Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 NİSAN 1998 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Yunanistan Rusya'dan Gecko füzesi istedi • MOSKOVA(AA)- Yunanistan Rusya'dan karadan-havaya Gecko füze sistemlerinden talep etti. Bu karada seyyar rampalara ve savaş gemilerine konuşlandınlabilen bu füzeri kara kuvvetleri için isteyen Yunanistan'ın Savunma Bakanı Çohacopulos'un Moskova'da sürdûrdüğü temaslannda bu konuyu da görüştü. Yan aktif radar, 15 kilometre menzile sahip bu füze sistemleri, 50 kilogram savaş başlığı taşıyor. Rusya bu ülkeye aynca, yine karadan havaya Osa ve Igla fiize sistemleri de satmayı öneriyor. tki ülke arasmda, savaş gemileri, zırhlüar ve savaş uçaklannı da kapsayan silah görüşmeleri, Çohacopulos'un önceki gün Rusya Savunma Bakan Vekili Igor Sergeyev ile yaptığı görüşmelerde aynntılı olarak ele alındı. Eriyan: Dış pofitikamız aynı • MOSKOVA(AA)- Ermenistan'ın yeni Devlet Başkanı Robert Koçaryan'ın, dış politikayı değiştirmeyeceği açıklandı. Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Seıgey Manasaryan, önceki akşam yaptığı açıklamada "Dış politikada her şey yerinde kalacak. Önceden oldugu gibi, diğer ülkeierle iyi ilişkiler içinde olunması için çalışılacak. Emnenistan'ın, yine önceden oldugu gibi, stratejik müttefikleri olacak" dedi. Manasaryan, Karabağ çözüm sürecinde takınacaklan tutumun ise, daha sert değil ama, daha ilkeli ve tutarlı olarak tanımlanabileceğini söyledi. ABD-İpan iüşkiepi yumuşuyor • WASHEVGTON (Ajanslar)-ABD, Iran'a yönelik yumuşama politikasında yeni bir adım attı. ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Iran'a seyahat edecek Amerikan vatandaşlan için yayımlanan uyannın dozunda değişiklik yapmaya karar verdi. Yeni politika ile Amerikan yurttaşlarına Iran'a seyahat etmemeleri tavsiye ediliyor, ancak bir uyanda bulunulmuyor. ABD'nin yeni politikası ile Amerikan vatandaşlanndan Iran'a seyahat etmekten sadece "kaçınmalan" isteniyor. Washington, Ege'de bir Türk-Yunan çatışmasından ciddi kaygı duyuyor ABD'nin savaş em• ABD'nin Kıbns'ta nihai bir çözümsüzlüğün Ege'de bir savaşa yol açabileceği endişesini taşıdığını belirten üst düzey diplomatik kaynaklar, ABD'li yetkililerin Ankara ve Atina'ya sürekli telkinde bulunduklanna dikkat çekiyorlar. LALE SARIİBRAHtMOĞLU ANKARA - Avrupa Birliği'nin (AB), Kıbns Rum kesimi ile tam üyelik müzakerelerine başlaması- nın Kıbns'taki bölünmüşlüğû de- rinleştirdiğini düşünen ABD'nin, bu durumun Ege'de tehlikeli yansı- malan olabileceği endişesi taşıdığı- na işaret ediliyor. ABD Başkanı Bül Clinton'ın klıbns Özel Temsilcısı Rfchard Holbrooke'un, Rum-AB tam üye- lik müzakereleri ve Türkiye'nin THE GUARD1AN 'A GÖRE ENTECRASYOIVİLHAKA GÖTÜRÜR 1 Kıbns 'ta savaş çıkabilir' LONDRA (AA) - Ingiltere'nin ciddi gazetele- rinden The Guardian, Türkiye ile AB arasmdaki ilişkilerin düzeltilmemesi halinde Kıbns'ta savaş çıkmasının olası olduğunu, bu savaştan da kim- senin kârlı çıkamavacağını yazdı. Gazetede "NefretJe böiünmüş ada" başhğıyla çıkan-yonımda, adada insanlann savaşa hazır ol- dugu ifade edildi ve "En kûçükbir kıvıkımda si- iahian eie alabikcek gibi göriuıüyorlar" denildi. Anlaşmazlığm. AB'nin Rum kesimiyle tam üyelik görüşmelerine başlamasıyla iyice alevlen- diği kaydedilen yorumda, Türkiye ile KKTC ara- sında entegrasyon fikrinin bir "îüıak** kadar gi- debileceğinin işaretlerinin görûldüğû öne sürül- dü. Yorumda. Yunanistan Savunma Bakanı 'nm Moskova'ya gidip Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin ile görüşerek birçeşit "güçgösterisi" yap- tığı ifade edildi. The Guardian'm yorumunda, Doğu Akdeniz'de savaş tehdidinin hergeçen gün büyüdüğü, bunun da sadece adayı değil, Türkiye ile Yunanistan'ı da içine çekecek bir hale bürün- düğü kaydedildi. Böyle bir savaşın kimseye as- keri kazanç ya da topraksağlamayacağı ifade edi- len yorumda, özellikle Rumlar'ın kazançlı çıka- mayacaklan, çünkü Yunan ordusunun Türk ordu- su karşısında etkili olamayacağı belirtildi. KKTC ile Ortakhk Konseyi top- lantısını yapmasmın hemen ardın- dan adaya gitmesinde bu endişenin etken oiduğuna dikkat çekildi. AB, 31 mart günü Rum yöneti- mi ile tam üyelik görüşmelerini başlatarak Kıbns'taki bölünmüşlü- ğû kesinleştirme yolunda bir adım atmış Türkiye de buna misilleme olarak KKTC ile Ortakhk Konse- yi'nin toplayarak Kıbns Türkleri ile entegrasyon yolunda paralel bir süreci başlatmıştı. Lüksemburg zir- vesinde ise AB'nin Ankara'ya tam üye adayı statüsü vermemesı birlik üyesi Yunanistan ile Türkiye ara- sındaki dengelerin Atina lehine da- ha da artmasına yol açtı. Rum yö- netimi ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin başlamasından hemen sonra bugün adaya gidecek Kıbns raporu 'S-300'ler adada banşı engelliyor' WASHINGTON (Cumhuriyet) -ABD Başkanı Bill Clinton. aralık- ocak aylannı kapsayan Kıbns ra- porunu Amerikan Kongresi'ne yolladı. Clinton, raporunda, Kıb- ns Rum tarafının Rusya'dan alma- ya hazırlandığı S-300 füzelerinin, adada çözümün önünde "ciddi bir engd" olduğunu söyledi. Kıbns'ta aralık ve ocak aylann- da olumsuz gelişmelerin yaşandı- ğını vurgulayan Clinton, 27 Ara- lık'ta Kıbns Türk tarafının, top- lumlararası temaslan süresiz ola- rak askıya aldığını, Rum tarafının da Baf'taki yeniden inşa edilmiş askeri hava üssünün kontrol ve de- netimini üstlendiğini belirtti. Baf'taki üssün savaş uçaklan içinyapıldjguy kaydeden Çlintpjn, Rum tarafina. S-300 fîizeleriyle il- gili kaygılannı birkaç kez ilettik- lerini vurguladı. Clinton bu füze- lerin, adada iki toplumlu ve iki ke- simli bir federasyon çözümünün önünde ciddi bir engel oluşturdu- ğunu bildirdi. Clinton. KKTC'nin, AB'ye üyeligin Kıbns'ta çözüm olmadan gerçekleşemeyeceği yolundaki açıklamasına yer verdi. Clinton, KKTC'nin, çözümün iki devletli- lik esası üzerinde gerçekleşmesi gerektiği yolundaki karannı da ha- tırlattı. Jones'un açtığıtaciz davasının düşmesi Afrika hırundaki CHnton'a rahat nefes aldırdı. Ünton şimdüik rahat Paula Jones davasının düşmesi Beyaz Saray 'da sevinçle karşılandı FUATKOZLUKLU WASHINGTON-ABD Başkanı BülClinton, Paula Jones'un aleyhine actığı cinsel taciz da- uasmın delil yetersizliği gerekçesiyle düşmesi karanndan çok memnun olduğunu belirtti. Arkansas Eyaleti Federal Mahkeme Yargıcı Sttsan Webber VVright, Clinton aleyhinde açı- lan davanın, Jones'un avukatlannın sunduğu de- lillerin yetersiz olması nedeniyle düşürdüğünü açıklamıştı. Arkansas eyaletinin başkenti Little Rock'da görülen davaya bakan Wright, önceki gün verdiği davayı düşürme karanna ilişkin ge- rekçede "Jones'un iddialan sakhrgan davraru- şı tarif etmekle birlikte, bunlar cinsel taciz için ycterli bir ölçü ohışturmamaktadır'" demişti. Davanın düştüğü habenni Senegal'in başken- ti Dakar'da öğrenen Clinton "Karar beni çokse- vindirdi. YargKin fikri ber şeyi ortaya koyuyor" dedi. Zaferini otel odasında kutlayan Clinton "En önemüsi arbk geri döniip yapöğım işe de vam edebüeceğim. Benim için en önemli şey bu. Halkım için çahşmaya yeniden başlamak istiyo- nım" şeklinde konuştu. Davanın düşmesi Kongre'deki Demokrat padamenterlen de ra- hatlattı. Jones'un danışmanı ve sözcüsü Susan Car- penterMcMUlian "Böylebirkaran beklemiyor- duk. Büyük bir şaşkınlık içinde>1z. Paula Jones, hiçbir kadınuı cesaret edemeyeceği büyük bir mücadele verdi ama bunun bedelini çok ağır ödedi" dedi. Jones'un avukatlanndan John Whi- tehead, temyize başvuracaklannı bildirdi. Davanın düştüğünün açıklanmasının ardın- dan önceki akşam yapılan bir araştırma, halkın büyük çoğunluğunun Clinton'a yönelik cinsel taciz iddialanna ilişkin bütün soruşturmalann durdurulmasını istedığıni ortaya koydu. Araştır- maya göre görüşülenlerin yüzde 67'si bütün araştırmalann durdurulmasını istiyor. olan Holbrooke ve ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatö- rü Thomas MiDer'ın havayı yumu- şatma arayışlannagirmeleri bekle- niyor. Diplomatik kaynaklar, ABD"nin Doğu Akdeniz'de istik- rarsızhğayol açabilecekgelişmeler ve Ege'de bir Türk-Yunan savaşı çıkması yolundaki endişesini Tür- kiye'yi ziyaret eden Amerikalı yet- kililer aracılığıyla sürekli ilettiğini vurguluyorlar. Önceki gün Genel- kurmay Başkanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı ile Ankara'da gö- rüşen ABD Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Wesley Clark'ın da Ege'de taraflar arasın- da Güven Arttıncı Önlemlerin uy- gulamaya konması telkininde bu- lunduğuna işaret edildi. Karadayfnın ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı ön- cesinde ABD'ye yapmayı planladı- ğı ziyaret sırasında da bu konunun gündeme gelmesi bekleniyor. ABD'nin Rum kesimine Rus ya- pımı S-300 fûzelerini almaktan vazgeçmesi yolunda baskı yaptığı- nı anımsatan diplomatlar U ABD, Kıbns'tabiryumuşama sağlanmaz da nihaibirçözümsüzlüğedoğru gi- dilirse Ege'de savaş çıkabBecegi yo- lunda büyük korku yaşryor" dedi- ler. Türkrye, son dönemde Yunanis- tan'a art arda uzlaşma ve dıyalog mesajlan gönderirken Atina'nın sertleşme içine girdiği gözleniyor. Bir diplomat "^iınanistan Kıbns sorununun kendi isteği doğrultu- sunda çözümü için ağababalannı kuilandı, ama sonuç alamadL Ada- da böiünmuşjükortayaçıkn w görü- şüne yer verdi. Türkiye de askeri kanat da Yuna- nistan'a diyalog mesajlan veriyor. Genelkurmay Ikinci Başkanı Orge- neral Çevik Bir'in 25 martta Yuna- nistan'ın Ankara'daki milli gün re- sepsiyonunda Yunanlı askeri ataşe- ye diyalog mesajlan verirken bir ara kulağına eğılip u Ege'de işleri nr- mandırmayalım, diyalog kuralun" demesi dikkat çekmişti. Holbrooke gerek Türk yetkilile- rine gerekse yakm çevresine Türki- ye'nin 1995 'te AB'ye girmesi kar- şılığında Rum kesimi ile tam üye- lik görüşmelerinin gerçekleştiril- mesi karannın mimannın kendisi olduğunu söyledıği belirtiliyor. Holbrooke'un "Benim senaryom" dediği ptan "Türkh'e'nin AB'yeüye;- ofanası, Kıbns Türk ve Rum top- lumlaruun da aynı anda birliğe ka- tüması" temeline dayanıyordu. Bir diplomata göre "Bütün bun- larobnavınca Holbrooke'un eiinde- ki enstrümanlar da gjtti." Ancak ABD'nin Kıbns'ta iki ayn devlet tezıne yakmlaştığina da dikkat çe- kiliyor. BM'nin Kıbns Özel Tem- silcisi Diego Cordovez'in BM Gü- venlik Konseyi'ne yaptığı açıkla- mada ilk kez adadaki Türk ve Rum'lar için "iki tophım" yerine "tld taraf" ıfadesinı kullandığı anımsatılıyor. POLİTtKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Çok İyi Düşünmeli Önce şu gerçeğin altını kalın birçizgiyle çizmek gerekiyor: Kıbns sorununun günümüzdeki çık- maza saplanmasında en büyük sonjmluluk Av- rupa Birliği'ndedir (AB). AB vahim bir hesap ha- tası yaparak Kıbnslı Rumlar'la üyelik müzakere- lerinin başlatılmasının adada çözümü hızlandıra- cağını sanmış, Türkiye'nin uyarılannı ciddiye al- mamıştır. Fransa'nın, Kıbns sorunu çözümlenmeden Rum Yönetimi ile üyelik müzakerelerini başlatma- sının yanlış olacağı yolundaki uyansı ise dikkate alınmamıştır. Ancak Türkiye'nin bu durumda öfkeye kapıl- maktan kaçınması ve serinkanlılığı elden bırak- maması gerekiyor. Aksi takdirde, haklı olduğu- muz bir konuda haksız duruma düşebiliriz. Sami Kohen'in/W;///yef'te işaret ettiği gibi KKTC yönetimi ile Türkiye'nin AB'ye karşı be- nimsediği yeni stratejinin üç unsuru var: Kıbns'ta artık görüşmeler iki egemen devlet bazında yü- rütülmeli, yani Kıbns Türklerinin de devleti oldu- ğu kabul edilmeli. İki kesimli federasyon formü- lü terk edilmeli, onun yerine iki devlet arasında bir konfederasyon kurulması gündeme getirilmeli. Ve son olarak, Güney Kıbns'ın AB'ye alınmasına karşılık, KKTC de Türkiye ile bütünleşecektir. ••• Sami Kohen, çok doğru olarak bu yeni strate- jinin Türkiye ile KKTC'yi bir dizi tehlike ve açmaz- la karşı karşıya getirebileceğini belirtiyor. Bütünleşmeyi ele alalım. Daha önce de yazdık. KKTC ile hızlt bir entegrasyon ya da bütünleşme- ye gitmek, Türkiye'yi dünya kamuoyunda "ilhak- çı" durumuna sokar. AB'nin Rum kesimi ile baş- lattığı üyelik görüşmeleri yıllarca sürecektir. Hat- ta, kimi AB diplomatlan Kıbns'ta önce bir çözü- mü beklemek için Rumlarla görüşmelerin askıya alınabileceğini belirtiyorlar. Türkiye'nin bu ortamda entegrasyon konusun- da aceleci davranarak kendisini haksız duruma düşürmesine gerek yoktur. Kaldı ki KKTC muhalefeti de entegrasyon ko- nusunda çok hevesli görünmüyor. Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) önderi Mus- tafa Akınca, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Başkanı Mehmet AN Talat ve Yeni Kıbns Partisi (YKP) lideri Alpay Durduran geçen yıl aralık ayın- da arkadaşımız Leyla Tavşanoğlu'na verdikleri demeçte Türkiye ile "entegrasyona karşı" olduk- lannı, ancak iki taraf arasında ekonomik işbiıiiği- nin güçlenmesini desteklediklerini söylediler. Muhalefet liderieri, Kıbns için çözümün "GaliFi- kirlerdizisi" çerçevesinde bulunabileceğine ina- nıyorlar. • * • KKTC'nin ayn devlet olarak kabul edilmesi ola- sılığı ise çok uzak görünüyor. Sayın Denktaş ge- çen hafta BM Genel Sekreteri Kofi Annan ile yaptığı görüşme sırasında Kıbns'ta müzakerele- rin "ikidevlet" bazında yürütülmesini istemiş, an- cak Annan bu formüle sıcak bakmamıştır. BM Genel Sekreteri, Kıbns'ta iki toplum için siyasal eşitliğin bulunduğu "iki toplumlu, iki bölgeli bir devlete" dayalı çözümü savunmuştur. Dışişleri eski Bakanı llter Türkmen geçen yıl aralık ayında Kıbns konusundaki bir sempozyum- da konuşurken şöyle demişti: "Bir Türk- Yunan savaşı çıkarsa, bunu fırsat bilip Türkiye'ye karşı harekete geçmek isteyecek bir dizi ülke var. Oy- sa savaşı fırsat bilip Yunanistan'a karşı hareke- te geçmeyi düşünecek bir ülke yok." Bu bakımdan Türkiye'nin serinkanlı ve çok iyi düşünerek hareket etmesi gerekiyor. İHALE DUYURUSU ESKİ GEDİKPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU olarak bilinen gayrimenkulün kullanım hakkı 8 yıllık eğitime katkı amacıyla satılacak. Üst hakkı Eminönü Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan Eminönü ilçesi Laleli mevkii Mimarkemalettin Mahallesi, 117 pafta, 624 ada, 31 parselde kayıtlı 2535.50 metrekarelik arsanın kullanım hakkı, üzerindeki kullanılmayan eski okul binasıyla birlikte 49 yıllığına 2886 sayılı Devlet Ihale Yasası hükümleri çerçevesinde kapalı zarf usulü arttırma suretiyle 16 Nisan 1998 günü saat 11.00'de Eminönü Belediyesi Encümen Salonu'nda ihale edilecektir. Tahmini bedeli 2.000.000.000.000.- TL (Y. ikitrilyon TL)dir. ihale şartnamesi 100.000.000.- (Y.yüzmüyon TL) bedeli karşılığı Eminönü Belediyesi Harita ve Emlak Is- timlak Müdürlüğü'nden temin edilebilir. Bilgi almak için Tel.: (0.212) 516 52 42 (İhale ilanı 31 Mart 1998 tarih 23303 sayılı Resmi Gazete'de ve Basın llan Kurumu kanalıyla iki ayn günlük gazetede yayınlanmıştır.) Basın: 15066 S.S. AVKON KONIJT YAPI KOOPERATÎFt 1997 YDLI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÎLANI Kooperatifımizin 1997 yıh çalışma dönemı Olağan Genel Kurulu 10.5.1998 günü saat: 11.00'de Beylikdüzü mevkii F 21, D-23 C, F : 1 D-24 D, G 21 A-03 B, G 21 A-04 pafta, 133 ada, 5 parselde. kurulu S. S. AVKON KONUT YAPI KOOPERATİFI Lokal Binasf nda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Yasal nisap sağlanmazsa 17.5.1998 günü ayru yer ve aynı saatte yeniden toplanacaktır. 1997 yıh çalışma dönemine ait yönetim ve denetim kurulian raporlan ile bilanço, toplantıdan önceki 15 gün içinde kooperatif merkezinde üyelenn incelemesine açık tutulacaktır. Ortaklanmızın toplantıya bizzat katılmalannı, mazeretleri nedeniyle gelemeyenlerin ekteki temsılci belgesini doldurup, kendüerini bir vekil üye üe temsil ettirmesiniricaederiz. Saygılanmızla , S. S. AVKON KONUT YAPI KOOPERATÎFİ YÖNETİM KURULU GÜNDEM: 1- Açılış ve saygı duruşu. 2- Başkanlık Divanı Seçimi ve toplantı tutanaklannı ımza yetkısı venlmesı. 3- Yönetim ve Denetim Kuruluraporlannınokunması. 4- 1997 yılı bilanço ve gelir-gider tablolannın okunması ve genel kurulun onayına sunulması. 5- Yönetim ve Denetim Kurullan'mn ayn ayn ibrası. 6- Süresi biten Yönetim Kurulu'na 3 asil, 3 yedek, Denetim Kurulu'na 2 asil, 2 yedek üye seçilme- si ve görev sürelerinin belirlenrn^ 5 '- 7- Gelecek yıl bütçesi ile çalışma laporlarının görüşülerek karara bağlanması ve uygulanması için Yönetim Kurulu'na yetki v e'i l m e s l -. 8- Yönetim ve Denetim Kurulu ü y f " ™ h u z u ^ haklaruıın saptanması. 9- Gecıken ödemelere uvgulanacaK ^ o r a n ı m n goruşülup karara bağlanması. 10- Otopark üzerine ça^ı' yapılmas»"11 fruşulup karara bağlanması, yaptınlma yönteminin be- lirlenmesı ve Yönetim Kurulu'n»y etkl venlmesı. 11-Dileklervekapanış. LULEBURGAZ ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1996,619 Davacı SSK vekili tarafından davalı Ana- dolu Kargo Turizm San. ve Tic. A.Ş. aley- hine açılan tazminat davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlen ara karan uya- nnca; lstanbul Anado- lu Kargo Turizm Sana- yi ve Tıcaret A.Ş. adre- sinde mukim davalı adına çıkanlan ve sav- cılık arastırmasında ve- rilen adrese çıkanlan teblıgatlar tanınmadı- ğından bahisle iade edildiğinden Lülebur- gaz Asliye Hukuk Mahkemesı'nde 26.5.1998 günü saat 9.30'da yapılacak du- ruşmaya bizzat gelme- leri ya da kendılerini bir vekille temsil ettır- mejeri, gelmemeleri halinde Hm^K'nin 213. maddesi uyannca yokluklarında duruşma yürütülüp karar verile- ceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 19.12.1997 Basın: 3474 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞI İSTANBULTABİPODASI SEÇİMLİ GENEL KURULU Gundem: 1- Açılış ve saygı duruşu, 2- Başkanlık Heyetı'nın seçimi, 3- Yonetım Kurulu Çalışma Raporu'nun okunması, degerlendırilmesı ve ibrası, 4- Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 1997 yılı bütçesının görüşülmesı ve ibrası, 5- 1998 yılı tahmını bütçesının okunması ve onay/anması, 6- Onerılerın degerlendırılmesı ve karara bağlanması, 7- Dılekler ve kapanış Genel Kurul: 18Nısan 1998, Cumartesı / Saat. 10 00 lstanbul Tabıp Odası Sevinç Ozguner Toplantı Salonu'nda Seçim: 19 Nısan 1998, Pazar/Saat: 09 00-17.00 Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesı - Sultanahmet ,;• ÇOĞUNÜJK SAĞIANAMAZSA GENEL KURUL: 2 Mayıs 1998, Cumartesi / Saat: 10.00 Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu ŞEÇİM: 3 Mayıs 1998, Pazar / Saat: 09.00-17.00 Yer: Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi (BİLGİ TEL: 514 02 92) YÛNETİM KURULU TRAKYA MİTİNCE HAZIR YA SİZ? Verimli tanm alanlannın yanlış kullanımını önlemek ve etkin bir kamuoyu oluşturmak için siz de destek verin, çocuklanmız aç kaJmasm. 11 NİSAN 1998 CUMARTESİ CÜNÜ, SAAT 11.00'DE PEHLİVANKÖY'DE (KlNclarelİ) BULUŞALIM. TEMA Türkiye Çöl Olmasın l.Ü. Tıp Fakültesi öğrenci karnemi kaybettim. Hükûmsûzdûr. CENKERGEM l.Ü. Tıp Fakültesi öğrenci karnemi kaybettim. Hükümsüzdür. EMtNE ÖZGÜR ALTUNEL Ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. CANDAN Ş. ÜNAL TÜRKÎYE ORMAN İŞÇİLERİ SEIVDİKASI GENEL KURUL SEÇIM SONUÇ tLANI Türkiye Orman lşçilen Sendıkası (Orman-lş)'in 28-29 Mart 1998 tanhinde yapmış oldugu 9. Olağan Genel Kurul toplantı sonunda sendıka ana tüzüğünün 23/g, 23/2-g, 23*3-1. r. 23/4-h, 23'5-g. 29.36.48'g I. paragrafı 4& 1. geçici 1. maddelen değıştınlmjştır. 29 Mart 1998 günü yapılan secimlerde 2821 sayı- lı yasanın 14. maddesme göre aşağıda ısimlen yazılı olanlar sendıka zorunlu organlanna seçılmiş olup, aynı yasanın 9. maddesinın 4. nkrasına göre üyelerimize ve ilgılilere duyurulmak üzere ılan olunur. TÜRKİYE ORMAN İŞÇİLERİ SENDİKASI Genel Yönerim Kurnlu Genel Yönetim Kurulu Asil Üyeleri Meslek ve sanatı Ikâmetgah adresi Selahattın Güngör Genel Başkan Orman işçisi Esertepe Mah. 48 Sok. 136 Etlik Mehmet Kafes Genel Sekreter Orman işçisi Bakı Yüksel Genel Malı Sekreter Mustafa tlidi Genel Teşkılatlandırma Sek. Altay Mah. 9. Sok Aktürk Blk. Tepebaşı Apl. 847 Eryaman Yunus Emre Cad. Ikızler Sok. Orman Işçisi Mev lana Apt. 26,18 Incırlı Orman ışçısı Benl Sıtesi 438. Sok. No. 2 Ümitköy Hasan Gücek Genel Eğıtım Sekreteri Orman ışçisı Altay Mah. 9. Sok. Aktürk Blk. Hanımelı Apt. 83 4 Eryaman tbrahim Şımşek Kadir Filik GENEL YONETIM KURULL YEDEK 1JYELERİ Orman ışçısı 1721 Sok. No l&l Kar^ıyaka Babalık Mah. Yapıcı Iş Mk.Orman ışçısi BBlokKat:3No:301 Konya Ayvaz Seker Orman işçisi Kale Mah. Osmanıye Cad. No: lOKat: 1 D 3 Samsun Birol Gök lsmet Terzı Orman ışçısı Şeyh Mah. Kûtüphane Sok. Kat: 2 No: 14 Muğla Orman işçisi Çınar Mah. Demiryolu Cad. _ _ _ ^ No: 52/5 Bursa DENETİM KURULU ASİL UYELERİ Vural Aıkın Orman işçisi Orman Jşletme Müdürlüğü Ilgıa Konya Sedat Öztürk Orman işçisi Sedat Oksüz monu Orman işçisi Orman Işletme Müdürlüğü AkçakocaBolu Orman Işletme Müdürlüğü Kasta- Necmettın Tuna Ahmet Arslan DENETİM KURULU YEDEK UYELERİ Orman işçisi Orman Işletme Mûdûrlûğû Eskişehir Orman tşletme MüdürlüğüOrman işçisi Gölhisar Burdur Halil Türe Orman ışçısı DİSİPLİN KÜRÜL Orman Işletme Müdürlüğü Bergama.1zmır U ASİL CYELERf Kâmil Dıler Orman.ışçısı Orman Işletme Müdürlüğü Karaman Mustafa Konukçu Orman işçisi Orman Işletme Müdürlüğü Çerkeş/Çankın Ahmet Şahınkaya Orman işçisi DİSİPLİN KURULU YEDEK UYELERİ Orman Işletme MüdürlüğüTokat Mehmet Uslu Orman işçisi Gürfniz Yılmaz Orman Işletme Müdürlüğü Inegöl Bursa Orman işçisi Yaşar Çöker Orman Işletme Müdürlüğü Şankaya Erzurum Orman işçisi Basın: 14761 Orman Fidanlık Müdürlüğü Konya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog