Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 30 NİSAN 1998 PERŞEMBE 12 KULTUR Yiğit Gülöksüz, yedi projeden oluşan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 75.Yılı Etkinlikleri'ni anlattı 75. yıl coşkuyla kutlaııacak ESRAALİÇAVUŞOGLU . Türkiye Tarih Vakfı. Cumhuriyetin 75. >ılınm kitlesel bir şenlik halinde kutlana- ^>ilmesi için iki yıh aşkın bir süredir ha- zsrlanıyor. Tarih Vakfı Yönetim Kunılu üyesi ve Proje Genel Koordinatörü YiğitGülöksüz yönetiminde ve Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in himayesinde sürdürülen "Bir Çağdaşlaşma Projesi CMarak Türid- ye Cumhuriyeti'nin 75. Yıh" projesi; da- ha önceki yıllardan farklı bir içerik ve ül- ke genelinde gerçekleştirilecek yedi fark- lı projeden oluşuyor. Toplam bütçesı 8 milyon dolarolan ye- di proje. Süleyman Denürel'in başkanlık ettiği 75. Yıl Eşgüdüm ve Danışma Ku- rulu'na. daha sonra ilgili Devlet Baka- •nı'na, Başbakan'ave Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Bakanlar Kurulu tarafmdan ku- rulan komitenin 75. Yıl bütçesinde tasa- ruf yapılması karan ile Tarih Vakfı'na pro- jeler için sağlanması beklenen 6 milyon dolarlık destek de 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yiğit Gülöksüz ile projeler üzerine gö- rüştük. - Yaklaşık iki yıldır çağdaşlaşma proje- si olan 'Türkiye Cumhuriyetinin 75. yıh et- kinlikleri'ni haarüyorsunuz. İki yıMa ne- ler yapbnız? YtGtT GÜLÖKSÜZ - Cumhuriyet'in 75. yılı kutlama etkinlikleri ile ilgili ça- lışmalann uygulanması, Devlet Bakanı Cavit Kavak koordinasyonunda yürütülü- yor. Biz de Tarih Vakfı olarak, yaklaşık iki yıl önce başlayan proje geliştirme çalış- malanmızı tamamladık. Sayın Cumhurbas- ksnımıza v e hükümete sunduk. Bu hazır- tık çalışmalan, bir yandan da projeleri ha- yata geçirebilecek kaynaklann zaman için- de devreye gırmesiyle bırlikte uygulama aşamalanna geldi. - EtkmHk yedi ayn projeden oluşuyor. Bu projeler neye göre ve nasıl belirlendi? Projelerin belirlenmesinde. yapılacak etkinliklerin kalıcı olmasına özen göste- rildi. Geçmişin her yönüyle değerlendiril- mesini ve böylece geleceğe yönelik yeni hedeflereldeedilmesini,dolayısıyla Cum- huriyet'in 75 yılının bir bilançosunun çı- kartılmasnı sağlayacak türde etkinlikler seçildi. Aynca özellikle kutlama törenle- ri, halkın katıldığı bir şenliğe döneşecek şekilde ele alındı. - Bu projelerle neyi hedefliyorsunuz? Projelerle birlikte; Cumhuriyet'in bir çağdaşlaşma projesi olduğunu öne çıkar- mayı, çagdaşlaşmanm yeni hedeflerini netleştirmeyi. 75. yıl için yapılacak etkin- likleri 1 yıllıkbirçalışmadönemineyay- mayı, kimseyi dışlamadan yapılacak etkin- liklerle, toplumsal banş ve ortaklık temel- lerini güçlendirecek bir yaklaşımı hedef- liyoruz. - Istanbul MenkuJ KrymetJer BorsasL pro- arih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Proje Genel Koordinatörü Yiğit Gülöksüz, 'Bir Çağdaşlaşma Projesi Olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 75. Yılf projesiyle özellikle kutlama törenlerinin halkın katılacağı bir şenliğe dönüşeceğini belirtti. jenin ilk ana destekçisi. Projeye destek ve- ren ya da \erecek olan başka kuruluşlar varmı? Proje. devlet. özel sektör ve sıvil top- lum kuruluşlarının katkılanyla gerçekleş- tirilecek. Tarih Vakfı. ana destekçi kimli- gi ile iMKB'den ve "YerelTarih Yanşma- sı" proje destekçisi olarak Milli Piyango Idaresi'nden ve "L'luslararası Kongre" proje destekçisi olarak Türkiye Kalkınma Bankası'ndan parasal destek sağladı. tş Bankası'nın 12 kitapyayını ile ilgili des- teğinin ise içinde bulunduğumuz günler- de sözleşmeye bağlanması beklenıyor. Tüm bu katkılarla Tarih Vakfı'nın kulla- nabileceği toplam kaynaktutan 4-4.5 mil- yon dolara çıkmış olacak. Söz konusu kay- naklar; Tanh Vakfı'nın hesaplannı denet- leyen yeminli mali müşavır. Coopers & Lybrand adlı uluslararası mali denetim şırketı, Tanıtma Fonu Sekretaryası. Baş- bakanlık 75. Yıl Çalışmaları Komısyon Başkanlığı.75. Yıl Danışma ve Eşgüdüm Kurulu tarafından denetleniyor \ e aylık ra- porlarla ilgili Devlet Bakanhğı'naveCum- hurbaşkanhğfna bilgi sunuluyor. - Projeye halk nasıl ilgi gösteriyor? Proje ile ilgili olarak halkın ilgısınin \ e sahiplenmesinin arttırılması için tanıtım kampanyası yakında başlatılacak. - Proje kapsamında yer alan sergi ve bi- limsel filnı etkinlikleri kutlama sonrasın- da da devam edecek mi? Tarih Vakfı Cumhuriyet'in 75. yılı ile ilgili çalışmalan kalıcı kılmavi hedeflı- yor ve bir yıllık döneme yayı>or. Etkin- liklerin çoğu kutlama dönemı sonrasında da devam edecek. Örneğin sergi projesi Is- tanbul. Ankara ve İzmir'den sonra bulu- nan ımkânlar çerçe\esınde bölgesel mer- kezlere de taşınacak. - Etkinlikle ilgili çalışmalar Ankara ve İstanbul dışındaki illerde nasıl yürütülü- yor? Etkinlikler ile ilgili çalışmalar her ilde valıler başkanlıgında. sıvil toplum kuru- luşlan veözel sektördenkatılımcılarında bulunduğu >erel kurullar slı>le yürütülü- yor. Bu konuda Devlet Bakanlığf nın va- lilıklere gönderdıği genelge ve ekinde yer alan "Kutlama EsaslarT başlıklı dokü- man. söz konusu yerel çalışmalar için esas olusturuyor. Ayrıca bölgesel bılgilendir- me toplantılan da yapılıyor. E T K İ N L İ K L E R . . . E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K L E R . . . E T K İ N L İ K L E R Cumhuriyet Ceçttlerl ve TOrentcri 28-29 ve 30 Ekim'de Ankara, Istanbul ve Izmir'de unutulmaya yüz tu- tan bir geleneğimiz olan kitlesel geçitler, şenlikler ve etkinlikleri yeni- den canlandırmayı amaçlıyor. Devletin ve yerel yönetimlerin destekle- diği bir sivil girişim olarak onbinlerce yurttaşın gönüllü. aktif katılımı- nın hedeflendiği geçit ve törcnler, iyi planlanmış sanatsal tasanmlar ve organizasyonlarla etkileyici bir bütünlüğe sahip olacak. Geçit ve şenlik- lerin tasanmlarının ılk aşaması Ankara'da TOBAV Başkanı Tamer Le- Vent Istanbul'da ise tiyatro sanatçısı Ah" Taygun tarafmdan sürdürülü- yor. 3x25 Yıl Türkiye Cumhurlyetl' Serglsl . Tarih Vakfı'nın. HABITAT 11 dönemınde açtığı Istanbul, Anadolu'da Konut sergilerinin deneyimiyle projelendirdiği :îrgi. Türkiye Cumhuri- yeti'nin bir çağdaşlaşma projesi olarak gelişimini, üç çeyrek yüzyıl bo- yunca günlük yaşam üzerindeki etkileri ve değişiklikleriyle değerlendir- meyi amaçlıyor. 15-Eylül-15 Kasım tarihleri arasinda Darphane binala- nnda açılacak olan sergide, doğumdan ölüme on milyonlarca kişinin gün- lük vaşamlan bakımından, Cumhuriyetin somut olarak ne ifade ettiği, .Cumhuriyet öncesi bir kuşakla Cumhuriyet'in üç kuşağının karşılaştır- malı bir biçimde incelenmesiyle ortaya konuluyor. Sekiz ana konu etra- fında kurgulanan sergide anlatım; genel ifadeler, propaganda sloganları yerine. sözlü tarih görüşmelerine, fotoğraflara, belgesel filmlere somut \e objektif bılgilere dayandınlarak bir sergileme vapılacak. Sergide; ^Bugün', 'Bayramlar ve Haündan', 'Sağhk-GüzeBik-Erdem', 'Eğîence Biçimk-ri'. Hâkimiyet-i MiBlye', 'Muthı Afle ve Sırian" gibı sahneler ve görsel-işitsel malzemeler kullanılacak. Bilanço'98 Türkiye Cumhurfyetl'nin 75 Yılına Toplu Bakış' uiuslararast Kongresl Kongre, bir tarihsel değerlendirme toplantısı olarak, Kalkınma Ban- kası'nın destegi alınarak, 3 gün süreyle Ankara'da düzenlenecek. Türkı- 1925 yılında Atatürk, Kastamonu'va giderken. ye Bilimler Akademisı (TLBA) veTürk Sosyal Bılimler Derneği ileor- taklaşa yürütülen kongreyc 150 yerlı ve yabancı uzman katılacak. Kong- re. 10-12 Aralık tarihlennde ODTÜ Kongre Merkezı'nde gerçekleştıri- lecek. Cumhuriyetin Anıları' Sözlü Tarih Projesi ve Belgesel Fllm Belgesel Sinemacılar Birliği'yle ışbirliği içinde yürütülen 'Cumhuri- yetin Anılan" başlıklı sözlü tarih projesinde: bir yıl içinde çeşitlı meslek. toplumsal grup, bölge ve yaşlardan yaklaşık 200 kişi ile mülakat vapıl- ması öngörülüyor. Bunlar. Tarih Vakfı arşivlenndekı 100'ü aşkın kişıy- le yapılmış mülakatlarla harmanlanıp 10'ar dakikalık 50 bölümden olu- şan bir belgesel hazırlanarak televizyonlarda gösterilecek. 'Cumhuriyetin 75 Yılı Sinema ve Tarih Bulusması' Projesl Tarih Vakfı ile Türkıye'nın önde gelen sınemacılannı bir araya getı- ren Türkiye Sinema ve Audiov izüel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafmdan ortaklaşa geliştirilen bu proje. '75 Yıllık Cumhuriyet' konusunda ulus- lararası bir 'Sinema-Tarih Buluşması'nı öngörü\or. 5-19 Aralık tanhle- rindegerçekleştınlecek projede. Türkivenınçeşıtliüniversitelerinde si- nema eğitimi gören öğrencilerin tez çalışmalarını Cumhuriyet'in 75. Yı- lı konusunda yapmalan; aynı konuda bir uzun merrajlı film öyküsü ya- nşmasının düzenlenmesi: 'Cumhuriyef konulu filmlerden oluşan bir ulus- lararası film şenliği ile bilimsel toplantıların örgütlenmesi planlanıyor. 'Bilanço'98 Yayın Dizisi' Bu yayın projesinde Cumhuriyet'in ekonomik ve toplumsal tarıhı; alı- şılmış ve yalnızca uzmanların ilgisini çekebilecek yaklaşımlardan uzak durularak. herkesimden ınsanın ılgiyle okuyarak bılgilenebileceği. kay- nak olarak kullanılabılccek şekılde kıtaplaştınlacak. O>a Baydar'ın ko- ordinasyonunu üstlendığı proje. 'İ'topyalar'. 'Modalar'. 'Kadınlar', "Kentler'. 'Sanayi'.'Bankalar".'Kimlik'.'Çocuklar'.'Tartışmalar*, 'Kül- tür', 'Sağlık veSpor' \e 'Hukuk'ukonu alıyor. Cençlerin Cözüyle Cumhuriyet' Yerel Tarih Yarışması "Liseli Gençlerin Gözü>le Cumhuri>etimi/' başlığında gerçekleştiri- lecek ve Mılli Pıvango tdaresı'nın destegi ile yürütülecek olan proje, 2 milyon gencin katılımına açık olarak düzenlenivor. Bu vanşmada liseli gençlerden. aıleleri, mahalleleri ve vakın çcvrelcri ile ilgili olarak seçe- cekleri bir alanda. Cumhuriyet dönemınin vol açtıgı değişiklikleri. ge- lişmelen. dönemin bütünü veva parçalanmalarını esas alarak. ayrtntılı olarak araştırıp yazmalan \e belgelemeleri ıstenıyor. GüneyItalya'dakiAfiika CU1MHUR CANBAZOĞLU Aynı zamanda doktor ve ressam olan ya- zar Cario Levi'nin yaşadıklannı anlattığı ro- «nanından aynı adla beyazperdeye aktan- $ın "tsa Eboli'de Durdu". Mussolini'nın Taşist yönetimi tarafmdan sürgünle ceza- landınlan bir aydının öyküsü. Lev i, 1935'ıe Italya'nın güneyinde unu- tulmuş dağ köyü Eboli'ye sürülüyor. Baş- langıçta kendinı burada diri diri gömül- müş hissediyor antifaşist doktor; ama gün geçtikçe etrafma daha dikkatli bakmaya, in- sanlara yaklaşmaya başlıyor. Fakir köylü- lenn gerçeğıni anlamaya, onlara yardım etmeyeçahşıyor. O insanlann sağlık sorun- lannı çözmeyı deniyor. Sonunda Mussoli- ni'nın Afrıka zaferi şerefine çıkan aftan yararlanıyorveEboli'dengüzelanılarlaay- rılırken Mussolini'nin fethettiği Etiyop- ya'daki gerçeğin benzerini yaşayan insan- lar bırakıyor ardında... Otuz yıl boyunca birçok kez filme akta- nlmaya çahşılan. ancak prodüktörlerin ko- nuya müdahalesiyle bir türlü gerçekleşe- meyen "tsa Eboli'de Durdu", sonunda Re- tedue adlı bir TV şirketince dört bölümlük dizi olarak çekilmiş. eldeki malzeme son- ra sinema için kısaltılmıştı... Francesco Rosi. bugün bile "AfHloı'' di- ye küçümsenen Roma'nın güneyini. Car- lo Levi'nin romanına azami sadık kalarak ânlatmayı deniyor. Bu biraz kuruluk getir- se de çok zengın oyuncu kadrosu işi kur- tanyor. Bu filmde bizim gerçeğimize ben- zer çok kare \ar. Doğu Sarayı Batı Sarayr Çm Halk Cumhuriyeti'nin yönetimine gi- ren Hong-Kong'da sinema işlerinin nasıl yü- rüyeceği uluslararası film çevrelerinin me- rak konusu. Böyle güçlü bir merkezi yitı- ren çokuluslu endüstri. Hong-Konglu bir- çok yönetmenı Hollyuood'da ağırlarken, Fransızlar da geri kalmayıp Hong-Konglu yönetmen Zhang Yuan'ı desteklediler ve filmi "Doğu Sarayı Batı Sara>ı"na para ve- rip ıfade özgürlüğünü sagladıklarını iddia Rosi, 'Isa Eboli'de Durdu'da sürgünle cezalandınlan bir aydını anlatıvor. ettiler. Anımsadığımız kadarıyla olay şöy- le gelişti; Zhang Yuan. bugünün Çini'nde hâlâ tabu sayılan eşcinsellik üzerine senar- yo yazmış ve Pekin'de gerçek mekânlarda birçok sahne çekmişti. Ancak Çm 'de ya- pılan ilk eşcinsel konulu film unvanını ta- şıyacak böyle bir yapımın asla gösterimi- ne izin verilmeyeceğini bildiğinden. çek- tiklerini gizlice ülke dışına çıkarmış. Fran- sızlardan bulduğu parayla post-prodüksi- yonu bitirmişti. Füm de bu serü\enden sonra dünyaya 'politik bir ürün' olarak ta- nıtılmıştı. "Doğu Sarayı Batı Sarayı". Pekin'de eş- cinsellerinbuluştuğubirparkıntuvaletinin yakınlannda polis tarafından tutuklanan bir yazann öyküsünü anlatıvor. Bütün ge- ce sorgulanan genç yazar yavaş yavaş için- deki gizli cinsel egilimleri keşfediyor ve... Batı'nın sinema dergilerine göre "Doğu Sarayı Baö Sarayı" bir özgürlük örneği ve başyapıt. Rlmlnlll Aylaklar Festi\alde bugün Fellini'den iki film var; bin "Orkestra Provasr. diğeri "Aylaklar'" Uluslararası dağıtıma gıren ilk filmı "Ay- laklar'da (1953) Fellını'nin kahramanla- n, Rimını gibı kışın tam bir ıssız kente dö- nen tatil yerınde sırttannı ailelenne daya- mış. süreklı sıkılan beş genç. Aralannda en duygusal olanı Moraldo (Franco Interleng- hi) Kuzey'e giden bir trenle kenti terk et- me cesaretini gösteriyor. En hüzünlü Al- berto (AlbertoSordi) değişmesı. büyüme- si gerektiğini anlamış durumda ama gücü yok. Grubun yakışıklısı Fausto (Franco Fabrizi) hamıle bıraktığı kızla evleniyor ama zamparalıktan vazgeçmiyor. Riccar- do (Fellini'nın kardeşı Riccardo Fellini) şarkıcılığa hevesli; Leopoldo da (Leopol- doTrieste) yazarlık hayallerinde... Fellini. kara mizah bir anlatım tuttura- rak küçük kent yaşamından \ urucu kesit- ler sunduğu filmle bir yandan boşa akan za- mana hayıflanırken diğer yandan aylakla- rın yaşamıyla eğlenivor. Venedik'te ikin- cilikle ödüllendirilen "Aylaklar"daki göz- lem sıradışı, karnaval sahneleri de gele- cektekı Fellini'yi yakalayabılmek için iyi bir ipucu. Dilligil Ödülleri'nde en iyi yapım 'Balkon' Kültür Servisi - Avni Dilligil Tiyat- ro Ödülleri, seçici kurulun 27 Nısan Pazartesi günü yaptığı toplantı sonu- cunda belirlendi. Göksel Kortaym başkanlıgında. Hami Çağdaş. Atilla Dorsay. Sdçuk Erez. Meltsa Cürpınar. En0nGürmen. TomrisOğuzalp. Ka- mi Suveren ile seyırci temsılcilen İl- gen Akçayh ve Aırıit Kunt'tan oluşan ödül seçici kurulu 1997-98 tiyatro mevsımınm başanlı yapımlan \e sa- natçılarını belirledi. Yapılan değerlendirme sonucunda Tiyatro Stüdyosu'nun sahnelediği 'Balkon' En Başanlı Yapım seçildi. Kendı dallarında yılın başanlı sanat- çılan ise şöyle belirlendi: En Başan- lı Yönetmen: Kenanlşık(ŞehırTiyat- rolan'nda sahneye koyduöu 'Huzur' ile) En Başanlı Kadın Oyuncu: Ayda Aksel(Herkesin Bildiği Sırlar) En Başanlı Erkek Oyuncu: Hakan Gerçek(Çıplak Ayak) En Başanlı Yardımcı Kadın Oyun- cu: Candan Sabuncu (Kafkas Tebe- şir Dairesi) ile Şebnem Sonmez (Bal- kon) En Başanlı Yardımcı Erkek Oyun- cu: Aytaç Yöriikaslan (Huzur» ile Emrc Kı- nay (Simyacı) EnBaşanlıOyun'ta- zan: Selim İleri (Alla- haısmarladık Cumhu- riyet) En Başanlı Çev ir- men: Özdemir Nutku (BırCasusa Ağıt) En Başarılı Özgün Müzik:CanAtffla(Ku- vayı Milliye Destanı) En Başanlı Dekor Tasarımı: Osman Şen- En Başarılı Kostüm Tasanmı: Se- \^mÇa^dar (Balkon) Seçici kurul. "türünün en güzel ör- neklerini başanv la sahnelemeleri ne- deniyle' 'Sanaf,'KafkasTebeşir Da- iresi' v e 'Kırvayı Milliye Destanı' oyun- lanna Jüri Özel Ödülü verilmesini ka- rarlaştırdı. Yıldız Kenter'e ise Jüri Büvük Ödülü venldi Buödül.oyna- dığı bütün rollerde olaganüstü başa- rı gösteren sanatçılara hayat boyu bir defa olmak üzere verilıyor. Belkıs Dil- ligil Onur Ödülü tıyatro sanatına yıl- lardırvaptığı katkı nedeniyle Necdet Mahfı Ayral'a verildi. Jüri Özendirme Ödülü'nün sahip- len ise genç tiyatro topluluklan Stu- dioOyunculan ile TiyatroCanikool- du. Beledıye sınırlan içinde gerçek- leştirdiğı \fife Jale Sahnesi ve Akat- lar Kültür Merkezi nedeniyle Beşik- taş Belediyesi. tıyatrolara verdiği des- tek nedeniy le Halk Sigorta. kurduğu EFE Sanatevı nedenıvle de işadamı \eysel Dursun. TKatroya Katkı Şük- ran Ödülü'ne değcr bulundu. Ödüller 1998-99 tivatro mevsimi- ninbaşında düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilecek. gezer (Helen Helen) Tiyatro Stüdyosu'nun sahnelediği 'Balkon'. IŞILDAK VE YELPAZE ATİLLA BİRKİYE Bir Antoloji Şiir antolojisi, genelde de antoloji hazırlamanın güçlükleri vardır. "Yayın dünyamızda" antolojiler çok basılmaz. Çeşitli nedenlerden yayınevleri pek ilgi gös- termez. Şiir antolojisi hazırtamak ise sanınm en güç olanı- dır. Çünkü variığı. büyüktartışmalann nedeni olur. Hat- ta yayımlanmadan bile bu tartışmalar başlayabilir. Kimi alacaksınız; kimden ne kadar şiir alacaksınız; hangi dönemle sınırlayacaksınız; bunlar hep tartış- maya açıktır. Kimseye de kolay kolay beğendiremez- siniz. Bizde şiir kitapları çok alınmaz ama, şiir antolojile- ri çok alınır. Memet Fuat ile Ataol Behramoğlu'nun hazıriadıkları antolojiler buna örnektir. Hele Memet Fuat'ın antolojisi on ikinci basıma ulaşmıştır. Bildiğim kadarıyla bu aiandaki en yüksek basımdır. Papirüs Yayınevi'nin yayımladığı yeni bir şiir anto- lojisi de Metin Celâl'den geldi: Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi. Adından da anlaşıldığı gibi, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar uzanan bir sürecin-şiir tarihinin-ör- nekleri yer alıyor. Antoloji, "çağdaş Türk şiirinin ku- ruculan" olarak kabul edilen Ahmet Haşim ve Yah- ya Kemal ile başlıyor. Antolojide. yüz otuz yedi şairden seçilen dört yüz yetmiş şiir yer alıyor. Kuşkusuz okuru çeken böylesi bir zenginlik. (Bir de antolojilerin, öğrenim çağında- kilere bir "önbilgi", bir kaynak kitap olduğunu ekle- meliyim.) Metin Celâl, seçme yaparken sevilen, unutulma- yan şiirlerin yanı sıra şairierin genel ve dönemsel özelliklerinı yansrtan şiirlerine de yer vermeye çalış- mış: "Yaptığım tüm seçmelerde ıdeolojik olandan de- ğil şiirden, estetikten yola çıkmaya çaba gösterdim. Hiçbir şaire siyasi görüşleri nedeniyle daha fazla yer verilmedi. Onlann Türk şiiri içindeki yerlerine, şiirsel değerlerine göre bir seçme yapılmaya çalışıldı." Özelliklealtını çizmek istediğim, "siyasigörüş" ta- nımıdır. Çünkü yalnız antolojilerde değil, bazı birçok başka durumda da ne yazık ki şairin, yazann estetik değerinin önüne geçmıştir, "siyasi görüşü". Metin Celâl'in antolojisinin en önemli özelliği veöte- kilerinden farkı ise "günümüz"şairlerinegenişyerver- mesidir. Bu da, antoloji hazırlarken karşılaşılacak en büyük sorundur: "7O'li-8O'li yıllardan seçme yaparken, en az iki şi- ir kitabı yayımlamış ve şiir etkinliğinı sürdüren şair- lerden şıirler almaya özen gösterdim. Çalışmamı da 80'liyıllahasınırladım. Bunedenle, 80'liyıllardayaz- maya başlamış ama bir-iki kitapta kalmış şairlehn yanında, 9O'lı yıllarda yazmaya-yayımlamaya başla- yan şaiher de antolojide yer almadı." Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi'ne, yer alan şairterin kı- sa yaşamöyküleri de konmuş. Bunun yanı sıra Me- tin Celâl'in kaleme aldığı, "Cumhuriyet dönemi Türk şiirine" ilişkin bir "Gırış" yazısı da yer alıyor. Metin Celâl özenlı ve araştırmacı bir çalışma yap- mış. Öte yandan her ne kadar "nesnel" bakmaya ça- lışırsa da çalışsın, bu bakışın "öznel" nitelikli olduğu da ortada. Nitekim kendisi bunu şöyle beJirtiyor: "Sonuç olarak ne kadar nesnel ve tarafsız davran- maya, Türk şiirinin gelişimini sanatsal ve estetik öl- çütlerle yansıtmaya çalışırsam çahşayım bu antolo- \ı benım beğenılerimin ve bakış açımın ürünüdür ve o derecede de kışiseldir." Özcesi, antolojiler, keyifli kitaplardır. Elinize aldığı- nızda, onlarca şairin bulunduğu bir âleme girer, ken- dinizi birbirinden farklı yüzlerce çiçeğin bulunduğu bir bahçede bulursunuz. Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi'ni önerirken, yazımızı kitapta yer alan. Ahmet Oktay'ın "Beşir Fuad" adlı şiirinden alıntıladığımız küçük bir bölümle bitirelım; Ey hafıza! Kanıyor Ne varsa süzdüğüm. Siyah zambak: Kohdorlannda usulca açan o Cizvit mektebinin "Gecede yazmayı mutad edindim" daha o zamandan. Sırdır çünkü yazı: Candan doğar ve ayan ettikten sonra sır olur. Altan Erbulak Ödülü Suna Pekuysal'ın • Kültür Servisi - Altan Erbulak'ın anısına düzenlenen Altan Erbulak Tiyatro Ödülü'nün onuncusunu bu yıl Suna Pekuysal kazandı. Her yıl bir tiyatro güldürü sanatçısına verilen Altan Erbulak ödülünü önceki yıllarda Rasim Öztekin, Ferhan Şensoy, Erol Keskin. Necatı Bilgiç. Erol Günaydın gibi ünlü güldürü sanatçılan kazanmıştı. Bu yıl 10. Altan Erbulak Tiyatro Ödülü'nü kazanan Suna Pekuysal'a ödülü 1 Mayıs Cuma günü saat 20.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sergilenen Lüküs Ha\at oyunu başlamadan önce izleyicilerin huzunında verilecek. Demir Özlü İsveç'teki öykü antolojisinde • STOCKHOLM (Cumhuriyet)-Yaşamını Isveçte sürdürmekte olan Demir Özlü'nün bir öyküsü, 'Stockholm Öyküleri" adlı antolojiye alındı Isveç radyosunun kültüredaksiyon'unun öykü saaıinde okunan Stockholm konulu 25 öyküden oluşan antolojiye. yazarımızın 'Eczane' adlı öyküsa de girdi. RedaktörGun Ekroth'un seçtiği öyküler arasında. August Strindberg. Hjalmar Söderberg, Ivar-Lo Johansson, Stig Dagerman ve Bodi! Malmsten gibi Isveç'in en ünlü yazarlannın öyküleri de yer alıyor Özlü'nün öyküsünü VIla Lundström lsveççeye çevirdi. Demir Özlü'rûn ve iki yazann öyküleri pazartesi günü bir kitabevinde gerçekleştirilecek haftalık öykü saatinde kaabalık bir topluluğa okundu. Yazanmızın öyküsüni. tanınmış tiyatro sanatçısı Torsten VV'ahlund okudu. Demir Özlü. 1-7 Haziran tarihlerinde ikinci kez düzenlenecek olan Ankara Öykü Günleri"n<ie kendısine verileceği duyurulan 'OnurÖdülinü alacak ve çeşitli etkinliklere katılacak. 15. ULUSLARARASI ANKARA MÜZK FE3TİVALİ BUGUN • MariusStravinsky'nin keman resitali sajt 20.30'da MEB Şûra Salonu'nda izlenebılir. YARIN • Batı Aunanya Üfleme Çalgılar Solistleri'm konseri saat 20.30'da MEB Şûra Salonu'nds izlenebilir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog