Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Tür e nın kurumunun 1997 yılı bilançosu Tiirkiye İş Hunkası lıisse senetleri; son lıir yılcia taın 1O kat ($ ba/ında 5 kat), son üc yıldu tmrı 96 kat (S l>iiy:ııicl^ı 17 kiit) değer artışı su<{luclı ::: . 15u, suğcluyulıı müşlerinin, 74 yıllık l>iiııkooılık dene.yiminin ve benzersiz l>ir teknolojik altyapının yarattığı I>ir cleğcr... k.ıtkısı tüın calisuriliiriiiiix.il ve m ü s t e r i 1 e r i ı« i ze v'upılıııı \tır. 1997 Mevduat Krediler Toplaın Aktîfler Özkaynaklar* Brüt Kâr NetKar (trilyon TL) 924,5 641,8 1349,1 163,4 14O,7 81.1 URKIYE IS BANKASI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog