Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

30 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 11 Borusan Mannesmann evliliği • Ekonomi Servisi - Borusan Grubu ıle Alman rııması Mannesmann. Türkiye'deki tüm boru faaliyetlerini birleştirme karan aldı. Buna göre. Borusan Mannesmann Endüstri ve Yatınm AŞ adında bir şirket kurulacak ve bu şirketin yüzde 77"sıne Borusan Grubu. yüzde 23'üne ise Mannesmannröhren VVerke AG (MRW) sahip olacak. Merkezi Istanbul'da bulunacak olan 10 trilyon lira sermayeli şirketin ana yönetim sorumluluğu Borusan Grubu'nda olacak. Petrol işvereni OFM'den kaygılı • ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Petrol Ürünleri lşverenler Sendikası Genel Başkanı Jsmail Aytemiz. yürürlük tarihi 2 ay ertelenen akaryakıtta "otomatik fiyatlandırma mekanizmasında"" (OFM) bayi ve anadağıtım şirketlerinin kârmarjının düşürülmesine karşı çıktı. lşverenlerin kaygılannı Enerji Bakanı Cumhur Ersümer'in yerinde bulduğunu kaydeden Aytemiz. Maliye Bakanlıgı'nın da akaryakıt tüketim vergisinde kayba neden olacağı için OFM"ye geçilmesini istemedığini bildirdi. Maliye Bakanı Zekeriya Temizel. fiyat farklılıklanndan kaynaklanan haksız rekabetin giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılması için uygulamanın ertelendiğini açıkladı. niike tıakkında korkunç iddia • SAN FRANCISCO (AA) - Ünlü spor giyim firmalanndan Nike hakkında. Asya'dakı fabnkalannda işçileri kötü şartlarda çalıştırdığı gerekçesiyle da\a açıldı. Fabrikalarda. işçilerin insanlık dışı uygulamalarla karşı karşıya oldugu iddia edildi. Gayrimenkullerin alım ve satım bedeli arasmdaki fark vergilendiriliyor Dürüst beyan kazandıraeakEkonorni Servisi - Gavrımen- kul sahıplerinın enılak be\ anna- melerinde mülklerının değcrinı gerçek bedel üzerinden be\ an et- meleri durumunda. alım satım- dan doğan kazançları daha az \ergiye tabi olacak. Uzmanlar. gayrimenkul alım satımından do- ğan kazançlara enflas> ondan ann- dırma uvgulanmadığını anımsa- tarak bu nedenle sorun şaşana- bıleceği konusunda uvanda bu- lunu>or. Şuandakı uygulama ilc asga- ri arsa \e metrekare bedeli üze- nndenverilen emlak \ergısi. >e- ni \ergi tasarisi ile gerçek bedel üzerinden beyan edılmesı anıa- cını taşnor. Vergi düşük olacak Istanbul Serbesı Muhabeseci Mali MüşavırlerOdaM (İSM.M- MO) Başkanı Yah\a Ankan. ye- ni \ ergı tasarısının. ga\ nmenkul \eva otomobıl alım satımı arasın- dakı farkın asgarı ueretın brüt yıllık tutarının 3 katı olan I mıl- yar 300 mıKon lıra\ ı aştığı tak- M u k e l l e f l e r e u y a r ı l a r • 40 milyar liraya satui aldığınız dairenin bedelini 40 miiyar lira oiarak beyan edin. • Bu daireyi 10 milyar lira beyan ederseniz. sattığınızda elde ettiğiniz kazanç vergilendirilecek. • Doğru beyan aradaki kazancı azaltacağından ödenecek vergi de azalacak. • Üstelik gayrimenkul aiım satımından doğan kazançlar enfiasyondan anndınlmıyor. • Geçmişe dönük uygulama olmamasına rağmen. bu yılki genel beyan döneminde gayrimenkulünüzün değerini piyasadaki fiyatı üzerinden yenileyin. • Vergi Yasa Tasansı beklenirse piyasa değeri ile daha önce beyan edilmış değer arasmdaki fark nedeniyle ek beyanname verilmek zorunda kalmacak. dirde vergilendirmeyi öngördü- ğünü söyledi. Ankan, bu yıl emlak beyanna- mesi verirken gerçek bedel üze- rinden be>an edilmesiyle gavri- nıenkul satıldığında aradaki far- kın düşük olacağını. bu nedenle daha az \ergi ödeneceğıni bil- dırdı. Ankan. "Emlakın değerini ra- > iç bedelin altında gösterdiğiniz zaman otomatiknıan vergilen- dirme ortaya çıkıyor. Gerçek be- del üzerinden beyan edüirsealım satimda fark olmavacak. ek ver- gilendirmeoimayacak" diye ko- nuştu. Ankan. gayrimenkullerin de- ğer kazanması nedeniyle alım satımdan doğan kazançlann men- kul sermaye iradı gelirleri gibi enftasyondan anndınlmadığını \ urgulayarak "İleride satnğıntz- da enflasyondan anndırma yasa- da >ok. Emlak bevannamesini gerçek değer üzerinden beyan ederseniz alım satım arasmdaki fark da o kadar az olacak. Ancak sorun şu; emlak beyan döneminden sonra enfiasvon ar- tışından insanlar nasıl kortına- cak? Bu konuda sorunlar yaşa- nabilir" şeklinde konuştu. Uygulamanın yasanın yürürlü- ğe girdiği tarihten itibaren baş- layacağını belirten Ankan. bu nedenle mukelleflere beklemele- rini önerdi. Bu arada Gelirler Genel Mü- dürü Nevzat Saygıboğlu AA'ya yaptığı açıklamada. "Emlak be- yannamenizi vermeyin" uyanla- rı nedeniyle emlak vergisi be- vannamesi verme ve vergisini vatırma işleminin durması ne- deniyle belediyelerin şikâyette bulunduklannı söyledi. Saygılı- oğlu. kendi e\ indeoturan \esat- maya niyetı olmayanlan bir an ön- ce beyanname vermeye çağıra- rak şunlan söyledi: "Kanun çıkması halinde be- yan edilecek değerler. kanun çık- maması halinde beyan edilecek değerden de az olmavacak. Hiç çıkmadığım düşünelim. Martta başlayan beyandöneminde,asga- ri mekrekare birim değerlerinin uygulanmasıyla bulunan emlak vergisi tutan 100 liraysa. kanun çıkması halinde vergi oiarak ve- rilecek tutar bu 100 liranın altın- da olmavacak. Matrah o ölçüde artmış olacak." Gelirler Genel Müdürü Nev- zat Saygılıoğlu. Türkiye de 17 milyon emlak vergisi mükellefi olduğunu, yeni kanun çıktığmda 4 yılda bir genel beyanda bulu- nulmaya devam edileceğini be- lirtti. Savgılıoğlu. bu nedenle 2002 vılında rakamlan daha da yükseltme olanağı bulunduğu- nu vuruuladı. Kooperatif inşaatlan durdu CELAL V1LMAZ İZMİR-Ba^bakanMesut\ılmaz'ın-2.KonutHam- lesi~açık)ama.sıy!aarnınlan konut kredıleri kentkoope- ratıfçılerını Nevındırırken. kredi aktarımında aracılık eden üç bankanın ıpotck bedellerını üç kat yükseltme- si \e işlemler ıçın kooperatıtlerden milvarlarca liralık harç talep etniesi. ınşaatlann durmasına neden oldu. Türkiye Keııt Kooperatıflerı Merkez Bırligı (TÜRK- KENT) Genel Başkanı Oğuz Sovdan, 2982 sayılı mu- afîyet vasasinın 199" \ılı sonunda \ürürlükten kalktı- ğını. ancak yasalaşmaM beklencn "Vergi Reformu Pa- keti"nde konuva ılişkın >enı düzenlemenın bulunduğu- nu belırlerek ~\eni muafhet \asasizaman geçirmeksi- zin çıkanlmalı. üç banka\a \erilen aracılık yetkisi de bankalar sistt'mi içinde > av gınlaiftınlarak kredi olanak- lan zenginleştirilmelidir" dedi. TÜRKK.ENT Başkanı Sovdan. konui kredilennın maliyet ıçındekı paşının yüzde I8"den yüzde 65'e çı- karılmaMN la kent kooperatıtçılığınin ycnıden canlana- cağını da behrttı. Sovdan şunlan sövledı: "Hükümetin ikinci konut hamlesi ve bu yıl kullandı- nlacağı beiirtilen 50 trihunluk kaynak. sağlıklı ve çağ- daş kentk^nıe adına se\ iııdiricidir. Ancak, Topiu Konut İdaresi'ncc-(TOKİ) kullandırılan kredikrin kooperatif- lere aktarılmasında aracılık eden Emlakbank. Vakıf- bank ve Pamukbank'ın ipotek bcdellerine ve harçlara ilişkin tutumu kooperatifkri zor durumda bırakmıştır" Soydan. söz konusu bankaların kredi başvurusu ya- pan kooperatiflerin inşaatlanna koyduklan ipotekleri kre- di artışı oranında arttırmalannı ve buna paralel oiarak da talep edilen muameie vergisi \e harç gibi bedellenn milyarlarca liralık ağır külfetlergetirdiğini belirtti. Trihonlarca lira ka\ip Kooperatıf yönetıcılerinın. ortaklarını bu yükün altına sokmamak için doğal oiarak muafiyet yasasını bekleme- yı tercih ettiklerını \e bu nedenle ınşaatların durdurulma rıskını göze aldıklannı ifade eden Soydan. şöyle devam etti: " Ekonomik oiarak trilyonlaaa liralık ka>ıp. aynı oran- da da istihdam daralması mevdana gelecektir. TOKİ'nin vehükümetin aracı bankayetkisini bankalarsistcmine>a>- ması. rekabetçi ortamda da kooperatinerin kredi oianak- lannı zenginleştirmesi tek çözünıdür. İnsaat sektöriinün canlandınlabilmesi. konut kooperatiflerincevasanıageçi- rilen > uz binlercc konutluk prujekrin harvkete geçirilme- si bu çözüme bağlıdır." TLRKKENT Genel Başkanı Oguz Sovdan. kredi kul- lanımmda aracılık yetkısı \erilmesı halinde. bazı özel bankaların kooperatiflerden harç \e \ergı gibi işlem be- deli almayacaklannı da belirtti. Alacaklarınıza... Güncel Çözüm Faktoring Hemen nakit için...-> ı i ^ ^ Boş nasihat Kapsamlı istihbarat için Belirsm^üîıbet Sıkı rekabet için.. Çağdaş işletnielerin g ü n d e m i n d e ; alacak hesaplarının yonetimini üstlenen, alacaklan istihbaratla aydınlatan. sigortalayan. işletme sermayesi. düzenli nakit akışı ve satışta rekabet gücü sağiayan bir finansal yöntem; güncel çözüm... Faktoring var. Gflncel Çözüm Adresleri: •Aktif Finans -Başer Factoring •Best Factoring «Demir Factoring »Destek Finans •Oevir Factoring «Dış Factoring «Ege Factoring «EGS Factoring •Era Factoring «Es Factoring »Euro Factoring »FactoFinans •Fiba Factoring «6SD Factoring «İlke Factoring *iş Factoring •K Factoring «Kapital Factoring »Kent Faktoring •Optima Factoring •Pamuk Factoring •Siimer Factoring •TEB Factoring »Tekstil Factoring «Ticaret Factoring •Toprak Factoring *Yapı Kredi Faktoring »Yaşar Factoring FACTORİNG ĞİDERNEĞİ Sümbül Sokak No.59 2 Levent 80620 Istanbul Tel:(0212) 281 9" 81 Fax:(O212) 281 9" 82 '31FyieL5yıl anlaşmayok'ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Merkez Bankası Başkanı Gazi ErçeL Ulusla- rarası Para Fonu'yla (IMF) anlaşma için başta sosyal gü\enlık olmak üzere yapı- sal reformların çıkarılması gerektiğini ve zamana gerek- sınim olduğunu belırtırken. 1.5 yıl boyunca fonla finan- sal bir anlaşmaya gidilme- sinin beklenemeyecegini söyledi. Gazi Erçel. önceki gün yapılan Merkez Bankası 66. Hissedarlar Olağan Genel Kurulu toplantısında. gaze- tecilerin sorularını yanıtlar- ken, IMF'y'e Washing- ton'daki temaslarda olduğu gibi 3 aylık uygulama ve so- nuçlannı değerlendirecekle- rinı bildirdi. Erçel. "Yaptsal önlemler, özellikle sos>al gü- \enlikle ilgili kanun... Bun- lann uygulamp sonuç alına- bilecek bir sürenin de asga- riden 1 yıl, onunla ilgili so- nuçfann alınmasının da bir 6 a\ gerektirecegini düşü- nürsek, o anlamda IM F'yle finansal bir anlaşma\ ı bek- lememek gerekiyor" dedi. istanbuTdan Ankara'ya bugüngelecek olan IMF he- yeti. Hazine. Mali\e. Mer- kez Bankası ve De\ let Plan- lama Teşkilatı yetkilileriy- legörüşmeleryapacak. Ge- lecek hafta da incelemele- rini sürdürecek olan IMF heyeti. normai konsültas- yonlar için ekim ayında ye- niden Türkiye'ye gelecek. 1 MAYIS'TA ÇAĞLAYAN'DAYIZ Toplanma yeri : Perpa arkası Saat : 09.00 Tüm halkımızı çağınyoruz. . , >. • >. HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU İHALE DUYLRLSU ÇANKIRITEKEL PAZARLAMA VE DAĞITIM BAŞMÜDÜRLİJĞÜ'NDEN I- C^ankırı Tekel Pazarlama \e Dağıtım Başmiidürlüğü'ne baölı Orta ilçesindc (idan sa- pıya göre baglı köyler dahii) Tekel üriinlerinın satışı. açık eksiltme ıhale yöntenıı ıle lop- tan satıcıva \enlmek suretıyle vapılaeaktır. 2- Toptan satıcı mamulatı Başmüdürlükçe gös- terılen Tekel deposundan alacaktır. 3- Mahalleri itibanyla yaklaşık yıllık miktarları aşagı- da beiirtilen mamulatın toptan satıcı eliyle satışının sağlanması ihalesi. 27.04.1998 pazar- tesi günü Tekel Pa/arlama ve Dağıtım Başmüdürlüğü bınasında saat l4.00"te vapılaeaktır. Yıllık satış miktarları Orta ilçesı 12.600 kg tütün mamulü. 280 kasa alk. ıçkıdır Kesin te- minat ıhale bedeli üzerinden ve geçıcı temınat oranının ikı kalıdır. Terninatlar nakit olup. Başmüdürlüğümüz \eznesıne makbuz karşılığı yatırılacaktır. 4- Satışı yapılacak Tekel ma- mulatının makıu geçıcı tenıınatı Orta ilçesı ıçın 71.500.000.- TUdır. 5- ıhale ıle ılgılı \ö- netmelık her gün mesaı saatlennde Çankın Tekel Pazarlama \e Dağıtım Başmüdürlü- gü'nden 2.50Ö".00O.- TL. karşılığmda temın edılebılir. 6- Toptan satıcı Tekel ambarından teslım aldığı mamulatın bedelini TekePce belırlenen banka ^ubelerine nakten. Tekel'ın ça- lıştığı bankalara aıt karşılığı bloke çekle \e\a Elektronik Fon Transferi (EFT) \ontemivlo peşin oiarak ödeyecektir. 7- Postada dogacak gecıkmeler ıle telgraf \e teleksleyapılan baş- vurular geçersiz sayılacaktır. 8- Ihaleye ıştırak edecekler ihale tarihinden bir gün önceden tacir sıfatına haiz olduğunadair ticaret umanının yavınlandığı Türkiye Ticaret Sıcıli gaze- tesinden bir örneği. mahallı ticaret ıniasından alacagı bir yazı ve vergi dairesıne kayıtlı ol- duğunu belırleyen resmi bir belgeyı Başmüdürlügümüze vermeleri gerekmekredır 2ama- nında belgelerı vermeyen ı^tırakçiîer ihaleve katılamazlar. Ayrıca loptan satıcının sahıbi ol- duğu veya kullanma hakkına haız olduğu araç (kamyon. kamyonet) en fazla 3 >aşında ola- caktır. Orta ilçesi I (bir) araç. 9- Ihaleye iştirak edecekler Toptan Satıcılık Yönetmelıği ile Te- kel Alım - Satım Yönetmelıği \edığer Tekel me\7uatını peşinen kabul etmişsa\ılırlar. Top- tan satıcılık NÖnetmelığı şartname hükmündedir. Avnca geçici ihalcnin onaylanıp sözleşme ıınzalanana kadar ihale uhdesinde kalan ile 2. \e 3. sırada bulunanlann teminatlan ldaremızde tutulacaktır. 10- Tekel 2886 sayılı Kanun kapsamında olmadıgından toptan satıcılık \ermekte ser- besttir. Basın: 13282 İŞÇİNİN EVRENÎNDEN ŞUKRANSONER (çini Doldurmak Yann 1 Mayıs. Kimıleri bir türlü izi silinemeyen önyargilarla, bilinçli beslenen korku ile evıne ka- panacak, kepenklerinı indirecek. Kimilerı de 1 Ma- yıs kutlamalarına katılmak üzere sokağa döküle- cek. Boşuna çene yormamış olmak için sözümüz bi- rincilere değil. 1 Mayıs kutlamalarının yanında olanlar, katılacaklar, 1 Mayıs'ın anlamına uygun kut- lanabilmesi. içinin doldurulması ıçın gereken ça- ba içindeler mi? 1 Mayıs kutlamaları bütün dün- yada rejimlerin, demokrasilerin, sendikal hakların, toplumsal bilinçlenmenin aynası oluyor. 1 Mayıslar için dünya sendikacılık hareketi dün- ya ve ülke sorunları ile bağlantılı gündem belirli- yor. Ülkelerin sendikacılık hareketlerinin dünya iş- çi sınıfı ve ülke işçi sınıfının ağırlıklı sorunlarını 1 Mayıs kutlamalarına taşımaları gerekiyor. Buna göre 1 Mayıs'ı düzenleyen sendikacılık hareketimizin öncelikle ışçı kitlelerıni meydanlara taşıyacak, kendi gündemini ağırlıklı koyabilecek ha- zırlığı yapmış olmalan beklenir. On binlerle. yüz bin- lerle işçının küreselleşme. Çok Taraflı Yatırım An- laşması "MAI"ye.., ülkeözelindeözelleştirmeden kamu çalışanlarının sendikal haklanna. sendika- sızlaştıımaya. ücretleri aşağı çeken, çalışma ko- şullarını ağırlaştıran saldırılara.. çetelere. siyaset- teki kısırdöngüye. işkence, insan haklan ihlalleri- ne, çalışanları ezen ekonomik politikalara. enflas- yona.. uzanan, işçi sınıfının en güncel. yaşamsal sorunlarını dile getirecek sloganlar, afiş ve pankart- larla donanımlı olması gerekir. İşçi sınıfı. 1 Mayıs'ı düzenleyen sendikacılık ha- reketi hazırlıklı olmaz. 1 Mayıs kutlamalarına kim- liklerini, ağırlıklannı koyamazlarsa ne mi olur? Iş- çinin sorunlarının güme gitmesi. 1 Mayıs'ın içinin boşaltılması, anlamına uygun kutlanamaması bir yana, doğa yasası işler ve boşluk doldurulur. Na- sılı geçmiş yıilardan acı deneyimlerle çok iyi bilin- mekte. İşçilerin yerini marjinal gruplar alır, onların ağırlıkları ile bağlantılı oiarak da 1 Mayıs'ın gün- demi değişir. En kötüsü de birilerinin 1 Mayıslar için çok istedikleri, provokasyonlara açık bir ortam yaratılmış olur. 12 Eylül'ün, 1 Mayıs'ın anlamına uygun. eme- ğin bayramı oiarak kutlanmasını yasaklamasın- dan bu yana, 1 Mayıslar'a ilişkin tek kazanım, yıl- lar içinde tabunun ortadan kalkmış olması sayıla- bilir. Ancak içinin doldurulmasına ilişkin. Türk sen- dikacılık hareketi, başta en çok sendikalı ışçiyi içinde banndıran, doğal oiarak birinci derecede so- rumlu Türk-lş'in, parlamentodakı sıyası partilerin üzerlerine düşenleri yapmaktan çok uzakta kaldık- larını göremezlikten gelemeyız. Hâlâ 1 Mayıs'ın yasal yasaklı olmasının, bayram olamamasının ayıbını taşıyoruz. 1 Mayıs kutlama- larında. alanlarda. parlamentodakı siyasi partıle- ri, sol partileri bıle hâlâ göremiyoruz. İşçi konfe- derasyonları, özellikle Hak-iş ve Türk-lş üyesi sen- dikaların önemli bırçoğunluğu adlarını verip katıl- mamak gibi büyük bir ayıbı sürdürüyorlar. Çok az sayıda işçi ile taşınan sendika flamaları. sendika- cıJığın moral değerlerini aşağı çekiyor. Bu yıl durum değişebi- lir mi? Uzaktan hazırlıkla- ra, sendika liderlerinin, si- yasilerın duyarsızhğına bakarsak pek de umutlu olamıyoruz. Oysa bu yıl 1 Mayıs'ı sorumluluktan ka- çamayıp düzenlemeye kalkışmak, ancak gerek işçi katılımı, gerekse içi- nin doldurulması konu- sunda üzerine düşenı yapmamak, "varım de- yip, adını verıp, fiilen yok olmak" daha büyük bir sorumsuzluk, ıhanet ola- cak. Bu yılın 1 Mayısı ül- ke sorunları açısından çok daha özel koşulları ıçeriyor. Sendikal disipli- nin, sorumlu siyasal par- tiler ağırlığının önemı da- ha da artmış bulunuyor. Petrol Ofisı. TEKEL. Enerji.. işletmelerine sa- hip çıkmak gibi sıcak ge- lişmelerin. sendikal örgüt ıçındekı işçilerin canını yakan sorunların varlığı- nı düşünürsek, meydan- ları on binlerle. yüz binler- le işçinin dolduracağını, aynı şekilde kamu çalı- şanlarının önemli ağırlık- la var olacaklarını, gün- demlerinı başkalarına kaptırmayacaklarını dü- şünebiliriz. Yine de sen- dikal örgütlerin işlevlerınin ıçini boşaltmış. sıyasıler kadar kirlenmış, sorum- suz sendıkacıların vur- dumduymazlıklarından kaygılanmamak olanak- sız. 1 Mayıs kutlamaları, sendikaiarın içlerini dol- durma. işlevlerini kazan- dırma çabasında. yoksa biraz daha deformasyon için bir adım mı olacak hep birlikte yaşayıp göre- ceğız. Türk-lş'ı, DİSK'İ, Hak-iş'i, kamu sendika- larını, parlamento içi ve dışındaki sıyası partileri. sivil toplum örgütlenme- lerinı. solda olduklarını söyleyen bütün örgütlen- melerı. hükümeti, polisı, önemli bir ınsan hakları. demokrası. sendikal hak- lar sınav günü daha bek- liyor. Dünya emekçilermin bayramı 1 Mayıs kutlu ol- sun. Sadece işçi sınıfımı- zın hakları için değil. in- san haklanmız. demok- rasimiz, gelişmışliğirnızin önemli bir ölçüsü oiarak, anlamı, içi doldurulsun. SBT"
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog