Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 NİSAN 1998 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER Türklerin Suudi Arabistanlılaştınlması ARİF ÇAVDAR ATASEVBŞL 0 slam toplumlannın tutsaklık ta- I rihinı iyi bilen süper güç dostu- muz, kendi güdümündeki Suudi Arabistan ile öbür Körfez ülke- lerinin petro-dolarlannı Türkı- ye'ye ve Orta Asya'ya yönlendi- rerek buradakı toplumlan şeriat masal- lan ve söylemleriyle uyuşturmak ve bu halklan, şeyhler, mollalar \'e cemaat lı- derleri aracılığı ıle kendi amaçlan doğ- rultusunda güdebilmek için eğitim pro- jeleri geliştirmektedir. Bu amaçlarla planlanan projelerin uygulanmasında aracı olarak kullanılan ve ağzı laf eden bir hocaefendı ve onun çevresinde yer alan ve 'Nuriandınldıktan' sonra robot- laştınlan cemaat mensuplanndan da ya- rarlanılmaktadır. Bu doğrultuda kurulup işletilen okul- lara Türk okullan ızlenimi vermek bağ- lamında ve sırf gösteriş için. birkaç öğ- renciden oluşan koro ekıplenne, tstik- lal marşımız bile öğretilmektedir. Bu okullarda öğrencilere, günlük ders prog- ramlan dışında, "ağabey" ya da "aWa" diye adlandınlan özel eğitimli molla adaylan tarafından Nur Risaleleri öğre- tilerek öğrenim gören çocuklann beyin- leri yıkanmakta ve böylece edilginleş- tirilmiş nesilleryetiştırilmektedir. Aslın- da, bu okullarda gizlice belletilen ve adına Nur Risaleleri denilen şizofrenik zihin ürünü öğretiler, Türk mahkemele- ri tarafından, değişik üniversıtelenn ıla- hiyat ve hukuk fakülteleri öğretim üye- leri arasından seçılen \ e akademik yön- den uzman kimselerden oluşan, bilirki- şi raporlanna dayanılarak hem Islam di- nine ve hem de yasalanmıza aykın ol- duğu sunucuna ulaşılmıştır. Yargıtay Içtihadı Bırleştırme Ceza Genel Genel Kurulu ise 20.9.1965 tan- hinde almış olduğu. E. 1965234D-1 ve K. 1965/313 sayılı içtihadı bırleştirme karan ile söz konusu risalelenn tümü ıle îslam'dan sapmış olduğunu ılama bağ- lamıştır. Daha başka bir deyişle bu sağlıksız zi- hin ürünü nsalelerin esas alındığı öğre- tilerin, Islamın temel kaynağı olan kut- sal kitap, Kur'an'dan saptınlrruş oldu- ğu kesin sonucuna ulaşılmıştır. Söz ko- nusu okul ve yurtlarda banndınlan kör- pe beyinler, cemaat lideri tarafından, Tann adına yapılabılecek her türlü tel- kine açık konuma getirilmektedir. Bu yöntemlerle edilginleştirilen ve cemaat liderine bağımlı kılınan bireyler, kendi kendılerini yönetme ve kendi kendile- rine karar verme yeteneğinden yoksun kılınmakta ve cemaat liderinin emirle- rine uymaya alıştınlmaktadır. Böylesıne edilgin kışılerden oluşan toplumların, demokratik katılımdan uzaklaşmalan ve seçim zamaru geldiğin- de. bırilerinin kalkıp, bu cemaat adına. 'blokoy pazariığf na girebilmesi ortamı hazırlanmaktadır. Süper güç müttefikımizin araştııma enstitülerinde ya da merkezlerinde, uzun çalışmalardan ve araştırmalardan son- ra hazırlanan ve uygulama alanına ko- nulan. söz konusu sosyo-psikolojik se- naryolar, deneysel laboratuvar gibi al- gılanan Müslüman toplumlann düşü- nüş ve davranışlan üzerinde özenle de- nenmekte ve gerekli düzeltmeler yapıl- dıktan sonra elde edilen sonuçlar, izle- nilecek politikalar yönünden senaryolaş- tınlmakta ve aynen uygulanmaktadır. 'Milli Görüş Teşkilatlaır diye anılan öbürköktendinci bir cemaat örgütüne ko- laylık gösteren ve yataklık eden bir baş- ka müttefikımiz ıse. aynı konularda sü- per güç dostumuzdan hiç de gen kalma- maktadır. Ne var ki, her iki müttefıkimiz de, söz konusu köktendinci eylemlerin. Avru- pa tnsan Haklan Sözleşmesi'nın 17'ncı ve 18"inci maddelerine aykın olduğu- nu bildikleri halde. bu örgütlü çalışma- lan desteklemekte ve Türkiye'yi sürek- li olarak insan haklan ihlalleriyle suç- layabilmektedirler. Nurlandırma Okullan ve Öğrenci Yurtlan: GenellikJe. Türk-tslam toplum- lan için hazırlanan ve fakat sayılan az da olsa, Türk asıllı olmayan bazı öbür Müslüman toplumlarda da uygulanan ve miryarlarca petro-dolara varan para- sal kaynaklan da,gizlitutulduğu için, kuş- ku uyandıran bu eğitsel senaryolar, olsa olsa "Tann adına ahkâm kesen ve riiva- lannda Hazreti Pe> gamber ile ilişki kur- duğu yolundaki (ancak ruh hastalann- da görülen) sannlannı rahatça söyleye- bilen psikopat din tacirlerinin. inançb toplumlann vicdanlanna Tann adına elkoyması ve onlan edilgbıleşürdikten sonra da dünya demokrasi sahnesinde, gayrimüslim efendilerinin emirleri doğ- rultusunda güdebilmesi ınunudur." llk bakışta, yüce ülkülenn gerçekleştiril- mesı amacı ıle açılmış. Ingilızce öğre- nimli Türk okullan görüntüsü verilen ve fakat gerçekte, o toplumdaki beyin to- poğrafyasınm çıkartılması, nırengi nok- talannın saptanması ve toplumlann ge- leceği üzerinde gerçekleştırilebilecek emperyalist eylem politikalannın oluş- turulmasına yönelik, yeni yeni bilgile- rin toplanması, değerlendirilmesi ve bunlara dayanılarak senaryolar üretil- mesi ve gelıştirilmesi bağlamında, okul ve yurtlarda uygulamaya konulan söz konusu projeler. perde arkasındaki asıl destekçisi konumundaki süper güç dos- tumuz için, ya doğrudan doğru> a ya da Türkiye aracılığı ile Suudi Arabistan modeli, 'ılımlı Müslüman' toplumlann oluştunılması ve bu toplumlara uygun görülen cemaatüdeneri aracılığı ile uzak- tan yönlendirilmesi temel amacına yö- neliktir. Bu yüzlerce köktendinci tarikat okul ve yurtlannda yetiştirilen parlak zekâlı çocuklar, büyük bir özenle seçılmekte ve hemen ABD okullanna aktanlmak- ta ve bu çocuklann hem kendi eğilim ve yetenekleri ve hem de ABD'nin emel- len doğrultusunda yetiştirilmeleri sağ- lanmaktadır. Bu gençlerin, ülkelerine döndükle- nnde, ülkelerinin geleceğine yönelik olarak, süper güç tarafından uygun gö- rülen siyasal. toplumsal, kültürel, eko- nomik ve hatta askeri politikalara göre görev almalan ve yönlendirilmeleri plan- lanmaktadır. Süper güç dostumuz. kardeş Orta As- ya devletlennde yürüttüğü istihbarat se- ferberliğiyle, sadece Kazakistan'a, Yil Türkiye televizyona "Merhaba" dedi. Yıl 1982 ^ Ekranlar renklendı, Yıl 1998 Ve Türkiye'de interaktif televizyon yayıncılığına ilk adım atıldı. 20.000 (yirmıbın)'ı aşkın banş gönül- lüsü göndermiştir. Söz konusu banş gö- nüllüleri aracılığı ile derlenen istihbarat bilgileri temel alınarak önceden seçil- mış olan ülkeler ve toplumlar üzennde dınsel, siyasal. kültürel, ekonomik ve öbür gereksinimleri doğrultusunda çok geniş kapsamlı politikalar ve senaryo- lar üretilmektedir. Büyük dostumuz ABD'nin, 196O'lı yıllarda Türkıye'ye gönderdiği çok da- ha az sayıdaki banş gönüllülerinin bile hem etnik ve hem de mezhepsel yönler- den, gerçekleştırdığı büyük eylemlerle toplumsal yapımızı alabora etmış oldu- ğu gözönüne alınırsa Orta Asya'daki, petrol v e doğalgaz okyanusuna ek ola- rak, sınırsız yeraltı ve yerüstü kaynak- lan yönünden, büyük çıkarlar beİdedi*- ği yolundaki gerçekler karşısında. müt- tefikimizin bu beklentileriyle orantılı olarak, toplumsal \ e siyasal içerikli plan- lar yapması doğaldır Binaenaleyh denilebilir ki, böylesine stratejik hedefler içeren politikalar yö- nünden. büyük dostumuz ABD ve öbür bazı müttefiklerimizin, bölgedeki insan unsurunu göz ardı etmesı ve yaptıklan planlamalar sırasında. o bölgelerdeki 'sosyal yatmm politikalannr düşünme- mesi beklenmemelıdır. Türkiye'nin konumu ABD. Ortadoğu "daki yaşamsal çıkar- lan ve Türkiye'nin sahip olduğu jeopo- litik ve jeostratejik konumu nedeniyle. ülkemizin başına getirilen politikacıla- nn, kendi sözünden çıkmayacak dere- cede uyumlu (co-operative) ve ABD yanhsı (pro-Amencan) ol- malanna özen göstermekte- • dir. Bu süper güç. toprak bü- tünlüğümüze karşı senar- yolar geliştirse ve bu senar- yolan ülkemizde uygulama alanına koysa bile yine de, ' • dostluklabağdaşmayan böy- lesine senaryolann uygu- lanmasına karşı, katı (rigid) • . *- tavırtakınmayacaklıderle- rin işbaşına gelmelerini ko- laylaştıncı dogrultuda poli- tikalar üretmektedir. Aynca. büyük dostumuz -,-, ' ve müttefikimiz, bunlarla da yetinmemekte ve ülke- mizdeki yıllanmış komü- nistlere ve eskı tüfeklere, . - - insan haklan savunuculu- y ğu maskesi altında ajanlık görevlen de vermekte ve ... " aynca. numaralı cumhuri- yetçilık, ernık ve mezhepsel bölücülük işjevlerinçejt ola- rak bunlann, 'ılımlı Islam' Türkiye'nin ilk "bilgi kanalı" Kabtohı Yaymdaytz: lıUnbul, Ankara, lnnir, Adana, Oaziantap, Bursa, Konya, Kaysari, Antalya, Marsln, UmH, Zongıridak, Sammın, Denteli, Tafclrdaft, EtklşaMr, Balıkuir, Adapazan, Yalovs, Erzurum. Tei: (0-212) 222 22 22 pbx Faks: (0-212) 221 13 1S p glanmasın- da. kendisine misyon ven- len hocaefendiyle işbirliğı ve güçbirliği etmelerini de öğutlemektedır. Bu bağlamda, bizzat fi- nanse ederek desteklediği basın-yayın ve ticaret hol- dingleri yanında, ılımlı ts- lam toplumu yaratmak üze- re görev lendirdiği tankat- ticaret-basın-yayın impara- torluklanna da, değişik bi- çımlerde sağladığı çıkarlar karşılığında benzeri işbir- liği görevlen vermektedir. Bu projelerin uygulayı- cısı konumundaki hainler- den bazılannı, gösterdikle- ri yüksek performans!! ve yaptıklan başanlı hizmet- ler!!! nedeniyle kutlamak için ABD Kongresi'ne bi- le çağırmakta ve oralarda Kongre üyelerine hıtaben konuşmalar yaptırmakta ve 'ülkemizdeki insan haklan ihlallerinin ne vahim boyut- lara vardınldığuiı belirten' hikâyeler anlattırmaktadır. Büyük dostumuz, Türki- ye Cumhuriyeti'ne karşı, ülkemizdeki emperyaliz- min işbirlikçileri tarafından işlenen ihanet cürümlerini bile dikkatle izlemekte ve bu cürümlerin boyutlanna gö- re faillerine ödüller \erdir- mekte ve hatta, bu vatan ha- inleri, emperyalist dünya- nın ünlü odaklan tarafın- dan. Nobel ödülüne bile aday göstertilebilmektedir. Süper güç müttefikımiz, ülkemizin siyasal dengesı- nin bozulması (destabili- zasyonu) bağlamında 30 yıl- dır görev lendirdiği 'ülkü- cü-millryetçi' çete artıklan- nın, ılımlı îslamprojesinde misyon verilen hocaefendi cemaati ıle ilişki kurması- nı sağlamakta ve doğrudan ya da dolaylı olarak destek- lediği Orta Asya'daki ce- maat okullannın inşaatlan- nı bu çetelere yaptırtmakta- dır. Söz konusu çetelerin, kar- şıt görüşlü siyasal gruplara saldırtıhnası \e siyasal den- gemizin bozulması misyo- nu tamamlandıktan sonra bunlar, silah ve uyuşturucu kaçakçılığına bulaştınhnak- ta ve kendi yandaşı konu- mundaki ülke yöneticileri ve polıtikacılanyla işbirliği etmeleri sağlanmakta ve böylesine kirli işlere bula- şan politikacılara, ülkemi- zin yüce çıkarlanna aykın daha başka ıhanetler yap- tırtabilmektedir. PENCERE Canavar Masallarına Paydos... Şeytan kulağına kurşun, birsüreden beri failimeç- hul cinayetler durdu gibi... Susuriuk kazasından sonra sanki bir şeyler de- ğişti. Birisi yukardan emir mi verdi?.. Yüksek bir yerde karar mı alındı?.. Faili meçhul cinayete ar- tık gerek mi kalmadı?.. Katiller örgütü kendi ba- şının derdine mi düştü?.. Yeni bir faili meçhul ci- nayetin toplumu büsbütün ayağa kaldıracağı mı hesap ediliyor?.. Bir keramet var bu işte... Değişen ne?.. • Değişen 'derin devlet' mi?.. 'Derin devlet' deyimine ben hiç ısınamadım, 'trafik canavan' gibi gerçeğin üstüne şal örtüyor. Devletin derinliğini ölçmek için sınıfsal iskandi- le başvurmak en geçerii yöntemdir. Çünkü hiçbir devlet boşlukta duramaz; süngünün üstüne otu- ramaz; bürokrasiyle yetinemez; salt askere, poli- se, milis kuruluşlanna, gizli çetelere dayalı devlet olmaz; derin devlet diye bir dudağı yerde, bir du- dağı gökte masal canavan yaratmak aldatmaca- dır. * 'Trafik canavan 'nı kim yarattı?.. Kırk yıldan beri "cumhuriyetin demir ağlarpo- litikası"n\ rafa kaldınp, yük ve yolcu taşımacılığı- nı yüzde 95 oranında karayollarına hangi güç bağ- ladı?.. içte dışta, petrol ile otomotivde somutlaşan çı- kar gruplan var mı, yok mu?.. Türkiye'de gözü açrimamış birtoplum keşfede- rek tezgâhlarını kuranlar, koskoca demiryollan ağını paslandırıp karayollarını mezbahaya çevir- diler. Oysa 21 'inci yüzyılın eşiğinde, uygar dünyanın gelışmiş ülkeleri yük ve yolcu taşımacılığında ka- rayollan ile demiryollan arasındaki dengeyi kur- dular. Peki, Türkiye'de karayollarını kanlı bir mezba- haya dönüştüren kim?.. Trafik canavan mı?.. • Bizimki gibi birkaç yılda bir seçım yapan, par- lamentoyu sık sık yenıden oluşturan, üç beş yıl- da beş altı hükümet değiştiren çok partili bir ül- kede 'derin devlet' edebiyatı 'trafik canavan' la- fına rahmet okutan bir söylencedir. Nasıl oluyor da hükümet gücü ellerinde bulu- nan partilerin çeşıtli koalisyonları 'derin devlet'm alnını karışlamaktan kaçınıyor?.. .v^- Canavar masallan çocuklara göredir. ^' Medyadaki derin devlet aldatmacası da devlff ti oluşturan sınıfsal gerçekten kaçışın kumaZlık rrÜŞ- safindan ötede bir anlam taşımfyor. • Ancak öyle de olsa, böyle de olsa, devlet sığ da olsa, derin de olsa, artık değişiyor. Neden? Çünkü 'Soğuk Savaş' bitti. Vaktiyle 'komünizm canavan' ile uğraşan 'de- rin devlet' bu kez 'irtica canavan'nm en büyük teh- like olduğunu ayrımsadı. O irtica canavan ki komünizm canavanna kar- şı vaktiyle devlet eliyle beslenip büyütülmüştü; şimdi "mürteci" herkese Dr. Frankenştayn'ın la- boratuvanndan kaçıp ortalığa çıkmış gibi geliyor. • Canavar masallarını bir yana bırakırsak Türki- ye'nin bugün hangi sorunlaria karşı karşıya oldu- ğunu görebiliriz; bu aşamada yavaş yavaş ken- dimize geleceğiz; 'Soğuk Savaş'm değirmenin- de öğütülmekten kurtulduk. Devlet değişiyor... '- Çünkü toplum değişiyor... ' ., .&. Değişmek zorundadır. • *; . Sabahattin Ali'yi a n m a g e c e s i (ÖLÜMÜMÜN SO. YILINDAI Sunanlor: Metin Belgin - Şahnaz Çokıralp . Dia Gösterisi: Isa Çelik Ölümünün 50. Yılında Sabahattin Ali • Ataol Behramoğlu Sobahattin Ali'ye Ağıt • Faure/Elegie, Saint-Saens/Kuğunun Ölümü Viyolensel: Rahşan Apay, Arp: Gönce Korol Sabahattin Ali Şiirleri » Zeliha Berksoy Öyküleriyle Sabahattin Ali • Doğan Hızlon Sabahattin Ali Sarkılan • Niikhet Duru \ Romanlanyla Sabahattin Ali • Konur Ertop Anılarda Sabahattin Ali » Müzehher VâNû • Rcsih Nuri lleri Sabahattin Ali Dosyası • Turgut Kazon Sabahattin Ali Şiirleri • Zofer Ergin Sabahattin Ali Şarkılan »Edip Akboyfam - •>» Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Büyük Saloı Taksim, İstanbul 18.4.1998 Cumariesi, saai20.30 Dcvetiyeler için: AKM Giselefi Çldaim A d : 2515i 00-254) Cumhuriyet KHap Kulüb (Toksim /lel- 252 38 81) Kitop Soroyı (Cağaloğlu /Tel: 527 79 82) MSM OYUNCULARI Melih Cevdet ANDAY "IÇERDEKÎLER" Yöneten: Şevket ÇORUH ÇARŞAMBA: 20.30 - C.tesi: 20.30 - Pazar: 18.30 MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZl'NDE Ziverbey Duragı No: 48 KADIKOY
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog