Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26 NİSAN 1998 PAZAR CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / YATIRIMCI REHBERİ 11 Cumhurryet Altını {Wn TL) 16.350, 15.600 16.700 14.900 14.950 13Mart 20 27 3Nis. 17 24 DOİar (serbest piyasa satış) 238.000 & * * 235500 243.800^ 240.400 248.200 ^»46.300 13Mart 20 27 3Nıs 17 24 M a r k (serbest piyasa satış) 129J00 131.900 130.300 137.000 r 132.000 H38İO0 13Mart 20 27 3Nis 17 24 Gecelik faizler (%ı 61 r\ \ T 82 X I i (n 32 ' 10 günluk J T O . 80 V J~l 78 T^aioNLVl 78* ^ ^ Oflepo 13Mart 20 27 3Nıs. 17 24 Borsanın seyri I ıfetem hacmı ^^»Sorsa 3389 32/0 3314 3443 4090 13Mart 20 27 3 Nıs. 17 24 BORSAVERİLERİ Hısse Senetlen IşlemHacmı (mıtyarTU Işlem Mıktarı {mılyon! Bıleşık Endeks Malı Endeks Sanayı Endeksı Repo Piyasası Işlem Hacmı (mılyar TL) Haflalık Faız Ofjilıfc AgırlıKlı Ortalama %! Aytık Faız (Yıllı» Agırlıklı Ortalama %) Tahvil Piy- Işlem hacmı (mılyar TL) Tescil Piy. işlem hacmı(mılyar TL) Onceki Hafta 652 089 44 939 4121 4940 3434 1 936 292 75 27 79 00 253.114 770.901 Geçen Hafta 591 133 40 793 4090 5085 3377 1 470 606 76 48 77 00 228.692 694.732 Değişinı -935 T2T -0 75 ~T§4 -166 -24 05 161 -2 53 -9.65 32.58 BORSAPA CEÇEN HAFTA Menkul Kıymet AH«ryık*z AnadoluBra. MadotuCanı AradotjGKia Anad Isuzu DemırY O Demırbank YK DennrOaokVENl Denızlf Cam Dflnmod YK DenmodYENI DevaHc**ng NetTı*zm Netaş OkanTekstıl OlmuKsa Osmanl- GMYO Otokar Işlem mitnn (000) Kapanı; Fıyıtı 172500 46500 27000 1625 6200 28000 7300 4800 9000 16500 40500 5100 9600 245O0 16000 800000 30000 2375 2750 8700 8600 7400 17000 4800 10250 25000 680000 27000 11000 31000 51000 4500 325000 4250 32500 11000 19750 9500 11250 1950 9000 17250 4700 3400 33500 1B00 6700 5600 3950 242500 9750 5300 7000 2050 a?00 30000 6200 16750 95000 1125 •1000 2350 25000 8100 2600 Haflalık Yfcde 4 17 208 -1 35 -2 38 -2 86 -2 82 -5 62 548 12 70 1 39 -1 01 -1 56 -10 77 962 -8 06 1061 2 78 1 82 -1 47 -5 88 -6 90 1 12 -2 44 •8 99 968 -1 39 11 63 -15 52 -ÎS 7 14 -10 09 1 39 -1800 968 -12 66 1507 36 55 444 16.39 37 74 -12 50 •1 82 3 57 1 79 28 09 082 21 31 -34 88 -33 40 -3 03 1868 95 55 23 08 6 58 27 50 7 58 11 6! Yıllık Yirte •9 38 57 14 3 49 51 52 84 62 74 34 15 79 JO5 -4 55 69 62 59 34 37 78 25 19 62 50 -31 00 20 93 23 60 14 92 11 90 146 91 •24 50 -31 54 -14 10 14 10 20 29 61 59 3125 -7 23 35 64 1 64 22 78 12 00 35 62 76 00 68 83 120 00 -7 81 12 36 -12 50 28 79 29 63 882 7 69 87 88 37 50 -7 81 48 28 35 94 3 33 29 52 16 74 13 33 1 85 39 24 10 72 27 54 29.27 51 2" 8 79 968 47 61 •7 14 85 48 20 78 100 00 -8 45 •8 82 107 41 4 29 43 28 65 29 1000 35 00 •20 31 41 18 16 63 617 000 •20 00 -1204 12 24 20 83 45 76 -10 84 33 33 •1.03 17 82 000 26 80. 588 54 93 106 67 515 588 296 34 1486 86 39 -10.20 285 37 63 79 -2 17 -14 29 63 64 299 22 08 Borsa binde 7 değer yitirirken, altın yüzde 2.45 oranında prim yaptı Piyasada seçim dönemi tedirginlîğîEkonomi Senisi - Kurban Bayramı dönüşünde ortalama yüzde 19.69 oranında değer kazanan borsa düşüşe geçti. Yılmaz-Ba) kal görüşmesin- den sonra **1 Ekim'de istifa edecekANASOL-D'nin yeri- ne seçim hükümerinin kurtıl- ması >e mart ayında da erken seçim karannın alinması". pıyasaları venıden tedirgin ettı. Borsa yüzde 0.75 ora- nında değer yitirirken, faiz- ler 4 puan kadar yükseldi. Alman Markı yüzde 1.17 de- ğer kazanırken Cumhuriyet Altını bir haftada yüzde 2.45 oranında prim vaptı. Haftaya yükselişle başla- yan borsayı seçim karan te- dirgin etti. Hafta sonuna doğ- ru Başbakan MesutYılmaz \ e CHP lideri Deniz Baykalın perşembe günü >aptıklan gö- rüşme sonucunda 1 Ekim'de ANASOL-D'nin istifa ederek yerine seçim hükümetinin kurulması karannın alınma- sı borsada düşüşe neden ol- du. Bayram tatilınin ardın- dan 8 gün boy unca süren yük- selışte yüzde 26.8 değer ka- zanan borsa bileşık endeksi yeniden düştü. Spekülatör- lerin. alınan erken seçim ka- rarını bahane ederek kâr amaçlı hısse satımına gitme- leri. cuma günü hisse senet- lenne ortalama yüzde 6.3 de- ğer kaybettirdi. Bileşik kâr satışlarıyla birlıkte endeks düşüşe bağlı olarak haftayı 32 puan kayıpla 4089 puan- dan tamamladı. Hısse senet- leri birhaftada net olarak bin- de 75 oranında değer yitırdi. Hafta boyunca yükseliş trendıne gıren bankacılık his- selerı önemlı oranda prim yaptı. Buna bağlı olarak ma- li endeks hisseleri bir hafta- da net olarak yüzde 2.94 de- ğer kazandı. Öncekı hafta- nın devamı olarak beyaz eş- ya ve dığer sanavi hissele- rindeki yükselıse bağlı olarak ta\ana yakın fıyatlarla yük- selen sanayi hisseleri son gün kâr satışlarıyla venıden düş- tü. Sanayı endeksının hafta- lık kaybı ortalama olarak yüz- de 1.66 oldu. Hizmet sektö- rü ise net olarak yüzde 2.94 oranında prim yaptı. Borsanın 23 Nısan Çocuk Bayramı nedeniyle bir gün tatilde olmasına karşın ışlem hacmi önceki haftaya göre 27 trilyon 97 milyar lira ar- tarak 592 trilyon 797 milyar liraya ulaştı. A tipi fonlar yüzde 3.18 prim yaptı Borsanın, haftanın son gü- nü hariç, yenı zir\ eler dene- mesi ve sürekli rekor sevi- yelere ulaşması >atırım fon- lannın sepet getırılerine de yansıdı. A ve B tıpı fonların haftalık net bileşik kazancı yüzde 2.01 oldu. Portföyün en az yüzde 25'ı hisse senet- lerinden oluşan A tipi fonla- Yatırım araçlarının haftalık getirisi (%) Faizler, net ve donem sonu olarak hesaplanmıştır Repo faızleri, İMKB verılendir. Dövız ve altın, serbest piyasa fiyatıdır. n yüzde 3.18 oranında pnm yaparken. B tıpı fonlann ge- tirisi yüzde 1.36 oldu. Hafta başında para pivasa- sının 110.8 trilyon artı re- zervle açılması kısa vadeli faizleri yüzde 75"lerin altına çektı. Vierkez Bankası piya- sadaki paranın dövıze kay- masını önlemek ıçın uzun sü- reden sonra ılk defa 8 Tem- muz vadeli ters repo ıhalesi açtı. Ihalede yüzde 79.55 fa- izle piyasadan toplam 80.3 trilyon lira para çekti. Banka- nın > üksek faizle piyasadan para toplaması. bankacılar arasında kısa vadede repo fa- izlerının düşürülmeyeceğı yorumlanna neden olması piyasalara bono faizlerinin yüksek seyretmesi şeklinde yansıdı. 7 günlük reponun haftalık net getırısı yüzde 1.36 oranında gerçekleştı. Bayram sonrası erken se- çim etkısinden kurtulan pıya- salar. seçim takvımının net- leşmesi ile bırlikte yeniden se- çim stresine girdi. Baykal- Yılmaz görüşmesiyle netle- şen seçim takv ımi son hafta- larda piyasalarda belırgin olan iyimserlik ha\asını yeniden tedirgin hale soktu. Başba- kan Yılmaz ve CHP lideri arasında gerçekleşen zirve toplantısından erken ve yerel seçimin 1999 Martrndaya- pılmasına karar v erilmesı bo- no pıyasasında faızlenn de yükselmesıne neden oldu. Hafta başında yüzde 98'ler- de seyreden ikinci el bono bileşik faizleri. son gün ge- len >abancı satışlarla yeni- den yüzde 102 düzeyıne yük- seldi. Mark prim yaptı Dövız ıse haftaya sakin başladı. Vergi çıkışlanna bağ- lı olarak bankalar dövız sa- tarak nakit ihtıyaçlannı kar- şılamayabaşladı. Uluslararası piyasalara bağlı olarak dolar-mark pa- ritesınin mark lehine gelişme- si markın dolara göre prim yapmasını sağladı. Markın haftalık net getırısı yüzde 1.17olurken. doların getiri- si yüzde 0.57 düzeyinde kal- dı.Cumhurijet Altını bir haf- tada net olarak yüzde 2.45 oranında prim yaptı. Dk achm Ziraat'ten geldi Ekonomi Servisi-Zıraat Bankası'nın geçen hafta tasarrufmevduatına uygu- ladığı faiz oranlannı 2"şer puan düşür- mesi diğer bankalan da harekete geçir- di. Ekonomide yaşanan olumlu geliş- melere ve enflasyonda görülen düşme eğilımıne paralel olarak faiz oranlan- nı düşürdüğünü açıklayan Zıraat Ban- kası'nın ardından Halkbank ve Emlak- bank da faız oranlannı aynı seviyeye çek- tı. Faız düşürme operasyonuna katılan dıger ikı banka olan Sümerbank ile Eti- bank da çeşitli vadedekı faiz oranla- nnda indinmlere gıttı. Zıraat Bankası, Halk Bankası ve Emlakbank faiz oran- larını bir av vadede vüzde 73.3 ay va- dede yüzde 78. bir yıl vadede ise yüz- de 93 olarak belirledi. Ayrıca Ziraat Bankası ve Halkbank 6 ay vadede faiz oranını yüzde 88'e indirirken. Emlak Bankası 6 ay v ade için uyguladığı yüz- de 50 olan faiz oranını değiştırmedi. Faizler 2 puan düştü Söz konusu bankalar daha önce. bir ay vadede yüzde 75, 3 ay vadede yüz- de 80.6 ay vadede yüzde 90. bir yıl va- dede yüzde 95 faız uyguluyorlardı. Ta- sarrufmevduatına uyguladığı faız oran- lannı 2 ile 5 puan arasında düşüren Sü- merbank. bir ay vadede yüzde 76.3 ay vadede yüzde 80.6 ay vadede yüzde 88. bir yıl vadede yüzde 90 faiz ödemeye başladı. Sümerbank. daha önce bir ay vadede yüzde 78.3 ay vadede yüzde 82, 6 ay vadede yüzde 90, bir yıl vadede yüzde 95 faiz veriyordu. Etibank ise fa- iz oranlannı bir ay v adede yüzde 78"den yüzde 76'ya, 3 ay vadede yüzde 83'ten yüzde 81 "e. 6 ay vadede yüzde 92"den y üzde 90"a. bir yıl v adede yüzde 98'den yüzde 94'e düşürdü. Önümüzdekı gün- lerde dığer bankaların da çeşıtlı vade- lerdekı tasarruf mev duatına uyguladık- ları faız oranlannı düşünnesı beklenı- yor. Bankacılar. mevduat faizlerindekı düşüşün kredı faızlenne yansımasmın ancak kredı malıyetlennın aşağı çekıl- mesıvle birlıkte olacağını kaydettiler. DÖVİZ - ALTIN NE GETİRDİ? Amenkan Doları Alman Marfcı Injılı; Steriım Irriçre Fraıtjı Hollanda Flonıtı Fransız Frarçı Camiıunyet Altını 24 ayar kulçe 22 ayar bilezık fll) 207 000 115 700 343 000 141 750 102 500 34 500 12 800DOO 1 325 000 1915 000 fll) 248100 137 000 417 000 165 000 121300 40150 16 300000 2460.000 2 435 000 fll) 241200 131300 414.000 165000 122.500 41250 16 700 000 2510000 2415 000 ttlçtfi 0 57 095 •0 72 0 61 0.99 091 2 45 2.03 205 Tlkttl 19.90 19 53 20.70 1711 19.21 19.57 3047 30.39 29 77 En çok kazandıran » 10 hisse ^ ^ haftalık değışım f 0 ?) Q Jzmır Demır Çelık mm Good-Year B t l Petrokent Turızm K M Denmod HVakıfFın Kır D ÇBS Pnntaş Q Osmanlı Garimenkı D Demısaş Döküm B KrıstaJ Kola iIilTürfcHava'YbHan 3415 27.78 26.98 1818 18.03 17.78 j) 17.50 15.56 14.49 14.47 En çok kaybettiren 10 hisse haftalık degifim (%) Q Oz Fınans Fac Q Eczacıbaşı llaç Bcl Çımbeton Q Arçelık B Fngo Pak Gıda L H Denızh Cam D Arat Tekstı! Q Bısaş Tekstıl LBafrKaolamtn Y PEGProfito 21.30 2031 20.24 18.57 18.14 16 67 15.52 14.29 14 00 12.96 MESS kongresi 'Türkiye'nin sorunu istikrarsızhk' Ekonomi Servisi - Türkiye Metal Sanayicilerı Sendıkasfnın(MESS) 36'ncı olağan genel kurulu başladı. Genel kurula Dev let Bakanı Hasan Gemki de katıldı. MESS ^•önetım Kurulu Başkanı Erdoğan Karakovunlu. kurulda yaptığı konuşmada. Türkiye'nin temel sorununun sıyasi ve ekonomık ıstıkrarsızlık olduğunu söyledi. Karakovunlu. köklü reformlann yapılmasma ıhtıyaç bulunduğunu kaydederek. yeni bir siyasal partıleryasası oluşturulmasını örierdı. Devletin özel sektör ımkânlarını. topladığı vergılen kendı verimsızlıği, ısrafı için çar çur ettığıni sav layan Karakovunlu. "Verimsizlik kuvusunaarılan bu paralan özel sektör kendi vatınmlannda kullansavdı daha verimli sonuçlar alınırdı" diye konuştu. SPK Bulteni nden • Raks Elektronik'in 24 Nisan günü yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda. 1997 yılı kânndan kâr payı dağitılmamasına, ana sözleşmenin 3. maddesinin teknolojiye bağlı ürün çeşitliliğıni arttırmak üzere şirketın amaç ve konusuna ılaveler yapılarak. 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 500 milyar liradan 15 trilyon liraya yükseltilmesine karar verildi. Aynca Yönetim Kurulu üyeliklenne Aslan Tekin Önel. Kadn Önel. Nedim Aysan. Adalet Sertan Ayhan. Hasan Çelikkol. Zekeriya Çelıkkol'un seçilmeleri karannın alındığı bildirildi. • lş Bankası'nın yüzde 12.3 oranindakı kamu hıssesinin özelleştirilmesine ön kayıt dönemi sonunda toplam 123 bin 207 başvuru yapıldığı kaydedildi. Mayıs 1998 tarihleri arasında yapılacak olan kesin kayıt döneminde başvuru sahipleri kesin kayıta katıldıklan ve aynı miktarda talepte bulunduklan takdirde yüzde 10 ındinm veya peşin fiyatına 4 taksit avantajlanndan faydalanabilecekler. B Bagfaş'tan yapılan yazılı açıklamada: sermaye tavanının 200 milyar liradan 2 trilyon liraya yükseltilmesine ilişkin kararın iptali için 4 ortak tarafından açılan davada mahkemece verilen karann reddine daır karann Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nce onanması dolayisıyla davacılann karann düzeltilmesı hakkındaki başvuruları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 17.03.1998 gün veesas 1998< 1662 karar 1998 1884 sayılı karan ile reddolunduğu ve bu suretle karann kesinleştiği bildirildi. • Kepez Elektrik'in 22 Nisan'da borsaya yaptığı açıklamada TEAŞ tan 211 milyon 55 bin 007 lira tutanndaki kesinleşmiş karara müstenit alacağı ile faizleri TEAŞ tarafından nzaen ödenmediği takdirde. alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağı bildirildi. Aynca söz konusu alacak. SPK'nin 9 No'lu teblıği hükümlenne göre şirketin tablolanna yansıtılacak. Iktisat Yatırım taşınıyor İktisat Yatırım A.Ş. 'nin 27.04.1998 tarihinden itibaren yeni adresi: Ebulula Cad. No: 265 Maya Meridien İş Merkezi 141/2, 80630 Akatİar - İstanbul Tel: 212. 284 66 1 0 pbx Faks: 212. 284 76 50 İKTİSAT YATIRIM YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Kısır Döngüler Türkiye'de ekonomik, toplumsal. bu kapsamda politik kısır döngüler yaşanıyor. Kısır döngüler kı- rılamadığından, Türkiye beklenen atılımlarını ger- çekleştiremiyor, başarıları sözde, kâğıt üstünde kahyor. Türkiye'deki kısır döngülerden biri demedya. is- ter yazılı olsun ister görsel olsun, sınırlı bir kaç ka- nal, ya da program dışında, genelde yayın düze- yi düşük. Topluma birşeyler vermek, kazandırmak amacına yönelik değil. Düzeysiz yayınlarla izleme oranını artırmak, reklam almak, çıkar sağlamak. Medya bu amacı gerçekleştirmek, uygulamayı pe- kiştirmek için toplumun zayıf noktalarından da ya- rarlanarak, promosyon, tanıtım diye kalitesiz mal- lar dağıtımı yapıyor. piyangolar düzenlıyor. Böyle- ce düzeysizlik yaygınlaşıyor, kısır döngüye dönü- şüyor. Düzeysiz yayın, beğenı derecesi düşük, kendini yetiştirmek için çaba harcamayan izleyi- ci ya da okuyucu kitlesi ve bunun neden olduğu daha düzeysiz yayın. Düzeyli yayın. çaba gerek- tiriyor, özven gerektiriyor: buna karşı maddi geti-v risı ya çok düşük ya da eksi. Düzeyli olanın yaşa- ma şansı olmadığından veya kısıtlı olduğundan rekabet düzeysizlik yönünde oluyor. Medyanın, düşünme ve irdeleme alışkanlığı ol- mayan geniş kitleler üstünde etkili oluşu, politika- cıları etkileme olanağını artırıyor. Etkıleme olana- ğı, medyaya bir baskı grubu olarak çıkar fırsatları yaratiyor Medya ile bozuşmak istemeyen hatta des- tek almak isteyen, "verdimse verdim" anlayışın- da olan politikacılar, düzeysiz yayın yapan med- yayı teşvikleıie, kredilerle, özelleştirmeden pay ve- rerek destekliyor. Palazlanan medya, politikacıla- n daha iyi kuşatarak isteklerini dikte ettirmeye baş- lıyor. Dördüncü güç olarak nıtelendirilen basın, bu gücünü toplumun yararına değil, kendi çıkarı yö- nünde kullanıyor. Günümüzdeki politik kadro, liderler, Türkiye için ayrı bir kısır döngü kaynağı. Liderler, politik kad- ro, üst düzey kamu yöneticileri.Türkiye'nin çıka- rından çok kendi konumları, kendi gelecekleriyle ilgililer. Bu nedenle olayları, sözde Türkiye'nin çı- karı açısından, ama temelde kendi çıkarian, ken- di gelecekleri açısından değerlendiriyorlar. Sorum- luluk duygusu zayıf, bencil, kamunun kaynaklan- nı savurganca kendi ısteği doğrultusunda kullan- makta sakınca görmeyen liderler, politikacılar, ka- mu kesesinden medyayı besliyorlar. 1950'lerin resmı ilanla desteklenen besleme basını vardı. Gü- nümüzde kaynak aktarmanın, beslemenin yolları genişledi, çeşıtlendı, yenı yöntemler geliştırildi. Türkiye'de düzeysizliği derinleştiren, kısır dön- güyü pekiştiren diğer bir etken de, reklam veren- lerin reklam şirketlerının tutumu. izlenme oranı, rating, tiraj gibi düşüncelerle ya da bu tür göster- gelere bakacak düzeysiz yayınları destekliyorlar. Medyanın çıkarcı tutumu, polıtıkacının özsever- liği, bencilliği, reklam verenlerin, reklam şirketleri- nin bakış açısı, kısa vadeli değerlendirmelen, dü- zeysiz, toplumsal amacı olmayan, toplumsal de- ğer yargılannı daha da bozan, beğeni düzeyini dü- şüren, yazılı ve görsel yayıncılık anlayışını egemen kılıyor. Yayın düzeyı, beğenı, bılgi düzeyi en düşük kesimlere göre ayarlanıyor. Böylece kısır döngü ta- mamlanıyor. Bu kısır döngünün kınlması, ancak top- lumsal tepki ile olanaklıdır, kendisine verılenle ye- tinen, isteklerini belirli yönteme kanalize edeme- yen, kanağan (safdil), tepkisiz birtoplum, doğal ola- rak bu kısır döngüleri kıramıyor. Toplumda iyiye, güzele, anlamhya yöneliş düzey- sızlığe tepkı, Türkiye'de kısır döngülerın kırılmasın- da bir başlangıç olabilir. YATIRIM Yatırım Fonu Adı I; Bank Hısse Fon lş Bank Iştırak Fon lş Bank Detışken Fcm Interbank A Tıpı Karaı Interbank A TIDIDEJI Inter Yatmm A Tıpı InterYat Hısse Fon Iktısat A Tıpı Degışk Garantı A Tıpı Karma Garantı A Tıpı Dejışk EsbankATıpıDeSışke YKY A Tıpı Hısse Fon YKY A Tıpı Karma Fon YKY A Tıpı Tekstıl Se YKYATıpıMal'Kurum rKYATıpıMetalSek. YHY A Tıpı G*<ta-!ç.S VakrtHısseFon Dışbank A Tıpı Karma Dışbank A Tıpı Oeğışk YaşarbankATipıDeJı Fınans A Tıpı Degışke CU Sıgorta A Tjpı Değ Zıraat A Tıp< Değtşke Halk Fon-3 PamukbankATıpıDegı Emlakbank Hısse Sened Emlakbank Degışken F Sumer Karma Fon Ege Fon-2 Kalkmma A Tıpı Degış Demır Fon-1 Demır Yat A Tıpı De| Türttbank Hısse Senettı TSKBATıpıDeİıştoı AkbankATıotDekte Tekstıl A Tıpı Hısse Ata A Tıpı Karma Fon Ata A Tıpı Hısse Sene Koçbaık A Tıpı Degışk Koçbank Karma Fon Koçbank Hısse Fon Globai ATıpı Oegrşke KârfezYat. ATİpıKa TEBOegışkenA TEB Karma A TtB Yat. DeS.şkCT A Kentbank A Tıpı Karma AltematıfF-1 Hak A Tıpı Degısken F Şeker A Tıpı Değışken ÖyaHon-l Eczacıbaşı A Tia DeJ Ekspres A Tıpı Dejışk Gedık A Tıpı Karma Fo Gedık A Tipi Hısse Se Kaprtal A Tıpı Degışk TopralıATıpıOefışke Tefen Fon-1 Ntırol Fon-1 Kık A Tipi Hısse Fon flfaATıpıDegışkefl Evgın Fon-1 Yatınm F A Değışken Tacırier A Tıpı Karma Stratejı A Değışken F lş Yat De&şken Fon Osmanlı Karaıa Fon Halk Sıeorta Özel Fon E3S A Tıpı Karma Fon EGS Yat A Tıpı Karma EGS Stgorta k Defışke ABN Amro KarmaT TAIB Yatınm Değışken NordsternlmtaşSCte DenızbankATıp'Degı B TİPİ FONLAR lş Bark Lıkrt Fon lş Bank Değışken Fon IşBankYabancıMK IşBankTahvılveBon Interbaok B Tıpı Değı Interbank B Tıpı lıkı FONLARI Haftalık 4 53 360 266 2 70 2 89 2 52 4 02 2 03 4 01 3 89 2 43 4 33 240 6 25 8 34 40(1 404 582 2 02 244 3 70 2 52 313 354 262 4 56 356 195 224 205 346 488 7 24 454 237 316 610 398 642 268 396 242 253 292 315 419 2.60 596 264 261 320 292 665 356 135 491 306 316 349 176 468 304 352 265 337 3.18 2.10 252 191 2 85 3 78 4 08 2 68 195 2 95 233 128 151 0.98 135 131 144 Yılıçı Dejışım 214 17 38 2080 3013 2797 3639 4197 526 2845 533 22 59 2983 27 65 1160 3312 2218 25 97 1921 3075 33 95 -169 007 14 65 24 87 3064 2308 1014 1693 2766 10% 2217 2641 3946 1691 2362 2892 1230 34 29 3950 2977 3243 2440 44 30 22 39 2870 24 23 3096 17 76 1963 17 22 2093 1621 4705 848 2139 2064 2589 3508 2281 27 84 3132 2531 2211 2721 2630 4143 2972 2710 2609 2015 1895 1913 33 80 33 30 2202 1121 2582 2668 2346 2580 2803 25 54 NE GETİRDİ? Yatırım Fonu Adı Iht.sat BTıpt Tahvil Iktısat B Tıpı Degışk Garantı B Tıpı Tahvil Garantı B Tıpı Lıkıt Garantı B Tıpı Karma Garantı MKDeJısken Esbank 6 Tıpı Degışke EsbankB Tıpı Karma F YKBB Tıpı Lıkıt Fon YKB B Tıpı Degışken F YKBB Tıpı Tahvıi Bon YKBBTıpıYabMKı YKY B Tıpı Lıkıt Fon YKYBIpTahvıl-Bono Vakrf Tahvil »e Bono Vakrf Dejrşken Fon Vakrf YabancıMenkul Vakrf Lıkıt Fon VakrtB Tıpı Karma Fo Dışbank B Tıpı Degışk Yaşarbank B Tıpı Degı Yaşarbank lıkıt Fon Fınans B Tıpı Tahvıl- Fınans B Tipi Defışke Fınans B Tıpı ühtT ZıraatBTıpıDeJışke Zıraat B Tıpı lıkıt T Zıraal Fon-4 Halk fon-i Halk fon-2 Pamuk B Tıpı Lıkıt Fo Pamuk B Tıpı Degışken Emlakbank Tahyıl-Bono Emlakbank Değışken Fo Emlakbank ükıtFon Sümer Değışken Fon Sumer ükıtFon Sumer Tahvil Bono Fon Ege Fon-1 Kalkmma B Tıpı Defış Demır Fon-2 Demır Yat ATıpıDeg Tanş Fon-1 Tanş Fon-2 Turkbank Tahvil veBo Etıfon TSKB B Tıpı Değışken AkbankBTıpıDejıske Akbank B Tipi Tahvil- Tekstıl B Tıpı Likıt - Tekstıl BTıpOetışke Ata BTıpt Tahvil Bon IsvıçreSıg B Tahvil Koçbank B Tıpı Dejışk Koçbank Tahvil Bono F Köriez B Tıpı Değışke KniezYat B Tıpı 5e TEB Degrşken B Kentbank Tativıi-Bono Alternatrf F-2 Altematıf F-3 Şeker B Tıpı Değışken Oyakbank Fon-1 Eczacıbaşı B Tıpı Def Ekspres B Tıpı Değısk SYB Değışken Fonu Gedık B Tıpı Tahvıl-B Ekıncıler Değışken Fo KapttalB Tıpı Degışk K Yatırım B Tıpı Degı ToprakBTıpıDeğışke MYZ Fon-1 IşıklarBTıpıYabanc ATfa B Tipi Oeğışfcen Yatınm F B Dejısken Tacırier B Tıpı De|ış Bayındır B Tıpı Dejış Osmanlı Tatı»ıl-Bono F EGS B Tıpı Tahvi Bon ABN Amro Değışken Fon TAIB Yatınm Defşken MıdlandBankBTıpıD YmtbankBTıpıDeğış Denızbank B Tıpı Degı ftylık Oefısım 179 193 123 125 111 160 042 3 49 133 197 149 159 127 143 186 1.39 074 122 132 138 147 123 149 120 128 İ48 140 135 2 37 195 132 127 125 081 184 280 128 163 125 130 110 084 137 128 040 161 130 130 182 195 193 136 166 148 159 2 30 202 135 130 133 121 133 149 166 158 130 193 263 121 146 128 139 2 30 127 135 123 111 126 134 124 1% 128 127 140 YKıçı 27 95 27 64 24 98 2513 24 74 24 01 12 22 25 54 2587 16 65 2883 2896 2484 2768 2769 2511 2044 2444 2481 2545 13 57 2511 25 80 42 03 24 74 2748 2665 2718 2624 2645 2620 2603 2880 2464 27 21 2444 2482 2866 24 96 2567 24 71 17 71 2716 23 79 681 27 88 2532 2673 2742 24 98 2825 26 79 27 91 25 32 49 77 2880 2875 2746 2519 2406 23 36 2178 2743 2925 1218 27 05 2625 24 00 2722 2041 2631 25 36 23 70 2662 920 3315 24 54 27 69 2832 2710 24.29 2621 18 75 594
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog