Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

3NİSAN 1998CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eşref Bitlis'in varislerine tazminat • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay, 17 Şubat 1993 tarihinde kuşkulu bir uçak kazası sonucu Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis ile yaşamım yitiren Pilot Yüzbaşı Tugrul Sezginler'in varislerine 14.5 milyar lira tazminat ödenmesine karar verdi. Kemal İncel oldu • Haber Merkezi- Konutbirlik'e bağlı şirketler toplulugundan 2O.Yıl AŞ Genel Müdürü Kemal tncel, önceki akşam geçirdiği kalp rahatsızlıği sonucu kaldınldığı Internatıonal Hospital'da öldü. Eski banka yöneticisi olan ve 55 yaşında yaşamını yitiren İncel'in öliimü kooperatif kesiminde büyük üzüntü yarattı. Fatihte 3 bina yandı • Istanbul Haber Servisi - Fatih Kaleboyu Caddesi 139 numarada bulunan 2 katlı ahşap binada saat 04.00 sıralannda yangın çıktı. Büyüyen yangın, yandaki iki ahşap binaya da sıçradı. Itfaiye tarafından 1 saatte kontro! altına alınabilen yangında can kaybı olmazken binalar tamamen kül oldu. Özdemir'den açıklama • Istanbul Haber Senisi - Eski Bayrampaşa Cezaevi Savcısı Necati Özdemir, görev yaptığı dönemde Gönül Duman adlı mahkûmla aşk yaşadığı şeklindeki suçlamalan reddederek Duman'ın halen bulunduğu Kayseri Cezaevi'nden kendisine gönderdiği bir mektupta, aleyhinde ifade vermesi için kendisine baskı yapıldığını bildirdiğini söyledi. BektPik kesintisi • ktanbuJ Haber Servisi - Sarıyer bölgesindeki trafo çalışmaları nedeniyle bazı yerlere yann 8 saat elektrik verilemeyecek. 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek semtler şöyle: Nural Sitesi, Zekeriyaköy Koza Evleri. Kilyos ve köyleri, Rumeli Feneri, Kısırkaya, Gümüşdere, Garipçe, Uskumru Köyü. Büyükdere Kocataş üstü. tstanbul DGM Başsavcılığı'nca toplam 40 sayfalık iddianame hazırlandı Ağar ve Bucak'a 35 yıl istendiIstanbul Haber Servisi - Susurluk soruş- tUrması kapsamında dokunulmazlıklan kal- dınlan ve haklannda dava açılan DYP Ela- *ıg Milletvekili Mehmet Ağar ile Şanlıur- f'a Milletvekili Sedat Bucak hakkında IDGM Başsavcılığı'nca toplam 35 yıl hapis cezası istendi. IDGM Başsavcılığı'nca ha- ^ırlanan iddianamede, Susurluk'ta kaza ya- pan araçta bulunanlann saldın ve suikast si- lahlanyla yasadışı bir eylem hazırlığı için- de olduklan kaydedilerek "Kocadağ ve Bu- cak'ın, Çatlı ile aynı ortamda olduklan ve gerçek kiınligini bildikkri. adıgeçenlerin ay- n ayn ruhsatlı tabancalan ve korumalan yanlanndayken. aynı zamanda suikast amaçlı vahim nitelikte silah ve mermi taşı- malan ve birçok sahte belgeji yanlannda bulundurmalannın yasa\a aykın silahlı bir eylem hanrlığında bulunduklannın anlaşıl- diğı görülmüştür" denildi. Toplam 40 sayfalık iddianamede. Agar, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak. • DGM Başsavcılığı'nın iddianamesinde Susurluk'ta kaza yapan araçta bulunan Abdullah Çatlı, Hüseyin Kocadağ ve Sedat Bucak'ın saldın ve suikast silahlanyla yasadışı bir eylem hazırlığı içinde olduklan kaydedildi. aranan kişileri yetkili mercilere bildirme- geçirilen Ağar imzalı silah taşıma izin bel- mek ve görevi kötüye kullanmakla suçlan- dı. İddianamede Ağar'm, 7 ile 15 yıl arasın- da ağır hapis cezasına çarptınlması istendi. Bucak'ın da, cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak, aranan kişileri yetkili mercile- re bildirmemek ve vahim nitelikte silah bu- lundurmak suçlanndan 11 -20 yıl arasında ağır hapisle cezalandınlması öngörüldü. İddianamede Ağar'ın ifadesinde. Yaşar Öz'ün, yurtdışında istihbarat, operatif ey- lem ve faaliyetlerde bulunması için kendisi tarafından görevlendirildiği ve hususi pasa- portlann da bu göreve ilişkin verildiğüıi an- lattığı bildirildi. Öz'ün ise ifadesinde, veri- len görevleri devlet sırn olduğu için söyle- medıgi ifade edildi. Yaşar Öz'ün evinde ele gesiyle, Çatlı 'nın üzerinde bulunan silah ta- şıma izin belgesinin benzer nitelikte oldu- ğu da vurgulandı. Ekspertiz raporlanndan belgelerin üzerindeki imzalann Agar'a ait olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. İddiana- mede. Öz ve Çatlı gibi kişilere, yasalara ay- kın olarak yeşil pasaport ve silah taşıma izin belgeleri temin eden ve onlan haklan ol- mayan imtiyazlarla donatan. istedikleri mik- tar ve mahiyette silah taşımalanna ve kolay- lıkla yurtdışına çıkış ve dönüşlerine imkân sağlayan dönemin Ağar'ın bu suretle göre- vi suiistimal ettiğinin anlaşıldığı belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda, söz konusu silahlann kaza yapan araçta ve araç içinde bulunan kişilerin elin- A Takunı'na Hekimler. Savaş Ay'uı sunduğu A Takımı'nda "SSK DosyasT adıy- la yayımlanan programı protesto ettiler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçfleri Sendikası" (SES) Şişli Şubesi ve Okmeydanı Hastanesi çahşanlan. dün hastane poliklini- ği önünde yaptıkları açıklamada, programın yanlı olduğunu savun- dular. Hekimler, "Yayında SSK hastanelerinin hangi şartiarda hizmet verdiği açıklanmalıydı. Tuvaletlerin fiziki durumunun modernizasyonu ve temizliği için gerekü ödenek ve insan giicii ihti- yacı giderilmediği için kullanıl- maz halde ounasınuı sorumlusu çaJışanlar olarak gösterildi. Ov sa sorumJu. hükümetlerdir" dediJer. (Fotoğraf: SAADET USLU) de ne amaçla bulunduğunun açıklanmadı- ğına dikkat çekilen iddianamede, bu silah ve mermilerin genel müdürlükte bulunması ge- reken dönemlerde, Öze! Harekat Dairesi Başkanvekili'nin tbrahim Şahin, Emniyet Genel Müdürü'nün de Mehmet Ağar oldu- ğu hatırlatıldı. iddianamede, ErtaçTînar'ın sahibi olduğu Hospro adlı şirketin 80-100 milyar değerindekı silah ve malzemeyi em- niyete hibe etmesüün mümkün ohnadığı ve yasal prosedürün işlemediği kaydedildi. İddianamede, Bucak'ın, Ankara DGM Başsavcılığı'na verdi|i ifadede, Hilton Ote- li'ndeki buluşma ve görüşmede, Hüseyin Kocadağ'ın Çath'yı tanıdığını gizlediği, hatta aksini ifade ettiği belirtildi. Bucak'ın bu ilişkiyi gizJemeye çalıştığı kaydedilen iddianamede Bucak'ın koruması Mustafa Ahunok'un ifadesinde Kocadağ'ın Çatlı 'yı uzun süredir gerçek kimliğiyle tanıdığının ortaya çıknğı bildirildi. Kocadağ'ın Çat- lı'nın silah ruhsatı için referansının bulun- masının da bu birlikteliği kanıtladığı belirtildi. Sami Hoştan da tDGM'ye verdi- ği ifadesinde Hilton Ote- li'nde Bucak ve Bucak'ın korumalan Avhan Çarkın ve Oğuz Yonılmaz la yemek yediğini söyledi. Korumala- nn Çarkın ve Yorulmaz'ın yanında bulunmasının Bu- cak tarafından araştırmanın her aşamasında özenle giz- lendiği öne süriildü. iddianamede, Türkiye'de katliam sanığı olarak aranan bir kişi (Abdullah Çatlı) ile görevi aranan bir kişiyi ya- kalamak veya derhal güven- lik görevlilerine bildirmek olan üst düzey bir emniyet görevlisi (Kocadaf) ve bir milletvekilinin (Bucak) ay- nı ortamda olmalannın, özel bir kasıttan kaynaklandığı belirtildi. Demirel, Koçaryan'ı uyardı 'Azerbaycan toprağından çıkın' ' 3 1 M a r t A y a k I a n m a s ı ' p a n e l i 'Demokrasihalka mal oldu' Istanbul Haber Servisi - Türk Islam dünyasının Atatürk'e teşekkür borçlu olduğu belirtilerek "Atatürk sayesinde Miislüman bir iilkede laiklik ve demokrasinin kök salarak halka mal olduğu" belirtildi. Izmit Büyükşehir Belediyesi, lzmit. Atatürkçü Düşünce Demeği ve Kocaeli Yükseköğrenim Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri "31 Mart AyaklanmasT konulu panel önceki gün Izmit'te yapıldı. Bogaziçi Üniversitesi Ogretim Üyesi Prof. Dr. Suna Kili. "Laiklik dısuıda demokrasi fikri de. çoğunluğu Miislüman olan Türkiye'de halka mal olmuşfur ve bu açıdan Türkıye tüm eksiklikJerinc karşın öteki Miislüman ulkelerle kıvaslanamayacak kadar ileridir. İslam dünyası bu yüzden Atatürk'e iki temel teşekkür borçludur" dedi. Şair-yazar Nurer Uğurlu da 31 Mart öncesinde ve sonrasmda döşenen taşlann bugün sonuçlannı verdiğini, gelinen noktada herkesin payının bulunduğunu söyledi. Günûmüzde irticayı körükleyen ve destekleyenlerin o günlerin uzantısı olduğunu anımsatan Uğurlu, "Atatürk, cumhuriyetin ilanına 8.5 ay kala ilk kez Izmit'te bu görüşlerini dile getirmiştir" diye konuştu. Eğitimci-yazar Neşe Doster ise "Türk kadını eğer İran, Cezayir, Afgan kadınlanvla aynı yazgıyı paylaşmıvorsa,geldigî noktayı Atatürk'ün aydınlanma devTimine borçludur. Kemalist devrim bayan bilün insanlanmızın araştırmalannda, Bergamalı kadınlann savaşunlannda yaşamaktadır" dedi. SERKANDEMtRTAŞ VAN - Gumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Erme- nistan'da devlet başkanlı- ğı seçimini kazanan sertlik yanlısı faşist Iider Robert Koçaryan'a ciddi uyan- larda bulundu. Ermenis- tan'ın, işgal ettiği Azeri topraklanndan bir an önce çekilmesini isteyen Demi- rel, "Akıllan varsa hemen çekilirler. Türkiye, bölge- nin istikrarsızlığa sürük- ienmesineizin vermez" de- di. Erken seçim tartışma- lanna da değinen Demirel, "İstikrarlı hükümet kuru- lacaksa seçime gidilmeli- dir" diye konuştu. Demirel, 80. kurtuluş yıldönümü kutlamalanna İcatılmak üzere dün geldi- ği Van'dan, Ermenistan'da yapılan seçim sonunda devlet başkanlığma getiri- len asın milliyetçi Koçar- yan'a sert uyanlarda bu- İundu. Nahcıvan Özerk Yöne- timi Meclis Başkanı Nasıf Talimoğlu ile birlikte as- keri birlilderin geçiş töre- nini izleyen Demirel, hal- ka hitabı sırasında Türki- ye'ye ve Türklere karşı olan 'kem gözleri oyacak- lannı' bildirdi. Demirel. Azerbay- can'ın sevincinin de üzün- tüsünün de Türkiye tara- findan paylaşıldığını belir- terek bu ülkenin toprakla- nnın yüzde 20'sinin Erme- nistan'ın işgalinde oldu- ğunu anımsattı. Van'da kutladıklan Kurtuluş Bay- ramı 'nın aynısmı çok kısa süre sonra Azerbaycan'da da kutlayacaklannı belir- ten Demirel, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet, bir miUettir. İkiz devleUerdir" dedi. Azerbaycan topraklan- nı işgal eden Ermenis- tan'ın bir an önce geri çe- kilmesi gerektiğini kayde- den Demirel, "Akıllan varsa hemen çekilirler. Türkiye banşçı bir iilke- dir, ama bölgenin bir fela- ketleistikrarsızhğa sürük- lenmesine de izin vermez* diye konuştu. Diplomatik kaynaklar, Demirel'in bu çıkışınm, Koçaryan yönetimine ilk ciddi uyan olarak algılan- ması gerektiğini, yeni Er- meni yönetiminin yeni gerginlikler yaratması du- rumunda bunun, Türki- ye'yi tamamen karşısına ahna riskini de beraberin- de getireceğini kaydettiler. Demirel, gazetecilerin güncel gelişmelere ilişkin sorulannı yanıtladı. Kendi cumhurbaşkanlığı döne- minde 5 yılda 6 hükümete yetki verdiğini anımsatan Demirel, "Seçim, Meclis vehükümet çıkarmak için yapıkr. Seçim Meclis çıka- nr. hükümetçıkarmazsa o istikrarsızüktu-" dedi. Y a s a T B M M d e k a b u l e d i l d i Verginumafdıgünlerbaşhyor ANKARA (Cumhuriyetj ımmın yasa kabul nca nlması lumarası yasanın Vergi kimlik numarasmın yaygınlaştınlmasına TBMM Genel Kurul edildi. Maliye belirlenecek işlemle: sırasında vergi ki kullanımını zorunlu. - Resmi Gazete'de yayıml/yü rürI üğe girmesiyle noter ve^ isjenıleri. trafik tescili, çek alı bankacıhk hizme ahmında vergi num zo TBMM Genel Kuru başlavı, görüşmelefP ''' e r - - muhalefet ettil/ a s a i l e getirilen düzenP l e r ö z e t ' e 5öyle: • Malive Baka^' nca belirlenecek i kullanımı, i\e pasaport I bildirilmesi ale gelecek. ı önceki gün işlemlerin yapılmasında. herkese, bakanhkça bir vergi kimlik numarası verilecek. • Noter ve tapu işlemleri, trafik tescili, çek alımı ve kullanımı, bankacıhk hizmetleri ve pasaport ahmında vergi numarası bildirimi zorunfu olacak. • Yasal zorunluluğa rağmen vergi kimlik numarası olmaksızuı işlem yapan kamu görevtileri ile vergi kimlik numaralaruu gizleven ya da sahte beyanda bulunanlar hakkmda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verileeek. Bu Idşiler hakkmda avnca Vergi L'sul Yasası'nda öngörülen yaptınmlar uygulanacak. Yasada yer alan geçici madde ile de yasanın yürürlüğe girmesinden önceki işlemler kapsam dışı tutulacak. Rahmi Gümriikçüoğju toprağa verildi Önceki gün yaşamını vitirtn emekli Büvükelçi Rahmi Gümrükçüoğlu. dün Teşvikive Camii'nde öğleyin küınan cenaze namazının ardından Veniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Teşvikiye Camii'ndekl cenaze namazuıdan sonra Gümrükçüoğiu için bir dakikahk saygı dunışunda bulunuldu. Cenaze törenine, Gümrükçüoğlu'nun eşi Elçin, oğlu Benice, tan EMn, yakınlan ile tstanbul Yalişi Kutiu Aktaş, Istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir, eski başbakanlardan Bülend Ulusu, feshedilen SHP'nin Onursal Başkanı Erdal tnönü ile aralannda emekli suba>1ar, eski poutikacılar ve is düm«smdan tanınmış kisfler kaüldı. (Fotoğraf: UCÛR DEMİR) ı^mv^Mf^^ METROPOL 425 74 78 GALERIA 459 03 10 BAŞAK 215 15 76 KUMLUK 234 61 21 SAHAY 321 OO 06 GARN1ZON 412 4619 Ankara Adana Bolu Bursa Trabzon Gölcük îkfolao lo' 1 5 3 0 " 1 7 3 0 - 1 9 3 0 - 2 1 30 AVCI Balkan Naci Islimyeli 4 Mııri - 4 Nis;m ACKiirk Kültiir Mork^"^' -S;m;ıl (ûık l l l . O l ı )<> l l l ) y. mimar hattat ALİ TOY HAT SERGİSİ 23 Mart 1998-4 Nisan 1998 Yer: Taksim Sanat Galerisi Cumhuriyel Cad. No: 24 Taksim/IST. Tel: (0212) 245 20 68 (Pazar hariç hergün 11.00-19.00 arası agıklır) Kultur ."i| t l Sanat U§ Jtenlar,n,2 /|\| l 293 89 78 û (3 hat) •; I YÖNETMENIN EROEN KIRAL 'Ava'yı anlabycr: Herkesin tnrbirım tûkettığı ve yok ettiği bir dünyada gûdüsel yaşanı- yor ve ö*ûm kol geaiyor Yaşamla üim laral değıl, lerams imbmnı la mamlıyof, kördüğûra otuyot Bu kördüğûmü açan tek bir anahlar var Seks Rastlantıların bir araya getrdiği du- rumlanJan uçış yok. Kader oyunu- nun oynuyor. Bir bilgısayar oyunu gibi, bıri dûğmetefe hükmedıyor Cınsetlik lop(umumuz pçın halâ bir tabu 'Avcr tabuları yıkıyor Insana kendı duyguiarını ve ınsana msanı öralıyof •Avcı" cıddıyelien uzak-kara mızah- la-anlston cıddı bir öykû. İlk öyiuide avcı kadına îulıduf Ikmcı öyküde ise kadını ele geprmek tul- kusu ağır basar llışkılerdekı sınırla- rı büiûnüyle ortadan kaldifmayı yeğledığımiz "Avcı'da aşktan mejMen çok herkes tnrbınnı yok el- m«ye ydnelık davranışlar çınde Kan, koca ve avtanın, tjrn duygula- nmn. arzulannm sonuna kadar gıi- tiklennden rverelere varacaklarmı göslermeve çalışlığım ve doğrusu öncekı lıimtenmden fark/t, yûksek harafelte bir fılm ortaya çtktı. kadı- nın ırzına geçibnesı fanlezisınden, şıdctete dönûşen Mdanızlık belırtı sıne ve her çeşit cınsel lerore ka dar Insanlar pefçekteri lartlı atgıto ve farklı aktarır "Avcı'nın kaynağı Anadoludakı bir kaym ormanında üç tuşı arasında yasanmış t»r oJay- dır. Zaman çınde, yöre msanlarının duyduklarmı ba?ka/arına kendı yorumlarıvla aktarmalarından dolayı öykû bir efsane haSni almış- KÜCÜK f E SADRİALIŞIrYATROSU "ALLAHAISfv'RLADIK CUMHÜR'ET"^Ya/an: sl-.I.IM | | IKI V»m A I I V r '/x NAT\t'..\N SES_I885 ORTAOYUNCULAR 293 89 78 (3HAT) İSTİKLAL CAD. N0.140 TEL: 251 18 65-66 FAX: 0212.244 43 27 KÖKSAI. E N C İ İ P r l v v < OZTINA 10. i-îNısanSaal:2i.l5 ^ = ^ v 11.12 Nisan Saal: 15.00 /r E r E S H li PUstn 1 KüçükSahneAtlasSınemast f*: 209 Beyoğtu (t , „ „ . J GişeTebO-21212923919 Nfc-ft^r EFES Pilsen 'in kültü a n a t a ka 'kıları artarak surecek. Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA Cuma 21.00 C.lesi 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 KûHûr Bakanhğmın Karkılanyia T.C. Kültür Ferhon Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Salı 21.00 Ferfıan Şensoy FELEK BİR GÜN. SALAKKEN. Çarşamba 21.00 İSTANBUL V L E T OPERA ve BALESI R Rodge' - H arnmersteln II VE BEN al 2 percte Orkesıra Şefi s « r A L ? I N ' s a h n e y e Koyan HskJun DORITCN nan«sı 15 30 5 M S l 20 00 4 W t s g r nan«sı 15 30 > 5 Mayıs Salı 20 00 DOĞARKEN TRIPTYCHON EMRİVAKİ m Harita elinizde Istanbul cebinizde... | Zamanı doğru kullonmak isttymtlerin.. uu/suuiARAsr ^vr&s soronların... İSTANiuiFiuı Fihrist kaybedenlerin... ' O T V " / ^ ^ S i n e m ° Mkunlarının... Tiyotroseverlerin... | Resim seçenlerin... Sergi gezerlerin... İSTANBUİÜÖJ Cafe-bar müdavimlerinin... Boğaz romantiklerinin... içinden kaytaranların... Kenrli profesyonellerin . { Kentin öteki yüzüne geçmek isteyenlerin HARJ T A S I modern bale 1 * bslt 1 V*"** modern dans 1 perde Itak f Saya V M t a k W A !*"" M Ü I * *"EU US Koreografı ve Koreografi ve Koreoflrafı ve Sjlroye Koyan Sjhneye Knyan Sahneye Koyan Geyvan « : MILL R K l a t 0 ZANELLA *y«m *SLAN rt Ntsan Cumanesı i s 30 G. Puccini TOSCA / opera 3 perde O r k ( $e(i Antonlo PİROLU ' Sahneye Koyan Y»kti KARA \ Nîsan Pazarîesı 20 00 30 Msan Perşembe 20 00 B. Smetana Ş NİŞANLI komik opera 3 perde /ra Şefı Ok«n O£HİRİŞ ı Sahneye Koyan Sûm»ray ARIMAN 15-29 Nton Çarşamba 20 00 • 1 t W.A. Mozart SİHİRLİ FLÜT opera 4 perde Orkeslra Şeli Sefd»r YALÇIN Sahneye Koyan Yekt» KARA 16 Nısan Perşeınbe 20 00 MÜZİKALLERDEN SEÇMELER müzikal gösteri 2 bölüm l û r * Y6nelmem Eljad BAGIBOV" Saftne Ogzenlemesı Sümeray ARIMAN 3 17-24 Nısan Cuma 19 00 HALDUN TANER KABARE İfTANBUL'U SATIYORUM F+5 1 Nltan Ç»r|»mlı» 15.00 / 4 Hlıan C.teıi 14.00 NÖBITÇİ TİYATRO'ya *"ovta üğrmnd alınacaknr. Jletişim veAbonelik için Tel. (0 2I2) 296 82 41 (Pbx Biletler Atalürk Kültür Merkezi gışelennde satılmaklad/r A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 TC KOItûr Bakanhflının Katkılarıyla Tiyatro Stüdyosu BalkonJean Genet Çeviren - Yöneten Başar Sabuncu Sahne Tasanmı Duygu Sağıroğlu Giysi Tasanmı Sevim Çavdar Müzik Selim Atakan 17 Nisan Saat:20.30 Maltepe Yayla Sanat Merkezi Bllgl İçin Iel:0.2163i3B9?0-21 Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğfu Derya Alabora Salih Sankaya Bülent Yarar Şebnem Sönmez Celal Perk Güven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçik müzlJcli Çocuk Oyunu Vazan A. £. Gredianus Çeviren Can Gürzap Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nda. Her Cumartesi-Pazar, SaaU 11.00 AU Poyrazoğlu Tiyatrosu Oğuzhan Cad. No: 19 FINDIKZADE/İSTANBUL Öcmsiz davetiyeler çevre Akbank şubeierinde Yöneten Marietta Rohrer-/pekkaya Şarkı Sözü Şahine Haüpoğlu Müzik Mehmet Pervez Dramstuıjl Çetin îpekkaya Dekor Banş Dinçel Kostüm Aysel Doğan, Tugrul Arsever Oynayanlar Hayrettin Arslan, Suat Sungur, Özdemir Çiftçioğlu, Vural Bu/du. Güneş Sağırosmanoğlu, Dolunay Soysen AKBAIMK Ç o c u k l a r ı n d a S e v d ı g i B a n k a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog