Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 1998 PERŞEMB 8 DIŞ HABERLER Türkiye'den Koçaryan'a çağrı • ANKARA (Reuters)- Türkiye. Ermenistan'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Robert Koçaryan'a katı tutumunu bir yana bırakarak Karabağ sorununa çözüm bulunması için çaba harcaması çağnsında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Necati Utkan "Koçaryan'dan seçim sonuçlannın ahnmasından sonra olumJu adımlar atmasını bekliyoruz. Karabağ sorunu çözüm beklemektedir" dedi. Belçfra'ya soykraı tepkisi • ANKARA - Türkiye, 1915 yılmda yapıldığı savlanan sözde Ermeni soykınmı konusunda bir karar alan Belçika Senatosu'nu kınadı. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Necati Utkan, "Belçika Senatosu'nun, bilgisiz ve maksath birkaç üyesinin önerisine uyarak aldığı bu karann, haÖdar arasında nefret ve düsmanlıği köriiklemek ve bu yönden yakın geçmişte üzücü örnekkrini gördüğümüz terör olaylannı tahrik etmek dışında bir anlamı olmayacağı açıktır" dedi. KuzeyİPlanda • LONDRA(AA)-Kuzey Irlanda'da kalıcı banşa ulaşılabilmesi için imzalanacak anlaşma konusunda, 9 nisanı son gün olarak ilan eden Ingiltere ve lrlanda, taraflan yakınlaştırma çabalannı sürdürüyor. Blair ile lrlanda Basbakanı Bertie Ahern, dün akşam yemeğinde bir araya geldi. Iki başbakanın Stormont görüşmelerine birlikte katılmaya hazır olduklan bildirildi. Stormont oturumlannın yöneticilerinden ve taraflardan bir çağn gelirse, başbakanlann son turda yer alabileceklerini ifade edildi. İtalya'da kaçak göçmenler • ROMA (AA) - Italya'ya kaçak göçmen aJanı sürüyor. Güvenlik güçleri, dün ülkenin güneydogu kıyılannda 220 kaçak göçmen yakaladı. Polis kaynaklanna göre, Lekke ve Birindisi yakınlannda 112 Arnavut göçmen ele geçirildi. Otrante yakınlanndaki operasyonlarda, 39'u Türk oîmak üzere 52 kaçak göçmen yakalanırken, Diğer bölgelerde yakalanan göçmenlerle, toplam sayının 220'i bulduğu kaydedildi. Operasyonlarda, yaklaşık 200 kilo marihuana da ele geçirildiği bildirildi. BM'nin karan Yugoslav yönetiminin, Kosova Arnavutlan'yla diyaloğa geçmesini sağlamayı hedefliyor BelgracPa silah ambargosuDışHaberierServia-BirleşmişMil- letler Güvenlik Konseyi, Belgrad yö- netimine silah ambargosu uygulama karan aldı. Yugoslav resmi haber ajan- sı Tanyug. BM karanrun "temdsiz" ol- duğunu ve "Hiçbirgerçek nedene da- janmadığınr öne sürdü. Güvenlik Konseyi'nin önceki ak- şam oy çokJuguyla kabul ettiği karar, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'nin Kosova Arnavutlan'yla daha fazla özeridik temelinde koşulsuz diyaloğa geçmesini sağlamayı hedefliyor. Washington muhabirirnizFuat Knz- hıkhı'nun bildirdiğine göre Ingiltere ta- rafından hazırlanan karar tasansına başmdan beri karşı çıkan Rusya, ka- rar lehine oy kullanırken Çin çekim- serkaldı. Konsey. hemen yürürlüğe konma- • BM Güvenlik Konseyi, karar metninde "Kosova'nın statüsünün, tatmin edici bir düzeyde özerkliği kapsayacak şekilde güçlendirilmesi gerektiğini" de ifade etti. sı beklenen kararda "Belgrad yöneti- mi ve Kosova'daki Arnavut toplulu- ğun BderJeriıti siyasi statü konusunda koşuisuz\eanlamlıbirdiyak)ğagirnıe- ye" çağırdı. Karar metninde "Koso- va'nınstatüsünün.tatminedici bir dü- zeydeözerkliği kapsayaeak şekildegüç- lendirilmesigerektiğini" de ifade edildi. 15 üyeli Güvenlik Konseyi Kosova Arnavutlannın liderlerini de her tür- lü terörist eylemi kınamaya çağırdı. Kararmetninde Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç'in Kon- sey kararianna uymaması durumun- da yeni yapünmlara haşvurulmasını ön- görmüyor. ABD, Rusya, Ingiltere, Al- manya, Fransa ve Italya'dan oluşan Temas Grubu da. 25 martta Bonn'da düzenlediği toplantıda Yugoslav yö- netimine ek yaptırımlar getirilmesi yönünde tavır almıştı. Çin Büyükelçisi Şen Goafong dün Konseytoplantısında yaptığı konuşma- da ülkesinin çekimser kalma gerekçe- sini açiklarken "Kosova sorumınun, özünde\tıgoslavya Federasyomı Cum- huriveti'nin bir iç mesefcsi olduğu" görüşünü savundu. Rusya Delegesi Yuri Fedotov da ambargo lehine oykullanmakla birlik- te "Bunun Rusya için son derece zor bir karar" olduğunu söyledi. Fedo- tov, karann kimseyi cezalandırma ama- cını gütmediğini. krizin banşçı yol- larla çözülmesini amaçladığını vur- guladı. Belgrad yönetimi, BM karanna tep- kisini. karann kabulünden 17 saat son- ra, resmi Tanyug haber ajansı aracılı- ğı ile gösterdi. Tanyug'un haberinde. karann "BM'nin genel pratigine ve uluslara- rası hukuka" aykın olduğu savımala- rak "Karann niyebenimsendiğine da- irbiribarevok.GüvenlikKoasevi ü>e- lerinin niyekarar lehine oy kullandığı açıklanmjyor" denildi. Yugoslav hü- kümeti, Kosova Arnavutlan'nın tem- silcilerini de gelecek hafta salı günü başkent Priştine'ye gidecek Sırp he- yetiyle görüşmeye çağırdı. Tanyug'unbildirdiğine göre, heyet- te Miloseviç'in Kosova Özel Temsil- cisi Vladan Kudesicdeyeralacak. Ko- sova Arnavutlan, Sırbistan yönetimi tarafından bölgenin geleceği için yi- nelenen görüşme çağnsını birkez da- ha reddettiler. Kosova Arnavutlan'nın temsilci- lerinden Febmi Agani, göriişmelere başlamak için öncelikle Sırp polisinin bölgedeki baskısının sona ermesi ge- rektiğini söyledi. Arnavutlarl2mart- tan bu yana Sırp heyetleriyle görüş- meyi dokuz kez reddetti. KANDEMİR'DEN VEDA KONUŞMASI 'Almanya bizi aklattr• Görevi bitmek üzere olan ABD Büyükelçisi Nüzhet Kandemir, Türkiye'nin dış politikasını değerlendirirken AB konusuna da değindi. FUATKOZLUKLU WASHEVGTON - ABD baş- kentinde yaklaşık dokuz yıl sü- ren görevini önümüzdeki hafta noktalayacakolan Büyükelçi Nüz- het Kandemir"Şerlobüerinin ça- balanna rağmen Türk-Ameri- kan iüşkilennin bugün nıükenı- mel bir düzeye ulaşöğnıT söyle- di. Türkiye'nin Washington Büyü- kelçisi Nüzhet Kandemir, önce- ki gün ülkenin öndegelen eğitim kurumlanndanbiri olan ünlü Ge- orgeWashington Üniversitesi'nde kalabalık bir öğrenci toplulugu- na hitap etti. Soğuk Savaş döneminden bu- güneTürkiye'nindünyabanşına olan katkısına değinerek kısa bir tarih turu yapan Büyükelçi Kan- demir, sık sık alkışlarla kesilen ko- nuşmasında "21'inci Yüzyıla gi- rflirken nefret körüklemekle bir .vere vanlamayacağınr vurgula- dı. KandemirTürk dış politikası- nı veönceliklerini anlattığı konuş- masında, Türkiye'nin bölgesin- deki rolünün ve stratejik önemi- nin giderek arttığina dikkaf çek- ti. Washington Büyükelçisi Nüz- het Kandemir, daha sonra öğren- cilerin sorulannı yanıtladı. Türkiye'nin VVashington Büyü- kelçisi, birYunan öğrencinin Kıb- ns konusundaki sorusuna verdi- ği yanıtta, sorunun 1974 Banş Harekâhyla baslamadığmı anla- tarak adadaki Türk toplumuna yönelik saldrnlann tarihinden söz etti. " Banş yapmak, banşa ysnaş- mayan ve banşı istemeyenlerle znrdur" diyen Nüzhet Kandemir şunlan söyledi ."Kıbns'ta Rum- lar korkunç bir silahlanma süre- dnde. Her yıl 2 mihar dolar as- keri harcama yapan Rum yöne- tinuni anlamak çok zordur Kıb- ns'taveböJgedebar^veistikrar istemeyen taraf Rum tarafidır. Adaya Rus yapunı S-300 fiizele- rini yerleştirmej'e hazırlanıjor- lar. Âdada tki a>n (opium var- dır." Büyükelçi Kandemir, Avrupa Birliği'ne üyelik konusundaki bir soruya verdiği yanıtta da "Al- manya'nın Türkiye'yi AB'den dıslavan ülkeierin başını çektiği- ni" söyledi. Türkiye'nin VVas- hington Büyükeçisi "Almanya bizi aldatnu$dr. Lmanm hatab- nnj düzeJtirler'' dedi. Büyükelçi, ABD Kongresi'nde bazı Kongre üyelerinin müttefık bir ülkeye karşı çalışmalar yap- tıklannı dilegetirdi. Kandemir, Türkiye karşıtı lo- biler için çalışan ABD Temsilci- ler Meclisi üyesi Jbhn Porter'in eşi Kjttfaryn BMter'in Rum-Yu- nan ve Ermeni lobilerinden para aldığını söyledi. Kandemir *1999>ıh itibariyle TürkiyeABD'den ekonomik >ar- dun ve askeri kredi aJmajacak. Kongre'de kesinti getirme yolu arnkkapandLŞerlobileri bundan böyie Türldye'ye karşı yeni ar- gumanlararamaka)runda."dedı. Rus Parlamentosu Duma'nın alt kanadında Rusya Komünist Partisi Gennadi Züganov ve komünist miUervekili Sergev Reshulskry ile görüşen Başbakan adayiSergey Kirivenko, destek toplamava çaiışıyor. Duma'daki soku partiJer deneyimsiz olduğu gerekçesrvie Kiriyenko'nun başbakan obnasma karşı çıkryor. Kiriyenko'nun başbakanltğmuı onaylanmasuıa yönelik parlamento o> lamasının yann \apilmasj bekleniyor. dergisi SSCB'nin son lideri Gorbaçov'la görüştü 4 Rusya çıkmaza gidiyor'ftş HaberierServisi- Rus- ya Devlet Baskanı Boris Yeft- sin'in mart ayı sonlannda Başbakan VTktorÇernonur- din başkanlıgmdaki hükü- meti dağitmasmm ardmdan dünyanın gözleri Rusya'ya çevrildi. Başbakan vekilli- ğine atadıgı 35 yaşındaki SergşyKinyenko'yu 27 mart günü aslen başbakan ilan eden Yeltsin. parlamento- nun yann Kiriyenko'nun başbakanlığını onaylama- ması durumundaparlamen- toyu dağıtacağını açıklamış- tı. Uluslararası basın da Rus- ya'daki gelişmeleri yakın- dan izliyor. Ingiltere'de ya- yımlanan haftalık The Eu- ropean dergisi. Sovyetler Birliği'nin son Devlet Baş- kanı Mikhail Gorbaçov'la Rusya'daki gelişmeler üze- rine birsöyleşi yaptı. The European: Rusya'da- ki songefişmeleri nasıl değer- • Eski Sovyet lideri "Hükümet değişikliğinin altında Yeltsin'in duruma hâlâ hâkim olduğunu göstermek istemesi yatıyor" diye konuştu. lendiriyorsunuz? Gorbaçov: Sanınm Yelt- sin ve yakın danışmanlan arasında, Başkao'ın ülke- deki durumutf'denetiminf yitirdiği yönünde bir izle- nim doğdu. Viktor Çerno- mırdin VVashington'a gitti, başanlı temaslarda bulun- du, ABD Başkanı Bill Clin- ton'la görüştü. Başbakan'a Devlet Baş- kanı gibi davranıldı. Bagım- sız DevIetlerTopluluğu'nun da (BDTJ bir ayağı çukur- da ve pek çok kesim bunun hükümetin suçu olduğunu düşünüyor. Her gün yeni bir grev patlak veriyor. Pcki neden hükümeti da- ğrtmakiçin bukadarbeklen- d»? Yeltsin'in artık bu işe uy- gun olmadığı tartışmalan başladı. Hükümet değişikli- ğinin altında yatan gerçek nedenin Yeltsuı'ınkararlıJj- "•ğını ve duruma hâkim ol- duğunu göstermek oldugu- na inanıyorum. Peki siz YeKsin'in görevi- ne uygun olduğunu düşü- nüyor musunuz? Görevlerini yerine getir- mekte zorlanıyor diyebili- rim. Dinamik siyasal deği- şimlerin yaşandığı dönem- lerde etkin bir lider gerekir. Hükümetdegişikliği yalnız- ca zaman kazandınr. Yeltsin "Politikalanmızı sürdüre- ceğiz" diyor. O zaman ak- la "Hükümet neden degiş- ti" sorusu geliyor. Ülkeyı çıkmaza sürükleyen politi- kalan devam ettirmek için elinden geleni yapıyor. Re- formlar sürüyor, ama bunun bedelini çok ağır ödüyoruz. Talepler karşısında "Bize yıl sonuna kadar 100, 200 gün verin" diyecek yeni bir hükümetle de uğraşacağız. Yehsin'in yeni başbakan adayı Sergey Kirv*«ko siz- cegeçki miyoksa kabcı mı? Kiryenko kalıcı değil. Ko- şullar uygun değil, çok da deneyimsiz. Ama Yeltsin bundan hoşnut, çünkü ondan çok daha kolay kurtulabilir. Peki, Rusya'da yakın ge- lecekte nefer otecak? Parlamento dağıtıJabilir. Yeltsin Başkan olarak kalır, ama seçim yapılmayabilir. Geçici bir hükümet kurulur ve ülke istikrara kavusana ve seçimleryapılana kadar 10- 15 yıl iktidarda kalır. Ama ben bunun olacağına pek inanmıyorum. Bence Yelt- «<n iktidannı yitirmekten korkuyor. İsrail Lübnan'dan çekilmeye şartlı onay Dış HaberierServisi-israil'de 9 bakanın katılımıyla oluşturulan güvenlik kabinesi, Lübnan'ın güneyindençekilinmesini öngö- ren BM kararun şartlı olarak kabul etti. israil radyosunun haberine göre güveo- lik kabinesi, Birleşmiş MilletlerGüvenJik Konseyi'nin 1978 yılında aldığı ve Isra- il'in Lübnan'dan en kısa zamanda çekil- mesini öngören 425 sayılı karan resmen onayladı. Güvenlik kabinesi,karann uygu- lanrnasıru ise ülkenin kuzey sınınna Iranyan- lısı Hizbullah örgütü tarafindan düzenlene- cek muhtemel saldınlann önlenmesi konu- sunda Lübnan'm güvenlik garantileri ver- mesi şartına bağladı. Başbakan Benyamin Netanyahu'nun bas- kanhğında gerçekleşen ve israil hüküme- tinde görevli 18 bakandan dokuzunun ka- tıldığı oylamada, karar oybiriiğiyle kabul edildi. Karann kabulünden 20 yıl sonra Sa- vunma Bakanı tzak Mordehay tarafindan önerilen metnin, bütünkabineüyelerinin ka- tılımıyla pazar günü yapılacak toplantıda bir kez daha gündeme gelmesi planlanı- yor. Lübnan ve Suriye, 425 sayılı karann derhal ve koşulsuz çekilme öngördüğünü belirterek karann kabulü için güvenlik şar- tı getirilmesini reddetti. Beyrut ve Şam, Is- rail'le masaya oturulabilmesi için bu ülke- nin 1967"de Suriye'den aldığı Golan Tepe- leri'nden de çekilmesini istiyor. Hamas lidcrine suikast Hamas'ın silahlı kanadı tzeddin El Ka- sım'ın önde gelen askeri liderlerinden Mu- hiddin ŞeriTin geçen pazar günü Batı Se- ria'nın Ramallah kentinde öldürüldügü bil- dirildi. Filistın güvenlik güçleri tarafindan yapılan açıklamada, Şerif 'in arabasınadü- zenlenen bombalı eylemde yasamını kay- bettiği belirtildi. Hamas, Serif'in ölümü- nün ardmdan Israil'e yönelik saldınlan arttıracağını duyurdu. Seks skandalı Paula Jones davası reddedildi ^ASHTNGTON (Cumburiyet) - ABD Başkanı BillCfa'nton aleyhine PaulaJones tarafindan açılan cinsel taciz davası, fede- ral mahkeme tarafindan reddedildi. Davanm görüldüğü Arkansas eyaletinin Little Rocktaki Bölge Mahkemesi Yargı- cı Susan Hiebber VV'right, Clinton'ın avu- katlannın "Jones'unöne sürdüğü iddialar- da yeterli defil gösteremedigı"' yönündekı savunmasını kabul etti. Yargıç VVrightda- vayı düşürdüğünü bildirdi. Senegal'in başkenti Dakkar'dabulunan Bill Clinton'ın, haberi almca "Bu iş bitti" dediği öğrenildi. Clinton veekibi karan par- ti düzenleyerek kutladı. Paula Jones, Clinton'ın Arkansas Vali- si olduğu dönemde, Mayıs 1991 tarihinde Little Rock Hotel'de kendısine cinsel ta- cizde bulunduğunu iddia etmişti. HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI KAPANİ-SAVCI İNSAN HAKLARIÎNCELEME ÖDÜLÜ 1997-1998 YILI ÎNCELEME KONUSU: DÜZGÜN YARGIHAKKI (Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi md. 6) ODUL JURİSİ Prof Dr ROM AYBAY-Prof Dr Cem EROöl'L Doç Dr ftolSACMM-Prof Dr BûteTA.VÖR Prof. Dr Erdojan TEZIÇ-Prof Dr. 11ta UNAT Prof DrVakur\'ERSAN ODULLER Birircıtık ödüK :50.000.000.-TL Hdncdik Ûdutü Mansıyonlar : 40.000.000.-a lûtü :30.000.000.-TL : 15 000.000.- TL KATILMA KOŞULLARI: • Yanşmaya Huioık. Siyasal Bilgiler ve Iktisadi ve Idari Bilimler Fakülteleri Araştırma Görevlileri ve öğrencileri. (1998 yılr mezunlan dahihile Hâkim ve Avukat stajyerleri katılabilirler. • Incelemeler, 25 daktilo sayfssım geçmeyecek biçimde. çift aralıklı olarak yazılmış olacaktır. • Incelemeler, yazarlann kısa yasamöyküleriyle birlikte 7 nüsha olarak, 1 Ekim 1998 tarihine kadar aşağıdaki adrese ulaştınlmalıdır: AYBAY HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI Sıraselviler Caddesi 87 Yeni Hayat Apartmanı Kat: 5 Daire. 11 Taksim 80060 Istanbul Telefon: 0 212 252 88 45 - 293 67 44 Faks: 0 212 251 08 46 - 245 39 49 Yanşma sonuçlan Ocai 1999 içinde açıklanacaktır. GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANIANKARA GAYRİME3VKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo: 1997/574 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi. kıymeti, adedi, evsafi: AnJcara. Mamak ilçe- si, Abidinpasa Mahallesi Gülistan sokaği 33 kapi numaralı Aslan apartmanın bulunduğu yere rastlayan ve ımarın 653 ada 20numarafı parselini (eşkil eden 1265 m2 mıktanndakı kargır apart- manın 50 1265 paylı 2 kat 23 numaralı 3 oda, salon ve müştemilatından ibaret 100 ra2 kulla- nım alanlı mesken. bir borçtan dolayı açık arttırma suretiyle satılacaktır. Geniş evsafı dosyada mevcut şartnaraeye ilişik bilırkişi raporunda açıklanmıjtır. Takdir edilen kıymeti: 5. 000.000.000 TL yüzde 1 KDV alıcıya aittir. Satış şartlan. 1- Satış. 26-5 1998 gün saat 14 20"den 14.30'a kadar Adliye Mezat salonunda açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmuı edilen kıymetin yüzde 75'ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedel- le alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 5/6/1998 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gay- rimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmaJc üzere arttırma ilanında gösterilen müddet so- nunda en çok arrtırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıy- metinin yüzde 40- mj bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma rnasraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklerin, tahmin edilen kjymetin yüzde 20'si nispetinde pe>r akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin pa- ra iledir, alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pu- lu, tapu harç ve masraflan alıcıya aitlir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı husu- siyle faiz vemasrafa dair olan iddialarıru dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bil- dırmelen lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabır olmadıkça payla$madan hanç bıra- kılacaJdardır. 4-1 tüm alıcılar ve kef rarlardan ve aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle temi- nat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup masrafı ve- rildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1997/574 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur- malan ilan olunur. 23/3'1998 (*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildır. Basın: 13673 - thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan alıcılar ve kefllleri. teklif ettikJeri bedel ile son ihale bedeli arasmdakı farkîan ve diger za- AKÇMOCA KURBAN BAYRAMI 3 ow»21.000.000.- umt 24.000.000.- 30.000.000.- REZERVASYON 0374 611 44 36-611 36 78 f.T.t.A. Eczacıhk Bilimleri Fakültesi'nden aldığım 3639 no'lu diplomamı kaybettim, hükümsüzdür. AÜRIZA ÜSTOĞLU Tatilinizi zehir etmeyin, kalbinimiz kontrol ettirin. TÜRKKALPVAKFI 19 Mayıs Cd. No: 8 Şişh/İSTANBUL Tel: (0 212)212 07 07 (pbx)10Hat Faks:(0212)2126835 GERÇEK HAYVAN DOSTLARI Annesini kaybetmiş mınl mınl sımsıcak bir minik dostu evlat edinmek ister misiniz? KediTel:0.212 ANKARA 8. SULH HUKUK HAKİMLİĞt'NDEN Sayı: 1997/1051 Davacı ASKİ vekili tarafindan davalı Erkan Çeliker aleyhine mahkememizde açılan alacak davasının yapjlan açık yargılaması sırasında: Davalı Erkan Çeli- ker'in adresi yapılan adres tahkikatmda tebligata sarih adresi tesbit edilemedigin- den duruşmanın bırakıldığı 30.4.1998 günü saat 10.15'te mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, duruşmaya gelme- diğiniz takdirde yargılamaya yokJuğunuzda devam edileceği ve karar verileceği HUMK'nun 509. maddesine istinaden ihtar olunur. 9.3.1998 Basm: 12595 RİZE ASLİYE1. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1996 343 Esas / 1998/39 Karar Davacı Nezahat Durmuş vekili Av. Ömer Rakıcı tarafindan açılan gaiplik davasının yapıJan yargılamaJan sonunda verilen karar gereği; Rize merkez Piriçelebi Mah. 21 kütük, 38 sayfa, 028/01 ciltte nüfiısta kayıtlı Mustafa ve Lezize'den olma 1.7.1929 doğumlu Cema/ettin Durmuş'un 30.10.1994'te de- nizde ölüm tehlikesi içinde kaybolduğu halde geri dönmediği, bu tarihte medeni yasanın 32, ve 34. maddeleri hükümleri ge- reğince gaiplife karar verildiğj isbu karann Uam yerine kaim olmak üzere ilanenteblig olunur. 24.3.1998 Basın: 13579 SATILIK VASITALAR Vakfimıza ait a$ağıda marka. cins v e modellen yazılı araç- lar kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle peşin fiyatla sa- tılacaktır. Marka Modeli Adet Dissel Mercedes Otobüs (23 kişılik) 1983 J Dodge kamyonet (Kapah kasa) 1977 1 Dodge kamyonet (Kapah kasâ) 1977 1 Ugilenenlerin araçlan görüp satıs şartlannı görüşerek tek- lif vermek için 3 Nisan 1998 günü çalışma saati sonuna ka- dar Çayır Çimen Sok. Emlak Kredi Evleri A-2 BJok D: 9 1. Leventistanbul adresine bizzat veya 0 212 283 78 16 Pbx (Dhl: 121 -199) numaralı telefonlara müracaatlan rica olunur. Vakıf satış yapıp yapmamakta serbesttir. TEMA GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLAM ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ (22.) İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo 1997 31-Iş Satılmasına karar verilen gaynmenkulün cınsı, kıymeti, adedi. evsafı: Ankara ilı Mamak ilçesı. Türközü Mahalle- si'nde kain ımann 37645 ada. 6 parselı teşkil eden 724 m2 miktanndaki arsa vasıflı taşınmaz. hissedarlar arasmdaki şü- > uun gıderilmesi ıçın açık arttırma suretiyle satılacaktır. Ge- nis evsan dosyada mevcut şartnameye ilişik bilirkişi raporun- da açıklanmıştır. lmar durumu Inşaat tarzı a>nk, inşaat cep- hesi 16.00 m. kat adeti 3 kat inşaat derinligi 22.00 myolame- safesi 5.00 metredır. Takdir edilen degeri: 6.878.000.000.TI/dir. KDV alıcıya ait olacaktır. Satış şartlan: 1- Satış, 12 05/1998 gün saat 16.10'dan 16.20'ye kadar Ankara Adliye Mezat salonunda açık arttırma suretiyle yapı- lacak. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin yüzde 75'ini ve riiçhaniı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış mas- raflannı geçmek şam ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 22/05' 1998 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkan- lacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gay- rimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttır- ma ilanında gösterıien müddet sonunda en çok arrtırana iha- le edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelinin maiın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'mı bulması ve satış isteyenin aja- cağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta- lebı düşecektir. 2- Arttırmaya ıştırak edeceklerin. tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mıl- li bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşm para iledir. alıcı istediginde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış bedelinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (•) bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daire- mize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- fhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak su- retiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikien bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kaimaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildığı takdirde isteyen alıcı- ya bir örnegi gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündere- catını kabul etmiş sayılacakJan. başkaca bilgi almak isteyen- lerin 1998/31- Iş sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 25'03' 1998 (*) (Igililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir Işbu satış ilanın hissedarlar Mustafa Akgündüz, Mehmet Özmen, Nejden Ozmen ve Nazmi Özdemir'e rebligat yerine kaim olmaJc üzere teblig olunur. Basm- 13674
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog