Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

21 NİSAN1998SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Baybaşin'in davası • Istanbul Haber Servisi - Hollanda da \ akalanan uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Huseyın Baybaşın'ın telefonla verdı|ı talımat uzenne teşekkul oluşturarak 43 kılogram eromı yurtdışma gondermeye çalışan 6 kışınm yargılanmasına tstanbu'l 4 No'lu DGM'de başlandı Davanıngı>abı tutuklu sanığı Huseyın Baybaşın Turkıye'ye ıade edılmedığı ıçın duruşmaya getınlemedı Sakık hastaneye götüpülöü • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Kuzey Irak ta duzenlenen bır operas>onla yakalanarak Turkıye'ye getınlen PKJC nın eskı lıderlennden Şemdın Sakık'ın bobreklenndekı rahatsızlık nedenıvle oncekı gun hastaneye kaldınldığı bıldınldı Sakık'ın bır gun hastanede tedavı edıldığı ve dun tekrar sorguya ahndıgı oğrenıldı VaMeras Türkiye'de • 4NKARA (Cumhumet Burosu) - Resmı temaslarda bulunmak uzere Turkıye ye gelen İspanya Genelkurmav Başkanı Orgeneral Santıago Valderas, Genelkurma> Başkanı Orgeneral tsmaıl Hakkı Karada\ı'\ı zıyaret ettı Orgeneral Karadayı, Orgeneral Valderas'ın kendısının lyı dostu olduğunu belırterek konuk komutanı Türkiye'de gormekten duyduğu memnunı>etı dıle getırdı RP'nin tasfîyesi • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Anayasa Mahkemesı tarafından kapatılan RP'nm mallanmn tasfrvesı ıçın oluşturulan tespıt komısyonlannın. çalışmalannı tamamladığı sadece genel merkez denetımını yapan mufettışlenn çalışmalannı surdurduğu oğrenıldı Ersümer Bakû'da • tstanbul Haber Servisi - Enerjı ve Tabu Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersumer. Bakû-Ceyhan Petrol Boru Hattı ıle ılgılı goruşmelerde bulunmak uzere Azerbaycan'a gıttı Cumhur Ersümer, Ataturk Havalımam'nda yaptığı açıklamada boru hattı ıle ılgılı fızıbılıte çalışmalannın tamamlandığını \e Azerbaycan yetkılılen tarafından değerlendırmeye tabı tutulduğunu soyledı Açıklama • 20 4 l998tanhhGazete nushanızın 5 sayfasınm 1 sutununda yer alan 'Ateş Başkan Adayı" başlıklı habennızın aslı şudur Gazetenızın de muhabın olduğunu soyleyen bır gazetecı arkadaşımız bana "Sureklı M Gokçek'm uzenne gıdıyorsunuz Ankara Anakent Beledıye Başkan adayı mısınız''" sorusunu yonelttı Gokçek'm olumsuz uygulamalannı sıraladıktan sonra "Bu uygulamalara karşı çıkmam ıçın başkan adayı olmama gerek yok" yanıtını verdım Kaldı kı Ankara Anakent Beledıye Başkan adaylığı Yozgat'ta da açıklanmaz Duzeltmenızı dılerım Sevgı \e saygılanmla Y1LMAZATEŞ CHP'li Fikri Sağlar: Çatlı'lar Yılmaz'ı seçtirdi, o da vefa borcunu ödüyor 'Sıısurluk lıasıraltı oldu'ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan MesutYdmaz'ın son basın toplantısmda Susurluk konusunda \anıltıcı açıklamalarda bulunması tepkı >arattı Başbakan \ ılmaz'm »oylemının tersıne, <\NAP ın '•çetelerle ilgüi Pişmantak Yasa TasansT ıçın Meclıs te ağırhğım koymadığıbelırtılırken Susurluk Araştırma Komısyonu nda gorev yapan CHP Içel Mıllervekılı Fıkri Sağlar. •"Çath'lar \ ılmaz'ı seçtirmiştir. V ılmaz da ÇatJı'lara vefa borcunu oduyor. Bu hukümet Susurluk meselesının altında kaldı. Başbakanlık koltuğu \ ılnıaz'a haramdır" dedı FPGrup Başkan\ekılı MGK îrtica masaya yatınlacak ALPER BALLI \NKARA-MıUıGu- \enhk Kurulu (MGK) nısan ay ı olağan toplan- tısmda yuksekoğretı- mın sorunlannı tartışır- ken, unıversıtelerdekı ırtıcaı faalıyetler konu- sunu da masaya yatıra- cak PKK nın 2 adamı Şemdin Sakık ın yaka- lanması ıle Turk-Yunan ıhşkılennde gehnen nokta da kurulun bu ay - kı toplantısınm onemh gundem maddelen ara- sında yer ahyor MGK, ay'hk olağan toplantısını 29 Nısan gunu saat 15 OO'te Çan- kaya Koşku'nde yapa- cak Kurul toplantısm- da ıç v e dış guv enlık ge- lışmelerının yanı sıra Kıbns sorunu da deger- lendınlecek Toplantının umversı- telenn tartışılacağı bo- lumune Mıllı Eğıtım Bakanı Hikmet Uluğ- ba\ ıle YOK Başkanı Prof Dr Kemal Guruz de da\et edıldı • "Kutlu Savaş'ın raporu, adam oldürün ama doğru öldürün, dıyor Bır bakan. Yeşıl kontrolümüz altmda, dıyor MlT'in hımayesınden bakanlık hımayesıne almışlar. Haluk Kırcı emnıyette çay ıçıyor. Susurluk rafa kaldınldı." Salih Kapusuz da. Susurluk konusunun neden gundemden du^urulduğunun uzermde durulması gerektığmı ;>o\ ledı Daha oncekı grup toplantılannda, de\ lettekı çeteleşmenın boyutlanndan şıkayet ederken -Boyieolacağını bilseydim bu işe girmezdim" vonunde açıklamalar yapan Başbakan Yılmaz. oncekı gunku basın toplantısmda da. başlatılan soruşturmalar konusunda şunlan soyledı "Tcftiş kurulu raporianvla insanlar yargılansavdı mahkemelere gerek kalmazdı. Çok sa>ıda sonışturma açürdım, soruşturmalar de\am ednor. Soruşturmalar tamanılandıktan sonra kamuoyuna gereklı açıklamalan yapanz. Ancak şimdi vapdacak bir açıklama spelukasyondan oteye grtmez. Bu konuda ÇİZMEDEN YUKARI Medis'e de önemli gore\ler düşüyor. Milletvekili dokunulmazlığının sınırlandınlmasjyla ilgüi anayasa değişikliği çıkanlamadı." Yılmaz bır başka soru uzenne çetelerle ılgılı Pışmanlık Yasası'nın çıkanlması ıçın Meclıs'te gereklı desteğı sağlamadıklannı soyledı TBMVİ Susurluk Araştırma Komısyonu'nda gorev yapan CHP tçel Milletvekili Fıkn Sağlar ıse, hukumetın Susurluk olayının altında kaldığını soyledı Sağlar daha once "Bumeseleyi çozmezsem başbakanlık bana haram olsun* dıven \ ılmaz a şu eleştırılen vonelttı "Başbakanlık koltuğu haramdır. \ncak obur dünyayı beklemeden bu dunyada bunun hesabını soracağız. V ılmaz ve yandaşlannın da Susurluk1 un içinde olduğu ortaya çıkü. ÇiUer'in eylem ve düşunceleri Kutlu Savaş'ın raporuyla Yümaz tarafından da kabul edildı. Bu raporun en iyı vaıu, ısimkri \e amUemleri ayn partüerin asbnda aynı okluklannı ortaya koyabilmesidir. Halkımızın gozunun içıne baka baka birbiıiennden farklan olmadığını ortaya koydular. Çatlı'lar \ ılmaz'ı seçtirdi, o da vefa borcunu oduyor. Savaş'ın raporu. adam oldurun ama doğru okiunın, dıyor. Bir bakan, Veşil kontrolümüz aranda, diyor. MİT'in himayesnden bakanlık himayesine almışlar. Haluk Kırcı Emniyet'te çay içiyor. Susurluk rafa kaldınldı." Sağlar. Pışmanlık Yasası ıle ılgıh olarak da, u Bu vasayla ilgtti herhangi bir teşebbuste nulunmadılar, yalan soyleyerek insanlan aldatabOeceklerini sanmasınlar. \ynca bu yasa olmadan büdiklerini anlatan Hanefı A\cı gibi kişOeri bu hukumet hapse atn, araştırma vapanlann görev yen değişünldL Yasaya değil. nıvete gerek var. Bu nıyet de, bu hukümette vok" dedı BAYKAL 3 NOKTADA ISRAR1NI SLRDURECEK CHP'nin seçim önerîsi hükütneti sıkıııtı\a soktu \NKARA (Cumhuriyet Burosu) - Hu- kumetı dışardan destekleven CHP nın 1999 y ılında yerel ve genel seçımlerın bır- lıkte y apılması \ e verel seçımlerde tek tur- lu sıstemın surdurulmesı konusundakı ıs- ran koalısyonda sıkıntı yarattı CHP Ge nel Başkanı Deniz Ba>kal'ın Başbakan Mesut Yılmaz'a daha once kabul ettırdığı 3 noktada odun vermeyeceğı beUrtıldı Seçım tanhının onceden ılan edılmesı- ne karşı çıkan Başbakan YardımciM Bülent Ecevit de 26 Nısan gunu partı meclısını toplayarak bu konudakı tavırlannı kesınleştırecek Yılmaz'ın, 23 Nısan gunu Baykal ıle vapacağı goruşmede "Seçim tari- hini hazirandan sonra ko- nuşahm" goruşunu aktar- ması beklenırken bu go- ruşmede ıkı lıder arasmda "gjzü" bır seçım tanhı uz- laşması ortaya konabıleceğı kulıslerde dı- le getınldı Ancak Baykal'ın şu 3 noktada ısrarlı olacağı oğrenıldı 1 - Yerel ve genel seçımler bırlıkte yapıl- malı ve bunun tanhı 1999 ılkbahannı geç- memelı 2- Yerel seçımlenn ıkı turlu > apılması duşunulmemeh 3- Herkes seçım sıstemının bır şekılde değıştınlmesmı ıstıyor Bu durumda se- • Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit, seçım tanhının önceden ilan edılmesıne karşı çıktı. Ecevıt, bu konuyu görüşmek üzere 26 Nısan'da parti meclısını toplayarak tavırlannı kesınleştırecek. çım vasalannda değışıklık vapılmaması doğru voldur Sadece detnokratık bır açı- lım getırmek amacıyla lıstelerde mıllerv e- kılı sayısının 2 katı ada\ gostenlmesı ko- nusunda duzenleme yapılabıliT Hukumetın ıcraatıyla ılgılı basın toplan- tısından sonra bır arava gelen koalısyon ortaklannın da erken seçım tanhı \e once- den ılan edılıp edılmemesı konusunda uz- laşma sağlavamadığı belırtıldı Bülent Ecevit. seçım tanhının onceden ılan edıl- mesının doğru olmaya- cağına ılışkın ısrannı surdururken ANAP. bazı yasa tasanlanna destek \ erecek olan CHP ıle bır uzlaşma gereksınımıne dıkkat çekı\or \NAP kulıslennde Yılmaz ıle Baykal ın 23 Nısan gunu yapacağı goruşmede se- çım tanhı konusunda an- laşma sağlanabıleceğı, ancak bunun Meclıs kapanana kadar ılan edılmeyeceğı dıle getınldı Kulıslerde, DTP'nın aralannda Memu- ra Sendıka Yasası nın da bulunduğu bazı yasalarla ılgılı ıtırazlan v e memnunıyetsız- lığının, seçım surecını hızlandıracağına da dıkkat çekıldı İrtıcay la mucadele yasa ta- sanlanna karşı Grup Başkanı Mahımıt Yd- baş'm da aralannda bulunduğu bazı mıl- letvekıllennın "direneceğj" belırtıldı DüZ YAZII ORHAN BİRGİT YILMAZ^IN ÖNERİSİ KABUL EDÎLDİ Deri toplama yeüdsi THK'nin elinden alınıyor ANJC\R.\ (Cumhuriyet Burosu) - Ba- kanlar Kurulu. Başbakan MesutYılmaz'ın kurban densı toplama setkısının THK den alınarak Turgut Cteal ın başbakanlığı do- nemınde olduğu gıbı sosyal yardımlaşma vedayanışmavakıflannavenlmesıne ılış- kın onensını benımsedı THK Başkanı Atilla Taçoy. bu yıl toplanan dende yuzde 150 oranında bır artış sağlandığmı belırte- rek organıze olmayan vakıflann den top- lamada başanlı olamayacağını soyledı Bakanlar Kurulu'nun dunku toplantısmda kur- ban denlen konusu ele alındı Toplantının ardın- dan açıklama vapan De\ - let Bakanı Ahat \ndican, kurban denlennın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış- mayı Teşvık Fonu aracılı- ğı\la toplanmasının ka- rarlaştınldığını soyledı Andıcan. "Bolgelerde, yoneticiler kontrolunde ve halk temsilcile- rinin kaülımı ile yunıtulecek bu faalıyetlc. toplananderilerhaarlanacaky onetmelik- le ilgili yeriere. ozellikle bolgedeki fakır va- tandaşlann yaranna harcanacakür. Daha önce, bu ışi yapan THK'nin bu konuda za- rara uğramamasu faalıyetlerini surdure- bilmesı ıçın de yenı duzenleme y apılması kararlaşûnlmışür'" dedı 11 \e ılçelerde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıf- • Başbakan Yılmaz'ın, den toplama yetkısının Özal dönemmdekı gıbi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna verılmesıne ılışkın önensı Bakanlar Kurulu toplantısmda benımsendı. lannca toplanacak denlerden elde edılen gelır Fak-Fuk-Fon'da toplanacak Den toplamada tamamen devre dışı bırakılacak olan THK'ye butçeden odenek aynlacak Başbakanlık tarafından hazırlanan "Yar- dım Toplama Nasasf nın l ygulama Esas- lan Haikkında V onetmelik"te değışıklık yapılmasını ongoren taslak, Başbakanlık Takıp Kurulu nun (BTK) mayıs avı toplan- tısmda son bıçımını aldıktan sonra Bakan- lar Kurulu karanyla yururluğe gırecek Dende yaşanan tartış- malar 1986'da donemın Başbakanı Ozal ın Fak- Fuk-Fon'u kurarak kur- ban densı toplama yetkı- sını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna vermesıyle başlamıştı 1986-1992 yıllan arasın- da şenatçı vakıf. dernek, Kuran kursu ve yurtlar ıle PKK ve Hızbullah bu alanda faalıyet gosterdı Devletın, o done- mın rakamlanna gore 4 tnlyon lıralık ver- gı kaybettığı belırtılırken kurban densı vurgunu uluslararası boyutlara da ulaştı THK Genel Başkanı Atilla Taçoy, yet- kının alınmasının THK'ye buyuk darbe vuracağını belırterek "THK'nin gelirinin yüzde 66'suıı kurban derileri \e yardımlar ohıştunıyor. Bu durum THK'nin sonu an- lamına gelir" dedı POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Batman - Solhan Hattı... Batman'da ve Bıngol'un Solhan ılçesındekı ır- tıca yanlısı gosterıler gıderek ıvme kazanıyor Camılerden çıkan, çoğunluğunu 17-18 yaşında- kı gençlenn oluşturduğu gosterıcılere, sakallı, sa- rıklı, çarşaflı erkekler ve kadınlar da katıhp bağırı- yorlar "Kahrolsun laıklık, başortusune uzanan ellerkı- rılsın1 " AcaDa bu gosterıcılerın arkasında kımler var'' Hemen soyleyelım "Hızbullah, İBDA-C, Islamı Cıhat adlı yasadışı dıncı teror orgutlen " Hızbullah'ın bır kolu olan islamı Cıhat ve Islamı Hareket Batman'da orgutlendı, sonra tum Gu- neydoğu kentlerıne dağıldı, Istanbul ve Izmır gıbı kentlerde eylemler yaptı Batman'da ve Solhan'dakı ırtıca eylemlerı plan- lı ve programlıdır Guneydoğu'da 'devlet ctesfeğ/'nde buyuyup palazlanan yasadışı dıncı orgutler, bugun PKK ıçın değıl, laık demokratık cumhurıyetın temelıne dı- namıt koymak ıçın eylem hazırlığındadırlar Uğur Mumcu'nun katledılmesınde 'taşeron' gorevı ustlendıklerı yolundakı duyumlar ıse yetkı- lılerce gozardı edılmektedır Hızbullah ve Islamı Hareket orgutunun yıllardır neleryaptıklannı, camılen orgut evı olarak kullan- dıklarını bız bu koşede sık sık yazdık, Tarsus ve Içel'dekı kanlı eyiemlen nasıl duzenledıklerını okurlanmıza aktardık Batman ve Solhan'dakı ırtıca eylemlerının ya- kında otekı Guneydoğu kentlerıne sıçrama olası- lığı oldukça kuvveth Tarsus'ta Mustafa Özkan ve Oktay Bulun'un katıllerı polıs ıfadelerınde ne dıyorlardı "Şu anda cemaat aşamasındayız, ılende cıhat aşamasına geleceğız " Bıngol. Batman ve Dıyarbakır'da bır ay once 300 Hızbullah mıhtanı yakalanmış, onlarda ıfade- lennde "Cıhada hazırlanıyoruz" demışlerdı • • • Abdülbaki Öz, bır Hızbullah mılıtanıydı ve çok sayıda kanlı eyleme katılmıştı Öz, sorgusu sırasında kanlı orgutun yapılanma- sını şoyle anlatıyor "örgute ılk sılahlar PKK'nın zulmunden kaçan kışılerm sağladığı ekonomık destekle alındı Hız- bullahı duşunceye sahıp, ancak orgut ıçınde fıılı olarak gorev almayanlar da parasal destek ver- dı. " Hızbullah mıhtanı Abdulbakı Oz, "Fetva verme- den hıç kımse eyleme geçemez" deyıp eklıyor "Eylemlerde kullanılan sılahlar bınm sorumlu- su tarafından temın edılır Sılahlar orgut evlerın- de (camılerde) ya da guvenılır ışyertennde sakla- nır " Hızbullah'ın 'sorgu ve ınfaz' bırımlen neyapar^ Abdulbakı Oz anlatıyor "Cemaat aleyhınde faalıyet yapanı sorgulanz, ses kayıtlannı ust bırıme ıletınz Burada Şûra'nın vereceğı karar onemlıdır Eğerparacezası, evya- kılması ıse hemen ıcra edılır Ölum cezasıysa öte~ kıgruba Bızonlan tanımayız Infazcılarkendı ara- lannda ıkıye ayrılır Satırcılar ve sılahçılar " Hızbullah Batman'dadoğdu, 'Islamı Hareket've 'Islamı Cıhat' olarak ıkı kola ayrıldı Batman Bele- dıye Başkanı Salih Gök'un oğlu Kudbettın Gök bu teror orgutlerının ıçınde yer aldı ve eylemlere katıldı Kudbettın Gok şu anda tutukludur Ikı yıl once Şevki Yılmaz Batman'da yaptığı konuşmada bakın ne dıyordu "Ben Hızbullah'ım' " • • • Hızbullah mılıtanlan devlet olanaklarını nasıl kul- lanıyorlar 1 ? TBMM Uğur Mumcu Cınayetını Araştırma Ko- mısyonu'nun tutanaklarında ılgınç bır bolum var Batmanlı Mehmet Tevfık Gunaydın, 17 Şubat 1993 gunu Devlet Demıryollan mısafırhanesınde kalıyor Mehmet'ın Hızbullah kuryesı olduğu polı- se ıhbar edılıyor Ancak polıs DDY mısafırhanesıne çok geç gı- dıyor, Mehmet Tevfık Gunaydın'ı elinden kaçırı- yor Hızbullah mılıtanlan devlet olanağını rahatça kullanabılıyor Polıs, Gunaydın'ı yakalasaydı Istanbul'da baş- layan Islamı Hareket operasyonunda yakalanan Batmanlı Adnan Gunaydın la aralarındakı ılışkı çozulecektı Yenıden başa donelım Solhan'dave Batman'dakı ırtıca eyiemlen plan- lı ve programlıdır Hızbullah Guneydoğu'da cemaat aşamasını ta- mamlamış, cıhada geçmek ıçın provalara başla- mıştır Eylemlerını Batman-Solhan hattında gerçekleş- tırmesı de rastlantı değıldır Ilende tum Guney- doğu kentlerıne sıçrayacaktır Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Batman, Bıngol ve Solhan'da turban genelgesını ılen suren grupların duzenle- dığı yuruyuşlen, resmı makamlar Hızbul- lah orgutunun provokasyonu olarak açık- lıyor Batman'ın Fazılet Partılı Beledıye Başkanı'na gore olayı bır orgut duzenle- mesı değıl tamamen bır halk tepkısı ola- rak değerlendırmelıdır PKK'nın ızledığı vuruşma stratejısının yenılgıye uğradığını artık, bu teror orgu- tunu gızlı gızlı destekleyen Avrupa kamu- oyu bıle kabul edıyor Orgut başının de- meçlerı, PKK'nın son gucunu harcarken straten değıştırmeye çalıştığını da goste- nyor Bugune kadar bılınen, Guneydoğu'da bır şenat devletı kurma amacında olan Hızbullah orgutunun, bu ışı daha çok yo- re halkının dınsel duygulannı kullanarak uygulamak ıstedığıydı Iran yanlısı olan orgut, daha çok "Islam davasmı halkın anlayabıleceğı bırdılden anlatma" goru- şu ıle çalışıyor, camıler bırer orgut evı gıbı kullanılıyor, terore yonelık olaylar orgute malı destek sağlama amacı ıle sahneye konuluyordu Hızbullah'ı, bazı akhevvel guç odakla- rının, PKK'ye karşı kullanma amacı ıle kurdurduklan bıle soylenır Bu soylentıde gerçek payının ne oldu- ğunu soylemek elbette olası değıl Ama PKK - Hizbullah Işbirliği mi? yore halkının Islamı duygulannı tahrık ederek PKK'nın bolucu şıddet yanlısı ustelık Marksıst-Lenınıst soylemlerıne karşı Hızbullah'ı bır karşı sılah gıbı değer- lendırme duşuncesınde olanların varlığı bılınmektedır Bolgedeki son operasyonu yakından ızleyen TRT Haber Daıresı Başkan Yar- dımcısı Guntaç Aktan, oncekı akşam PKKflamasındakı değışıklığe ızleyıcılenn dıkkatını çekıyordu Eskı flamada sarı yıl- dızın ıçındekı "orak-çekıç" kaldınlmış o- nun yenne bır meşale konulmuştu Bır yandan sıcak temaslarda ağır ka- yıplar veren orgut, ote yandan halkın des- tegını her bakımdanyıtırdığının bılıncı ıçe- nsınde "Kürdıstan Işçı Partısı"n sımge- leyen flamadakı san yıldızı artık orak çe- kıç ıle tanıtma yenne bır meşaleye baş- vurmayı yeğlıyor Ocalan'ın son sılahının sımgesı olduğu anlaşılan "meşa/e"nın ne- yı anlattığını Apo nun Londra'da Arapça olarak hafîalık yayımlanan El-Vasat der- gısının Şam muhabm ıle yaptığı soyleşı- de buluyoruz Teror orgutunun başı Apo, yuruttuğu ayaklanmayı aynı zamanda 'Sıyonızme" yonelık olarak gostenyor Ona gore Sıyonızm Osmanlı'ya karşı Abdulhamıt ı ıktıdardan uzaklaştıran bır saldırı ıle başgostermış, "Selanık'ten ge- len Yahudılere dayanılarak Ittıhat Terakkı Cemıyetı kurulmuştur Mustafa Kemal ık- tıdara getınlerek Turkıye Cumhunyetı ku- rulmuştur " Apo, cumhunyet donemınde kurulan butun hukumetlenn Masonlukla ılışkılı olduğunu soyluyor Boylece Orta- doğu'da bır Israıl devletının kurulması ıçın elvenşlı bır zemın hazırlandığını, ıkı ulke arasındakı son stratejık anlaşmanın yenı bır saldınnın ışaretı olduğunu ıddıa edıyor Ona gore Turkıye, Israıl'le bırlıkte bu- tun bır bolgeyı ışgalı amaçlamaktadır Ve PKK'nın yoredekı tedhış olaylanna yo- nelme amacını bır anlamda "bu ışgalı on/eme"ye yonelık olarak gostermekte- dır • • • Marksıst Ocalan gıtmış yennı antısıyo- nıst Islam dunyasının bırlığı uğruna ken- dısını feda etmekten bıle çekınmeyen ye- nı bır Apo ortaya çıkmaya hazırianmak- tadır PKK lıderının soyledıklennın, yıllar- dan ben bızım ıç polıtıkamıza da zaman zaman kaynak olan kımı tartışmalan anımsattığını bılmeyenımız mı var^ El-Vasat'takı soyleşısınde Apo, "Yıl- maz-Ecevrt hukumetınm Sunye'ye kar- şı yenı bıryakınlaşma ıçınde olduğunu" ılen suruyor Bu sozler, bu yılın başlann- da "Turkıye'nın Israıl ve Amenka ıle bır- lıkte Akdenız'm doğusunda ve Ortado- ğu'da yenı bıraskerı koalısyona gırmesı- nın Sunye 'yı zor durumda bırakırken, Su- nyelı yonetıcılen ılışkılerde zıtlaşma yen- ne bır ortakyakınlaşmayolu aramaya yo- nelteceğı" yolundakı Washıngton kay- naklı haberlen yenıden gundeme getın- yor Sabah gazetesının 5 Ocak 1998 gun- lu sayısında yayımlanan bu yorum-ha- berde, Şam'ın PKK lıdennı Turkıye'ye tes- lım etmesının yapılabılecek en uygun gı- nşım olduğu ABD'lı uzmanlara dayanıla- rak ılerı suruluyordu Itıraf edeyım Savaş Süzal'ın haberını okuduğum zaman kendı kendıme "Hay- dı canım sen de" dedığımı anımsıyorum PKK ıçın yontem ve soylem değıştır- menın su yuzune çıkmaya başladığı bır donemde, Ocalan'ın Hızbullah ıle rttıfak arayışlanna gırmesı olasılığı da kımseyı şaşırtmamalıdır Guneydoğu dakı masum halkı kışkırtma eyiemlen bu açdan da de- ğerlendınlmelıdır Ama yorede asıl yapıl- ması gereken şey, o masum halkı ış ve aş ıle kazanmaktır Işbaşındakı hukumet, memnunıyetle soylemek gerekıyor kı yo- reye yatınm yapmalannı sağlamak tçın ozel sektore genış ve buyuk olanaklarta- nıyan yasaları çıkarttı KOBl'len harekete geçırdı Teşvık onlemlennı sıraladı Yatı- nmcılara "buyunjn" denıldı t Ozel sektorun kılı bıle kıpırdamadı. ' Oncekı gunku basın toplantısmda Me- sutYılmaz'ın enflasyon konusundakı kay- | gısız tnbun ızleyıcılığı nedenıyle ozel sek- tore yonelttığı sıtemler bence yeterlı de- ğıldır Zam polıtıkasına hızlı bır bıçımde devam edenler, Guneydoğu'dakı yatınm çağnlan karşısında daha ne kadar sağır sultan oyunu oynamayı surdurecekler- Bır zamanlar, "yenmız dar" dıyen getın gıbı, teror bahanesının arkasına sığınıyor- lardı Teroruncançekıştığını, orgutun ba- şı bıle neredeyse dıle getırecek Daha sonra "yenımız dar" demeye başladılar Teşvıkler ardı ardına yığıldı Devlet açıktan "Yatınm yapın da bır ko- yup on alın, razıyız" demeye başladı Bızım polrtıkacılara çok oğut vermeyı seven ve çok hızlı buyumeyı ılke edınen ışadamlanmız, şu hobılennı bıraz da Gu- neydoğu'ya uygulamaya ne zaman baş- layacaklar 9 C A G D A S Y A Y I N L A R ÇAĞININ TANIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI 3OC0OCT KUBİIAY OLAYI VE TARİKAT KAMPLARI 4 BASI SKİtKKT. SANCILIYILLAR KU$ATIUHI$ SOKAKLAR 4 BASI 350 0O0T KUZU POSTUNDA KURT 2 BASI 6OD00CU ZAMBAK SANA DA BULA$TI KAH 2 BASI 60C00CT. DİN BARONUNUN KAZLARI 2 BASI 600DO0TL Â$IK KADINIAR SOKAĞI 2 BASI BOCOOOPL JERİAT PAZARI 600 000 TL SEVDAHIH ADRESİ BELLİ DEĞİL Çağ Pazariama A Ş Türkocağı Caddesı No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Te) (0212) 514 01 96
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog