Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriYet kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe yarar. Çınart Mah. 5 Sok. Çtnartı işhanı No:2 Kat:1 (Sabancı Iş Merkezi Artaa) Adana Tel:(322j3631211 Faks:(322)3631215 Cumhuri CumhuriYet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Tur1«xa9ı Cad. No: 39/41 (34334)CağaloğMstanbul Tel:(212«1401 96Faks(212)514 01 95 74. YIL SAYI: 26499 / 150000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ (1945-1991) 26 NİSAN 1998 PAZAR şemdinSabkkonuştu E c e v i t v e Cindoruk'ten, 'ekimde yeni hükümet' formülüne tepki ™ Secime destekyok • PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sakık, şeriatçı basınla 'örgüt aleyhine yazmama' konusunda anlaştıklannı ileri sürdü. Sakık" ın verdiği bilgiler arasında gazeteci Cengiz Çandar, Mehmet Ali Birand ve Mahir Sayın'ın yanı sıra Mahir Kaynak ve Yalçın Küçük'ün adı örgüte destek veren kişiler olarak geçti. Genelkurmay 2. Başkanı Çevik • Bir, yeni şeyler öğrendiklerini söyledi. • Başesgioğlu, suçlanan kişilerle ilgili soruşturmalann gündeme gelebikceğini belirtti. Sakık'ın verdiği ifadeler arasında FP'li Fethullah Erbaş ile İHD Genel Başkanı Akın Birdal'ın PKK lideriyle bağlantilanna ilişkin iddialar bulunduğu bildiriidi. ANKARA (Cumhu- riyet Biirosu) - Diyarba- kır DGM tarafından tu- tuklanan Şemdin Sa- kık'ın ifadesinde. arala- rında Cengiz Çandar ve Mehmet Ali Birand"ın da bulunduğu bazı ga- zelecilerle. bir ANAP ve bazı FP mıl'.etvekilleri- nın adlan da geçti. Sa- kık, örgütün bir dönem Mılli Gazete ve Akıt'ten **PKK aleyhine yazma- ma'" sözü aldığını. bu yayın organlanyla "'or- tak düşmana karşı bir- likte hareket" politıka- sıyla anlaştıklannı iddia etti. Genelkurmay 2. Baş- kanı Orgeneral Çevik Bir. gazetecılerin "Sa- kık'ın ifadelerinde sizin yabancı olduğunuz bil- giler varmı" sorusuna. "Bizim de yeni öğrendi- ğimiz şeyler var tabii" yanıtını \erdi. lçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu. Sakık'ın ifadelerinde suçladığı kişilerle ilgili olarak in- celeme ve soruşturma- lann gündeme gelebıle- ceğini söyledi. Türk Idareciler Derneği 34. Genel Kurulu öncesin- de gazetecilerin sorula- nnı yanıtlayan Başesgi- oğlu, hazırlık soruştur- mastnın gizli olduğunu belirterek "Basına yan- sıyan bilgilerin sağlıklı veya net olduğu tartış- malıdır. Bunu net olarak savcılanmı/ iddianame- sini hazırladığuıda göre- ceğiz. tfadelerde adı ge- çen kişilerle ilgili incele- me yapılır. Bu inceleme- ye göre soruşturma açı- lıp açılma>acağına ka- rarverilir1 " dedi. Başesgioğlu, Sakık'- ınözel birdiyaliz makı- nesine bağlı olarak tutu- lup tutulmadığına iliş- kin soru\ a "O kadar bir sağlık probiemi olduğu- nu zannetmiyorum" yanıtını verdi. Şemdin Sakık gözal- tında bulunduğu sırada örgütün finans ka>nak- lan, yurtiçi ve yurtdışı destekleri konusunda avnntıh bilgiler \erdi. Alınan bılgıye göre. Sa- kık'ın ifadesinde Meh- met Ali Birand. Cengiz Çandar. Mahir Sayın'ın da aralannda bulunduğu bazı gazetecılerle eski MİT mensubu Mahir Kaynak ve Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün adı da örgüte destek veren kişiler ara- sında geçti. Sakık'ın, milletvekili adayı olduğu dönemde PKK tarafından kaçınldığını öne süren ANAP Di- mArkasıSa.l7,Sü.4'te Diyarbakır Sakık kardeşler tutuklandı • Önceki gece saat 22.30 sıralannda olağanüstü güvenlik önlemlen altında Diyarbakır DGM'ye getirilen Şemdin ve Arif Sakık, Diyarbakır DGM Başsavcısı Nihat Çakar başkanlığındaki 4 savcı tarafından 12 saat süre ile sorgulandı. • Sakık kardeşlerin Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne nakilleri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Şemdin ve Arif Sakık, 5 askeri araçla getirildikleri Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kendilerine aynlan özel bir koğuşa konuldular. W 17. Sayfada Akın Birdal 'Suçlama devletin komplosu' • Sakık'ın, PKK'ye destek verdiğini iddia ettiği kişiler suçlamalan kabul etmedi. İHD Başkanı Akın Birdal, Sakık'ın kendisini ve derneğini suçlayıcı ifadeler verdiğine inanmadığını belirterek iddialan devletin komplosu olarak değerlendirdi. • Gazeteci Cengiz Çandar, hakkındaki iddialann aşağılık olduğunu söyledi. Çandar," Bu haberi yayan alçaktır" dedi. I 4. Sayfada SeÇİm fikri d O ğ a r k e n ÖldÜ' Koalisyon ortaklan, Başbakan Mesut Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın uzlaştığı 1999'da çifte seçim karanna karşı çıktılar. Seçim tarihine toplumun her kesiminden tepki geldiğini belirten Başbakan Yardımcısı Ecevit, seçim fikrinin doğarken öldüğünü söyledi. Deniz Baykal'ın seçim konusunda hükümetle pazarhğa girmesi gerekmediğini kaydeden Ecevit, "CHP lideri Baykal istediğı zaman hükümeti düşürüp ülkeyi seçime götürebilir. Eğer göze alabiliyorsa yann karannı verir, 'Sizden desteğimi çekiyorum' der" diye konuştu. CHP'deBaykal'auyarı Milletveklllerinden Ortak açiklama Yılmaz ile Baykal'ın 1999 ılkbahan için erken seçimde anlaşmaları. CHP'de parti içinde de tepkiye neden oldu. Aydın Güven Gürkan, Ercan Karakaş, Seyfi Oktay ve Fikri Sağlar ortak açıklama yaparak iki lideri "sorumsuzluİda" suçladılar. Baykal'ın, seçimi bir yandan parti içi egemenliğini pekiştirmek amacıyla baskı unsuru olarak kullanırken diğer yandan da Yılmaz'ı uzlaşmaya zorlamak için Yüce Divan firsatı yarattığını savunan milletvekilleri, iki liderin hatalanyla oluşan tablonun çok ağır bedelini bütün Türkiye'nin ödeyeceğini söylediler. • 5. Sayfada Cindoruk: Güvenoyu vermeyeceğiz DTP lideri cindoruk, bağımsız başbakanın bulunduğu hükümette yer almayacaklannı ve güvenoyu vermeyeceklerini belirtti. Cindoruk, genel başkanlann seçim tarihini tespit ettiği ülkelerde demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığını söyledi. Sanayi Bakanı Yahm Erez, "Türkiye tam istikran yakalamaya çahşırken alınan bu karann istikran bozacağına inanıyorum" dedi. ANAP'lı Devlet Bakanı Ahat Andican, parti olarak yerel seçimlerin 1999 Mart'ında, genel seçimlerin de 1999 Ekimi'nde yapılmasını istediklerini söyledi. • 5. Sayfada Yılmaz: îyi niyet beyanı 'Parti liderleri seçim hiikümetinde yok* Başbakan Mesut Yılmaz, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile sağladıklan mutabakatm, netice itibanyla bir iyi niyet beyanı oîduğunu belirterek "Meclis yaz tatihne girmeden önce, Meclis gündeminin, hükümetin önceliklerine göre belirlenmesi ve gündemde yer alan yasalann çıkanlması gerekir. Bu gerçekleşmeden mutabakatm diğer unsurlan zaten görüşmeye tabi değil" dedi. Başbakan Mesut Yılmaz, parti liderlerinüı, kurulacak bir seçim hükümetine girmemesi konusunda da CHP lideri Deniz Baykal ile mutabakata vardıklannı bildirdi. • 4. Sayfada 34 demokratik kitle örgütü laik - demokratik cumhuriyeti koruma çağrısı yaptı KaranlığakarşıdayanışmaCün örgütlenme günü' 34 demokratik kitle örgütü, tüm yurttaşlara. "siyasal çürümüşlük, ırkçı- şeriatçı ideolojinin egemenleşmesi, akıl dışı arayışlar, yolsuzluklar ve ulus devleti yok etme çabalanna" karşı dayanışma çağnsında bulundu. "Demokratik Toplumcu Çağn" başlıklı bildiride Türkiye'nin büyük bir bunalım yaşadığı belirtilerek "Gün. karanlığa karşı güçlerin örgütlenmesi ve dayanışması günüdür" denildi. yOZİaştl' Laik demokratik cumhuriyetin tehdit altında olduğu belirtilen açıklamada "Bunahmla savaşmak durumunda olan devlet kurumlarının çoğu yozlaşmıştır" saptaması yapıldı. Siyasal partilerin toplumdan koptuğu ve görevini yapamadığı, sosyal devlet anlayışının giderek terk edildiği, "para en yüce değerdir" politikasmın yerleştirildiği vurgulanan bildiride, çözümün "Kemalizm ilkeleri" olduğu kaydedildi. 'ÇÖZÜIYI KemalİZm' Toplumu yeniden esenliğe çıkarmak ve ülkeyi üçüncü bin yıla hazırlamak için rutulacak yolun Kemalizm olduğu \oirgulanan • bildiride, "Kemalizm ne Atatürk'ün bekçiliğidir ne de 1920 koşullannda yapılmış olanlann toplamıdır. Kemalizm 'demokratik toplumcu' bir öze sahip, 'sürekli devrimcilik' ilkesine dayalı bir çağdaşlaşma ideolojisidir. Kemalizm 'geleceğin öncülüğü'dür" denildi. • 7. Sayfada 'TTvilVfiTi fiiiy#»l'df» h l i l i m t i l İn^lizUlusalBalesiIMrektörü,kore- u yuyan i^uzeı ae Diuuşnı f D;erekDeme t a ^n d a n sahne . ye konulan Ça> ko\ ski'nin 'U>Tiyan Güzel' balesi, salı gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Kardiyoloji Vakn yaranna özel olarak sarinelenecek. Bu özel gecede İngiliz Llusal Balesi'nden Agnes Oaks ve Thomas Edur ile lstanbul Devlet Opera >e Balesi sanatçüan Türksanatseverierle buluşacaklar. Mayıs avindan itibaren sahnelenecekolan bakde İDOB'un baş dans- çılan Hüha Aksular-Okta> Keresteci\e A>fer Zeren-Tan Sağtürkrolalacaklar.3perdelik'UyuyanGüzel'balesininorkest- ra şefliğini Elşad Bagirov, koreograf yardımcüığıru Renata Calderini. Paul Chalmers, dekor-köstümünü Osman Şengezer üstİenlyor. Lyuyan Güzel'in bir aşk hikâyesi olduğu kadar iyinin ve kötünün de hikâvesi olduğunu söyle>en Derek Deane, Türldye'de 'Fındıkkıran' balesini de sahnelemek istediğini söylüyor. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) • 12. Sayfada Türk bankalanna yaptınm Ermenfler paralamu îstiyor• Amerika Ermeni Meclisi adlı örgüt, soykınm kurbanı olduğunu ileri sürdüğü kişilerin paralannı bulundurup da bunlan bugüne değin sahiplerine geri vermeyen ve Amerika'da şubeleri olan Türk bankalanna yaptınma hazırlanıyor. Örgütün Washington'daki merkezinden yapılan açıklamada, bu uygulama için, ikinci Dünya Savaşı'nda "Holocaust" (Soykınm) kurbanı Yahudilerin hesaplan ve altınlan konusunda Isviçre bankalanna karşı açılan kampanyadan esinlenildiği bildirildi. • 9. Sayfada FACİAMN 12. \1LDÖNÜMÜ Sonu gelmeyen ölüm: Çernobil• Çernobil patlaması. Ukrayna ve aralannda Türkiye'nin de bulunduğu birçok Avrupa ülkesinde halk sağlığı. ekonomi ve çevre açısından büyük tahribata yol açtı. Radyasyondan etkilenen insanlann acı sonuyla ilgili rakamlar her geçen gün arttı. • Çernobil'de bugün çökmek üzere olan beton lahtin nasıl onanlabileceğinin "kara tasası" yaşanıyor. Oluşan çatlaklardan dünyamıza sızan radyasyon, yağmurla birlikte nehirleri kirletiyor. Çernobil Nükleer Santralı'nda görev yapmış uzmanlar tüm dünyaya çağnda bulunarak beton lahtin bir an önce yenilenmesini istiyorlar... • Arka Sayfada ARNAVUTLUK ORDUSU ALARMDA • 9. Sayfada GERÇEĞE DÖNÜŞEN DÜŞ • 12. Sayfada EROĞLU AVRUPA ŞAMPİYONU MSpor'da SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ: 4-13-20-34-44-48 GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Kargaşanın Kaynakları... Hükümeti, bağnna taş basarak keıtıen destekleyen CHP, basında partiyeyönelik dünkü eleştirileri "haksızlık" diye niteliyor. CHP'nin önde gelen yöneticileri kamuoyunda beliren kimi kaygılan karşılıyor ve genel bir açıklama yapıyortar: "Biz, seçim karannı Fazilet ve DYP ile oybirliğı yaparak gkarabiliriz, yapmıyoruzveyapmayacağız, bu bir. Güven- mArkasıSa.l7,SH l'de rn GUNDEM ;,._•«** \ Oyun oynamaya el sürdürmedi hiç. Bir "hayat" vardı ve onun izinde yürüdü. Tiyatroda, sinemada Mahir Günşiray olmak, yaşamaktı. • Diyaliz dünvası... > Eşit dağıtılmış tek gerçek... »Uygunsuz bir kız... MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 1e birlikte. Tepkisel Yaşam 1997'nın ilk yarısı hem siyaset hem toplum açısın- dan çalkantılı geçmişti. REFAHYOL hükümetınin çağ- daş yaşama ve laikliğe saldırısına karşı çıkan kesım- ler gece-gündüz sokağa dökülmüştü. Ankara'da 15 Şubat'ta düzenlenen "Şeriata Karşı Kadın Mitıngi" önemli bir kılometre taşıydı. Bu taşlardan biri de Sevda-Cenap And Müzik Vak- fı'ntn yıllardır başarıyla sürdürdüğü 14. Uluslararası mArkosıSa.l7,Sü. 7'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog