Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 2 NİSAN 1998 PERŞEMBE HABERLER Kanal E mutıabirine saldırı • İstanbul Haber Servisi - Türkıye Gazetecıler Cemıyeti'nce (TGC) clün yapılan açıkJamada, geçen hafta toplumsal bir olayı izleyen Kanal E muhabiri Ebru Alacadağ ıle kameraman Serdar Eroğlu'na saldıran Mustafa Yalçın adlı kişinin yakalandığı belırtılerek "Saldırganın yakalanmasım, bizim takipçılığımızin bır aşaması olarak değerlendiriyoruz" denildi. Açıklamada aynca, bu tûr olaylarda caydıncı olabıhnek için tüm gazetecilerden duyarlıhk beklendiği kaydedildi. Yrimaz'ın annesi hacca gitti • İstanbul Haber Servisi - Başbakan Mesut Yılmaz'ın annesi Güzıde Yılmaz dün Türk Hava YollarTnın (THY) Istanbul-Cıdde sefennı yapan tarifeli uçağıyla Suudi Arabistan'a gıtti Atatürk Havalimanı Şeref Salonu'na gelen Yılmaz, burada kendisini uğurlamaya gelen gelini Claudıa. torunlan, yakınlan ve dostlanyla vedalaştı. Atasagun defnedildi • İstanbul Haber Servisi - Tedavı gorduğu Gülhane Asken Tıp Akademisi (GATA) Haydarpaşa Eğıtım Hastanesı'nde öncekı gün ölen MtT Müsteşan Şenkal Atasagun'un babası Emeklı Tabıp Tuğgeneral Şahabettin Atasagun (96). dün Üsküdar Selimiye Camıı'nde kılınan öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa venldı. Doğan Can toppağa verld • İstanbul Haber Servisi - Tıirkıye Gazetecıler Cemıyetı (TGC) üyesı, basın şeref kartı sahibi gazetecı Doğan Can (73) dün Levent Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zıncırlikuyu Mezarlığı'nda toprağa venldı. Cenaze törenine, Can'ın aılesi ve yakınlan, TGC Başkanı Naıl Gürelı, Türkiye Gazeteciler Sendıkası Genel Başkanı Zıya Sonay. Türkiye Spor Yazarlan Derneği yöneticileri ile vatandaşlar katıldı Düşünceye özgürlük eylemi • İstanbul Haber Servisi - Düşüncenın suç olmaktan çıkanlmasını isteyen gazetecı Koray Düzgören ile müzısyen Nılüfer Akbal, askeri mahkemece 6 ay hapıs cezasına çarptınlan eskı tzmır Savaş Karşıtlan Derneği Başkanı Osman Murat Ülke'nin suç konusu oluşturan basın açıklamasından hazırlanan "Düşünceye Özgürlük-9' adlı broşürü dün İstanbul DGM çevresınde dağıttıktan sonra broşürü DGM Cumhuriyet Savcısı Enver Coban'a vererek kendılennı ıhbar ettiler. Aktaş doktoru görevden aldı • İstanbul Haber Servisi - İstanbul Valısı Kutlu Aktaş, dün saat 10.30 sıralarında Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne yaptığı baskın denetimde yennde bulunmayan nöbetçi doktor dahiliye uzmanı Dr. Kemal Can'ı görevden aldı. Başhekim Opr. Dr. Faruk Cemşit ise Can'ın o sırada görevde olduğunu belirterek karann gen alınması ıçın Aktaş ıle görüşeceklerini açıkladı. 2. Inönü Zaleri • İNÖNÜ (Cumhuriyet) - Ikinci Inönü Zaferi'nin 77. yıldönümü Eskişehir'in tnönü ilçesûıde yapılan törenlerle coşkuyla kutlandı. lnönülülere seslenen Ismet Inönü'nün kızı Özden Toker, soyadlannı aldıklan ılçenın Kurtuluş Savaşı'nda verdiği inançlı mücadeleyle gurur duyduğunu vurgulayarak "Hep bu soyadına layık olmaya çalıştık" dedi. L î d e r l e r b i r a r a y a e I e c e k Hükümet seçim istemiyor• Baştarafı 1. Sayfa 'da Yılmaz, seçımlenn demokrasının em- ri olduğunu ve mutlaka yapılacağını. an- cak bu dönemde böyle bır karann alın- ması ya da TBMM'nın tatıle gırmesi du- rumunda, 9 aylık emeklennın boşa gıde- ceğini söyledı Yılmaz. CHP Genel Baş- kanı DenizBaykal'ın "seçim istergörün- meyi istediğmi" belirterek "Milletvekil- lerinin arzusunun böyle olmadığma dair duyumlarun var" dedı Yılmaz, kamu ürünlerine zam yapma- ma süresinin mayısta sona erdırildığı ha- tırlatılıp toplu zam y apılıp yapılmayaca- ğının sorulması üzenne şoyle konuştu: "Mayısta dahi öyle birikmiş bir zam ola- süığı gözükmüyor. Petrol fhatlan hâlâ düşük. Mayıs a>ı itibanyla akaryakıt fi- yatlaruuserbest bıraktık. Bununla birlik- te umanm fiyatlar daha da düsecek." Başbakan Yardımcısı Bülent Ece\ıt. dünkü grup toplantısında yaptığı konuş- mada "öncedenseçim tarihülanma" kar- şı tavnnı yıneledı EceMt, Baykal'ın "seçim tarihi ilanı karşılığında reform tasarılanna destek vaadinin boşlukta kaldığuu" belirterek "CHP koşul ileri sürmeksizin hükümete destek olduğu oranda güç kazannor. Se- çim tarihi önceden ilan edüirse irticaya kar- şı alınan önlemler de aksayabilir, enflas- yonla mücadele de" dedı 'Türkiye bunalundan kurtuldu' Türkiye'nın yapay bunalım bulutlann- dan kurtulduğunu. "'bundan medet unıan- laruı da daha olumlu bir ta\ir izlemeye başladığuu" vurgulayanEcevıt. "Başba- kan'ın Sayın BaykaTla uzun bir görüşme- si oMu. Reform tasarılanna verüecek des- tek seçim koşuluna bağlandı. Bu durum- da destek sözü boşlukta kalmış oluyor" dedı. DTP lıden Hüsamettin Cindonık. lı- derlenn tek başlanna seçim tanhı belır- leme haklan bulunmadığını belirtirken "Anayasanın 77. maddesini değiştirerek yasama dönemini 5 \ıldan 4 \ıla indire- lim. Avnı sekilde belediye başkanlığı se- çimlerinide4}ikiabirvapalınr önen- sinı ortaya attı. Cındoruk da partisının dünkü Meclis grup toplantısında erken seçim tartışma- lanna değındı. Halkın seçim ıstemedığı- nı savunan Cındoruk, "Seçim isteyen yal- nızca Ankara'daki birtakım siyasal lider- ler" dedı Lıderlenn seçim tanhı belırlemesının sıyasal yanlış olduğunu kaydeden Cındo- ruk, "Lideıierin bövle bir hakkı voktur. Demokrasilerde seçime >üce parlamen- to karar >erir" dıve konuştu 'Seçim istikrar getirecekse yapahm' Ortada haklı bır seçim gerekçesı gö- remedığını anlatan Cındoruk. sözlennı şö\ le sürdürdü "Seçimin siyasaL huku- ki koşullan oluşmuş \e seçim ülkeye gü- \en ve istikrar getirecekse yapalım. Ama, ülkenin en büvük bankasuun genel mü- dürü seçimin ekonomiye zarar vereceği- ni sö> lüyor. En büyük sanayicisi aynı gö- rüşü aktanyor; borsa, tüm kesimler seçi- min ekonomhe zarar vereceğini söylü- >or. Peki hukuksal alftapı hazır mı? Ha- \v. \ urtdışında bulunan 2.5 milyon yurt- taşımıza seçme hakkı henüz tanınmadı. Pcki. seçim ülkeye gü\en \e istikrar sağ- layacak mı, yoksa 1995seçiminin ikincibas- kısı mı olacak?" Sultanbeyli Yüdız 'tarikatçV suçlamasını reddetti İstanbul Haber Servisi - Sultanbeyli llçe Mıllı Eğıtım Muduru Hasan Yüdız, DSP Sultanbeyli tlçe Başkanı Mustafa Çolak'ın kendısıyle ılgılı "tarikatçı'" suçlamasını reddederek "Atatürk ilke ve devrimlerine inanan bir eğitimci oldu- ğunu, Sultanbo li'deki okullarda türban- b öğretmenler hakkında soruşturma aç- ması nedeniy le kendisine iftira abldığuıı" behrttt. Yıldız, gazetemızde kendısıyle ılgılı yayımlanan ıddıalann doğru olma- dığını belirterek yaptığı açıklamada, cep telefonunu eskı İlım Yayma Cemıyetı Başkanı Zühtü Çimen'den satın aldığı- ru, ancakbu telefonu ılçe mıllı eğitim mü- dürlügü üzenne ka>dettırdığını söyledı. Yıldız, u ZühtüÇımen,imam-hatipti- sesinde iiç yüdır bulunmayan Atatürk büstünü >aptırdığı ve "Ataturkçuyum' dediği için kendisi ile göriişüyordum ve halengörüşüyorum. \macım ilçedeAta- türk sevgisini >a> nıaktır. Kartal 5. Note- ri'nin 20 Mart 1997 tarih \e 7611 sayıh satış vekâletnamesi ile cep telefonunu Zühtü Çimen'den aldım. Bu telefonu Sul- tanbeyü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağışkdun" dedi. Yıldız, Ahmet Yesevı. Mevlana ve Battalgazı ılköğretım okullannda "tari- katçı kadrolaşmada etkili olduğu" ıddi- asını da reddederek okul müdürii ata- malannın valılıkçe yapıldığını söyledi. Tatiha'dakigençlikkonserlerikapsamındadiinpopşarkıcılanAy- ya'daki konserde Ayşen, "Uzaktan Geldim" adlı albümündeki parçalan seslendirirken Erkan Güleryüz de hareketli par- çalanv la izkyenleri coşturdu. Tatilyadaki gençlik konseıieri çerçevesinde daha önce Kenan Doğuh), A\ n£SibeI Alaş, Pı- nar Aytin ve Rafet El Roman da birer konser vermişti. , „ i_*«*»» . „ KULTUR • SANAT 293 S9 78 (3H*T) Balkan Naci Islimyeli î ö n e t m « n E R D E N K I R A 4 \l;ul -'Ahmet Uğurlu 4r ıkret Kuşkan Jale Arıkan^ EFES Pilspn'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. tzmlr \S 336 OO SO 1ÜNEY 364 13 ae 4EOAPOL 41 O -4-4 0 2 1ALERIA 450 O3 1 O İ E M A 483 81 OO )UnÇ 221 23 SO CUML.UK 23-* ei ai D-16 OO-1 S 00-21 OO O-1 S OO-1 7 00-1 0 1 S-21 3O O-1 S 3O-1 7 3O-1 a 3O-21 3O 1 o _ 4S-1OOO-21 15 1 6 3O-19 00-21 3O O-18 3O-1 7 3O-1 S 3O-21 3O o-i a 3o-2i oo Auıliiık Kiilliir M ı Kültür Sanat -TTT; ]'< ilanlarınız / I \ ! " İçin: ' »; ,,293 8 9 78 ; U (3hatl j Tiyatro Stüdyosu BalkonJean Genet Çeviren - Yöneten Başar Sabuncu Sahne Tasarımı Duygu Sağıroğlu Giysi Tasarımı Sevım Çavdar Müzik Selım Atnkan 17Nisan Saat:20.30 Maltepe Yayia Sanat Merkezi BılJİ için Tel:0.216 383 99 20-21 Zuhal Olcay Haluk Bilginer Ahmet Levendoğlu Derya Alabora Salih Sarıkaya Bülent Yarar Şebnem Sönmez Celal Perk Giiven Kıraç Alptekin Serdengeçti Sema Keçik VINNKum.Pan.Ya. İKantol SoM B»rt«ı Cumı ve CimuriKi 20*00 LAMANIN BİNBİR YOLU fcHıor KOStum SE5_İ88* ORTAOYUNCULAR ISTİKLAL CAD. NO. 140 TEL 25118 65-66 FAX: 0212.244 43 27 Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMACuma 21.00 C.lesı 18.30-21.00 Pazar 15.30-18.30 Kultur BakanJığının Kalkılanyla Fertıon 5ensoy FERHANGI ŞEYLER Salı 21.00, Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEÜ Çarşamba 21.00 rıını YAPI>CKREDİ KULTUR SANAT YAYINCILIK S T C Kuitıif Bakanlıflımn Katkılarryla Insan Hukları DcrneKİ Yararına Oyunlajtıran ve Yonctcn i Zafer Diper * Alper Maral ^ \kS*<: 2 Nisan Perşembe * *^Sfe Q Saat: 19.30 OÖ f Karaca Tiyatrosunda (0212) 245 24 90 Kültur Bahanlığının katk/fnnylB HALDUN TANER KABARE Perşembe 21.00 Kuftur Bakanttâının Katkilarıvla ESKI OYUNLAR IUYUK EKRAN VIDİO GOSTEftlLERI İSTANBUL'U SATIYORUMc erfıon Sensoy 1 Nisan Çarşamba 15.00 / 4 NUan C.teti 14 00 Amotör Kolumuz NÖBETÇİ TİYATRO'ya Sınovio öğrencİ olınocaktır. 12 NISAN'o kadar hyotromuza bafnrrı/lrnası gervkmekt&dır S.:ctSa:j$ Yaieıı QıUüyuııcuta[Gi5«251 1865 AKKORAMAUtR. Tjknm Rumelı. Smdrye vt AkmerkezÇARŞl MAGAZALARt: Mıslık Capitol Bjkııköy OîFiCF 1 SUPERSTORE Masl* Tes/ikıve Merteı p Q O O y. raimar hattat ALİ TOY HAT SERGİSİ 23 Mart 1998-4 Nisan 1998 Yer Taksim Sanat Galerisi Cumhunyet Cad No 24 Taksım/IST Tel (0212)245 20 68 (Pazar hanç hergun 11 00-19 00 arası açıktır) Harita elinizde İstanbul cebinizde... ISTANBUIÜ Zamanı doğrv kulhnmak isfeyen/erin... «usu»«AS Mres soranlorın. ısiANtuiHU» Fıhrıst kaybedenlerın vMj OÖSTÎKM Sınema tutkunlarınm . Tıyatroseverlerın [ | ^ 2 i l ^ ^ l Resım seçenlenn GAIETI lAynBDNDE. Sergı gezerlerın . tMGişa vt |(l t a p kurtlannın Gezgınlerın Cafe-bar mudavımlenntn Boğaz romantıklerının .. Ifinden kaytaranların .. Kentlı profesyonellerın Kenhn otekı yuzune geçmek ısteyenlerın tletişlm veAbonellk içın Tel (0 212) 296 82 41(Pbx) TASARI BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK Öğretim üyeleri ek zamdan yararlanacak • CHP Genel Merkezi'nde Baykal ile görüşen Maliye Bakanı Temizel, ek zam tasansına üniversite öğretim üyelerinin de dahil edildiğini açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Öğretmen maaş- lanna yüzde 18'lik ek artış öngören tasanmn kapsamı- na üniversıte öğretim üye- leri de alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur KumbaracıbaşL Maliye Ba- kanı Zekeriya Temizerın, CHP Genel Başkanı Deniz Bavkalı ziyareti sırasında bu gelişmeyı ılettiğını kay- dettı. CHP Genel Merkezı'nde Baykal ile yaklaşık 45 da- kika görüşen Malıye Baka- nı Temizel, gazetecılenn "Öğretmenlere ek zam ön- gören tasanda üniversite öğ- retim üyeleri de var mı?" sorusuna "Tasanda o zaten vardı" yanıtını verdı Bay- karabelirlenmişbazı konu- larda bılgı aktardığını ve görüş allş\ l enşinde bulundu- ğunu söyleyen Temizel, "Bunun dışında Ba>kal'uı hükümete iletümesini istedi- ği başka bir konu oktu mu?" sorusunu "Hayır, ounadı" diye yanıtladı. Görüşmeyle ılgıli açık- lama yapan Genel Başkan Yardımcısı Kumbaracıba- şı, üniversite öğretim üye- lerine ek zam konusunun Başbakan Mesut Yılmaz ıle Baykal'ın görüşmesı sıra- sında gündeme getırildığı- nı ve olumlu karşılandığı- nı belırttı. Kumbaracıbaşı şöyle konuştu: "Sayın Başbakan kesin karar için ek zammın ma- Irsrtinin hcsaplanması ge- rektigini ifade etmiş. Bu çer- çevede dün Maliye Bakanı Temizel beni aradı ve genel başkanımıza bu konuda bü- gi vermek istediğini sö> ledi. Temizel'üı bugün aktardığ) bilgilere göre,ögretmenJere yapılacak ekzam yasa tasa- nsına üniversiteöğretim üye- leri dedahil edildL Bu oran, ders ücrederine>apıian >üz- de 100'lükarüşın ücretlere yüzde 20dolayında yansıma- sı şeklinde olacakür.'" Gündemınde öğretmen maaşlanna ek zam tasansı da bulunan TBMM Genel Kurulu dün Kamer Genç başkanlığında toplandı. Meclis gündemınde bulu- nan önemlı tasanlann htz- la yasalaşması içın hiçbir mılletvekiline söz verme- yeceğinı bıldiren Genç. "tk- tidar partileri zaten tasan- lann yasalaşmasını istiyor. CHP de onlan destekliyor. Diğer muhalefet partileri de bugün konuşmazlarsa ül- kenin ihtiyacı olan tasanla- n yasalaştmnz" dedı. Genç'ın bu sözlerini ANAP, DYP ve DSP millet- vekılleri alkışlarken FP mıl- letvekillen tepkıyle karşıla- dılar. Genç, bunun üzerine, "Zaten 1 Nisan şakası yap- mıştun" dıyerek tasan ve önenlenn görüşülmesıne geçileceğını bildirdi. An- cak hükümet ve ılgılı ko- mısyon temsılcilerinin ye- nnı almaması nedenıyle öğ- retmenlerin maaşlannda yüzde 18'lik artış sağlayan tasan görüşülemedi. tkti- darpartisi grup yöneticile- ri, tasannın bugün görüşü- leceğini bildırdiler. Yeniköy'de toprağa veriliyor Emekli büyükelçi Gumrukçuoğlu oldu tstonbul HaberServisi-ls- tanbul'da dün vefat eden emeklı Büyükelçi Rahmi Gümrükçüoğtu. bugun top- rağa veriliyor Gümrükçüoğ- lu'nun cenazesı, Teşvıkıye Camii'nde öğle vaktı kılına- cak cenaze namazının ar- dından Yeniköy Mezarlı- ğı'na deftiedilecek. Rahmi Gümrükçüoğlu. 1927 yılında Romanya'da doğdu. Gümrükçüoğlu 1952-1958'de Londra Büyü- kelçiliği'ndebaşkatıp, 1958- 1960'ta Dışişleri Bakanlığı Ekonomik tşler Daıresı'nde Şube Müdürii ve 1960- 1963'te Kahue Büyükelçı- liği'nde müsteşar ve masla- hatgüzârlık görev lennde bu- lunda 1963-1971 yıllanara- sında Dışişleri Bakanlı- ğı'nda tkılı ve Çok Taraflı Ekonomik tşler Dairesı Ge- nel Müdürlüğü görevınde bulunan Gümrükçüoğlu. 1971 yılında Avrupa Kon- seyı 'ne Tüıkıye daımi dele- gesı ve büyükelçi olarak atandı. 1974 yılında, Avrupa Konseyı'nı yenıden yapı- landırmak üzere üye ülke- ler Dışişleri Bakanlan Kon- seyi tarafindan oluşturulan 6 kışılik "Akil Adamlar Ko- mitesi''nın başkanl ıgına ge- tirilen Gümrükçüoğlu, 1975 yılı Mayıs ayında Avrupa K.onseyı'nden Tahran Bü- yükelçıği'ne taym edild 1981 yılında Londra Bü- yükelçiği'ne atanan Güm- rükçüoğlu. OECD, Dünya Bankası. Para Fonu, Avru- pa Topluluğu, GATT, FAO, Dünya Gıda Progıamı, UN1- DO gıbı uluslararası kuru- luşlann ıhtisas komisyon- lannda çalışmalara katıldı. Iran'da kendisine "Hû- mayun" nışanı venlen Gümrükçüoğlu, tngıltere'de üstün başanlanndan dolayı Kralıçe Elizabeth tarafin- dan Ingiltere'nın en büyük nişanı olan "Büyük Vkto- ria" nişanı ile onurlandınl- dı Gümrükçüoğlu, Dışişle- ri Akademisi ile Marmara Üniversitesı ve Güvenlık Akademisı'nde uluslarara- sı ekonomi konulannda ders verdi. Ingilizce ve Fransız- ca bilen Gümrükçöoğlu, ev- lı ve 2 çocuk babası idi. Ormanları koruma platformundan şenlik İstanbul Orman, Çevre ve Kültür Varhklannı Koruma Plat- formu, ormanlann amaç dışı tahsislere konu olmasını pro- testoetmek için Sanyer Orman tşletmesi'ndedünbir şen- lik gerçekleştirdi. Platformu oluşturan 32 srvil topium ör- gütünün temsikikrinin katılımıv la gercekleştirileı senlik- te, ormaniardan yapılan tahsislerin geri alınması istendi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Lvesi Prof. Uçkun Geray'ın sekretan asında faaliyetlerini sürdânen piat- form, Sanyer'de gerçekİeştirdiği şenlikte, siyasilere. doğal alanlann yağmalanmasma neden olaıüara "oy vaîlmeye- ceği' mesajı verdiler. (Fotoğraf: UĞUR DEMtR}
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog