Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 NİSAN 1998 PAZAR HABERLER Dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı ülke, bu gelirin bir kısmmı dünyadaki insan haklan için harcıyor Barış için çahşan iilke: NorveçL\LE S\RIIBRAHIMOĞLl OSLO- Petrol zengını Norveç ı cazıp kı lan en ılgını, \erlennden bınsı unlu hevkel tıraş Mgeland ın ^0 v ıllık omrunun buvuk kıs- mını vapımına ayırdıgı goz kamaştıran de\ çıplak hevkellennın veraldıgı kendı adını ta şıvan ba^kent Oslodakı açık ha\a muzesı Oslo Buvukşehır Beledıve Başkanı Melıh Gokçek olsa bu saflık ve ozgurlugu sımge- leven he\kellen erotık bulup vıktırırdı Ama \orveçlııçınbuhe\kellererotızmçagriiîimı vapmıvor Insin bedenlermden çok vuz ıfa delerının belırgınl&jtınldıgı bu hevkeller "saf- lık. temızlık. aıle bağı \e ınsana \enlen one- mın" Mmgelerı Noneçlı için ınsan hakları bır vaşam bı vimı \e bır du^unce tarzı Bunedenlezaman zaman dıger ulke gerçeklennı fazla goz onu ne almadan \ e \ ıgeland ın he> kellennın >ım gesını anımsatır bıçımde dıger ulkelenn ın san haklan sorunlarına ~>aîın \e gerçekler- den uzak" bakabılı>or • Norveç \e Turkıye arasında enerjı, hıdroelektrık santralı \e gu\enlık konulan da onemh yer tutuyor Norveç petrolunu dışarıya satıp elektnk enerjısı ıle ısınma>ı tercıh edıyor Ikı ulke arasında pek çok konuda çıkarlar ortuşmeye başladı Ama yıne de ınsan haklannda ıyıleştırme olmadan Norveç ıle tıcaret yapmak da zorlaşıyor 1970 lı vıllarda kuze^ Denızı nde petro- lu keşfedınce kışı başına duşen gelınni vak- laşık 30 bın dolara çıkaran lskandınav ulke- sı Non eç 4 ^ mıl>on ıle kuçuk bır nufusa sa- hıp \or\eç petrolden elde ettığı gelınn bır kısmmı da dunvadakı ınsan haklan sorunla- n \ e ulkeler arası barışın sağlanması ıçın har- cıvor Oslodakı Lluslararası Banş Enstıtu- su nun Ingılız dırektoru Dod Smıth bır grup Turk gazetecı ıle goruşurken Nor\eç ın ust lendıgı bu m^vonun nedenını şoyle açıklı- >or •*Noneç çok zengııvancaknııftısıınujıaz- lığı dunva sıvasebndekı onemını azaltabılır. Bu nedenle parası ıle ulkeve ıtıbar kazandıracak uluslararası ağıriığı olan gınşımlerde bulunu- \or" Norveç te ov oranını vaklaşık yuzde bır duşurunce ıktıdardan çekılen İşçı Partısı nın \enne kurulan merkez sag azınlık hukume tı ınsan haklarına \ erılen onemın altını çız mek ıçın ınsan hakları bakanlıgı kurdu Nor \eç ın cıddı ınsan haklan sorunlan bulunmu vor Insan hakları Turkıve \e Norveç arasın- dakı ılışkılenn 1990 lıvıllardanıtıbarenonem- lı olçude gergınleşmesıne neden oldu Ikı ul- ke arasında alt duzevde sevTeden ıhşkıler re- fah de\ letı kav ramınırı azalmakla bırhkte ha- len benımsendıgı Iskandmav ulkelerı mode- lınıbenımseven ancak Turkı>edeuygulama fırsatı bulamavan Ba^bakan \ardımcısı Bu- lent Ecevıt ın geçen >ıl sonlanna dogru Os- lo va vaptıgı zıvaret ıle ı\me kazandı Norveç açısından ınsan haklan Turkıve ıle ılışkılenn ana eksenı Norveç ve Turkıye arasinda enerjı hıdroelektnk santralı \e gu venlık konulan da onemlı yer tutuyor Dun- vanın en buvuk ıkıncı petrol ihracatçısı ko- numundakı Norveç bu petrolu dışarıva sa- tıp elektnk enerjısi ıle ısınmay ı tercıh edı> or Ikı ulke arasında pek çok konuda çıkarlar or- tuşmeye başladı \ma v ıne de ınsan hakla rında ıvıieştırme olmadan Norveç ıle tıcaret v apmak da zorlaşıvor Norv eç 7 Ma> îs ta Dı şışlen Bakanı ismaılCem ı agırladıgmda ın- san haklarını Turkıve nın onune kovacak Sanal benzerükler Turkıve ve Norveç \\rupada konvansı >onel Kuvvetler Antlaşması na kanat ulke lerolarak dahıl olan ve Rusya konusunda or Aksular - Stbel Suret • Gosterım Gunlerı 26 Nısan Pazar 18 00 ve 21 00 • Yer Terakkı Vakfı Kultur Merkezı Ebulula Mardın Cad • Bılet Satış Yerlen Ataturk Kultur Merkezı Gışesı Terakkı Vakfı Kultur Merkezı Gışesı ve tum Vakkoramalar • Gışe Tel (212) 281 61 38 - 270 02 40 • AKM Tel (212) 251 56 00 (Dahılı 234) Toplu bılet rezervasyonu (0-212) 292 39 00/111 AKMOdaTiyatrosun 22 24i Hafta ıçı: 20.00, Cumartesı: 15.00-20.00. Pazar: 15.00 Robertolthayde/Çevnen.'IbınnsUyaı Yoneten. Meün Belgın MISS MARGARIDA YÖNTEMİ 28 29 30Nisan,l 2 3 5 6 JMayısl998 Adalet &$aoğln Melil Cerdet âad»r / Yoneten. Ayşenı] Şamhoglu KOZALAR/ ÖLÜLER KONUŞMAKISTERLER 8 9 10 Mayıs 1998 Taksim Sahnesi (0-212) 249 69 44 ıc;:2O.ÛO.Cunıar;esi 15.00-20.00. Pazar: 15.00 DaııoFo Ç€vıren.FusunDeımreI Yoneten. Muıat Kaıasu BİR ANARŞİSTİN KAZASONUCUÖLÜMÜ 28 29 30Kısan,l 2 3 5 6 7Mayıs 1998 Koberto Cossa Çevıren Esen Çamurdan /Yoneten Alev Sezer BABAANNEMYÜZYAŞINDA B 9 10 Mayıs 1998 AKM Aziz Nesin Sahnesi (0-212) 245 25 90 Hafîaici: 20.00. Cumaıtesı: 15.00-20.00 George Tabon / Çevıren. Ozdenuı Nutku /Yoneten. Cuneyt Çahşkur BİR CASUSA AĞIT 28 29 30Nisan,l 2Mayıs 1998 MıteiVtaıiec / Çenren. Ahmet Gungoren /Toneten. Muge Gunnan KÜÇÜK BİR İŞ İÇİN YAŞLI BİR SOYTARIARANIYOR 5 6 7 8 9 Mayıs 1998 AKM Büyük Salon ı ü-2111 245 25 90 Pazar: 15.00 Nâzım Hıkmet Yoneten Ergın Orbey KÜVAYİ MİLLİYE 3 Mayıs 1998 EFES Pilsen 'ın kültür ve sanata katküan artarak sürecek. (OPERA) SANAT GALER Sl Grup Resım Sergısı ErcanAKÇETİN NihatDARCAN GülerHAŞİMOĞLU PınarTANBERK 27 Nısan - 16 Mayıs 98 Haricıye Konagı Sk Sagtk Apt No 1 Taksim Tel 0212 249 9202 Borusan Kültürve \\K AltA Itlltl Ik TİYVIKOSl KARANLIKTA \IŞIK DAMLALARI Oyun 2 Bölüm \Pazar 17.00'de AyşeEmdMesçi Yoneten: ZEKİ GÖKER Çeviren: FÜSUN DEMİREL ABT SAIMATEVI Gureba Huseyin Ağa Mah. Vezir Çesmesi Sok. No: 3 Aksaray/İST. Tel: (0212) 525 25 44 TTYATRO OYUNEVI HLZfnetçLLerMUZIK TURGAY ERDENER YONETEN MAHİR G0NŞİRAY DRAMATDRGI ÇETIN SARIKARTAL SAHNE TASARIMI CUUDE LEON SEÜM BİRSEL OYUNCULAR MAHİR GÜNŞİRAY, ŞEHSUVAR AKTAŞ, BOĞAÇHAN SÖZMEN YAZAN JEAN GENET TÜRKÇESİ SALAH BİRSEL Antıçone5 M U Z 1 K TUR6AY ERDENER YONETEN MA YAZAN SOFOKLES ^ DRAMATURGi ÇETİN SARIKARTAL 17 Nısan 98 Cunu 20 30 Hızmetçiler 18 Nısan 98 Cumartesı 15 00 Hizmetçıler 18 Nisan 98 Cumartesı 18 30 Antıoone 19 Nısan 98 Pazar 15 00 Antigooe 19 Nisan 98 Pazar 18 30 Antioone 24 Nisan 98 Cunu 20.30 Hizmetçiler 25 Nısan 98 Cumartesl 18 30 Hizmetçiler 26 Nisan 98 Pazar 15 00 Antioone 26 Nisan 98 Pazar 18 30 Antigone Sahne Foks Fmn Sok No 43 Bomonti Şisli Gise Tel (0212) 240 2826 EHMIcr gise Adam Kitsbevi ve Vakkorama larda TURKÇESI GÜNGÖR DİLMEN MAHİR GÖHSİRAY SAHNE TASARIMI CLAUOE LEOM SEÜM BİRSEL ISTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI Şehir Tiyatroları 20-26 Nısan 14 Çocuk Şenlıgı HARBİYE MUHSİN EHTUGRUL SAHNESİ: 0212-240 77 20 NE HEPSI NE HIÇ BIRI Şehır Tıyatrosu Oyuncuları (11 n 0) Söyleşi Çocuklarda Bulaşıcı Sarılık Doç Dr Turan KUTLU (11 00) FATIH REŞAT NURI SAHNESİ: 0212-S2S 53 10 KUÇUK NASRETTIN Şehlr Tıyatrosu Oyuncuları (11 00) Söyleşi Çocuklarda Romatizmal Hastahklar Uz Dr Ozgur KASAPÇOPUR (11 00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ: 0216-333 03 S7 KRALA OYUN Şehir Tıyatrosu Oyuncuları (11 00) Söyleşi Yeni Dogan ın Bakımı ve Sorunlan Doç Dr Barbaros ILIKKAN (11 00) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ: 0216-34» 04 63 HOKUS POKUS BIR OYKU Tıyatro Tempo Ankara (11 00) Söyleşi Çocukluk Çagı Aşılan" Doç Dr Emel GUR(11 00) GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ: 0212-571 60 67 KELOĞLAN'IN DUĞUNU Bakü Kukla Tiyatrosu (11 00) Söyleşi Çocuklarda Kalp Hastalıkları" Uz. Dr Ahrnet ÇELEBI (11 00) T.C. Kültür Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ T.C. Kültür Bakanlıgı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KOLTOR MERKEZİ'NDE P İ Çaykovskı UYUYAN GÜZEL bale 3 perde Koıeogtafı ve Sahneye Koyan Ocrek DEANE Oıkeslra Şefı Elşıd BAGIROV 28 Nısan Sal lOzel Gosten) 20 00 e May s Ça şamba 20 00 3ala 9 May s Cumarlesı 15 30 13 May s Çarşamba 20 00 E3 Smetana SATILMIŞ NİŞANLI komık opera 3 perde Orkestra Şefı Okan DEMRtŞ Sahneye Koyan Suırany ARIMAN Dcvte Sanalçıs 29 Nısan Çarsamba 20 00 14 Mayıs Perşembe 20 00 G Puccını TOSCA opera 3 perde Oıkestra Şelı Antonio PIROLU Sahneye Koyan YekH KARA 30 Nısan Perşembe 20 00 16 May s Cumartes 15 30 G Bızet CARMEN opera 4 perde OıVestra Şel Antonio PIROLU Sahneye Koyan Yekta KARA 2 May s Cumanes 15 30 12 May s Sal 20 00 IIFt Rodgers & O Hammersteırı KRAL VE BEN muzıkal 2 perde Orkestra Şefi Serdar YALÇIN Sahneye Koyan Haldun DORMEN 5 May s Sal 20 00 G Verdı AIDA opera <4 perde Orttestra Şafi Ortun ŞALLIEL Sahneye Koyan Yskta KARA 7 Mayıs Perşemt» 20 00 Biletler Ataturk Kültür M«rkezi giselerinde salılmakiadır A.K.M gişe tel: (0212) 251 10 23 ' 251 56 00 (7 hat) 254 KÜLTOR MEHKEZI'HDE Piyotr İlyiç Çaykovski UYUYAN GÜZELbale 3 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Orkestra Şefı Koreograf Yrd Dekor ve Kostum Kordo Bale Şefı lş.k Derek DEANE Elşad BAGIROV Renata CALDERINI Paul CHALMERS Osman ŞENGEZER Yuksel ERSIN Bûlent DARCAN Sanatçılar Hûlya AKSULAR'Oktay KERESTECI Ayier ZEREN/ Tan SAGTÜRK. Agnes OAKSTHomas EDUR. Tatyana EGELI/Sıbel SÜREL'Çıgdem TEZCUR/ Çigdem ERKAYA/Alkış PEKER/Barlas KOBANER/ Beyhan BAŞAR İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ ORKESTRASI 28 Nısan 6 Mayıs 9 Mayıs 13 Mayıs $ Salı Çarsamba Cumartesı Çarsamba 20 00 (Ozel Goster) 20 00 (Gala) 15 30 20 00 TORK KARDİYOLOJİ VAKFI e erı 281 8 0 0 Klasık Muzık Konserı Reyent Bolukbaşı Vıyolonse Yaz Battacıgıl Kontrbas 29 (X5 15 00 video Mary Poppns' Walt Dısney yapımı (139 dk) 30 19 00-2100 Söyleşi OyaErgûn Sanata Doğal Bır Köpru Çocuk 01 E 1730 Vıdeo •Mary Poppms" Walt Dısney A 9 14 00-16 00 V t- Atölye Zl "20 Yuzyıl «^^ Orkestra •^** Yönetmenlen Muzıkte Yoruma Bak,ş- MOzık attlyesıne rezeryasyon !<in Serpil IALCI Tel 0212 292 06 55 SS BORUSAN Etkınlıkter ucretsızd'r tak endışelen pavlaşan N'YTO nun ıkı uyesı Norveç petrol zengınlığını pavlaşmamak ve hukumranlığına verdıgi onem çerçevesınde Avrupa Bırlığı ne tam uveligi 1972 ve 1994 vıllannda vaptıgı bır referandum ıle gen çe- vırdı Turkı>e ıse AB nın kapattığı kapılan açmasını ıstıvor Tanhmde ıkıncı kez merkez sağ agırlıklı bır azınlık hukumetı ıle \onetı- len Noneç te azınlık hukumetıne CHP gıbı bu ulkenın ırkçı İlencı Partısı dışandan des- tek v envor 2000 vılında ıse Turkıve ve Nor- \eç Bırleşmış Mılletler Guvenlık Konseyı u>elığı ıçınjanşacak tlerıcı Partı mılletvekılı Fndtjof Frank Gunderscn Turk gazetecıler ıle goruşurken ırkçı olduklarını reddedıvor v e dığer partıle- nn aksıne kendılerının tnultecıler konusun- da daha açık bır polıtıka ızledıklerını savu nuyor Norveç ın vabancılarlatanışması Kurt asıllı Turklerın bu ulkeve 1970 lı >ıllarda akınedıp sığmmalarıvlabaşladı Gundersen Norveç ınhomojenvapısineden\>kiktıdar da sag da sol da olsa temei polıtikalann de- ğışme>ecegıni behrterek PKK konusunda Turk huku- metıne Norv eç tekı dığer par- tılere gore daha sempatık baktıklarını da belırtıvor Ulkesındekı dıger partıle nn aksıne PKK vıteronzme v atkın bır orgut olarak gor duklennı de belırten Gun- dersen Kosovadakı Arna- v utlar ıle Kurtlerı de aynı ke- feve kovmaktan gen kalmı- BORUSANKültüf Sanat : 0212 2»2 0« 55 Faı: 0212 252 <5 B,andford Matsalıs Shetrekback, Jonn Zorn, Wynton Marsalıs Lucky Peterson DJ (^R&tiet-son. Suckshot Le Fonoue, J & Rer Harper ROHY muzık gunreniir and Chtıs DÜNYA MÜZİSYENLERİNİN ÇALDIĞI SAHNEDE KENDİ MÜZİĞİNİ YAP... üuartet hıanei Ba^vuru Sonu : 1 Mayıs Finaller : 11-12-13-14-17 Mayu 18 Mayıs Ostava (Bulgar rock grubu konseri) ve ödullerın açıklanması Başvuru adresı Olçek Sokak No 11 80850 Elmadag istanbul Tel (0212)234 32 36 230 29 06 Tlllll Oyunlaştıran ve Yoneten Zafer Di Alper Maral PerşembeSaat:20.30»-î^e Q Pazar Saat: 14.30 Ö O ' "" Karaca Tiyatrosunda (0212) 245 24 9 İ Kültür Bakanlıgtnın katkılanyla - 98 TiyatroStâdyosu Balkon Jean Genet 20-26 Nisan/İzmir Ismet Inönu Sanat Merkezi 20-21-22-23-24-25 Nisan 20 30 26Nİ8an 15 30 20 30 Bllet Satı? Glşeterl, Gışe (I I S M ) 0 232 489 25 89 Vakkoroma 0 232 421 85 90 Butk Brav (Karşıyaka) 0 232 369 97 45 D&R (Karşıyaka) 0 232 364 34 34 YAPINTKREDi KÜLTOR SANAT YAYINCIUK T C Kultur Bakanlığ n n katk larıyla Çevıren Yoneten Başar Sabuncu Sahne Tasarımı Duygu Sagıroğlu Gıysı Tasarımı Sevim Çavdar Muzık Sellm Atakan Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sankaya Bûlent Yarar Şebnem Sönmez CelalPerk Guven Kıraç Alptekın Serdengeçti SemaKeçlk Tel: 2938978 Bıletler Ataturk Kultur Merkezi giselerinde satılmaktadır A K M gişe tel: (0212) 251 10 23 ' 251 5 i 00 (7 hat) 254 \ > Kültür Sanat ilanlarınız İçin: "5 I? Wi Kıbns'ın önemli aktörü Noneç Fılıstın ve lsrail banşının sağlandıgı gizlı Os- lo goruşmelerının mımarı Noneç şımdı de Kıbns so- rununa el attı Oslo Barış Enstıtusu'nun Dırektoru Dan Smıth geçen vıl kasım a>ında Brukselde Kıbrıslı Turk ve Rum ışa- damlan ıle Turkıye veYuna- nıstandan ışadamlannı bır arava getırdı Enstıtu bağımsız olmakla birlıkte dolav lı olarak Noneç hukumetınden malı destek alıvor Dolavısıyla bu orgu- tun vaptıgı taalıyetlenn arka- sında Noneç hukumetı var Smıth Kıbrıs sorununun çö- zumu yolunda vaptıklan gı- rışımı abartmıvor ancak ba- nşin gelmesıne katkıda bu- lunacağına ınanı^or Ama <\BD nın Kıbrıs Ozel Tem- sılcısı RKhard Holbrooke'un arkasında Jan Egeland, Ste- ın \e Stoa gıbı Norveçlı ba nş gınşımcılennın bulundu- ğuna da dıkkat çekı>or Cevreciler Boğazlar için uluslararası çağrı tstanbul Haber Servısi - Vaklaşık 50 sıv ıl toplum ku- ruluşundan oluşan Turkıye Çevrekozası nındunİstan- bul dakı toplantısında denız trafıgının bogazlarda yarat- tığı tehlıkeve karşı Karade- nız e kıvısı olan ülkelenn si- vıl toplum orgutlerıne ışbır- lıgı çağnsı vapıldı Toplan- tıda çevrecı orgutlerın yanı sırabankacılann armatorle- nn sıgortacılanndakatkısı- nm sağlanması mendı Doğa ıle Banş Dernegi 'nın onculuğunde Turkıye Çev- re Kozası nın ışçevTelenne vonelık 'MarmaraDenızive Boğazlarda \rtan Deni7 Tra- fiğı' konulu toplantisı dun Rıchmond Otel de yapıldi Toplantıda İstanbul Bo- gazı nda olabılecek bır pet- rol tanken kazasınn boğazın haftalarca traf ığekapanma- sına neden olacagi belırtıle- rek olası bır kazanın sadece doğavıtahnpetmeyeceğı bu >olla vapılan tıcarete de bu- vuk zararverecegı dolayısıy- la konunun ışadanlanni tı- caretle uğraşanlan, nsklen nedenı> le de sıgortacıları ıl- gılendırdığıne dıckat çekil- dı Doğa ıle Barş Derneğı Başkanı \ uksel Lsrun. ça- balannın uluslararası çevTe- lerde Hazarpeürcllennınta- şınması alternarflerınden Baku-Ce>han p'trol boru hattını zorlama ^arak algı- landığını ancak tunun doğ- ru olmadığmı sc\ledı Guvenlık ve mk uzmanı Doç GulGoktefede Turk halkının nuklee->antral gı- bı çok daha uzunvadelı du- şuk oranlı nsklerebuyuk du- yarlılık gostenritn, her gun ve her saat buyüknsk altın- da olduğu boğazlrdan geçen denız trafığıne ıgi goster- memesının şaşırtcı olduğu- nu kaydetti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog