Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 NİSAN 1998 CUMA 14 TELEVKYON GüNÜN FtLMLERİ Aptal Âşık 10.00 Kanal 6 Güldürü /ÇS Mısır Eşrafindan olan Prens Faruk, kansı ve kı- ^& zı Ceylan birlikte tatile çıkar. Tek düşünceleri borçlannı ödeyebilmek için kızlannı milyarder bi- riyle evlendirmektir. Ama olaylar hiç de istedikle- ri gibi gelişmez. Yönetmen: Yücel Uçanoğlu. Oyun- cular: Ilyas Salman, Pembe Mutlu. Yannsız Adam 11.00 atv Dram i Kan davası olan bir genç, cezaevinden çıktık- V ^ tan sonra sürgün cezasını çekmek için gönde- rildiği kasabada. kötü ünü olan genç ve güzel bir ka- dınla tanışır. Arkadaşlıklan kısa sürede aşka dönü- şen ikiliyi ne yazık ki kötü günler beklemektedir. Yö- netmen: Ümit Efekan. Oyuncular: Kadir Inarur, Pe- rihan Savaş, Erol Taş (1987). 21.00 / Kanal E / Aleksandr... Aynntı yanda Fotoğraftald Sır 21.00 Prima Macera , (Fatal Eıposure) - Jamie Hurd eşinden yeni bo- şanmış, dul bir kadmdır. Bunun sıkıntısından kurtulmak için iki oğluyla beraber Spruce Adası'na tatile gider. Aile huzurlu ve güvenli adada neşe için- de tatil yaparken çektikleri fotoğraflann kanşması her şeyi alt üst eder. Yön: Alan Metzger. Oyn: Ma- re VVinningham, Nick Mancuso, Christopher McDo- nald(1991 ABD, lOOdk). 22.00 / Bravo! / Hayvan... Aynnfa yanda Kan Sporu 3 22.15 Show TV Macera •O) (Bloodsport 3) - Alex, Uzakdoğu dövüşlerin- ^Cs de usta olan genç bir adamdır. Yaşamakta ol- duğu şehirde çok güçlü biri olan Bay Delainey'e ça- lınmış olan elmaslannı bulup getirir. Bu olaydan son- ra Alex'in çok iyi dövüştüğünü fark eden Delainey, onu düzenleyeceği tumuvada dövüşmesi için ikna etmeye çalışır. Yön: Alan Mehrez. Oyn: Daniel Bernhardt, John Rhys-Davies. Robocop 1 22.20 TGRT Macera ı (Robocop) - Murphy, Detroit emniyetinde ba- şanlı ve sevilen bir polistir. Fakat, bir çatışma sırasında büyük yaralar alan Murphy, tün vücudu- nu kaybeder. OCP adında gizli bir güvenlik şirketi ise kimseye haber vermeden Murphy'nin tek yaşa- yan organı olan beynini kullanarak Robocop'u oluş- rurur. Yön: Paul Verhoeven. Oyn: Peter Weller, Nancy Allen (1987 ABD, 103 dk). Dünyanın Sonu 23.40 Prima Macera /fN (Until the End of the World) - Arabasıyla se- \zJ yahate çıkan genç bir kadın, yolda kaza yapar. Çarptığı otomobildekiler ona yardım ederek araba- lanna alırlar. Yolculuk esnasmda kadın, onlann bir banka soygununa kanştıklannı öğrenir. Adamlar ise paralan Paris'e ulaştırması halınde üçte birini ona vermeyi tekhf ederler. Yön: Wim Wenders. Oyn: Wil- liam Hurt, Solveig Dommartin (1991 ABD, 158 dk). Critters 2 00.20 Interstar Gerilim • (Critters 2) - Kasaba insanlan Brown'lann an- lattığı, uzaydan gelen ve insan yiyen yaratıklar hikâyesine inanmaz ve onlarla alay ederek kasaba- dan kaçmalanna neden olurlar. Brovvn'lann terk et- tiği evlennin boş ahınnda iki kasabalımn bulduğu birkaç yumurta ise herkesin anlatılanlara inanması- nı sağlayacaktır. Yön: Mick Garris. Oyn: ScottGri- mes, Liane Curtis, Don Opper (1988 ABD, 87 dk). Akrep Vadisi 00.30 TGRT Macera , (Scordion Spring) - Los Angeles'e gitmek için yola çıkan Zac Cross, yolda cüzdanını çaldınr ve sevgilisine telefon etmek için durduğu bir resto- randa Denis Brabant ile tanışır. Yolculuğa beraber devam eden Zac ve Dennis, yolda iki kişinin yardı- ma ihtiyaçlan olduğunu görürler. Yön: Brian Cox, Oyn: Alfred Molina, Ruben Blades (1996). Kayıp Melekler 01.00 Show TV Korku . (Road Home) - Annesiyle babası aynldıktan sonra bunalıma giren Tim, serseri ağabeyinin de etkisiyle suça yönelir. Tim'i önce çocuk hapis- hanesi, ardından da akıl hastanesi beldemektedir. Yö- netmen: Hugh Hudson. Oyuncular: Donald Suther- land, Adam Horovitz (1982). Kanb Meydan 03.00 Kanal 6 Macera . (Blood and Sand) - Pofitik görüşleri yüzünden ordudan atılan George, dürüstlüğüyle Galler Prensı'nin ilgisini çeker ve kısa zamanda onun en iyi dosru olur. Fakat parlamentonun, kralın haklan- nı kısıtladığmı savunması onun sonu olacaktır. Yö- netmen: Rouben Mamoulian. Oyuncular: Tyrone Povver, Linda Darnell (1941 ABD. 123 dk). Sberiock Holms_. 03.05 TRT 1 Macera , (Sherlock Holmes and the Secret VVeapon) - tkinci Dünya Savaşı yıllannda, doktor Tobel ad- lı bilim adamı, uçaklardan atılan bombalann hede- fı bulmasını sağlayan bir cihaz geliştirir ve bu ica- dm Naziler'in eline geçmesini engelleme işi Sher- lock Holmes'e verilir. Yönetmen: Roy William Ne- ill. Oyuncular: Basil Rathbone, Nigel Bruce (1942 ABD, 68 dk). * /TT\ C) Yabancı Izleyin Orta Değmez O UYDULAR RTl 11.05 Reich und Schön 11.35 Sunset Beach 12.30 Familien Duell 13.00 Punkt 12 13.30 Magnum14.30Hörmal wer da Hammert 15.00 Barbel Schafer 16.00 llona Christen 17.00 Hans Meiser 18.00 Je- opardy 18.30 Urtter uns 19.00 Guten Abend 19.30 Exclusiv 19.45 RTL aktüel 20.10 exp- losiv 20.40 GuteZeiten SchlechteZeit.ert21.15 Und tschüs 22.15 Das Amt 22.45 Verrückt nach Dir 23.15 7 Tage 00.15 Happiness 01.00 RTL Nachtjoumal 01.30 Tekrarlar. 8*11 11.30 Bube, Dame Hö- rig 12.00 Jörg Pilawa 13.00 Vera am Mittag 14.00 Sonja 15.00 MacGyver 16.00 Star Trek 17.00 Bayvvatch 18.00 Jeder gegen Je- der 18.30 SAT1 Regi- onalReport19.00Blitz 19.30 Sat 1 Newsma- gazin,SAT1Spor20.00 Geliebte Schvvestern 20.30Glücksrad21.15 Star Trek 22.15 Millen- nium 23.15 Live ran SAT 1 Boks (Canh) 00.15 Die Harald Schmidt Show 01.15 The Rage 02.55 Tek- rarlar. EUB08P0BT 09.30 MotosikletYanş- ları (Canlı) 10.30 Buz Pateni 13.00 Futbol 14.30 MotosikletYanş- ları 16.00 Buz Pateni 18.00 Uluslararası Mo- torSporları 21.00 Buz Pateni 01.00 Motosik- let Yanşlan 02.00 Rol- ler Skating. TV5 17.15 Pyramide 19.00 Quiz 20.00 Paris Lumi- eres 21.00 Ford Be- yond 23.35 Bon week- end 00.30 Drucker'n' Co. 1938 yapımı 'Aleksandr Nevski', Sovyet sinemasmın altm çağından gelme bir ustalık gösterisi Buzun çözülmesiyle gelen galibiyet ) Kanal E 21.00 Alexartder Nevski - Aleksandr Nevsky / Yönetmen: Sergei Eisenstein / Senaryo: Pyotr Pavlenko, Sergei Eisenstein / Görüntü: Edouard Tisse / Müzik: Prokofiev / Oyuncular: Nikolai Cherkassov, Nikolai Okhlopkov, Andrei Abrikosov, Dmrtri Or1ov/1938SSCB yapımı, 112 dakika. MURAT ÖZER sahnesiyle bu özelliğinin al- tını çizer. Hitler'in Rusya'ya saldın düzenlemeye hazır- landıği sıralarda çekilen "Aleksandr Nevski", böy- lece halka da bir tûr mesaj ve- riyor. yapılacak bir saldın karşısında diişmanın film- dekine benzer bir durumla yüz yüze kalacağı vurgula- nıyordu. Sinema tarihininin belli başlı sahnelerinden biridir buz üstünde yapılan savaş sahnesi. Eisenstein'm kur- gu ustalığını doruklara taşı- dığı bu sahnenin etkisi, tüm sa\ aş filmlerinin üzerine çı- kan bir düzeydedir. Yapımınönemlı yarüann- dan bin de Prokofiev müzi- ği eşliğinde beyazperdeye yansıyan Edouard Tisse gö- rüntüleridir. Siyahla beya- zm uyumlu birlikteliği, Pro- kofiev'in daha önce yaptığı müziklerle üst üste binince ortaya keyfıne doyulmaz bir sinemasal lezzet çıkar. Oyunculann da etkisi yad- sınamaz düzeyde fılmde. Prens Nevski'yi canlandıran Nikolai Cherkassov. dök- türme boyutunda bir perfor- mans sergiliyor. Buradaki kompozisyonuyla Lenin ni- şanına değer görülen aktör, bugün için eskimiş görünen, ancak dönemin zirvesini oluşturan bir oyunculuk be- cerisiyle yaklaşıyor rolüne. Eisenstein'm da Lenin ni- şanına değer görülmesini sağlayan "Aleksandr Nevs- ki". Sovyet sinemasının al- tın çağından gelen bir usta- lık gösterisi, adeta bir "si- nemasal opera". Kanal E şimdilik iyi gidi- yor. Sırada sinema sanatırun yaratıcılanndan Rus asıllı Sergei Eisenstein'm başya- pıtlarından "Aleksandr Nevski" (Alexander Nevsky) var. Oykü 1242 yılına denk dü- şer... Prens Aleksandr Nevs- ki önderliğindeki Rus bir- liklerinin, Rusya'ya saldıran Töton Şövalyeleri'ne karşı direnişi ve onlan bozguna uğratışı anlatılır fılmde. Nevski, düşmam buz tutmuş Peipus Gölii'ne çeker ve buz- lann çözülmesiyle düşman ordusunu gölün dibine batı- nr... Eisenstein'm, birtüryurt- severlik destanı biçiminde kotardığı film, neredeyse her Yönetmen Sergei Eisenstein "Aleksandr Nevsky"deki başarısıvla Lenin nisanına değer görülmüştü. TRT2 20.40 'Akşama Doğru' TV Servisi - Seynan Levent'in sunduğu "Ak- şama Doğru "ya Devlet Opera ve Balesi sanatçı- lanndan Seza Kırgız ko- nuk oluyor. Kırgız piya- saya yeni çıkan " Yolun Yarısı" adlı türkü kase- tinden örnekler seslen- diriyoç. ^rograjnda-kAr dınlarâ seçme ve seçîlme hakkının verilmesini ko- nu alan " K a m u o y u " bölümüyle, "Geçen Yıl Basında Bugün" ve "Sinema" bölümleri de ekrana geliyor. KentTV 22.15 'Vizyon' TV Servisi - Banu Zorlutuna'nın sunduğu "Vizyon"un bu haftaki konuğu, Türk Hava Ku- rumu Genel Başkanı Prof. Dr. AtiIIa Taçoy. Türk Hava Kurumu'nun en son çalışmalannın ele almdığı programda ayn- ca haftanın önemli olay- lanna da yer verilecek. Mary Lambert 'infilmi Stephen King 'in aynı adlı romanından uyarlandı Kızılderili mezarlığındaki sır TV Servisi - Stephen King'in 1983 tarihli aynı adlı romanından yine King tarafindan yazılan senaryo, kadın yö- netmen Mary Lambert tarafindan si- nemalaştınldı ve ortaya bu akşam iz- leyeceğimiz "Hayvan Mezarlığı" (Pet Sematary) adlı ilgiye değer korku fil- mi çıktı. Dr. Louis Creed (Dale MidkifT). al- dığı bir teklifı değerlendirerek ailesiy- le birlikte Maine'de küçük bir kasaba olan Ludlow'a taşınır. Kocasının üni- versite hastanesinden teklif alması Rac- hel (Denise Crosby) için de bulunmaz fırsattır. Bu atmosfer değişikliği, kız- kardeşinin ölümünü unutmasına yar- dımcı olacak, hem de kır yaşamı çocuk- lara iyi gelecektir. Ancak her şeyin yo- lunda gideceğine inanan çiftin düşkı- nklığına uğrarnası uzun-sûrmez. Orur- duklan evin en büyük handikabı hemen yanından bir otoyolun geçmesidır ve yol ilk kurbanını alır. Sevgili kedileri, evin yakınlannda ezilir. Louis, hayvanı bir hay\ an mezarlığına götürüp gömer. Bu mezarlık asiında kızılderililerden kal- ma bir gömü yeridir ve şehir halkı bu mezarlığm diğerlerine hiç benzemedi- ğini çok iyi bilmekjejdir Gerçej^te||İ£ ertesi gece k^âi ^anfanaraK eve gen döner. Kendi halindeki aile birdenbire dehşet verici bir karabasanın ortasın- da kalmıştır... "Hayvan Mezarlığı", son dönem- lerde yeniden silkinmeye başlayan kor- ku sinemasının gerçekten "irkilten" örneklerindenbiri. 1992'debaşansızbir de\am filmi de çekilen yapım, tempo- Bravo! 22.00 Hayvan Mezarlığı - Pet Sematary / Yönetmen: Mary Lambert / Senaryo: Stephen King (Kendi romanından) / Görüntü: Peter Stein / Müzik: Elliot Goldenthal / Oyuncular: Dale Midkrff, Fred Gvvynne, i Ş e n « 9 y , ı ^ Greenquist, Micnael '' •' Lombard, Miko Hughes, Blaze Berdahl / 1989 ABD yapımı, 103 dakika. sunu hiçbir anında kaybetmeyen bir yapıya sahip. Stephen King'in öyküye vakıf senaryosu da yönetmen Lam- bert'ı rahatlatan unsurlardan... TRT2 22.30 'Romantizm' Tandora'nın Umudu' TV Servisi - Yapımcılığını ve yönetmenliğını Demet Şahinkaya'nın üstlendiğı talk show programı •"Pandora'nın Umudu"nu Nilgiin Bubikoğlu sunuyor. Kadın- Erkek ilişkisınin tüm yönleriyle ele alındığı programda bu hafta "Romantizm" konusu işlenıyor. Programda aynca müzik, ünlüler, uzman konuklar ve ödüllü yanşmalar gibi bölümler de ekrana geliyor. NTV 21.05 'PüfNoktası' İnsani değerler üzerine TV Servisi - Taha Akyol ve Cengiz Çandar'ın birlikte sunduğu "Püf Noktası"nda bu hafta eski bayramlar, unutulmaya başlayan insani ve toplumsal değerler tartışılıyor. Programa konuk olarak katılan gazeteci- yazar Murat Belge ve sanatçı Leyla Tekül ile Türkiye'nin sanat, ekonomi ve siyaset gündemi üzerine konuşuluyor. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Kim Kimdir? Kim kimdir? Örneğin gazeteci kimdir? Metin Göktepe gazeteci midir, değil midir? Değilmiş. Metin Göktepe'nin gazeteci olmadığını söyleyen- ler gazeteci midir? Günümüz Türkiyesi'nde kendini bilmezlerin soruları bunlar. Gazeteci olmak için gazeteci derneklerinden birine üye olmak ve san basın kar- tını taşımak gerekirmiş. Ortalıkta sürüyle "üye" ve san basın kartını taşıyan kişi var. Ama hiçbi- ri gazeteci değil. Belki gazetecilikle ilgili unvan sahibi, ama gazeteci değil. Belki kırk yıldan be- ri bu unvanı taşıyor, ama bir türlü gazeteci ola- mamış. Şimdi bunlara haksızlık etmeyelim. Bunlar ga- zeteciliği "üye" olmak ve basın kartı taşımakla eşdeğerde tutuyorlar. Öy'e görmüşler. Çevrele- ri öyle "gazeteciler"\e doluptaşmış. öyle olun- ca da Metin Göktepe'nin gazeteciliğini yadırga- yacak elbette. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Başkanı Nail Güreli'yi de yadırgamadan edeme- yecek. Nail Güreli, demekte maddi konulardaatak yapmıyor, sürekli basın özgüriüğü ile ilgileniyor. "Sanki hiç basın özgüriüğü yok." ' Bak sen şu Nail Güreli'ye! Neden seçmişler- di onu? Gazetecilere tarla dağıtsın, maddi çıkar sağlasın, herkese mavi boncuk versin diye mi? Oysa ne yaptı Güreli? O mahkeme senin, bu mahkeme benim, gazetecilere ve insanlara ya- pılan haksızlıklara karşı çıkmak için dolaşıp dur- du. Televızyonlara konuşmalar yaptı. Yani, hiç mi basın özgüriüğü kalmamıştı bu ülkede? Çok gereksiz bir adammış bu Güreli! Devlet ve hükümet büyükleriyle dostluklar kursa, işba- şına gelir gelmez onlara kokteyller verse, arka- daşlarıyla onlar arasında köprü görevini yapsa, önemli devlet kurumlarının ileri gelenlerini oto- matikman üye kaydetse ve en önemlisi de üye- lerine şöyle Boğaz'ı gören tarlalar verilmesini sağlasa... Bunların hiçbirini yapmadığı gibi, ba- sın özgüriüğü ile uğraşıyor, onun bunun hakkı- nı korumaya çalışıyor. Böyle adama da gazete- ci denmez. Kim gazetecidir? Bugün Türkiye'de üç çeşit gazeteci vardır. Bi- rincisi "tarla gazetecisi". Üye olduğu meslek derneğinin kendisine mal mülk sağlamasını bek- leyen gazeteci... Bu, hem "öye"dir, hem de sa- n basın kartı sahibi... Ikincisi ise birincisinin mo- dasının çoktan geçtiğini bilen, tekelci medyanın uyanık, büyük çıkarlar peşinde koşan ve yete- neklerini patronunun uğruna seferber etmekte bir çekince görmeyen ihale takipçisi gazeteci... Üçüncüsü ise basın özgürlüğünü savunan, ör- gütlü mücadeleye inanan, sendikalaşmakta da- yatan ve bu nedenle de ve yazdıklarından ötü- rü sık sık işsiz kalan, cezaevine atılan ve fırsat bulundukçâ da öldürülen gazeteci... Bu gaze- tecilerin kiminde san basın kartı bulunur, kimin- de bulunmaz. Ama hepsi bir gazetecilik örgütü- nün üyesidir ve mücadelecidir. Artık vann siz, gerçek gazetecinin bu üç tür- den hangisinde yer aldığına karar verin. öğrenmek ve düşünmek için bir TV izre "Vaziyet", hazırlayıp sunan Deniz Som, Kent TV, salıgünleri, saat 22.15. atv 21.00' 'Babaevi' Bilge artık tek başına TV Servisi - Yönet- menliğini Orhan Oğuz'un ûstlendiği dizi " B a b a e v i " 29. bölü- müyle ekrana geliyor. Senaryosunu Neşe Çe- hiz ile Ayhan Sonyü- rek'in yazdığı, başrolle- rinde ise Halil Ergün, Deniz Gökçer, Sevinç Erbulak, Ayşegül İ n- sal, Altan Karındaş v e İsmet Ay gibi oyuncula- nn yer aldığı dizide bu akşam: Bilge, yaklaşan üniversite sınavının stre- sini yaşamaya başlamış- tır. (Jstelik sınava giriş belgelerini evde bıraktı- ğı için sınav tehlikede- dir. Neyse ki teyzesi Gül- ten imdadına yetişir ve evrakları gizlice baba- evinden alır. Daha sonra bu durumu öğrenen ai- lesi de kızlanndan haber aldıklan için az da olsa ra- hatlar. Tv PROGRAMLARI 06.10 Bu Toprağın Sesı 07.00 Haber Gün- demi 09.00 Çpcuk Saatı (Tekrar) 10.00 Ha- berter 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berter 11.05 Öğleden Önce (Devam) 12.00 Haberler 12.10 La Nena 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içın- den (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içınden (De- vam) 14.35 Dünya Mutfaklanndan 15.00 Haberler 15.05 Yansıma 16.00 Haberlerve Borsa 16.10Yansıma17.00 Çocuk Haber 17.05 Çocuk Saati (Canlı) 18.00 Haber- ler 18.30 Türk Silahlı Kuvvetler Saati 19.00 Müzik Pı- nan 19.10 Dizi: Güler misin Ağlar mısın? 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler 21.00 Gönül Bahçemız 22.15 DIZI: Osmancık 23.10 Vesaıre 24.00 Gunun Getırdık- ien 00.35 Gece Başlarken 03.05 Yabancı Film: Sher- lock Holms ve Gizli Silah (0 312 428 22 30) 18.58 GAP TV'den Geciş 19.00 Akşam Büttenı 19.30 Islamve İnsan 20.00 Dev- let Korolan 20.40 Akşama Doğru21.25 Beni Görmek Demek 22.00 Gece Bulte- ni ve Ingilizce Haberler 22.30 Pandoranın Umudu 23.30 Aşık Veysel'i Anma Programı 00.20 Dizi: Ruth Rendell öyküleri 01.10 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.58 Açılış 10.00 Telegün 12.00 Yaban-C l F i l m : Yalancı Kalpler 13.40 THM Kon- ^ - sen 14.50Belgesel:SözBılenın 15.15Geç- mışe Özlem 15.45 Belgesel: Earthmeters 16.10 Ve Suare 17.00 Genç Pop (Canlı) 19.00 Dünya Artistik Paîınaj Şampiyonası Eri<ekler Serbest Program (Bant) 21.00 Dünya Artistik Patınaj Şampiyonası Bayanlar Kısa Program (Canlı) 24.00 Kapanış. 07.58 Açılış 08.00 MEB Açıköğretim Lıse- si Ders Programı 10.00 Anadolu Ünıversi- tea Açıkögretım Fakültesi Ders Programı 13.00 MEB Açıkögretim üsesı Ders Prog- ramı (Tekrar) 15.00 TSM Konser 15.30 Klıp Saatı 17.00 MEB Açıkögretım üsesi Ders Programı (Tekrar) 19.00 Anadolu Üniversıtesi Açıkögretım Fakültesi Ders Programı 24.00 Kapanış. 06.10 Öğrendikçe 07.00 Haber Gündemi 09.00 Çöcuk Saati (Tekrar) 10.00 Haber- _ ler 10.05 Öğleden Önce (Canlı) 11.00 Ha- berler 11.05 öğleden Önce (Devam) 12.00 Haber- ler 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Haber 13 13.30 Yaşamın Içınden (Canlı) 14.00 Haberier 14.05 Yaşamın Içınden (Devam) 14.35 Dünya Mutfaklann- dan 15.00 Haberler 15.05 Sızin İçin (Canlı) 16.00 Haberler ve Borsa 16.10 Istanbul'dan (Canlı) 17.00 Çocuk Haber 17.05 Donme Dolap 18.00 Haberler 18.30 Yörelerimiz Türkülerirnız 18.55 Akşama Doğ- ru 19.40 Ingilizce ve Almanca Haberler 19.50 Spor Haberlen 20.00 Haberler 21.00 Gönül Bahçemız 22.20 Apron 22.45 Ikı Nesil (Canlı) 24.00 Günün Ge- tırdıklerı 00.35 Gece Başlarken (Canlı). 07.00 Show Başlıyor 08.00 DIZI Dallas 09.00 Dızı. BrtmeyenAşk 10.00 Yerli Film: Deli Gibi Sev- dim 11.45 Dızı. Tarzan 12.15 Çızgı Film: Basket Ateşı 12.45Çizgı Film: Çı- ko 13.15 Çızgı Film: Kuçük Deniz Kı- zı 13.45 Çızgı Film: Aslan Kral 14.15 Dızı: Guldüren Cazıbe 15.15 Yerli Fılm: Çingene 17.00 Dizi: Kuçük Arkadaşım 17.3ODızı PowerRangers 18.00Yer- li Film: Bülbül Yuvası 20.00 Show TV Haber 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizi: Ayşecık 22.15 Yabancı Film: Kan Sporu -3 24.00 Maraton 00.30 Haber Hattı 01.00 Yabancı Film: Kayıp Me- lekler 02.45 Colpo Grosso 03.15 Ka- panış (0 212 286 35 35). 07.00 Bu Sabah (Canlı) 09.00 Dizi Şeyh 10.00 Yerli Film: Aptal Âştk 11.30 Sabah Bi- berleri (Canlı) 12.40 Hipod- romlda Bugün 13.00 Haberler 13.15 Bız Bize 14.30 Yarışa Doğru 17.15 Haberler 17.25 Yanşa Doğru (Devam) 17.45 Belgesel: Mayaların Izı 18.35 Radar 19.00 Ardan Zentürk - Bahar Tu- nalı ve Bugün 19.40 Rana Elik'le Sı- cak Gundem 20.20Arka Pencere 20.30 Spora Bakış - Hava Durumu 20.50 Mottoo 21.50 V.I.P. 22.30 Cevız Ka- buğu 03.00 Yabancı Film: Kanlı Mey- dan 05.10 Yerli Fılm: Aptal Âşık 06.40 Belgesel: Fas (0 212 283 02 83). 04.30 Kültür - Eğıtım 06.50 Yabancı Fılm: Ya- bancılar: Ruh ve Beden 08.20 Yabancı Film: Aşk Uğruna 09.55 Yabancı Fılm: Yabancılar: Yeni Bir Bın Yıl 11.30 Yabancı Fılm: Yüzbaşı Co- nan 13.45 Yabancı Film: Sınır 15.35 Ya- bancı Fılm: Şeytanı Cazıbe 17.10 Ya- bancı Film: Tuhaf Günler 19.30 Cıne5 Ajanda (Şıfresız) 19.45 Başlama Vu- ruşu (Şıfresız) 20.00 Antalyaspor - Ko- caelispor Karşılaşması (Canlı) 22.00 Ya- bancı Film: Kardeş Gıbıydıler 00.20 Kamera Arkas: Kardeş Gıbıydıler (Şıf- resız) 00.45 Yabancı Fılm: Gızlı Bu- luşmalar 02.15 Yabancı Film: Dantel ve Jartiyer 03.30 Playboy's Intematı- onal Playmates (0 212 225 55 55J. 07.00 Güne Başlarken 09.00 Haber 09.20 LJ- festyle 09.30 Haber özeti 09.35 Ekonomi, Gündemde- kiler, Dünya Gözüyle Anadolu {Tek- rar) 12.00 Günün Içınden 14.00 Ha- ber 14.20 LJfestyle 14.30 Haber Özeti 14.35 Dünyada Bugün, Yurt- ta Bugün, Ekonomi, Dünyada Bu- gün 18.10 Gece Gündüz 18.35 Gündemdekiler 19.00 Haberler 19.15 Ekonomi 19.30 Sporda Bu- gün 20.00 Haberler 20.45 Spor Ğündemı 20.50 Ekonomi 21.05 Püf Noktası 22.05 Belgesel: Yaşadığı- mız Yüzyıl 23.05 Dünya Kupasına Doğru Fransa 98 24.00 Haber Bül- tenı (0 212 213 03 33). 0 7 . 0 0 Uyanma 2a m a n ı 08.30 Sabah Sabah 10.30 Mega 11.00 Jess 13.00 Mert 15.00 Pınar 17.00 Burçın 18.00 Bir Numara Seç 19.45 Ha- berier 20.00 European Top 20 21.05 Men-e Men 22.30 Vıdeone 23.00 Cem Cemınay Show 00.30 Mega 01.00 Play Lıst 03.30 Karışık Türk Halk ve Sanat Müziğı (0 212 288 75 75). 09.00 Haber Bultenı 09.20 EkoStart 10.10 Para Raporu 10.35 Borsanın Şirketlen 11.35 Son Düzlük 12.35 Dünya Modası 13.00 Ha- ber Bultenı 13.35 Seans Arası 14.10 Para Rapo- ru 14.35 Dünya Modası 15.10 Para Raporu 15.35 Pryasalar 16.10 Para Ra- poru 17.10 Eko Finish 18.35 Hedef Üniversite 19.35 Dünya Modası 20.00 Haber Bülteni 21.00 Yabancı Film: Ale- xander Nevsky 23.05 Kantarın Topuzu 24.00 Haber Bülteni (0 212 282 5100). m 06.30 Gönül Nağmelerı 2 ) f l # 07.00 Kahvaltı Haberle- •• * w n 09.00 Khnık 09.45 Ay- şe Ozgün Talk Show 11.00 Yerli Film: Yannsız Adam 13.00 Gün Ortası 13.30 Çızgı Fılm: Shnookums 14.00 Çizgı Fılm: Kara Kanat 14.30 A'dan Z'ye 17.00Gelin - Kaynana 18.00 Dizi: Şey- tanın Gözyaşları 19.00 Dizi: SüperBa- ba 20.00 atv Ana Haber20.40 Para Hat- tı 20.45 Hava Durumu 20.50 Spor Ha- berleri 21.00 Dızı: Babaevi 22.10 Dizi: llışkıler 23.20 Siyaset Meydanı 04.50 Müzıkli Dakıkalar 05.30 Ayşe Özgün Talk Show (Tekrar) (0 212 655 00 00). 06.00 Huzura Doğru 06.30 Dünden Bugüne 09.00 Dı- zı: Manuela 10.00 Yerli Film: Kral Arkadaşım 11.30 Huzura Doğru 12.00 Haberler 12.15 Hanıme/i 14.05 Siyaset Vrtnnı 15.05 Yerli Film: Fedailer Mangası 17.00 Haberler 17.30 Tek mı? Çıft mı? 18.30 Dizi: Eltiler 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Izzet-ı ikram 22.00 Haber- ler 22.20 Yabancı Film: Robocop - 1 24.00 Gece Bultenı 00.30 Yabancı Film: Akrep Vadisi 02.05 Dızı: Manu- ela (Tekrar) 03.05 Müzik 03.30 Dizi: Eltiler (Tekrar) 04.30 Yabancı Film: Şeytana Karşı (0 212 652 25 60). 07.00 Çalar Saat 09.00 Çizgı Film: Remi 09.30 Çizgi Film: Taş Devn 10.00 Sevimli Kahramanlar 10.30 Dızı: Küçuk Melekler 11.30 Farklı Bir Gün 13.00 Haber 13.10 Sen Her Şeyı Düşünürsün 13.50 Yerli Film: Mazideki Ka- dın 15.50Çızgı Film: Şırinler 16.30 Dızı: Bızım Ev 17.00 Bayanlar Voleybol Karşılaşması 18.00 Ince Ince Ya- semince 19.00 Ana Haber Bülteni 19.55 Günün Yoru- mu 20.00 Spor Gündemi 20.10 Çarkıfelek 21.10 Oia- cak O Kadar 22.40 Huysuz ve Tatlı Kadın 24.00 Laf Lafı Açıyor 01.20 Haber Saati 01.30 Belgesel 02.30 S- garanın Zararian 03.00 Kapanış (0 212 215 51 11). 07.00 Günaydın Turkıye 09.00 Çizgı Fılm: Denver 09.30 Çızgı Fılm: Hayalet Avcılan 10.00 Dızı: Marımar 11.00 Dızı: Evdekiler 12.00 Dizi: Âlem Buysa 13.00 Gün Orta- sı 13.20 Delı Murat 15.10 Çızgı Fılm: Denver 15.40 Dizi: Bay Kamber 16.40Yer1i Film:Talihsizler 18.40 Dizi: Ferftunde Hanımlar 19.30 Star Haber 20.20 Bı Daha 20.40 Dızı: Aynalı Tahır 21.50 Dızı: Delı Dıva- ne 23.00 Teksoy Görevde 24.00 Gece Hattı 00.20 Yabancı Film: Crttters -2 02.00 Müzik... Müzik... Müzik... 04.00 Mızrap 06.30 Zirve Defterı (0 212 448 80 00). U B D ° 6 - 30Aeroblk 073 °Bugün 10.00Ha- f i D D berler 10.10 Polıfika Gündemi (Can- • • • • • • lı) 11.00 Haberler 11.05 Dört Mevsim 12.00 Haberier 12.05 Dort Mevsim (Devam) iaOO Haberler 13.15 Hutbe 13.30 Muzık Kulubü 14.00 2'den 4'e (Canlı) 16.00 Haberler 16.05 Belgesel: Hayvanlar Alemı 16.2.5 Kuçuk Soytarılar 16.45 Ro- bocop 17.15 Süper 20 18.00 Müzik Bahçesı 18.30 Ana Haber Bülteni 19.45 HBB Spor 20.00 Yabana Film: Miss Sache Thompson 22.00 Onoa On Ha- ber 22.45 Mozaık 24.00 Haberler 00.30 Nuray Sa- yarı ile Tarot 01.30 2'den 4'e (0 212 281 48 00). 07.30 Sabah Kahvesi 09.00 Yabancı FHrrc Kötü Alışkanhklar 10.00Türkülenmız 1ZO0 Gerçek Kesıt 13.00 Ankara Gündemi 1130 Kurdele 15.15 Serpıl Barias'la 17.00 Kurdele iaOO ŞenOlasınNunBey 19.00 Dart 19J0Flash Haber 2O00 Bizım Bakkal 20.30 Zenger Paşa'nın Konuklan 22J30 Dizi: Son Söz Sevgının 23.00 23. Saat 24.00 Yıldo İle 01.00 Yabancı Film: Nehirde Takip (02122568282). 07.05 Diyanet Saatı 09.05 Bu Sabah 10.05 SusamSokağı 10.35 BıriıkteSöy- leyelim 11.05 Anadolu'nun Kadın Eren- len 12.00 Spot 12.05 Dört Mevsim Kadın (Canlı) 13.00 Gündoğusu 13.30 Yörelerimiz Türkülenmız 14.00 Si- zin İçin Seçtiklenmiz 14.30 Haberler ve Hava Durumu 14.45 Perde Arkası 16.00 Türkü Türkü Türkiyem 17.00 Belgesel: Çatom 17.30 Dizi: Aile Araştırma Kurumu 18.00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 19.00 TRT 2'ye Geçiş.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog