Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

21 NİSAN 1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Pil başına l ş 1 milyon • tstanbul Haber Senisi - Cankurtaran Holding'e bağlı Sport ve Sport Spor Mağazalar Zinciri, kullanılmış pıllerin toplanması için bir kampanya başlattı. Kampanyada her tür ve çeşitten pil getiren tüketıcilere pil başma 1 milyon lira değerinde hediye çeki verilecek. Taşanlap istemediği için tanıklık yapmadı • İstanbul Haber Servisi - Dedeman davasının tanığı olarak müdahil avukatlarca mahkemeye çağnlan Bursa Valisi Orhan Taşanlar'ın "Bu davada tanıklık yapmak istemiyorum" gerekçesiyle duruşmaya gelmemesi ve mahkeme heyetinın de bu durumu kabul etmesi "'Yargının yürürmeye teslim olması" şeklinde değerlendirildi. lüPkbankın satışını Çakıcı önledi' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Flash TVye yapı.lan saldın \ e kapatma olaylanyla ilgili iddıalan araştırmak üzere kurulan Meclis araştırması komisyonunun raporu bugiin TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. Raporda. Alaattin Çakıcı'nın açıklamalarının ardından Türk Tıcaret Bankası"nın satışından vazgeçildiği bildirildi. Pnot. Emre Koırçar'a ödül • İstanbul Haber Servisi - tstanbul Ünıversıtesı lletişim Fakültesi'nin düzenlediği "Ayın lletişimcisi Ödülleri" 1C Rektörlük Bması Doktora Salonu'nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Törende. kişi dalında mart ayında yayımlanan "'21. Yüzyılda Türkıye" adlı kitabıyla "Türk toplumuna ışık tutacakbir yapıt oluşturması" nedenıyle sosyolog Prof. DT. Emre Kongar. kurum dalında Remzi Kıtabevi ile NTV ödüllerinı aldı. Hizbullah'a operasyon • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tçışleri Bakanı Murat Başesgıoğlu. Hızbullah örgütü ıle ılgıli olarak en geniş kapsamlı operasyonun sürdürüldüğünü söyledi. Operasyonda gözaltına alınanlar ve aranan kişiler bulunduğunu anlatan Başesgioğlu, "Bugüne kadar bu örgütle ilgili belki de en geniş kapsamlı operasyonlardan birisi sürdürülüyor" dedi. Başesgıoğlu. operasyonlarda yakalananlann sayısının sorulması üzerine. "büyük. bir sayı" demekle yetindi. Szechenyi I İstanbul Haber Servisi - Osmanlı lmparatorluğu'nda itfaiye teşkilatını kuran Kont Szechenyi Paşa. doğumunun 150. yıldönümünde Feriköy Katolik Mezarlığı'ndakı kabri başında törenle anıldı. Macaristan Bilimler Akademisi'nce düzenlenen törende konuşan Kont Szechenyi'nın torunu Kont Alexandre Szechenyi de dedesinin işıni çok sevdiğini. itfaiye teşkilatı için hayatını verdiğini ifade etti. THY'den yeni şinket I tstanbul Haber Senisi - TürkHavaYollan AO Yönetim Kurulu. yurtıçinde direkt seferler icra edebılecek bölgesel bir havayolu şirketi kurulabilmesı için. Özelleştirme Idaresi Başkanlığı'na (ÖtB) baş\urma karan aldı. İstanbul Adli Tıp Kurumu, İzmirli öğrenci Serkan Eroğlu'nun kanmda kloroform ve etanol bulunduğunu saptadı 6 Once bayıltıldı sonra asddı 9 • 24 Aralık 1997'de Ege Üniversitesi lletişim Fakültesi tuvaletinde asılı olarak bulunan Serkan Eroğlu'nun ölümüyle ilgili olarak emniyet yetkilileri intihar ettiğini öne sürmüşlerdi. Arkadaşlan ve kitle örgütleri. olayın intihar olmadığını, Serkan'ın öldürüldükten sonra asılrmş olabileceğini belirtmişlerdi. Izrnir Tabip Odası Başkanı Kaptaner, "Eroğlu"nun kanmda kloroform bulunması. öldürülmeden önce bayıltıldığını gösteriyor" diye konuştu. Eroğlu'nun av ukatı Ercan Demir de, müvekkilinin intihar etmediğini başından beri savunduklannı söyledi. NECATİ AYGLN İZMİR- Ege Üniversıtesı lletişim Fakültesı 2. sınıf öğrencisi Serkan Eroğlu'nun bayıltıla- rak asıldığı ortaya çıktı. tstanbul Adli Tıp Ku- rumu Raporu'na göre, Eroğlu'nun kanında. "kloroform" ıle "etanol" bulunduğu saptanır- ken tzmir Tabip Odası Başkanı Op. DT. Suat Kaptaner. ölümün intihar olmadığını belirterek " Serkan Eroğlu'nun kanmda kloroform bulun- ması; Eroğlu'nun önce bayılöldığıru, sonra asü- dığuu gösteriyor" dedi. Eroğlu. 27 Kasım 1997'de evine giderken sı- \ il pohslerce 8 saat süreyle gözaltında tutulmuş ve kendisine ajanlık teklifi yapılmış. kabul et- meyince ölümle tehdıt edilmişti. Eroğlu. cum- hunyet başsav cıhğına başvurarak suç duyuru- sunda bulunmuş ve polisler hakkında işlem ya- pılmasını ıstemışti. Serkan Eroğlu, tzmir Cum- huriyet Sa\ cıhğı' na yaptığı baş\ uruyla ilgili so- ruşturma sürerken 24 Aralık 1997'te EİI tletı- şım Fakültesi'nin tuvaletinde asılmış olarak bu- lunmuştu. Emniyet yetkilileri. Serkan Eroğ- lu'nun intihar ettiğini öne sürerken başta okul arkadaşlan olmak üzere kıtle örgütlerinin tem- sılcileri olay ın intihar olmadığını. Serkan'ın öl- dürüldükten sonra asılmış olabileceğini öne sür- müşlerdi. istanbul Adli Tıp Kurumu'nun Eroğ- lu ile ilgılı raporunun sonuçlannı açıklamak için dün tzmir Tabip Odası'nda bir araya gelen Su- at Kaptaner. İHD Izmir Şube Başkanı Avukat Ercan Demir, ÇHD İzmir Şube Başkanı Avukat Nedim Değirmenci, tnsan Haklan Vakfı tzmir Temsılcilığinı temsılen Dr. Türkcan Baykal. Eroğlu'nun ölümünün intihar değil bir cinayet olduğunu öne sürdüler. Kaptaner. Eroğlu'nun ölmeden önce. tzmir Barosu. Tabip Odası ve İHD'ye baş\ urarak ba- şına geleceklerle ilgili uyarıda bulunduğunu ve yardım istediğini söyledi. Kaptaner. yaptığı açıklamada şunlan söyledi: •'İzmirAdliTıp Ku- rumu'nca verilen raporda, Eroğlu'nun kanında herhangi bir bulguya rasrlanmadığı. kanının te- miz çıktığı \e ölümün intihar olduğu açıklandı. Izmir Tabip Odası. Serkan'ın ailesi ve avukaü. bu raporu ciddi bulmadı. Olayın meydana geli- şinde kuşkular vardı. Bu nedenle Serkan Eroğ- lu'nun kanının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek gerekli incelemenin yapılmasını sağladık. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora göre. Eroğlu'nun kanmda,' kloroform' ile etanol' çıktığı saptandı. Bu. Serkan'ın önce bayılalıp sonra asıldığjnı gösteriyor." Izmir tH\' adına toplantıya katılan Dr. Tûrk- can Baykal da. Eroğlu'nun intihar etmedığınin, öldürüldüğünün. tstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan bıhmsel raporla kanıtlandığını söy- lerken Demir ıse müvekkilınin intihar etmedi- ğini başından beri savunduklarını belirttı. Top- lantıya katılan baba Ahmet Eroğlu ise oğlunun öldürüldüğünün Adlı Tıp raporuyla da kanıt- landığını öne sürdü. Kloroformun normalde in- san kanmda bulunmaması gerektiğmı belirten konunun uzmanlan. "Kanda kloroform bulun- ması, böyle bir ölüm olaymda şüphe uyandıncı. Kişinin. kloroformla bayıltıldığını gösteriyor. So- lunum yoluyla kana geçen kloroform. kan yoiuy- la beyne ulaşarak bayümaya neden olur" dedi- ler. ' Eğitim Gülen 'in okuluna ayrıcalık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ankara-Yukan Ay- rancfda bulunan ABD Bü- yükelçıliğı'ne aıt lojmanla- nn. Fethullah Gülen" ın ku- ruluşlanndan bın olarak gös- tenlen Samanyolu okullan- na de\redildıği belirtildi. CHP Sı\as Millenekih Mahmut Işık, Başbakan Me- sut Yılmaz'a bu devrin yasal olup olmadığını sorarak "Değilse soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?" dedi. Işık. Yılmaz'ın yanıtla- ması istemıyle TBMM Baş- kanlığı'na bir soru önergesı sundu. Yukarı Ayrancı'da bulunan ABD Büyükelçılı- ği'ne aıt lojmanların "Sa- manyolu ilk, orta ve lisesine" devredıldığını belırten Işık. şu soruların yanıtlanmasını istedı: "Tamamen mesken olarak kullanılan böyle bir binada okul açılması sizce uygun mudur? Değil ise so- ruşturmaaçmayıdûşünüyor musunuz? Samanyolu okul- lannın bulunduğu binalann gerçek sahibi kimdir? Sa- manyolu okulu kiracı mıdır. yoksa binalann mülkiyetini mi almıştır? Kira ya da mül- ki>et için ne kadar para öde- miştir? Çe\Te sakinlerinin ifadekrine göre.lüks bir semt olan bu bölgede özellikle tatil ve bayram günleri a>nı mar- ka, belirli bir >erdengivdiril- miş, türbanlı. pardösülü ba- yanlann nıaasjı olarakgörev- lendirildikleri. amaçlannın İslami usulde yaşamayı sag- lamak olduğu iddialan doğ- ru mudur?" MAYIS KUTLAMALARINA VALlLtK İZİN VERMEDİ Taksim işçiye yine kapahİstanbul Haber Servisi -1 Mayıs 98 Düzenleme Ko- mitesı'nın. bu yılkı kutla- maların Taksim Meyda- nı'nda gerçekleştirilebilme- si için tstanbul Valıliği'ne yaptığı başvuruya olumsuz yanıt veriidı. Komitebunun üzerine toplantıyı Abıde-ı Hümyet Meydanı'ndayap- ma karan aldı. Komite Başkanı DİSK Genel Sekreten MuratTok- mak, çeşitlı etkınliklere ızın verilen Taksim Meyda- nı'nın ışçılere kapalı tutul- masının. hükümetın emekçi kesıme karşı takındığı olumsuz tav rın bir gösterge- sı olduğunu söyledi. I Ma- yıs 98 Düzenleme Komite- si, kutlamalann yapılacağı alanın belırlenmesı amacıy- la dün tstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu. DtSK.Türk-Iş.Hak-tşve KESK temsılcılerınden olu- şan Düzenleme Komıte- sı'nın başkanı Tokmak. ta- leplerini ıçeren dilekçeyı Valt Yardımcısı Osman De- mir e verdi. Vali Yardımcı- sı Demir. dilekçeyı alırken yaptığı konuşmada. 1 Ma- yıs'ı bu yıl dört konfederasyonun bir araya gelerek kutlamasını se\indırıci bulduğunu söyledi. Görüşmenin ardından açıklama y apan Mu- rat Tokmak da bu sene 1 May ıs'ın şıarının de- mokrası olduğunu belirterek çahşmalarını bu \önde > ürüttüklerini sö\1edi "Türkhe işçi sı- nıfının ve emekçilerinin tarihsel olarak bir ta- lebi vardır. Bu da Taksim Alam'dır" dıven Tokmak. bunun ıçın baş\ uruda bulundukları- nı ifade ettı. Tokmak. 1 Mayıs'ı ışçi sınıfma. emekçi halka \e herkese yaraşır şekilde kut- layacaklannı vurguladı. Komite daha sonra tstanbul Emnı>et Mü- dürü Hasan Özdemir'le de bir görüşme yap- tı. Komite Başkanı Tokmak. görüşmelerin ar- l.Mayıskutlamalarının Iaksim'deyapılmâsffiaistanrjııl\aliligi'ninizinvermemesiûzerinebuvılldkut- lamalann Abide-i Hümyet Mevdanında yapılacağı açıklandı. (Fotoğraf: BERTAN A G A N Ö Ğ L U ) dından kendılerine sözlü olarak yapılan açık- lamalarda Taksim'e izin v erilmediğinı bıldir- di. Tokmak. "Ya Abide-i Hürrivet ya da Bev koz" önerısınde bulunulduğunu sövleverek bu durum karşısında toplanan komıtenin Abı- de-ı Hümyet'ı seçtığinı kavdettı. Taksim Mevdanı'nda ışçiler en son 1978 >ılında kit- lesel kutlamada bulunmuşlardı. CHP de alanlarda CHP İstanbul tl Başkanı Etem Cankurta- ran. her zaman olduğu gıbı bu yıl da ışçı sını- fının ortak çağrısına uvarak sendikalann ön- derliğındekı kutlamalara katılacaklarını be- lirttı. Cankurtaran, 1977 yılında olduğu gıbı işçi bavramlarının zaman zaman kana bulan- dığını v urgulayarak 12 Eylül darbesiyle bir- likte emekçi örgütlerinin en ağır baskılar al- tma sokulduğunu kaydettı. Bu baskılann Türkiye'ye pahalıya mal ol- duğunu belirten Etem Cankurtaran. bugün ekonomide v e siy asette y aşanan sıkıntılann te- mel nedenını. emeğın örgütlenmesinden kor- kulması olarak değerlendırdı. Etem Cankurtaran. Türkiye'nin ucuz ışgü- cü cennetı halıne geldığını, kamu mallannın çeşıtli adlar altında talan edıldığıni anlatarak "Olumsuzluklann bitmesini. önemli ölçüde emeğin daha geniş biçimde örgütlenmesine bağlı görüvor. CHP olarak bu m ücadcledcda- ima emekçilerin vanında olacağunızı ifade edi- voruz" şeklinde konuştu. Afyon Cumhuriyet Savcılığı yeniden dinleyecek Sabanasuikastı tetikçisiDuyar, Gadtanığı KEREM ILGAZ Sabancı Center'da üç kışınin öl- dürülmesi eyleminın sanığı Mus- tafa Duyar'ın Gazı olayian sıra- sında gözaltına alınarak ifade v er- diğı ortaya çıktı. Davanm görül- düğü Trabzon Ağır Ceza Mahke- mesı geçen oturumda. Duvar'ın olaylar sırasında Zeynep Pov- raz'ın yaşamını > ıtırmesıyle ılgı- lı verdıği ifade nedeniyle yeniden tanık olarak dınlenmesini karar- laştırdı. Sabancı Holding Yönetim Ku- rulu üyesi Özdemir SabancL To- yotaSa Genel Müdürü Haluk Görgün v e sekreter Nilgün Hase- fe'nin Sabancı Center'ın 25 ka- tında öldürüldüğü e> lemın sanık- lanndan DHKP C ıtirafçısı Du- yar'ın Gazi olaylarından sonra gözaltına alınarak Eyüp Cumhu- riyet Savcılığı'nda ifade \erdiğı belırlendi. 2'sı tutuklu 20 polısın vargılandığı da\ada Duyar'ın Af- yon Cezaevı'nde bulunması ne- deniyle ıfadesının Afyon Cumhu- riyet Sa\ cıhğı tarafından talımat- la alınması kararlaştınldı. Duyar'ın Eyüp Cumhurıvet Savcılığı'nda Gazi olavlanndan sonra verdiğı ifadev le arasında çe- lişkı olduğu görülüyor. Suıkast- tan sonra verdiğı ifadede gösterı- lere kdtıldığını ıiıraf eden Duyar. 5 Mavıs 1995'te Evüp Cumhuri- yet Sa\cıhğı'na verdiğı ifadede ıse Gazı Mahallesı'ndeoturanta- nıdıklarından haber alamadığı için ola\ yerine gıttığını belirttı. Duvar. İ3 Mart 1995'temeydana gelen olav a "duj gusal ilişkide bu- lunduğu" ZevnepPoyraz'labera- berkatıldığını \edaha sonra Poy- raz'ın ölümünden etkılenerek DHKP C örgütune katıldığını sövlemıştı. Duyaraçıklamalann- da, bu örgüte katılmadan önce başka bır örgütte yer aldığını ve bazı evlemlere katıldıklarını da behrtmıştı. Duyar Eyüp Savcılı- ğı'ndakı ıfadesınde de Poyraz'ı tanımadığını öne sürmüştü. Önümüzdeki Gaz\ duruşmast için ifadesi alınacak olan Duyar Eyüp Savcılığı'na verdiğı ifadede olayian şöyle anlatmıştr. "Benim geldiğim sırada kaia- balık vardı. 10-15 bin kişi bulunu- yordu. Kalabauğın içerisinde ce- nazelerin olduğunu sonradan gör- düm. Herkes sakin bir vaziyettej- di. ^alnı7 cemevi yetkilileri toplu- luğu düzenli ve yürüyüş şekline sokmak için ellerindeki megafon- laria halkı sıraya sokuyotiardı. Bir ara ben halkın baş tarafını gör- mek için cemevinin tam karştsın- daki yüksekçe bir yere çıknnı. Orada köşe durağına bakarken i- ki tane panzerin bizim üzerimize hızla geldiğini gördüm. Panzer bi- zin üzerimize gelirken sesli veya sessiz bir uyanda bulunmadı. Halk üzerine panzer geldiğini an- layınca adeta maçtaki insanlar gi- bi kaldınmlara kaçışmaya başla- dı. Pan/erler mezaıiık yolundan gittiler... Bu sırada eâlenler oldu- ğunu duydum ama görmedim..." Mustafa Duyar. bu ifadeleri sonrasında kendisine gösterilen fotoğraflarda ateş eden kişileri teşhısdeettı. ng*Yl Va g0a S tgram Vakfi'nea (ÇE\ ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen geleneksel **V " "100 Çocuk ve 1000 Renk** adlı resim "sergisi Prof. Dr. Erdal İnönü tarafın- dan Hyatt Regency Oteli'nde açıldı. Istanbul'un çeşitli semtlerindeki 9 pilot okulda okuvan ÇEY burjlu öğrencilerin resimlerinden oluşan serginin açılışında konuşan İnönü. sergideki resimleri yapan öğrenciler- le vakından ilgilendi >e eski bir öğretmen olarak çocukların fıkirlerini \e duygularını özgürce ortaya çıkar- masından mutlu olduğunu sövledi. ÇEN \ önetim Kurulu Başkanı Gülseven Yaşer de. "Yaşadığımız giin- lerin sorunlaria dolu olmasında hepimizin sorumluluğu var** dive konuştu. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) Diyanet İşleri Başkanı Yılmaz 'Aklı savunan akılsız' ANK.\R.A (Cumhuri- yet Bürosu) - Diy anet Işle- rı Başkanı Menmet Nuri Yılmaz. Kuranıkerım emırlerine karşı aklı savu- nanlan akılsızlıkla suçla- dı. Diyanet'ten sorumlu De\let Bakanı Hüsamet- tin Özkan da. toplumsal yapıdaki gelişmeye bağlı olarak dinın de çağdaş ifa- de. simge ve yöntemlerle halka sunulması gerekti- ğmı söyledi. Yılmaz. dün başlayan "Kutlu Doğum Haftası" etkinliklerinde yaptığı ko- nuşmada. son dönemde kamuoyunda "vahiy ve akıl" tartışmalarının ya- pıldığını belirterek şunla- rı söyledi: "Son zamanlarda vah- vin yerine akıl koymaya ça- lışanlar var. Yahyibir yana bırakır akla sanhrsak mutlu olacakmışız... Ben önce aklı savunan akılsız- lara cenabı Allah'tan akıl niyaz ediyorum. Aklı ol- mayanın dini olmaz." İnsanları her konuda düşünmeye dav et eden Yılmaz. "Düşünmek bir ibadcttir. Bir an düşün- mek 70 yıl nafile ibadet yapmaktan hayiriıdır. İn- sanların aklına şaşkınlık veren eserierin hepsi, dü- şiinmesinin sonucudur" görüşünu dile getırdı. TEMÜH Dairesi'nin raporu ' 10 yıl içinde 239 DHKP/C'li öldürüldü' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi'nin (DHKP'C) son on yıl içinde 239 militanınm öldürüldüğü, 8 bin 627 militanınm da sağ olarak yakalandığı açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele \e Harekât Dairesi Başkanhğı'nın DHKPC ıle ilgili hazırladığı raporda, örgütün 2 bin 208 eylem gerçekleştirdiği belirtilirken örgüte yönelik operasyonlar sonucunda 264 el yapımı bomba, 250 uzun namlulu silah, 672 tabanca, 36 bin 491 de mermi ele geçirildiği kaydedildi. TEMÜH Dairesi'nde görevli Emniyet Müdürü HurşitÇakmak tarafından hazırlanan rapora göre, örgüt militanlannın yüzde 39'u 15-20, yüzde 27.6'sı 20-25, yüzde 16.5'i 30 yaş ve yukansından oluşuyor. Meslek durumlanna göre militanlann yüzde 59'unu işsizler. yüzde 12'sinı işçiler, yüzde 25.3'ünü de öğrenciler oluşturuyor. Öğrenim durumlanna göre militanlann yüzde 32.9*u ilkokul, yüzde 14.6'sı ortaokul, yüzde 33'ü lise, yüzde 18 i yüksekokul mezunu. Raporda, DHKPC'nin. militanlannın eğirimine büyük önem verdiği, militanlann PKK ve diğer örgüt militaolanna göre giyim-kuşamlanna dikkat ettikleri, erkek ve bayanlann günlük saç bakımı ve traşlannı aksatmadığı ifade edildi. Militanlann Lübnan'daki Bekaa Vadisi ve Yunanistan'daki Lavrion kamplan ile yurtiçinde bulunan kamplarda çok yoğun siyasi, askeri, disiplin ve psikolojik eğitimden geçirildiğine dikkaç çekilen raporda, örgütün sempatizanlardan toplanan aidatlar. örgütsel yayınlardan elde edilen gelirler. gasp, soygun ve bağış adıyla toplanan paralar. kaset satışlan. konser gelirleri, kiiiltür-sanat merkezlerinın faaliyet gelirleri ile varhğını sürdürdüğü kaydedildi. Raporda, DHKP>C'nin kır ve şehir yapılanmasının Silahlı Propaganda Birliklerinden (SPB) oluştuğu da anımsatıldı. Bakanlar Kurulu dün toplandı Polisin fazla mesai ücreti artacak AVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu. emniyet güçlennin fazla mesai ücretlerinin arttınlması ve turizm alanlannın açık arttınna yoluyla tahsis edilmesini kararlaştırdı. Hükümet Sözcüsü Ahat Andican. IMF'nin Türkiye ekonomisinin gidışini takdir ettiğini belirterek ekonomide 3 aylık programın beklenenden daha ıyi sonuçlandınldığmı. vergi gelirlerinde de yüzde 52 oranında artış saglandığını söyledi. Bakanlar Kurulu. dün Başbakan Mesut Yılmaz başkanhğında toplandı. Yaklaşık 2.5 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Andican, emniyet güçlennin fazla mesai ücretlerinin arttınlması yönünde karar alındığmı kaydederek artışın kademelere göre 3 milyon ile 10 milyon arasında olacağını belirtti. Andican. turizm amaçh arazilerin açık arttırma yoluyla tahsisinin kararlaştınldığını söyledi. Edinilen bilgiye göre. DSP'li bakanlann önerisi ile turizm alanlannın Milli Emlak Genel Müdürlüğü aracılığıyia ve açık arttırma yoluyla satılması benimsendi. Deviet Bakanı Güneş Taner'm ABD gezisi ve 1MF ile temaslan konusunda bilgi verdiğini anlatan Andican. 1MF yetkililerinin 1998 yılınm ilk 3 aylık bölümünde ekonominin gidişi konusvmdaki takdirîerini belirttiğini söyledi. Andican, 1MF konsültasyon heyetinin 28 Nisan günü Türkiye'ye gelerek görüşmelerde bulunacağını anımsattı. 1998 yılınm ilk 3 aylık dilimindeki bütçedeki gelir ve gider kalemlerinin ele alındığmı kaydeden Andican, şu bilgileri verdi: "Bu 3 ay için düzenlenen planlama beklenenden daha iyi sonuçlandınlmıştır. 3 katrirvvn 1 trflyon 747 milyar olarak saptanan ve önceden öngörülen harcama kalemi. 2 trilyon liralık bir sapma ile gerçekleştirilmiştir, Geİirierde ise 2 katriryon 40 trihon 530 milyar seviyesinde reazOe edilmiştir ki, bu. öngöriilenden 169 trilyon lira bir fazlalığı göstermektedir. Şu ana kadar öngörülen bütçe açığına göre 140 trilyon fark oluşmakta ve 961 trihonluk bir bütçe açığı gerçekleşmiştir. Enflasyondan anndınldıktan sonra vergi geürlerinde uzun bir süreden sonra yüzde 52 oranında net bir gelir arnşı sağlanmışnr." Andican, toplantıda Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler arasında yaz olimpiyatlan düzenlenmesi konusunun da ele alındığmı söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog