Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

26NİSAN 1998PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Koruma Kupullan'nda şefiaflık • İstanbul Haber Servisi - Arkeolojı ve Arkeologlar Derneği istanbul Şubesi, ICoruına Kurullan'nın çalışmasında açıklık istedı. Dernek yönetim kurulu. Kültür Bakanı tstemihan Talay "a bir mektup göndererek duyarlı. deneyimli, korumaya gönül vermiş bazı kurul üyelerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden bilinçli olarak yerlerinden uzaklaştınldığına dikkat çekti. Mektupta. Koruma K.urullan'nın şaibelerden uzak tutulması için atama \e görevden alınmalann nedenlerinin açıklanması gerektıği vurgulandı. Barben Express ilk 5te • İstanbul Haber Servisi - Hava taşıma şirketi Barben Express, ABD'nin en büyûk nakliye şirketi ve Fortune dergisinin, "Amerika'nın En Beğenilen Şirketleri" araştırmasında ilk 5'e girdi. Deniz taşımacılığı, sigortalama. depolama, dağıtım ve gümrükleme hizmetlerinde de çalışmafannı sürdüren şirket, ISO 9002 kalite belgesi alan ilk uluslararası nakliye acentesi oldu. Saraylar onarılacak • İstanbul Haber Servisi - Kültür Bakanı lstemihan Talay. Kültür Bakanlığı Döner Sermaye lşletmeleri Merkez Müdürlüğü(DÖSlM) tarafından tanzim edilen Kültür Ürünleri \e El Sanatları Mağazası'nın açılışını yaptı. Talay. lstanbul'daki Topkapı ve Yıldız saraylannın da en kısa sürede onanlacağını bildirdi. Boğazdaki gemi trafiği • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Denizcilik lşletmelen Genel Müdür Yardımcısı Saim Oğuzülgen, Türk boğazlarından geçen tanker sayısının yılda 51 bine ulaştığını, bunlardan birinin bile hata yapmasının felakete neden olacagını söyledi. Şehitlere madalya • İstanbul Haber Servisi - Olağanüstü Hal Bölgesi'nde değişik tarihlerde bölücü örgütle girişilen çatışmalarda şehit olan 1 asteğmen, 1 astsubay ile 13 er ve erbaşın ailesine, dün Genelkurmay Başkanlığı'nca "TSK Övünç Madalyası" \erildi. Çiller ABD'ye gittiİstanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller dün oğlu Berk ile THY'nin tarifeli uçağıyla saat 11.10'da Nev, York'a hareket etti. Çatak'ta operasyon • VÂN(AA)-Van"ın Çatak ılçesı Kayaboğazı mevkiinde çembere alınan PKK'lilerden 5'i öldürüldü. 3'ü yaralı ele geçirildi. Yetkililer, güvenlık güçlerinin kayıp vermeden operasyonu tamamladığı ve bölgede arama tarama çalışmalannın sürdüğünü söylediler. Diyanet'ten kınama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz. hayvanlara yönelık saldınlan kınayarak, "Peygaberimiz, hayvanlann da insanlar üzerinde hakkı olduğunu belirtmiştir. Kuran'a göre ise hayvanlann haklanna nayet olunmadiğı takdirde. onlann kıyamet gününde kendilerine zulmedenlerden davacı olduğu bildirilmiştir" dedi. Bilim Merkezi Vakfı'nın düzenlediği 2. Bilim Şenliği kapsammdaki etkinlikler sürüyor Çocuklardan deneysel öğreniınİstanbul Haber Servisi - Gelecek yüzyılda duygu ile zihin dengesinin bilim \ e sa- natla bırlıkte kurulması ge- rektigi belırtilerek 19. \e20. yüzyılda kültürün ıhmal edildiği vurgulandı. Bilim Merkezi Vakfı tara- fından bu yıl ikincisi düzen- lenen 2. Bilim Şenliği kap- samındaki etkinlikler sürü- yor. Şenlikte. ilk kez bir il- köğretim okulu olarak yer alan FKM'nin gerçekleştır- diği fen deneyleri de ziya- retçiler tarafından yoğun il- gi görüyor. Şenlik kapsa- mında dün •Yaşam Bovu Öğ- renim-Bilim Merkederi' ko- nulu uluslararası bir panel gerçekleştirildi. Bilim Mer- kezi Yakffnın düzenlediği panele. konulannda en etkin çalışmalara sahip Nevv Metropo- lis Bilim Merkezı'nı kurmuş ve yönetmışolan JoostDouma. Hın- distan"daki Science Cit> Bilim Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Saroj Ghose. De\ let Planlama Teşkilatı Müsteşan Prof. Dr. Or- han Güvenen. İTÜ Öğretım Üye- si Prof. Dr. Esin İnan \ e Prof. Dr. Celal Şengör katıldılar. Açış ko- nuşmasını Bılım Merkezi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ersin Anoğ- lu'nun yaptığı panelde Şengör. T ü r k i y e ' d e s i v i l t o p l u m u n ö n c ü l e r i n d e n d i Prof.İdrisKüçükömeranüdı tstanbul Haber Servisi - Demokratikleşmenin ancak toplumun sivilleşmesiyle sağlanabileceğini savunan ve eserleriyle Türkiye'nin düşün yaşamındaki sayılı aydınlan arasındaki yerini alan Prof. Dr. İdris Küçükömer dün anıldı. Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi'nin düzenlediği 'İdris Küçükömer'in anısına Türkiye'de shil toplum arayışlarT konulu yuvarlakmasa toplantısı VVALD'un Sultanahmet'teki binasında dün gerçekleştirildi. Türkiye'de sivil toplum düşünce ve pratikleri serüvenini tartışma. değerlendiıme ve geliştirmeyi hedefleyen toplantıya Kürşat Bumin başkanlık etti. Toplantıda yazar ve öğretim üyesi Ahmet Davutoğlu. Ali Akay, Ali Bulaç, Alpav Biber, Asaf Savaş Akat, Cevat Çapan, Fethi Naci, Güven Avcı, Hasan Bülent Kahraman, İihan Tekeli, Kenan Somer, Masis Kürkçügil, Murat Belge, Müşir kaya Canpolat. Osman L'lagay, \'ücel Yaman, Zeİd Demirkubuz birer tebliğ sundular. Eski TİP üyesi ve İstanbul Üniversitesi lktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Küçükömer 5 Temmuz 1987'de ölmüştü. 'Yaşamboyu öğrenim. amaç ve yöntemlerT konusunu anlattı. Şengör. Türkiye'nin bir an önce. sahıp olduğu ilk eğitımcılerden Hasan Âli Yikel'ın bıraktığı yer- den de\am etmesi gerektiğini söyledi. Orhan Güvenen ise 19. ve 20. yüzyıllarda insanlann ras- yonelle irrasyonel düşünme ara- sında bir bağ kurmakta eksık kal- dıklannı vurgulayarak. bu açığın ancak kültür \e sanatla kapatıla- bileceğini kaydetti. Güvenen, kültürsüz bir bilimin dısiplinden öteye gidemeyeceğıne dikkat çe- kerek bu durumun ise ınsanı tah- rip edeceğıni savundu. Küresel- leşmenin. bılginin \e teknolojı- nin hızla yayılmasını sağlaması açısından son derece faydalı oldu- ğunu anlatan Güvenen. "Ancak küreselles.menin eksileri de son de- rece fa/ladır. Gelecek > üzv ılda bil- giye sahip olanlar ve olmavanlar diye iki yeni sınıf daha varatıla- caknr. Kültürise su kadarazizdir. Kültür ve sanat olmadan bilincin oluşması eksik kabr" dıye konuş- tu. Batı'dabılımmerkezlen. bilim merkezlerinın yaşamdaki yeri ve önemi konusunda konuşan Joost Douma da küreselleşmeyle bir- lıkte insanlığın bir kısmının bi- lımden izole edıldığını vurgula- yarak 21. yüzyılda bu bilimden soğutulan kısjlenn geri kazanıl- ması içın çalışılması gerektiğini belirtti. Saroj Ghose de. Hindis- tan'dakı bilim merkezleriyle ilgi- lı kısa bir video gösterisiyle başladığı konuşmasında Hindistan'ın, 3 bin metreka- reden 60 bin metrekareye kadar 26 bilim merkezine sahip olduğunu \e halkın büyük ılgi gösterdiğini an- lattı. Prof. Dr. Esin İnan da dinleyicilere program, ya- şamboyu öğrenim ve bilim merkezlen konusunda bir konuşma yaptı. Şenlikte. ilk kez bir ilköğ- retim okulu olarak yer alan FKM'nin gerçekleştirdiği fen deneyleri de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görü- yor. Fen deneylerinde, çeşit- li fen olaylannın farkına v ar- nıak. bu olaylan deneyler yoluyla anlamaya çalışmak ve edinilen bilgileri paylaş- mak amaçlanıyor. FKM öğ- rencilerinın standını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel de. şışelerle gerçekleştirilen bir deney ın özel olarak tekrarlan- masını ıstemişti. Geçen yıl 75 bin ziyaretçinin gezdiği 2. Bilim Şen- liği 2 mayısa kadar 09.00-19.00 saatlerı arasında gezilebilecek. Deneme Bilim Merkezi'ne giriş. grup olarak gelen öğrenciler için 250 bin lıra. tek başına gelen öğ- renciler için 500 bin lira, diğer zi- yaretçiler içın ise 750 bin lira. UMHURBAŞKANLARJBİRARAYA GEÜYOR Ermenistan'a üçlü mesaj ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Gürcıstan v e Azerbaycan cum- hurbaşkanlannın bugün Trabzonda ger- çekleştıreceklerı üçlü görüşmeden Er- menistan'a uyan mesajının çıkması bek- leniyor. Üç cumhurbaşkanının. Erme- nistan'da iktidara gelen aşın millıyetçı Robert Koçaryan'ın yenı gergınliklere yol açmaması gerektiğini açıklayacakla- n belirtıldı. Aynı görüşmede başta Bakû-Ceyhan boru hattı olmak üzere Hazar Havzası petrol \e doğalgazın yö- nü de gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel. Gürcıs- tan Cumhurbaşkanı Edu- ard Şevardnadze. .Azer- baycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev "bugün Artvın'dekı Denner Ba- rajı'nın temel atma töre- nıne katıldıktan sonra Trabzon'da üçlü bir zırve gerçekleştire- cekler. Geçen hafta Antalya'da Roman- ya ve Bulganstan cumhurbaşkanlanyla düzenlediği Balkanzirvesinin birbenze- nni Trabzon'da Gürcü \e Azeri lıderler- le gerçekleştırecek olan Demirel. böyle- ce iki konuyu gündeme getirmiş olacak. Bu konulardan ilkı Ermenistan'daki ik- tidar değişikliğınin bölgede yaratabile- ceği yeni gergınliklerve ıstıkrann bozul- ması olacak. Zirvede, Azerbaycan top- • Türk, Azeri ve Gürcü cumhurbaşkanlannın başta Bakû-Ceyhan boru hattı olmak üzere Hazar Havzası petrol ve doğalgazmın yönünü de gündeme getirecekleri belirtildi. raklannın yüzde 20'sini işgali altında tu- tan Ermenıstan'a "bu topraklardan bir an önce çekilmesi ve Dağlık Karabağ so- rununun çözülmesi için Dağhk Karabağ Ermenilerini ikna etmesi" mesaj ı çıka- cak. Zirvede ele alınacak dığer önemlı konu da Hazar Havzası petrol ve doğal- gaz kaynaklannın boru hatlarıyla dünya pazarlanna taşınması konusu olacak. Aliyev "ın geçen hafta ıçinde Türk hükü- metıneatten "Eliniflçabukrutun" me- sajını vermesinın ardından. Cumhurbaş- kanı Demirel'ın. öncekı gün Aliyev'le yaptığı te- lefon görüşmesinde "Trabzon'a gelirseniz bu konulan vttz vüze görüş- me nrsaü buluruz. Ortak işbirligimiz için gereken neyseyapüması için kara- nnı alınz" mesaj ını ver- dıği öğrenildi. Üç cum- hurbaşkanının Bakû- Ceyhan projesine atıfta bulunmalan bek- lenırken Demirel. Şevardnadze'ye "hat- nn mutlaka Gürcistan üzerinden geçece- ğLABD'nindebunadestekterdiğT bıl- gısinı verecek. Bakû-Ceyhan'ın yanında dığer enerjı nakıl hatlannın da görüşüleceğı zirve- de. üç ülke arasındaki işbırlığı olanakla- nnın çeşıtlendirilmesi ve geliştirilmesi de ele alınacak. Zırvenın ardından lıder- ler ülkelerıne dönecekler. 'KunuktanlstifaEttim,Ben.\ı1ıkYurttaşım'kampan- > a s , ç e r ç e > e s i n d e Alüyol'da imza toplamak amacıyla stand açmak isteyen Avdınlık İçin Yurttaş Girişimi üveieri polis tarafından engellendi. Ka- dıköv'de 19% I Mavısı'ndan beri hiçbir gösteri \e toplantıya inn verilmediği gerekçesivle stand kurmalanna izin verilmediğini sövleven Avdınlık İçin Yurttaşhk Girişimi üyelerinden Yüksel Selek. "Sürekli Av dınlık İçin 1 Dakika Karanlık kampanvalan gösterdi ki Türkiye'de vurttaşlar savdanı demokratik bir hukuk devleti istivoıiar. Vurttaşlann bu talepleri dik ge- tirmeleri bile vurttaşlar açısından veterli dönüşümü gösterivor. Şimdive dek devlet vurttaş- lara ne sorması gerektiğini dikte ederdi. Ovsa artık yurttaş nasıl bir dev let istediğini dile ge- tirivor. Bundan sonra gerekli Ldnleri alarak sokaktaki yurttaşuı kulluktan istifası için ken- tin mevdanlannda istifa masalan kuracağız" dedi. (Fotoğraf: BERTAN AGANOGLü) Escort'u tıkl/yan BMW kazanıyor! ÇEKİÜŞTEKİ DİĞER ARMAĞANLAR 98 CAN0N BJC 4300 I498 LEE JEANS 198 LEARN-T0-SPEAK- ENGUSH CD-R0M \ 98 S0NY CMD-X2000 CEP TELEFONU 98 BISAN ELD0RAD0 CromaClear Teknolojili 7 NEC E700 17" MONİTÖR Escort alanlar şimdi son teknolojiden de fazlasını kazanıyor! 30 Nisan'a kadar aşağıdaki 7 Escort bilgisayar modelinden birini alın, çekitişte 998 armağınımızdan birini siz kazanın. Vizyon Multimedya 166X Genç 233P : 998$ : 1699$ Ofis 200X Prestij 233 P : 1199$ : 2699$ Vizyon 233 P Escort 2000P-166X 1269$ 2399$ Genç 200X : 1399$ Fiyatlara KDV dahil degildir. Kampanyaya Escort!anö ve Escort yettc!ı satıplanndan yukarıda belırUien ürünlen alan 18 yaşından büyûk herkes katılabılır. Çekılsje katılâbılmek ıçm eksıksıı doldurdu^unuz Garantı Kartı'nı nüfus cûzdam *otokt>pın zle bırhk+e aşağıdaki ad'eslet APS ı'e göndeni Her sen numarasırB yalnizca bir hedıye venlecekt r Çekılışe son kat ima tanriı 30 Ntsan 1996, sor postalama tanht 5 Mayts'tır Çekilış sonuçlan 20 Mayıs 1998 Mıllıyeî gazetesınöe duyurulacaktır ÇekMış Noter ve Mıüı Pıyango yetkıtısı buzurunda 15 Mayıs 199S Cuma gunû saat 14.00'te, Buyukdere Caddesı Ocak Apt No 91/1 Mecıdıyeköy ad^sınde yapHacaktır HetJıyenın bedelı ve KDV hanc ndekı türn g derier talıhlı-ye aEtt'r 4 6 1998 tarıhıne kada-- basyurmayan asıi er ile 19 6 1998 tarıhme kadar başvurmayan yedeklcm ıkramıyelen ver Imez Bu kampanya, Mıl ı Pıyargo Ida'eii Geneı Müdürlüğû'nun 05^33 1996 tantı .-e 6 C2 : UP[ 3 13 0C C2 191 2114 sayı ı zr e duzenle'r- şî r http: www.escort.com.tr E-mail: escort@escort.com.tr istanbul Bilge Müdûrlûğii: > İzmir Btlfe Müdürlüşü: • «nkara ttlşt Mû«ûrlfiğû: • Antalya Bolşe Müdüriûşu: ' Buna Bâl<r Mûdûrlûqü: ' Adaıu Bilqt Mûdûriâfû KuÜuktan Ktıfa Ettım. Bcn &t*k •yvrtttj' HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAJNER KIŞLALI Elmalarla Armutlar... "Tayyıp olayı" kafalan lyıce karıştırdı. Ortalık toz duman. Oysa olay çok açık.. Bir hukuksal yanı var, bir de siyasal yanı. istanbul Belediye Başkanı'nın sözleri suç oluştu- ruyor mu, oluşturmuyor mu? Böyle bir suçtan mah- kûm edilmek, demokrasi açısından bir sakınca oluş- turur mu oluştuımaz mı? Vesonbirsoru... Sayın Tayyip Erdoğan ın "siyasalyasaklı" duruma düşmesi, siyasal yaşamımızı olumlu yonde mi etki- ler, olumsuz yönde mi? Malûm!.. Bize daha ilkokul birınci sınıfta öğretmiş- lerdi; elmalarla armutlann toplanamayacağını... • • • Ne demiş Tayyip Bey? "Minarelersüngümüz, kubbelermiğferimiz, cami- ler kışlamızdır. Okunan ezanı kimse susturamaya- cak.. Türkiye'dekı ırkaynmına kesinlıkle son verece- ğiz.. Benim referansım Islamiyettır. Bunu dile getıre- miyorsam, yaşamanın ne anlamı var?" Ve her tümcenin sonunda, kalabalıktan tekbir ses- leri yükselmiş. Sanırsınız kı Türkiye'yi "küffar" ordusu ışgal etmiş. Sanırsınız ki okunan ezanı susturmak ısteyenler var. Sanırsınız ki Türkiye'de insanlar ırklanna göre farklı bir muamele görüyoriar.. Sanırsınız kı gun din uğruna 61- me günüdür. Yargı bunda suç buluyor.. Ve Tayyip Bey elinin ter- si ile basıyortokadı: - Su karann hiçbir kıymet-i harbiyesı yoktur! Peki hangi karann "kıymet-i harbıyesi" vardır? Yanrt MÜSİAD başkanından gelıyor: - Bizim içın önemliolan, mahkeme-ikübra'nın ka- randır! Yani "Allah'ın mahkemesi"n\r\\.. Daha bir yıl önce.. İstanbul Belediye Başkanı, de- mokrasiyi Islamın yolunda bir "araç" saydığını sakla- mamıştı. Ve Hikmet Çetinkaya nın "Sızşenatçı mı- s/n;z?"sorusunudagözleripariayarak"evef"diyeya- nıtlamıştı. • • • Dini açıktan siyasete alet etmek.. Halkı açıktan din uğruna savaşaçağırmak.. Hatta ınsanlan, "Sizeırkay- nmı uygulanıyor" diye kışkırtmak.. Eğer bunlar yasalara göre suç ise.. Dönüp de "Sa- yın Tayyip suçsuzdur!" diyebılir misınız? Ya da ABD sözcüsü gibı.. "Seçılmış bin olduğu için", mahkûm olmasına karşı çıkabılır mısiniz? Yasalar herkes içındır. Üstelik "seçılmış bin" ol- mak, o sözlerin etkisını sadece arttırır. Kitleyı çok da- ha kolaylıkla harekete geçinr. Şu sözler Kaysen Belediye Başkanı'nın mahkûmi- yeti ile bu olayı karşılaştıran bir Yargıtay üyesine ait: "Heriki konuşma da aynı maksatla ve kürsüden ya- pılmış. Her iki konuşmada da kalabalık bir dınleyıcı kitlesi var. Bu da halkı galeyana getırme özelliğı ar- zediyor." Pekı, öyleyse savcı nıçin "beraat" istemış? Ben de doğrusu bunu çok merak ediyorum. Bilmi- yorum savcı imam-hatip kokenli mi? Acaba Fethul- lahçı falan mı? Yoksa olaya Amenkan sözcüsü ile ay- nı açıdan bakıp, demokrasımız açısından "kaygı" mı taşıyor? • • • Şu soru önemli:.Kara.r hukuka uygun, ama demok- . rasıye ters m i i - . '] Demokrasi "düşünce suçu"nu kabul etmez, "ey : temsüçu"nukabuleder. Öyleederetmesinede, suç oluşturan bir eyleme kışkırtmayı da "düşünce suçu" saymaz. Ama ote yandan da.. suç ile ceza arasında "den- ge"olmasını gözetır. Konuşma yapılmış.. Kitle "Allah-u ekber" sesleri ile dalgalanmış.. Ama "Kımdir o ezanı susturmaya kal- kan!" diye de kınp döken olmamış.. Ceza "hapis" mi olmalı? Ömür boyu siyasetten ya- saklılık mı getirmeli? Yoksa.. Ornegin beş ya da on yıllık bir siyaset ya- sağı, amaca daha mı uygun düşer? Burada cezanın amacı, başkalarınm aynı suçu iş- lemelerineengel olmaktır. Başkalarınm cesaretıni, cü- retini kırmaktır.. • • • Ben, bir kısım basınımızı asıl ilgilendiren sorunun başka olduğunun farkındayım. Acaba Fazilet Partisi Tayyip'li mi daha iyidir Tay- yip'siz mi? Partiye gençler mi egemen olmalıdır, yok- sa yaşlılar mı? Konuşmalanna falan bakıyorum da.. Demokrasi ve laiklik açısından; örneğin Necmettin Hoca ile Tayyip Hoca arasında doğrusu bir fark bulmakta zorlanıyo- rum. Bulanlar lütfen parmaklannı kaldırsınlar! • Trabzon Bolqc Mudurluqu: S O N Y C A I I O I I N E C L e € B . S 4 N S O N Y ( c M i t t ı ı N E C L e e MiSAN S O N Y C « \ i K » ı ı N E C L e € C O M P U T E R 8 yılınbağış karnesi ANKAR.\ (Cumhuriyet Bürosu) - 8 yıllık temel eği- tıme destek amacıyla başla- tılan halk kampanyasına destek her geçen gün büyü- yor. 28 mılyon lıralık emek- li aylığının dörtte birini ba- ğışlayan yurttaşlardan. as- ker, işadamı, küçük girişim- cı. esnaf, polis. öğretmen, futbol kulübü. ve işçilere ka- dar herkesın "kannca kara- nnca" destek \erdığı 8 yıl- lık kesıntısız temel eğıtim, ülke katılımının sağlandığı en büyük kampayalardan bi- rı olarak tarıhe geçtı. Halk bağışları 3.5 tnlyon lıraya dayanırken, Mıllı Egıtım Bakanlığı destek veren yurt- taşlara "onur belgelerini" göndermeye başladı. Temel eğitime destekte askerler. bankalar, işadam- lan ve kamu iktisadi teşek- küleri (KİT) çalışanlan başı çekerken; Marmara, Ege ve Akdeniz katılımın en yük- sek olduğu bölgeleroldu. tb- rahim Gençgöcmen adlı Bağ-Kur emeklısı. 28 mıl- yon liralık maaşının 5 miKo- nunu bağışlarken: Türk Sı- lahlı Kuvvetlen Edırne'den Ardahan'a. Sinop'tan Ana- mur'a en küçük rütbelı as- keriyle 8 yıla destek verdı. istanbul Menkul Kıymet- ler Borsası 32 trilyon lıra. Koç Holding 15 mılyon do- lar, Bankalar Birliği 1.5 tril- yon lıra, Cimento Müstah- sılleri İş\erenleri Sendikası Yönetim Kurulu 200 mılyar lıralık destekle eğıtıme en büyük bağış yapan kuruluş- lar oldu. Polıtikacılar arasın- da en çok bağışı yapanlarise DSPmılleKekill'en oldu. 6.5 mılyar lira bağış \apan DSP millenekilerını. l'ermılyar- la Başbakan Mesut Vılmaz. Başbakan Yardımcısı Büient Ece\it ile ANAP Ankara 11 Başkanı Mehmet Demirel ızledi. Memurlar ve yurt dı- şında çalışan Türkler de 8 yıllık kesintisız temel eğitim ve çağdaş öğretımın en bü- y ük destekçileri oldular. Dı- şışleri Bakanlığı çalışanlan ve konsolosluklannın 12 milyar lıra. Hazıne Müste- şarlığı çalışanlarının 1 mıl- yar 286 milyon lira bağişla- dığı kampanyaya. SSK Göz- tepe Hastanesı çalışanlan 329 milvon. Tekel çalışanla- rı 120 milyon Hrayİa katıldı. Çanakkale Dardanel Spor ise Bursaspor ile yaptığı rna- çın tüm hasılatını bağişla>a- rak. kulüpler ıçinde destek veren tek futbol takımı oldu. En küçük bağışın 100 bin lıra olduğu bağış karnesın- de. Ali Bostan ve Melahat AylaCeren adlı vurttaşlar da evlennı eğitim hızrnetlenn- de kullanılmak üzere VIılli Eğitim Vakfı'na bağışlaya- rak örnek oldular.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog