Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriYet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlikve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARFnda. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Ca9aloğkylstanbul Tei (212)51401 96 Faks (212)51401 95 Cumhuriyet Cumhuriyet kitap kulübü ''KİTAP benzersizliği keşfe yarar. Çmariı Mah 5 Sok Çbıslı Işhanı No.2 Kat1 (Sabana Iş Mefkezı Ari<as)Adana Tel (322)36312 11 Faks (322)3631215 74. YIL SAYI: 26494 / 150000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 NİSAN 1998 SALI Türk-îş, Petrol-îş ve KİGEM'den satışlara karşı ulusal birlik çağnsı Petrol OfisTndeyağma•petrol ürünlerine zam gelecek' Sendikalar, geçen yılki kân 144 milyon dolar olan POAŞ'a 650 milyon dolar değer biçildiğine dikkat çektiler. Türkiye'de piyasanın yüzde 63'ünü kontrolünde tutan kurumun satışında devredılecek taşınmaz mallann değeri büe 2.1 mılyar dolara ulaşıyor. Petrol-Iş Sendikası Başkanı Yıldırım, özelleştirme durumunda, kamu mallanndaki peşkeşin yanı sıra otomatik fiyatlandırmayla petrol ve ürünlenne de yüzde 20-34 arasında zam yapılacağını vurguladı. Meral: Ulus egemenliğl tehlikede Türk-tş Genel Başkanı Bayram Meral özelleştirmelerin Türkiye'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını, ulusal savunmasını ve ulus egemenliğini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi: "Petrol Ofisi'nin özelleştirilmesi, ulus ötesi sermayenin. Türkiye Cumhuriyeti'ni zayıflatma çabalannın parçasıdır. Enerji üretim ve dağıtımının bölünüp parçalanarak özelleştinlmesı. enterkonnekte sıstemi parçalayarak bağımsızlığımızı tehdit edecektir." Mümtaz Soysal: Hukuku çlğniyorlar Özelleştirmeye karşı verdikleri savaşta karamsar olmadığını belirten Mümtaz Soysal, "Üzerine yeterince kuvvetle gidilirse, kazanılmak üzeredir" dedi. Asker kanadın da bu konunun üzerine eğilmesi gerektiğini söyleyen Soysal, "Bazı yerlerde küreselleşme rüzgân dinmiş. Bazı yerlerde karşı rüzgâr esmeye başlamıştır. Kaybetmeye başlayanlann yaptıîdan gibi gayri nizami harp uygulamaya başladılar. Hukuku çiğnemeye başladılar" diye konuştu. Hükümetin• • Omrü?.. Başbakan Mesut Yılmaz'ın "9 aylık hükümet ıcraatr"na ilişkin değerlendirmesini abartılı bulanlar var. Bu görüşlerde haklüık payı bulunabilir. Ancak gerçekçi bir saptama için hangi ölçii kuliaıulmal]?.. Uzun yıllann olumsuz biri- kimlerini üstlenerek hastalan- mış \e yıllanmış sorunlan kanser gibi dokulanna işletniş bir toplumda yaşıyoruz. Bu yapıyı sihirli değnekle iyileştirebilecek hiçbir güç yoktur; Türkhe'nin davalan- nı çözebümek için uzun ve sa- bırtı bir savaşım göze alınma- u~ İçlü koalisyon bu yola gir- miş midir?» • ÖJçülü de olsa toplumda bir iyimserliğin uç \erdiği söyle- ıiebilir. REFAJfTOL hükümeti dö- neminde bütiin toplumu saran korku dağılnuştır. \ncakyasal koşullan ha/ırlanmadan ya- pılacak bir erken seçimin ülke- yi daha iyiye götureceğine kimse inanrruyor; muhalefetin bu konuyu temcit pilavı gibiiş- lemesi, geniş kesimlerde bir anlam taşımıyor. Eski hükümet döneminde, Türkiye'nin dış politikası üze- rinde de kara bulutlar dolaşı- yor, kargaşa her yanı sanyor- du. Bu konudaki toparlanma açık seçiktir. Gerçi Avnıpa Birligi Türkiye'yi dışlamıştır; ama bu konudaki saydamlık, toplumsal bilinçte bir kararb- lığın oluşmasına yaramıştır; yapay umutlardan kurtulmak yararlı olmuştur. İrticaya karşı alınan ta\ir - yeterli görülmese de toplumun geniş kesimlerinde bir rahathk duygusu yararmıştır. Türki- ye'nin büyiik çoğunluğu, "Iran ya da Cezayır gıbı ol- mak" korkusuyla tedirgindi. Bu tedirginlik büyiik ölçüde aşılnuştır. Sivil yönetimle askeri güç arasındaki uyumun halkça desteklendiği açık seçiktir. Bu ikisi arasındaki mesafenin or- tadan kalkması, toplumda beklenen güven tazelenmesi- ne yol açıyor. Güneydoğu'da gerçekleşen askeri başanlarla Silahlı Kuv- vetier'in sağladığı sonuçlarda tam bu sırada iyimserliğin yo- ğunlaşmasına katkıda bulun- muştur. Bu alandaki sonuçla- nn olumlu hasadı önümüzde- ki süreçte yaşanacakür. • Başbakan Mesut Yılmaz'ın çizdiği olumlu tablonun inan- dıncı olabilmesi için, enflas- yondaki gerilemenin sürebil- mesi temel koşuldur. Ekono- mideki iyimserlik ha\asını bo- zacak bir olumsu/luk günde- me girmezse, bu hükümetin ömrü uzayacaktu". Daha başka deyişle hükü- metin ömrüyle enflasyon ora- nı arasında elle tutulur gözle görülür bir bağıntı oluşmuş- tur. Enflasyonda başan göster- geleri sürdüğünce, bu ikridan hiçbir muhalefet erken seçime sürükleyemez. Bu konuda haJ- lan ve sermaye kesiminin du- yarlığı bütünleşmiştir. Cumhuriyet ANKAR4(CumhuriyetBürosu)-Türk-lş. Kt- GEM ve Petrol-lş. Petrol Ofısı Anonım Şırke- tı'mn (POAŞO sadece arsa değennın dörtte bın- ne uluslararası tekellere satilma gınşımıne büyük tepkı gösterdıler Enerjı santrallanndan petrol sektörune kadar stratejık alanlara kaydınlan özel- leştırmelenn. yalnızca bu kurumlarda çalışanla- n değıl, Türkıye devletının güvenlığını \e \arlı- ğını tehlıkeye sokacağı \ urgulanarak, satışlara karşı "ulusal birlik oluşturulması" çağnsı vapıl- dı Tûrk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, Petrol- lş Genel Başkanı Bavram Yıldu-ım ıle KİGEM Vakfı Başkanı Prof Dr Mümtaz Soysal. POAŞ'm yüzde 51 hıssesının blok satışına karşı ortak ba- sın toplantısı düzenledıler Turk-lş Genel Başkanı Meral, özelleştirmele- rin, Türkiye'nin bütünlüğünü. bağımsızlığını. ulusal savunmasını ve ulus egemenlığını tehdit et- tığını vurguladı Meral, dünyaya hâkım olmaya çalışan ulus ötesı sermavenın "ulusal devleneri" engel olarak gorduğüne dikkat çekerek. "Bazı ül- kelerin Türki\e"deki bölücülere. irticacı güçlere, çetelere\e teröristlere destek vermesinin arkasın- daki gerekçe budur" dedı. Meral, Et ve Balık Ku- rumu, Süt Endüstrısı Kurumu ıle Yem Sana- yıfnın özelleştmlmesıyle hayvancılığın çoker- tıldığı Türkıye'ye Avrupa Bırlığı'nın (AB) et faz- lasınm pazarlandığını. TEKEL'ın özelleştınlme- sıyle de. ABD'nın tütün fazlasına pazar yaratıl- maya çalışıldığını kaydettı Bayram Meral."ulusal egemenliği kaldırmaya yönelik adım" olarak nıtelendırdığı Çok Taraflı Yatınm ^nlaşması (MAI). Uluslararası Para Fo- nu (IMF), Dünya Bankası ve AB'nın Türkiye'de hızlı özelleştirme ıstedığını anımsattı Meral. Gü- neydoğu'da kendılenne bağlı bir devlet yaratmak ısteyen ülkelenn, elektnk üretımı ve dağıtımın- dan pa> kapmaya çalıştıklanna dıkkat çekerek şunları soy ledı "Petrol Ofisi'nin özeBeştirilmesi, ulus ötesi sermayenin. ilelebet payidar kalacak olan Türidve Cumhuri>eti'ni za\ıflatma çabala- nnın parçasıdır. Enerji üretim ve dağıtımının bö- lünüp parçalanarak özelleştirilmesi, Türkiye Cumhuriyetfnin bütünlüğüne önemli katkılan olan enterkonnekte sistemi parçalayarak, bağım- sızlığunızı tehdit edecektir. Bugün elektrik üre- MArkasıSa. 17,SiL4'te Bakanlar Kurulu, deri toplama yetkisinin THK'den ahnmasını benimsedi Kurban derisinde geriye dönüşCellr Fak-FUk-Fon'da toplanacak Kurban derisi toplama yetkisi Türk Hava Kurumu'nun elınden alınıyor. Başbakan'ın, den toplama yetkisinin Özal dönemindeki gibi sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflanna verilmesine ilişkin önerisi dünkü Bakanlar Kurulu'nda benimsendi. Hükümet sözcüsü Ahat Andican, derilerden elde edilen gelirin Fak-Fuk-Fon'da toplanacağını, devre dışı bırakılacak olan THK'nin zarara uğramaması için bütçeden ödenek aynlacağını söyledi. • 5. Sayfada TÜSİAD'dan YllmaZ'a yanit TOSIAD Başkanı Muharrem Kayhan, Başbakan Yılmaz'ın "Özel sektör enflasyonla mücadelede gerekli katkıyı yapmadı" sözlerine katılmadığını söyledi. Kayhan, "Rekabete açık piyasalarda özel sektörün, bazı mallara zam yapmama gibi bir lüksü yok. Biz de önümüzdeki 12 ayda Yılmaz'ı mahcup ederiz" dedi. Hükümetin icraatlannı olumlu bulduklannı söyleyen Kayhan, vergi ve sosyal güvenlik reformunun çıkanlmasını istediklerini belirtti. • 17. Sayfada Başkentin havasında çocuk neşesi 23 Nisan Ulusal Egemeniik ve Çocuk Bayramı kutlamalan için 44 ülkeden Türkıye'ye gelen dünya çocuk- lan TBMM'de renkli bir tablo yarattılar. TBMM Başkanı Hikmet Çetin. TRT 20. Lluslararası Çocuk Şenliği'ne kabian 1120 çocuğu kabul etti. İ Ikelcrini temsil eden yerel givsiler giyen çocuklann tek tek el- lerini sıkan Çetin, çocuklara kitap ve kalem takımı armağan etti. Çetin, bu bayTamın yalnız Türk çocuk- lannın değil, tüm dünya çocuklannuı bayramı olduğunu söyledi. UNICEF'in Türkiye temsilcisi Reiko Ne- ümi de Türkçe olarak yapbgı konuşmada, çocuklann iyi bir eğitim almalan gerektiğini söyledi. Daha son- ra TürktemsilcisiZeynep Oktem'in başkanlığında Dünya Çocuk Parlamentosu çalışmalarına başladı. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Orneğin?... Yazılı olsun, gorsel olsun kimi zaman medyamızın tutumuna şaşmamak elden gelmıyor. Başbakan Yılmaz, ıktıdara gelışinın 9. ayında du- zenledığı basın toplantısında; sankı ayna karşısına geçmış, kendını övüyor: Gelmış geçmış hükümetler arasında, "en başanlı hükümet" olduklarını söylüyor. UArkasıSa. 17, Sü. l'de Meksikalı yazar 8a yaşındaydı Octavio Paz yaşamını yitirdi • "Yüzyılımızın en önemli ozanlanndan bıri" sayılan, ateşlı bir demokrası savaşçısı ve lıberal özgürlükler savunucusu olarak tanınan Octavio Paz dün yaşamını yıtırdı. 84 yaşındaki Paz, 1990'da tsveç Akademısı tarafından "hümanıst onuru ve duyarlı zekânm belırlediği, geniş ufuklu, tutku dolu yazını" nedeniyle Nobel Edebıyat Ödülü'ne layık görülmüştü. • Amencan Academy of Arts and Letters'ın onur üyesı, Grand Pnx Şıır Ödülü'nün de sahıbı olan Paz, Meksıka'nm en önemli şaın ve polıtık yazarlanndan bınydı 1 1 3 . Sayfada DÜNYA ŞİİR GÜNÜ KUTLANIYOR • 13. Sayfada Bugün Dünya Siir cünü Dıngın Gorunum Kurbağalar zıpp susmuş Zar kanatlı uçaklar uçmaz olmuş Ağaçlar yuzyılhk mahmuriuklannda Papatyalar içıne kapanmış Dutlar Buda olmuş budanmış Duygun Kedı balkabağının ustüne ttınemış Ustümuze açmış guneşın masmavı şemsıyesı Papduru dıpduru hava Sade kumru var Çırpp ağacın ustüne konan Pare pare bulutlar Pare pare umutlar Belkı de oranlamak üzere Havanın ne kadar duru okJuğunu Yavaş yavaş yıtınyorum belleğımı Dere boyu tavşanlar Yineolduakşamlar CANYÜCEL 20 işadaım gözaltma ahndı • Ankara'da irhcanın mali desteklerine karşı başlatılan operasyonda, kuruluşu henüz resmıleşmeyen Dost Sigorta Şırketi'nın Adana. Bursa ve Kaysen'de bulunan hıssedarlan gözaltına ahndı. Şırketın 1 tnlyon lırasma el konuldu. Gözaltına alınan 20 ışadamının arasında, bir milletvekilinin oğlu ile Türkiye'nin tanınmış mobılya fabrikalan, finans şırketleri ve gıda üretim şırketlerinın sahıplen de yer alıyor. • 6. Sayfada BORSA Dun 4101 Öncekı 4121 DOLAR ûDun 247.500 Öncekı 246.300 MARK ûDun 137.200 Ûncekı 137.000 ALTIN ûDun 2.465.000 Öncekı 2.460.000 'Eroğlu önce bayıltıldı, sonra asıldı' is- tanbul Adlı Tıp Kurumu, Izmirli oğrenci Serkan Eroğlu'nun kanında kloroform ve etanol bulunduğunusaptadı. izmırTabıp Odası Başkanı Kaptaner, "Serkan Eroğ- lu'nun Kanında kloroform bulunması, ol- dürülmeden once bayıltıldığını gösterı- yor" dıye konuştu. • 7. Sayfada Uluğbay: Gericileri görevden alıyorum • Millı Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, görevden alınan bürokratlarla ilgıli sayı vermekten kaçındı. Bakanlıkta kurulan vakıflarla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan L'luğbay, Uzaktan Eğitim Vakfı'nın kaynaklannın döner sermayeye aktanlacağını söyledi. Eğitim çağını geçirenler ıçın kurulacak açık ılköğretime kayıtlar gelecek ay başlayacak. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Mıllı Eğitim Bakanı Hik- met l luğba>. irticacı burokratla- n görevden aldığını açıklarken, sayı vermekten kaçındı Bakan- lıkta kurulan vakıflar nedeniyle ortaya çıkan şaıbelerden duydu- ğu rahatsızlığı da dıle getıren U- luğbav, "Vanm saatlikkonuşma- larla vakıflar kurulmuş. Ama be- nim dönemimde bunlar olma\ a- cak. Açık lise ka>ıt paralannı toplayan Uzaktan Eğitim \akfı soruşhırması sürü>or. V'akfın tüm kaynaklan döner sermaye- ye aktanlacak" dedı Lluğba>. dün duzenledığı ba- sın toplantısında. 8 yıl bağışlan- na ılışkın denetım sonuçlarını açıklarken, gazetecılenn sorula- nnı dayanıtladı Şımdıye kadar 8 yıla yapılan halk bağışlannın nemalanyla bırlıkte 3 tnlyon 95 mılyar lıraya ulaştığını açıkla- yan Uluğbay, denetım sonuçla- nnın da bıldınleceğını soyledı. Uluğbay. ülkedekı 9 milyon 600 bın yurttaşın okuma-yazma bılmedığıne, 7 milyon 800 bın yurttaşın da hiçbir ökul bıtırme- MArkasıSa. 17,Sü.5te 237 milyarlık kol saati • Osmanlı sarayı için yapılan pırlantalı, köstekli altın cep saati 17 milyara, Sultan Abdülaziz'in saati ise 9.5 milyara satıldı. ÖZGENACAR ANKARA - Dünya kol saati satış rekorunun 237 mılyar lıra ılekınldığıCenevre'dekıbırmu- zayedede. Osmanlı sarayı ıçın yapılmış pırlantalarla süslu. kös- tekli altın cep saati de 17 mılyar lıraya satıldı. Sultan Abdüla- ziz'in, resımlı altından saati bu- yük çekışmeye neden oldu Sa- UArkasıSa. 17,Sü.5'te CHP li Sağlar 'Susurluk hasıraltı edildV • Susurluk Araştırma Komısyonu'nda görev yapan CHP Içel Mılletvekiii Fikn Sağlar, "Çatlı'lar Yılmaz'ı seçtırmıştır. Yılmaz da Çatlı'lara vefa borcunu ödüyor. Bu hükümet Susurluk meselesının altında kaldı. Başbakanlık koltuğu Yılmaz'a haramdır" dedı. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Petrol Ofisi Özelleştirme konusunda 1980'li yıllann ikinci yan- sından bu yana ızlenen yöntem şu: 1 - Özelleştirilmesi planlanan kamu kuruluşuna ye- nıleştirme yatınmı yapılmıyor. Böylece üretımde ve- nmlılık adım adım düşüyor. 2- O alana özel sektörün de girmesı teşvık ediliyor. Devlet kendı kuruluşuna para ayırmayıp, rakıp kuru- MArkasıSa. 17,SiL8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog