Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 NİSAN 1998 CUMA 8 DIŞ HABERLER RAKSRAKS ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI YONETIM KURULU BAŞKANLIĞFNDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET (P Nısan 1998 tmhınde topiantı yeter sayısı oluşmadıgı ıçın toptanama> an Şırketımızm Olağan Genel Kurul u aşagıdakı gündemı gorüşup karara baglamak uzcrc 24 N ısan 1998 Cuma gıinu saat 11 -00 de Cumhunyet Bulvan No 69/4 Alsancak tzmır adresındekı Şırket Merkezıntfe toplanacaktır Toplanava katılacak hıssc scnedı sahtplenıun en geç 21 Nısan 1998 tanhıne kadar sahıbı bulunduklan tusse senettenıu Ş*rke* Merkezı mıze bızzai genrerck vcya hertıangı bır bankaya tcvdı ederek mukabılınde hıssc seneüennın degennı adedmı ve numaralannı gosteren adlanna yazıh bır belge ıle Şırket Merkezı ne muracaat edıp "Genel Kunıl a Gınş Kartı almalan gerckmcktedır Toplanuya kaUİmayacak olup kendmı vekaletname ıle lemsıl ettırecek ortaklanmızjn vekalctnamdennı aşagtdakı forma gore hazırlamalannı ve\a \ekalet fornıu omegını RAKS ELEKTRONDC SANAYI VE TICARET A Ş den temın etmetennı ve Serma>e Pıyasası Kunılu Sen IV No 8 Teblığı hukumlen çerçevesmde notere ona>laiacaktan bu vekalemamelennı RAKS ELEKTRONİK SANAYI VE TİCARET A Ş ne tevdı etmelcnnı nca edcnz Şırkeiımızın 1997 ytlı Bılanço ve Kar Zarar Cetvelı toplanU tanhınden 15 günönce Şirket Merkezı nde Sayın Ortaklanmızın tncelemelenne hazır bulundunıiacakur GLNDEM 1 Başkanlık Dıvanı Seçırm ve Genel Kunıl Tutanagını ımzaiamak uzere BaşJcanlık Dı\aruna >eüu venlmesı 2 1997 vüı he&aplan ve ışlemlenne aıt Yooetım Kunılu Faalıvet Raponı Murakıp Raporo Bagımsız Dtş Denetım ŞırkeU Raporu ıle Bılanço ve Kar Zarar hesaplanıun okurunası muzakeresı ve tasdıke arzı 3 Yooetım Kurulu ve Murakıplann ıbrası 4 1997 vılı kannm dagıümı hakkında karar almması 5 Yönetım Kunılu üye adctının tesbıtı ve Yonetım Kurulu uvelennın seçımı 6 Muraljp adedımn tespıü ve murakıplann seçtmı 7 Yonetım Kurulu Uyelen ve Murakıplann ucreılennın behrlenmesı 8 Şırketımız Ana Sozleşmesınm Semıaye Pıyasası Kurulu ve Sanajı ve Tıcaret Bakanlığı nca ona\lanan,l 6 8 ve 13 maddelenmn tadıh hususunun goraşülmesı ve karara bağlanması 9 Yonctım Kurulu Başkan ve Uvelennın T T K nun ^34 ve 335 maddelennde yazılı hususlan ıfa edebdmetenne mezunıyet venlme&ı • 10 DıkkveTemermıler Eskı Metın \ Madde 3 AMAÇVEKONLSL a) Mametık te>p bantlan manyeuk audıo ve vıdeo bantlar bdgı&ayar bantlan teyp makarası manvetık kaplanmış nılolar boş ve dolu kasetlcr bılgı se* ve muzık doMunılımjş kasetler bunlaria ılgılı tnlumum parçalar her ne\ ı plastık eşya ve plastık kalıplar hurda plastıkien granul keçclı vastık ve vtda mıalı b) Bu ımalatın toptan ve parekende alım ve satımt ıthalat \e thracatı Olmalatıstaılgtlıham yan ham yan mamul veya mamul maddeler makınalar ve yarduncı cıhazlar ımaj etmek veya başkannctteternmetmek bunlan satmak vçya başka şartlardaelden çtkannak ıhraç ve ya ıthal etmek \e genellıkle bu gıbı maddeler \e emiea uzennde her turlu tıcan ışkr vapmak d) Yukandakı bentkrde sozu edılen maddetenn bütün müstak artık ve talı tstıhsahnın kolı maddelenmn ve dökuntufennm olduğu gıbı veya tadıl veya ımal edılerek &atışı ıthalı ıhracı ve altraı e) Sozu edılen faalıvettenn ıcrasj ıçın yurt ıçınde veya dışında şubcier açmak kornısyonculuk temsılcılık tıcan vekaiet vertnek, almak dcvretmek veya tesıs etmek, f) Şırketın gayesının gerçekleşmesı ıçın tesıs edılecek fabnkalann ve tesısienn kunıiması ınşaatı ıkmalı ışletıimesı ve ıdarcsı kurolu olan fabrtka ve lesıslcnn lusmen veya tamamen temellükü, km ıie nmılması ıcabında bu fabnka ve testslenn kısmen veva tamamen haşkalanna saümı kıra\a venlmesı ve şaır şekıllerde ıvaz mukabılınde kullandınhnası g) Tamamen veva kısmen a>nı gayelen guden dıgcr nrmalar veya şırketlerie bu faalıyetlenn muşierek esaslar dahılınde ıcrası ıç ın anlaşmalar akdı bu anlaşmalann uygulanması her nevı fırtna ve şırketterle bünyelennın gerckiırdığı şekıllerde ıstıkrazlar kunıiması bunlann kısmen ve>a tamamen devralınması aracılık faalıyetı ve menkul kıymet poctro>u ışletmecılıgı nıielığınde olmamak uzere hı&selenn alınması \c altnan hısselenn saiım bu gıbı şırketlenn kurulm&sına ıştırak olunması h)Şırketfaalıyetlen ıle ılgılı olansebu faalıyetler ıçın zanın ve faydalı ımtıyazlın telıf haklmnı alametı fankalan. royaltte know how ve tıcaret Onvanlanıu ıktısap etmek, kullanmak, satmak devmmek veya bunlara muteaJlık lısanslan vermek ahnak ı) Aracılık faalıyetı ve menkul kıvmei portfövu ışletmecılığı mtelıgınde olmamak üzere şahıslar fınnalar şırketler mahalli ıdareler de^tetveya bunlara bağh tcşekkUller taranndan ıhraç olunaczk hısse senedı tahvıl veya dıger menkul kıymetlen ıkiısap etmek devrctmek mubadele etmek rehnetmek temınat olarak gostennck veva almak ve bu gıbı menkul kıymetJer uzennden her turlü muamelede bulunmak ve bunlan sonuclandımı&k jl Ştrkelın ga)*esı ıle ılgılı her türlu sozleşmeler akdetmek taahhiıtlenle bulunmak ve bunlan yenne getırmek sonuçlandırmak k) Şırketın ıhtı\acı ıçın gereklı olan her turtu eavnmenkullen alıp satmak, ınşa etmek veya ettınnek kıralamak ve gerck şırkei gerekse başka şahıslvıçm rehın veya tpotck kabul etmek veya vermek \e her niritı ayıu hak lan kabul etmek veya tc&ıs etmek İ) Şırket gayelennm hernangı bınnın gerçekleşlınlebılmesı ıçın nakdı veya aynı ıç veva dı$ orta veya uzun vadelerle kredıler almak Ktıkrazlar akdeylemek ve çıkarmak ve her nevı tıcan senetler ıhdası her nevı senet len kabul tahsıl tedıve veva ctro eylemek •*€ her ne\ı hısse senetlen çıkarmak şırketın menkul ve gaynmenkul mâllannı rehın ve\a ıp«ek etmek, m> Her turlu tasıma araçlanna sahıp otmak veva kınüamak vcya ışletmek ve her turiü naklıyecıiık ışlenm gormek naklı>ecılığın gerektırdıgı bıluraunı ıjiem soziesme ve taahhütlerde bulunmak nakiıyeciltkie ılgılı olarak da mumessıllıkler korTmyonculuklar acentelüüer vermek ahnak devretmek ve>a lesıs etmek Yukanda gostenlen muamelekrden başka şırket ıçın faydalı veya luzumlu gonılecek baska ışlere gınşılmek ıstenıldığı ukdırde tdare Mechsı mn tcklıfıuzenne keyfıyet Genel Kunıl un tasvtbıne sunutacak ve bu yolda karar alındtktan sonra dıledığı ışlcn yapabıleceknr Ana sozlesmenın tadılı mahıyetınde olan tşbu karann tatbüu ıçın T»caret Bakanlığı ndan ve gerektı|ın*e Sernıaye Pıyasası Kurulu odan gereklı ıznın almması ıcap eder Yenı Meün Madde 3 AMAÇ VE KONtSL a) Manvetık teyp bantian manyetık audıo \c vıdeo bantlar bılgısayar bantlan teyp makarası manyetık kaplanmış nılolar boş ve dolu kasetler bılgı ses muzık ve gönıntu doldunılmus kasetler bunlaria ılgılı bılumum parçalar her nevı plastık parça ve es\a plastık kalıp ve sana>ı kalıbı hassas en^eksıyonla kaltplarna gerektıren plastık eşya ve plastık kalıplar otomotrv endiı<^nsı malzeme cıhaz \e parçalann ımalı ubbı malzeme cıhaz ve parçalanntn ımalı hurda plastıkten granul audıo ve vıdeo ıle ılgılı tum kompanentlenn ımalatı pıl \e bataryalann ımalı ve bunun ıle ılgılı kompaneni ve hammadde ımalatlan fotograf fılmı ve aksesuarlan ımalı manvetık ve optık taşıv\cı >c akıllı tarllar ımalı kavıilı ve kaydedılebılır opcık dtsk uzenndekı dijital ven taşıvıcılan (ses goruntu bılgı \e mUzık) ımalı Komınukasyon saglamaya yonelık her çe^ıt ve ebatta elektnkh elektronJk ektromanyelık mekanık ve ozel network sıslem ünınlennın ımalı kacnmOkasyon mOhcndıslığı komuıükasyonla ügıli teçhızai ve elupmanın ımalı elektrortık bılgı ıletışımı ıle ılgılı her turlu teknolojı ımalı b) Bu ımalatın tasanmı gelıştınlmesı monUjı toptan ve parekende alım ve satımı ıthalat ve ıhracatı f c)tmalatıyla ılgılı ham yan ham yan mamul ve>a mamul maddeler maktnalar*eyardımci cıhazlar tmal etmek veya başka surene temın etmek bunlan saunak veya baska sartlarda elden çıkarmak ıhraç veya ıthal etmek ve genellıkJe bu gıbı maddekr ve emtea uzennde her turlu tıcan ışler yapmak d) Yukandakı bemlerde tozıi edılen maddeknn butun muştak artık ve talı ıstıhsahnın kolı ırtdddelenmn ve dokuniulennın oidugu gıbı veya tadı\ veya ımal edıerek satışı ıthalı ıhracı ve alımı e) Sdzıl edılen faalıjetknn ıcrası ıçın \\M ıçınde veya dışında şubeler açmak komısvonculuk temsıkihk ücan vekaiet vermek almak devretmek veya tests etriek f) Isktmecılıgını satış ve pazariamasını yaptığı hızmet ve urunler ıçın dıstnbutorluk acentalık bavılık abnak ve vermek, franchısirtg turunde magaza zıncirlen k«mak g) Şırketın gayestnın gerçekiesmesı ıçın tesıs edılecek fabnkalann ve tesıslenn kunıtmasi ınsaatı ıkmalı ısleülmesı ve ıdarest kunılu olan fabnka ve tesıslenn kisntn veva tamameımnellOlcfl. lura ıle tutulması ıcabında bu fabnka ve tesıslenn kı&men ve\a tamamen başkalanna satımı kıraya \en1mesı ve şaır şekıllefSe ıvaz mukabılınde kullandınlması h) Tamamen veya kısmen ayıu gavelen güden dığer nrmalar veva şırketlerle bu faahvetlçnn muçterek esaslar dahılınde Krası ıçın anlasmalar akdı bu anlaşmalannuvgulanması her nevı firma ve sırketierle bünyelennın gerektırdıgı şekjllerde ıstıkrazlar kunıiması bunlann kısmen veya tamamen devralınması aracılık faahyeu ve menkul kıymet portfoyü ı^etmecıhğt nıtelı|ınde ohnamtV \uen hısselenn alınması >e ahnan hıssetenn satımt bu gıbı şırketlenn kurulmasına ıştırak olunması 0 Şırket faalıyetlen ıle ılgılı olan ve bu faalıyeüer ıçm zanm ve faydalı tmnyazlan telıf haklannı alametı fankalan royalıle know how ve ucaret unvanlannı ıktuay etmek kullanmak satmak devretmck ve>a bunlara müteailık tısanslan vermek almak j) Aracıtık faalıvetı ve menkul kıymet portföyu ışletmecılıjh mıelığınde olmamak uzere şahıslar nrmalar şırketler mahalh ıdareler devlet veya bunlara baglı leşekköllettarafmdan ıhraç olunacak hısse senedı tahvıl veya dıger menkul kıymetlen ıktısap etmek dcvretmek. mubadele etmek rehnetmek temınat olarak gosicrmek veya almak ve bu gıbı menkul kıymeücr üztnnden her turlu ntuamelede bulunmak ve bunlan sonuçlandırmak k) Şırkeun gayesı ık ılgılı her tiırlu sbzJesTncter akdetmek taahhütlerde bulunmak ve bunlan yenne getırmek sonuçlandırmak I) Şırketın ıhuyacı ıçın gereklı olan her turlu gaynmenkullen alıp satmak mşa etmek \eya ettınnek kıralamak ve gerek şırket gerekse baska sahıslar kçın rehm veya ıpotek kabul etmek veya vermek ve her turlu aynı hak lan kabul etmek veya tesıs etmek m) Şırket gayelenmn herhangı bınnın gerçeklestınlebtlmesı ıçın nakdı veya aynı ıç veya dt^ orta \eya uzun tadekrte kredıler almak ıstıkrazlar akdeytemek ve çıkarmak K her nevı tıcan senetler ıhdası her nevı senet len kabul tahsıl tedıve veva cıro cykmei. ve her nevı hısse senctlen çıkarmak şırketın menkul ve gaynmenkut mallannı rehın veya ıpotek etmek n) Her turtü taşıma araçlanna sahıp olmak veya kıralamak veya ışletmek ve her turiu naklıvecılık ışiennı görmek naklıyecıhğırt gerekurdıği btiusnum ışlem sözlesme ve tsatbütlenle bulımmak naklryccılıkte ılgılı olarak da mumessılukler komtsyonculuklar acentehkler vermek almak devrctmek veya tesıs etmek Yukanda gostenlen muamelelerden başka şırket ıçm faydalı veya tuzumlu görulecek ba^ka ışlere gınfilmek ıstenıidıgı takdırde ldare Meciısı nm teklıfi u«nne keyfıyetıOefltf^unıl un tasvıbıne sunulacak ve bo yolda karar alındıktan sonra dıledığı ışlen yapabıkrcekhr Ana sozlesmenın ladılı mahıyetınde olan ışbu karann tatbılu ıçın Tıcaret Bakanlığı ndan \c gerektığınde Sermaye PiyasaMKarolu ndan gerekiı ıznın alınması ıcap eder Eskı Metın Madde 6 SERMAYE Şırket 3794 sayüı kanunla değışık 2499 sayılı Sennaye Pıyasası Kanunu hukumlenne gore Kayıtlı Sermaye Sısiemını kabul etrnış ve Sermaye Pıyasası Kunılu nun II/0V1993 tanh ve 166 sayılı ıznı ıle bu sısteme geçmışür Şırketın Kayıtlı SermaveM 500 000 000 000 TL Şırketın ÇıkinlmışSermayesı 100 000 000 000 TL r .. Çıkanlmış sermaveyı temsıl eden pa> bedellennın tamamı ddenmıştır Şırketın 100 000 000 000 (Yuzmılyar) TL lık çıkanlmış sermayesı her bın 1 000- (Bın)TL dej&ennde ofanak Üzere 10 000000(Onmılyon)adet I Tertıp A Grubu Nama yazılı 50 000 000 (Ellımılvon) adet 1 Tcnıp B Grubu Hamılme vazılı 40 000000(Kırkmıl>on)adet 2 Tertıp B Grubu Hamılıne yazılı hısseye aynlmıştır ' Yöneum Kurulu Sermaye Pi)asası Kanunu hukumlenne uygun olarak gereklı gordüğu zamanlarda kayıtlı sermaye tavanuia kadar nama veya hamılıne yazılı hısse senetlen ihraç edâ^lc çıkanlmif senmyeyt artamaya ve hısse senetknnı bırden fazla pa\ı temsıl eden kflpürier halınde bırleştırmeye yetkıhdır Avnca. Yonetım Kurulu ımtıyazlı veya ttıban değennm uzennde hısse senedı çıkaniması pa> sahıplennın yenı pay alma haklanmn smıriandıntması konulannda karariar alatnlır Yönetım Kurulu Karan ıle anınlmaMna karar venlen soma\eyı temsıl eden hısse senetlennın en az %20 sı niçhan hakkı kuUammına tabı tutulmaksızın doğrudan onaklar dişında kalı3 sahıslan arz edılecek ve bu uygulamaya birketm onak sayısı 100 u asıncava kadar de\am oİunacaklır Yenı Metın Madde 6 SERMAYE Şırket ^794 sayılı kanunla dcğışık 2499 sayılı Sermaye Pıvasası Kanunu hukumlenne gore Kayttlı Sennaye Sıstemını kabul etmış ve Sermaye Pıyasası Kurulu nun 11/03/1993 tarih w^6 sayılı ıznı ıle bu sısteme geçmıştır Şırketın Kavıtiı Sermayesı 15 000 000000 000 TL Şırketın Çıkanhnış Sermayesı 259 200 000 000 TL Çıkanlmış sermayevı temsıl eden pay bedellennın tamamı Ödenmıştır Şırkeun 259 200000000 (tkıyuzellıdokuzmtlyankıy-üzmılyon) TL lık çıkanlmış sermaves] her bın t 000 (Bın) TL degennde olmak ûzere. 10000 000(Onmılyon)adet 1 Tertıp A Grubu Nama yazılı 50 000 000 {Ellımılvon) adet 1 Tertıp B Grubu Hamılıne yazılı 40 000000 (Kırkmıl)on) adet 2 Tertıp B Grubu Hamılıne vazılı 44 000000(Kırkdortmılyon)adei3 Tertıp B Grubu Hamılıne vazılı ' î \S 200 000 (Yuzonbeşmılvonıki)uzbın) adet 4 Tertıp B Grubu Hamılıne vazılı hısseye aynlmıştır Yonetım Kurulu Sermaye Pıvasası Kanunu hukumlenne uygun olarak gereklı gordu£ü zamanlarda kayrtlı sermave tavanına kadar nama veya hamılıne yazılı hme senctlen ıhraç edirek Ç>*mımfcrni ye yt artınıuya ve hı^se senetlennı brrden fazla pavı temsıl eden kupurler halınde bırteştırmeye yetkılıdır Aynca Yonetım Kurulu ımbyazh ve>a ıtıban değermın uzerdınde hısse senedı çıkanbnası pay sahtplenmn venı pa\ alma haklanmn sınırlandınlması konulannda karariar alabıhr Eskı Metın Madde 8 TAHVIL Şırkei >asat hukümler çerçevesınde yurt ıçınde ve yurt dışında gerçek ve tuzel kışılere satılmak üzere tahvıl ıhraç edebılır Tahvd çıkarmak >etkısı Yooetım Kurulu na arttır Çıkanlan lahvıllenn bedeUcn tamamen odenmedıkçe yenı ttdml çlkanlamaz. Yenı Metın Madde 8 TAHVIL Şırket >asal hukümler çerçevesınde vurt ıçınde ve jurt dışında gerçek ve tuzel kışılere satılmak üzere tahvıl ıhraç edebılır Tahwl çıkarmak yetkısı Yonettm Kurulu na aıtur Çıkanlan tahvıllenn bedellen tamamen odenmedıkçe yenı tahvıl çıkanlamaz. Ihrac, edılecek tahvıllenn lımıtı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu vc ılgılı mevzuat hukumlenne uyulur Eskı Metın Madde 13 GENEL KURUL Şırket Genel Kurulu olağan veva olağanüstü olarak toplanır Olağan Genel Kunıl şırketm hesap dönemının sonundan başlayarak uç ay ıçınde \ilda en az bır defa toplanır Bu toplanttda Türk Tıcaret maddesındekı kayıtlı hususlar ıncelenır Olağanüstu Genel Kurul ioplanhlan şırket ışlennm gerektırdıgı hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sozleşmede ongonılen hukümlerc gore toplanır gereklı kararl Kuru! toplantılanna Idare Mechsı Başkanı onun mazeretı halınde Başkan Yardımcısı başkanlık eder Genel Kunıl şırketın merkezınde veya merkezmın bulunduğu şehnn elvenşlı bır yennde toplanır toplantılannda Tıcare* Bakanlığı komısennın bulunması şaıttır Komısenn gtvabında yapılan Genel Kurul toplantılannda ahnan kararlar gcçerazdu Genel Kurul Toplantılannda pay sahıplen kendılennı dığer len veva hançten uyın edeceklen vekıller vasıtasıyla temsıl ettırebılırler Vekaletnamenın şekiını ldare Mechsı taytn eder Şırkene pav sahıpı oian vetkılıler kendı oylanndan baska temsıl ettıklen pa> sahıplen da kullanma>a vetkılıdırler Genel Kurul toplantılannda oylar et kaldtrmak suretiyk kullamhr Ancak toplantıda hazır bulunan hı&sedartann temsıl etuklen serma>enın onda bınne sahıp bulunanlann ıstegt u- o>a başvumiur Genel Kunıl loplantılannda hazır bulunan hıssedarlann veya vekıtlennın her hısse ıçm bır oy hakkı vardır Turk Tıcaret Kanunu nda aksıne huküm olmadıgı takdırde karariar eksenyetle alınır Yenı Metın \ Madde 13 GENEL KLRUL ^ Şırkei Genel Kurulu olağan veya olağanusru olarak toplanır Olağan Genel Kurul şırketın hesap doncmınm sonundan başlayarak uç a> ıçınde vılda en az bır defa toplanır Bu toplantıda Türk Tıcaret Kanunu nun* maddesındekı kavıth hususlar ıncelenır Olağanustu Genel Kurul toplantılan şırket ışlennm gerektırdığı hallerde ve zamanlarda kanun ve ana soziesmede öngürülen hükümlere gore toplanır gereklı kararlan alır g Kurul toplantılanna İdare Mechsı Başkanı ooun mazeretı halınde Başkan Yardımcı&ı başkanlık eder Genel Kurul ştrketın merkezınde veya merkezmın bulunduğu şehnn elvenşlı bır yennde toplanır Genel M toplantılannda Tıcaret Bakanlığı komısennm bulunması şarttır Komısenn gı\abrnda vapılan Genei Kurul toplantılannda alınan karariır geçersızdır Genel Kurul Toplantılannda pay sahıplen kendılennı dığer pa) salt len veya hançıen tayın edeceklen vekıllet vasıtasıvla teımı] ettırebıtırier Vekaletnamenın şekiını Serma\e Pısasası Kurulu duzenlernelenne uvgun olarak ldare Mechsı tayın eder Şırkette pay sahıpı olan yetkılıler kei o>lanndan başka temsıl ettıklen pav sahıptennın oylannı da kullanmava yetkılıdırler Genel kurul toplantılannda oylar Sennaye Pıvasası Kurulu düzenlemelenne uygun olarak el kakhrmak suretıyle kullanılır Ancİj toplantıda hazır bulunan hıssedarlann temsıl ettıklen sermayenın onda bınne sahıp buiunanlann ısteğı uzenne gızlı oya başvumiur Genel Kuru) toplantılannda hazır bulunan hıssedariann veya vekütennın her hısse ıçl bır oy hakkı vardır Turk Tıcaret Kanunu nda aksıne htıküm ohnadıfı takdırde karaıiar eksenyetle altmr VEKALETNAME RAKS ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş. RAKS ELEKTROMK SANA> 1 VE TtCARET A Ş nın 24 Nısar 1998 Cuma gunu saal II 00 de Cumhun)ct Bulvan No 69/4 Alsancak İzmıı adresmdekı Şotn Meıken nde yapılacak Olağan Genel Toplantısı nda aşagıda belımıgım gonışler doğrultusunda benı lemsıle oy venneve tddıfte bulunmaya ve gereklı beigelen ımzalamaya >etkılı olmak uzere kl d A) TEMSIL YETKISIMN KAPSAMI a) Vekıl lum gundem maddelen ıçın kendı gofüşu doğnıltusundm oy kuUanmaya yetkılıdır b) Vekıl a^ağıdakı ulımatlar doğruhusunda gundem maddelen ıçm oy kulanmaya yetkılıdu- Tahmatlar (Ozel talunaılar >azılırl ' _, c) Vekıl Şııket yoneîımınjn oncnlen doenılrusunda o> kullanmaya yetkılıdır dl Toplantıda onaya çıkabılecek dığer konularda vekıl ayıgıdakı ulımatlar dogrulrusunda o> kullanmaya vetkılıdır (Talımat >oksa. vekıl oyunu serheslçe kullanır ) Talınutlar (Ozçl talımatlar vazılır) B) ORTAGIN SAHIP OLDUGU HISSE SENEDININ a) Tertıp ve Gnıbu * b)Numarası ' • S c) Adet Nomınal Degen . 5 d) Oyda lmtıvazı Olup Olmadıgı ^ el Hamılıne Nama Yazılı Olduğu | ORTAGIN ADI SOYADI ve^a UNVAM ? IMZASI ADRESI Not (A) bolumunde (a) (b) \eya (c) olarak belırtılen şıklardan binsı seçıhr (b) ve {dl şıkkı ıçın açıklama vapıtır RAKS ELEKTRONİK SANAYİ VE TICARET ANONİM ŞİRKETI YONETIM KURLXL BAŞKANLIGI'NDA> A GRUBU IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI OZEL TOPLANTISINA DAVET 02 Nısan 1998 Umhınde loplantı veler sayısı olu^madıgı ıçın 1997 yılı Olağan Genel Kurul un yapılmaması nedenıvle loplanamavan Şıricenmızın A Grubu tmn>azlı Pay Sahıpler Özel Genel Kunıl Toplanttsı aşağıdakı gOndemı göruşüp karara baglamak üzere 24 Nısan 1998 Cuma gunu saat 12 00 de Cumhunye! Bulvan 69/4 Alsancak Izmır adresındekı Şırket Merkez ınde loplanacaknr GL'NDEM 1 Başkanlık Dı>anı Seçımı ve Ozel ToplanU Tutanagını ımzaiamak üzere Başkanhk Dıvanına yetkı venlmesı "L Şırket Ana Sozleşmesımn 1 6 8 ve 13 maddelenmn tadılı hususundakı 24 Nısan 1998 Cuma günlu 1997 yılı Olagan Genel Kurul karan hakkında avnca karar venlmesı 3 Dıtek ve Temennıkr \ ızlı Kuml vekıl layın edı>orum Karadziç'in evi kuşatma altındaDış Haberier Servisi - Bosna Sırpla- nnın eskı lıden savaş suçlusu Rado- van Karadziç'ın Bosnalı Sırplann sa- vaş sırasındakı başkentı Pale'dekı evı- nın, NATO komutasındakı Bosna Istık- rar Gücu (SFOR) buiılden tarafmdan ku- şatıldığıbıldınldı NATO ve SFOR kay- nakları, Pale'de normal bır teftış ışlemı gerçekleştınldığını, Karadzıç'ı tutukla- maya yonelık bır operasyon yapılmadı- ğını savundu NATO dun Karadzıç ın, aşın mıllıyet- çı Bosnalı Sırplann kalesı olarak bılı- nen Pale'dekı evının yakınlanna tank- lar, zırhlı araç ve asken bırlık yığdı Fransız haber ajansı AFP'nın bıldır- dığıne gore en azından dört zırhlı per sonel taşıyıcı Karadziç'ın evının 50 met- re otesınde konuşlandınldı Reuters haber ajansına bılgı veren NATO kaynaklan ıse, NATO oncülu- ğündekı lstıkrar Gucu'nûn Pale'dekı as- ken tesıslen denetledığını söyledı Is- mı açıklanmayan NATO yetkılısı, SFOR'un, Karadzıç'ı yakalamaya mı çalıştığı sorusunu şo>le vanıtladı "Bu, Davton barış anlaşması çerçeve- sinde asken tesıslcnk vapılan normal bır tefhsür. Tefhş ışlemı, bu sabah (dün sa- bah) Sara>bosna'dakı Tıto kışlasında SFOR tarâfindan duvTirulmuştur." • NATO ve SFOR yetkılılen, Karadziç'ın evının bulunduğu Pale'de olağan bır teftış ışlemı gerçekleştınldığını, Karadzıç'ı tutuklamak gıbı bır amaçlannın olmadığını söyledı, ancak SFOR operasyonunun bugune kadar Pale'de gerçekleştınlen en büyük operasyon olması dıkkat çektı. SFOR'un bır sozcusu de, Pale'dekı NATO bırlıklennın Bosnalı Sırplar'ın oluşturduğu ozel bır polıs bırlığıne aıt tesıslen denetledığını, Karadzıç'ı tu- tuklamaya yonelık bır operasyon gerçek- leştınlmedığını söyledı Bınbaşı Peter Garke "•Yalnızca ozel testskrdenetieni- yor. Pak'de oJan biten budur" dıye ko- nuştu, ancak tek gunluk operasyonun bu- güne kadar Pale'de gerçekleşen en bu- yûk operasyon oldugunu kabul ettı In- gılız Bınbaşı Clarke, şehnn çok kuçuk oldugunu soyleyerek "Pale'de nereye gidersenız gıdin. Karadaç"ın evıne va- km olursunuz" dıye konuştu lstıkrar Gucu, Pale ye toplam 100 araç \ e 400-500 asker gondenrken, şeh- nn uzennde helıkopterlenn uçtugu da gozlendı Başkent Saraybosna yakınlanndakı Pale'de bulunun gazetecıler, Bosna- Her- sek Başkanlık Konseyı'nın Sırp uyesı Momçılo Krajısruk'ın burolannm etra- fına da asken bırlık yıgıldığını bıldırdı- ler Reuters e konuşan bır dıplomank kay- nak "SFOR.bununtutuklaınaamaçfa bir harekatolmadığını sö\ lu\t>r. ama şehir- dckı asken bırlık>ığınağıolağandişj bir buvuklukte" dıye konuştu Karadzıç, Lahey'dekı BM Uluslara- rası Savaş Suçlan Mahkemesı tarafın- dan soykınm suçuyla yargılanmış, hak- kında tutuklama kararı çıkartılmıştı Çok defalar teslım olmaya ve mahke- me önûne çıkmaya çağnlmasına kar- şın. Karadzıç, mahkeme önune çıkmayı reddettı Cenaze töreninden once ve sonra Filistinliler ıle İsrail askcrleri arasmda çıkan çaüşmalarda 17 Filistinli yaralandı, IsraiPde Hamas alarmıDış Haberier Servisi - Köktendıncı Hamas orgutunun onde gelen asken lıderlennden Muhıddin Şerif ın ge- çen pazargunüoldurulmesının ardın- dan Hamas'ın ıntıkam yemını etme- sı üzenne İsrail asken ve polısı alar- ma geçtı Hamas'ın sılahlı kanadı tzeddın El Kasım tarafmdan yayımlanan bıldın- de, saldından israil ajanlan sorumlu tutularak "tnbkamımız kımsenin bek- lemediğı kadar çabuk olacak" denıl- dı Bıldınde Hamas'ın yanıtının çok sert olacağı Mirgulanarak Hamas'ın ar- tık bütün dunyadakı Sıyonıst hedefle- n vuracağı belırtıldı Fılıstın guvenlık güçlen Batı Şe- na'nın Ramallah kentınde vurularak öldurulen bomba uzmanı Şenf'ın ce- sedının bır otomobılın yanına bırakıl dığı ve daha sonra aracın uzaktan ku- mandalı bır bombayla havaya uçurul- • Islamı Dırenış Hareketı, asken lıden Muhıddin Şenf ın öldürülmesımn ardından ıntıkam yemını ettı. israil guvenlık guçlen alarma geçtı. duğunu bıldırdı Polıs ılk once Şe- nf'ın, Kudus'te bır saldın duzenle- mek amacıyla otomobılınde yaptığı bombanın patlaması sonucu ölduğu- nu açıklamış, ancak otopsı sonucun- da cesette üç kurşun yarası bulundu- ğu ortaya çıkmıştı Hamas'ın ıntıkam yemının ardından Israıl'dekı otobüs ıstasyonlan, termı- naller, alışvenş merkezlen ve dığer kamu bınalan çevresıne yuzlerce po- lıs konuşlandınldı Karayollannın Ku- dus gınşınde polıs bankatlan kurulur- ken Batı Şena ve İsrail topraklan ara- sındakı yeşıl hattakı devnyeler arttı- nldı İsrail Başbakanı Benyamin Netan- yahu, Şenf ın İsrail tarâfindan öldu- rulduğu suçlamalannı yalanlarken Sa- vunma Bakanı tzak Mordeha> "Böy- \e korkunç bir katilin ortadan kalkma- sı çok ıvı bır şev ama bı/ım bu olayla bir ılgımız \ok" dedı Muhıddin Şenf geçen yıl Kudus'te temmuz \e eylul aylannda 21 Israıl- lı'nın olduğu ıkı bombalı saldınnın sorumlusu olmakla suçlanıyordu Şenf'ın dun yapılan cenaze törenı- ne yaklaşık beş bın Fılıstınlı katıldı Ramallah dakı morgdan ahnan cena- ze, El Bıreh kentınde toprağa venldı Cenaze töreninden once ve sonra Ra- mallah ve Beytullahım'de İsrail as- kerlenyle Fılıstınlı gostencıler ara- sında çıkan çatışmalarda en az 17 Fı- lıstınlı plastık mermılerle yaralandı 6 AYDIR SÜREN DAVA BtTTİ Papon a • Jün, 87 yaşındakı Nazı ışbırhkçısını ınsanlığa karşı ışlenen suçlara ortaklık ettığı gerekçesıyle cezaya çarptırdı MİŞEL PERLMAN PARİS - lkıncı Dunya Savaşı sırasında Nazıler- le ışbırlığı yaparak ınsan- lığa karşı ışlenen suçlara ortaklık etmekle suçla- nan Maurice Papon, on yıl hapıs cezasına çarptı- nldı Gıronde Ağır Ceza lahkemesı 87yaşında- Papon'u çok sayıda hudıyı toplama kamp- W gondermek uzere g altına almak \e tu- "Amaktan suçlu bul- duç yargıç ve dokuz sı v l Koluşanjun 18sa- a t S;n tartışmalardan soroPapon a getınlen cına >suçlamalannı ıse kabulmedı Sav^^ bın 500'den fazla Yudırnn toplama kamp'aa gondenlme- sıylesuçilglpapon'un 20 yıl hap-^zasına çarp- trnlmasın^yordu Sav- cılık,ıddıam e s ı n c ie bu Yahudılerden çoğunun gen donmedığını vurgu- lanıyordu Papon aralannda bın 560 Yahudının (bunlar- dan 223'ü çocuktu) top- lama kampına gondenl- dığı 1942-1944 yülanara- sında Bordeaux polıs teş- kılatının Yahudı Masası Şefı olarak gorev yap- mıştı Papon, savaş son- rası donemde de ust du- zey gorevlerde bulunmuş, Valer> Gkard D'Estaing hukumetınde Butçe Ba- kanlığı gorev ıne getınl- mıştı Mudahıl avukatlardan Aiain Yakoboviç "Ceza yeterli değiL, ama adalet yerini buldu. Ulusal tari- himizde onemli bır sayfa kapanmışör'' dedı Papon, son savunma- sında ınsanlık suçu ışle- dığını redderek "Bu ta- nım, Hhler ya da Pol Pot gibı canılere aıttir" dıye konuştu Almanya'da büyük kaçış • Bonn'da ellen kelepçelıyken polısten kaçmayı başaran bır Turk 9 saatlık operasyona karşın yakalanamadı BONN (AA) - Alman- Köysuren Bonn Ünıversı- ya'nın Bonn kentınde gu- venlık guçlennın elınden kaçan Mehmet Köysuren, tum aramalara rağmen bu lunamadı Almanya'nın Sıegburg kentınde pazartesı gecesı bırkadının şıkâyetı uzenne polıs tarâfindan yakalanarak gozaltına ahnan Mehmet Köysuren, oncekı gun Bonn da sorgu hâkımının karşısına çıkanldı Mahke- me tarafmdan beyaz kadın tıcaretı ve tehdıtle para al- ma suçlanndan hakkında tutuklama karan venlen Mehmet Köysuren, ceza- evınde yer olmadıgı ıçın ye- nıden Bonn Emruyet Mü- durluğu'negetınldı Ancak ellen onden kelepçelı Köy- suren, Emnıyet Mudurluğu onunde polıs otosundan ınerken henuz nereden bul- duğu behrlenemeyen bır sı- lahla polıslen tehdıt ederek kaçtı Koysüren yoldan geçen bır otomobılı durdurarak, Meckenheım kasabasına doğru yoneldı Görgu ta- nıklannın ıfadesıne göre tesı Tanm Fakultesı'ne aıt Meckenheım'dekı bır tanm alanında bulunan eve sığın- dı Polıs, tanm alanında bu- lunan ve bırkaç evden olu- şan bınalan kuşattı Bunun üzenne cep telefonuyla po— lısıarayankaçak elındere- hıneler bulunduğunu one surerek emnıyetkuvvetlen- nın gen çekılmemesı halın- de rehınelerden bırını öl- durmekle tehdıt ettı Polısın, tanm alanında yaptığı ve 9 saat suren ku- şatması evlere vapılan ope- rasyonla sona erdı Bonn polıs sozcusu, Köln Emnı- yet Muduru Winrich Gr»- nitzka'nın yonetımınde >a- pılan operasyonlar sırasın- da kaçak ve sözde elınde tuttuğu rehmelerm ızıne rast- lanmadığını açıkladı Soz- cu, Meckenheım'de ızıne rastlanmayan Koysuren'm yakalanması ıçın aramala- nn farklı bolgelerde aralık- sız sürdürulduğunu belırtn Operasyona Aachen, Bonn. Koln ve Maınz kentlenn- den takvıye polıs kuv\ etle- nnın geldığı gozlendı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog