Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

TjgT Cumhuriyet L^^ kitap kulübü KİTAP benzersizliği keşfe varar. KİTAP ADANA SERGİSALONÜNDA... Çınartı Mah 5 Sok Çınartı Işhanı No 2 Kat1 (Sabancı Iş Merkea Arkası)A0ana Tel (322Ö6312 11 Faks (322)36312 15 Cumhuriyet 1 T*T CumhuriYet L^^ kitap kulübü Çeli^kili düşüncelere dinginlik ve incelik *ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Turitocağı Cad No 39/41 (34334)Cağak)ğlu/tstanbul Tel (212)51401 96 Faks (212)514 01 96 74. YIL SAYI: 26498 / 150000 TL (KDVIÇmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 25 Nİ?\N 1998 CUMARTESİ Başbakan Yılmaz ile Baykal arasmdaki uzlaşma ortaklarda şaşkmlık yarattı Ekhıılıükümethıetepki• Yılmaz'la Baykal'ın seçim takvimi uzlaşması, koalisyon ortaklan DSP ve DTP'de olduğu kadar, ANAP içinde de tepkilere yol açtı. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, "bağımsızlann ağırlıkta olacağı seçim hükümetinin uzun süre görevde kalmasının sakıncalı olacağını" söyledi. Başbakan Yılmaz ise dün "Makul bir süre önce yerimizi seçim hükümetine bırakacağız" diyerek CHP liderinin tarih belirten açıklamalanyla ters düştü. • DTP lideri Hüsamettin Cindoruk, seçim hükümetinde bağımsız başbakana karşı olduklannı söyledi. Yılmaz'ın kendisine bu konu hakkında bilgi vermediğini belirten DTP lideri, seçimlerin dört yılda bir yapılması için anayasa değişikliği önerisini imzaya açacaklannı kaydetti. DTP'li Hamdi Üçpınarlar, "Seçim tarihinin siyasi parti liderleri tarafından kamuoyuna açıklanması, Meclis'e hakarettir" dedi. Hesap?.. İç ve dış çevrelerde Türki- ye'de geçerii rejim için "asken demokrasi" yakıştırması ya- panlar var. Bu yaklaşun yeni değiklir.yülardan beri sö\lenir, demokrasimizin eksikleri ol- duğu da doğrudur. Bununla biıükte -hele son yıllarda- iist üste erken seçim yapan bir ül- ke olduğumuz da doğrudur. Peki, bunca seçim yapan bir ülkenin parlamentosunda. de- mokrasinin eksiği gediği neden giderüemiyor?.. Sanınz ki buna neden ola- rak askeri göstermek insafsız- lık olacaktır. Çünkii e\Tensel demokrasi hukukunu benimseyerek hu- kuk de\leti mevzuatını yüriir- lüğe koymak, parlamentonun işidir; ama. millenekillerimi- zin çoğunluğunda böy le bir he- ves görülmüyor. ' • Başbakan Yılmaz ile koalis- yon hükümetini dışardan des- tekleyen CHP Genel Başkanı Baykal. erken seçim karannı verdiler; 1999 Martı'nda yerel ve genel seçimler için sandık başına gitmeyi öngördüler. Sayın Vılmaz'ın bu konuda ne düşündüğünü anlamak güçtür; ancak Başbakan bu yaz enflasyonun az da olsa dii- şeceğini, Fazilet Partisi'nin kendi kendisini topaıiayama- yacaguıı,Tansu Çıller'in bu sii- rede Yiice Divan'da başının derdine düşmiiş olabileceğini düşiinebilir; belki de irticaya karşı yasaları çıkarmak yü- künden kendisini sıyırmayi dii- şünmektedir. Bay kal'ın durumu daha de- ğişiktir; CHP Genel Başkanı, hükümeti dışardan destekler- ken, kimi zaman deve, kimi za- man kuş rolüne çıkmaktan sı- kılmış olabilir. Bay kal'ın konu- mu gerçekten güçtür. Bu güç- lüğü gidermek için yaptıgı çı- kışlar da tepki yaratmaya baş- lamıştı. • Her iki liderin şu ya da bu ne- denle aldıklan erken seçim ka- ran yeni bir "ıstıkrarsızlık" dönemi demek değil midir?.. Hesaba göre ekim ayında hü- kümet değişecektir. Önümiiz- deki yaklaşık bir \ ıL iki altı a> a bölünecek. ilk altı ay üçlü ko- alisyon. ikinci altı ay seçim hü- kümeti ülkeyi yönetecektir. Nesöylenebilir™ REFÂHYOL hükümetiyle uçurumun eşiğine gelert ülke tehlikeyi atlatmışü. Bu bir gerçektir. Önümüzdeki bir yıl. bu te- nıel gküşten sapma ounayacak- ür. Bununla birlikte daha bu- günden seçim havasına kaya- cak Türkiye'de havanın açık mı kapalı mı olacağını zaman gös- terecektir. • Sonuçta her parti kâgıt üze- rinde seçim hesabı yapmakta- dır. Bu hesaplann hepsi y iizde 20'nin altında sıralanan oy oranlarının basamaklarıdır. Hiçbir partinin halk çoğunlu- ğuna çekici gelmediği biliniy or. Bu durumda yapılan bütün hesaplann küçük hesaplar ol- duğu açık seçiktir. Belki açık seçik olan tek nok- ta budur. Cumhuriyet SINAVA DOĞRU SORU VE YANITLM I 6. Sayfada Cumhuriyet-Odak Dersiianest işUrlğtyle hanrfanımştır. DENÎZ BAYKAL 'Uzlaşma iyi oldu' • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Başbakan Mesut Yılmaz'la vardıklan uzlaşmaya rağmen seçim konusunda "hükümetin kendi tercihlerinin" çok belirleyici olduğunu söyledi. Baykal, yasal prosedürü anlatırken bunlar için çok önemli bir zaman gerektiğini, şu an görünen 6 aylık sürenin pratikte 5 ay olduğunu, bunun da makul sayılabileceğini belirtti. • 7. Sayfada MUHALEFET 'Hemen seçim olsun' • İktidar kanadı ve CHP'nin "mevcut yasa" ile seçime gitmesine karşı çıkan DYP ve Fazilet Partisi, ittifaka olanak tanıyacak bir düzenleme için ısrarlı olacak. Seçimlerde, genel başkanı Yüce Divan'da yargılanan siyasi parti olma riskini dikkate alan DYP, "baskın seçim" olasılığını da göz önûnde bulundurarak en geç eylül ayında seçime gidilmesinde ısrarlı olacak. •77. Sayfada SEÇÎM HÜKÜMETİ Ekonomide zor dönem • Kısmi düzelmelerle 'pembe tablo' sunan koalisyon, orta vadeli istikrar paketinden vazgeçti. Kurulacak seçim hükümetini ekonomi açısından yaşamsal kararlar bekliyor. 600 bin kamu işçisinin toplusözleşmelerinin süresi 1999'da sona erecek. Seçim hükümeti ülkenin 1999 yılı bütçesini hazırlayacak ve ocak ayında verilecek maaş artışlannı da belirleyecek. • 17. Sayfada ANKARA / SALZBURC (Cum- huriyet) - Başbakan Mesut Y ılmaz ile CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal"ın ekımde kurulacak >enı hükü- metle 1999 Mart ayında seçime gı- dılmesı konusunda uzlaşması. ko- alisyon ortaklan DSP \e DTP'de ol- duğu kadar, ANAP ıçınde de tepkı- lere yol açtı Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit "bağımsızlann ağır- hkta olacağı seçim hükümetinin uzun süregörev de kalmasının sakıncalan- na" dıkkal çekerken. DTP kanadı uzlaşmayı "ayaküstü alınmış, Mec- lis'ehakaret içeren birkarar" olarak değerlendırdı. Başbakan Yılmaz ıse dün "Makul bir süreönceyerimizi se- çim hükümetine bırakacağız" diye- rek CHP lıdennin tanh belirten açık- lamalany la ters düştü. Yılmaz ile BaykaPın öncekı gün yaptıklan görüşmede ortaya konan uzlaşma, tartışma yarattı. Başbakan Yılmaz da dün Salzburg"da gazete- cılerın "Ekinıdehükünıct istifaede- cek mi" .sorusuna. "Ekimde Meclis açıldıktan sonra yeni hükümetin ku- ruluşu konusunu görüşeceğiz. O ne kadar sürerse o kadar süre sonra bir seçim hükümeti oluşacak. Mutaba- katımız bu. Detaylar üzerinde konuş- madık. Makul bir süre önce yerimi- zi seçim hükümetine bırakacağız. A- ma bunun zamanlamasını. şeklini şu anda detay lı olarak konuşmadık" ya- nıtını verdı Yılmaz, Ecevıt"ın seçim hükümetine muhalefet ettığının anımsatılması üzenne. "E>et, bana da söyledi. Bir seçim hükümetinin uzun süre devam etmesi sakıncalı gö- züküyor. Biz daha detaylı konuşma- dık, ama prensip olarak anlaştığımız husus, seçimlerden makul bir süre önce bir seçim hükümetinin oluşma- sı ve o hükfimetle seçime gkfflmesi" dedı. Yılmaz, seçim hükümetinin başbakanının bağımsız bir kışı ol- ması konusunda da anlaştıklannı, se- çim hükümetine bağımsızlann da gi- receğını söyledi Yılmaz'ın Baykal'la erken seçim konusundaki uzlaşması ANAP gru- bunda da büyük rahatsızlık yarattı. MArkastSa.llSiLS'te ANKARA'DA KIBR1S ZİRVESİ - Cumhurbaşkanı Süley man Demirel, önce'ki akşam. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş onunına bir yemekverdi. İki cumhurbaşkanı konuklan birlikte karşılarken Denktaş, dün de Başbakan Yardımcısı Ece>itDe\letBakanı Şükrii Sina Gürel \e Dışişleri Bakanı İsmail Cem ile bir aray a geldi. Ecevit görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, dünya kamuoyunun Kıbns gerçeklerini bilmediğini belirtti. Bunun giderilmesi için diplomatik bilgilendirme atağının gerekli olduğunu kaydeden Ecevit, göriişme masasına ancak iki devletesasınagöre oturulacağını söy ledi. Görüşme masasına toplum lideri olarak oturmayacağını yineleyen Denktaş, "Kimse bize Kıbns Rumunu bizim hükümetimiz olarak kabul ettiremez" dedL (Fotoğraf: AA) ABD Kıbrıs için bastırıyor • ABD Başkanı Bill Clinton yönetimi, Kıbns sorununu "şimdi" çözmeye kararh olduğunu bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns Özel Koordinatörü Thomas Miller, önceki gün Atina'da yaptığı açıklamada "ABD kendisini başkanından dışişleri bakanına ve büyükelçilere kadar her düzeyde Kıbns sorununu çözmeye adamıştır" dedi. • ABD'nin soruna bir çözüm bulmak için "büyük çaba" göstermesi zamanının geldiğini vurgulayan Miller, Klerides ile Denktaş arasındaki diyaloğu yeniden başlatmanın "zor" olacağını da sözlerine ekledi. ABD'li temsilci, adayı bir federasyon olarak birleştirmenin yolunu bulmak için "tarafların özverili olmalan gerektiğini" belirtti. • 9. Sayfada GUNCEL CLNE\T ARCAYLREK Baykal'ın Oyunları... Deniz Baykal, Türkiye'yı siyasal açıdan düzlüğe çı- karacak lıder rolü oynuyor. Acaba gerçek böyle mi? Gelışmeler bu ızlenımı veriyor. 23 Nısan gunü Başbakan Yılmaz'la görüştükten sonra yaptığı açıklamalar, dune kadar öne sürdüğü is- teklere iktidardan olumlu yanıtlar aldığını gösteriyor. Özetleyelım: Yerel ve genel seçimlerin aynı gün ya- MArkasıSa.l7,Sü. l'de Titanik buzdağına çarpmaya bilir miydi? Kardeşlerin savaşı mı? Ciğerlere çekilen ölüm... Ay, nerede kaldı bu uykul Dünyada yeni bir uygarlık doğuyor... Bugün Cumhuriyet le birlikte. Konforlu koğuş için bakanhk inceleme başlattı Kcmtiepe 4 hripis yotocak • Kapatılan RP'nin 10 Kasım 1996'daki II Divan Toplantısı'ndaki konuşmasında bölücülük yaptığı gerekçesiyle 1 yıl hapis, 420 bin lira ağır para cezasına mahkûm edilen ve görevınden alınan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şüİcrii Karatepe cezaevinde. • Karatepe, kendisi için düzenlenen özel koğuşunda 4 ay 26 gün hapis yatacak. Adalet Bakanı Sungurlu, Karatepe'ye özel koğuş hazırlatıldığı iddialanyla ilgili olarak inceleme başlatıldığını söyledi. ÇHD Genel Başkanı Aydın Erdoğan. cezaevinde sağlanan konfora tepki gösterdi. B 5. Sayfada Sa/aklar DGM'ye çıkanldı • PKK'nin ikinci adamı Şemdin Sakık ve kardeşi Arif Sakık dün gece çok sıkı güvenlik önlemleri altında Diyarbakır DGM'ye çıkanldı. Genelkurmay Şemdin Sakık'ı yakalayan özel time başan madalyası verdi. • 5. Sayfada SAHTEKÂRLIKLA SUÇLANIYOR Ozer Çiller'e 3 yıl hapis istemi • Ankara Cumhuriyet Savcısı Yalçın Erkumay, ağır cezada yargılanan, Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hakkında "sahteciliğe azmettirdiği" gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü oturumuna, sanıklar Özer Çiller, Marsan Holding'in avukatı Atilla Özer ve Ankara 25. Noter Başkâtibi Yusuf Uygurtaş katılmadı. • 5. Sayfada DOLARLA SATIN ALMA GÜCÜ Türkiye ekonomisi tüketimle büyüdü • Türkiye, 379.9 milyar dolarhk satm alma gücü paritesine göre (SAP) gayri safi milli hasıla (GSMH) ile dünyanın büyük ekonomileri arasında, Tayland'ın ardından-17. sırayı aldı. Toplam ekonominin büyüklüğünü gösteren bu ölçüte göre, ABD 7 trilyon 433.3 milyar dolarla tartışılmaz üstünlüğünü sürdürürken, 4 trilyon 47.3 milyar dolarla Çin ikinci, 2 trilyon 945.3 milyar dolarla Japonya üçüncü, 1 trilyon 729.2 milyar dolarla Almanya ise dördüncülüğü aliyor. • //. Sayfada Borsa Yılmaz-Baykal görüşmesinin ardından I Ekim'de hükümetin sona ereceği ve Mart 1999'da seçim yapılacağı açtklaması borsanın kâr satişlan için bahane oldu. • 10. Sayfada BORSA 04090 Oncela 4316 DOLAR ûDün 24U00 ûncefc 247J00 MARK ûDun 138J00 Öncekı 138.000 ALT1N ûDun U10000 ûncekı GUNDEM MLSTAFA BALBAY Seçime Farklı Bakışlar... TBMM'nin açılışının 78. yıldönümü, 1998'in siyasi tartışmalannın önemli bir vıraj dönümü oldu. 23 Ni- san'da büyük koltuklara oturan küçükler, ülkenin gün- demini ne kadar yakından izlediklerini kanıtlarken, si- yasiler de uzun süredir tartışılan konularda, yeni tar- ttşmalara neden olacak kararlar aldılar. önceki günkü Yılmaz-Baykal görüşmesinden or- MArkasıSa. 17,Sü.8'de .-.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog