Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3NİSAN1998CUMA SINAVA DOGRU TÜRKCE 1) Asatıdakı c*«Wtnn hangisinde Wr anlaom bozuklugu yofcfiiü A) Bu poşette yaklaşık olarak net Qç kSo portakalvar B) Ojjretmenın anlattıklanm can luılagı *t dMyor önem venyordu C) Onun bu denlı çekmgen otefcıleoeflm tah- minedemezdı D) Sokak çoculdanna yartıma otuyw *">• yordu E) Annesını babasmı çok sevtyor evışlerin- de yardıma ofuyordu 2) Asağıdakı cumtetenr hangmnde aynı an- tama gelen sozlenn btr an»da kuilamkna- sından dogan bır anlatım bozuklugu var- dır? A) Aşağı yukari *ı üç yaslannda bır çocuk annesmı anyordu B) ÇocuklafB ınsan sevgısını asılamak stı- yorsamz paylaşmayı öğredn C) çocutdar hangı Maplan sevıyorlars» bırakın da onlan okusuMar D) ÇocukJardafikrenve bedenen geişme beslenmeyle dogru orantılıdır E) Ne çocuklan ne de buyulden gflrecek halım var 3) Asagıdakılerden hangmnd* virgul kaMı- rılırsa cumlenm anlamı degtşır? A) Insanlar gıt» kentler de hep değışıyof BJBeUedıJınsoraıca utaşacaksın ve çok mutkı otacaksın C) Küçök, sedmn üstünde sessa sessa ağlıyordu DJBütunbırpazargtınünu uyuyarak geçır- dı E) Hastaneden hızlı adımlaria pktı 4) Atagıdaki cumMefd* kultanıtan HdtMM- tofilen hangısı «ntkmdir? A) Gerçek suçtuyu bulmak pçın rıepsıyle tek tekkonustum BJTraliktakanıklığınıbahaneeöım amaas- lında toplantıya büe Me geç kakfım C) Akdentz ve Egede çok olan zeytm agact- na buralarda az da olsa tek tuk rastlanı- yor D) Anlcara ya gide* onunla sık sık mektup- laşıyoıuz E) Onlverslte ögrenalennin pekçogu Ingflız ce yı çat pat konuşabıliyor 5) Atagıdakı cumlelenn hangısmde "onu" •azcuJUmln aulması inlatmı bozar? A) Tartadakı 9 yanda bırakamazsın onu trtrmek zonındasın B) Bu kıtabı dun de sormuştun onubutur- samsanahaberyollanm C) Onunla ılg* duygulanm çoktan dejıştı ama onu Ozmek ıstemetSfiımden susu- yonım D) Bu olaydan sonta tıcan ıtıbannı kaybettı onu kazanmaya çalışıyor E) Kıtabımı yenıden dûzenledtm onu 6) Aşagtdâkı cumlelenn hangamde Mr anla- om bozuklugu yofctur? A)0 mahalleye taşınalı ben onu hıç g&rme- dım B) Babam Sldugunde aşojı yukan lam on dtti yaştndaydım C) BecniB ıçm bunca dıdınmenıze karşıltk stei sevındırecek bir şey yapmayı düsuneme- dtnt D) Günesın cayır cayır yakmasma tartadakı zorlu çalışmaya aldırmazdtm E)HeranyapJıgıry*ktenbahsedbror besı- mıza kakıyordu 7) •Çocuklugunun oeî** e v e u 2 u n u z u n b a M l ve lanto ' cumlesındekı anlatım bozuMu- ğjnun nedenı a|»Jıd«la(eTdefi lnnglıi- dir? A) özne etaridft B)NesneekskHğı C) ûzne - yffldem uyBunsuzKıju D) Gtnksu sozcüfc kullanımı E)ZaftOmleaeksıkHğ> I) Hw sınttçunız kendı ulusunu temsıl etUj)n unutmamah CtMnmdtkı ınlam yt antaftm OoaıkJu- Junu gıdtnntk tç»n aşâ^ıdilıKtnHn hnt- gısı ylfMİmalıdır? A) -Unutmadr sazouflûnden Once h»ç ku(» nılmalı B) "Sanaipmız' sozcuflunden so«a vmjûl kuMnımu CVHef sflKugfi yerine "Nçbır- sozcagu geMma« D) -EtbOmT sözcüjü y«1ne •edecegmT söz- cugunO gebrmelı E) 'Sanatçirmz' Sozcflgi) yerine 'sanatçilar' sozcûgû getınlmelı 9) Aşagıdakı cUmklenn hangnınd* bır anla- om bozukluğu yoktur? A) Tıyatro konusunda az y» da hıç btkjısı oknadıgından yorum yaparmyoıdu B) Bu programın sonunu merak etnek suyorsanız bcl ızlemeye devam edtn C) Zınorieme kazalarda hayatta kalma olaw- ı.x. — M» m^kaâ kmlma u n t ı vUZri* eHfdff'141 yadas«Wllu*™*»'wyuz<Jee*rt O)0nuhıçkıtmesevnıiyor ona tıer fıtsatıa sen yalanasın diyor E) Hertıes savajlan kaçıyor Nçtanse sava? ıslemıyot 10) A?a4«lakı cumletenn hınjıain* Wr anlatım tjozukluğu vardır? A) Yavaş yavaş vucudufiı soğuja ahşıyor B) Yazann aklından geçenien ancak onun gûncelennde bulaDılınz C) Beledıye otobuslennde otobüsünOn sıralannı gazıtere ayıtmıştor DJAkhma aradıflınıız muMaaöad içm enJıöımilânBeldlvenJıöımilânBe E) Her yaşoünunde koeim«ı pMtomn İMO- ne mumlar dıkıHrdı 11| Asaâtdakı cümlelenfrn hangMndt dayım kaltbmın dnında kulUntlmntif? A) Aradan geçen ıkı yıl ıçınde tepeden tımaga degışmıştı BJEvedündüjûmde sM «kmuş kedı gıbı odasmda otunıyonju C) Uzun amandan ben peşmde koştuju gerevlıden belnelen alaimnn5»ı D) Ona çok guveranm nef akmlıh dunınv da elımden katdırmışlır E) Sınavlann sonuçlanra dört gtole bett- yonız 12) Afaftıdakitefden hangiıimH -gen' ıtecO- junün cümtodMi çıkanlma* ">la* d>nlnıa$ına yol açmaz? A) Gen kalmış lophınilanla yaşam sMndar- dıduşOktâr B) Bu kad« tedavıye karşın günden güne gengıdıyor C) Son derece gen düîuncelenvle buHındu- gu ortamı Utsalaştırtı D) Bugflne kadr hıçt* stegımizı gen çevirmedı E) Dun akttği eşyalan gen gönderdı 1J) Bır sizcüflûn gorevı açıstndan bulunmaa gereken yerde kullanılmaması anlatımı bozar Atagıdakı cumtelertn hangmnd* bOy* bır anlabm bozukhjgu vırtır? AJKerçc* azdanolur B) Muzedekı gıyaler çok ıkyrm çettı C) Son günlerte çok sıkıntılı lw halı var D) Smıfla en çok hatayı 0 yapar E) 0, çok yemege duşkun »r nsandi 14| AHgKlakı cumtelenn ranpmnd» antaHm bozuktuBuvartbr? A) Kaç gûndür yaptıOnnız aralıkaz çalışma. hepmiîi bunalttı B) Neşe vena şeyterte de uğraşmayalım gülmearıt unutmayahm C) Yapılan çalışmalann çoğunda yanlışitk- lergftrulda 0) Yazıtan sorular akşam gözflen geçırildı E) Herjünûmuz b* oncetanden bır adım Snde olmalıdır 15) Ermnomi Meydanmı lurosayan çopter ı ıı II! IV V Yukandaki cumlede numaralandınlmış tazcutdMfkn hjnflnîran yanlı? kulUnıl- ımsı «fltaOm bozukluggna ned«n otmuş- tur? ) D)IV B)tl E)V C) llll 16) Afagıdakı cUmleterden hangnınd* anla- tım bozukluğu vardır? A) Yakup Kadn nın Turk yazmında önemll bır yen vardır B) Kompozısyonun ıkı Cnemlı öğesı yazım ve anlatımdır C) Farkb turierde kıtap okumanın haşanlı olmada Snemlı bır yen vardır D) Insarrtann kotu alı^tanlıklar edmmesınde lejevızyonun buyük kalkrsı vardrr E) Müştenter arasında aynm yapılması ustışmalara neden oklu 17) A^ağıdakı cumlelerden hangısındt anlatım bozukluğu voktur? A) Dostlara yardım eder karşılık bekle- fTtezdı B) Bu elbtseyı geçen yıl dıkınmıştım C) Kaymakam ve dört köyun muhtaıian benı kar^ladılar D) Itır kokulu dajlar ve denız bana hatırtatıf E) Ajaçjan budarmf ve bır kenara yığmıştık 1<) Afağıdakı cumletenn hangumdc arUam belırsızlığı yoktur? A) Yaşii luşının kusurlannı ba^ışlar B)Oevel>ergungelırdı C) Şu oyuncağını almaya grttı D) Sakallı adama çok bağınyor E) Arkadaşlannı gençlerden seçerdı 1») Uğrunda «ecek bırşevmız yoksaju şgm I II III ysjam mflcadetes tçm uygun olmad^ımzı IV V göslenr Yukandaki özdeyışte hangı sozcuk çıka- nldtgında cumlenın anlamında daralma otmaz? A) I B) II C) III D) IV E) V 20) Başfcalannı bilenler afcıllKtıriar ama kendıle- nru Menler datia akıHKJırlar Başkalannı kontrol edenler kuvvetiı olabılırie' ama ken- dıtermı kontrol edebılen çok darıa guçludur Yukandaki anlatım bozuklugu ne ıckılde gıdafiiebıbr? A) 'ama' bajıaçan çıkanlarak B) 'daha' edaUan çıkanlarak C) 'bılenler' sozcugunu 'btlen' yaptlarak D) 'çok' sözcüğu çıkartılarak E) 'edebılen' sözcujune 'ler" ekı getınlerek TARİH 1) Aşağıdakı savaşlardan rıangısı Buyuk Selçuklu Devletı'mn kuruluşunu kesın- teştırmıştır? A) Malazgırt Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Katvan Savaşı 0) Mifyokefeton Savaşı E) Pasınler Savaşı 2) Arudolu dakı ılk Turk sryasal örgutlen- melen, aşagıdakı donemlenn hangısnde başlamıştır' A) Buyuk Selçuklu Devtetı B) Anadolu Selçuklu Oevletı C) Osmanlı Impaf3torluğu 0) Karahanlı Devletı E) Gaznelı Devletı }) Afagıda eşkştınten Anadolu TUrkmen Bcylıkten'nden hangılen Anadohı'da kunıUn ılk beyiıklerdendır? A) Menteşe - Dartışment - Saltuk B)Saltuk Mengucek - Sarunan C) Danışment • Mengucek Saltuk D) Saruhan Merrte^ Candar E)Artuklu Mengucek Saruhan 4) Afajıdakı devletlerden hangısı, Buyuk Setçuklularda goruldugu gıbı Abbası halıfesım hımay*s>ne almı; fakat onu d«vl«t ışlenne kanstırmamıstır? A) Samanogullan B) TukınoguHan C) AkşıBer D) Akkoyunlu Devletı E) Memkık Devletı 5)l Pasınler II Malazgırt III Katvan IV Mıryokefalon V Yassı Çımen Selçuklulann degışık d«vletlw1« yaptıkün bu Mva?lardan hangısı, Selçuklu tarmm- de olumsuz bır ozellık U$ır? D)rv E)V C)ltl I) Abbası fıalıfesı Buyuk Selçukhj Sultanı Tujrul Bey'ı "Dogu nun ve Batı nın Sultanı' ılan etmtştır Bu durum afagıdakı yargılardan hangı- tını dtsteMevan bır kanıt olabılır? A) Abbaslenfi guçkı oUugunu B) TOrtlenn Islam dunyasının fıılı konıyucu- suolduğu CJ Turkteraı Bızans 1 yendığı D) Sryası önderlıg»! Selçuklularda otduju E) Dmı öndertgın Selçuklularda oldugu 7)1 Otkenmhükûmdaraılesıneaıtolması gelenegt II Merkezı otonte zayıflayınca atabeylık tes- kılatının etkıien III Batımlenn çalışmalan Bu tanhsel oigubr »ftğıdıkıhrtSen hangı- t i n t yol tçımftır? A) BuyukSelçukluların yıkılmasına B) Anadolu Selçukluların zayıflaması C) Aboasıleraı sınırtannı geraşletrnea D) Türkmenlenn kustunılmesme E) Venjt memurtannm hafta kötu davranma- sma I) Turk Tanhı ıçınde, Turtuye tanhı'mn ozel bu önemı vardır Bu tanh atagıdakı otty- lardan hangnıyle başl»tılır? A) Malazglrt Savaşı B) Dandanakan Savaşı C) Pasınler Savaşı D) Osmanlı Devletı nın kuruluşu E) Mıryokefalon Savaşı «) Anadolu Selçuklu Devletı Buyuk Selçuklu- lar gıbı bır mparatorluk halıne gelememışlır Bu gelışmede afagıdakılenten hangı» lemel etken ohnuftur A) Veraset ststemı B) Baba Ishak Ayaklanması C) Haçlı Seferlen D) Mojol Istılası E) Beylıklenn kurulması 10) Anadolu Selçuklu Devletı nın zayıflaması- na yol açan gelısmderden Bın Haçlı sefer tendır Bunun dıfında Anadolu Selçuklu Devle- bnın otontMinın sarsılmasına ve Mojol egemenhğı altına gınnesıne yol açan gelışme a$agıdakılerden hangıııdır? A) Harzemşahlarla yapılan Yassıçımen Savaşı B) Hıanlılarla yapılan Kösedağ Savaşı C) Gaznelılerle yapılan Dsndanakan Savaşı D) Karahıtaylılarta yapılan Katvan Savaşı E) Tımur Devlıtıyle yapılan Ankara Savası II) Anadolu Selçuklu Devletı nın zayıflanu- sında ve Kösedağ Savaşında yentlgıye uğramasırtda etkılı olan Turkmen ayak- lanması hangısıdır? A) Celaiı Ayaklanması B) Şahkulu Ayaklanması C) Baba Ishak Ayaklarunası D) Oğuz Ayaklanması E) Kutatmış Ayaklanması 12) AşağKtekılerden hangısı 1176'da Ana- dolu Selçuklu DevletıVle, Bırans arasın- da yapılan Mıryakefalon Savaşı'nın ozel- lıMennden bındır? A) Anadolu nun Mûslurranlaşmasını hızlan- dırması B) Anaoolu Turk sıyasal bvipğınm kuruknası C) Anadolu da Türk sıyasal örgutlenmelenn başlaması D) Turklenn Anaflohjya yerleşmesmın kesın leşmesı E) Anadolu Selçuklu Devletı nın yıkılısını tıızlandınnası COCRAFYA 1) Bır akarsu kaynak bolgesınde aldığı suyun , çok azını denıze , ulaştırabılı- yorsa bu akarsu ıkJ ılgılı aşağıdakıler- den hangısı soylenebılır? A) Tanm ıçın elvenşsız olduğu B) Kar sulanyla beslenmedığı C) Buharlaşma ve sızma ıle çok su kay- bettığı 0) Çevresınde gemş düzluklenn yer aldığı EJ Eğımjn 32 akış hızımn yavaş okiuğu h>n Yukanda akım grafığı venlen bır akarsu ıçın asağıdakıterden hangısı soylene- mez7 A] Yaz mevstmınde akımın azaldığı 6) Yağısların yağmur sekfınde olduğu C) En çok syyu kışın akıttığı D) Yağış rejimmın duzenlı olduğu E) Sonbahar mevsımınde akımının arttığı 3) Bı- akarsuyun yıl ıçındek, değı^mlen rejım belıfer Aşagıdakıterden hangısının, akarsu reıım duzenlılıfiı uzennde payı en azdır? A) Buharlaşma B) Kaynaklar C) Yağış nıklan D) Vadının şeklı E) Toprak cınsı 4) I Buhariaşmanm fazla olması II Yatak eğımının fazla olması III Yatağm geçmmlı tabakalartan oluş- ması IV Taşıdığ yük mıktannın az olması V BesJendığı kaynaklarm bol olması Yukandakılerden hangılen akarsu akımının azalmasında etkılıdır? A) I ve III BMvelV CJIIvelll D) I ve V E) III ve IV 5) Denız sevıyesınn alçalıp, kıtalann yük- selmesı ıle bır akarsuyun yatagın ysnıden kazmaya baslamasına neden olur Bu oluşumun sonucunda, aşağıdakı- lerden hangısı gerçekleşır? A) Akarsuyun akış hızı azalır B) Taraçlar otuşur C) Akarsuyun aşındırması azalır D) Akarsu yatağımn eğımı azalır E) Akarsu yatağım yanlara aşındınr 6) I Savan II Ortakuşak oKyanus III Ekvatoral IV Muson V Akdenız Yukandaki ıklımlenn goruldugu bolge- lenn hangılennde akarsulann rejımlen daha duzenlıdır? A) I ve III B) II ve III C) II v IV D) III ve IV E) IV ve V 7) Akarsuyun bır kesıtınde bınm zamanöa geçen su mıktarna "akım" denır Asağıdakılerden hangısı, akarsu akı- mını etkıleyen faktorlerden bın değıldır? A) Havzaya duşen yağış mıktan B) Toprağın geçınmlılığı C) Buhartasma mıktan D) Beslenme durumu E) Vadı şeklı 8) Akarsuyun koHarıyla tnrlıkte sulano topta- dığı bölgeye "akarsu havzası" denır Akarsu havzalannın darlığı, aşağıda- kılerden hangısının etkısıyle en fazla ılışkılıdır? A) Su böiumu çızgısıyle B) Yağış rejımryle C) Yerşekıılenyle D) Denge profılıyle E) Denıze yakınlığıyta 9) Yanda kesıtı venlen akarsuyla ılgılı olarak aşagıdakılerden hangısı sovlenemez? A) Menderesler çızerek aktığı B) Havzasmın sağ tarafa doğru genışle- d * C) Sol tarafta sert kayaçlann oMuğu D) Havzasmın çok genış olduğu E) Yatakia taraçalann ol-nası SOSYOLOJI 1) Apk smıf tabakalaşması gonılen loplumörd» MsanlarsınıfvestaKdegiştnbılıner Dogus- tan gelen statulenn yennı edın*7»s statuler alır Buna gore, a^agıdakılerden hangıunın var- lığı açık smıf tabakalifinatı görulefi bır loptum yapısına «ykındıf? A) Meslekı fartdılaşrna B) Işçı ve ışveren sendıialar C) Fırsat eşrtszlığırte yolaçan yasalar D) Demokratık kurumlar E) Dıkey MreketJıhk 2) Aıle ve koy haHu uç beş kışılık arkadaş ve oyun guruplan ve gençlik çeteten 'bınnal gurup' omeklendır Buna gore, aşagıdakılerden hangaı bu tur guruplara aıt bır nrielık deoıldıf? A) Yazısız normlann egemen olması B) Clyeler arasında yuz yuze ılışkıler olması C) Duygudaşlıga dayalı ıhşkıtenn olması D) Uye sayısımn az olması E) Toplumsal kontrolun zayıf olması J) Durkheım e gore toplumsal normlann gucu- nu yitırmes" sonucunda toplumda yerteş* değerler ıle bıreytenn davranışlan Brasındakı uyum bozulur dayanışma zayflar toplumda guven bunalımı doğar gonjş aynlıklan artar Durkheım, bu durumu aiâğıdakılerden hanguıyle ısmlendınr? A) Orgarnk dayantsma B) Anomı rkuralsızlık) C) SosyolO)izm D) Mekamk dayanışma E) Norm çai şması 4) AsıgıdakıKrden hangısı Turkıyt'de koyden kentte g«çun nedenlennden bffi denıMır? A) Ulaşımın kolaylaşması B) Tanmsai urun ve tanm ışçılığı geünsmn artması C) Yasam standardını yuksetime eğılımının gelışmesı D) Tanmda makıneleşmenın yayılması E) Ekılebılır topraklann mıras yoluyla kuçul- mesı 5) Kültur ınsanoglunun lanhsel sureç ıçınde yarattığı maddı ve maddı ve manevı öğele- nn tumudur Buna oSf», aşagıdakılerden hangısı kultu- rel btr 6nwktır7 A) Ilk ınsan ıskeletının kalıntılan B) Urguptekı pen bacalan C) Pamukkale dekı travertenler D) Seyhan baraj golu E) Manavgat ç^layanı «) Osmanlı Padışahı IV Murat aikollu ıçkı kul- lanmayı yasaklaymca alkollu ıçkı uretımınde azalma başlamış buna baglı olarak ıçkı ure- ten ımaiathanelefin bır kısmı kapanmış bır kısmı da başka tur uretıme yönefmışlK Bu durum, kultun ılışkın ışsğıittu yırgı- lardan hangısını cüıutur? A) Kultur öğelen bırbmnden bağımsız bıçım- ğŞ B) Kültur dogal koşullardar etjulenır C) Her topkımun kutturO kendme CzgudOr D) Toplumun kulturu maddı ve manevı oge- lenmn etkılesımıyle varolur E) Kultur kurumlar aractlığı ıle kusaktan kuşağa taşınır 7) Aşagıdakılerden hangısı, Turkıye'nın nufus ozellıklennden bın c A) Genç nufus yaşiı nufustan fazladır B) Nufusun yandan fazlası luketıcıdir C) Doçum ve ölûm oranlan duşuktur D) Uretıa nufusun yandan fazlası tanmda çalışır E) Nufus artışı ruzı dunya standartlannın uze- nndedır I ) Toplumsal değışme Bır toplumun kurumla- nnda ve ınsan lişkılennde zamanla oıtaya çıkan farklılıklar dızısıdır Toplumsal degışmede, aşagıdakılerden hangısı enaz etkılıdır? A) Kıtle ılettşım araçian B) Keşif ve ıcatlann yayılması C) Nufus artışı , D) Cografi yapı E) Yenı ıhhyaçlann dojması S) llen duzayde santyıiejmış bır toplumU aşa$ıdakılerden hangısı oonılnnz? A) Dogum ve ölum oranının duşuk olması B) Tanmla geçınen nufusun azalması C) Hızmel sektoründekı nufusun artması D) Kad'nın statJlenrın artması E) Topkımsai larekettılığtn sınırtı obnası MATEMATİK 1)(7m34k) sayısı 38 «e a m Domn«w«oı- ne göre "m+k" nm enbuvuk ve tnkufljk deg>rten arasındakıtoffck»çtır? A) 5 D)8 J9n i A ) - 0 ) - B)6 C)7 E)9 1 I B) 1 C) 2 - }) Bos bır havuzu ıkı musluktan bırincısı 6 suttt. ıkıncısı 4 saatle doldunıyor H*- vuzun -'» dolu ıken ıkı mutluk bıriıkte 6 açıhrsa havuz kaç saatte dolar? A ) - 4 C)2 E)3 4) Bır babanın yası, 3 çocujunun yaslan toplamının 2 katıdır 10 sene sonra ço- cuklann yajlan toplamı, babanın yasına esrt olursa baba bugun kaç yaşındadır? A) 20 B) 30 C) 35 D) 36 E) 40 5) Hızı taatte 400 km olan bır uçak , 1320 km yolu ruzgar yonunde ve 1080 km ydu ruzgara karsı aynı surede alıyor Ruzgann saatlekı hızı kaç km dır? A) 55 B) 50 C) 45 D) 40 E) 20 6)f(3« ! *2x| = 12x' + 8»*5 scklmdt UnımUnan fonkııyon ıçın f" (7) dcgen kaçtır? A) - D ) / B)0 C) - E)2 [(AuB ) r- (AuB )| •-> A asaOıdakılerden hangisıne esıttır? A)0 O)A-B 1 2 3 4 3 3 3 3 B)A C)B E)E 20 3 !>„(„..,« 10 çarpmaya g«r» t»ıw kaçtır? A ) - - A 2 B)-~ C)-1 EM denttanınde i kaçtır? A)0 D)3 B)1 C)2 E)4 11) f(«) - — «onksıyonunun grafigı Sgra aşagıdakılerden hangıstdır? A) ' C) y ı E) i D) 1 \ 11) Bır geometnk dızjde a,.a,j^.*, • ıse a] kaçtır? A) 6 B)5 C)4 D)3 E)2 = 4 denklemını saglıyaı arabk asagKiakılerdcn rungoidır? A)|67) B)|78) C)|l«) D)[282fl) E) |29 30) Sekıloe T nokusında bırtnnnt dıştan teget 0 , 0, merkezlı ve u - h - i ^ cm yançaph ıkı çember çızilmıstır [O,,P ışmı P noktasında 0 merk«ılı çembere teget oMuguna gore tavalı biMgenın alanı kaç cm dır? 14) Şekıldekı [DCJçaplı çembcrdc, m<BAC|>110' A m(CFE}=4Z° dır.[EK ışım E noktasında A çembere ttget ıse m(B£K)=ı kaç derecedıı? C)50 şekıldekı O merkazlı çembenle 3Jn(ALB)»4.m(DKC) « m(AOB)=«4Q •M 1 k»ç derecedıı? C)41 Ştkılddu A8CD ymugunda , 4 A(EAB)»1« an' . A<EDC)-» em2 br'dır? A(CEF)-kaç A)6 B)5 C)4 D)3 E)2 ABCD paraMkmar v« |DK] «çıoruydır AIDAK) İAB=ıbr, İBCj'bbr M A(ABC) onnıkaçbr? A) — B) b C) a D)a E) ŞekıM* ABCDkaı» ve IDEMECİ n* A Cotan(AEB)-x kactır? • F • Sekıkfe ABCO kara , E , F , O, H bulunduklan kenartann orta noktıia- ndır.AB, »4r5cm ot ttnlıalan A) 24 D)16 B)20 E)14 c)ie FİZİK 6,-SOV * r,.jn r , - m h J S A B potarnlyel fırkı kaç volttur? A) 45 B) 55 C) 75 D) 100 E) 155 Ştkıl I dekı brattçltr öst»« otup 8O luk dı- rençten 4A lık «km geçrmktedır S «narıtan kapatılıp unt*çl*r t*kıl 2 d*kı artx bajjtanıru fc. luk dutoçten kaç A Kk akım gtçtr? A) 1 B)2 D)4 E)8 C)3 m r,z1a D)t2«/ 3-x V ŞeMdata drvnHte V volt mc«nsı kaç volt A» BM C)6 D)8 E)12 rx* 2t ı — S.» _. •C) ZRT ŞeMktekl devrede lakımşıddetı R aşagıdakı baiıntılann hangısıyle hesaplanır' A ) — B) Rtı c D) ŞeMdekı devrede V, voltmetresı 20 volt glçtüjune gore V2 volt metresmın ötçtuğu oejer «e uretecın e m k sı kaç vottıır? e A) 20 8)40 « 4 0 D)40 E)30 *l "ı 20 15 20 10 20 Şeküdeb kapalı devrede — oranı kaçjır' O A)1 B) 2 C) 3 D)5 E)6 t^sov JO 20 ŞekıkKkı devndt voltmetre kaç votfu jftıttrtf? A)18 B)20 C)22 0) 25 E) 30 ŞtklMtkı devnd* motonın dönm*»l tngtl lendıgtndc devmton 2A Ilk akm gaçıyor Motor donerken 1 SA lık aten fçUtrm gore motorun nt t m k'« k*ç voMıır? A) 1 B) 3 C)6 D)9 E)12 Devnde K anahttn açık ıken A amperaıtt- nmndtn I akımı geçıyor K anahttn kapaMına ne kadar akım g«çw? (Ureleçler Ozdeş ıç d»ençlert Onemaz) A) V2 B) W4 C) I 0)21 E)4I • • l 1») r-7 n^o ŞdukMkı dtvradt motorun vtrimı %M vt V«S0vo«tur £' kaçvoMur? A) 20 B) 40 C) 60 D)80 E)100 11) VkıkMu dmnHk ı»*A I M E k*ç volttur? A) 75 B)45 C)35 0)25 E)15 12) Devrdtnlt Iç dınmçler ıhmal «dilıyor V.lt 1, akMrianrun Mıyuklük sımı nmkkr? A)ı,> 0) h < KİMYA J a ı u K-2 2 htrelık kapalı bır kaba 0,2 mol A, 0,4 mol Bv» 0,2 mol C gızlan konuyor Bu •jstcm ıçm as*gıdaMenlen lnnfi» vanlntır? A) Tepkıme dengede değüdır B) Sstem Seft tepkımeyle dengeye ulasır C) C'nın mol sayısı artar D) Toplam molekul sayısı değısmez. E) Kaptaki basınç azahr 2) Bır denge tepkjmesı ıçın I Stcıktık arttınldıgında denge s*Mı saytsal degerl kuçutmektedır II Sabıt sıcaklıkta »stemın hacmı değıjtınldıgınde denge duruuıund* hr degışme olmarruktadır Bu bılgıler a&agıdakı tepkmelerden rangısı ıçin geçertl okır? iH>0 AH>0 âH<0 iH<0 4H<0 r 2NH1», tepkımesınde tom aksfleşme enen» oen aktıflesme enerjı- anden kuçuktur Buna göre aşagıdalü ıs- lemlerden hangısı ya da hangSen Nj ve NH3 rraktanm artınr' I Kaptan NHj çekmek II Kaba H: eklemek III Kabı soğutmak A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yaioız III D) I ve II E) I ve III Grafikte bır g u tepkımesindekı gaz densımlennın zamanla degısmı göst»nl- mıstır Teplumeyle ılgılı venten-lerden hangılen doğrudur? I Tepkıme denklemıX+2Y-Z dır II W kataliiOfdur III t anında sısteıne Z eklemek tepkımeyı maksımum duzensızitk lehıne kaydınr A) Yalnız 1 B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) III ve III S) 2S0!tt,-K>aK r 2S0,,, Tepkımenın M0*C de denge sabıtı 0.25 ıken 4oo"c de 0,15 dır Buna g«re as»gıdakıl«rten hangısı «nlıstır? A) Tepkıme endotermıktır B) Tepkıme etaotermıktır C) Sıcaklık arttınldıgında SOj -un denşımı azahr DJTepkımenın hacmı 3 katına çıkanldıöında denge gırenler yönunde bozı.lur E) Katalızör ılave etmek denge sabrtım değıştırmez t) I ZSO^-fOaj, - 2SUJO K, H 2CO,,, ^ 2 C O B * O ^ K^ Yukandaki tepkımderden vararianarak; 2S0m l *2CO! M , _ 2SO3M)+2CO|!,) ttpkımesının denge saiMb K, ve K2 cınsıden m olur? A)-Ş- B > D) K K; E) C) K K; d u . • 2NHw *22k caj denge tepkımesıne gore aşagıdakılerden hangısmde venlen ışlemlenn her ıkısı dc daha çok NHj olusmasını sağlar? I Sıcaklık duşurulmesı basınç yukselmesı II Sıcaklık duşurulmesı basınç dusurulniesı III Sıcaklık arttınlnusı basınç düşürjlmes A) Yatnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) || ve III 8) 2 C O W + O W • 2 0 0 ^ Tepkımenın 200°c sıcaklıktakı denge sabıtı i dır Kapalı br - kaba 200 ' c sıcaklıkta kısmı basmçlan sırasıyla 4 2 ve 8 atm olan CO O; ve COj gazlan konulmuştur Bu astemde aşafiıdsl»- lerden hangısı gerçekleşır? A) Toplam basınç azalır B) CO, nın kısmı basıncı »rtar C) CO ve O- nm kısnv basınçlan azalır D) Kısmı basmçlar degışmez E) Tepkıme sola kayar 9) Kapalı bır kapta sabıt sıcaklıkta gtrçelu*- sen aşagıdakı tepkımelenlen hanglsı yada hangılcnnde denge durumuna ulaşıldıgı, basınç değtşımı ızlenenk Olculennz? 1 +CO2B ->2COB Y X A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) l-ll ve III BİYOLOJI 1) Çızgılı kas hucmlennde, organellerden hangtsinın dtgertenn- den daha çok bulunması gerekır? A) Golgı aygıtı 8) Koful C) üzozom D) Endoplazmık retıkulum E) Mıtokondn 2) I Amınoasıt II Kreatın fosfat III Glıkoz IV Depoyağ Çızgılı kas hucrelennın bırbınnı ızleyen kasılmalan ve gevşemelen sırasında _^ harcanan ATP nm yenıden sağlanabıl- mes ıçın yukandakılerden hangısı ya da hangılen oncelıkle kullanılan mad- delerdendır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I - II ve III E) II III ve IV 3) Bır çızgılı kasın ırtce yapısını göste- ren yukandaki sekılde kasılma sıra- sında hangı bolgede değısıklık olmaz? A) Z çızgısı B) H bandı C) I bandı D) A bandı E) Sarkomer 4) Besınlerle yeterlı mıktarda kalsryum alınmazsa kandakı kalsryum oranı azalır Buna bağlı olarak parathormon salgısı, kemık ve kandakı kalsıyum oranında nasıl bır d«gı»me gbzlenır? Parathormon Kemikkrdekı Kandakı A) Artar B) Azalır C) Artar D) Azalır E) Artar Artar Artar Artar Artar Azalır 5) Kas kasılması esnasında O? ve glıko- jen tuketımı olur Asağıdakı kaslann hangısının kasılması sırasında tuke- tim daha azdjı? A) Bacak kası B) Ûn kol kası C) Mıde kası D) Pazı kası E) Çığneme kası 6) I Kmatın-P II Laktık as* III CO, IV ADP Kasın kasılması sırasında yukandaki maddelerden hangısmde ya da hangı- lennde artrş gorulur? A) Yakıız I B) Yalnız III C) I ve III D) I ve II E) II - III ve IV 7) Dınlenme halındekı b r çagMı kasta bulunan fazla ATP, acıl enerjı ıhtıyacı olduğunda tekrar kullanılmak uzere aşagıdakı hangı bıleslğın yapısında d*po edılır? A) Glıkoz B) Glıkojen C) Adenozm dıfosfat D) ATP E) Kreatın fosfat S) Bır kas lıfînın deneysel olarak vucut dışmda kasılabılmesı ıçın aşagıdakı- lerden hangısının ortamda bulunma- sına gerek vofchır? A) ATP B) Oksııen C) Aktın ıplıklen D) Mıyozın ıplıklen E) Kalsıyum lyonu i) I Hucreten Irf şeklındedır II Yavaş ve rttmık kasılırtar III Hucrelen tek çekırdeklıdır IV Kas telcıklen açık ve koyu renklı barrt- lardan meydana gelır Yukandakılerden hangısı ya da hangıle- n çızgılı kaslann ozellıklenndendır? A) Yalnız I B) I ve IV C) II ve III D) I II ve IV E) II III ve IV Yamdarı 17. Sayfada C u m h u r i y e t - O d a k D e r s a n e s i i ş b i r l i ğ i y l e h a z ı r l a n m ı ş t ı r BÂÎCIRKÖY ÖDÂJÖIstanbûTc^'Kjrmızı'şebboy sk.7toT7 TEL 542 0413/ SİLtVRİ ODAK: Pın Paşa mh. Mts sk. No: 23 TEL: 727 27 20 / B. ÇEKMECE ODAK: Mektep sk. No: 1 TEL: ^ 1 91 85/TELEFONLA BAŞVURULAR IÇİN; NAMIK"DURAN7R~tıberiekÖğretJnenî) çÖizîÖâî 91
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog