Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

26 NİSAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Clinton'dan Ermenilere mesaj • WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, Osmanlı lmparatorluğu'nda 1915-1923 yıllan arasında 1,5 milyon Ermeni'nin tehcir edildiği ve katliamlar ile karşılaştığını söyledi. Sözde Ermenı soykıhmına anma gününde yayımladığı mesajda, soykınm sözcüğünü kullanmayan Clinton. söz konusu yıllann "Bu yüzyıl içinde tarihin en üzücü dönemlerinden bın"' olduğunu ıfade etti. Clinton. Ermenilerin ikı dünya savaşı ve 70 yıllık Sovyet yönetiminin acılanna katlandığını kaydetti. Cezayir'de askerlere saldırı • CEZAYİR(AA)- Cezayir'de, köktendinci olduğu sanılan silahlı bir grup. askeri kışlaya saldırdı. Larbaa bölgesindeki kışlaya salı gecesi düzenlenen silahlı \e bombalı saldında 6 kişi öldü. 12 kişi de yaralandı. Saldından sonra başlatılan operasyonda. 4 militan ordu birliklerince öldürüldü. Ülkenin batısındakı bazı yörelerde son günlerde yapılan operasyonlarda da 62 köktendinci milıtanın öldürüldüğü kaydedildi. İngiltere'nin altın çafiı başlıyop' • LONDRA(AA)-2020 yılının, lngiltere ıçin ekonomide altın çağın başlangıcı olacağı bıldirildi. Özel bir kuruluşun toplumsal ve ekonomik yaşamla ilgili araştırmasına göre 2020 yılmda tngiltere'de yaşayanlar. ışe ya da okula gitmek üzere evden çıkmak zorunda kalmayacaklar. Çünkü bütün bu etkinlikler. yaşamın her alanında kullanımı yaygınlaşan Internet aracılığıyla yapılacak. lnsanlann daha az çalışıp daha çok kazanacağı bu dönemde. işsizlik de olmayacak. Kosovalı Lider İbrahim Rugova, Sırplarm Arnavutluk'a da saldırabileceğini söyledi AriüTVTitlıık ordusu alarmdaDış Haberler Servisi - Arna- vutluk ordusu ve polisinin Koso- va sınınnda en üst düzeyde alar- ma geçirildiği bildirilirken Ko- sova Arnavutlanmn lıderi ibra- him Rugova, Sırplann Arnavut- luk'a saldırmasından korktuğu- nu söyledi. Arnavutluk Polisı Genel Mü- dürYardımcısı llirCanotarafın- dan yapılan açıklamada. Koso- \a-Arnavutluk sınınnda geçen çarşamba gecesi Kosovalı Arna- \ut gerillalarla Sırp polisi ara- sında çıkan ve26gerillanınölü- müyle sonuçlanan çatışmalann ardından sınır boyundaki Arna- vut askerleriyle polisinin en üst düzeyde alarma geçirildiği be- lirtildı. Cano, geçen perşembe günü Yugoslav ordusunun iki helikoptennin Arnavutluk hava sahasını ihlal etmesinin ardın- dan alarm karan alındığını söy- ledi. Belgrad yönetimi olayı ya- lanlarken Cano "Yugoslavya'yla olan smınmızı korumak için her türlü önlcmi aldık" dedı. Yugoslavya Federal Cumhu- nyetı. Tıran yönetimini Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK) geri lla- lannı eğitip onlara silah sağla- makla suçlarken Arna\utluk bu iddialan reddediyor. Kosovalı Arnavutların liderı İbrahim Rugova. Avusturya tele- vizyonuna verdiği demeçte. Sırplann Arnavutluk'a saldır- masından korktuğunu ve Sırp yönetiminin bütün Arnavutları terönst olarak gördüğünü belirt- ti. Rugova "UCK gerillalarının Arnavutluk sınırından Koso- va'ya sı/dığı ve bu nedenle çatış- ma çıktıgı haberleri Sırp gizli ser- visi tarafından uydurulmuştur \eSırp propagandasıdır" dedi. Bu arada. Belgrad yönetimi. Kosovanın orta kesimlerindeki Dreniça'da bir polis aracına oto- matık sılah \e roketatarla saldı- n düzenlenmesi sonucu bir po- lisin öldüğünü. diğerinin de ağır yaralandığını duyurdu. Belgrad yönetimıyanlısı bir Amavut ise. 23 nisanda düzenlenen halkoy- lamasında oy kullandıktan son- ra kimlıği belirsız kışılerce öldü- rüldü. Kosova Demokratik Birliği (LDK). Sırp ordusunun Kosova köy lerine saldınlannı sürdürdü- ğünü ve önceki gün üç köyün daha top ateşine tutulduğunu bıl- dirdi. ABD yaptınm istiyor ABD yönetimi. Sırbıstan'a karşı yeni yaptırımlar uygulan- masını istediğini bildirdi. Dışiş- leri Bakanlığı Sözcüsü James Rubin, Sırp ordusunun Koso- va'daki son saldırganlığını kına- yarak bölgedeki durumun son derecetehlikeli olduğunu söyle- di. Sırp ordusunun Arnavutluk sınır boyundakı eylemlerınden büyük rahatsızlık duyduklannı belırten Rubin. Yugoslavya De\let Başkanı Slobodan Milo- seviç'in BM ve Temas Gru- bu'nun taleplerini yerine getir- mediğinı belirtti. Bosna Sırp Cumhuriyeti'nın Devlet Başkanı Bilyana Plavsiç, Yugosla\>a De\ let Başkanı Mi- losevıç'ın Koso\a sorunun çö- zümünii Sırbistan Devlet Başka- nı IMilan Milutinoviç'e bırakma- sını istedi. Aydınlık Yol'a ağır darbe CHICLAYO (Re- uters)- Peru Devlet Baş- kanı Alberto Fujimori. Maocu Aydınhk Yol Ör- gütü gerillalanna karşı büyük bir zafer kazan- dıklannı belirtti. Devlet Başkanı Fujimon. gü- venlik güçlerinin üç üst düzey gerillayı yakalaya- rak örgütün Lima'daki askeri üssünü çökerttiği- ni bildirdi. Fujimon, gazetecilere Felicıano olarak bilinen Maocu Aydınlık Yol Ör- gütü'nün lideri Oscar Ramirez'in tutuklandıgı- nı açıkladı. Chiclayo kentindekı yolculuğu sı- rasında "Feliciano'nun sağ elini kesmiştik. Şim- di iki avağını kestiğinıizi de söyleyebiliriz"' dıyen Fujimori. örgütün Altın- cı Askeri Plan olarak bi- lınen Lima'da araba bombalama eylemlen planlannın da bozuldu- ğunu belirtti. Polisin. Operasyon Planlayıcı Ma\imo Ano- sa'yı ve şef bomba ya- pımcısı Rodolfo Condo- ri'yi yakaladıgı bıldiril- di. Geçen hafta başında iki numaralı adamı Ped- ro Quinteros"un yaka- lanması örgütün çöker- tilmesıneyol açtı. ABD'de yine çocuk vahşeti NVASHINGTON (AFP)-ABD'de 14 ya- şında silahlı bir çocuk. bir öğretmenı öldürdü. iki öğrenciyi de yaraladı. Amerikan CNN tele- v izyonunun habenne gö- re önceki akşam Pennsylvania eyaletinin Edinboro kasabasında bir diskotekte 14 yaşın- daki bir çocuk bir öğret- meni öldürdü. ikı öğren- ciyi de yaraladı. Polis. olayın ardından kaçan çocuğun diskotek sahibi tarafından yakalandıgını bildirdi. 250 kişilik dans salonunda gerçekleştın- len saldında hafif yarala- nan iki çocuk hastane- den taburcu edıldi 'Saraybosna casusyuvasıydı'thş Haberier Servisi - Kanlı Bosna savaşı sırasında başkent Saraybos- na'nın bir casus yuvası haline geldiği bildirildi. Savaş sırasında bölgede bu- lunan üst düzey bir İngilz subayı. siv ıl halkın güvenliğini sağlamak için böl- gede bulunan Bırleşmış Mılletler Ba- nş Gücü'ne asker gönderen ülkelerin. birbirleri hakkında casusluk yaptıkla- nnı ıleri sürdü. Adı açıklanmayan İngiliz subayı. cuma günü. "'Saraybosna, bir casus yu- vasıydı. Batılı güçler, birbirlerine kar- şı duyduklan derin güvensizlikten do- la> u Boşnak, Hırvat ve Sırplan izlcmek için sarf ettikleri çabayı birbiıierini iz- lemek için de sarf ettiler" dedi. ABD'de yavımlanan Washington Postgazetesinın ABD'liyetkılılereda- yandırarak perşembe günü verdiği ha- berde de müttefik güçlerin Bosnalı Sırplann lideri Radovan Karadziç'ı yakalamaya yönelik bir planı Herve Gourmelonadlı Fransızaskennın bıl- gi sızdırmasından şüphe duyduklan için uygulamav a koymadıklan öne sü- rülmüştü. Gourmelon'un istihbarat subayı olduğundan kuşkulanılıyor. VVashington Post'un iddiası Paris tara- fından reddedildi. BM Banş Gücü'nde görevli bir In- giliz askenn de Bosnalı Sırplara gizli bılgı sızdırdığı öne sürüldü. lngiltere Savunma Bakanlığı Mkhael Stanley adlı albayın Devlet Sırlan Yasası' na muhalefetten tutuklandığını açıkladı. TÜRKÜLÖtİMİZ JSözrtMÜBfcMuttfcAkarsu Ba$lambrArifSa$.MuhlisAJuısj, YavuzTop SaveMüzfcMuhisAkmı _ Bağlamalar Arif Sağ. Muhiis Aio^su. YavuzTop BUNDAN SONRA MADEN DAĞI BÖİGELHAIO OYANADÖNDER KARAOĞIAN MADEN tŞÇtLBtf Anonim-Bağlama ve kaval: AriF Sajlr Anonim-OerteyeaAşıkYoksui---" iyş Bağlama: Osman foyşu Anonim-Elektro Bağlama: Arff Anonm-Eiektn) Bağlama: Sr.Natifolendost İ«te: Setda Bağcan Ifoenleme: Tmur Selçuk ÇalanlarMopar AOYIBALEYLEDİK VURULDUK HALKIV^r z „ „ • Bete: Seida Anonm(HaküriTûrküsı DOzenlemeTınur MfldOR A /JiYJ)iinnh\ 'p onrlcpnili VPfin PerşembegünöyaşamavedaedeneskiYünanistanCumhurbaş- a kanı Konstantin Karamanlıs ın cena/esıne bınlerce kışı katıldı. Oldukça sade bir tören planlanmasına karşın Atina'nın Filothei ilçesinde dün vapılan cenazeye katılan binlerce kişi cenaze arabasına çiçek atmak için kuv ruk oluşturdu. Törene katılan halk ülkenin 63 vıllık siyasi tarihine dam- gasını vuran Karamanlis'i göz yaşlan içinde uğuriadı. B i l m e y e n l e r v e i I e r I e m i ş I e r i ç i n YAZ DÖNEMİ ALMANCA KURSLARI Goethe Enstitüsü'nün merkezi sınavlarına hazırlık Kayıt için Tarih: 28-30 Nisan 1998 Saat: 10.30 - 13.00 ve 14.30 - 18.00 arası Yer: TEUTONIA Galip Dede Cad. 85 Tünel/Beyoğlu Tel: 251 82 65 ve 293 66 68 ALMAN KULTÜR MERKEZİ GOETHE 0O INSTITUTİ^f ISTANBUL Cumhuriyet kitap kulübü KİTAP 98 Uluslararası Sanatsal, Kültürel, Bilimsel, Eğitsel, Akademik ve Güncel Kitaplar Fuan'nda İMZAGÖNÜ 27 Nisan Pazartesi İLAN T.C. KADIKÖY AHKÂMI ŞAHSİYE DAVALARINA BAKMAKLA GÖREVTİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN !998 238\asıTay. Mahkememizce verılen 20.4.1998 tarıh ve 1998 238 Esas, 1998311 karar sayılı ılamı ile Konya. Kadınhanı. Ünveren. C: 00202. SN: 80. KSN: 63'te nüfusa kayıtlı bulunan ve Erenköy tstasyon Cad. Ekşıoglu Apt. Sitesı. B Blok No: 32 D: 32 Kadıköyjstanbul adresınde ıkamet etmekte olan davalı-mahçure Ülfet Cmar vesayet altına alınmış ve annesı (aynı adres ve aynı nüfusta kayıtlı) an- nesı Gülseren C'nar'ın velayetı altına konulmuştur. 20.4.1998 llanolunur. Basın: 17574 OKTAY ATAOL ALPAY EKİNCİ BEHRAMOGLU KABACALI Saat: 15.00-17.00 Saat: 17.00-19.00 Adres: Istanbul Hilton Exhibition Center İLAN T.C. İSTANBUL 1. ŞULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1998,82 VasıT. Hastalığı sebebiyle mahkememizce vesayet altına alı- nan Yaşar Berşe'ye Türkalı Mahallesı. Mısırlı Bahçe So- kak. no: 74. Cım Apt. D:2 Beşıktaş-lstanbul adresınde bulunan eşı Fatma Berşe'nın vesayeti altına alınmasına. kararvenldi. llanolunur. 17.4.1998 Basın: 17703 ELAZIĞ SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1997 961 Davacı Şerif Kaya vekili Av. Hasan Akkuzu tarafından davalılar Zeytiel Kırkez ve arkadaşlan alevhıne ıkame edilen ortaklığın gidenlmesi davasının sonucunda taraflann müştereken malık olduklan Elazığ ılı. Mornık köyü. ada 939. par- sel 5, 6 sayılı taşınmazların satışı suretıyle ortaklığın gıdenlmesine karar venlmıştır. 16.12.1997 tanh. 1997 961 esas. 1997 1674 karar sayılı ışbu karar adresi tespıt edılemeyen davalılar Muazzez Tarakçı, Bevhan Kılıçbev. Avşe Mükerrem Gülay, Zeynel Kırkez'e meşruhatlı davetıye teblıği makamına kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur. Basın: 9400 ALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKLILÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1997'8 I.Şuyu Satılmasına karar venlen taşınmazın cınsı. kıymetı. adedı, evsafı: A) Alanya. Kadıpaşa mahallesı. Eski Antalya yolu mevkıınde kaın. tapunun 8 pafta. 439 ada. 190 parselinde kayıtlı taşınmaz 525 m2 mıktarlı olup. burada taraflann 18 1050 arsa pa>lı (20) no'lu dükkânı vardır. bu dükkân taknben 25 m2 cıvannda olup. yol ko- dundan 1 metre aşağıdadır, demir dograma ve camlı olup. file kepenklidır. bu dükkân halen market olarak kullanılmakta olup. 1.500.000.000- TL. muhammen bedel üzerin- den satılacaktır. Satış saatı: 10.00-10.10. B) Alanya. Kadıpaşa mahallesı. Eskı Antalya yolu mevkiinde kaın, tapunun 8 pafta. 439 ada. 188 parselınde kayıtlı taşınmaz 466 m2 miktarlı olup. burada taraflann 24 1614 arsa paylı (16) no'lu dükkânı vardır. bu dükkân takriben 25 m2 cıvannda olup. yol ko- dundan 1 metre aşağıdadır. demır doğrama ve camlı olup. fıle kepenklidır. bu dükkân halen depo olarak kullanılmakta olup. 1.500.000.000.- TL. muhammen bedel üzerınden satılacaktır. Satış saatı: 10.15-10.25. Satış şartlan: 1- Satış. 2.6.1998 günü saat 10.00'dan 10./ 25'e kadar Alanya Beledı- yesı Mezat Salonu'nda açık arrtırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetın yüzde 75'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bırbedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 12.6.1998 günü aynı yerde ve aynı saarte ıkıncı arttırma- ya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gayrimenkul en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ılanında göstenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır. Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edilen kıymetının yüzde 40"ını bulması ve satış ısteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi la- zımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edilen kıymetın vüzde 20'sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar millı bir bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verılebılir. Tellalıye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır. Bırıkmış vergıler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacaklılarla dığer ılgilılerin(*)bugavrımenkul üzenndeki haklannı hususıylefa- iz ve masrafa daır olan ıddıalarını davanağı belgelerı ıleon beşgün içinde daıremızebil- dırmeleri lazımdır. Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- rıç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıyle ıhalenin feshıne sebep olan tüm alıcılar ve kefıllerı, teklıf ettıklen bedel ile son ihale be- delı arasındakı farktan ve diğerzararlardan ve aynca temerrüt faızınden müteselsilen me- sul olacaklardır. Ihale farkı ve temerrüt faızı aynca hükme hacet kalmaksızın datremız- ce tahsil olunacak. bu fark. varsa öncelikle temınat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihınden itıbaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup masrafı verildığı tak- dirde isteyen alıcıva bırömeğı gönderılebılır. 6- Satışa ıştirak edenlenn şartnameyı gör- müşvemünderecatını kabul etmış savılacakları. başkaca bılgı almak ısteyenlerın 1997 8 I.Şuvu savılı dosva numarasıvla müdürlüğümüze başvurmaları ılan olunur. 23.3.1998 (*) llgilılertabirine ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır. Basın: 14555 Paralannın ödenmesini istiyorlar Ermeniler Türk bankâlarına yapürmı peşinde ANKARA (Cumhuri- >et BürosuVAmerika Er- meni Meclisi örgütü. soy- kırıma uğradığı iddia edılenlenn paralannı bu- lundurup da bunlan bugü- ne değin sahiplenne geri vermeyen ve Amerika'da şubelen olan Türk banka- lanna yaptınma hazırlanı- yor. Örgütün \Vashing- ton'daki merkezinden ya- pılan açıklamada. bu uy- gulama ıçın lkincı Dünya Savaşfnda "Holocaust" (Soykınm) kurbanı Yahu- diler'ın hesapları ve altın- ları konusunda İsviçre bankâlarına karşı açılan kampanyadan esinlenildı- ği bildirildi. Örgütün Mü- dürler Kurulu Başkanı Yan krikorian'm açıkla- masında Tıpkı tsviçre'de sahipsi/ kalan Nahudi kur- banlannın hesaplan gibi Ermenilerin Türk banka- lanndaki paralan sahipsiz kalmıştı. Yahudiler bu pa- ralann önemli bölümünü almada başarı sağladılar. Şimdi Ermeniler'e tazmi- nat ödenmesinin zamanı gelmiştir~denildı. Krikorian açıklamasın- da "Sahipsiz Ermeni hc- saplannı hak sahiplenne geri vermeyen Türk ban- kalarının Amerika'da i; vapmalannı önleyeceğiz. Bu anıaçla her türlü yasal >ola başvııracağız"' dedı ABDdekı Dünya Yahu- di Kongresi'nın gırişımi ile Senato Bankacılık Ko- mitesi Başkanı Alfonso D'Amato'nun da önavak olması ile Yahudiler'ın İs- viçre bankalanndaki he- saplan ve altınlan konu- sunda önemli gelişmeler ve aynca yaşayan Yahudi kurbanlara dağıtılmak üzere 25 milyon dolarlık ödenek sağlanmıştı. Er- meniler'ın de bu uygula- mav ı örnek gösterip mad- di çıkarsağlamayı amaçla- dıklan anlaşılıyor. Öte yandan. Ameri- ka'daki Ermeni Gençlik Federasyonu'nun çeşitli yörelerinden gelen 8 üye- sının Türkive'nin Los An- geles Başkonsolosluğu önünde gösteri niteliginde 2 günlük açlık grev i uygu- ladıklan ve ötekı üyelerin de yoldan geçenlere bildi- nler dağıttıklan belirti- livor. Irak BM'ye meydan okudu Dış Haberier Servisi - Bırleşmış Mılletler (BM) Güvenlik Konseyi'nın Irak'a uygulanan yaptınm- lan kaldırmaması duru- munda Bağdat yönetimi- nin yaptırımlan delecegı bildınldı. Irak'ta yayımlanan res- mı El-Cumhuriye gazete- sınde yayımlanan bir ma- kalede "Güvenük Konsevi tarafından kaktınlmaması dummunda yaptırımlan bu vıl delmeye kararlıvız. ABD ve diğerleri vaptınnv lan kaldırmak >a da giiçlü fırtınalaria boğuşmak ara- sında bir seçim yapmak zo- rundalar" dcnıldı BM Güvenlik Konse- yi'nın 15 üyesı yann bir araya gelerek Irak'a uygu- lanan yaptınmları tartışa- cak. UNSCOM Başkanı Rk- hard Butler'ın olumsuz ra- porunun ardından yaptı- rımlann kaldırılması yö- nünde bir karar çıkması beklenmıyor. Irak Başbakan Yardım- cısı Tank ,\m. geçen çar- şamba günü Arap ülkeleri- ne hep birlikte yaptınmla- n delme çağnsı yapmıştı. MSM MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ * MLJDAT G E Z E N L E V l Z V L ZE AKŞAM KO>SER\ATLVARI * 7-15 YAŞ GRLBL İÇİN HAFTA İÇİ YAZ O K L L L EĞİTİMİ BAŞLIYOR. BÖLLMLER YETİŞKİNLER İÇİN * TİVATRO * HAFİF BATI MÜZİĞI * ORG VE ŞAN TEKNİĞI * TLRK SANAT MİZİĞI * TÎ RK HALK MtZİĞİ * OPERA-ŞAN * KLASİKGİTAR * SOLFEJ KAY1TLAR DEVAM ETMEKTE OLIP KONTENJAN SIMRLIDIR. 7-15 YAŞ GRL Bl İÇİN * ÇOCLKThATROSL * PİANO * ORG * KLASİKGİTAR * SOLFEJ Mür.: 0216 348 80 72 348 80 73 Ka>ışdağıCad.No:48 ZİVERBE^/KADIKÖY GAZETECİLER SOSYAL HİZMETLER YE EMEKLİLİK \AKFI OLAĞAM'STÎ GENEL Kl'Rl'L İLANI Gazetecıler Sosyal Hızmetler ve Emeklılık Vakfı'nın olaganüs- tü Genel Kurulu 13 Mayıs 1998 günü saat 14.00'te "Türkocağı Caddesı No: 1 34440 Cagaloğlu Istanbul" adresındekı Türkiye Gazetecıler Cemıvetı Burhan Felek Konferans Salonu'nda. aşa- ğıdakı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Yeterli çoğunluk saglanamazsa ıkıncı toplantı 20 Mayıs 1998 günü aynı yerde ve aynı saarte yapılacaktır Vakıf kuruculanna duyurulur GÜNDEM: 1. Açılış. 2. Başkanlık Dıvanı secımi, 3. Vakıf Senedinın 1. maddesındeki "Gazetecıler Sosyal Hizmetler ve Emeklılik Vakfi"yenne "Türkıye Gazetecıler Vakfı" admın alınması ıçın Genel Kurul karan alınması. 4. Sosyal yardım uygulama yönetmelıgının müzakeresı ve karara bağlanması. 5. Kapanış. CÜZZAMLA SAVAŞ DERNEĞİ YARARINA KONSER RUS ŞARKILARI Çaikovski-Rahmaninof Soprano: Natalia Gavrilova Piano: Sergev Gavrilov 27 Nisan 1998 Pazartesi, Saat: 20.00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ KONSER SALONU Davetiyeler Vakkorama'larda Tel.: 0.212 - 570 25 75 ESSİLOR GÖZLÜK FİRMASININ KATKILARIYLA Ailesi yurtdışına giden ev kedisi aile anyor. Tel.: (0216) 391 07 59 / Cep: (0542) 433 29 41 Nüfus cüzdanımı kavbettim hükümsüzdür. AYHASOLGUNELMA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog