders yapabılmeleri için tebeşir verilmediğini, ısrar edenlere "ders yapma" dendiğini söylüyor bir öğretmen... Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Elektronik posta: Deniz.Som@raksnet.com - Hakkari'ye vaat yağmış... "Aşırı yağış hevelana neden olup eldekıni de goturmesin!" B ırdevlet memuru duşunun Sıradan bir me- mur olsun Ve günun bırınde şeflığe terfı et- sın. Şef olduktan tam dort gun sonra amır- lığe yukselsın Aradan dort ay geçtıkten sonra mudur yapılsın Başka bir devlet memuru du- şunun Çalıştığı bırımde mudur yardımcısı olarak gorev yapıyor olsun. Ve gunün bırınde görevden alınsın Görevden alındıktan tam ıkı saat sonra ter- fı edıp aynı yere mudur olarak gerı donsun Bir kaç hafta ıçınde de mudurluğunu yaptığı bırımın bağlı olduğu kuruma başmudur yardımcısı olarak atan- sın Başka bir devlet memuru duşunun Mudur olarak gorev yaptığı bırımden mufettış raporuyla görevden alınsın ve dosyasında "muduıiuk yapamaz" kaydı bulunsun Aradan bir sure geçtıkten sonra görevden alındığı yere yıne mudur olarak atansın Orneklerı çoğaltabılırız Posta Işletmelerf nde bu tur olaylar ayyuka çık- mış durumda Ozellıkle Istanbul'da muthış bir cadı Ipin ucu...kazanı kaynıyor Işletme aleyhıne bolge ıdare mah- kemelerınde açılan davalar bırbırını ızlıyor Olayların ızını surduğunuz zaman karşınıza Demok- rat Turkıye Partısı ıl ve ılçe teşkılatlarıyla bırlıkte Or- han Keçeli adı çıkıyor Orhan Keçeh'yı Süleyman Demirel ın Zıncırbo- zan gunlennde dışanyla bağlantısını kuran kışı ota- rak tanıyoruz Mılletvekılı seçılemeyen Keçeli, Çil- ler Ailesi ıle çatışıp DYP'den ayrıldıktan sonra gır- dığı DTP'de polıtıkaya devam edıyor DTP ıktıdar ortağı olup da Ulaştırma Bakanlığı'na DTP'lı Necdet Menzırgeldığınden ben Posta Işlet- melen'nde bir ılgınç gelışmeler yaşanıyor Yolsuzluk ıddıaları uzerıne hakkında dava açılan Posta işletmelen Genel Muduru Veli Bettemir'ın görevden alınmasından sonra yerıne Nuri Alagöz getınlıyor PostacılıklaılışkısıolmayanAlagoz, "emek- lı albay" kımlığı ıle "otorıter" bir goruntu vererek, esıp gurluyor, posta ışletmecılığı yerıne bir yandan res- mı otomobıllerın yedek lastıklerının yerınde olup ol- madığını teftış edıyor ote yandan Iğdırlıların tayın ve terfı ışlemlerını hızlandırıyor Ve bir sure sonra postacılar kendı aralarında ko- nuşmaya başlıyor "Nun Alagoz, memleketı Iğdır'dan DYP mılletvekılı aday adayı olmuş Postacılıkla ılgı- sı ıse yarbay rutbesıyle Zıncırbozan'da gorev yapar- ken Demırel'le Keçeli arasındakı bağlantıyı kurmak- tan gelıyormuş " Demokrat Turkıye Partısı Genel Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk, memleketın buyuk meselelerınden vakıt ayırıp, Posta Işletmelerı'nde nasıl bir "ışlet- me" kurulduğuna bakmalı Çunku bugunku gıdış lyı değıl. Işın çıvısı çıkmış, ıpın ucu kaçmış Yakında bu- yuk skandallar patlak vereceğe benzer1 SESSÎZ SEDASIZ (!) NVRİKURTCEBE Yüksek Yerilim Hattı Erdinç UTKU Tatlı yıyelım, tatlı konuşalım dedık. konuşması kabak tadı verdı' Cumhuriyetin 75. yılı ve anıtlar Ankara'da oturan vatandaş Veysel Yılmaz'ın, Kultur Bakanlığı'na, Anka- ra Valılığı'ne, Ankara Buyukşehır Be- ledıye Başkanlığı'na verdığı ve bılgı ıçın Cumhurbaşkanlığı'na gonderdığı dı- lekçe "Cumhunyetımızın kuruluşunun 75. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu gunlerde, ben de herTurk vatanda- şı gıbı bunun coşkusunu ıçımde hıssedıyorum Başkent Ankara'mızın meydan ve bulvarlarında Yüce Atatürk ve Meh- metçiklerimizin anısına yaptırılan anıtlarımız bakımsızdır Bu guzel yur- du canları pahasına bınbır zorluklar- la kurtaran O yuce ınsan başta olmak uzere azız şehıtlenmızın anısını yaşa- tan anıtlarımızın bir an once bakımı- nın ve temızlığının yapılmasını bir yurt- taş olarak yetkılılerımızden ıstıyor ve bekliyorum Bir cumhurıyet çocuğu olarak ış gu- cu dahıl, gucum olçusunde her turlu katkıya hazır olduğumun bılınmesını ıstenm Gereğını saygılarımla arz ede- nm." llgılı makamlann gelen evrak def- ; terınde kayda geçırılen bu dılekçe- ye henuz yanıt verılmış değıl Buyuk bir olasılıkla, gereğının ya- pılmasrnı Kultur Bakanlığı Ankara Va- lılığınden, Ankara Valılığı Ankara Bu- yukşehır Beledıyesınden bekleyecek ve sonuçta kımse hıçbır şey yapma- yacak! Ustelık bu onerı yalnız Ankara de- ğıl tum Turkıye ıçın geçerlı ama Ortada "Sultan Palamut'un Şeyi" yok kı kolları sıvasınlar 1 Avrasya sempozyumu sona erdi 'Türkiye, Avrasya 'da ekonomik yönden zayıf İstanbul Haber Servisi - K.a- ra Harp Akademısı Oğretım Baş- kanı K.urmay Albay Yılmaz Tez- can, Turkıye'nın ıç cephesının ı> ı bir goruntu vermedığını belırte- rek "Türkhe'yi laik, demokra- tik bir devlet >apısındanuzak- laştınp Islami bir devlet hali- ne getirmeyi amaçlayan irtica, tehdide dönüşmüştür" dedı Harp Akademılen Komutan- lığı'nca duzenlenen "Kafkas- lar. Ortadoğu \e Avras>aPers- pektifinde Tiırkiye'nin Öne- mi Sempoz\umu"nun dunku ılk orurumunda "\\ras\a" ko- nusu ele alındı Emeklı Buyu- kelçı Şükrii Elekdağ'ın yonet- tığı oturumda konuşan Kurmay Albay Yılmaz Tezcan. A\ras>a bolgesının. "dünvadaki deği- şimlerin en >oğun yaşandığı potansiyel patlama noktaları- nı barındıran. 2010 >ılına ka- dar istikrar \e gihenliğin teh- likeye girdiği hassas bir böl- ge" olduğunu soyledı. Sovyet- ler'dekı değışımın en çok Avru- pa"yı etkıledığını ıfade eden Tez- can, ABD ıle olan ıh^kılenn stra- tejık ortaklık duzeyıne çıkarıl- masını. Rusya ıle ılışkılerın de karşılıklı guven ve ışbırlığı ıçın- de turulması eerektığını savun- du Turk Işbırlığı ve Kalkınma \)ansı (TİK<\) Başdanışmanı Prof Dr Mehmet Saray daTur- kıye'nın. Avrasya'dakı kardeş ul- kelere yonelık ortak altabe. or- tak tarıh yazılması gıbı çeşıtlı projeler başlattığını ancak bu projelerın arzu edılen sonuca ulaşmadığını belırttı Saray or- tak alfabe oluşturulması konusun- da ortaya çıkan başansızlıkta do- nemın cumhurbaşkanı vebaşba- kanının konuyla ılgılı vaatlerını yerıne getırmemelennın rol o\- nadığını savunarak "Kapanan bir siyasi partinin lideri orada. 'Kuran'ın alfabesınde buluşa- lım' dedi. Bu kadar hainiik ol- maz" dı>e konuştu TurkıveSa- nayıcı \e Işadamları Derneğı (TUSİAD) Genel Sekreten Ha- lak Tükel de Turkıye'mn Av- rasya bolgesınde ekonomik açı- dan çok fazla etkınlıgının bulun- madığını savundu Tukel. Avras- ya ulkelennde 8000 Turk Fırma- sının faalıyet gosterdığını kaydet- tı Semrx)zy umun soru-ce\ ap bo- lumunde. kurmdy Mbay Haşim Islu nun"Yurtdışında(\\ras- ya'da) belirli grupların aetığı okulların irticai faalivetlerde bulunduğuna ilişkin kuşkular var. Siz bu okulların de\ letten daha iy i çalıştığını sövluvorsu- nuz. Bu bizlerin kafasında çe- lişki varatmıştır" sozlen uzen- ne, Prof Dr Saray, Avrasya'da- kı ozel okulların Turkıye'dekı bazı dını çevrelertarafından açıl- dığı ıhbannı bolgeyı ıyı bılme- yenlenn yaptıgını savundu Oturumun ardından venlen ye- mekte konuşan eskı Genelkur- may Başkanı Emeklı Orgeneral Necip Torumtay, Turkıye'nın 13 komşusundan hemen hıçbın- nın dost olmadığına dıkkat çek- tı Turkıye'nın yakınındakı ul- kelere karşı çok dıkkatlı değer- lendırmelerdebulunması gerek- tığını bolge ve dunya çapında duşuntnek zorunda olduğunu kay deden Torumtay şunları soy- ledı "Turkiye stratcjik bir ko- numdadır. ama ekonomik iın- kânları zayıftır. Turkive bol- gesel guç olma konumundadır. Elimizde şeker, un \ardır. İş sadece helvayı vapmaktadır" dıve konuştu Öğrencilerden savcılığa suç duyurusu 'Eroğlu J nun ölümünden polisler sorumluJ tZMİR (Cumhurivet Ege Bu- rosu) - Ege Lnıversıtesı lletışım Fakultesı2 sınıfoğrencısı AliSer- kan Eroğlu"nun asılı olarak bulun- masma tepkıler gıderek yoğunla- şiyor Dun Ege Unıversıtesı Kam- pusu'nda toplanan oğrencılerle aralarında Eroğlu'nunbabası \h- met Eroğlu. CHP \ e ODPlı genç- lenn de bulunduğu yaklaşık 700 kı- şılık bir grup Bornova Cumhuri- vet Savcılığı'na kadar yuruyerek sorumlular hakkında savcılığa suç duyuruiunda bulundu Ege Unıversıtesı kampusunda yuruyen gençler. kampus çıkışın- da polıs engelıvle karşılaştı Bu sırada oğrencılere destek amacıy- la olay verıne gelen CHP Izmır mılletvekıllen, Sabri Ergül, Ali Rıza Bodur, Veli Akso> "un Izmır Emnıyet Mudurüyle > aptıklan go- ruşmeden sonra oğrencılenn yuru- yuşune ızın verıldı Sıkı guvenlık onlemlerı altında gerçekleşen vu- ruvuşekatılanlar "Katil polis uni- versiteden defol. Serkan Eroğlu ölmedi. aramızda. Polis dışan, bi- lim içeri. Polis idare işbirliğine son. Rektor istifa" sloganları ata- rak tepkılermı dıle getırdıler BornovaCumhunvet Manı'nda toplanan grup hazırladıkları suç duyurusu dılekçelennı. aralann- dan seçtıklen temsılcılerle Bor- nova CumhunyetSav cılığı'naver- dıler Oğrencılersuçduvurusudı- lekçelennde. Eroğiu"nunolumun- den polısın sorumlu olduğunu be- lırterek sorumluların bir an once saptanarak cezalandınlmalannı ıs- tedıler Yuruyuşe katılan CHP mılletv e- kıllerı de son gunlerde adam ka- çırma ve ajanlık dayatma olayla- nnın arttıSına dıkkat çekerek bu olayı TBMM'de gundeme getıre- ceklennı belırttıler HAYVANLAR İSMAILGVLGEÇ KİM KİME DUxM DUMA BEHİÇ IK behıcak >ı turk.net ÇİZGİLİK KİMiL \ı\s\nu:ı HARBİ SEMtH PORO\ TARİHTE BUGÜN m MTAZ ARIKAI\ 30 YmGMtŞTt. 4tS& 'MM LErfMDE GERÇEKU.EŞ£/U ILK ÖGNEĞI DEGlLPi. TOPLA TOPLA F/RLATILAN ADAM/ DÜZ ÇIZGİ ÜMtT ZİLELİ Aziz Nesin Gibi Kahraman Olmak!.. Oral Çelik'ı bılırsınız Hafızası zayıf olanlar bu şahsı kısa bir sure on- ce Malatya'da yapılan gorkemlı duğun ve gelı- ne takılan kılolarca altınla ılgılı gazete haberle- rınden hatırlayabılırler. Hafızalan tazelemek açısından btlgı verelım, Ab- di ipekçi ve Papa suıkastlarının bir numaralı sa- nığıydı. Çok uzun yıllar yurtdışında kaldı Bah- çelıevler katlıamı sanığı "Reıs" lakaplı Abdullah Çath'nın, yıne aynı katlıamın tetıkçısı olarak one çıkan Haluk Kırcı'nın yakın arkadaşı Mehmet Ağar'ın Içışlerı Bakanı olduğu donemde Turkı- ye'ye dondu Bir sure hapıste kaldıktan sonra sa- lıverıldı Dışarı çıktığında bıldık şekılde karşılan- dı Kurbanlar kesıldı, kanı alnına suruldu. Slogan aynıydr - Turkıye senınle gurur duyuyor1 . Oral Çelık oncekı gün tutuksuz olarak yargı- landığı Abdı ipekçi davasının duruşmasındaydı. Tabıı korumalarıyla bırlıkte Bu davada uzun su- redır MIT gorevlılennın suıkastın kılıt ısmı Yalçın Özbey'le Almanya'da yapmış olduklan goruşme- nın ses bantı kayıtları beklenıyordu. Onun yerı- ne Emnıyet Genel Mudur Yardımcısı Halil Tuğ ım- zalı bir yazı geldı Yazıya gore, Turkıye tarıhının en onemlı suıkastlarından bı- rının bırıncı derecedekı sanığıyla yapılan goruş- mede tutanak tutulmamış, ses bant kayıtları da bir yıl saklandıktan sonra sılınmıştı Yersenız!.. Ipekçı'nın avukatları yemedıler Şımdı, tam bu noktada soracaksınız, "Yemedıler de ne oldu9 ", tabıı kı hıç!.. Pardon, hıç olur mu, tehdıt edıldı-. ler! . Hemdeçokzarıf bırbıçımde! .OralÇelık'le bırlıkte duruşmaya gelen, "Turkıye senınle gurur duyuyor" kılıklı tıpler duruşma arasında muda- hıl avukatlara şoyle seslendıler. - Şerefsızlık yapmayın.. Galıba bunlar Aziz Nesin gıbı kahraman olmak ıstıyorlar!. !• Yaa!.. r • • • İstanbul 4 Ağır Ceza Mahkemesı salonunda karşı tarafın avukatlarına yoneltılen sozcuklerde-' kı ıncelığe bakın'. Bu tehdıt neyı çağrıştırıyor acaba'? Benım ak- lıma hemen Sıvas, cayır cayır yanan bir otel ver dırı dın kavrulan aydınlar geldı Şerıatçı kafayla faşıst kafanın eylemde nasıl benzeştığım zjndan^ daha ıyı ortaya koyabılecek bir ornek tasavvur- edemıyorum Bunlar ve benzerlen Sıvas katlıamı sonrasın- da da olenlerı suçlamışlar, 35 ınsanın yakılması- nı, Azız Nesın'ın "tahnk"\r\e bağlamışlardı 1 Doğ- rudun gencıler ve faşıstler çok ama çok kolay tah- rıkolurlar Geçmıştedeo kadar fazla orneğını gor- duk kı. Kahramanmaraş'ta, Çorum'da, Sıvas'ta.. Gozlen donmeyegorsun!. ' * • • • ONEMLİ NOT Şemdin Sakık'ın ıtırafları orta- lığı lyıce karıştırdı Oncelıkle bu elı kanlı orgutun hangı alçakça cınayetlere ımza attığı ılk ağızdan bir bir ortaya dokulmeye başladı Şerıatçılarla PKK'nın ne tur "antlaşmalar"\n altına ımza attı- ğı, nasıl kol kola gırdığı de yavaş yavaş berrak- laşıyor Zaten uzun yıllardır yazılıp çızılen "ışbır- lığı"n\n lyıce su yuzune çıkması olasılığı dıncı basını çıldırttı' Oyle kı, lyıce saçmatayan bir ta- nesı, Sırada Istıklal Marşı var, bayrağımızdakı ay yıldızı sokup atacaklar" turunden hezeyanla- rı manşet yapmış 1 Bir de PKK'nın dığer ışbıriıkçılerı var Dolara en- dekslenmışkalem erbabından "sınırtanımayan" bazı polıtıkacı musveddelenne, sozde ınsan hak- ları savunucularına ve yenı mandacılara dek uza- yan bir lıste Şemdin Sakık, kafaların karışma- sına, karşı propaganda ıle olur olmaz kışı ve ku- rumların suçlanmasına meydan vermeden bir an once yargının karşısına çıkarılmalıdır Işbırlık- çıler ınandırıcı delıllerle kamuoyuna teşhır edıl- melıdır Edılmelıdır kı bu ulkenın aydınlık ınsan- ları kım kımdır lyıce anlasın!.. Email.ertac superonline.com BULMACA SOLDA^ 1 2 3 4 5 6 SAGA: 1/ Loğusalara musallat ola- rak onlan ol- durduğune ınanılancın II Turkıye ıle Gurcıstan ara- sındakı sınır kapısı "Yil- bik. tutarık" gıbı adlar da venlen sınır hastalığı 3/ Nazılenn polıtıkasın- da Germen ırkından kımselere yakıştınlan ad "Karac'oğlanka- pınızda kul gıbı Go- 3 nul kusuverse ınce — 4 -gıbı" 4/YakupKad- 5 ri Karaosmanoğ- lu'nun bir romanı Matematıkte kullanı- lan sabıt bir sayı 5/ 8 Eskı Mısır'da guneş 9 tannsı Torun sahıbı kadın 6/ Proton verebılen maddelenn genel adı Kemanyayı II Gızlı olarak var olan. potansiyel Ju- do ve karatedekı en ust derecelere venlen ad 8/ Av uç ıçı Boğa gureşı yapılan alan 9/ Bınnın yenne se- çılebılecek bir başka vol, alternatıf YLKARIDAN AŞAĞIYA: 1/ Gazetecılık dılınde uy- durmahabere venlen ad 2/Bırnota Eskı dılde alın 3/ Bir ışletmenın anı batışı Bunaltma. tedırgın etme 4/ Yanş atlannın bakımıyla yukumlu ve antrenman ıçın zaman zaman onlara bınebılecek yetenekte seyıs 5/ Oylumlu Herkeste bulunan alyuvar antyenı 6/Sa- hıp Liitfi Akad'ın bir fılmı Bir nota II Lyanık. gozu açık Balıkesır'ın tunstık bir ılçesı 8/ Gıde- ceksın —"lann çalkantısında Balıklar çıkacak yolu- nakarşıcı/Sevıneceksın" (Orhan Veli) Şarkı 9/Co- mert
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog