Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ECumhuriyet kitap kulübü Çelişkili düşüncelere dinginlikve incelik "ÇAĞDAŞ YAYINLARI'nda. Tuıtocağı Cad No. 39/41 (34334)CağaloğlıVİstanbtil Tei:(212)514 01 96Faks (212)514 01 95 Cumhuriyet ECumhurİYet kitap kulübü KİTAP benzersjŞ®! KİTAP ADANASEpfclSALÖNlMDA.... Çtnart Mah 5 Sok Çınart Afkaa)Adana JJi'" 74. Y1L SAYI: 26493 / 150000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ (1945-1991) Başbakan Mesut Yılmaz, hükümetin dokuz ayını değerlendirdi OnceHLdihedef irlicâ• Hükümetin demokrasi tarihimizin en başanlı performansını gösterdiğini belirten Başbakan Mesut Yılmaz, "Cumhuriyet ve demokrasiyi restore etmekle kalmadık, tahkim de ettik" diye konuştu. • Hükümetin irtica ile mücadelede kararlı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Bu demokrasi ve hukuk devleti kurallan içinde yapılacaktır. Din ve vicdan hürriyeti temel hak ve özgürlüklerdendir" dedi. • Önümüzdeki üç ayda enflasyonun yüzde 8'i aşmayacağım öne süren Başbakan Mesut Yılmaz, enflasyonu düşürmenin bedeli olan fedakârlığı özel sektörün de göstermesi gerektiğini vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Mesut Yılmaz, hükümetin "de- mokrasi ve cumhuriyeti res- tore etmekle kalmadıgını. tahkim de ettiginr belırtır- ken irtica ile mücadelede kararlı olduklannı söyledi. irtica ile mücadeleyi *de- mokrasi ve hukuk devleti kuraHan" içinde yürütecek- lerini vurgulayan Yılmaz, "Din ve inanç hürriyetinin teminatı hiçbir parti veya zümre değiL, Türkiye Cum- huriyeti Devleti'dir" dedi. Yılmaz, hükümetin ıç poli- tikadaki önceliğinin enflas- yonla mücadele olacağını anlatırken özel sektöre "siz de özveride bulunun" çağnsında bulun- du. Yılmaz, AB ile ilişkiler konusunda da "Türkiye, AB ile Ugili olarak; ya ola- cak, ya olacakçizgisinden \azgeçme nok- tasındadır" değerlendırmesını yaptı. H ü k ü m e t t e n B a y k a l ' a s e ç i m m e s a j ı 'Hazirandan sonra konuşalım'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Başbakan Mesut Yılmaz, CHP'nin zorlaması nedeniyle erken seçimi gündemlerine aldıklannı belirterek "Sayın Baykal'm ısran nedeniyle 1999 yılında bir seçim planlamasına gönülsüz olarak zorlanıyoruz. Be- nim önerim. Meclis tatile girdikten sonra seçim tarihi ve yasasıyla ilgili olarak masaya oturmakür" dedi. Yılmaz, seçim hükümetüıe itirazla- n olmadığını, barajın da yüzde 8'e kadar indirilebileceğmi söyledi. Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ise karşı olduğu ittifaklann yaşama geçınlmesi durumunda, barajın yüzde 5'e düşürülmesinde ısrarlı olacağmı ve bundan "ödün verme- yeceğini'' bildirdi. Ecevit, kendilerine "kunıltayı bnükte yapahm" önensini getiren CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a "Her partinin kendi gûcüne dayan- masını, başka partilerden destek aramamasını tavsiye ederim" kar- şıhğını verdi. Ecevit. bir başka soru üzerine, "Benim hiçbir zaman tari- katçıakla bağiantun olmadL Ancak • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Başbakan Yılmaz'ın düzenlediği "Türldye'nin hizmetinde yüzakryla do- kuz ay" başklıklı basın toplantısına DSP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Ecevit ile DTP Genel Başkan Yar- dımcısı ve Devlet Bakanı RıfatSerdaroğ- lu ve bazı bakanlar katıldılar. DTP lıde- n Hüsamettin Cindoruk'un Ankara dı- şında bulunması nedeniyle katılmadığı toplantıda. öncekı döneme ılişkin eleşti- nlerde bulunan Yılmaz, hükümetin ku- rulmasını başlı başına "Türk demokra- sisininzaferi" olarak niteledi. Yılmaz'ın, ülkenin temel sorunlanyla ilgılı olarak dile getirdiği görüşler şöyle: trtica ile mücadele: Hü- kümetimiz irtica ile müca- delede kararhdır. Ancak bu mücadele, demokrasi ve hukuk devleti kurallan için- de yapılacaktır Din ve i- nanç hürriyetinin teminatı hiçbir parti veya zümre de- ğil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ne cumhuriye- te yönelik tehlikelere karşı kayıtsız kalınz ne de de- mokrasinin ve hukuk dev- leti ilkesinin çiğnenmesine göz yumanz. Reform ve projeten Mil- lı Eğıtım reformuyla getir- dığımiz yeni sistem işleme- ye başlamıştır. Halkımızbu reformu ve getirdiği yeni- likleri benimsemiştir. Yürürlüğe girdiği ılk günlerdeki eleştirilerin haksızlığı an- laşılmıştır. 42 bin 729 yeni öğretmen ata- • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te 1990 yılmdaki konuşmasmda burnunu sildiği mendili cemaatine attı Kasetlerdeki Fethullah Gülen•J: • 1990 ve 1991 yıllannda Fethullah Gülen'in yaptığı konuşmalan içeren kasetlerde, devleti ele geçirme ve şeriat devleti kurmaya yönelik vaazlan yer ahyor. Cemaatinden üniversiteye hazırhk kurslan ve okullar açmalannı isteyen Gülen, vaazında, "Kendi duygu ve düşüncelerinizi dile getirdiğiniz gazete, mecmualar kaçta kaça sesleniyor? Kaçta kaçına soluklannızı duyuruyorsunuz? Kaçta kaça ses getiriyorsunuz? Üzerinde düşünülmesi gereken bu" diyor. • "Müslümanlar ekin gibidir. Yatar yine kalkanz" diyen Gülen, "Kıblesiz, Allah'sız, peygambersiz yüzde 30'lara ulaşan bir nesil" bulunduğunu savunuyor. • Fethullah Gülen'in "Ölçü" adlı kitabında kadınlar üçe aynlıyor. Gülen kitabında şunlan söylüyor: "3 çeşit kadın vardır. Sokak kadını, zevk kadmı, ev ve hizmet kadını. Hafıftneşrep sokak kadını çamura düşmüş bir cevhere benzer, zevk kadını göz bağcı iblislere, ev ve hizmet kadını ise sonsuzluk soluyan cennet hurilerine..." • 4. Sayfada KENDt DOKÜMANLARINDAN Hizbullah J uı üç aşanudıstratejisi • Hizbullah örgütûne yönelik son operasyonlarda ele geçirilen dokümanlarda yasadışı örgütün ortaya çıkışı, yapılanması, eylem biçimi, gelirleri, sempatizan ve militan sayısı tek tek anlatılıyor. Dokümanlara göre Hizbullah, tebliğ, cemaat ve cihattan oluşan üç aşamalı bir strateji uyguluyor ve Iran'daki birtakım çevrelerle ilişki içinde. • Militanlann vatandaşlardan "zekât" adı altında isteğe bağh ya da zorla para topladıklan, kaset, kitap ve benzeri şeylerin satılmasıyla gelir elde ettikleri belirlendi. • 5. Sayfada Ressam Mehmet Sönmez'iyiûrdik Kültür Servisi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesı'nde tedavi gören ressam Mehmet Sönmez dün sabah öldü. Sönmez'in cenazesi bugün Teş\ i- kiye Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrasında toprağa verile- cek. Yaşammı 1978 yılmdan bu yana Bodrum'da sürdüren Meh- met Sönmez 1944 yılında Istan- bul'da doğdu. Mehmet Sönmez, 1973 ve 1974 yıllannda DYO resimyanşmalannda man- siyon, 1974 yılında Nasreddin Hoca Uluslararası Kari- m Arkası Sa. 6, Sül'de FENERBAHÇE ŞAMPlYONLUK YOLUNDA YARAALDI MSpor'da Mehmet Sönmez Sabahattin AlVye görkemli anma Çağdaş Türk edebiyatuun usta yazar ve şairterinden Sabahattin Ali. ölümünün 50. yılında önceki akşam AKMBüyükSalon'da gerçekleştirilen bir etkinlikle anıldı. Metin Belgin ve Şahnaz Çakıralp'in sunuculuğunu yapüğı gecede Sabahattin Ali'nin yaşamı tsa Çelik'in dia gösterisi eşliğinde seyircilere anımsaOldı. Sabahattin Ali'nin anılannın. yaşamının, sanatçı kimliginin, yapıtlanrun ve tt öldürülüşü"yle Ugili gerçeklerin dile getirildiği geceye; Kültür Bakanı lstemihan Talay. Ataol Behramoğlu, Zetiha Berksoy, Doğan Hızlan, Konur Ertop, Müzehher Vanu, Turgut Kazan, Kemal Bekir ve Zafer Ergin kaöldı. Etkinh'k kapsaımnda Edip Akbayram, Ali'nin amsına 2 şarkı seslendirirken konservaruvar öğrencUeri Rahşan Apay (viyolonsel) ve Günce Koraİ (arp) da gecede "Sabahattin AH'ye Ağıt" başhkh klasik müzik dinletisini sundular. Nükhet Duru. oy unu olması; Rasih Nuri tleri ise şehir dışında bulunması nedeniyle etkinüğe kaülamadL (Fotoğraflar: UĞUR DEMİR) Yeşilköy'de yine uçak pistten çıkh 3 bin metrelik pistte ilk kez meydana gelen kazada 309 yolcusu bulunan DC-10 tipi Fransız yolcu uçağı 10 metre kaydıktan sonra çamura saplandı İstanbul Haber Servisi - Fransız charter şır- keti Air Lıberte Havayollan'na aıt bir yolcu uçağı. Atatürk Havalimanı'na inişte pistten çıktı. Olaydan ölen ya da yaralanan olmaz- ken ulaşım yaklaşık 4 saat süreyle yapılama- dı. Orly-lstanbul seferinı yapan DC-10 tipi yolcu uçağı, saat 13.10'da havalimanına iniş- te pistten çıkarak yaklaşık 10 metre toprak zemınde kaydı. Ön tekerlekleri çamura sap- lanan uçakta 309 yolcu bulunuyordu. Atatürk Havalimanrnda olay nedeniyle iniş ve kal- kışiar saat 17.00'ye kadar kapatıldı. 309 yol- cu ve 12 mürettebatıyla pistten çıkıp toprak zemine saplanan DC-10 tipi uçağın yakıtı boşaltıldıktan sonra saat 16.20'de kurtanldı. Devlet Hava Meydanlan Işletmesi (DHMİ) Atatürk Havalimanı Başmüdürü Gürbüz Ak- demir. kazaya neden olan uçağın saat 13.09'da tekerlek koyduğunu belirterek pis- tin olay sırasında inış ve kalkışlar için müsa- it durumda olduğunu söyledi. 3 bin metre uzunluğundaki 18-36 pistinde ilk kez böyle bir kaza meydana geldiğini anlatan Akde- mir, Atatürk Havalimanf nda daha önce mey- • Arkası Sa. 6, Sü. 3te Başkonsotbslılk ktjğ, Zun bina tartişması• Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu, kiraladığı yeni binaya taşınamıyor. Kiralanan binanın bulunduğu mahallenin sakinleri, Türk Konsolosluğu'nun sık sık saldınya uğramasuıdan dolayı huzurlannın bozulacağını, çocuklanrun güvenliğinin de tehlikeye gireceğini gerekçe göstererek konsolosluğun kiralanan binaya taşınmasını engellemeye çalışıyor. • Zürih Başkonsolosluğu 1997 yılında da başka bir bina kiralamış, ancak mahalle sakinleri, Türk Konsolosluğu olarak kullanılmasından endişe ettiklerini belirterek binaya "büro olarak kullanım" izni verihnemesi için dava sürecüü başlatmışlar ve bu binadan vazgeçilmişti. • Zürih Başkonsolosu Sami Güner, "Zürih Belediyesi'nin, aşırı bazı gruplann kışbrtmasıyla gündeme getirilen ve aslında mahalle sakini bile olmayan kişiler tarafından yürütülen kampanyayı desteklemesini anlamıyoruz" dedi. • 3. Sayfada TGC BAŞKANI NAİL GÜRELt 'Okur müşteri, gazeteci patron olduy • Kuva-yı Medya dergisi, "Yıhn Hasan Tahsinleri"ne ödüllerini bir törenle verdi. Bir konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli, gazetecilik mesleğinde yaşanan "yozlaşmaya" dikkat çekti ve "Bab-ı Âli, Erdal Atabek'in sözüyle 'çiftetelli', okur da müşteri oldu. Eskiden gazeteci denince akla muhabir, yazar gelirdi, şimdi patron geliyor" dedi. • Gazetemizden Yayın Kurulu Başkanı Ilhan Selçuk, Genel Yaym Koordinatörü Hikmet Çetinkaya, yazarlanmız Cüneyt Arcayürek, Ahmet Taner Kışlah, Deniz Som ve Ümit Zileli, karikatürist Nuri Kurtcebe ödüle değer bulundu. I 4. Sayfada Dünyanın en iyi genç işadamı bir Türk • Alarko Holding Inşaatlar Grup Başkanı Izzet Garih, "dünyanın en iyi genç işadamı" seçildi. Izzet Garih'in "Alkent İstanbul 2000" projesiyle birinciliği kazandığı Dünya Genç Işadamlan Yanşması'nda, Tunç Tonger de özel başan ödülü aldı. îzzet Garih "Genç girişimcilerimizin yapacağı daha çok şey var" dedi. İSTANBUL (AA)- Dünyanın en büyük iletişim şirketlerinin oluşturduğu VVORLDCOM'un dü- zenlediği u Dünya Genç tşadamlan Vanşma- sı"nda, Alarko Holding Inşaatlar Grup Başkanı İzzetGarih, "Alkent İstanbul 2000" projesi ilebi- rinci oldu. Türkıye'nın ilk defa katıldığı yanşma- nın Pekin'deki fınalinde, Tunç Tonger Mühen- dislik firmasının sahibi Tunç Tonger de özel ba- şan ödülünü kazandı. MEDIALAND Basın ve Halkla İlişkiler firmasının yazılı açıklamasına göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen yanş- maya; finans, inşaat, ağır sanayi, telekomünikas- yon, nakliye, turizm, tekstil ve sofhvare sektörle- rinden dünya genelinde 762 aday katıldı. Aday- • Arkası Sa. 6, Sü. 7'de GUNDEM MUSTAFA BALBAX Belirsiz Yaz... Yazın gelişi bahardan ortaya çıktı. Belirsizliklerle dolu bir döneme giriyoruz. Bu yaklaşıma, "Sanki bu- güne kadar belirli miydi" sorusuyla karşılık verilebilir, ama seçim döneminin giderek yaklaşması tüm senar- yolann üzerine belirsizlikler ekiyor. Önce dünkü basın toplantısına değinelim. Sonra önümüzdeki döneme geçelim. Başbakan Mesut Yıl- M Arkası Sa. 6, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog