Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER Devlet Bakanı Gürel Türkiye-KKTC Ortaklık Konseyi'ni Cumhuriyet'e değerlendirdi ABVe federasyon uyarısıLALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA - Kıbns ışlennden sorumlu Devlet Bakanı Şükrû Sina Gürel, Türkı- ye ve KKTC arasında bugun kadar yapı- lan tüm anlaşmalann taraflar arasındâkı Jışkının hangı amaca yoneldığını açıkça gosterdığını belırterek Lefkoşa-Ankara arasında bır federasyon oluşumuna doğ- ru gıdıldıgınıımaettı Gürel, Avrupa Bır- hğı'nın de (AB) Rum vonetımı ıle tam üyelık göruşmelenne başlayarak adanın bölünmuşluğunü kesınJeştırme yolunda bıradımattıgınınaltınıçızdı Gurel'Her- • Kıbns'tan sorumlu Devlet Bakanı Gürel "Kıbns Türk halkına başka bir çıkış yolu bırakılmayacak olursa KKTC de Türkiye ile giriştiği bütünleşme çabasını sonuna kadar götürebilir" dedi. kes bilmeli ki bir gecede Kıbns adası ah- ıup başka bır vere goturûlup Turkiye'den uzaklaşürüamaz. BırgecedeKıbns Tfirk- leri bir azmlığa indirgenemez. Türkiye boyle bir gelişme>e izin «rmejecektir" uyansında bulundu De\ let Bakanı Gurel, AB'nın 31 mart- ta Bruksel'de Rum yonetımı ıle tam uye- lık muzakerelenne başlamasına mısılleme olarak Turkıye'nın de KKTC ıle aynı gun Ankara'da gerçekleştırdığı ve taraflan bır federasyona doğru götûrecek adımlan ıçeren Ortaklık Konse>ı toplantısmı Cumhuriyet'e değerlendirdi Gurel, Kıb- ns ışlennden sorumlu bakan olmasına karşın Dışışlen Bakanı tsmaüCem'ın Or- takiık Konseyı toplantısından bırgun on- ce adaya kendısının bılgısı dışında gıtme- sı konusunda yorum yapmaktan kaçındı Cem'ın Ankara toplannsı sırasmda venl- mesıplanlananmesajıLefkosa'dabırgün once vermesı eleştınlere yol açtı Federasyona doğru AB'yı ınandıncı olmayan bır polıtıka ızlemekJe suçlayan Gurel, Turkıye'nın ınandıncılığınuı şımdıye kadar attığı Karadayı Atina y ya gidiyor ANKARA (AA) - Ge- nelkurmay Başkanı Orge- neral Ismail Hakkı Kara- dayı, Batı Avrupa Bırlığı (BAB) toplantısı ıçın Yu- nanıstan'a gıdecek A A muhabınnm edındığı bılgı- ye gore, Genelkurmay Baş- kanı Orgeneral Karada- yı'nm Atına'da 6-7 Nısan tanhlennde yapılacak BAB Genellaırmay Başkanı Toplantısı'na katılması yo- nundekı kararda bır değı- şıkhk olmadı Orgeneral Karadayı'ntn, bır zı>aret ıçın değü, donem başkanlı- ğı dolayısıyla Atına'da ya- pılmakta olan BAB toplan- tısına katılmak uzere Atı- na'ya gıdeceğı bıldınldı BAB'm 20-26 Kasım 1998 tanhlen arasında ıcra edılecek Knz Yonetımı Tatbıkatı "Cnsex-98"ın 23-27 Mart tanhlen arasın- da Türkıye'nın evsahıplı- ğınde Antalya'da yapılan ola>-koordınas>on toplan- tısına Yunanıstan'ın da ka- tıldığına ve ust duzeyde temsıl edıldığıne dıkkat çe- kılıyor Genelkurmav Baş- kanı Orgeneral Karadayı, BAB toplantısı dolayısıy- la 5 Nısan'da Atına'ya gı- decek Orgeneral Karadayı toplantılara katıldıktan sonra 7 Nısan'da Türkı- ye'yedönecek Atına'da 6- 7 Nısan tanhlennde yapı- lacak Genelkurmay Baş- kanlan Toplantısı'nda BAB'm operasyonel yete- neğmın gelıştınlmesıne yonelık çalışmalar yapıla- cak BAB Genelkurmay Başkanlan Toplantısı'nın ardından savunma bakan- lan 11-12 Mayıs 1998 ta- nhlennde Rodos'ta bı- raraya gelecekler Yunanistan ve Kıbns Rum kesirni gendkurmay yetkUfleri S-300 fiizeleri Ada'ya gelmeden önceortak önkmler almak üzere toplandt S-300'leryetmedi, sıra Rum Muhafiz Birliği'nde MURATİLEM ATtNA - GKRY nın Rus- ya'dan sıpanş ettıği S- 300 fiıze- lennın adaya getınlmesı once- sınde Türkıye'nm kararlı tutu- rau Rum ve Yunanıstan genel- kurmay yetkılılennı >enı tedbır- lerın almması konusunda hare- kete geçırdı Yunanıstan'da yavımlanan Vradını gazeteeuııniabanne eo- re geçen gunlerde Attna'da bır araya gelen Rum ve Yunan Ge- nelkurmay Başkanlıgı yetkılıle- n Rum Mıllı Muhafiz Bırlığı 'nın yenıden ve daha guçlü olarak takvıye edılmesı konusunu go- ruştuler Rum yonetımınm Tur- kıye, ABD, lngıltere \e Israıl'ın S-300'ler konusundakı baskıla- n karşısmda gen adım atmama karan çerçev esınde yenıden ma- saya yatınlan ortak savunma doktnnı asken >önden pekıştın- lerek kabul edıldı Turkıye'nın KKTC'ye takvıye olarak gon- derdığı ıddıa edılen 110 mm'lık toplar helıkopterler ve zırhlı araçlann ne şekılde konuşlandı- nlacağı ve vuruş güçlennın de değerlendınldığı toplantılara Rum Mıllı Muhafiz Gucu'nün eskı ve yenı komutanı da katıl- dı Yunanıstan Genelkurmay Başkanlığfndan basına sızan bıfgılere gore Rum Mıllı Muha- fiz Bırlığf ne yenı atanan Gene- ral Panagiotis Tatsiopulos asken yeteneklen konusunda son yıl- landa Yunan Sılahlı Kuvvetle- n'nm en gozde komutanlan ara- sında bulunuyor Atına ve Lef- koşa, son gunlerde adaya S- 300'lenn getınlmemesı karşılı- ğında uluslararası kamuoyunun dıkkate alacağını umduklan ye- nı planlar ortaya koymuşlar, an- cak stratejık açıdan sakıncalı olan bu planlar başta Turkıye ve ABD olmak uzere bırçok ülke tarafmdan kabul edılmemıştı Yunanıstan Dışışlen Bakanı Te- odoros Pangatos, ABD'de yaptı- ğı temaslar sırasmda S-300'le- nn konuşlandınlmamasına kar- şılık Türk savaş uçaklannın ada uzenne uçmamalan konusunda Ankara'nın yukumluluk ustlen- mesını ısteyen bır plan açıkla- mıştı Atına'dakı asken çevTeler, Atına ve Lefkoşa'nm ada uze- nnde uçuşlann yapılmamasına yönelık plamnın guvenhk ted- bırlennden çok, fûzelenn konuş- landmiacağı yenı sığınaklann tahkım edılmesınm gızlenmesı- ne yönelık tatbık bır plan oldu- ğuna dıkkat çekıyorlar ŞimdideS-330fiizesi Kıbns Rum yonetımı, S-300 fiızelerınden sonra, şımdı de ltalya'dan S-330 fuzelen alma çabalannı surduruyor Rum Sa- vunma Bakanı Yannakis Omi- ru, Af P'ye verdıgı demeçte, oncekı yıl ltalya'ya fiıze sıpan- şı verdıklennı, ancak Roma'nın teshmatı yapmadığını anlatarak. "Itahan bükümetinden isteği- mizi verine getirmesini iste- dik" dedı 150 kılometre men- zıle sahıp karadan karaya fırla- tılan S-330'lar, bazı değışıklık- lerle karadan havaya da fırlatılı- yor 'AB, banşı tehlikeye soktu' LONDRA (AA) - İngıltere'nın yuksek tırajlı gazetelennden Daıly Telegraph başyazısında, tngılız hukumetını ve Avrupa Bırlığı'nı uyanrken Kıbns'ta bır çozüme ulaşılmadan Rum tarafının tek yanlı başvurusunu kabul etmenın doğu Akdenız'de banş ve ıstıkran tehlikeye atmak olacağını bıldırdı Kıbns'ta tngılız hâkımıyetının sona erdığı 1960 yılında ıkı toplu- mun eşıtlığıne dayalı bır anayasa- nm hayata geçınldığını hatırlatan gazete, Yunan tarafının başkanlıgı ve Turk tarafinın başkan yardım- cılığını ongoren bu anayasanın, her ıkı yonetıcıye de veto yetkısı tanıdığını kaydettı Kıbns'ın bır başka ulkev le butünleşmesme ya- sak koyan bu anayasanın Yunanıs- tan Turkıve ve Jngıltere'nın ga- rantorluğu altma gırdığını de anla- tan Daılv Telegraph bunu "kendi- lerine karşı bir vanhhk" ıçınde gö- ren Rum tarafinın 1963'te hükü- met yapısını bozan ılk adımı attık- lannı bıldırdı Rumlann 1974'tebırdarbeger- çekleştırdıklennı ve Yunanıstan'la bırleşmeyı ongören Enosıs fiknnı sahneye koyduklannı hatırlatan Daıly Telegraph, Turk tarafinın ga- rantor ülkelen duruma el koyma- ya çağırdığını "logiltere'ııiıı hiç- birşcv yapmadığı'' sırada Turk as- kennın adanın kuzeyme çıktığını yazdı Telegraph, bütun adanın hükü- metı olma ıddıasını ortaya koyan \e bu hakkı anayasadan aldığını belırten Rum kesımı lıden Glaf- kos Kkrides'ın nasıl olup da AB ıle uyelık goruşmelen yaptığı so- rusunuortavaattı Gazete. AB'nın Rumlann tek taraflı baş\ urusunu kabul ederek esasen Rumlan, Kuzey ıle uzlaşma fıknneteşvıkten uzaklaştığmı vur- guladı adımlardan bellı olduğuna ışaret ederek "Bundan sonra atacağumz adımlan da göriırler" uvansında bulundu AB'nın Rum kesımı ıle tam uyelık gö- ruşmelenne başlayarak adanın bolunmuş- lüğunü kesmleştırmek ıçın bır adım atttı- ğına ışaret eden Gurel, oncekı gun yapı- lan Ortaklık Konseyı toplantısı ıle de bır- lığe karşılık venldıgını vurguladı Devlet Bakanı Gurel Ankara'da yapılan Ortaklık Konseyı toplantısı ıle Turkıye v e KKTC arasmda federasyon kurulması yo- nünde bır adım atılıp atılmadığı yolunda- kı soru uzenne, "Federasyonunun alt ya- pısı olabilir tabfi" yanıtını verdı Kıbns Turk halkına başka bır çı- kış volu bırakılmayacak olursa o zaman KKTC'nın de Turkıye ıle gınştığı bu bütünleşme çabasını so- nuna kadar gotürmeye karar vere- bıleceğıne ışaret eden Gurel şöyle dedı "4ramızda 'Federasyon ku- rulacak" demekten zivade meseb- nin ozünu gozden kaçırmamak ge- rekıvor. Çunku hem şimdive kadar yapüğunız anlaşmalar hem de bu son Ortakhk Konsevibiktirisi>le be- Brttiğimiz noktalar herhakk bir fi- kir veriyordur bu entegrasvonun nasıl bir entegrasvon olacağı konu- suna. Ortak ekonomik alan kurul- masından soz ednoruz. Bu ekono- mik alanın hangı amaçiara>oneldi- ği açıkça beurtilıjor ve orada ser- ma>e akışı dahil ber turlü unsur var." Bütünleşme KKTC'ye bağfa Butünleşmenın. Kıbns Turk hal- kının ıstedığı noktaya kadar gıde- ceğıne ışaret eden Gurel, butunleş- me ve KKTC'nın ayn bır devlet olarak varlığını surdürmesıne ılış- km bırbıny le çehşen ıkı ayn kavra- ma da açıklık getırdı Gurel bu konuda şu goruşlen dı- le getırdı "Eğer Kıbns'ta iki ayn halk arasında 'bır işbıriiği ortamı oluşturulsun ve bu işbirliği ortamı ileride beüd bir işbıriığı duzeyınin gelişmeshle bir ortak sıvasal vapı- .va\ardınlsın' istcnı\t>rsa bunun on- koşuiu oncelıkle adada ıki aynı hal- kınvtonlannkurduğuıkıavndev- letorgudenmesinin bulunduğunun herkesçe kabulüdur" Gurel, Rum tarafının yalnızca AB ıle degıl Atma'nın oteden ben ıstedığı doğnıltuda Yunanıstan ıle de bırentegrasyon çabası ıçınde ol- duğunu anımsatarak "Dola>TSi\1a böyle bır entegrasvon çabasını her- kes hoş karşılavacak ondan sonra biz dunyada yalnız bırakılan, AB'nin ambargosu altında olan 'KKTC ile entegrasvon vapıyoruz' dediginıizdea>ağa kalkacaldar, an- lamak mumkun değü" dedı Dev let Bakanı Gurel, Turkıye v e AB arasında 25 mayısda yapılma- sı ongorulen Ortaklık Konseyı top- lantısının, bırlığın malı yukumlulu- ğunu yenne getırememesı halınde gerçekleştınlmesınm beklen- medığını de M>yledı GöRÜŞ/EROL MANİSALI Avrupa Bırlığı, 31 martta Rumlar- la Kıbns Cumhunyetı olarak goruş- me masasına oturmakla şunu soy- lemış oluyor 1- Ben AB olarak, adada Turkle- rin 1960'ta Rumlarla bırlıkte kurdu- ğu cumhunyetı ve Londra ve Zurrh anlaşmalannı kabul etmıyorum, ta- raflardan yalnızca bınnı, Rumları, adanın hukumran gucu olarak go- ruyorum 2- Turkler adada "azınlık" konu- mundadırlar, Kıbns Cumhunyetı ıçınde, sadece bır "fop/u/t;/c"durlar, goruşmelere Turkler, Kıbns Cumhu- nyetı'nın "vatandaşlan olarak" an- cak topluluk statusunde katılabılır- ler 3-1960 anlaşmalannın esas he- defi olan "Turkıye ıle Yunanıstan arasında, ada uzennde denge kur- ma" konusunu da gundemden çı- kanyorum ve ada uzennde, AB ka- nalı ıle Yunanıstan'ın hukumranlığı- na olanak verecek bır surecı başla- tıyorum 4- Turkıye'nın ada uzennde, an- laşmalardan doğan "garantörlûk hakkım" tanımıyorum 5-Adanın butununu "Turkiye'den koparmak" ıstıyorum, bu AB'nın sı- yasal karandır 6- 1990'dan ben, GMRY-AB ılış- kılerı ıle ılgılı olarak "Ankara'ya yer- dığım guvencelerı" de gen alıyo- rum Bu tam anlamı ıle AB'nın Turkı- ye'ye ve KKTC'ye dayatmasıdır, AB "orman kanunu" yontemlen ıle "Be- nım dedığım olacak" demektedır Turkıye'nın onune ıkı seçenek bıra- AB'nin Tutumu ve Sonuçlan kılmıştır: 1) Turkıye AB'ye "Evet, senın de- dıklennı kabul edıyorum" derse bu- nun doğuracağı sonuçlar şunlardır - Kıbns Turklen (KKTC), Kıbns Cumhunyetı'nın şemsıyesı altında ve bır azınlık statusunde AB'ye gı- rerier, - Turkıye'nın Kıbns ıle butun ılış- kılerı kesılmış olur, ada Turkıye açı- sından AB ıçındekı hertiangı bır ul- ke konumuna gelır, -Yunanıstan AB ıçındekı her tur- lu dolaşım ozgurluğunden yararia- narak adayı Gırıt, Rodos gıbı bır uzantısı konumuna sokar, - Bır sure sonra adadakı Turkler, B Trakya Turklennın durumuna ge- lır ve zaman ıçınde erıtılırier 2) Turkıye'nın onundekı ıkıncı se- çenek ıse, - Adada Rumların konumu ne ıse Turklenn konumu da odur, Turkler azınlık degıldır, GKRY gıbı onlar da KKTC'yı kurmuşlardır, - Sız ancak GKRY ıle konuşup on- lan AB'ye alabılırsınız, bu gınşımını- zın KKTC sınırtannı kapsamasını ka- bul etmıyoruz - Sız guneyle yakınlaşıp butunle- şıyorsanız bız de kuzeyı (KKTC'yi) yalnız bınkmayacağız, Turkıye'nın guvencesı altında tutacağız, - Kıbns Turklennın varlığı ve gu- vencesı bakımından olduğu kadar Turkıye'nın stratejık çıkarları bakı- mından da Turkıye bunu yapmak durumundadır, Demek ve bu yonde uygulamaya grtmektır Turkıye zorunlu olarak, ıkıncı seçenegı kullanmıştır Kımse Turkiye'den bınncı seçenek doğrul- tusunda hareket etmesını bekleye- mez AB'nın akıl almaz tutumu sonucu Kıbns uyuşmazlığı, gen donuleme- yecek bır tunelın ıçıne sokuldu Denktaş'a "uzlaşmaz" dıyen AB çevrelen, gerçekte kımın uzlaşmak ıstemedığını ve orman kanunu uy- gulayarak, adayı kopara kopara al- mak ıstedığını, son tutumlan ıle or- taya koymuş oldular AB, yann da Turkıye'yı bırlığe ala- mayacağını çok lyı bıldığı ıçın Kıb- ns'ın tamamını ve Ege'yı Turki- ye'den kopanp AB'ye katmak ıste- mekte, yannın Avrupa devletınde "Doğu Akdenız ve Ege'de, stratejık konumunu guçlendırmek amacını gûtmektedır Ege'ye sahıp olan AB, Rusya ve Karadenız bolgesı uzenn- de de "etkılı" olur Kıbns ıse Ortado- ğu petrol bolgesı ıle uç kıtaya karşı- dan bakan dev bır us gıbı AB'nın et- kı alanını genışletır Ancak Kıbns konusundakı son tu- tumu ıle AB, adada ıkı devletın son- suza kadar "yerieşmesıne" son noktayı da koymuş olmaktadır An- kara hukumetı, Turkıye'nın ve KKTC'nın çıkariannı korumadakı ka- rarlılığını gosterdı Kımbılır, belkı de AB, en akılcı ço- zümu en akıl dışı yontemlerle sağ- lamak ıstıyorda bızfarkında değılız1 ÇAĞDAŞLRYAYINLARI Necati Cumalı AŞK DA GEZER NECATİCUMAU ~AŞKDA GEZER Aşk elbette kenduıe ozgu bıçunde bıçımlerur Me\dan okutur çevresıne Lsnıne ustluic oz benlık ıle bırleşır tnsanın gelışmesı ıçın kendını sureklı bır znafet olarak sunar \'e gezer Hıç beklenrnedijk bır pun çaJar kapınızı Bır buvuk ustadın \ udumlanarak okunacak romanı Cumhuriyet kitap kulübü Coö Pozorlomo h S Türkocoğı Cod No 39/41 (34334)Coğaloğlu Istonbul Tel (212)514 0196 TRABZON SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN EsasNo 1996'29 Davacı paydaş Vekılı Av Harun Melek tarafmdan Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesı'nın kesınleşen 16 7 1996 gun 1996/271 Esas ve 1996 869 karar sayılı ılamını satışa koyarak aşağıda cınslen yazılı taşınmazlann yenıden vapılan değer tak- dırlen sonucu venlen raporun teblığı gerektığınden Trabzon 1 No lu Çomlekçı Mahallesı ada 354 parsel 1 numarasında kavıtlı taşınmazın ûzenndekı bınanın 400 000 000 TL arsanın 5 000 000 000 TL kı toplam 5 400 000 000 TL >me avnı yer ada 354. parsel 14'te kayıtlı bına bedelı 200 000 000 TL arsa bedelı 6 538 500 000 TL kı toplam 6 738 500 000 TL yıne aynı ada, parsel 18'de kavıtlı, bına 300 000 000 TL arsa 5 777 000 000 TL kıtoplam6 077 000 000 TL değerlen tasınmazlara yenı tespıt edılen değerierdır Işbu ılan adreslen tespıt edılemeyen davalı paydaşlar Osman Nun Çebı, Nazmıye Arslan ve Sülbıye Çebı'lere değer tak- dın raporu teblığı yenne geçerlı olmak uzere ılan olunur Basm 60802 BAYRAMDA SEVDÎKLERİNİZE HEM KİTAP HEM CD ARMAĞAN EDÎN (Salt Salı, Çarşamba, Perşembe kapaü>ız) "Bayramda ıNobetçı Kıtapçı" • Cumhurtyct ^ kitap kulübü Istıklal Cad (Aksanat karşısı) Taksım Tel 252 38 81/82 BURSAVERGt MAHKEMESİ'NDEN EsasNo 1996/683 Karar No 1997/964 TemyızNo 1997/877 Davacı Alı Kahyaoğlu vansı Fılız Kırmacı tara- fmdan, gelır vergısı ve fon payı tarhıyatmın ter- kını ıstemıyle Lapsekı Mal Mudurluğu'ne karşı açılan davada mahkeme- mızce venlen 30 9 1997 gunveE No 1996 683 K No 1997/964 sayılı hukmun ıtıraz yoluyla ıncelenmesı, davalı Lap- sekı Mal Mudurluğu'nce ıstenmış, ancak davacı- nın adresının bellı olma- ması nedenıyle ıtıraz dı- lekçesı teblıgatı yapıla- madığından 7201 sayılı kanun hukumlen uyann- ca ıtıraz dılekçesı dava- cıya ılanen teblığ olunur Basın 13306 KAYSERİ2.SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1998/827 Davacı Nebahat Çelebı ve arkadaşlan vekılı tara- fından davalılar Kadır Ka- vuncuoğlu aleyhıne açılan ızaleyı şuyu davasında ve- nlen ara karar gereğınce. Davalı Kadır Kavuncu- oglu'nun adresı tüm araş- tırmalara rağmen tespıt edılemedığınden. ılanen yapılmasına karar venldı- gınden. Adıgeçenın 14 5 1998 gunusaatll lOdamahke- memızde duruşmada hazır bulunması ve davasmı ta- kıp etmesı veya kendısını bır vekıl manfetı ıle temsıl ettırmesı aksı halde >oklu- gunda davaya devam edıle- ceğı ve karar venleceğı hususu ılanen teblıg olu- nur 16 3 1998 Basın 12694 POLİTÎKADA SORUNLAR ERGUN BALCI Koçeryan'ın Zaferi Turkıye, Kıbns sorununu ıle uğraşırken doğusun- da Ermenıstan'dakı başkanlık seçımlennı Robert Koçeryan'ın kazanması, Ankara ıçın yenı bır sorun oluşturacaga benzıyor Koçeryan bılındığı gıbı açıkça Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını savunmuş, kımı zaman Turkıye'ye kar- şı tavır sergılemış bır polıtıkacı Nıtekım Dağlık Karabağ konusunda uzlaşma yan- lısı eskı Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan'ın şu- bat ayında ayağını kaydınp, Cumhurbaşkanhğı ve- kıllığı gorevını ustlenen Koçeryan'ın ılk ıcraatı, fana- tık Turk duşmanı Daşnak Partısı'nın tekrar faalıyete geçmesıne ızın vermek olmuştu Daşnak Partısı, bı- lındığı gıbı eskı Devlet Başkanı Petrosyan tarafından terore karıştığı gerekçesı ıle 1994 te yasaklanmıştı Dağlık Karabağ Başkanı olan Koçeryan geçen yıl Petrosyan tarafından Ermenıstan Başbakanlığı'na getınlmıştı Koçeryan, kendısını başbakanlığa getı- ren Petrosyan'ın ayağını bır yıl sonra kaydırdı Ermenıstan Anayasası'na gore cumhurbaşkanı se- çılmek ıçın Ermenı vatandaşı ve 10 yıldır Ermenıs- tan'da yaşıyor olmak gereklı Oysa Koçeryan, Kara- bağ vatandaşı, aynca Ermenıstan'da da 10 yıl yaşa- mamış Buna karşın Karabağ konusundakı sert konuşma- lan, uzlaşmaz tavn ve Petrosyan'ı Karabağ'ı "sat- maya hazırlanmakla"suçlaması Koçeryan'a Petros- yan'ın ekonomik yonetımınden memnun olmayan kıtlelenn desteğını sağladı Aşırı mıllıyetçı kanadın lıden Koçeryan, bu tutumu ıle ordunun da desteğıne sahıp • • • Koçeryan, pazar gunu seçımlenn ıkıncı turu ıçın oyunu kullanırken Turk gazetecılere Envan'dakı yap- tığı açıklamada "Seçımı kazanırsam Turkıye ıle ılış- kılerde bazı yenı şeyler, yenı vurgulamalanmız ola- cak llışkılerın yenı bıçımı ıle ılgılı çızgımızı yakında açık bıçımde ortaya koyacağız" dedı Koçeryan, aşırı mıllıyetçı ve şahın olmasına karşın Turkıye karşı kışkırtıcı ve duşmanca bır tutum ıçıne herhalde gırmez Boyle bır davranışın Ermenıstan'ın zaranna olacağını bılecek kadar deneyıme ve sağ- duyuya sahıptır Ama Turkıye'yı doğrudan hedef almasa bıle, Ko- çeryan'ın Dağlık Karabağ'da takınacağı uzlaşmaz tutum, Turkıye-Ermenıstan ılışkılennın gergınleşme- sıne yol açacaktır ••• Pekı, Koçeryan aşın sağdan gelmış olmanın ver- dığı rahatlıkla Dağlık Karabağ'da esnek bır tutum ta- kınamaz mO ABD'de komunızm duşmanı Cumhun- yetçı Başkan Richard Nıxon'ın komunıst Çın'e ya- kınlaşması ya da Israıl de sagcı Başbakan Menahim Begin'ın Mısır'la banş anlaşması ımzalaması gıbı Sanmıyoruz Koçeryan, kıtlelen "Dağlık Karabağ ıçın bağımsızlık" sloganıyla peşmden surukledı Bu tutumu kendısıne ordunun ve polısın desteğını sağ- ladı Polrtıkasını değıştınrse once ordunun gazabını uzenne çeker. ıirı ı.l Ai ı'-jflı Aynca Rusya da Koçeryan'ın yumuşamasını ıste- mıyor olabilir Çunku Dağlık Karabağ konusunda ge- nlımın devam etmesı, Gurcıstan'dan geçmesı tasar- lanan Baku-Ceyhan boru hattını tehlikeye duşurur Bolge kanşırsa petrol şırketlen daha guvenlı olan Ba- ku-Novorossısk hattını tercıh edebılırter Petrosyan, Rusya ıle lyı ılışkılen surdurmekle bır- lıkte, ABD ve Fransa gıbı Batılı ulkelere açılarak En- van'ın Moskova'ya bağımlılığını azaltmaya çalışıyor- du Aşın mıllıyetçı Koçeryan ıçın ıse Rusya, Ermenıs- tan'ın dış dunyaya açılan tek penceresıdır Yanı Koçeryan, Karabağ konusunda ancak Mos- kova'nın ıstedığı kadar esneklık gosterebılır Özetle, Koçeryan'ın Ermenıstan'ı Turkıye ıçın yenı bır sorun oluşturabılır AJVMA Yaşamı boyunca dürust, demokrat, kışılığını koruyan dostumuz, BAHATIİN ONUR'u (1954-...) aramızdan aynlışının 1 yılında özlemle anıyoruz. Mürüvet-Osman ERTURAN, Bedriye-Hasan ERSOY, Aysel- Seyû ÇELEBl, Ercüment ALTAY, Hüseyin ATEŞ, Osman KARADENtZ B4SS BAMC4 \ E SİGORT4 İŞÇİLLRİ SE\DlK.\SI AMiAFL4 Vt IÇ \1NADOLI ŞLBESİ Şubemızın 2 Olagan Genel Kurulu aşağıdakı gundemle 25 04 1998 Cumartesı gunu saat 10 00 da TES-lş Sendıkası Gencl Merkezı Konferans Salonu Menç Sk 23 Beştepe Ankara adresmde vapılacaktır Ilk toplantıda çogunluk saglanmadığı takdırde 2 topiantı 02 05 1998 Cumartesı gunu aynı saat \ e adreste yapılacaktır Yasa gereğı ılanen duvurulur GÜNDEM 1-Voklama 2- Başkanlık Dnanı seçımı. 3- Saygı dunı^u 4- Açılı$ konusması 5- Konuklann takdımı \e konuşmalan, 6- Çalışma raporunun okunup gorüşulmesı . 7- Denetım Kurulu raporunun okunup goruşulmesı 8- Seçımler a- Şube Başkanı b- Şube Sekreten c- Şube Malı Sekreten, d- Şu- be \ önetım Kurulu (6 as.il 9>edek) e Şube Denetleme Kurulu (3 asıl, 3 yedek) f- Şube Dısıplın Kurulu (^ asıl 5 yedek) g- Sendıka Genel Merkez Gencl Kunıl delege seçımlen Galatasaray ve Boğazıçılıden Ingilizce-Fransızca Matematık dersı. Tel 243 22 48
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog