Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 21 NİSAN 1998 SALJ HABERLER Akaryakıtta otomatik fiyatlandırma • ANKARA(Cumhuriyet BürosuM Mayıs 1998* tarihinde başlayacak "Akaryakıtta Otomatik Fiyatlandırma Sistemi" hakkında. rafineri. dağıtım şırketı ve bayı temsilcilerine bilgi \erildi. Otomatik fiyatlandırma sisteminde. akarv akıt fiyatları, çalışma günlerinde saat 21 .OO'de belırlemrken saat 24.00'te yürürlüğe gırecek. Hafta sonu \ e bayram tatillerinde fiyatlar değışmeyecek. TOLEYİS Genel Kurulu • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Otel, Lokanta Dinlenme Yerleri tşçileri Sendikası (TOLEYİS) Genel Başkanlığı'na Cemail Bakındı yeniden seçıldi. tstanbul Büyük Tarabya Oteli'nde 2 gün süren 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonunda. genel başkanvekıllığıne Necati Aktaş. genel sekreterliğe Kemal L'lubay, genel mali sekreterliğe Alı Dönmez. genel eğitim ve teşekkül sekreterligıne Ahmet Karagözoğlu getirildı. Jandarmayla polis çarpıştı • İstanbul Haber Servisi - L skudar'da. jandarmalan taşıyan bır cezaevi aracı ile polıs otosunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada. 3 polis ile 3 jandarma yaralandı. Haydarpaşa Numune Hastanesı'nde tedavı altına alınan polis memurlan Ozan Topal. Yusuf Topal ve Ahmet Kızılay'ın sağlık durumlannın ıyı olduğu bıldinldı. Kazada yaralanan jandarma erleri ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğitim Hastanesı'nde tedavi altına alındılar. Mutemet gasp edildi • İstanbul Haber Servisi - Gazıosmanpaşa'da bulunan "Gön-Deri" ısimli deri giysi imalat firmasında çalışan mutemet Hasan Ercan, silahlı 4 kişi tarafından gasp edildi. Mutemetın, içinde 23 milyar 600 milyon lira bulunan çantasını alan gaspeılar kaçtılar Bayrampaşa'dan firar • İstanbul Haber Servisi - Bayrampaşa Özel Tip Cezaev ı'nde cinayet suçundan bulunan Nurettin Özdemir adh tutuklunun. Kurban Bayramı'nın 4. günündeki açık görüş sırasında firar ettığı ortaya çıktı. Firar eden Özdemir'in mafyacı Sedat Şahin'ın adamlanndan olduğu bildırildı Bombacılar tutuklandı • İstanbul Haber Servisi - PKK adına Kurban Bayramı'nm son günü. Sultanahmefteki Halide Edip Adıvar Parkı'na ko> duklan bombanın patlaması sonucu 9 kişinin \aralanmasına neden olduklan ıddıa edılen Özgür Gürbiiz. Müslüm Özçelik. Figen Sayman \ e Celal Bayam DGM tarafından tutuklandı. Erzupum'da deppem • ERZLTtLM(AA)- Erzurum'da saat 19.05 sıralarında. orta şıddette bir deprem meydana geldi. ancak herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Atatürk Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi'nden alınan bılgiye göre. merkez üssü Erzurum'un Çat ilçesi ve Bingöl'ün Karlıo\a ilçesi arasındaki depremın şiddeti 3.8 olarak kaydedildi. Koçoğlu sepbest • İstanbul Haber Servisi - Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplennce gerçekleştirilen operasyonda. birlikte yaşadığı Osman Fuat Bılger'in evinde piyasa değen 8 milyar 500 milyon lira olan uyuşturucu maddelerle gözaltına alınan manken Başak Koçoğlu, Istanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi"ndeki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest . bırakıldı. Ulusal Aşı Günleri kapsamında yaklaşık 6 milyon 800 bin çocuk aşılanacak Çocuk felcine karşı tek yol aşı İstanbul HaberServisi -Tek korunma y ön- temı aşı olan çocuk felcı içın ulusal aşı gün- leri başladı. Aşı günleri kapsamında. 5 va- şın altındaki 6 milyon 800 bin çocuk aşıla- nacak. Dünya Sağlık Assamblesi'nin 1988 yı- lında aldığı "2000 yılına kadar çocuk felci- nin ortadan kaldınunasT kararı çerçe\ esın- de yapılan "PDBO Eradikasyon Programı* baş- lıyor. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Ulu- sal Aşı Günleri" 21-27 Nisan \ e 21-27 Ma- yıs tanhlen arasında gerçekleştirilecek. 5 Yaşın altındaki 6 milyon 800 bin çocuğun • Hastalığa en fazla Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te rastlanıyor. Amerika ise 4 yıldan bu yana çocuk felcinden anndınlmış bölge olarak ilan edildi. Türkiye'de de geçen yıl 6 vaka görüldü. aşılanacağı projeye herkesin ılgi gösterme- si istenıyor. Cç farklı tipı olan çocuk felci \ irüsü. ba- ğırsaklarda çoğalarak v ücudun diğer bölge- lenne yayılır \e hafif, nezle benzen bulgu- larla başlar. Yaklaşık her 200 \ akadan bir ta- nesinde hastalık etkenı olan viriis omurili- ğe geçerek orada kaslann hareketlennı sağ- layan sinir hücrelerini tahrip eder. Bu tahri- bat kalıcıdır. kaslar çalışamaz ve hastalık hayat boyu sürecek felçlere neden olur. Ba- zen beyindekı sinır hücrelen de çocuk felci virüsü tarafından tutulur. Bu da solunum yetmezliğı \e ölüme neden olabılir. Hastalık en sık 5 yaşından küçük çocuk- larda görülür. Erişkınlerde nadıren ortaya çıkar. Özellikle hijyen koşullannın kötü ol- duğu bölgelerde bir çocuktan diğer çocuğa dışkı yoluyla bulaşan vırüsün uzun süreli taşıyıcısı yoktur. Çocuk felci tedavi ile dü- zelmez ve ömür boyu devam eder. Virüse kar- şı bağışıklık kazanmanın tek yolu ise aşı ile sağlanır. Çocuk felcine karşı ılk aşı 1955 yı- hnda gelışttrilmiştir. Aşı çocuklann ağızla- rına damlatılarak uygulanmaktadır ve etki- lidir. Bu nedenle tüm çocuklar bır yaşına kadar rutin aşüama hizmetleriyle aşüanma- lıdırlar. Bu aşılar çocuk 2. ayından itıbaren toplam üç doz olacak şekilde yapılır. Hatır- latma dozlan ise çocuk bir buçuk yaşında ve ilkokul birinci sınıftayken uygularur. Tekeli, kadınların kendilerine yakın hissettikleri birpartiye üye olmalarını isîedi Sanatçılardan KA-DER'e destek İstanbul HaberServisi- Ka- dın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneğı'nın (KA- DER) başlattıgı "MutfakTa- mam. Sıra Siyasette" kam- panyasma sanatçılardan da büyük destek geldi. KA-DERkonuylaılgılı ola- rak dün Şişli Beledıyesrnın konferans salonunda btr top- lantı düzenledi. ANAP Mıl- lervekili Bülent Akarcah ve sinema sanatçısı Sumru Ya\- rucak'ın da katıldığı toplan- tıda KA-DER Genel Başka- nı ŞirinTekeli birkonuşma yaptı. Tekeli. kuru- luşunun henüz birinci > ılında 17 ılde örgütlene- bilmesinin. KA-DER"in kamuoyu tarafından desteklendiğinin önemli bir göstergesı olduğu- nu vurguladı. Kadınlann mutlaka kendilenne en yakın hissetttıkleri bir partıve üye olmalan ge- rektiğini söyleyen Tekeli. kampanv ayı bu amaç- ANAP milletvekili Bülent Akarcalı ve sinema sanatçısı Sumru Yavnıcak'ın katıldığı KA-DER toplantısın- da, derneğin yeni kampanv ası tanıtıldı. (Fotoğraf: KADER TUĞLA) la başlattıklarını anımsattı. Tekeli, mart ayında başlattıkları kampanya- ya şu sanatçılann destek v erdiklerıni açıkladık- lannı belirttı: "Kadirİnanır,TanjuGürsu.Ber- na Laçin, Nilüfer. Hülva Koçyiğit, Müjde Ar, Türkân Şorav Ebru GÛndeş. Meltem Cumbul, Mustafa Alboklar. Halil Ergün, Ajda Pekkan.Sd- da Alkor. Perran Kutman. İlhan Şeşen. Gökhan Şeşen. Leman Sam. Perihan Savaş. Demet Ak- bağ, Serap Aksoy, Levent Kırca, Oya Başar, Gamze Platin. Müjdat Gczcn." Tekeli. kampanya hakkında bilgi almak iste- yenlenn 0900 900 10 99 numaralı telefonu ara- yabıleceklennı kaydetti. *,\.*m.\.mt.w*v Litografi Sergisi LOüteTtfFOÜ 1907doğumlu Çağdaş Fransız Ressamı R e s i m S e r g i s i GİY.SUNÂ.ME.lfR *ATOLYEAPART* İSTİMYE SEHÎT HALİL IBRAHİM CAD KOMİK NAŞtT SOK. N0 2 • İSTANBUL Tel&Fax: 0 2 1 2 2 2 9 3 0 3 7 K^fis sonure iodaf yBCfii. PazanKi hanç halta ıçı 10 00-15 00 aras cumartenıazar l i 00-1600 « a açıktt (Bu saa*rm dışmda randevu alırabılıf) TİYATRO OYUNEVİ HizmetçıLerMİİ71K TURGAY ER&ENER YÖNETEN MAHİR GÛHSİRAY Y«AN JEAN GEMET TÛRKÇESİ SALAH BİRSEl. MÜZ1K TUR6AY ERDENER YÖNETEN MAHİR GÜNŞİRAY DRAMATURGl ÇETİN SARIKARTAL SAHNE TASARiMl CUUDE LEON. SEÜM BİRSEL OYUNCULAR MAHİR GÖHŞİRAY, ŞEHSUVMt AKTAŞ, BOĞAÇHAN SÖZMEN — ' — ^ - ^ ^ M KÜUÜK RAUNUtrHM KATKIUHYU AYAZAN SOFOKLES TURKÇESI GÜHGÖ4» DİIMEM 17 Nisan '98 Cuma 20.30 Hizmetçfler 18 Nisan '98 Cumsrtesı 15.00 Hizmetçiler ' 18 Nisan '98 Cumartesi 18.30 Antl^onc 19 Nisan '98 Paıar 15.00 Intkgonc 19 Nisan '98 Pazar 18.30 Antkjone 24 Nisan '98 Cuma 20.30 HUmetçiler 25 Nisan '98 Cumartesi 18.30 Hlzmetçiler 26 Nisan '98 Pazar 15.00 Antigone 26 Nisan '98 Pazar 18.30 Antigone SahmFMs: Fınn Sok. No: 43 BomoMİ, Şişli Gise Tek (0212) 240 2826 BİMIcr gise, Adam KiUbevl ve Vakkorama'lanla. 4 MAHİR 60NŞİRAV SAHNE TASARIMI CLAUDC LEON, SEÜM BİRSEL TiyatroStüdyosu BalkonJean Genet 20-26 Nisan/İzmir İsmet İnönü Sanat Merkezi 20-21-22-23-24-25 Nlsan. 20 30. 26 Ni»an: 15 30-20 30 Bllel Satrç Glşeled; Gışe (I I S M I 0 232 489 25 89 Vakfcoroma 0 232 421 65 90 ButiK Brav (Karşıyaka) 0 232 369 97 45 D&H (Karçıyaka) 0 232 364 34 34 YAPI^CKREDI KÜLTÛR SANAT YAY1NCIUK T C Küttür Bakanlığı nın katkılarıyla Çevıren • Yöneten Başar Sabuncu SahneTasanmr Duygu Sağıroğlu Gıysı Tasarımı Sevim Çavdar Mûzık Sdim Atakan Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sankaya Bülent Yarar Şebnem Sönmez CetalPerk Güven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçik CAFE 22 Hisjn Cartanba 22.30 ASIM CAN GÜNDÜZ Baba Blues Band Herjiin 17.0018.00 ıtası tım içkilerde %S0 inlmm Hasnun Galip Sok | No 20 Beyoğlu-İST I Tel 10212) 245 05 16 ' ŞükriyeTutkun Muammer Ketencoğlu 21NisanSahSoot:21.00 CABARET C İ N E Yesilpınar Sok. NoJ Mtamkm Td 257 74 38 OD Sabancı J.Center H a c ı O m e r S a l o n u ;ANK RKESTRASI K O N S F. R t 29 Nisan 1998, Çarşamba 19-30 Ender Sakpınar Solist Gülşen Tatu VIVALDI. J. S. BACH HOLST, CARL NIELSEN Ömc't sHonu »aoancı (SIRr 4. Levent - istanbul www akhank.corn.tT/'sanat Biletler 800.000 TL'dir. Akbank Nı^na$ı. BeşilaiBBıhanye şubeten ile Aksanat'ra s sunulmuştur Akkart Extrs, J. Kart sahipiert v*Strenciler %50 indirimli bıletlermı (400 000 TL) yukartda belirtıten Akbank ^ubdprınden ve Aksanac'tan alabılırier AKBANK , Sanatçının Yanında ÇİÇEK BOZKUŞ RESİM SERGİSİ 17 Nisan - 11 Mayıs 1998 Şehit Adem Yavuz Sok. 12 Kızüay / ANKARA Başak Sigorta Sanat Galerisi. Başak Sigorta'nın bir kültür hizmetidir. | İSTANBUL BÜYÛKŞEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatroları 20-26 Nisan 14. Çocuk Şenliği HARBİYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI: 0212-240 77 20 BENIM GÜZEL PABUÇLARIM Ankara Masal Tiyatrosu (11.00 15.00) Söyteşl: "Çocukluktan Erişkinliğe Yolculuk" Doç.Dr. Oya ERCAN (11 00) "Çocuklarda Boy Kısalığı" Uz. Dr. Metin YILDIZ (15.00) FATİH REŞAT NURI SAHNESİ: 0212-526 53 80 ORMANDA ŞENLIK Mersin Üniversitesi Tiyatro B&lûtnû (11.00/15.00) Söyleşl: "Çocuklarda Kalp Hastalıklan" Uz. Dr. Ahmet ÇELEBİ (11.00) "Türkiye içın Önemli Kalıtsai Hastalıklar" Doç. Dr. Beyhan TÜYSÜ2 (15.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESI: 0216-333 03 97 ELMADERSEM ÇIK Akbank Çocuk Tiyatrosu (11.00) KÜÇÜK NASRETTİN Şehlr Tiyatrosu Oyunculan (15.00) Söyteşi: "Okul Çocuğunun Sorunlan" Uz. Dr. MÛ|gan ALİKAŞİFOĞLU (11.00,15.00) KAD1KOY HALDUN TANER SAHNESI: 0216-349 04 63 ELMADAKİ BARIŞ Ankata Sanat Tiyatrosu (11.00) ELMA DERSEM ÇIK Akbank Çocuk Tiyatrosu (15.00) Söyleşl: "Yeni Doğanın Bakımı ve Sorunlan" Doç. Dr. Barbaros ILIKKAN (11.00/15.00) GAZIOSMANPAŞA SAHNESI: 0212-578 60 67 HARIKALAR MUTFAGI Bursa Kül. San. ve Tur Vakiı Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu (11.00/15.00) Söyleşl: "Oyun Çocuğunun Sorunlan" Doç. Dr. Ahmet ARVAS (11.00,15.00) Tekîrdağ 'Enstüülüler Atatürk'ü cesaretle savundu' tstanbul Haber Servisi - Eskı Tekırdağ milletvekili. Kepirtepe Köy Enstitüsü me- zunu Ömer Kahramaa Köy Enstıtülülerin. cumhuriyetı ve Atatürk'ü cesaretle. ödûn- süzce sav-unduklannı belirte- rek "Köy Enstitülüler bu de- ğerleri savunmakla kalma- >ıp kahcüaşması\«güçlennıe- si için de büyük katkı yaptı- lar" dedi. " Köy Enstitüleri'nin kuru- luş yıldönümü nedeniyle Te- kirdağ Halkevi'nce düzen- lenen toplantıda konuşan Ömer Kahraman, 1952 yı- lında Kepirtepe Köy Ensti- tüsü'nü bitirdiğini anımsa- tarak. bu okullara karşı ge- rici çevrelerce yürütülen kampanyanın gerçek dışı ol- duğunu kaydetti. 50 yıl ön- ce uydurulan dedıkodulann tamamen asılsız ve iftiradan ibaret olduğunu kaydeden Kahraman. 1940 yihnda açı- lan ve 1952'de kapatılan ens- titülerin 12 yılda 17 bin ilko- kul öğretmeni yetiştirdikle- rini ifade etti. Kahraman bu okullann Türkiye'nin o yillarda başlat- tıgı eğitim seferberliğinde çok önemli görevler üstlen- digini söyledi. Kahraman, "Enstitüler. köy çocuklan- nın okuma-yazma ve eğiti- minin yanında vüzbinlerce kö>lü vıırttaşa okuma-yaz- ma öğrettiler. Bu öfretmen- ler milli marşımızı \e şanlı bayrağımızı en ücra köyler- de dalgalandırdılar" dedi. Irticanın mali desteğine büyük operasyon 20 işadamı gözaltındaANKARA (AA)- .\nka- ra Emniyet Müdürlüğü. son yıllann en büyük operas- yonlanndan birini başlattı. .Anayasa Mahkemesi tara- fından kapatılan Refah Par- tisi ve bu partinin kapatıl- masından sonra kurulan Fa- zilet Partisi'ni fınanse ettik- leri iddiaedilen 'DostSigor- ta Şirketi'nin evraklanna \ e bankada bulunduğu bıl- dirilen 1 tnlyon lıraya el konuldu. Operasyon kapsa- minda Ankara. tstanbul. Adana. Bursa \e Kayse- ri'de 20 işadamı gözaltına alındı. Yüksek Ögrenim Yurtdı- şı Mezunları Gençlik ve Dayanışma Vakfı'na(YL- VA), >önelik şubat avında yapılan operasyonlar sıra- sında eskı Çevre Bakanı Ziyattin Tokar'ın özel ka- lem müdürü v e Lluslarara- sı Insani Yardım Teşkila- tı'nın Keşmir Gözlemcisı BülentAlan'ın evinde. Hol- landa'datoplandığı bildın- len 12 milyar liralık para- nın dekontunu bulan ,\nka- ra Emniyet Müdürlüğü Te- rörle Mücadele Şube Mü- dürlüğü. söz konusu para- nırı kaynagını araştırarak bazı bulgular elde ettı. DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel'in talimatıvla Te- rörle Mücadele Şubesi ye- ni bir operasyon başlattı. Şubat ayında YL'VA vakfına yönelik 'Şimşek' operasyonunun ardından yapılan ikincı operasyona 'Şimşek2'adı verildi. Yak- laşık 80 polıs, dün sabah saatlennden itibaren İstan- bul. Adana. Bursa ve Ka\ - seri'ye hareket ettıler. Dost Sigorta şırketinın lstanbul'da bulunan genel merkezi savcılıktan alınan talimat gereği arandı. Ka- sada ve büroda bulunan ev - raklarael konulurken şirke- tirj kuruluş sermayesi olan ve bir bankada bulunan 1 trilyon lira bloke edildi. Dost Sigorta şirketının genel müdürü Faal Kah- raman ve işadamı Musta- fa Çevik gözaltına alındı. Şırketın Genel Müdür Yar- dımcısı Murat lsıyelın ise arandığı bildirildi. Kuruluşu henüz resmı- leşmeyen Dost Sigorta şir- ketının Adana, Bursa ve Kaysen'de bulunan hisse- darlan gözaltına alınırken bu kişilenn bürolanndaki evraklara ve hesap dokü- manlanna el konuldu. Bü- rolarda bulunan bazı kasa- lar yöneticilerin bulunama- ması üzerine çilingir çağ- nlarak ılgili ilin savctlan- nın tuttuğu zabıtlar eşliğın- de açıldı. Olayla ılgili 20 işadamı gözaltına alınırken gözaltına alınanlar arasın- da Türkıye"nin tanınmış mobvlya fabrikalan, fınans şırketleri ve gıda üretim şır- ketlennin sahipleri yer alı- yor. Söz konusu sigorta şir- ketının hıssedarlarından olan bir mılletvekılının oğ- lunun da arandığı bıldinl- dı. Adana ve Bursa"da gö- zaltına alınan kişilenn An- kara'ya getırildiği. Kayse- n'de gözaltına alınan kişi- lenn de Ankara'ya getiri- leceğı belirtıldı. Gözaltına alınan kişiler Mete Yük- sel'ın kontrolünde Terörle Mücadele Şubesı'nde sor- gulanacaklar. TEM polısinin elde etti- ği dokümanlann ise Mali- ye Bakanlığı'nabağlı Ma- İi Suçlar.\raştırma Komis- vonu tarafından incelenece- gı bildirildi. Bu arada. MtT üst dü- ze> iki yönetici de polisle birlikte soruşturmaya ka- tılıyor. Emniyet yetkilile- ri, söz konusu sigorta şır- ketlerinin. yurtdışmdatop- lanan ve "kara para" ol- duğu ıddia edilen gelirleri aklamak amacıyla kurul- duğunu söylediler. Bursa muhabirimiz Le- vent GencelB'nin haben- ne göre operasyonun Bur- sa ayağında, MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Meh- met Burkay. yönetim ku- rulu üyesı YusufAydm ve eskı Şube Başkanı Osman Birkan, Ankara'dan gön- denlen ekip tarafından gö- zaltına alındı. Bursa'dan gözaltına alınan üçismin. eski RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın ya- nı sıra eskı RP İstanbul Milletvekili Osman Yu- makoğullan'na çok ya- kın ısimler olduğu öne sü- rülüyor. 68 kuşağının miicadelesi gazeteci Ergin Konuksever'in objektifinden yansıülıyor. Ko- nukseverMn 68 hareketiyle ilgili fotoğraf sergisi dün Basın Müzesi"nde açıldı. Sergi 1 Mavıs'a kadar gezilebilecek. Sergiyi ilk gününde ziyaret edenler arasında Deniz Gez- miş'in babası Cemil Gezmiş de yer aldı. (Fotoğraf: KAAN SAĞANAK) 68'liler Gezmîş^ Iııaıı ve Aslan'ı yürüyüşle anacak İstanbul Haber Servisi - 68'liler Birliği \'akfı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hü- seyin İnan'ın; idam edilmelerini öngören TBMM'nin 1586 sayılı karannın kaldınl- ması için 1-6 Mayıs'ta Samsun-Ankara arasında yürüyüş gerçekleştirecek. 1 Mayıs'ta Samsun'da başjayacak yürü- yüş, 6 Mayıs'ta Ankara'da üç öğrenci lide- rinin mezarlan başında son bulacak. 68'liler Birliği Vakfı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada. "Faşist 12 Mart cunta- sının olağanüstü mahkemelerinde yargıla- nıp 6 Mayıs 1972 günü idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Htiseyin Inan'ın katlediİişleri. 26 yıldır bir demokrasi avıbı olarak bbJerle birlikte vaşadı" denildi. Açık- lamada, 26 yıl önce idam karannı alanla- nn artık kamu vicdanına yenildikleri belir- tilerek şöyle denildi: "Arkadaşlarıımza verilen idam cezası TBMM'nin 1586 sayılı karan ile uygulan- mıştır. Bu karar TBMM'nin üzerinde 26 yıl- lık bir kara lekedir. Oysa idam edilen arka- daşlanmız onurlu yaşamlan ve bugün de- ğeri daha iyi anlaşılan bağmısızlık, demok- rasi ve sosyalizm mücadeleteri ile haikm vicdanına birer kahraman olarak hak et- tikleri yeri almışlardır. Bizler 1586 savıh TBMM karannın kaklınlmasını istjyoruz." Söz konusu karann, kamu vıcdanında da haksız, yanlış bir siyasi karar olarak ka- bul edildiğinin viirgulandığı açıklamada, ka- rann kaldınlmasının demokrasi ve hukuk devletine katkıda bulunacağı kaydedildi. Açıklamada. bu amaçla 6 günlük bir yürü- yüş düzenleneceği ifade edilerek şöyle de- nildi: "Yüriiyüş idam edilen üçarkadaşı- mızın anısına Samsun-Ankara arasında gerçekleştirilecek. 1 Mayıs'ta Samsun'da başlavıp 6 Mayıs'ta »^nkara'da. arkadaşla- rımızın mezarlan başında sona erecektir. Tüm yurttaşlan 1968v ılında Deniz Gezmiş öncüiüğünde başlatılan °Tam âağımsız Türkiye' yürüyüşüniLTBMM'nn 1586sa- vıb karannın kaldınlması talebi ile birleş- tirerek tamamlamaya çağmyorvz." Devrimci öğrencilerin öncülûgünde 27 Mayıs Mıllı Devrim Demeği, Tü.'kiye Mil- li Gençlik Teşkilatı'nın desteklediği 'Tam Bağımsıziık İçin Mustafa Kemal Yürüyü- şü' 29 Ekim 1968 günü Samsur'dan baş- ladı. 68 gençlik liderlerinin katıldığı yürü- yüş, 10 Kasım 1968 günü Anıtka>ir'de son buldu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog