Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

2 NİSAN 1998 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mayruk'un düşlerî çiçek açö • İstanbul Haber Servisi - Ünlü modacı Yıldınm Mayruk'un'1998 tlkbahar/Yaz Couture Koleksiyonu' önceki gün Swissotel Fujı Balo Salonu'nda düzenlenen defileyle tanıtıldı. Defilede Meltem Hakarar, Ebru Ürün ve Hülya Arık'uı da aralannda olduğu 21 manken, 60 parçalık Mayruk koleksiyonu için sahne aldı. Mayruk, 97-98 kış koleksiyonunun "Düşlerim Çiçek Açtı" ile 98 yazında devam ettiğini belirterek "Koleksiyon 1900-1940 periyodunu yorumlamakta" dedi. Defile, 9 Mayıs'ta 2. Kolordu Kartal Vakfi yaranna Diyarbakır'da tekrar sunulacak. Çerkezköy'e elektrikJi tren • Haber Merkezi- Çerkezköy üe istanbul arasında yolcu taşıyacak olan elektrikli tren seferleri. Çerkezköy Gan'nda düzenlenen bir törenle başladı. Törende konuşan TCDD Genel Müdür Yardımcısı Tayyar Hindistanh, ülke ekonomisinin can damannın ulaştırma sektörü olduğunu kaydetti. Cumhuriyefe hsraat İstanbul Haber Servisi - Gazetemiz Sorumlu Yazı Işleri Müdürü Fikret llkiz hakkında açılan iki dava beraatle sonuçlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Nurten Altınok,31 Aralık 1997 tarihli gazetemizde 'Çelik'e, Yılmaz'a hakaret davası' başlığıyla yayımlanan haberde, Ora) Çelik hakkında hazırlanan iddianamenin tamamının yayımlandığını ileri sürerek dava açmıştı. Gazetemizin 15 Ekim 1997 tarihli sayısında yer alan 'Şehiroğlu'na dava' basjıklı haber için de Sanyer Cumhuriyet Savcısı Mehmet Gürdal, Basın Yasası'nın ihJal edildiğini iddia ederek dava açmıştı. Ersümerin açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, ABD'nin önde gelen petrol şirketlerinden Amoco'nun Bakû-Ceyhan'ı desteklediğıni belirterek Şirket Başkan Yardımcısı Richard Flury'nin, Bakû- Ceyhan boru hattının pahalı olacağına ilişkin açıklamasının yanlış anlaşıldığını bildirdi. Ersümer, basın mensuplannın konuyla ilgili sorulannı yanıtlarken "Amoco, Bakû- Ceyhan projesini destekleyen bir fırma. Zaten kendileri de bize sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi" dedi. Demirel'den tarım uyarısı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tarım kesimindeki yoksulluğa dikkat çekerek, "Türkiye buna çare bulamayınca halk çareyi kentlere göçte bulmuştur'" dedi. Yem Sanayicileri Birliği'nin (YSB) 24. Olağan Genel Kurulu'na katılan Demirel, tanmda çalışan nüfusun yüzde 45 olmasına karşm tanmdaki büyümenin ortalama yüzde 3'te kalmasma dikkat çekerek, "Bu, fukaralık demektir" dedi. Türkiye'de hayvancılığın son 10 yılda büyük bir gerileme gösterdiğini kaydeden Demirel, "Türkiye tanm ürünü ithal eder duruma düşmüştür" uyansını yaptı. İki avukat, Gökçek'in camili ambleminin iptal edilmesi için iki yıl önce bakanlığa dilekçe verdi Ambleme itiraz dilekçesi kayıpANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki sağ ittifakın oyla- nyla Ankara'nın Anadolu uy- garlıklannı temsil eden amble- mini değiştiren Büyükşehir Be- lediye Başkanı MelihGökçek'e, bu konuda tçişleri Bakanlı- ğı'ndan örtülü destek sağlandı- ğı ortaya çıktı. Ankara Barosu avukatlann- dan Bülent Acar ile Kutlay M- puganın. Gökçek'in, Türk-Is- îam sentezini yansıtan camili amblemin iptal edilmesi için iki yıl önce İçişleri Bakanlığı'na verdikleri dilekçelerin işleme konulmayıp kaybedildiği belir- • Ankara Barosu avukatlanndan Bülent Acar ile Kutlay Alpugan'ın başvurusu işleme konulsaydı, dönemin içişleri Bakanı Meral Akşener'in bu konuda Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu'ndan görüş aldıktan sonra dilekçeyi Danıştay'a havale etmesi gerekecekti. caklannı söylediler. Ankara Va- liliği, Gökçek'in yeni amblemi- ni, Ankara'nın tarihi ve kültürü- nü yansıtmadığı gerekçesiyle oybirliğiyle kabul etmemişti. lendi. Başvuru işleme konulsay- dı. dönemin İçişleri Bakanı Me- ral Akşener'in bu konuda Anka- ra Valisi Erdoğan Şahinoğ- lu'ndan görüş aldıktan sonra di- lekçeyi Danıştay'a havale etme- si gerekecekti. Tüm aramalara karşın dilek- çelerinin izine rastlayamadıkla- nnı belirten avukatlar Acar ve Alpugan, İçişleri Bakanhğı'nda- ki ilgili personel hakkında "gö- reviihmaT suçundan dava aça- Yürütmenin durdıırulması istendi Avukat Rahmi Kumaş da, idari yargıya başvurarak Hitit güneşi yerine seçilen camıli amblemin kullanılmaması için yürütmenüı durdurmasını iste- mişti. Avukatlar Bülent Acar ve Kut- lay Alpugan, 6 Temmuz 1995 günü İçişleri Bakanlığı'na ayn ayn verdikleri dilekçelerde, amblem değişikliği işleminin hukuka aykın olduğunu belirte- rek konunun gereğinin yapılma- sı için başvurunun Danıştay'a havale edilmesini istedıler. Avukat Acar. dilekçesinde şöyle dedi: "Amblem değişikliği işlemi, 1580sayılı Belediyeler Ya- sası'nın 54 ve 68. maddeleri ara- sındadüzenlenen >asal yola aykı- ndır. Amblem değişikliğinde bir kamu yaran yoktur. Hitit giine- şinin, Ankara'>ı günümüzde simgelediğj gerçeği bir yana,eğer Hitit güneşinin bir başka simge üe değiştirilmesi gerekiyorsa, o zaman seçileceksimgenin Kurtu- luş Savaşı'nuı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nin ilk ve tek başkenti olan Ankara'yı temsil edebilecek simgelerden tlk TBWM binası, 2. TBMM büıasu Anıtkabir. 3. TB- MM binası. Cumhurbaşkanlığı Köşkü,Aokara Kalesi gibi olma- sı gerekir." Sis ve martılar Havalarm Kinmasryla birükte töm keate hâkiın olan sis, sabah işe ghmeve çahşan yurttaşlara zorhı anlar yaşattL Şehir hatian vapurian sefere çıkamazken yurttaşlar küçük nıotoriarîa veva köprüyü kuflanarak karşı yakava geçebildfler. Bu arada sessiztiğe gömûlen Boğaz'ın keyfini raarölar çıkartb. Yaklaşık 45 dakika süren yoğım sisin ardından lstanbul'da yaşam nonnak döndû. (Fotoğraf: ERDOĞAN KÖSEOGLU) TTİFAK GÖRÜŞMESİNÎERBAKAN'LA YAPTI Tansu ÇillerFP'yeyanaşiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, uzattıklan ele karşılık vermeyen ANAP'la ilişkılerine nokta koyduklannı, sayfayı kapattıklannı belirterek Fazilet Partisi ile seçim ittifakı- nın yolunu açtı. DYP lideri. FP ile ittifak görüşmelerini, kapatılan RP'nin genel baş- kanı, 5 yıl süreyle siyasetten yasaklı Nec- mettin Erbakan'la gerçekleştırdi. Çiller, FP'yi Malatya Miiletvekili Oguz- han Asiltürk aracılığıyla yöneten Erba- kan'la dün bir araya geldi. Çiller'in, bu par- tiyle ortak hareket edeceği noktalan Erba- kan'la belirledikten sonra FP'ninresmige- nel başkanı lsmail Alptekin le usulen gö- rüşme yapması bekleniyor. Tansu Çiller, DYP'nin dün toplanan Meclis grubunda, ANAP ve hükümete suç- Fatih üniversitesi lamalar yöneltırken CHP'yi örtülü biçım- de eleştirmeyi tercih etti. Irticaya karşı ha- zırlanan tasanlann. bu hükümetin ara re- jim hükümeti olduğunun tescili anlamına geldi ğıni.kimılerininkapalıkapılarardın- da başka konuşup kamuoyunda başka şey- ler söylediğinı önesüren Çillerşunlan söy- ledi: "trtieai faaliyetier vardır. ama bu yeni bir şej dcğildir. Ancak demokrasiyi yok farz eden anlavışla. dayatmayla mücadele- nin doğnı olmayacağını söylüyoruz. De- mokrasi suçlan artnran bir düzen değildir. Yanlışadalkavukluk >aparakyanlışı büy ü- tüyoriar. kapaiı kapılar ardında başka ko- nuşup kamuoyu önünde başka bir şev ya- pan siyasi anlayışı reddedi\orum. İkiyüzlü- lüğü ihanet sa> ı>orum." Hazhıe arazisi için iptal davası ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Yenimahalle Bele- diyesi, Fethullah Gülen ce- maatinin okullanndan Fatih Üniversitesi'nin Çayyo- lu'nda kiraladığı 383 dö- nümlük arazi için FP'li An- kara Büyükşehir Belediye- si'nin çıkardığı imar planı değişikliğinin mevzuata ay- kın olduğu gerekçesiyle ip- tal davası açacak. Alınan bilgiye göre, CHP'li Abdurrahman O- ğultürk'ün yönetımınde bu- lunan Yenimahalle Beledi- yesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çıkardığı 1/5000'lik imar planı deği- şikliğinin iptal ediünesi için yargı yoluna başvurmaya hazirlanıyor. Ankara Mecli- si CHP Grup Başkanvekili Adnan Dinçer. imar yönet- meliğinin 21. maddesine gö- re yeşil alanlann, imar pla- nıyla ancak aynı bölgede ay- nı amaca dönük yer aynlma- sı koşuluyla değiştirilebile- ceğini belirtti. Fatih Üniver- sitesi'ne 175 bin metrekare- lik alan üzerinde yapılaşma olanağı sağlayan imar deği- şikliğinin. yönetmeliğin 21. maddesine aykınlık oluştur- duğu gerekçesiyle dava açı- lacağını bildiren Dinçer, "AJan amacı dışında kulla- nılamaz. CHP'li ü>elerde, 1 ayhkyasal süreicüide beledi- ye meclisinin karanna itiraz edecekler. Zaten itiraz duru- munda komisyon karan ye- niden meclis gündemine gel- mek zorundadır" dedi. Dinçer, büyükşehir bele- diyesinin 1/5000'lik nâzım imar planında 175 bin met- rekareye çıkarılan yapılaş- ma alanının Yenimahalle Belediyesi'nin yetkisinde bulunan 1/1000'lık planda değiştirilebileceğine işaret etti. Türkiye Sağlık ve Tedavi Vakfı'ndan yapılan açıkla- mada, Fethullah Gülen'in vakıfla "irtibatlı olmadığı". kurucu ve yönetıciler arasın- da dabulunmadığı sa\unul- du. Fatih Üniversitesi'nin vakıf tarafından kurulduğu belirtilen açıklamada, Mali- ye Bakanlığı'ndan alanın yüzde 70'inin ağaçlandınl- ması koşuluyla ön izin alın- dığı kaydedildi. Orman Bakanlığı da yap- tığı açıklamada, Fatih Üni- verbitesi'ne tahsis edilen ala- nın kendileriyle ilgisi bulun- madığını belirtti. P 'DEN MEHMET SEKMEN TEPKİSİ Başesgioğlu 'nagensoru haarlığı ANKARA/İSTANBUL (Cumhuriyet) - Fazilet Partılı belediye başkanlanyla ılgılı soruşturmalar nedenıyle panığe kapıîan partı yönehcileri tehditler savurmaya bas- ladılar. FP Grup Başkanvekili Abdüllatif Şener. hükümeti ve lçişlen Bakanı'nı ız- lemeye aldıklarını ve gensoru hazırlığı yaptıklannı belirterek "Gerekirsegökkub- be>i başlanna yıkanz" dedi. Kartal Belediye Başkanı Mehmet Sek- men'ın görevden alınması ve partıli bazı belediye başkanlanyla ilgili soruşturmala- nn da sonuçlanma aşamasına gelmesi FP'de telaşa neden oldu. FP Grup Başkan- vekili Abdüllatif Şener de durumda değı- şiklik olmazsa gensoru ve soruşturma önergeleriyle konuyu TBMM gündemine getinneyi düşündüklerini belirtti. fstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Ta»ip Erdoğan, Sekmen'ın ortada bir suç yokken görevden alındığını ileri sürdü. FP'liler gündem dışı söz alarak ko- nuyu TBMM Genel Kurulu'nun gündemi- ne de getirdiler. FP'lilere yanıt veren İçiş- leri Bakanı Murat Başesgioğlu. hakkında soruşturma açılan bazı belediye başkanla- nnm tedbir olarak geçici bir süreyle görev- den alındıklannı söyledi. Başesgioğlu, bu- nun soruşturmanın selameti açısından ya- pıldığını. siyası ve kişisel bir tavnn söz İco- nusu olmadığını kaydetti. Öte yandan İstanbul Valiliğı tarafından cuma günü toplantıya çağnlan Kartal Be- lediye Meclisi. Sekmen'in yerine başkan- lık görevini yürütecek olan başkanvekilini seçecek. 'Alın sizeçete dayağı' TBMM'de pankart açtıklan için toplam % \ıl hapis cez&sına çarptınlan öğrencilerin Yargıtav 'daki karar duruşmasına destek vermek amacıyla 18 martta Taksün'de düzenlenen olayü gösiteriye kaöJdıklan gerekçesiyle ev lemden sonra gözaftuîa ahnan ve daha sonra tutuklanan 13 öğrencinin ailesi dün gazetemizi zijaret etti. Bir süre gazetemiz yazar ve yöneticifcriyle görüşen ve destek isteyen aiJeler, çocuklannın fotoğraflar delil gösterilerek e>1erinden ve okullanndan gözaltına alındığınj behrttiier. Çocukiannı, cezaevine götüren polislerin "Bize çete diyorsunuz, ahn size çete dayağı" diyerek dö\düklerini anlatan aileler. bazı gazetelerde çocuklan hakkında çıkan haberterin doğru olmadığını \ urguladılar. Sivil toplum kuruluşlanndan destek beklediklerini kaydeden Öğrenci Aileleri ve Yakınian Derneği'nden Aj'şe Sönmez, okul vöneticik-rinin öğrencilere sahip çıkması gerektiğini ifade ederek, "Öğrencilerin her isteğine suç olarak karşı çıkılmamasını istiyoruz. Çocuklanmız her eylemden sonra disiplin ce/asına çarptınhyor. Bu konuda daha yumuşak ve esnek davranjlmasını istiyoruz" dedL (Fotoğraf: BERTAN AĞANOĞLU)" ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATE§ Çift Turlu Seçim Belediye başkanlannın çift turlu seçimlerte be- lirlenmesini öngören yasa, bizim "Faz//ef//"(!) be- lediye başkanlarını çok kızdırmış. Geçenlerde bir TV haber programında izledim. Esip güıiüyorlar- dı. Böyle bir seçimin demokratik olmayacağını i- lan ediyorlardı. Sanki oyların yüzde 22'sini alarak o belde halkının "tümü adına" icraat yapmak çok demokratikmiş gibi... Bu sütunda sık sık dile getirdiğim birkaç nokta- yı gene anımsatmak istiyorum. Halkın oylarıyla ve (herhalde) çift turlu bir seçim sonrasında "yürüt- me yetkileriyle" seçilecek bir "başkan"a, yani "başkanlık rejimine" karşıyım. Gene aynı şekilde seçim yasalarıyla oynayarak küçük partileri saf dı- şı bırakacak girişimlere de karşıyım. Hatta bugün- kü yüzde 10'luk ülke barajını ve bölge barajlannı da anlamsız buluyorum. Siyasal sistemden umu- dunu kesen insanlar "uç"lara kayıyor ya da yeral- tına iniyor. Istikrar parlamentoda değil, toplumda sağlanır. Eğer toplumda istikrar yoksa, hiçbir yer- de olmaz. Bu noktalan özellikle vurguladım. Zira, belediye başkanlannın seçimlerinde çift turlu seçimden ya- na olmamın yanlış anlaşılmasından endişe ederim. En son yapılan yerel seçimlerde ortaya çıkan il- ginç bir nokta var. Belediye başkanlannın önemli bir bölümü, seçimin yapıldığı bölgelerinde (belde, ilçe ve il), oyların yüzde 20'si ila yüzde 30'u ara- sında oy toplayarak belediye başkanlığı koltuğu- na oturmuşlar. Ufak bir bölümü yüzde 30'un üze- rine çıkabilmiş. Tek tük ve özellikle küçük yöreler- deyüzde 40'ın üzerine çıkan belediye başkanı var ama aynı biçimde yüzde 20'nin altında oy alma- sına karşın, o koltuğa oturanlara da rastlanıyor. (Bir ara "Şunlan bir araştırarak kesin rakam ve- reyim" dedim ama sonra zaman bulamadım. Se- çim istatistikleri kitaplıklarda duruyor. Merak eden varsa, gider bakar.) Ben genel seçimlerde barajsız bir nispi temsil ve bunun (neredeyse) kaçınılmaz olarak getireceği koalisyon hükümetlerinden yanayım, ama şu ya da bu biçimde bir araya gelen koalisyon ortaklan (he- men) her zaman seçmen kitlesinin "çoğunun" ya da "çoğunluğunun" iradesini temsil ederler. Buna karşılık bir seçim bölgesinde oyların yüz- de 2Û'sini alan bir belediye başkanı, "en çok oyu alan" aday olarak koltuğa oturduğu zaman, seç- menin sadece yüzde 20'sini temsil eder. Ve sokak- taki her beş kişiden dördü kendine karşı iken, o insanlann tümünü ilgilendiren konularda karar alır. Böyle mantıksızlık olur mu?.. Bu gibi durumlarda "nispi temsil" sistemine gö- re belirlenen belediye meclislerinin denge sağla- yabıleceği düşünülürse de bu yaklaşım da pek gerçekçi değildir. Öncelikle, belediye meclislerinin denetim yetkileri sınırlı olduğu gibi, "yürütme" yet- kileri daha da sınırlıdır. (Burada yürütme sözcüğü- nü "icra "anlamında kullanıyorum. Yoksa kimi be- lediye meclisi üyelerinin çok geniş bir "yürütme fa- aliyeti" içinde olduklannı iyi biliyorum.) Gene bazı belediye başkanlannın, kendilerine oy veren kadar "oy vermeyen" insanların da başkan- lan olduğunun bilincinde olduklannı ve çalışmala- rını buna göre yürüttüklerini görebiliyoruz. Isim vermeyeceğim ama, bu konuda çok başanlı baş- kanları görüyoruz. Hemen her partiden var ama D- SP ve özellikle CHP'li belediye başkanlarının bü- yük çoğunluğunun bu konuda da özenli ve çok ba- şanlı olduklannı memnuniyetle dile getirmek iste- rim. Fakat her ne olursa olsun, bir beldeyi yöneten insanın, o beldedeki seçmenlerin çoğunluğunun iradesini arkasında hissetmesi, hem kendi çalış- ma şevki açısından, hem de demokrasinin ruhu ve mantığı açısından çok daha uygun ve yararlıdır. Aynca bu desteği "hissetmek" de yetmez, bunu seçim sonuçları açıkça göstermelidir. Diğer partilerden seçilen belediye başkanları bu konuda fazla itiraz etmezken, "Faziletli" başkan- lann bu konuda kıyameti koparmalarını anlamak çok zor. Bir yandan "oyların yüzde yetmişini ala- cağız" diye esip gürleyeceksiniz, bir yandan da çift turlu seçime karşı çıkacaksınız. Vallahi ayıp... Eski Refahlılar, hâlâ "groke" durumdalar. Daha önce öngördüğüm ve yazdığım gibi, yeni örgütle- rini hızla oluşturdular ve pek fire vermediler. Ama hâlâ ne yapacaklarına ve nasıl bir politik çizgi iz- leyeceklerine karar veremediler. "Yaşlılar" kemik- leşmiş yanlışlıklannda ısrar etme psikolojisi için- deler. "Gençler" de anlayabildiğim kadarıyla "bö- lücü" suçlamasından korktuklanndan, yanlışlıkla- nn sürdürülmesini "sineye çekiyorlar". Çok yazık. Çok yazık. Çünkü bu grup içinde; muhafazakâr ağırlıklı, ama çağdaş, laik ve demokrat bir parti oluşturabilecek potansiyel var. Ama kör bir hınç ve ınatla kendi iplerini kendilerini çekiyor. Gerçekten yazık. 2 bin 321 öğrenci yerlestirilecek Ozel okullar suıavı 6 haziranda İstanbul Haber Servisi - Özel okullar sınavının 6 Haziran'da yapılacağı açıklandı. Başvurulan dün başlayan ve 17 Ni- san'a dek sürecek olan sı- navla 2 bin 321 öğrenci çeşitli okullara yerlestiri- lecek. Özel Okullar Derneği (ÖOD) ve Özel Okullar Sınav Yürütme Kurulu Başkanı Dündar Uçar düzenlediği basın toplan- tısında. bayram tatili süre- since başvııru yapılmaya- cağını \ıırgulayarak ge- rekli görülürse başvuru süresinin uzatılabileceği- ni belirtti. Öğrencilerin, Sınav Gi- riş Belgeleri'ni, 26 Ma- yıs'ta başvuru yapılan özel okul müdürlüklerin- den alabileceklerini kay- deden Uçar. 26 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında yine başvuru yaptıklan okul müdürlüğünde ter- cihlerini değiştirebilecek- lerini söyledi. Özel Okullar Sınavı, 6 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav sonuçlan 31 Tem- muz'da açıklanacak ve asil liste kayıtlan 7-12 Ağustos tarihleri arasın- da yapılacak. Yedek liste önkayıtlan 13 Ağustos'ta, yedek liste kayıtlan ise er- tesi gün saat 15.00'e ka- dar yapılacak. Bu saatten sonra, listedeolup okulda bekleyenler kayıt yaptıra- bilecek. 18-28 Ağustos tarihle- ri arasmdaki önkayıt dö- neminin ardından 1 Eylül tarihinden itibaren de son kayıtlar yapılacak. Sınav sonucunda Istanbul'dan 43, Içel'den 3, Edirne. Sa- karya, Samsun ve Şanlı- urfa'dan da birer okula toplam 2.321 öğrenci alı- nacak. Uçar, bu yılkı baş- vurunun 15 bin civannda olmasını beklediklerini söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog