Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. KİTAP ADANA SERGİ SALONUNDA... Çınariı Mah 5 Sok. Çınariı Işham No2 Kat.1 (Sabana Iş Merkezı Ari(aa)Adana Tel.(322)3631211 Faks:(322)36312 15 Cumhuriyet y j fritap'ykulübü pliw dü§üncdertdin|inlik ve incelik Fnda. 74. YIL SAYI: 26502 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 1998ÇARŞAMBA CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, koalisyon hükümetine rest çekti Tiılırik ediyorlarYOİ ayrimindalar "Başbakan ya uzlaşmadan açıkça vazgeçtiğini itiraf edecek ya da iyi niyetli bir çaba içine girecek" diyen Baykal, iktidann bir yol aynmına geldiğini vurguladı. Baykal "Azınlık hükümeti ile bir işbirliği zemini yaratmadan sorunlann çözümü imkânı bulunamaz. Bu hükümetin bir yeni hayat öpücüğüne ihtiyacı olduğu açık" dedi. CHP Baykal'dan açik uyari Hükümetin anlaşmaya sahip çıkmaması halinde onlara "'hayatta başanlar" dilediklerini belirten Baykal, ortaklann "îsterse düşürsün" restini "bunalım tahrikçiliği" olarak niteledi. Baykal, "anlaşmamn yırtılması halinde ortaya çıkacak tablonun, o anlaşmayla istikrarsızlık geleceğini düşünenleri de rahatsız edeceğini" söyledi. Başbakan, Baykal'a çattı Yılmaz: Tam anlaşma yok • Baykal 'ın kesin uzlaşmaya vanlmış gibi açıklama yapmasının kamuoyunda yanlış algılamalara ve tepkilere neden olduğunu anlatan Yılmaz, CHP liden ile yeniden bir araya gelebileceğini, ancak önce kendi partisi ve ortaklanyla görüşeceğini söyledi. Yılmaz, "Ondan sonra sanıyorum yeni bir noktaya geleceğiz" dedi. • 6. Sayfada Yazgısı Maliye'nin elinde Özer Çiller yargılandı • Hakkında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Özer Çiller'ın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, olayı ortaya çıkaran Sadık Avundukluoğlu için "ihbarda bulunan" değerlendirmesıni yaparak duruşmayı 5 ay sonraya erteledi. Mahkemenın gelişimini Maliye Bakanhğı"ndan beklenen dosyalann içeriği etkileyecek. • 5. Sayfada Demirel'den havaalanı sözü HakkârTye vaat yağmııru • Süleyman Demırel, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hakkı Karadayı, İsmet Sezgin ve kuvvet komutanlanyla birlikte geldiği Hakkân'de yurttaşlara birlık beraberlik mesajlan verirken, en kısa sürede Yüksekova'ya havaalanı, Zap Nehri üzenne 4 baraj, organize sanayi bölgesı ve fakülte kurma vaadinde bulundu. • 4. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. seçım konu- sunda \ardıklan uzlaşmayı "yeniden de- gerlendirmesini" ısteyen Başbakan Mesut Vılmaz'ı. "Karar hükümetin, yolaynmın- dalar. Ya anlaşmaya sahip çıkarlar >a da gücü yeten gücünü göstersin. diyorlarsa, uğuıiar otsun, hayatta başanlar düiyoruz" dıye uyardı Hükümet ortaklannın "Ister- se düşürsün" restını "bunalım tahrikçiU- |T olarak nıtelendiren Baykal, "anlaşma- nın \ ırülması halinde. ortaya çıkacak tab- lonun, o anlaşmayla istikrarsızlık gelece- ğini düşünenleri de rahatsız edeceğini" söyledı CHPlıden Baykal.partısınıngrup toplantısında son gelişmelen değerlendı- nrken. özelhkle Başbakan Yılmaz"a yük- lendı lktıdann bir yol aynmına geldığını vurgulayan Baykal. "Türkiye'debirumut kapısının açılması noktasındaydık. Başba- kan'la yapnğımız son görüşmeden çıkan sonuç, yakın gelecekle ilgUi belirsiziiğin or- tadan kaklınlması şansının elde edileceği- ni ortaya koyuyordu"dedı Bavkal. hüku- mete sadece güvenoyu \erdıklennı. "ne vadeli, ne vadesiz destek vermediklerini" yıneledı CHP lıden. "Verli yersiz hükü- met kriri çıkarmay ız, ancak biz muhalefet partisiyiz. Yılmaz, hayatının en uzun baş- bakanlığını CHP'nin gösterdigi fedakâıiık sayesinde yaşadı. Laik demokratik cum- huriyetin bütün yumurtalannı çüriik bir sepete doldurup sonra da onunla demok- rasi şansının kay bedilmemesi için biz üstü- müzedüşenivapnk" dıye konuştu Huku- metın polıtıkalannı eleşlıren Baykal. "Su- surluk, Ankara'yı ezmiş geçmiş. Koca ko- ca bakanlan, başbakanlan. Cumhurbaş- kanı'nı ezmiş geçmiş" dedi Baykal. hükümetin ırtıcayla mücadele programını yaşama geçırme kararlılığı, ınancı olmadığını savundu CHP lıden. "Başbakan ya uzlaşmadan açıkça vazgeç- tigini itiraf edecek > a da iyi niyetli bir çaba içine girecek. Azınlık hükü- meti ile bir işbirliği zemini yaratmadan sorunlann çö- zümü imkânı bulunamaz. Bu hükümetin bir yeni ha- yat öpücüğüne ihtiyacı ol- duğu açık" dedi. Yılmaz'ın bir işbirliği zemini oluştur- ma gereğinı hıssettığini, kendılennın de buna katkı yaptığını vurgulayan Bay- kal. şunlan söyledi. "23Nİ- san'da mutabakat sağlayan iki partinin genel başkanıve hükümetin başbakanıdır. Haziran sonuna kadar TB- MM'nin çalıştınlması, ye- rel ve genel seçimlerin bir- leştirilerek yapılması \e se- çime yeni bir hükümetie gi- dilmesi konulannda muta- bakat sağladık. Orada Yıl- maz ile CHP arasında hiç- bir ihtilaf ortaya çıkmadı. 23 Nisan'dan önce de Baş- bakan seçim hükümeti ka- bulünu ortaya koydu. Seçim hükümeti> le ilgili çalışmalar 1 Ekim'den sonra gündeme gelecek. Bu, 1 Ekim'de hü- kümet istifa edecek, yeni hükümet kurula- cak, anlamına gelmiyor. Tarafsız başbakan konusunda da hiçbir tartışma olmadı. Bunlar açıkiandı, teyit edildi. o kabul için- de y üriirken tarüşmalar başladı. Seçim hü- kümetinin süresi uzunmuş, 6 ay uzunsa, 5 ay olur. Daha bunlar konuşulmamış. Hü- MArkasıSa. 17,Sü.31e Şemdin Sahk'ın, 'Başbakanı PKK öldürdü' iddiasıyla ilgili bilgiler hveç 'e iletildi Olof Palme dosyası yenidenMİT kayıtları silindi Abdiîpekçi davasında belge skandalı • Emnıyet Genel Müdürlüğü, Abdi Ipekçi da\asının kılıt ısımlerinden Yalçın Özbey'ın Almanya'da MİT görevlılenne verdığı ıfade bantlarının kayıtlannın silındiğinı bildırdı • lçişlen Bakanı Murat Başesgıoğlu'nun daha önce görüşmeyle ilgili tutanaklar olduğuna yönelık açıklamaları bulunduğunu hatırlatan müdahıl a\ukat Turgut Kazan "Türk devlet geleneğınde belge yok edılemez. Belgelerin yok edildığıne ınanmıyoruz" diye konuştu. tstanbul Haber Servisi - Emnıyet Genel Mü- dürlüğü. Abdi İpekçidavasının kılıt ısımlenn- den Yalçın Özbey ın Almanya'da MİT görev lı- lenne verdığı ıfade bantlannın kayıtlannın sı- lındığını ve bu konuyla ılgılı hıçbır belgenın ol- madığını bildırdı Içışlen Bakanı Murat Başes- gıoğlu'nun daha önce görüşmeyle ilgili tuta- naklar olduğuna yönelik açıklamalannı anım- satan müdahıl avukat Turgut Kazan. "Türk devlet geleneğinde belge yok edilemez. Belgek- rinyokedildigineinanmıvonız"dedi. Eskı Mıl- lıyet gazetesı Genel Yayın Yönetmenı Abdi tpekçi'nın öldürülmesıyle ilgili davaya lstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesı 'nde devam edildi. Tu- MArkasıSa. 17,Sü.3'te Sevılla kentının 45 kilometre kuzeyindeki madenden sulara Ispanya y da çevre cinayeti kanşan zehirli atıklar doğal yaşamı öldürüyor. Kanadalı Boliden firmasının işlettiği madenden sızan atıklar Donana Ulusal Parkı'nı da tehdit ediyor. Zehirli atıkların kanştığı Guadiamar Nehri'nin temizlenmesinin onlarca yıl alabileceği belirtiliyor. • 6. Sayfada • BOLİDEN MADENCİLİK İZMİR'DE ALTIN ARAMA HAZIRLIĞ1NDA DEVRİM 8EVtHUV'n haberi • 6. Sayfada • Şemdin Sakık'm, 28 Şubat 1986'daöldüriilen sosyal demokrat Olof Palme'nin ölüm emrini Öcalan'ın verdiğini açıklaması Isveç'te günün konusu oldu. Türkiye ve Isveç dosyayı yeniden incelemek için harekete geçerken Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Palme suıkastı ile ilgili belgelerı Isveç Büyükelçilığı Maslahatgüzan Kathenne Bergren'e verdi. Iddialan ciddıye almayan Isveç polisi açıklamalann eski olduğu görüşünü savundu. • 7. Sayfada Birand: DGM'ye ifade vereceğim • Şemdin Sakık'ın verdığı ıfadelerde adı geçen gazetecilerden Mehmet Ali Birand, konunun aydınlatilması için DGM'ye başvurarak ıfadesınin alınmasını isteyeceğini söyledi. Sabah gazetesinde Bırand'ın yazılarına son venldiğı, Cengız Çandar'ın yazılanna ise bir süre ara verildiği öğrenildi. • 7. Sayfada ği M H U R Î Y E T ' İ N K C L T Ü R H 1 Z M E T I İşçi Sınıfının Doğuşu KEMAL SÜLKER Dünyada ve Türkiye'de işçi hareketleri, yalnız işçiler, sendikacılar, işverenler açısından değil, ekonomik, politik ve sosya! olaylarla ilgilenen herkes için günümuzün önemli sorunları arasında yer almaktadır. Özellikle işçi sendikaları vepolitika, partilerle sendikaların ilişkileri, tutucu sendikacılık, sarı sendikacılık, sahte sendikacılık ve devrimci işçi orgütleri, üzerinde en çok konuşulan konular arasındadır. Dünyada ve Türkiye'de işçi sınıfının doğuşunu bılmek, özellikle ülkemizde en çok sıkıntı çeken işçilerimize, emekçilerimize çok şey kazandıracaktır. Tarih bunu açık bir biçimde gostermiştir. İşçi sınıfının doğuşundan bugüne kadar geçen yüzyıllar, demokrasinin gerçekten kurulabilmesi için birey olarak insana en çok değer veren ilkelerin uygulanması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde işçi sorunlarının uzmanı olarak tanınan ve bılinen Kemal Sülker'in hazırladığı bu kitap; belgeler, ornekler ve en doğru bilgilerle bu sınıfın doğuşunu anlatmaktadır. Kemal Sülker'in bu önemli araştırmasını ilgiyle okuyacaksınız. 128Sayîa Cuma günü Cumhuriyet 'le İŞKENCEDE ÖLÜM DAVASINDA 8 POLİSE TAHLİYE • 5. Sayfada BÜLENT DİKMENER ANILDI • 7. Sayfada KEMAL ALEMDAROĞLU'NA ŞERİATÇI SALDIRI M 17. Sayfada Atina sucladı 'Türkiye 4 ada istiyor' • Ege Denızi'nde statüsü belırlenmemış adalar sorun olmaya devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Pangalos, Türkıye'nin bazı Ege adacıklannın çevre koruması altına alınmasına yaptığı itırazı, dört adacığı daha almak istemesi olarak yorumladı. • 8. Sayfada GUNCEL CL NEYT ARCAYL REK Çankaya-Hükümet-CHP Üçgeni "Yakışıklı" Baykal, belkı mılletvekıllerını hazıriamak, belkı sessız kalmadığını kanıtlamak uğruna erken se- çimle ilgili önerılerıne yonelık eleştırılerı grup toplan- tısından bir gün önce yanıtlamayı yeğledı. CHP grubunda da üç aşağı beş yukarı son demeç- lerindekı havayı estırıyor. Dıkkatt çeken şu ki; Baykal, bir gazetedekı deme- MArkosıSo. 17,Sü. l'de 68'liler demokrasi için yürüyecek ANKAR.\ (Cumhuriyet Bü- rosu)-68'lıler Bırlığı Vakfı. 30 yıl once Deniz Gezmiş önderlı- ğınde yapılan Samsun-Ankara yürüyuşünu. "Bağımsızlık ve Demokrasi" istemiyle yınelı- yor 1 Mayıs'taSamsun'danbaş- layacak yürüyüş. 6 Mayıs'ta Ankara'da. Deniz Gezmiş, Yu- suf Aslan ve Hiiseyin İnan'ın gömütlennın bulunduğu Karsı- yaka'da sona erecek. CHP ls- tanbul mılletvekılı Ercankara- kaş ve arkadaşlan. Deniz Gez- mış'lenn ıdam cezalannın yen- ne getınlmesıne ılışkın yasanın yururlükten kaldınlmasını ön- gören yasa önensını TBMM Başkanlığı'na sundular CHP mılletvekıllennin TB- UArkosıSo. 17,Sü.3'te BORSA Dun 3874 Öncekı 4021 MARK ûDun 138.850 Öncekı 138.750 DOLAR ODun 248.850 Öncekı 248.500 ALTIN Dun 2.485.000 Öncekı 2.495.000 Beldibi'nde 6 hibe' gibi arazi talısisi • RP'den DTP'ye geçen Diyarbakır milletvekili Ferit Bora'nın çocuklarına Turizm Bakanlığfnca Antalya'da değeri 10 trilyonu aşan 63 dönümlük denize sıfır arazi tahsis edildi. Beldibi'nin DYP'li Belediye Başkanı, tahsisi "bir mükâfat" olarak değerlendirdi. Ferit Bora ise araziyi 15 yıl önce zilyet satışıyla aldıklannı öne sürdü. BÜIENT ECEVtTin hlberi • 5. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog